kpss-tablo-1-konularin-dagilimi

speed.of.sounds

kpss-tablo-1-konularin-dagilimi

1) Sözel Bölüm

Sözel akıl yürütme (muhakeme)

becerilerini, dil bilgisi ve yazım

kurallarını ölçmeye yönelik

sorulardan oluşacaktır.

1) Tarih

a)Anadolu Selçuklu Devleti ve Öncesindeki

50% 2) Sayısal Bölüm

50%

3) Temel Yurttaşlık Bilgisi

Türk Devletleri 5% hukuku 5%

b) Osmanlı Devleti 15% b) Anayasa 5%

c) Atatürk İlke ve İnkılapları 20% c) İdare 5%

d) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 5% 4) Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve 10%

2) Türkiye Coğrafyası

a) Türkiye’nin fiziki özellikleri 12%

b)Türkiye’nin beşerî özellikleri 5%

1) Öğrenme Psikolojisi

2) Gelişim Psikolojisi

3) Ölçme ve Değerlendirme

4) Rehberlik ve Özel Eğitim

1) Anayasa Hukuku

2) İdare Hukuku ve İdari Yargı

3) Ceza Hukuku

4) Medeni Hukuk

1) İktisadi Doktrinler Tarihi

2) Mikro İktisat

3) Makro İktisat

4) Para-Banka-Kredi

1) Temel Kavramlar

2) İşletme Yönetimi

3) Üretim Yönetimi

TABLO-1 KPSS’DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI

Yaklaşık Ağırlığı

c) Türkiye’nin ekonomik özellikleri 13%

Genel Yetenek

Genel Kültür

45%

30%

Eğitim Bilimleri

Güncel Sosyoekonomik Konular

20% 5) Öğretim İlke ve Yöntemleri 20%

15% 6) Program Geliştirme 5%

15% 7) Sınıf Yönetimi 5%

15% 8) Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 5%

Hukuk

10% 5) Borçlar Hukuku

15%

15% 6) Ticaret Hukuku

15%

15% 7) İcra ve İflas Hukuku

15%

15%

İktisat

5% 5) Uluslararası İktisat

10%

30% 6) Kalkınma-Büyüme

10%

25% 7) Türkiye Ekonomisi

10%

10%

İşletme

10% 4) Pazarlama Yönetimi

20%

25% 5) Finansal Yönetim

20%

25%

Sayısal ve mantıksal akıl yürütme

(muhakeme) becerilerini ölçmeye

yönelik sorulardan oluşacaktır.

a) Hukuk başlangıcı ve genel kamu

Yaklaşık Ağırlığı

15%


1) Maliye Teorisi

2) Kamu Gelirleri

3) Kamu Giderleri

4) Kamu Borçları

1) Genel Muhasebe

2) Mali Tablolar Analizi

10% 5) Bütçe

15%

15% 6) Vergi Hukuku

15%

15% 7) Maliye Politikası

15%

15%

65% 3) Ticari Aritmetik

10%

15% 4) İhtisas Muhasebesi

10%

1) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 55% 2) Çalışma Ekonomisi

30%

a) İş hukuku ve teorisi 20% 3) Çalışma Psikolojisi ve Çalışma Sosyolojisi 15%

b) Sosyal güvenlik hukuku

ve teorisi 25%

c) Sosyal politika 10%

1) Ekonometrik Tahmin ve Tahmin Ediciler 10% 7) Farklı Yayılım (Değişen Varyans) 10%

2) Tahmin Sonuçlarının Ekonomik ve 8) Çoklu Doğrusal Bağlantı

5%

İstatistiksel Olarak Değerlendirilmesi, 9) Model Tanımlama ve Tanımlama Hataları 10%

Hipotez Testleri, Güven Aralığı 10% 10) Eşanlı Denklem Sistemleri

10%

3) İkili (Kukla) Değişkenler, İkili Açıklayıcı

ve İkili Bağımlı Değişkenler 10% 12) Dinamik Ekonometri, Dağıtılmış Gecikme

4) Öngörü

5) Kısmi Regresyon ve Korelasyon 5%

6) Otokorelasyon (İçsel Bağıntı)

1) Olasılık ve Stokastik Süreçler

2) Matematiksel İstatistik

3) Yöneylem Araştırması

4) Çok Değişkenli Analizler

5) Parametrik Olmayan Testler

1) Siyaset Bilimi

2) Anayasa

3) Yönetim Bilimleri ve Kamu Politikası

4) Yönetim Hukuku

5) Kentleşme ve Çevre Sorunları

1) Uluslararası İlişkiler Teorisi

2) Uluslararası Hukuk

3) Siyasi Tarih

Maliye

Muhasebe

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Ekonometri

10%

5% ve Otoregresif Modeller 5%

10%

İstatistik

15% 6) Uygulamalı İstatistik

15%

15% 7) Zaman Serileri

5%

5% 8) Deney Tasarımı ve Varyans Analizi 10%

10% 9) Örnekleme

10%

5% 10) Regresyon Analizi

10%

Kamu Yönetimi

15% 6) Sosyoloji

5%

15%

20% Günümüze Siyasi Olaylar)

