Adana İl MEM Stratejik Planı - Adana Milli Eğitim Müdürlüğü - Milli ...

adana.meb.gov.tr

Adana İl MEM Stratejik Planı - Adana Milli Eğitim Müdürlüğü - Milli ...

T.C.

ADANA MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ

AR - GE BĠRĠMĠ

MEM

2010-2014

STRATEJĠK PLANI

Adana - 2010

3


En mühim ve feyizli vazifelerimiz Millî Eğitim iĢleridir. Millî Eğitim

iĢlerinde mutlaka muzaffer olmak lâzımdır. Bir milletin hakikî kurtuluĢu

ancak bu suretle olur.

Mustafa Kemal ATATÜRK

5


ÖNSÖZ

Geleceğimizi Ģekillendiren bir kurum olmanın sorumluluğu ile Adana Milli

Eğitim Müdürlüğünün 2010 – 2014 yılları arasında bize bir pusula görevi yapacağına

inandığımız Stratejik Planımızı 5018 sayılı Kamu Maliye Yönetimi Kanunu

çerçevesinde hazırlamamız kanun gereğidir.

Objektif olarak paydaĢlarımızın katılımıyla oluĢturulan Stratejik Planlar her

zaman olumlu olur, aksi takdirde basılı evrak olmaktan ileri gitmez. Bu planlama

sayesinde Adana Milli Eğitim Müdürlüğümüzün daha ileri gideceğine inanıyoruz.

Stratejik Planlama, ortak bir anlayıĢla ortaya konan yol gösterici nitelikte bir

plandır. Dünyada en büyük yatırım, insana yapılan yatırımdır. Eğitim de uzun soluklu

bir yarıĢtır. Bu yarıĢta çağdaĢ uygarlık seviyesini yakalamak için hepimize düĢen

görevler vardır.

Bu duygu ve düĢüncelerle Stratejik Planımızın, Adana Milli Eğitim

Müdürlüğüne hayırlı olmasını dilerim.

Ġlhan ATIġ

Adana Valisi

7


GĠRĠġ

Dünyada, gün geçtikçe hızla geliĢen teknoloji ve uluslararası alandaki yarıĢ;

özel sektör ve kamu kurumlarında istihdam edilecek personelde, yüksek kalifiyeyi ön

plana çıkartmıĢtır. Bu nedenle Ġl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün geliĢen teknolojiye

uyumunun sağlanması, hak ettiği yerini alması zaruridir.

GloballeĢen dünyada yeni arayıĢlar baĢlamıĢtır. Teknolojiyi kullanmasını bilen

devletler, teknolojiyi yeterince kullanamayan devletleri kendilerine bağımlı

yapacaklardır. Bu hızlı değiĢim ve geliĢim sürecinin iĢ alanlarına ve mesleklere

yansımasının gereği olarak, eğitimdeki klasik anlayıĢ, yerini yeni teknolojilere göre

program belirleme yaklaĢımına bırakmıĢtır. Bu nedenle, en geliĢmiĢ ülkeler bile

eğitim sistemlerini sürekli geliĢtirme ve eğitimde niteliğini artırma arayıĢı içerisine

girmiĢlerdir.

Son yıllarda ortaya konulan kamu yönetiminin yeniden yapılanması

çalıĢmaları, kamu kurumlarının daha etkin ve verimli bir yapıya kavuĢturularak

hizmetin kalitesinin artırılmasını amaçladığından; bizim de Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü

olarak eğitim ve öğretimde kalite ve verimi artırma gayreti içerisinde bulunmamız

zorunluluk arz etmektedir.

Makro düzeyde belirlenen ulusal stratejiler ve kalkınma planları çerçevesinde

kuruluĢlarca hazırlanacak olan stratejik planlar ve yıllık programlar; kurumsal ana

planları, il geliĢim planları ile birlikte genel olarak planlama ve uygulama sürecinin

etkinliğini artıracak ve kaynakların doğru olarak kullanılmasına katkıda bulunacaktır.

Bu faaliyetler çerçevesinde hazırlanan “Ġl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün 2010–

2014 Stratejik Planında”, sunulan durum analiziyle misyon, vizyon ve belirlenen

ilkeler, Eğitim Öğretim Destek Hizmetleri ve Eğitim Öğretim Hizmetleri, tahmini

kaynak, maliyet ve bütçe değerleri ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır.

Bu çerçevede, belirtilen süreçte ortaya konulan hedeflere ulaĢmak için tüm

birimlerimizde, her kademedeki personelimizin elinden gelen gayreti göstereceğinden

Ģüphem yoktur.

Adana Milli Eğitim Müdürlüğü 2010–2014 Stratejik Planı”nın hazırlanmasında

emeği geçen tüm personelimi tebrik ediyor; Adana ve ülkemiz için faydalı olmasını

temenni ediyorum.

Abdulgafur BÜYÜKFIRAT

Ġl Milli Eğitim Müdürü

9


SUNUġ

1927 yılında yürürlüğe giren 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu, 2003

yılında kalkmıĢ; yerine 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu getirilmiĢtir.

Bu yeni düzenlemeyle kamu kurum ve kuruluĢlarında hazırlanması istenen

stratejik planlar; kuruluĢların mevcut durumundan hareketle gelecekteki hedefleri için bir

yol haritasını belirlemektedir.

Kavramsal olarak da kurumların kendilerine bir vizyon oluĢturmaları ve bu vizyona

uygun amaçlarla bunlara ulaĢmayı mümkün kılacak bir misyon içinde hedef ve stratejiler

belirlemeleri, stratejik planlama çalıĢmalarında temel teĢkil etmektedir.

Stratejik Plan; uzun vadeli düĢünmeyen, sübjektif fikir yapısına sahip

idarecilerimize yeni ufuklar açılmasını, kurumu için ayrılan bütçenin ve yapılacak

yatırımların önceden belirlenmesini ve objektif bir Ģekilde yürütülmesini sağlamaktadır.

Stratejik planlama çalıĢmalarının belirli bir düzen içerisinde yürütülebilmesi ve

belirlenen sürede sonuçlandırılabilmesi için bu amaçla baĢta zaman olmak üzere

kaynakların verimli kullanılabilmesi, hazırlık süresinin uygun biçimde değerlendirilmesi ve

iĢletilmesi gerekmektedir. Stratejik plan çalıĢmaları ve bu çalıĢmalar sırasındaki

koordinasyon, kurumumuzca belirlenen „Stratejik Plan Yürütme Ekibi‟ tarafından

yürütülmüĢtür.

Stratejik Plan ile okul - çevre iliĢkilerini geliĢtirmek, okul geliĢimini sürekli kılmak,

Belirlenen stratejik amaçlarla ülkemize ve çevresine faydalı, kendisi ile barıĢık, düĢünen,

soran, sorgulayan ve özgün üretimlerde “Ben de varım” diyebilen nesiller yetiĢtirmek

amaçlanmaktadır. Ġl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün stratejik planının hayırlı olmasını

dilerim.

