Cinsel eğitim

huber.ben23

Cinsel eğitim

CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI

Doç. Dr. Cem İncesu

46. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 5 5­ ­9 9 Ekim 2010, İzmir


CİNSEL SORUNLAR VE

PSİKİYATRİSTLER


CİNSEL KAYGI VE KORKULAR

Penis/meme

boyutlar boyutlar

Vulva/labialar

Oral/anal sex

Fanteziler/

sapknlklar sapknlklar

Beden imaj imaj

Masturbasyon

Pornografi


CİNSEL KAYGI VE KORKULAR

Çocukluk çağ çağ

travmalar travmalar

Ergenlik dönemi

Evlilik öncesi

İlk gece / ilk deneyim

Gebelik / lohusalk

Menopoz

Andropoz

Yaşllk dönemi

Ergenlik dönemi

Evlilik öncesi

İlk gece / ilk deneyim

Gebelik / lohusalk

Menopoz

Andropoz

Yaşllk dönemi


CİNSEL KAYGI VE KORKULAR

Kadn Kadn orgazm orgazm

Cinsel frekans

Cinsel frekans

uyumsuzluğu

Cinsel yönelim

Cinsel travmalar

Cinsel taciz

Cinsel şiddet


CİNSEL İŞLEV

BOZUKLUKLARI


CİB ve EPİDEMİYOLOJİ

KADIN CİB %

İstek azlğ azlğ 27 27­ ­33 33

Uyarlma Uyarlma boz. 10 10­ ­18 18

Orgazm boz. 5 ­ 25

Cinsel ağr ağr boz. 3 3­ ­11 11

(vajinismus

(vajinismus­ ­disparoni) disparoni)

ERKEK CİB %

İstek azlğ azlğ 16

ED 5 5­ ­50 50

Erken boşalma 21 21­ ­35 35

Diğer boş. boz. 3 3­ ­ 4


Bireysel/Çift/

Gurup T

Cinsel eğitim

Tbbi Tbbi tedaviler

CİNSEL İSTEKSİZLİK

(nedene yönelik )

Uygun psikiyatrik

tedaviler

HRT ( Testosteron,

DHEA … )


CİNSEL TİKSİNTİ BOZUKLUĞU

Bireysel/Çift/Gurup T.

Cinsel eğitim

Uygun psikiyatrik

tedaviler


HİPERSEKSÜALİTE

Bireysel/Çift/Gurup T.

Cinsel eğitim

Tbbi Tbbi tedaviler

(nedene yönelik )

Uygun psikiyatrik

tedaviler

Antiandrojenik

tedaviler


SERTLEŞME BOZUKLUKLARI

Bireysel/Çift/Gurup T.

Cinsel eğitim

Tbbi Tbbi tedaviler

(nedene yönelik )

Uygun psikiyatrik

tedaviler

PDE 5 İNHİBİTÖRLERİ

HRT ( Testosteron… )

Diğer/cerrahi tedaviler


Bireysel/Çift/

Gurup T

Cinsel eğitim

ERKEN BOŞALMA

Antidepresanlar(SSRI,

klomipramin... )

Dapoxetine !

Diğer geciktiriciler

(benzokain, lidokain vb)


DİĞER BOŞALMA BOZUKLUKLARI

Retarde ej

İnhibe ej

Anhedonik ej

Ereksiyonsuz ej

Ağrl Ağrl ej

Retrograd ej

Hemorajik ej

Bireysel/Çift/

Gurup T

Cinsel eğitim

Uygun psikiyatrik

tedaviler

Tbbi / cerrahi

tedaviler

(nedene yönelik )

Cinsel eğitim

Uygun psikiyatrik

Tbbi / cerrahi


KADIN UYARILMA BOZUKLUKLARI

Bireysel/Çift/Gurup T.

Cinsel eğitim

Uygun psikiyatrik

tedaviler

Lubrikanlar

Erotik araç, film vb.

HRT (menopoz)


KADIN ORGAZM BOZUKLUKLARI

Seyrek / zor orgazm

Orgazm olamama

Koit ile orgazm

olamama

Yalnz masturbasyon

ile orgazm

Yalnz erotik araç ile

orgazm

Spontan orgazm

Aşr orgazm

Yalnz masturbasyon

Yalnz erotik araç ile

Spontan orgazm

Aşr orgazm

Bireysel/Çift/Gurup T.

Cinsel eğitim

Uygun psikiyatrik

tedaviler

Farmakolojik tedaviler

Tbbi tedaviler

(nedene yönelik )

Diğer/cerrahi tedaviler

Farmakolojik tedaviler

Tbbi tedaviler

Diğer/cerrahi tedaviler


Bireysel/Çift/Gurup T.

