Prof. Dr. İbrahim BALCIOĞLU İç Hastalıkları ve Psikiyatri Uzmanı ...

huber.ben23

Prof. Dr. İbrahim BALCIOĞLU İç Hastalıkları ve Psikiyatri Uzmanı ...

Prof. Dr. İbrahim BALCIOĞLU

İç Hastalıkları ve Psikiyatri

Uzmanı

Adli Tıp Kurumu

Gözlem İhtisas Dairesi Başkanı


Tıp Fakültesi ile Veteriner Fakültesi

arasındaki tek fark Psikiyatri Anabilim

Dalının olmamasıdır.


BRANŞ DIŞI HEKİMLERİN

DÜZENLEDİKLERİ ADLİ RAPORLARDA

KARŞILAŞILAN TEMEL HATALAR

Mesleki uygulamalarda hiç

hoşlanmadığımız ve fakat çok

karşılaştığımız uygulamalardan biri de

Adli Tabiplik ve bilirkişilik hizmetidir.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK) ve

bunlara kaynaklık eden bilirkişilik

kurumunu yeniden düzenlemiştir ve

hekimlerden görüş istemektedir

istemektedir.


Her hekim meslek hayatında birçok kere

seminer, sunum yapıp rapor ve makale

kaleme almıştır.

Fakat Adli Bilirkişilik söz konusu olunca

içimizi korku ve ürperti kaplamaktadır.

Yanlış anlaşılmak ve anlatmak çekinilen

bir husustur. Adliye koridorlarında

dolaşmak, yargıçlarla resmi bir sebeple

buluşmak arzu edilen bir tablo değildir.


HEKİMLER ŞU RAPORLARI

I. TIBBİ RAPORLAR

a. Sağlık raporları

b. Hastalık raporları

II. ADLİ RAPORLAR

HAZIRLARLAR

Adli raporların içinde GEÇİCİ RAPOR vardır.

Geçici rapor olgunun özelliklerinin

ayrıntılarıyla ortaya çıkmasını sağlar, o konuda

fikir verir.

Geçici raporların hangi şartlarda nasıl

hazırlandığının belirtilmesi gerekir.


Adli Psikiyatri olguları diğer Adli

olgulardan farklıdır. Kişi başından

geçenleri çıkarına uygun olarak abartır,

küçümser, saptırır. Psikiyatri bilgisi eksik

olan kişi meslektaşlarımız (branş dışı)

olguyu hatalı değerlendirebilir

değerlendirebilir.


Adli Psikiyatrik değerlendirme yapılırken

meslektaşlarımız (branş dışı) muayene

ortamına dikkat etmeyebilirler.

Psikiyatrik rahatsızlığı ağır cezadan

kurtulmak için her fırsattan yararlanmaya

kalkar. Saldırı dürtüsünü uyandıracak

cisimler (kül tablası, çakmak) odada

bulunmamalıdır.


Adli Psikiyatrik olgular çevresine, hekime

ve kendisine zarar verebilir verebilir. Branş dışı

hekimler olguların bu yönünü göz ardı

edebilirler. Bunun sonucu hekim zarar

görebilir. Dolayısı ile hazırlayacağı rapor

teknik hatlarla doludur doludur.

Hekim muayene sırasında yanında sağlık

personeli bulundurmalıdır

bulundurmalıdır. Böylece

vak’anın saldırısından kurtulabilir.


Adli Psikiyatrik olguların

değerlendirilmesinde meslektaşlarımız

(branş dışı) onların yakınlarını odadan

uzaklaştırmayı göz ardı ederler. Vak’a

yakınları hekimi yönlendirmeye ve baskı

altına almaya çabalar.

Vak’a kırılan gururunu düzeltme çabası

içinde iken hekime zarar verebilir.


Meslektaşlarımız (branş dışı) Adli Psikiyatrik olgu

raporu hazırlarken hata yapabilir yapabilir.

1. Öykü ile muayene bulguları arasında fark vardır.

2. Adli Psikiyatrik olguyu değerlendiren hekimin

(branş dışı) eğitimi, bilgisi, becerisi ve deneyimi

yeterli olmayabilir.

3. Muayene odasında yeterli donanım yoktur

(personel, mekan, mevzuat yetersizliği)

4. Gerekli tetkikler yetersiz kalabilir kalabilir.

5. En önemlisi hekim baskı altında olabilir, tarafsız ve

ven altında değildir.


Meslektaşlarımızın (branş dışı) Adli

Psikiyatrik olguların pratiğinde hata

yaptığını görüyoruz. Hekimin raporunda

belirttiği semptomlar mahkemece yeterli

bulunmayabilir. Söz konusu belirtiler

mahkemece yeterince açık bulunmayabilir.

Yetersiz semptomlar mahkemenin gidişatını

ve olayın boyutunu değiştirebilir

değiştirebilir. Bu sebeple

Adli Psikiyatrik raporların psikiyatri

uzmanlarınca yazılması daha doğrudur.


Mahkemeler bazen meslektaşlarımızı

(branş dışı) bilirkişilik için çağırırlar. Bu

arkadaşlarımız Adli Psikiyatri olgularda

eksik ve hatalı değerlendirmeler yaparlar.

Hatta bu meslektaşlarımız psikiyatri

bilgilerinin yeterli olduğunu düşünürler.


Psikiyatrik anamnez alırken mümkünse

odada GÜVENLİK GÖREVLİSİ olmamalıdır.

Zorunlu olunca, onun duyamayacağı

şekilde alınmalıdır. Raporda güvenlik

görevlilerinin muayene odasında

bulunduğu belirtilmelidir

belirtilmelidir.