Rüstem ÖZCAN

Müdür Yardımcısı

11


GĠRĠġ

ĠÇĠNDEKĠLER

I.BÖLÜM 21

MĠLLĠ EĞĠTIM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJIK PLANLAMA SÜRECI 21

A.MEM STRATEJIK PLAN MODELI 21

B. STRATEJIK PLAN ÇALISMALARI 22

1. Yasal Çerçeve 23

2. Hazırlık Dönemi 24

a) Hazırlık Programı 24

b) Kurul ve Ekiplerin oluĢturulması, Görevleri 24

3. Eğitim Dönemi 26

4. Plânın Hazırlanması 27

a) Durum Analizi 27

b) Plan Unsurlarının oluĢturulması 27

5. Plânın Uygulanması, izleme ve Değerlendirme 29

6. Stratejik Plân çerçevesinde GerçekleĢtirilen Diğer Faaliyetler 30

II. BÖLÜM 33

DURUM ANALĠZĠ 33

A. TARĠHSEL GELĠġĠM 33

B. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER 36

C. FAALIYET ALANLARI, ÜRÜN VE HIZMETLER 38

D. PAYDAS ANALIZI 40

E. KURUM ĠÇĠ ANALIZ VE ÇEVRE ANALIZI 41

13


1. KURUM ĠÇĠ ANALĠZ 41

a) Milli Eğitim Müdürlüğü TeĢkilat Yapısı 41

b) Ġnsan Kaynakları 44

c) Eğitimde Teknoloji Kullanımı 49

d) Eğitim Finansmanı (Mali Kaynaklar) 50

2. ÇEVRE ANALĠZĠ 53

a) Ġdari Yapı 53

b) Ekonomik, Sosyal, Demografik, Kültürel, Politik,

Çevresel, Teknolojik Etkenler: 53

c) ġehir-Köy Nüfusunun Yıllara Göre DeğiĢimi 54

d) Göç 54

e) (PEST) Analizi (Politik, Ekonomik, Sosyal ve Teknolojik) 57

f) Üst Politika Belgeleri ile MEB Stratejik

Planının UyumlaĢtırılması 59

3. GZFT (SWOT) Analizi 60

a) Güçlü Yönler 61

b) Zayıf Yönler 62

c) Fırsatlar 63

d) Tehditler 64

III. BÖLÜM 67

GELECEĞE YÖNELiM 67

A. MISYON, VIZYON ve TEMEL DEĞERLERĠMĠZ 67

1. MiSYON 67

2. ViZYON 67

3. TEMEL DEĞERLER 68

14

B. TEMALAR, STRATEJiK AMAÇLAR ve HEDEFLER 69

TEMALAR ve KURUMUMUZUN STRATEJĠLERĠ ve

GELĠġĠM HEDEFLERĠ 70

1. KURUMSAL KAPASĠTENĠN ARTTIRILMASI 70

2. EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM 60

3. SOSYAL ve KÜLTÜREL GELĠġĠM 72

4. AR-GE ÇALIġMLARI 72

IV. BÖLÜM 123

iZLEME ve DEĞERLENDiRME 123

EKLER 125

Milli Eğitim Müdürlüğü PaydaĢ Listesi EK-3 127

PaydaĢ Analizi EK-3.1 128

PaydaĢ/Etki Önem Matrisi EK- 3.2 129

Stratejik Plân (2010-2014) Maliyet Tablosu 130

Stratejik Plân (2010-2014) Özet Maliyet Tablosu 132

Stratejik Hedef Birim Sorumluluk Tablosu 133

Litmus Testi 150


ġEKĠLLER, TABLOLAR ve GRAFĠKLER

ġekil 1 Stratejik plan modeli 21

ġekil 2 KuruluĢun yapısı 41

Tablo 1 Mill Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Üst Kurulu 25

Tablo 1.A Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi 26

Tablo 1.B Adana Ġli Okur-Yazarlık Oranı 35

Tablo 1.B1 OkullaĢma Oranı 35

Tablo 3 2008-2009 Eğitim-Öğretim Yılı Öğretmen Norm Durumu 45

Tablo 3.A Resmi + Özel Kurumlar 45

Tablo 3.B Resmi Kurumlar 45

Tablo 4

2008-2009 Eğitim-Öğretim Yılı Resmi+özel Derslik BaĢına DüĢen

Öğrenci Sayısı

Tablo 5 Ġlimizin OKS‟ deki BaĢarı Durumu 46

Tablo 5.A Ġlimizin SBS‟ deki Türkiye Geneli BaĢarı Sıralaması 46

Tablo 6 Ġlimizin ÖSS‟deki BaĢarı Durumu 47

Tablo 7 Özel Eğitim Kurumları 47

Tablo 8 2007 Yılı Özel Ġdare Bütçesi 51

Tablo 9 2008-2012 Tahmini Bütçeler 52

Tablo 10 Ekonomik Göstergeler 55

Tablo 11 PEST Analizi Tablosu 57

Tablo 12 Üst Politika Belgeleri 59

Grafik 1 Milli Eğitim Müdürlüğü Personelinin YaĢlara Göre Dağılımı 48

Grafik 2

Milli Eğitim Müdürlüğü Personelinin Öğrenim Durumlarına Göre

Dağılımı

46

48

15


GĠRĠġ

S

tratejik yönetim süreci kurumların, organizasyon el ve toplumsal

dönüĢümlerin değiĢen çevresel koĢullara niteliğini kaybetmeden

uyumunu sağlamayı amaçlar. Böylece küresel dönemde hızla değiĢen

çevresel değiĢkenlerle birlikte ele alınarak, yönetsel, operasyon el ve

denetsel süreçlerin değiĢimleri içerecek biçimde planlanmasını ve

hayata geçirilmesini gerektirir.

Stratejik planlama iyi yönetimi hedeflemektedir. Stratejik planlama sayesinde

yönetimin edineceği “stratejik düĢünme ve davranma” özelliği, kamu yönetimine

etkinlik kazandıracaktır. Girdiler ve çıktılar yerine sonuçlara ve performansa

odaklanma, hesap verme sorumluluğu ve katılımcılık ihtiyaçlara doğuran sorunlara

cevap veren bir araç olarak stratejik planlama, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve

Kontrol Kanunu ile kamu idareleri için zorunlu hale getirilmiĢtir.

MEM Stratejik Planı hazırlanırken planlama sürecinin her aĢamasında

Müdürlüğümüz ve ilçelerimizin çalıĢanlarının katılımı sağlanmaya çalıĢılmıĢ, bunun

yanı sıra paydaĢların görüĢ ve önerilerine de baĢvurulmuĢtur.

Stratejik planlama çalıĢmalarının yürütülmesi sırasında öncelikle aĢağıdaki

mevzuat temel alınmıĢtır.

24.12.2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

(KMYKK),

22.12.2005 tarih ve 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bazı

Kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değiĢiklik yapılması hakkında

kanun,

26.05.2006 tarihli Kamu idarelerinde Stratejik Planlamaya iliĢkin Usul ve

Esaslar Hakkında Yönetmelik,

Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı tarafından hazırlanan Kamu idarelerinin

Stratejik Planlama Kılavuzu,

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Performans Esaslı Bütçeleme Rehberi,

Kamu idareleri faaliyet raporlarının düzenlenmesi ile bu iĢlemlere iliĢkin

diğer esas ve usuller hakkında yönetmelik.

Bu temel referans belgelerin yanı sıra, diğer kurum ve kuruluĢların stratejik plan

belgelerine ve kurumsal tecrübelerine de baĢvurulmuĢtur.

17


18

Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı"nın uygulanması 01 Ocak 2010

tarihinde baĢlayacak ve 31 Aralık 2014 tarihinde sona erecektir.

Planın birinci bölümünde; Milli Eğitim Müdürlüğü stratejik planlama süreci içerisinde

izlenen model, yasal çerçeve, hazırlık süreci, eğitim dönemi, planın hazırlama

aĢamaları ve gerçekleĢtirilen faaliyetlere iliĢkin bilgiler verilmektedir.

Ġkinci bölümde; durum analizi kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü‟nün tarihi geliĢimi,

Müdürlüğün yasal yükümlülükleri ve mevzuat analizi, Müdürlüğümüzün faaliyet

alanları ile ürün ve hizmetleri, paydaĢ analizi (iç ve dıĢ paydaĢlar, yararlanıcılar),

kurum içi analiz ve çevre analizine yer verilmiĢtir.

Üçüncü bölümde, Geleceğe yönelim kapsamında misyon, vizyon, temel değerler,

temalar, stratejik amaçlar, hedefler, performans göstergeleri, önemli görülen faaliyet

ve projeler, izlenecek politika ve stratejiler yer almaktadır.

Dördüncü bölümde ise Milli Eğitim Müdürlüğü stratejik planı izleme ve

değerlendirme yaklaĢımı ifade edilmektedir.

ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ

AR-GE BĠRĠMĠ


I.BÖLÜM

MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ

19


I. BÖLÜM

MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ

Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı, Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı

(DPT) tarafından hazırlanmıĢ olan “Kamu idareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu”

rehberliğinde ve strateji geliĢtirme yaklaĢımlarından “BeĢ Parçalı Strateji GeliĢtirme

YaklaĢımı" ile “Stratejileri GeliĢtirmek için Strateji Tercihleri Arasındaki iliĢkileri

Yapılandırma YaklaĢımı (SODA=Strategic Option Development Analysis)” (Bryson,

1995) birlikte kullanılarak hazırlanmıĢtır.

Stratejik karar sürecinde ise stratejik karar verme modellerinden “Rasyonel

Planlama Modeli” ile “Politik Karar Verme Modeli” kullanılmıĢtır.

A- MEM STRATEJiK PLAN MODELĠ

Sekil 1: Stratejik Plân Modeli

21

İ L M İ L L İ E Ğ İ T İ M M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 2 0 1 0 - 2 0 1 4 S T R A T E J İ K P L A N I

P L A N P L A N I

ADANA


İ L M İ L L İ E Ğ İ T İ M M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 2 0 1 0 - 2 0 1 4 S T R A T E J İ K P L A N I

P L A N P L A N I

ADANA

B- STRATEJiK PLAN ÇALIġMALARI

Stratejik planlama sürecinde yapılan çalıĢmalar beĢ bölümde toplanmıĢtır.

Milli Eğitim Müdürlüğü stratejik planının hazırlanmasında on aĢamalı bir model

benimsenmiĢtir.

1. Stratejik planlama sürecinde görüĢ birliğine varma ve süreci baĢlatma:

22

Genelge yayımlanması, Hazırlık Programı oluĢturulması, Stratejik Plan

Üst Kurulu, Stratejik Planlama Ekipleri oluĢturulması.

2. Kurumsal Yükümlülükleri Tanımlama: Mevzuat Analizi, yasal

yükümlülüklerin ve üst politika belgelerindeki eğitim hedeflerinin

incelenmesi.

3. Kurumsal Vizyon, Misyon ve Temel Değerleri açığa çıkarma: Üst düzey

yöneticiler ve sosyal paydaĢlar tarafından kurumsal kimliğin

tanımlanması.

4. Kurumun dıĢsal ve içsel çevresini değerlendirme: Kurumun paydaĢlarının

belirlenmesi, görüĢlerinin alınması, GZFT analizi, PEST analizi

yapılması.

5. Eğitim sisteminin stratejik alanlarının belirlenmesi: Müdürlük hizmetlerinin

Tema baĢlıkları altında gruplandırılması.

6. Stratejik yönetim amacıyla stratejik planın oluĢturulması: Milli Eğitim

Müdürlüğü Stratejik Planlama Ekibi tarafından planın hazırlanması.

7. Stratejik Planı inceleme ve benimseme: Planın her aĢamasında

Müdürlük birimlerinin görüĢlerinin alınması.

8. Etkili bir vizyon geliĢtirme/oluĢturma: OluĢturulan vizyon, misyon ve temel

değerlerin gözden geçirilerek revize edilmesi.

9. Etkili bir uygulama süreci: Performans Programlan hazırlanması.

10. Ġzleme ve Değerlendirme: Faaliyet raporlan, izleme değerlendirme

raporları, gerektiği durumda stratejik planın güncellenmesi.


1. YASAL ÇERÇEVE

Kalkınma planlan ve programlarında yer alan politika ve hedefler

doğrultusunda, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde elde

edilmesi ve kullanılmasının, hesap verilebilirliği ve saydamlığı sağlamak üzere

kamu mali yönetiminin yapısını ve iĢleyiĢini, raporlanmasını ve mali kontrolü

düzenlemek amacıyla çıkartılan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Kanununun 9. maddesinde; “Kamu idareleri; kalkınma planlan, programlar, ilgili

mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe iliĢkin misyon ve

vizyonlarını oluĢturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak,

performanslarını önceden belirlenmiĢ olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve

bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle

stratejik plan hazırlarlar” denilmektedir.

Türk eğitim sistemini düzenleyen mevzuat ile birlikte, eğitim sistemi için

referans bir politika belgesi niteliğinde olan ve toplumumuzun

Müdürlüğümüzden beklediği örnek ve öncü olma misyonuna, Ġlimizin Avrupa

Birliği vizyonuna uygun bir “Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı",

Müdürlüğümüzün hazırlayıp yürürlüğe koymak durumunda olduğu en öncelikli

konulardan birisidir.

5018 sayılı Kanunda öngörülen ve stratejik plan hazırlamakla yükümlü,

kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine iliĢkin takvimin tespiti ile stra-

tejik planların, kalkınma programlan ve programlarla iliĢkilendirilmesine yönelik

usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanan “Kamu Ġdarelerinde Stratejik

Planlamaya iliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in (26.05.2006 tarihli

ve 26179 sayılı Resmi Gazete) yayımlanmasını müteakiben, Bakanlığımız,

2006/55 sayılı Genelge ile stratejik planlama sürecini baĢlatmıĢtır.

Milli Eğitim Müdürlüğü, stratejik planı yönetmelikte öngörüldüğü Ģekilde

2010-2014 yıllarını kapsayacak Ģekilde hazırlanmıĢtır.

23

İ L M İ L L İ E Ğ İ T İ M M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 2 0 1 0 - 2 0 1 4 S T R A T E J İ K P L A N I

P L A N P L A N I

ADANA


İ L M İ L L İ E Ğ İ T İ M M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 2 0 1 0 - 2 0 1 4 S T R A T E J İ K P L A N I

P L A N P L A N I

ADANA

2. HAZIRLIK DÖNEM

Planlamanın planlanması aĢaması bir proje olarak ele alınmıĢtır. Bu

projede iĢin niteliği, kullanılacak kaynaklar ve zaman temel kıstas olarak

değerlendirilmiĢtir.

a) Hazırlık programı

24

Hazırlık çalıĢmaları 3 yıllık süreyi kapsamıĢtır. Üst yönetimin desteğinin

sağlanması için kurumun üst ve orta düzey yöneticileriyle çeĢitli aĢamalarda

toplantılar düzenlenip uygulanacak model üzerinde uzlaĢma sağlanmıĢtır.

b) Kurul ve Ekiplerin OluĢturulması, Görevleri

Stratejik planlama çalıĢmalarını yürütmek ve stratejik yönetim anlayıĢını

yaygınlaĢtırmak amacıyla merkez ve ilçelerde kurullar ve ekipler

oluĢturulmuĢtur. (Stratejik Planlama Üst Kurulu, Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü

Stratejik Plan Üst Kurulları, Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlama Ekipleri)

Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde strateji geliĢtirme Ģubeleri kurularak

bu Ģubelere bağlı olmak üzere AR-GE birimleri oluĢturulmuĢtur. AR-GE birimleri

eğitim sisteminin geliĢtirilmesi ortak paydasında buluĢan stratejik planlama,

toplam kalite, okul geliĢimi çalıĢmaları ile Milli Eğitim Bakanlığının Kapasitesinin

Güçlendirilmesi Projesi (MEBGEP) dâhil tüm dıĢ kaynaklı projeler kapsamındaki

iĢ ve iĢlemleri yürütmektedirler.

Kurulan birimler il, ilçe ve okul düzeyinde seminerler vererek stratejik

yönetim anlayıĢının en alt düzeye kadar yaygınlaĢtırılması çalıĢmalarını

yürütmektedir. Bu doğrultuda, il, ilçe, okul ve kurumlar stratejik planların

hazırlanmasında uzman desteği sağlamaktadırlar. Aynı zamanda AR-GE

birimleri stratejik planlama ekibi çalıĢmalarını koordine ederek çalıĢma sonuçları

doğrultusunda il eğitim stratejik planının da hazırlanması görevini

yürütmektedirler.