Cinsel eğitim

Uygun psikiyatrik

tedaviler

Tbbi Tbbi tedaviler

( eşlik eden )

İnfertilite sorunlar sorunlar

VAJİNİSMUS


İLAÇ KULLANIMINA BAĞLI

İlac İlac kesme

Başka bir guruba

geçme

Dozun azaltlmas

Çoklu ilaç

kullanmndan

kullanmndan

kaçnma kaçnma

Antidot kullanm

Cinsel eğitim

Bireysel/Çift T.

Dozun azaltlmas

Çoklu ilaç

Antidot kullanm

Cinsel eğitim

Bireysel/Çift T.

CİNSEL SORUNLAR


Bireysel/Çift/Gurup T.

Cinsel eğitim

Uygun psikiyatrik

tedaviler

Tbbi Tbbi tedaviler (nedene

yönelik )

PDE 5 inhibitörleri

SSRI ve diğer psik. İlaçlar

Antiandrojenik tedaviler

PARAFİLİ


CİNSEL KİMLİK BOZUKLUKLARI

Bireysel/Çift/Gurup T.

Cinsel eğitim

Uygun psikiyatrik

tedaviler

Tbbi Tbbi tedaviler

Hormon+cerrahi

tedavi süreci

Cinsiyet değişimi


CİNSEL TEDAVİLER


PSİKİYATRİ VE CİNSELLİK: 20 20. . YÜZYIL

S. FREUD MASTERS & JOHNSON


MEDİKALİZASYON :

1980 1980­ ­90 90’LAR ’LAR

Androlojinin yükselişi

Tbbi Tbbi modelin öne çkş çkş

Yeni tbbi tbbi tedavilerin

gündeme gelmesi

Medikalizasyona ilk tepkiler !


2000’LER VE ORAL İLAÇ

TEDAVİLERİ

FERID MURAD SİLDENAFİL


1998

NOBEL

ÖDÜLÜ


nitrik

oksit

seksüel

stimülasyon

Nitrik Oksit, PDE 5 ve

Nitrik oksit

Erektil Fonksiyon

GTP

GMP

guanilat

siklaz

X

PDE 5

PDE5 inhibitörü

cGMP

ereksiyon

Penisteki

kan

damarları

genişler


Yohimbin

Desipramin

Apomorfin

Alprostadil

Fentolamin

Papaverin

SB FARMAKOLOJİK

TEDAVİLERİ: 20. YÜZYIL

Penil enjeksiyon

enjeksiyon ted ted. .

İntrauretral (MUSE)

Penil

(MUSE) ted ted. .

Penil protez ted ted. . ve

cerrahisi


SB FARMAKOLOJİK

TEDAVİLERİ: 21. YÜZYIL

PDE 5 İnhibitörleri :

SİLDENAFİL

TADALAFİL

VARDENAFİL

HRT :

Testosteron


PDE 5 İNHİBİTÖRLERİ

Oral alm alm avantaj avantaj

Etkin

Güvenli

Etkisi geri dönüşümlü

Tolerabl

İnvaziv olmayan

İnvaziv

Ölçülebilir

Partneri dşlamayan dşlamayan

Psikojenik / mikst tüm

olgular

Psikojenik


PDE PDE­ ­5 5 Farmakokinetik


Her Üç İlacn İlacn Plasebo Kontrollü

Karşlaştrma Karşlaştrma Çalşmas Çalşmas


PDE 5 İNH: SIK YAN ETKİLER

Başağrs Başağrs

Dispepsi

Nazal konjesyon

Ateş basmas basmas hissi

Görme bozukluklar

bozukluklar

Kas ağrlar ağrlar ( (tadalafil tadalafil) )


Princeton Konsensus Paneli

Düşük Riskli Hastalar

2 ya daha az kalp kalp­ ­damar damar hastalğ hastalğ risk faktörü olan

asemptomatik hastalar

Bir ya da birden fazla antihipertansif ilaç kullanan kontrol

altndaki altndaki hipertansiyon hastalar hastalar

Hafif, stabil anjinal anjinal hastalar (baz (baz olgularda egzersiz testi

istenebilir)

Başarl Başarl koroner revaskülarizasyonlu hastalar ( (iskemi iskemi bulgusu

kalmayan)

Komplikasyon gelişmemiş miyokard enfarktüslü hastalar (6 (6­ ­8 8

hafta sonra)

