İndir

mezun.metu.edu.tr

İndir

22

28 Yazar

34

38

48

Her zaman

güncel ve öncü

ODTÜ kendini hep güncel tuttu ve

öncü oldu. Bundan y›llarca önce

ileri ülkelerde oldu¤unu

gördü¤ümüz/duydu¤umuz iyi

uygulamalar h›zl› bir flekilde

üniversitemizde de yaflama geçirildi

Buket Uzuner 25. gümüfl y›l›nda

Dervifle benzeyen bir pergelim ben

Anadolu medeniyetlerinden

bir ›fl›lt›: Divri¤i

Divri¤i’nin flaheseri, 13. as›rda

Mengücek Beyli¤i döneminde infla

edilmifl olan, Ulucami ve

bitifli¤indeki ak›l hastanesi

Geçmez ‘Bor’un pazar›

Dünyan›n bor rezervlerinin

yüzde 60’›na sahip olan

yurdumuzun dünya

bor gelirlerindeki

yüzde 25-30’luk

pay›n›

art›rmam›z

gerekiyor

Edebiyattaki 25. y›l›n› geçen y›l

“Gümüfl Yaz-Gümüfl K›z” adl› kitab›yla

kutlayan Buket Uzuner’in yolu bir

dönem ODTÜ ile de kesiflti. 1984

y›l›nda Çevre Mühendisli¤i

Bölümü’nde asistanl›k yapan Uzuner

ile 25 gümüfl y›l› konufltuk

B O R D O S Y A S I

K‹TAPLIK

Bitmeyen Gaflet ve Türkiye

Ekonomisinin Çöküflü

Eski ODTÜ Rektörü Kemal

Kurdafl’tan genifl kapsaml› bir çal›flma

Kullan›lmayan joker: Bor

Dünya bor pazar›ndaki

pay›m›z› artt›rmak bor

madeni iflleme ve rafine

bor türevlerini

üretme

kapasitesini

artt›rmakla

mümkündür

50 Karikatür

Nail Eren

Prof. Dr.

Okan TARHAN

hotarhan@metu.edu.tr

Sevgili ODTÜ’lüler ve ODTÜ Dostlar›,

2002/2003 e¤itim ve ö¤retim y›l›n›n sonuna geliyoruz. 29 Haziran

2003 günkü diploma töreniyle 3 bin p›r›l p›r›l gencimizi

ülkemizin kalk›nmas›nda görev almak üzere u¤urlayaca-

¤›z. Onlardan ayr›lman›n buruklu¤u Eylül ay›nda yeni bir kufla¤›n

daha ODTÜ’ye gelmesiyle hafifleyecek ve hayat yeniden

renklenecek. Ama daha önce ODTÜ’yü renklendirecek

bir gün daha var. 28 Haziran Cumartesi Mezunlar günü! Geçen

y›llardan çok farkl› olacak bu y›lki Mezunlar Günü. fiimdiye

kadar sadece 30 ve 40 y›l›n› dolduran mezunlar›m›za

madalya veriliyordu, bu y›l 10 ve 20 y›l›n› dolduran mezunlar›m›z

da madalya alacaklar. F›rsat bulup da bir türlü OD-

TÜ’ye gelemeyen mezunlar›m›z için iyi bir f›rsat olacak. Ara

y›llarda mezun olanlar üzülecekler ama bu uygulamada bile

madalya alacaklar›n say›s› 6 bini afl›yor. Buna aileler ve diger

mezunlar›m›z da eklenince say› en az ikiye katlanacak.

‹nan›lmaz bir güzellik! Organizasyon komitesi olarak büyük

bir heyecan ve hatta biraz da panik içindeyiz, çünkü bu denli

büyük bir etkinlik ilk defa yap›lacak. Mezunlar›m›z› oldu-

¤unca ö¤rencilik günlerine götürmek “O günleri” tekrar yaflatmak

istiyoruz. Kafeteryam›zda ö¤len yeme¤i ç›kacak ve

insanlar yine yemek kuyru¤unda bekleyecek, arzu eden mezunlar›m›z

yurtlarda konaklayabilecekler, hem de aileleriyle.

Madalya töreni, saat 18.00’de madalya alacak mezunlar›m›z›n

stadyuma girmeleriyle bafllayacak ve diploma töreni gibi

devam edecek.

“ODTÜ Ö¤rencilerini Destekleme Derne¤i” taraf›ndan düzenlenecek

geleneksel “Mezunlar Günü” balosu bu kez aç›k

havada olacak. Baloya kat›lmayan mezunlar›m›z için ayr›ca

yemek ç›kacak, bir arada bulunmak isteyen mezunlar›m›z

için de grup yemekleri düzenlenebilecek.

Tüm mezunlar›m›z› 28 Haziran Mezunlar Günü’nde aram›zda

görmek istiyoruz! Bu gün ile ilgili daha fazla bilgiye

“www.mezun.metu.edu.tr”den ulaflabilirsiniz.

Sevgili ODTÜ’lüler,

Size biraz da dergimizin bu say›s›ndan söz etmek istiyorum.

Türkiye’nin gündemine daha çok alternatif enerji kayna¤›

olarak giren “Bor” konusunu inceliyoruz bu say›m›zda. Yetkili

kalemlerden okuyacag›n›z iki makalede, stratejik ve endüstriyel

aç›dan son derece önemli olan bor ve di¤er kullan›m

alanlar› hakk›nda bilgi sahibi olacaks›n›z. Yurdumuzun

dünya bor rezervlerinin yüzde 60’›na sahip olmas›na karfl›n,

gelir pay›n›n sadece yüzde 20’lerde kalmas›n›, sahibi oldu-

¤umuz kaynaklar› de¤erlendirmedeki beceri eksikli¤imizin

çarp›c› bir örne¤i olarak göreceksiniz.

Bu say›m›za 30 Nisan 2003 günü aç›lan ODTÜ Bilim ve Teknoloji

Müzesi’ni kapak yapt›k. Dergimizin Nisan 2001 say›s›nda

Müze için koleksiyonun ilk parçalar›n›n toplanmaya

baflland›¤›n› bildirmifl ve mezunlar›m›z› yard›ma ça¤›rm›flt›k.

Sizlerin yo¤un ilgisi sonucu oldukça k›sa bir sürede Müze’yi

açmam›z mümkün oldu.Teflekkür ederiz. ODTÜ’de Bilim ve

Teknoloji Müzesi kurulmas› fikrinin Rektörümüz Prof. Dr.

Ural Akbulut’a ait oldu¤unu belirtmek isterim. Kendisi elektrokimya

profesörü olmas›na karfl›n kimya tarihine merak

sarm›fl, bu konuda derinleflmifl ve Kimya Bölümü’nde “Kimya

Tarihi” derslerini vermifltir. Müze’nin düzenlemesi doktora

tezi “Müze Tasar›m›” konusu olan Mimarl›k Bölümü ö¤retim

üyelerimizden Doç. Dr. Ayflen Savafl taraf›ndan yap›lm›flt›r.

Sizlerin de görebilmesi için Müze, Mezunlar Günü sonuna

kadar aç›k kalacakt›r.

Gelecek say›m›zda buluflmak üzere hepinize sevgi ve sayg›lar›m›

sunuyorum.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

More magazines by this user
Similar magazines