Ġl milli eğitim müdürlükleri bünyesinde kurulan stratejik planlama ekipleri

stratejik plan hazırlık çalıĢmalarında görevlendirilmiĢtir. Ekip üyelerinin

belirlenmesinde esas olarak kiĢilerin etki, etkilenme, bilgi ve ilgileri dikkate

anmıĢtır. OluĢan grupta bütün birimlerin temsil edilmesi sağlanmıĢtır. Bu

ekiplerden ayrı olarak “Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi”

kurulmuĢtur.


Ekip, uzmanlık alanlarına dikkat edilerek, 5 kiĢiden oluĢturulmuĢtur.

Koordinasyon ekibinin temel görevi, Müdürlük stratejik planını hazırlamak ve

Müdürlük nezdinde tüm stratejik plan çalıĢmalarına destek vermek Ģeklinde

özetlenebilir. Bu ekip ayrıca stratejik planlama ekiplerinin çalıĢmalarının

koordinasyonu, merkez ve ilçe birimlerine stratejik planlama konusunda

eğitimler verilmesi, anılan birimlerin stratejik planlarının üst belgeler, stratejik

planlama konusunda çalıĢtaylar düzenlenmesi gibi görevleri de yerine

getirmiĢtir.

Tablo 1: Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Üst Kurulu

S.NO ADI SOYADI ÜNVANI

1 Abdulgafur BÜYÜKFIRAT Milli Eğitim Müdürü

2 Ömer ġĠMġEK TeftiĢ Kurulu BaĢk.

3 Rüstem ÖZCAN Milli Eğitim Md.Yrd

4 Hamit ġENTÜRK Milli Eğitim Md.Yrd

5 Muharrem GELEN Milli Eğitim Md.Yrd

6 Ahmet ÖZTÜRK Milli Eğitim Md.Yrd.

7 Muhammet KABACIK Milli Eğitim Md.Yrd.

8 A.Zühtü OVALI Milli Eğitim Md.Yrd.

9 Veli BĠLĠCĠ Milli Eğitim Md.Yrd

10 Ahmet ÖZER ġube Müdürü

11 H.Mustafa ERDOĞAN ġube Müdürü

12 Atilla ÇINAR ġube Müdürü

13 Hamza KARAN ġube Müdürü

14 Sinan ÖZDOĞAN ġube Müdürü

15 Üzeyir ÖZDOĞAN ġube Müdürü

16 Recai ARDIÇ ġube Müdürü

17 Osman KALENDER ġube Müdürü

18 Ayten ÖZDEMĠR Sivil Sav. Uzmn.

25

İ L M İ L L İ E Ğ İ T İ M M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 2 0 1 0 - 2 0 1 4 S T R A T E J İ K P L A N I

P L A N P L A N I

ADANA


İ L M İ L L İ E Ğ İ T İ M M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 2 0 1 0 - 2 0 1 4 S T R A T E J İ K P L A N I

P L A N P L A N I

ADANA

3.EĞĠTĠM DÖNEMĠ

Tablo 1.A : Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi

ADI SOYADI GÖREVĠ ÜNVANI BĠRĠMĠ

Abdulgafur BÜYÜKFIRAT BaĢkan Ġl MEM Müdürü Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü

Rüstem ÖZCAN Koordinatör Ġl MEM Müd. Yrd. Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü

Ahmet Yılmaz ÖZEN Üye Öğretmen (Ġstatistikçi) Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü

Mesude COġKUN Üye ġef Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü

Can AYTEN Üye Bilgisayar Mühendisi Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü

Murat KIRICI Üye Öğretmen Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü

Fatma BĠLGĠLĠ Üye Öğretmen Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü

Alper YÜKSEL Üye Öğretmen Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü

Serdar UZUN Üye Müdür Cebesoy Ġ.Ö.O Müdürlüğü

26

Stratejik planlama ekiplerinde görevlendirilen personelin çalıĢmalarda

alacakları rollere uygun ve ihtiyaca göre hizmet içi eğitim programlan

düzenlenmiĢtir. Bu eğitimler, stratejik yönetimin temelleri, iç ve dıĢ analiz, amaç

ve hedef belirleme, strateji oluĢturma ve geliĢtirme, uygulama ve değerlendirme

çalıĢmalarını kapsamıĢtır. Bu amaçla; hazırlık dönemi boyunca her düzeyden

temsilcilerin yer aldığı personele stratejik plan hazırlanması ve stratejik yönetim

döngüsü içerisinde bulunan kavramlarla ilgili olmak üzere toplam 207 kiĢiye 90

saat hizmet içi eğitim düzenlenmiĢtir.


4. PLÂNIN HAZIRLANMASI

Müdürlüğümüzün vizyonuna ulaĢmasını sağlayacak yol haritasının

Ģekillendirilmesi amacıyla, Stratejik Planlama Ekibi (SPE) tarafından amaç ve

hedeflerin tespit edilmesini takiben, tüm çalıĢanlar (iç paydaĢlar) ile hizmet içi

eğitim seminerleri, toplantılar yapılması, uygulama stratejisini oluĢturan faaliyet

ve projeleri belirlenerek her bir faaliyetin sorumlusunun tespit edilmesi

sağlanmıĢtır. Bununla birlikte merkez ve ilçe teĢkilatı birimlerine yol gösterecek

Ģekilde “Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı" hazırlanmıĢtır. Müdürlüğümüz ile

eĢ zamanlı olarak ilçe milli eğitim müdürlükleri de kendi stratejik planlarını

hazırlamıĢlardır.

a) Durum Analizi

Durum analizi aĢaması stratejik plana özet olarak yansıtılmıĢtır. Durum

tespiti için çalıĢmalar ve paydaĢların görüĢleri katılımcı yöntemler ile alınmıĢtır.

Elde edilen sonuçlar stratejik planlama ekibi tarafından değerlendirilerek plana

yansıtılmıĢtır. Bu aĢamada;

Tarihi geliĢim,

Müdürlüğümüzün yasal yükümlülükleri ve mevzuat analizi,

Müdürlüğümüzün faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerinin belirlenmesi,

PaydaĢ analizi (iç ve dıĢ paydaĢlar, yararlanıcılar),

Kurum içi analiz ve çevre analizi, çalıĢmaları gerçekleĢtirilmiĢtir.

b) Plan Unsurlarının OluĢturulması

Bu aĢamada Müdürlüğümüzün kurumsal kimliği yeniden tanımlanmıĢtır.

“Nereye ulaĢmak istiyoruz?” sorusuna cevap olacak Ģekilde misyon, vizyon,

temel değerler, stratejik amaçlar ve stratejik hedefler belirlenmiĢtir. Müdürlüğün

misyon, vizyon ve temel değerleri üst yöneticilerin de içerisinde bulunduğu

çalıĢma grupları tarafından belirlenmiĢtir. Stratejik planlama ekibi tarafından

misyon ve vizyonla uyumlu stratejik amaçlar ve stratejik hedefler ve izlenecek

politika ve stratejiler belirlenmiĢtir.

27

İ L M İ L L İ E Ğ İ T İ M M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 2 0 1 0 - 2 0 1 4 S T R A T E J İ K P L A N I

P L A N P L A N I

ADANA


İ L M İ L L İ E Ğ İ T İ M M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 2010- 2 0 1 4 S T R A T E J İ K P L A N I

P L A N P L A N I

ADANA

28

Stratejik amaç ve hedefler önceliklendirilerek sorumlu birimleri

tanımlanmıĢtır. Hedeflere ulaĢmanın ölçütü olan performans göstergelerine

iliĢkin yıllık hedefler belirtilmemiĢ bunlar performans programı safhasına

bırakılmıĢtır. Ancak, stratejik hedeflerin ulaĢılabilir olması adına ve bütçe

imkânlarının kontrolü amacıyla faaliyet ve projeler düzeyinde hesaplama ve

analizler yapılmıĢtır. Hesaplama ve analizler rehbere uygun olarak planda yer

almamıĢtır.