Hafif düzeyde kapak hastalğ hastalğ olanlar

Sol ventrikül yetmezliği: New York Heart Association I


3

Princeton Konsensus Paneli

Orta Düzeyde Riskli Hastalar

(Risk durumu tam olarak belirlenemeyen grup)

3 ya da daha fazla kalp kalp­ ­damar damar hastalğ hastalğ risk faktörü olan

asemptomatik hastalar

Orta şiddette, stabil anjinal anjinal hastalar

Miyokard enfarktüsü ( (2 2­ ­6 6 hafta sonras) sonras)

Konjessif kalp yetmezliği :New York Heart Association II

Kalp dş dş hasar oluşturan aterosklerotik hastalk hastalk

(inme, geçici iskemik atak, periferik damar hastalğ) hastalğ)


Princeton Konsensus Paneli

Yüksek Riskli Hastalar

Stabil olmayan, dirençli anjina

Tedavi edilemeyen, kontrol altna altna alnamayan alnamayan ya da malign

hipertansiyon hastalar hastalar

Konjessif kalp yetmezliği: New York Heart Association III III­ ­IV IV

Miyokard enfarktüsü (İlk 2 hafta)

Yeni geçirilmiş inme

Orta ve şiddetli kapak hastalğ, özellikle aort darlğ ya da

hipertrofik obstruktif kardiyomiyopati

Yüksek risk içeren aritmi

Miyokard enfarktüsü (İlk

Yeni geçirilmiş inme

Orta ve şiddetli kapak hastalğ, özellikle aort darlğ ya da

Yüksek risk içeren aritmi


PDE 5 İNH:KONTRENDİKASYONLAR

Nitrat ve türevlerini içeren ilaç kullananlar

Hipotansiyon ( 90/50mmHg )

Retinitis pigmentosa

Priapizme dikkat ! ( Orak h. Anemi vb )

Anatomik deform deform. . dikkat ! ( Peyronie vb )

Anatomik


Cinsel isteği

arttrmaz arttrmaz

Dolayl Dolayl etki ?

PDE 5 İNH. MİTLERİ

Kadnlarda Kadnlarda etkisiz

Dolayl Dolayl etki ?

Erken boşalmada

etkisiz

Dolayl Dolayl etki ?


SB TEDAVİSİ: TESTOSTERON

Primer hipogonadizm

İleri yaş

hipogonadizmi

PDE PDE5 5 İnh İnh. . yant yant

vermeyen ileri yaş

olgular


İLERİ YAŞ HİPOGONADİZMİ

Psikiyatrik belirtiler

( depresyon, anhedoni anhedoni, , motivasyon

kayb, kayb, uyku sorunlar… sorunlar… )

Bilişsel işlev belirtileri

( konsantrasyon, unutkanlk unutkanlk … )

Cinsel belirtiler

( SB, cinsel isteksizlik )

Hormonal belirtiler

Hormonal

( kas,kl kas,kl ve tüy kayb, kayb, testislerde

küçülme, jinekomasti

jinekomasti, , osteoporoz)


İLERİ YAŞ HİPOGONADİZMİ

Andropozun yeni ad ad ?

Metabolik sendrom

DM; İnsülin rez rez. .

Hiperlipidemi

Hipertansiyon

Kalp Kalp­ ­damar damar hast hast. .

Sertleşme boz.

Testosteron

replasman tedavisi ?

Metabolik

DM;

Hiperlipidemi

Hipertansiyon

Sertleşme boz.

Testosteron


TESTOSTERON: SORUN ALANLARI

Kan düzeyi ölçümü

Normal snrlar snrlar

Uygun doz

Kullanm Kullanm süresi

Kullanm Kullanm şekli

Yan etkiler

Prostat ca

Cinsel isteksizlikte

kullanm kullanm !

Gençlerde kullanm kullanm !

Kadnlarda Kadnlarda kullanm kullanm !


40 YAŞ ÜSTÜ SB’YE DİKKAT !

SB: Yakn Yakn gelecekteki

kalp kalp­ ­damar damar hastalğnn

hastalğnn

habercisi…(ort. 2 yl!) yl!)