Meslektaşlarımız (branş dışı) Adli

Psikiyatrik raporları hazırlarken tıbbi

terimleri çok sık kullanabilirler

kullanabilirler. Bu raporu

hekim olmayanlar anlayıp

değerlendiremezler.

Psikiyatri uzmanları raporları hazırlamalı

ve bunu yaparken düz, anlaşılır, açık, net

ve kesin bir dille yazmalıdır

yazmalıdır.


Mesela ALGILAMA yeteneğinin bozulmasına

sebep olan medikal durumları hekimler (branş

dışı) eksik ve hatalı değerlendirebilirler.

Dolayısıyla raporu okuyup değerlendirecek

hekimler veya adli makamlar yanlış karara

varabilirler.

Meslektaşlarımız (branş dışı) hekimler öncelikle

psikiyatrik değerlendirme yaparlar. Halbuki,

önce Genel Medikal Değerlendirme

gerçekleştirilmelidir. Çünkü, acil medikal

girişimi gerektiren bir

olabilir.

bulgu ve semptom


Bazı meslektaşlarımız (branş dışı) psikiyatrik

konulara merak saldığı ve hatta tedaviye bile

kalkıştıkları görülmektedir (adli tıp uzmanları,

nörologlar, dahiliyeciler ve bazı cerrahi branşlar).

Bu konuların başında Posttravmatik Stres

Bozukluğu konusu gelmektedir

gelmektedir. Hele tecavüz

mağduru kişi varsa, bırakın fikir söylemeyi, karar

vermede bile kendilerini yetkin görüyorlar. 20

(yirmi) günlük psikiyatri stajının buna yetip

yetmediğini takdirlerinize bırakıyorum

bırakıyorum.


Kolluk Güçleri hekimden (branş dışı)

psikiyatrik rapor isteyebilir isteyebilir. İlk muayene

yapılıp bulgular hastane kayıtlarına

geçirilir, gerekirse yatırılıp medikal

girişimlerde bulunulur bulunulur. Fakat, bu

meslektaşlarımızın psikiyatrik tanı

koymaları yanıltıcı olabilir. Zaten bu

raporlar

taşımaz.

BİLİRKİŞİ RAPORU niteliğini


Savcılıkça soruşturma sırasında ve ceza

uygulamasında infaz tehiri ile ilgili rapor

gündeme gelebilir. Başka branştan

hekimler psikiyatrik hastalıkların kronik

nitelik kazanıp kazanamayacağı

konusunda fikir beyan etmeleri hatalıdır.


TCK 34/1’e göre bazı meslektaşlarımız

(branş dışı) Adli Psikiyatrik değerlendirmeyi

hatalı düzenleyebilirler

düzenleyebilirler. Bu madde geçici

sebeplerle (ağır ateşli bir hastalık,

zehirlenme, alkol yoksunluğu, hipoglisemi ve

üremiye bağlı delirium, epilepsi ve madde

etkisiyle işlenen suçlarda) geçici patolojik

durum sebebiyle ortaya çıkan ve ceza

sorumluluğunu etkileyecek psikiyatrik

tablolar kastedilmektedir

kastedilmektedir.


Meslektaşlarımız branş dışı) Bağımlılık ile

ilgili Adli Psikiyatrik değerlendirmede

hatalı rapor düzenlemeleri olabilir.

Böyle kişiler Bağımlılık varsa merkezde

zorunlu

(57/7).

tedaviye tabi tutulacaklardır


Merkezi sinir sisteminin işlevlerinde

kalıcı zayıflama (kalıcı postkontüzyonel

sendrom, genel tıbbi duruma bağlı kişilik

değişikliği) gibi bozuklukları

meslektaşlarımız (branş dışı) tanımakta

zorlanabilirler. Dolayısı ile adli raporları

hatalarla dolu olabilir.


Adli Psikiyatri henüz yan dal uzmanlığı

olmadı. Ancak, gelecekte YAN DAL

UZMANLIĞI olarak Psikiyatri içinde yerini

alacaktır. Adli Tıp uzmanları ihtisas

süresince belirli ölçüde psikiyatrinin

temel bilgilerine sahip olabilirler. Bu her

tıp anabilim dalı için geçerlidir geçerlidir. Ama bunu

ADLİ PSİKİYATRİ BİLİM DALI konusu ile

birbirinden ayırmak gerekir gerekir.


Adli Psikiyatride klinik temel psikiyatri

bilgileri devreye sokulur sokulur. Adli ve idari

işlemlerde esas alınacak psikiyatrik

hastalıkların tespiti branş dışı hekimlerce

zordur. Eğer bu meslektaşlarımız (branş

dışı) sınırlarını aşıp psikiyatrik tanı

koyabilirler. Bu durumda mahkemeler

yanılışa yönlendirebilirler

yönlendirebilirler.


Branş dışı hekimler Medeni Hukuk ile

ilgili konularda teşhis koymaya meraklı

olabilirler. Özellikle nörologlar, beyin

cerrahları, adli tıp uzmanları ve

hastalıkları uzmanları psikiyatrik tanı

koyabilirler. Çoğu kere bu konuda

kendilerini haklı görürler görürler. Ör; en çok

karşılaştığımız teşhislerden birisi de

DEMANS ve onunla ilgili olanlardır.


Cezaevindeki tutuklu ve hükümlü olanlar

Hekim Yanıltıcı Davranış içine girebilirler.

Cezaevi hekimleri (branş dışı) istemeden

buna alet olabilirler. . Yanlış psikiyatrik

teşhis koyabilirler. Bu da yargılamayı

yanlış yöne sevk eder.

More magazines by this user
Similar magazines