Faaliyet ve projelerin maliyetlendirilmesi, eylem planlarına

dönüĢtürülmesi ve bütçe ile iliĢkilendirilmesi “Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 Yılı

Performans Programı"nda ele alınacaktır. Maliye Bakanlığının yayımlamıĢ

olduğu “Performans Programı Hazırlama Rehberi‟‟ne uygun olarak performans

programlarında öncelikli stratejik hedefler ve bunlara iliĢkin yıllık performans

hedefleri belirtilerek faaliyet ve proje düzeyinde bütçe ile iliĢkilendirilmesi

yapılacaktır.


5. PLANIN UYGULANMASI, ĠZLEME ve DEĞERLENDĠRME

Stratejik planda ortaya konulan hedeflere iliĢkin gergefleĢmelerin

sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanması için izleme, uygulama

sonuçlarının stratejik amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç

ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizi amacıyla değerlendirme

çalıĢmaları yapılacaktır. Ġzleme ve değerlendirme stratejik planın gözden

geçirilmesi, performans değerlendirilmesi ve ölçümü, sonuçların izlenmesi ve

sürekliliğin sağlanması aĢamalarından oluĢacaktır. Bu amaçla Strateji

GeliĢtirme BaĢkanlığı koordinatörlüğünde “Stratejik Plan Ġzleme ve Değer-

lendirme Ekibi” oluĢturulacaktır.

29

İ L M İ L L İ E Ğ İ T İ M M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 2 0 1 0 - 2 0 1 4 S T R A T E J İ K P L A N I

P L A N P L A N I

ADANA


İ L M İ L L İ E Ğ İ T İ M M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 2 0 1 0 - 2 0 1 4 S T R A T E J İ K P L A N I

P L A N P L A N I

ADANA

30

6. STRATEJĠK PLANI ÇERÇEVESĠNDE GERÇEKLEġTĠRĠLEN

DĠĞER FAALĠYETLER

Stratejik Plan hazırlık çalıĢmaları çerçevesinde Müdürlüğümüz ve

ilçe teĢkilatı birimlerine ve sürece yönelik olarak gerçekleĢtirilen diğer

faaliyetler:

Müdürlüğümüz Strateji GeliĢtirme personeline yönelik olarak “Stratejik

Planlama ve Proje Değerlendirme Semineri" düzenlenmiĢtir.

Temmuz 2006 Tarihinde Milli Eğitim Müdürlüğü‟nde stratejik planlama

çalıĢmaları baĢlatılmıĢtır.

Stratejik plan hazırlık program mı da kapsayacak Ģekilde planlama ile

ilgili tüm iĢ ve iĢlemleri yürütmek amacıyla her birimden bir personelin

katılımı ile “MEM Stratejik Planlama Ekibi” oluĢturulmuĢtur. Stratejik

Planlama Ekibine yönelik “Bilgilendirme Toplantıları” yapılmıĢtır.

Bakanlığımızda stratejik planlama sürecinin etkinliğini artırmak amacıyla

üst yöneticileri kapsayan “Stratejik Planlama AraĢtırması" yapılmıĢtır

Müdürlüğümüz Stratejik Planlama Ekibine “Stratejik Planlama ve

Yönetim Semineri” düzenlenmiĢtir.

Müdürlüğümüzde, stratejik planlama faaliyetlerinin koordinasyonundan

sorumlu ilçe milli eğitim müdürü/Ģube müdürü ve-ya stratejik plan

ekibinde görevli personele yönelik “Stratejik Planlama ve Yönetim

Semineri” düzenlenmiĢtir.

2010 yılında okullarda stratejik planlama eğitimlerine devam edilecek.

Stratejik plan koordinasyon ekibi tarafından ilçe millî eğitim müdürlükleri

Planları ilçe temsilcileriyle birebir görüĢme yöntemiyle değerlendirilmiĢtir.

Dünyadaki ve toplumdaki değiĢim ve geliĢim sona ermeyeceğine göre

Müdürlüğümüzün stratejik planı da sadece yukarıda ifadesi bulan

hususların hayata geçirilmesiyle sonuçlanmayacak ve birinin bittiği yerde

bir yenisi baĢlayacaktır. Müdürlüğümüzde, sürekli her Ģeyin en iyisi, hatta

Ġyinin de iyisi aranacaktır.


II. BÖLÜM

DURUM ANALĠZĠ

31


II. BÖLÜM

DURUM ANALĠZĠ

Durum analizi aĢamasında Müdürlüğümüzün tarihsel geliĢimi, yasal

yükümlülükleri, faaliyet alanları, paydaĢ analizi, kurum içi analiz ve çevre analizi

yapılmıĢtır.

A. TARĠHSEL GELĠġĠM

Kurumun Tarihçesi

Adana'da Milli Eğitim'in tarihçesini, Cumhuriyet Öncesi ve Cumhuriyet

Dönemi olmak üzere iki bölümde incelemek mümkündür:

a) Cumhuriyet Öncesi

Çukurova veya Adana ile ilgili tarihi belgeler

incelendiğinde genellikle siyasi, ekonomik veya zirai

yönleriyle ele alındığı görülmektedir. Böyle olunca da

özellikle Adana'nın kültür, eğitim ve öğretimle ilgili

geçmiĢini ele almak ve aydınlatmak pek kolay

olmamaktadır.

Her ne kadar eğitimle ilgili tarihi belgeleri net

olarak aydınlatmak mümkün değilse de, eğitim ve

öğretimin insanlık tarihi ile baĢladığının kabulü

durumunda Adana ve çevresinde eğitim ve öğretimin tarihi, Hititler zamanına

kadar götürülebilir.

Bölgenin 704 yılında Ġslam egemenliğine geçtiği görülmektedir. Bu

tarihten sonra Ġslam eğitim sistemine göre Adana'da camilerin, medreselerin,

mescitlerin yapımına baĢlandığı, zamanın çocuklarının buralarda dini ve ilmi

konuları öğrenerek yetiĢtirildiği bilinmektedir.

Geleneksel eğitim kurumları olan medreseler

ve sübyan mektepleri (mahalle okulları) Tanzimat

öncesinde Adana'nın eğitim ve kültür hayatında

önemli rol oynamıĢtır. Tanzimat‟la birlikte Fransız

eğitim sistemini örnek alan okullar açılmaya

baĢlamıĢ, ayrıca azınlık okulları da açılmıĢtır.

Adana Valisi Abidin PaĢa zamanında 1883

yılında Ģimdiki Kız Lisesi‟nin bulunduğu bina Askeri Ġdadi (lise) olarak

yapılmıĢ, aynı yıl Askeri RüĢtiye olarak öğretime baĢlamıĢtır. Daha sonra

1889 yılında askeri amaçlı çalıĢmalar iptal edilerek yönetici yetiĢtirilmesi esas

alınmıĢ, okulun adı da Mekteb–i Ġdadi-yi Mülkiye (Mülkiye Lisesi) olarak

değiĢtirilmiĢtir.

Bünyesinde hem ortaokulu, hem liseyi bulunduran okulun öğretim

süresi 5 yıldır ve 1889 yılında 90 öğrencisi vardır. Bu okul daha sonra

Adana Erkek Lisesi olarak isimlendirilecek ve 1889 yılı Adana Erkek Lisesi'

nin açılıĢ yılı olarak anılacaktır.

33

İ L M İ L L İ E Ğ İ T İ M M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 2 0 1 0 - 2 0 1 4 S T R A T E J İ K P L A N I

P L A N P L A N I

ADANA


İ L M İ L L İ E Ğ İ T İ M M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 2 0 1 0 - 2 0 1 4 S T R A T E J İ K P L A N I

P L A N P L A N I

ADANA

1891 yılında Vali ġakir PaĢa zamanında Adana'da idadiden baĢka, bir

öğretimini 1925 yılına kadar sürdürmüĢtür.