10%

20%

15%

Uluslararası İlişkiler

20% 4) Uluslararası Güncel Sorunlar

15%

25% 5) Uluslararası Örgütler

10%

15% 6) Türk Dış Politikası

15%

Öğretmenlik Alan Bilgisi

11) Zaman Serisi Modellemesi

7) Türk Siyasi Hayatı (Osmanlıdan

1) Alan Bilgisi 80% 2) Alan Eğitimi

20%


1) Alan Bilgisi Testi

Genel Yüzde Yaklaşık Ağırlığı Genel Yüzde Yaklaşık Ağırlığı

80% 1) Alan Bilgisi Testi 80%

a) Anlama ve Anlatma Teknikleri 24% a) Analiz

28%

b) Dil Bilgisi ve Dil Bilimi

c) Çocuk Edebiyatı

d) Türk Halk Edebiyatı

e) Yeni Türk Edebiyatı

f) Eski Türk Edebiyatı

g) Edebiyat Bilgi ve Kuramları 8%

2) Alan Eğitimi Testi

1) Alan Bilgisi Testi

20%

16% b) Cebir 18%

8% c) Geometri

18%

8% d) Uygulamalı Matematik

16%

8% 2) Alan Eğitimi Testi

20%

8%

Genel Yüzde Yaklaşık Ağırlığı

Genel Yüzde

80% 1) Alan Bilgisi Testi 80%

a) Fizik 24% a) Tarih

28%

b) Kimya 22% b) Coğrafya

20%

c) Biyoloji 22% c) Siyaset Bilimi

8%

d) Yer Bilimi (Jeoloji) 4% d) Diğer sosyal bilim alanları

24%

e) Astronomi 4%

f) Çevre Bilimi 4%

2) Alan Eğitimi Testi

1) Alan Bilgisi Testi

a) Eski Türk Dili ve Yeni

Türk Dili

b) Yeni Türk Edebiyatı

c) Eski Türk Edebiyatı

d) Türk Halk Edebiyatı

2) Alan Eğitimi Testi

Türkçe Öğretmenliği

2013 KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ

20%

2) Alan Eğitimi Testi

Genel Yüzde Yaklaşık Ağırlığı Genel Yüzde Yaklaşık Ağırlığı

20%

80% 1) Alan Bilgisi Testi

80%

26% a) Tarih Metodu

8%

b) Eski Çağ Tarihi

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Sosyal Bilgilerin Temelleri, Sosyal

Psikoloji, Arkeoloji, Antropoloji,

Sosyoloji, Felsefe, Ekonomi, Bilim

Teknoloji ve Sosyal Değişme, Sanat

ve Estetik, İnsan İlişkileri ve İletişim,

Günümüz Dünya Sorunları, Sosyal

Proje Geliştirme

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Tarih Öğretmenliği

18% c) İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

10%

18% d) Orta Çağ İslam Tarihi

12%

18% e) Osmanlı Tarihi

14%

20% f) Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

12%

g) Genel Dünya Tarihi

h) XX. yy Türk ve Dünya Tarihi

2) Alan Eğitimi Testi

20%

Yaklaşık Ağırlığı

4%

12%

8%


1) Alan Bilgisi Testi

a) Fiziki Coğrafya

b) Beşeri ve Ekonomik Coğrafya

c) Bölgeler ve Ülkeler

2) Alan Eğitimi Testi

1) Alan Bilgisi Testi

a) Analitik Kimya

b) Anorganik Kimya

c) Organik Kimya

d) Fizikokimya

2) Alan Eğitimi Testi

1) Alan Bilgisi Testi

a) Analiz

b) Cebir

c) Geometri

Kimya Öğretmenliği

Matematik Öğretmenliği (Lise)

80% 1) Alan Bilgisi Testi

80%

30% a) Mekanik

20%

30% b) Elektrik ve Manyetizma

20%

20% c) Madde ve Özellikleri

10%

20% d) Dalgalar ve Optik

10%

Genel Yüzde Yaklaşık Ağırlığı Genel Yüzde Yaklaşık Ağırlığı

20%

80% 1) Alan Bilgisi Testi

80%

20%

20% a) Hücre ve Metabolizma

16%

20% b) Bitki Biyolojisi

10%

20% c) İnsan ve Hayvan Biyolojisi

20%

20% d) Ekoloji

10%

20% e) Canlıların Sınıflandırılması

8%

Genel Yüzde Yaklaşık Ağırlığı

Genel Yüzde

20%

80% 1) Alan Bilgisi Testi

80%

16%

24% a) Dil Yeterliği

50%

16% b) Dil Bilim

16%

16% c) Edebiyat

14%

d) Uygulamalı Matematik 24% 2) Alan Eğitimi Testi

20%

2) Alan Eğitimi Testi

1) Alan Bilgisi Testi

a) Hz. Muhammed’in Hayatı ve Sünneti

b) Kur’an-ı Kerimin Muhtevasını Anlama

20%

c) Temel Dini Bilgiler (İslâm, İman Esasları ve İbadetleri)

Biyoloji Öğretmenliği

Genel Yüzde

d) İslam Ahlakı, Estetiği ve Felsefesi 12%

e) Günümüz Türkiye’sindeki İslam Mezhep ve Yorumları 4%

g) Din Bilimleri (Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi, Dinler Tarihi, Din Eğitimi, Din Felsefesi) 24%

2) Alan Eğitimi Testi

Coğrafya Öğretmenliği

e) Modern Fizik

f) Genetik ve Evrim

2) Alan Eğitimi Testi

Dîn Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

Fizik Öğretmenliği

Genel Yüzde Yaklaşık Ağırlığı

Genel Yüzde Yaklaşık Ağırlığı

2) Alan Eğitimi Testi

İngilizce/Fransızca/Almanca Öğretmenliği

80%

20%

Yaklaşık Ağırlığı

Yaklaşık Ağırlığı

12%

12%

16%

Similar magazines