(Foroutan SK ve ark, Urol J 2007)

SB: Kalp Kalp­ ­damar damar hast.

riskini 1.6 ile 2.6 kat

arttrmakta… arttrmakta… ( DM ve

sigara ile eşit risk ! )

(BWV Schouten ve ark, Int J of

Impotence Res ,2008 )


ERKEN BOŞALMA

1887 1887­ ­1917 1917 (Gross; Krafft Krafft­ ­Ebing) Ebing)

Patolojinin tanmlanmas

tanmlanmas

1917 1917­ ­1950 1950 (Abraham; Schapiro )

Nevroz ve Psikosomatik yaklaşm yaklaşm

1950 1950­ ­1990 1990 (Masters & Johnson; Semans;

Helen S. Kaplan )

Davranşç Davranşç yaklaşm yaklaşm

1990 1990­ ­ ( Waldinger … )

Nörobiyolojik – Genetik yaklaşm yaklaşm


ERKEN BOŞALMA: SORUN ALANLARI

Cinsel terapinin

uygulanamadğ

uygulanamadğ

koşullar

Partneri/düzenli

partneri olmayanlar

Cinsel terapiyi kabul

etmeyenler

Cinsel terapinin etkisiz

kaldğ kaldğ durumlar

İzlem çalşmalarnn

çalşmalarnn

olmamas olmamas

Farmakolojik yaklaşm yaklaşm !


SSRI

ERKEN BOŞALMA:

FARMAKOLOJİK TEDAVİLER

Klomipramin

Tiyoridazin

Topikal ajanlar

PDE 5 inhibitörleri

Dapoksetin


Ksa Ksa etkili SSRI

İlişkiden 1 1­ ­3 3 saat

önce

İlişkiden

Sürekli kullanm kullanm

gerekmiyor

0 0. .9 9 dak :

30 30mg mg 3 3. .1 1 dak

60 60mg mg 3 3. .5 5 dak

DAPOKSETİN


Bulant Bulant

DAPOKSETİN/ YAN ETKİ

30 30mg mg % %16 16. .5 5

60 60mg mg % %30 30

Baş ağrs ağrs

Baş dönmesi

Ort Ort. . Hipotansiyon

Senkop


DAPOKSETİN /

KONTRENDİKASYONLAR

Ort Ort. . Hipotansiyon

Ağr Ağr kalp kalp­ ­damar damar

hastalklar hastalklar

SSRI

Tiyoridazin Tiyoridazin, , MAOİ

PDE 5 İnh İnh. .

PDE 5

Nitratlar

Alfa Alfa­ ­adrenerjik adrenerjik

res res. . antag antag. .


ERKEN BOŞALMADA PARTNER

Bilgi çağ çağ !

Haberdarlkta Haberdarlkta artş artş

Duyarllkta Duyarllkta artş artş

Erkekte yetersizlik

duygusu

İlişkide güçlükler

Uyum/anksiyete ve

depresif bozukluklar

Terapi/İlaç tedavileri


ERKEN BOŞALMADA PARTNER

Tedaviye yönlendirme

Başvuruyu sağlama

Tedaviye eşlik etme

Ödevlerde yardm yardm

Düzenli not tutma

Objektif geribildirim

PROGNOZDA ÇOK

GÜÇLÜ ETKEN !


Testosteron

Östrojen

DHEA

Bupropion

Flibanserin

CİNSEL İSTEK AZLIĞI

Diğer ajanlar

(Ginseng vb)

Yakn Yakn gelecek !

Testosteron

Östrojen

DHEA


CİNSEL TERAPİLER


TEMEL FORMASYONLAR

Cinsel öykü alma

Cinsel dinamikler ve

ayrc ayrc tan tan

Cinsel ölçekler ve

laboratuar

Cinsel istatistikler

Temel psikoterapi

ilkeleri ve deneyimi

İlişki dinamikleri

Cinsel terapi ilke ve

teknikleri

Düzenli süpervizyon

Cinsel ölçekler ve

Cinsel istatistikler

Temel psikoterapi

İlişki dinamikleri

Cinsel terapi ilke ve

Düzenli süpervizyon


ÇAĞDAŞ CİNSEL TERAPİSTLER

Cinsel anatomi

Cinsel fizyoloji

Cinsel patolojiler

Cinsel mitler

Cinsel değerler

Cinsel davranşlar davranşlar

Cinsel haklar

Cinsel suçlar


ÇAĞDAŞ CİNSEL TERAPİSTLER

Cinsel bozukluklar

Psikiyatrik bozukluklar

Farmakoloji

Tbbi/sistemik

Tbbi/sistemik

hastalklar hastalklar

Hastalk Hastalk ve ilaçlarn ilaçlarn

cinsel etkileri/yan

etkileri

Kombine tedaviler


CİNSEL TERAPİST OLMAK

CETAD

(Cinsel Eğitim, Tedavi ve Araştrma Araştrma Derneği)

3 Modül (

Modül ( 6 6x x3 3 gün) +

Süpervizyon ( (96 96 saat)

www. www.cetad cetad. .org.tr org.tr

More magazines by this user
Similar magazines