Batılı bir karakter taĢıyan Hıristiyan azınlıkların açtıkları okulların

amaçları; kendi ulusal kimliklerini geliĢtirmek, azınlık tüccarlarının batı

ülkeleri ile yapacakları ticaret için gerekli kadroyu yetiĢtirmektir. Bu okulların

ilki, 1876‟da Sarkis Efendi Ermeni Mektebi bünyesinde açılan iki idadi

rüĢtiye olmuĢtur. Bunu 1888 ve 1901‟de açılan iki rüĢtiye izlemiĢtir.

Yabancı devletlerce kurulan ve korunan misyoner okulları da Adana'da

açılmıĢtır. 200 civarında öğrencisi olan Cizvit Fransız Rervavsiye Ġdadisi,

bunların en önemlisidir. 1880'li yılların sonlarında Saimbeyli‟de (Hacın) lise

seviyesinde eğitim veren Amerikan Kız Koleji de açılmıĢtır. 1870' li yılların

sonlarında Adana merkezinde bir baĢka Amerikan Kız Koleji açılmıĢ; Ģimdiki

Tepebağ Lisesi eski binalarında da Amerikan Misyoner Okulu öğretime

baĢlamıĢtır. Ġspanyol Cizvit Misyonerleri de Kadirli'de Patri'nin Konağında

(Kadirli Orta Okulu Merkez Binası) bir okul açmıĢlardır.

1901 yılında Vali Cemal PaĢa, Erkek Öğretmen Okulu'nun açılmasını

sağlamıĢtır. 1909 yılında Adana' da isyancı Ermenilerin "Adana Sanayi

Mektebindeki " öğretmen ve öğrencileri hedef almaları üzerine Cemal PaĢa

tarafından Ermeni kız çocuklarının bakımı için Ģimdiki Fen Lisesi bahçesinde

bulunan Darüleytam‟ı açmıĢtır.

ĠĢgal ve KurtuluĢ savaĢı yıllarında ülke genelinde olduğu gibi, Adana‟da

da okullar iĢgal kuvvetleri tarafından karargâh, garaj, kıĢla vb. olarak

kullanılmıĢ, okul müdürleri tutuklanmıĢ veya sürgün edilmiĢlerdir.

34

b) Cumhuriyet Dönemi

KurtuluĢ savaĢının kazanılıp cumhuriyetin ilanından sonra, 1924 yılında

Tevhidi - Tedrisat Kanununun çıkarılması ile Adana'daki eğitim kurumları da

yeniden organize edilmiĢtir. 1927 – 1928 yılında Adana Lisesi, Adana Erkek

Lisesi olarak yeniden eğitime baĢlamıĢ, Erkek Lisesi 1934 yılında Erkek

Öğretmen Okulunun olduğu binaya, Erkek ve Kız Öğretmen Okulları da Durül

Eytam‟a taĢınmıĢlardır.

1923 – 1940 yılları arasında 185 yeni ilkokul

açılmıĢ, 1943' te ildeki ilkokul sayısı 221' e

ulaĢmıĢtır. Okul açılıĢına, öğretmen

yetiĢtirilmesine, okuma - yazma seferberliğinin

yaygınlaĢtırılmasına önem verilmiĢtir. 1936' da

okuma yazma bilen ve askerliğini yapanlar

eğitmen olarak görevlendirilmiĢtir. 1940 yılında

ilkokulların 123' ü öğretmenli 62' si eğitmenli idi.

Yeni harflerin kabulünden sonra eğitim seferberliğine daha çok önem

verilmiĢtir. Adana' da ilk ortaokul 1928, ikinci ortaokul ise 1937' de açılmıĢtır.

1910 yılında açılan Adana Zirai Mektebi savaĢ yıllarında kapanmıĢ 1930

yılında yeniden öğretime baĢlamıĢtır. Adana Ticaret Okulu 1925' te açılmıĢ,

1938' den sonrada ticaret lisesine dönüĢmüĢtür.


Tablo 1.B Adana ilinde okur-yazarlık oranı yıllar itibariyle sürekli artıĢ

göstermiĢtir.

Adana’da Yıllara Göre Okur Yazarlık Oranı

Yıl Yüzde (%)

1927 7,9

1950 30,6

1975 65,7

2007 86,9

2008 91,5

OkullaĢma Oranı

OKULLAġMA ORANI %

(2008–2009 Öğretim Yılı)

Okul Öncesi 30

Ġlköğretim 98

Genel Orta öğretim 65

Mesleki orta öğretim 29,6

35

İ L M İ L L İ E Ğ İ T İ M M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 2 0 1 0 - 2 0 1 4 S T R A T E J İ K P L A N I

P L A N P L A N I

ADANA


İ L M İ L L İ E Ğ İ T İ M M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 2 0 1 0 - 2 0 1 4 S T R A T E J İ K P L A N I

P L A N P L A N I

ADANA

B. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER

Milli Eğitim Müdürlüğü T.C.Anayasası çerçevesinde yürüttüğü faaliyetler ve

sunduğu hizmetler aĢağıda bazıları yazılı kanun ve yönetmeliklerde belirtilmiĢtir.

Kurumun yetki, görev ve sorumlulukları Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim

Müdürlükleri Yönetmeliğinde açıklanmıĢtır. Müdürlüğümüz öncelikle bu mevzuat

çerçevesinde eğitim öğretim, proje üretme gibi faaliyetlerinde bulunmaktadır.

Faaliyetlerin esas alındığı bazı kanunlar Ģunlardır:

36

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

2. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu

3. 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında

Kanun

4. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5. 1702 sayılı Ġlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri

Hakkında Kanun

6. 222 sayılı Ġlköğretim ve Eğitim Kanunu

7. 5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanunu

8. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu

9. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

Milli Eğitim Müdürlüklerinin faaliyet alanlarıyla ilgili bazı yönetmelikler:

S.No Yönetmelik Adı

1. Aday Memurların YetiĢtirilmesine Dair Genel Yönetmelik

2. Devlet Binaları ĠĢletme, Bakım, Onarım Yönetmeliği

3. Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği

4. Devlet Memurlarının Yer DeğiĢtirme Suretiyle Atanmalarına ĠliĢkin

Yönetmelik

5. Liseler Yönetmeliği

6. Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği

7. Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliği

8. Millî Eğitim Bakanlığı Açık Ġlköğretim Okulu Yönetmeliği

9. Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği

10. Millî Eğitim Bakanlığı Aday Memurlarının YetiĢtirilmelerine ĠliĢkin

Yönetmelik

11. Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Yönetmeliği

12. Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Ġmam-Hatip Liseleri Yönetmeliği

13. Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve

Atanmalarına

14. ĠliĢkin Yönetmelik

15. Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Yönetmeliği

16. Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliği

17. Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği

18. Millî Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliği

19. Millî Eğitim Bakanlığı Hizmet Ġçi Eğitim Yönetmeliği


20. Millî Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliği

21. Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği

22. Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Açık öğretim Okulu

Yönetmeliği

23. Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği

24. Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği

25. Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği

26. Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav

Yönetmeliği

27. Millî Eğitim Bakanlığı Özel Dershaneler Yönetmeliği

28. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait Açma, Kapatma ve Ad

Verme

29. Yönetmeliği.

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜKLERĠ YÖNETMELĠĞĠ

18.1.1995 tarih ve 22175 Resmi Gazete‟de ek ve değiĢiklikler ise;

18.2.1997 tarih ve 22909 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanmıĢtır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel

Kanunu ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının TeĢkilât ve Görevleri Hakkında

Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanan Yönetmeliğin amacı 1. maddede Ģu

Ģekildedir:

“Millî Eğitim Bakanlığının il ve ilçe düzeyindeki görevlerini plânlamak,

programlamak, yönetmek, denetlemek, geliĢtirmek ve değerlendirmek üzere

kurulan Ġl ve Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinin teĢkilât ve görevlerini belirlemek ve

hizmetlerin yürütülmesine ait esas ve usulleri düzenlemektir.”

