gazeteyi görmek için tıklayınız... - Pendik Belediyesi

pendik.bel.tr

gazeteyi görmek için tıklayınız... - Pendik Belediyesi

RÖPORTAJ

01 MART 2008

Günlük 2 Milyon ekmek üreten ‹stanbul Halk Ekmek’in Genel Müdürü Salih Bekaro¤lu,

‹stanbul genelinde günlük 2 Milyon ekme¤in israf edildi¤ine dikkat çekiyor ve ekliyor:

Ekmek emektir ve alınterinin

en somut karflılı¤ıdır

Soframızdan kah light olarak, kah normal, kah kepekli

olarak çeflit çeflit bulundurdu¤umuz, eksik etmedi¤imiz

ekme¤imiz üzerine ‹stanbul’un köklü ve alanında

lider kuruluflu ‹stanbul Halk Ekmek A.fi’nin Genel Müdürü

Salih Bekaro¤lu ile bir söylefli gerçeklefltirdik. ‹stanbul

Büyükflehir Belediyesi ifltiraki ‹stanbul Halk Ekmek’le

ilgili ayrıntılı bilgiler veren Salih Bekaro¤lu ekmek

israfı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

RÖPORTAJ: HAC‹ TÜRKAN

Halk ekme¤in kurulufl amacı nedir?

‹stanbul Halk Ekmek A.fi., (‹HE) ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi tarafından,

‹stanbul halkına daha iyi hizmet vermek, ekmek fiyatlarında

aflırı ve haksız uygulamaları önlemede etkin olmak amacıyla

kurulmufl iktisadi bir kurulufltur. ‹HE, ekmek üretimine ilk kez 26

A¤ustos 1978'de baflladı. ‹HE, bilinçli tüketim yapan bir toplum

oluflturmanın gayreti içerisindedir. Zira, yapılan arafltırmalara göre

sadece ‹stanbul'da günde 2 Milyon ekmek israf edilmektedir. Bugünkü

ekonomik flartlar içinde bu rakam korkunç bir tabloyu oluflturmaktadır,

Çünkü ekmek, emektir ve alın terinin en somut karflılı¤ıdır.

‹stanbul Halk Ekmek, halkımızı bu konularda bilinçlendirmeye

yönelik yayın çalıflmaları da yapmaktadır. Ekmek ve di¤er unlu

gıdaların kalite standardında etkinlik sa¤layan Halk Ekmek, üretti-

¤i mamullerin kalite, temizlik ve görüntü bakımından mükemmel

olması için tüm imkânları seferber etmekte ve halkımıza en iyi hizmeti

sunma hedefiyle üretim yapmaktadır. Bu amaçla da, sürekli

olarak üretim altyapı kapasitesini artırmaktadır. Edirnekapı'daki

merkez fabrikaya ek olarak iki yeni fabrika daha kurulmufl ve günlük

kapasite 2 Milyon adet ekmek üretimine ulaflmıfltır. Zaten ‹HE,

misyonu gere¤i kaliteli, hijyenik, ekonomik un ve unlu mamullerin

üretimini yapmanın yanında tüketiminde de toplumsal sorumluluk

bilinci ile sürekli geliflen ve vazgeçilmez bir mükemmellik merkezi

olmayı ilke edinmifl bir kurulufltur.

Halk Ekmek ekonomik fiyatı ile sadece dar gelirlinin mi

tercih nedeni oluyor. Lüks semtlerde de Halk ekmek büfeleri

var mı?

Temel de¤erlerimiz ve entelektüel sermayemizle müflterilerimizin

beklentilerini gerçeklefltirerek faaliyet alanımızda zirvedeki mükemmellik

merkezi olmayı sürekli baflardık. De¤iflen koflulların etkin yönetimi

ve sürekli geliflme anlayıflı ile katma de¤er sa¤lamak, toplumsal

sorumluluk bilinci ile üretti¤imiz kaliteli, hijyenik ve ekono-

mik ürün ve hizmetler yoluyla müflterilerimizin sürekli ba¤lılı¤ını

sa¤lamlafltırmaya devam ediyoruz. Bizim sadece dar gelirliye hitap

eden bir yönümüz yok. Biz tüm istanbulluların tercih nedeniyiz.

Mesela ekmeklerimizin satıfllarında daha çok kimlerin tercih etti¤ine

bakıyoruz; Light (Tost, Kepekli ve Roll) ekmeklerimiz, diyet lifi

oranı yüksek oldu¤undan (bir-iki dilimle

tokluk hissi vermesi) kilo sorunu yaflayan

özellikle diyet yapan bayanlar tarafından talep

görmektedir. Çavdar Ekme¤i; fleker

hastalarınca, Köy Ekme¤i; mide gazı ve

fliflkinli¤i rahatsızlı¤ında; Rufleymli Ekmek;

strese iyi geldi¤inden ve zeka açan yönüyle

özellikle hamileler, ö¤renciler, e¤itimciler

tarafından, Grissini ve Galeta çeflitlerimiz

ise hanımların 5 çayında vazgeçilmezler

arasında olup Çölyak ve Fenilketonuri hastalarınca

da Cerrahpafla Tıp Fakültersi iflbirli¤i

ile glutensiz (ekmek, hamburger, kurabiye

ve karıflım) ürünler tüketilmektedir.

fiuan yaygın ma¤aza mecralarında satıflta olmamız ve özellikle

‘Organik Ekmek’te bir talep artıflıyla karflılaflmamız sevindirici. Artık

çeflit ekmeklerimizle zincir ma¤azalardayız ve böylece ürünlerimizin

ulaflılabilirli¤i de problem olmaktan çıktı.

fiu anda kaç noktada hizmet veriyorsunuz? Önümüzdeki

dönemde yeni ekmek büfeleri açılacak mı?

