İndir

mezun.metu.edu.tr

İndir

Bir gün belimden rahats›zland›¤›mda

doktora gitmifltim. Doktor hiç bakmadan,

“Git tomografi çektir gel,” demifl,

dönünce pat diye teflhisi koymufl,

ilaçlar› yazm›flt›.

Elektronikte y›llard›r kanayan bir

yara var. Biz teknoloji üreten bir ülke

olmad›¤›m›z için her fleyi, elektronik

cihazlar›, makineleri hep yurt d›fl›ndan

al›r›z, Türkiye’de kurar›z. Hiçbir sanayici

de o makineleri al›rken devre flemalar›n›

almaz, almak isteseniz de zaten

vermezler. Üniversitede, “devre flemas›n›

aç, ar›zay› bul, sorunu çöz,” denmiflti.

Peki flemalar olmadan nas›l bulacakt›m?

“Biz niye doktorlar›nkine benzer bir

sistem üretmiyoruz?” diye düflündüm.

Cihazlar›n birer tomografilerini alal›m,

datalar›n› bilgisayara yükleyelim daha

sonra ar›zaland›¤›nda bir kez daha tomografisini

alal›m, otomatik karfl›laflt›ral›m.

Ar›za teflhisini koyal›m. Böyle bir

rapor haz›rlad›m. Kurul projemizi de-

¤erlendirdi. ‹lk önce para kazanabilecek

bir ifl olup olmad›¤›na bak›yorlar.

Bunu da “yanl›fl yola gitmeyelim” diye

sorguluyorlar. Yapaca¤›n›z fley, aya

merdiven üretmek olmamal›, al›c›s› olmal›.

Böylece Teknoloji Gelifltirme Merkezi’nde

ifle bafllad›k. ‹lk olman›n s›k›nt›lar›n›

yaflad›k. Destek alabilmek için

kendimizi kan›tlamak zorundayd›k.

Bir sonraki aflama pazarlama. Üretti-

¤inizi pazarlamak zorundas›n›z. Bunun

faydal› bir fley oldu¤unu insanlara anlatmal›s›n›z.

Öncelikle en büyük ihtiyac›n

duyuldu¤u savunma sanayiinden

bafllad›m. Daha sonra tüm Türkiye’deki

sanayi kurulufllar›na yay›ld›.

2 bin 700 tane fabrikaya bak›m hizmeti

vermeye bafllad›k.

Teknokent’te büyük bir flirket

TEKMER’de üç y›l›m›z dolunca

“fiimdi ne yapaca¤›z,” diye sordum. O

zamanki rektörümüz Süha Bey’e 3 , derdimizi

anlatt›m. “Bir Teknokent kuraca¤›z

ve sizi oraya yerlefltirece¤iz,” dedi. fiimdi

Teknokent’teki flirketlerden biri de

biziz.

fiirketin faaliyet alanlar›n›n yüzde

50’si askeri, yüzde 50’si sivil sektör. Bu

sivil sektörün içinde Ericsson, Nokia,

Motorola gibi yabanc› flirketlerin yan›

s›ra, Türkiye’de 500 büyük flirket s›ralamas›ndakilerin

yüzde 90’› da var. Bak›m

konusunda bir de seçenek sunuyorum.

Diyorum ki, “‹stersen bu hizmeti benden

al, istersen sana ö¤reteyim”.

fiu anda merkez, yönetim ve Ar-Ge

gruplar›m›z ODTÜ Teknokent’te. Bir

de bunlar› üretecek yere ihtiyac›n›z

var. Sincan Organize Sanayi Bölgesi’ne

yat›r›m yapt›m. Burada uluslararas›

alanda hizmet veren bir fabrikam›z

mevcut. Bölge müdürlükleri kurduk.

Bak›m yaparken Türkiye çap›nda müflterinin

yan›nda olman›z gerekiyor. Sorunlar›na

çözüm bulacaks›n›z. Üniversiteler

flirketler için en iyi insan kayna-

¤›. Benim de insana ihtiyac›m var. Onlarla

iflbirli¤i yapmam gerek. Eskiflehir

Anadolu Üniversitesi’ne gittim. “OD-

TÜ’nün böyle bir modeli var, size de

uygulayal›m,” önerisini götürdüm. Bize

bu imkan› sa¤lad›lar. fiu anda orada 15

kiflilik kadrom var. Bütün Eskiflehir civar›ndaki,

baflta Arçelik ve onun yan

kurulufllar› olmak üzere, sanayiye bak›m

hizmeti veriyorlar.

Mamak Muharebe Okulu’nun içinde

bir okul açt›m. fiu ana kadar binin üzerinde

askeri teknisyen yetifltirdim. Ve

onlar flu anda bütün silahl› kuvvetler

bünyesinde devre flemas›z her türlü ar›za

teflhisini yapabiliyorlar.

Adana’da Çukurova Üniversitesi ile

iflbirli¤i yapt›m. K›br›s Do¤u Akdeniz

Üniversitesi’nde bir yer kurduk. K›br›s’›n

tüm baz istasyonlar›n›n, havaalanlar›n›n

bak›m ifllerini Do¤u Akdeniz

Üniversitesi’nde yap›yorum. Üniversitede

okuyan arkadafllar› part-time çal›flt›r›yorum.

Bana sa¤lanan imkan› ben de

onlara sa¤l›yorum.

Kalite çok önemli

Kalite çok önemli. Kendinizi kalite

konusunda iyi yetifltirin. Bu konuda çok

büyük bir ihtiyaç var. Eleman bulmakta

zorluk çekiyoruz. “Kalite konusunda çal›flmak

istiyorum,” diyen insanlara hiç

rastlam›yoruz.

Ar-Ge artt›kça gelir de art›yor

1989’da 100 bin dolarl›k ifl yapm›fl›z,

2002’ye geldi¤imizde 60 milyon dolar.

Bu, flunu gösteriyor: Araflt›rma-gelifltirmeye

ne kadar çok harcarsak, ne kadar kaliteli

personel istihdam edersek gelir de

ona göre art›yor. fiu anda bunun 5 milyon

dolar› ihracat. Japonya’ya Türkiye’nin

yapm›fl oldu¤u en büyük yüksek teknolojiye

dayal› ihracat› gerçeklefltirdik.

Uluslararas›

Newyork’ta Manhattan’da bir yer

tuttuk, master ve doktora yapan dört

mühendis arkadafl yerlefltirdik oraya.

fiu anda orada bizim lojistik deste¤imizi

sa¤l›yorlar. “Biz Amerika’ya bir

fleyler satal›m, IBM ile rekabet ederiz,”

dediler. fiu anda onlarla kap›fl›yorlar

Newyork’ta. Yani oldukça

iyi bir sat›fl yap›yorlar. Ayn› zamanda

bana lojistik destek veriyorlar. Ukrayna’da

Kiev’de bir ofis kurduk. Melbourne’de

bir zamanlar kald›¤›m için Avustralya’da

da yerim var.

Simülasyon Sistemleri

E¤er isterseniz arada helikopter kullanmaya

gelebilirsiniz bizim oraya. Helikopter

kulland›r›yoruz. Helikopter simülatörü

yap›yor arkadafllar. Mutlaka

askeri olmas› gerekmiyor, sivil-asker

her türlü helikopteri uçurabilirsiniz. Di-


PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

11

More magazines by this user
Similar magazines