TeĢkilâtlanma ile ilgili 5. maddesinde ise:

“Her ilde Millî Eğitim Müdürlüğü, merkez ilçe hariç her ilçede Ġlçe Millî

Eğitim Müdürlüğü bulunur. Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü aynı zamanda merkez ilçe

millî eğitim hizmetlerini de yürütür. Ġl Millî Eğitim Müdürlükleri hizmetin

özelliklerine göre Ģubeler ve bürolar ile sürekli kurul ve komisyonlardan

meydana gelir.”

TeĢkilat ve Görevler

a) TeĢkilat:

Her ilde Milli Eğitim Müdürlüğü, merkez ilçe hariç her ilçede Ġlçe Milli

Eğitim Müdürlüğü bulunur.

Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü aynı zamanda merkez ilçe milli eğitim

hizmetlerini de yürütür.

Ġl ve Ġlçe Milli Eğitim Müdürlükleri hizmetin özelliklerine göre Ģubeler ve

bürolar ile sürekli kurul ve komisyonlardan meydana gelir.

b) Görevler:

Yönetim Hizmetleri

Personel Hizmetleri

Eğitim-Öğretim Hizmetleri

Bütçe-Yatırım Hizmetleri

AraĢtırma-Planlama-Ġstatistik Hizmetleri

TeftiĢ-Rehberlik-SoruĢturma Hizmetleri

Sivil Savunma Hizmetleri

37

İ L M İ L L İ E Ğ İ T İ M M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 2 0 1 0 - 2 0 1 4 S T R A T E J İ K P L A N I

P L A N P L A N I

ADANA


İ L M İ L L İ E Ğ İ T İ M M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 2 0 1 0 - 2 0 1 4 S T R A T E J İ K P L A N I

P L A N P L A N I

ADANA

C. FAALĠYET ALANLARI, ÜRÜN ve HĠZMETLER

Ürün/Hizmet

öğretim

Eğitim

MüĢteri

Öğrenciler √ 0 √ √ √ √

Veliler √

Üniversiteler 0 0 √

Medya 0 0

Uluslararası

KuruluĢlar

0 0

38

(Örgün-Yaygın)

Yatılılık Bursluluk

Nitelikli ĠĢgücü

AR-GE, Projeler,

DanıĢmanlık

Mevzuat-Program

GeliĢtirme

Altyapı, Donatım

Yatırım

Yayım

Rehberlik, Kurs,

Sosyal Etkinlikler

KOBĠ’ler 0 0

Meslek

KuruluĢları

Diğer Ülkeler 0 0

Sağlık

KuruluĢları

Diğer

Bakanlık

Birimleri

0

Özel Sektör

√: Tümü

0: Bazıları

√ 0 0

.

Mezunlar (öğrenci)

Ölçme-

Değerlendirme


Milli Eğitim Müdürlüğümüzün faaliyet alanları ve sunmuş olduğu hizmetler

aşağıdaki şekilde belirlenmiştir

39

İ L M İ L L İ E Ğ İ T İ M M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 2 0 1 0 - 2 0 1 4 S T R A T E J İ K P L A N I

P L A N P L A N I

ADANA


İ L M İ L L İ E Ğ İ T İ M M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 2 0 1 0 - 2 0 1 4 S T R A T E J İ K P L A N I

P L A N P L A N I

ADANA

D. PAYDAġ ANALĠZĠ

Stratejik planlamanın temel unsurlarından birisi katılımcılıktır. Stratejik

planın sahiplenilmesi ve uygulamanın etkinliğini artırmak amacıyla

Müdürlüğümüzün etkileĢim içinde olduğu tarafların görüĢleri dikkate alınmıĢtır.

Diğer yandan hizmetlerin yararlanıcı ihtiyaçlar doğrultusunda

Ģekillendirilebilmesine özel önem verilmiĢtir.

40

Müdürlüğümüzün ürün ve hizmetleri ile ilgisi olan, Müdürlüğümüzle

doğrudan veya dolayı etkilenen veya etkileyen kiĢi, grup veya kurumlar paydaĢ

olarak belirlenmiĢtir. BelirlenmiĢ olan paydaĢlar iç paydaĢ, dıĢ paydaĢ ve

yararlanıcılar Ģeklinde sınıflandırılmıĢtır.(EK-3)

PaydaĢ Analizi (EK-3.1), Ayrıca paydaĢlar, Müdürlüğün

faaliyet/hizmetlerini etkileme gücü bakımından gruplandırılarak Müdürlük için

önem dereceleri ortaya konulmuĢtur. (EK-3.2) Bu sınıflandırmadan yola

çıkılarak izlenecek paydaĢ stratejileri belirlenmiĢtir. Ġzlenecek stratejiler “Politika

ve Stratejiler” baĢlığı altında yer almaktadır.

Müdürlüğün iç paydaĢları olan yöneticilerin ve dıĢ paydaĢların görüĢlerini

tespit etmek amacıyla anket uygulanmıĢtır. Milli Eğitim Müdürlüğü‟nün iç

paydaĢları olan Ģube Müdürlükleri ile ilçe millî eğitim müdürlüklerinin görüĢleri

alınmıĢtır.

PaydaĢ görüĢleri ve beklentileri stratejik amaç ve hedeflerin oluĢturulma

aĢamasında tekrar ele alınarak plana yansıtılmıĢtır.


E. KURUM ĠÇĠ ANALĠZ ve ÇEVRE ANALĠZĠ

1.KURUM ĠÇĠ ANALĠZ

Kurum içi analiz çalıĢmalarında; Milli Eğitim Müdürlüğü‟nün teĢkilat yapısı, insan

kaynakları, teknolojik düzeyi ve mali kaynaklan analiz edilmiĢtir.

a) Milli Eğitim Müdürlüğü TeĢkilat Yapısı

Müdürlüğün kuruluĢ gereklerini yerine getirmek amacıyla kurulan yapı aĢağıdaki

gibidir.

ġekil 2: KuruluĢun Yapısı:

41

İ L M İ L L İ E Ğ İ T İ M M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 2 0 1 0 - 2 0 1 4 S T R A T E J İ K P L A N I

P L A N P L A N I

ADANA


İ L M İ L L İ E Ğ İ T İ M M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 2 0 1 0 - 2 0 1 4 S T R A T E J İ K P L A N I

P L A N P L A N I

ADANA

42

Türk eğitim sisteminde ana hizmet birimleri eğitim-öğretim kurumlandır.

Eğitim-öğretim kurumları, esas itibariyle eğitim-öğretim tür ve kademelerine

göre oluĢturulmuĢtur.

Erken çocukluk dönemi dıĢındaki okul öncesi eğitim kurumlan okul

öncesi eğitim kurumlan bağımsız anaokulları, ana sınıflan ve uygulama

sınıflandır.

Özel kurumların açacağı okul öncesi eğitim kurumlarına Milli Eğitim

Bakanlığı yanında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) da

izin vermektedir. Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 191.

maddesine göre kamu kuruluĢları da okul öncesi eğitim kurumu açabilmektedir.

Ayrıca, 4857 sayılı iĢ Kanunu' nun 88. maddesine göre, iĢyerlerinde açılacak

çocuk bakım yurtlarının (kreĢ) kurulması, Sağlık Bakanlığının görüĢü alınarak

ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle

belirlenmektedir.

Okul öncesi eğitim alanında kurumsal çeĢitliliğe karĢın uygulanacak

programları ve atanacak öğretmen niteliklerini Millî Eğitim Bakanlığı

belirlemektedir.

Resmi ve özel ilköğretim ve ortaöğretim okullarının kuruluĢ ve iĢleyiĢine

iliĢkin her türlü yetki, Millî Eğitim Bakanlığındadır.

Ortaöğretim kurumlan eğitim ve program türü esas alınarak

yapılandırılmıĢtır. Ancak, farklı eğitim ve program türünü birlikte sunan eğitim

kurumlan da bulunmaktadır. Örneğin, Çok Programlı Liselerde hem Genel hem

Meslekî-Teknik Eğitim Programları, Meslekî ve Teknik Eğitim Merkezlerinde ise

örgün, yaygın ve çıraklık eğitimi programlan birlikte sunulmaktadır.