Büfelerini ve Edirnekapı Fabrika Satıfl Ma¤azası’nı yenileme

çalıflması bafllatan ‹stanbul Halk Ekmek, modernizasyon çalıflmalarını

yakın sürede noktalayacak. ‹stanbul genelinde 650

ekmek satıfl büfesine sahip olan ‹stanbul Halk Ekmek, yenileme

çalıflmalarının yanında büfe sayısını 850’ye çıkarmayı hedefliyor.

Mevcut büfelerin yerlerinde de¤ifliklik yapılmasının yanı

sıra büfe bulunmayan semtlerde de yeni büfeler açılacak.

Pendik’te halen faal olarak iflleyen 8 adet ‹HE satıfl noktamız

bulunmaktadır.

5

Ekmek israfının önlenmesi yolunda yaptı¤ınız çalıflmalar neler?

Bilindi¤i üzere ‹stanbul Halk Ekmek A.fi.’nin kurulufl amacı ‹stanbulluların

düzenli, ekonomik, sa¤lıklı ve kaliteli ekmek ile un ve undan

mamul her türlü yiyecek maddeleri ihtiyacını karflılamak olup

bu konuda öncü ve düzenleyici olma konumunu her zaman duyarlılık

ile korumufltur. Bu ba¤lamda, ‹stanbul’un yaklaflık günlük

10 Milyon adet olan ekmek ihtiyacının yaklaflık 2 Milyonunun karflılanması

konusuna öncelik vererek gerçek ihtiyaç sahiplerine

günlük ekmek sa¤lanmasına ve piyasa dengelerinin korunmasına

önem verilmektedir. Siparifller bir gün öncesi alınabildi¤inden üretim

planlaması yapılabilmekte ve satıfl noktalarına ekme¤imiz her

zaman düzenli olarak ulafltırılabildi¤inden müflterilerimiz ekmeklerini

ihtiyaçları kadar alabildiklerinden üretti¤imiz ekme¤in tamamına

yakınının satılabilmesi nedeniyle flirket olarak ekmek israfına

önemli bir etkimiz söz konusu de¤ildir. Bununla birlikte, bayat ekme¤in

de¤erlendirmesi konusundaki çalıflmalarımız, önerilerimiz

flirketimiz web sayfasında düzenli olarak yayımlanmaktadır.

Sosyal doku projesi adı altında yürüttü¤ünüz çalıflmalar

hakkında bilgi alabilir miyiz?

Röportajın baflında da belirtti¤imiz gibi ‹HE, bilinçli tüketim yapan

bir toplum oluflturmanın gayreti içerisindedir. Biz ‹stanbul Büyükflehir

Belediyesi’nin bir ifltiraki olarak; sosyal hedeflerimizden en

önemli 3 projemiz göz önündedir. Bunlardan biri ‘Alım Garantili

Sözleflmeli Organik Ekmek Projesi’dir ve halen devam ediyor.

‹kincisi, 'Glutensiz Miks ve Glutensiz Ürün Çeflitlerinin Ço¤altılması'dır.

Bir di¤er 3. proje ise "‹stanbul Unlu Mamuller ve Fırıncılık

Okulu"dur. Bu projeler uzun süreli devam etmesi planlanan ve

hepsinin sürdürülebilir sa¤lam dayanakları ve

temelleri vardır. Ayrıca, ‹stanbul Büyükflehir

Belediyesi Sa¤lık Daire ‹flleri Baflkanlı¤ı’nın ‘Sosyal

Doku Projesi’ çerçevesinde, ‹stanbul'da

yaflayan yoksul vatandafllara ücretsiz ekmek

da¤ıtımını ‹HE kupon aracılı¤ı ile yapıyordu. Daha

önceki yıllarda karne ve son dönemlerde ekmek

kuponu olarak sunulan hizmetin son aflaması

olan dijital altyapıya sahip ‘Smart Kart’ projesi

hayata geçti. Halen tüm ‹HE bayiilerinde yürüyen

proje ile tek noktadan takibin yapılması, ihtiyacı

olan kiflilerin bilgilerinin güncellenmesi ve anında

raporlanabilmesi mümkün.

Türkiye ekmekçili¤inin ulusal ve uluslararası tanıtımında

Halk Ekmek’in rolü nedir? Ekme¤imiz Avrupa’ya açıldı mı?

‹HE üretimini geliflmifl teknolojiyi kullanarak, gıda güvenli¤i koflullarını

uygulayarak ve Ar&Ge çalıflmalarına önem vererek gerçeklefltirmektedir.

Bu ba¤lamda flirketimiz ulusal ve uluslararası anlamda

örnek teflkil etmektedir. Tesislerimizin yurt içi ve yurt dıflından

sektör çalıflanları tarafından her zaman ziyaret edilmesi

yanında okullarımız da flirketimize düzenli olarak teknik geziler

gerçeklefltirmektedir. Bunun yanında, Ar&Ge çalıflanlarımız,

geliflmifl laboratuar alt yapımız ile sektör çalıflanlarının e¤itimi

konusunda sürekli bir iflbirli¤i göstermektedir. Uluslararası anlamda

ise, sektör içinde ortak görüfller oluflturmak, AB’deki

geliflmeleri izlemek, ortak menfaatleri korumak ve bilgi alıflverifli

sa¤lamak amaçlarıyla kurulan kurum ve kurulufllarla yakın iflbirli¤i

içinde bulunuyoruz.

More magazines by this user
Similar magazines