Ortaöğretimde okul çeĢitliliği yerine program çeĢitliliğine gidilmektedir. Bu

yöndeki politika kararı uygulanacaktır.

Eğitim kurumları, bulundukları Ġlçenin ilçe Milli eğitim müdürlüğüne,

Merkez Ġlçedeki eğitim kurumlan ise Ġl Milli eğitim Müdürlüğüne bağlıdır. Ġl ve

Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlıdır. Ġllerde danıĢma birimi olarak Ġl Mesleki

Eğitim Kurulu görev yapmaktadır.

GeliĢen teknoloji ile birlikte yaĢanan değiĢim, teĢkilâtlanma ve daha etkin

iĢ yapma ihtiyacı, yeni yönetim yaklaĢımlarında daha yalın ve hareket kabiliyeti

yüksek yapılanmayı gerekli kılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığının kuruluĢ


amacına ve toplumun, eğitimden beklediği iĢlevine uygun bir Bakanlık merkez

teĢkilât yapısının oluĢturulması zorunlu hale gelmiĢtir.

Eğitim sisteminin yönetsel üst yapısının sorgulanması ve problem olarak

tanımlanmasında sorun, Bakanlık birimlerini küçültmek veya büyütmek değil,

temel iĢlevlerini etkin ve verimli olarak yürütmesini sağlayacak teĢkilat yapısının

oluĢturmaktır.

Bu durum, 9. Kalkınma Planında “Eğitim Sisteminin GeliĢtirilmesi” baĢlığı

altındaki hedefler arasında yer almaktadır. Konu; “Milli Eğitim Bakanlığı merkez

teĢkilatında hizmet esasına dayalı bir yapılanmaya gidilecek, kurumsal kapasite

güçlendirilecek, taĢra teĢkilatlarına ve eğitim kurumlarına yetki ve sorumluluk

devredilmesi sağlanacaktır” Ģeklinde ifade edilmiĢtir.

Milli Eğitim Müdürlüğünün yeniden yapılandırılması bir gereklilik olarak

sürekli vurgulanmıĢtır. Bu zamana kadar yapılan çalıĢmalarda, Milli Eğitim

Müdürlüğü bilimsel olarak ele alınmıĢtır. Bu yaklaĢım ise, görevlerin tekrarı ve

karıĢması ve aynı görevleri yapan birimlerin çoğalması gibi iki önemli sorunu

ortaya çıkarmıĢtır.

Demokratik, lâik ve çağdaĢ eğitim sisteminin oluĢması, eğitimde niteliğin

yükseltilmesi ve sorunların çözümlenmesi için; kalkınma planlan, milli eğitim

Ģûraları ve hükümet programlan doğrultusunda, eğitim sisteminde öngörülen

yeniden yapılanmayı hayata geçirerek merkez teĢkilatının, yetkilerinin bir

kısmını taĢra teĢkilatlarına devretmek suretiyle stratejik planlama, bütçeleme,

araĢtırma, program geliĢtirme, denetleme ve koordinasyon iĢleriyle uğraĢacak

bir üst düzey karar organı hâline getirilmesi hedeflenmektedir. Bu yönde

baĢlatılan çalıĢmalar kararlılıkla sürdürülmektedir.

43

İ L M İ L L İ E Ğ İ T İ M M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 2 0 1 0 - 2 0 1 4 S T R A T E J İ K P L A N I

P L A N P L A N I

ADANA


İ L M İ L L İ E Ğ İ T İ M M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 2 0 1 0 - 2 0 1 4 S T R A T E J İ K P L A N I

P L A N P L A N I

ADANA

b) Ġnsan Kaynakları

44

Türk eğitim sisteminin en önemli sorunlarından biri de sosyo-ekonomik

açıdan az geliĢmiĢ yörelere deneyimli öğretmenlerin gönderilmesinde

güçlüklerle karĢılaĢılmasıdır. Sözü edilen yöreler, öğretmen adayların

çoğunluğu teĢkil ettiği yerler olmaktadır. Bu durumun öğrenciler açısından bir

dezavantaj oluĢturması yanında, ilk yıllarını deneyimli öğretmenlerden mahrum

geçirmeleri sebebiyle aday öğretmenler için de bir nevi olumsuzluk olarak

değerlendirilmektedir.

Millî Eğitim Müdürlüğümüz, teknolojiyi de kullanarak, her derece ve

türdeki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenleri yeni programların

uygulanmasına hazırlamak için büyük çaba sarf etmekte ve formatörler yoluyla

hizmet içi eğitimi yaygınlaĢtırmaktadır.

faktör:

Ġl Milli Eğitim Müdürlüğünde karar alma sürecinde etken olan baĢlıca 3

Üst makam ve kurumlardan gelen yazılı ya da sözlü emir, talimat, plân ve

politikalar. Bu faktörde karar sürecine ihtiyaç duyulmadan iĢ ve iĢlemler

plânlanır ve yürütülür.

Ast makamlardan gelen istek, öneri ve Ģikâyetler.

Milli Eğitim Müdürlüğü birimlerince yapılan denetim, değerlendirme,

inceleme ve araĢtırma sonuçları.

Ġkinci ve üçüncü faktör doğrultusunda gelen bilgiler öncelikle ilgili birim

tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda isteğin öncelik sıralaması

ve bütçe imkânları çerçevesinde karara bağlanır veya gerekiyorsa onay için üst

makamlara iletilir. Ayrıca;

Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü nitelikli karar verebilmek, iletiĢim ve eĢgüdümü

sağlayabilmek için haftada bir Ġl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve ġube

Müdürleri ile toplanır.

Mevzuat doğrultusunda il ve ilçe müdürlüklerinde kurulmuĢ olan kurul ve

komisyonlarda alınan kararlar uygulanır ve uygulama alanındaki

değerlendirilmesi yapılır.


Genel sayısal veriler

Tablo 3: 2008-2009 Eğitim- Öğretim Yılı Öğretmen Norm Durumu

Norm Toplamı Mevcut SözleĢmeli

Toplam

Mevcut

Ġhtiyaç

20.185 15.979 483 16.462 3.723

Tablo 3.A : Resmi + Özel Kurumlar

Okul Türü

Bünyesinde anasınıfı bulunan

okul sayısı (ĠÖO ve Kız Meslek

Lisesi vs… )

Okul

Sayısı

Derslik

Sayısı

Kadrolu

Öğretmen

Kadrosuz

Öğretmen Öğrenci

Bir Dersliğe

DüĢen

Öğrenci

410(*) 508(*) 365(*) 287 13838 27

Okul Öncesi 49 179 188 63 4445 25

Ġlköğretim 720 7879 12202 389 311546 40

Genel Lise 118 1962 3234 27 70247 36

Meslek Lisesi 51 853 2113 14 34333 40

Toplam 938 10873 17737 780 434409 40

(*) Toplamlara dahil edilmemiĢtir.

Tablo 3.B: Resmi Kurumlar

Okul Türü

Bünyesinde Anasınıfı Bulunan

Okul Derslik

Öğretmen

Kadrolu Kadrosuz

Öğrenci

Okul Say.

(Ġ.Ö.O. ve Kız Mes. L. Bünyesi.)

396 (*) 475 (*) 307 (*) 287 13250

Okul Öncesi 32 142 123 63 4070

Ġlköğretim 700 7541 11657 389 305856

Genel Lise 92 1696 2878 27 66600

Meslek Lisesi 51 853 2113 14 34333

Toplam 875 10232 16771 780 424109

(*) Toplamlara dahil edilmemiĢtir.

45

İ L M İ L L İ E Ğ İ T İ M M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 2 0 1 0 - 2 0 1 4 S T R A T E J İ K P L A N I

P L A N P L A N I

ADANA


İ L M İ L L İ E Ğ İ T İ M M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 2 0 1 0 - 2 0 1 4 S T R A T E J İ K P L A N I

P L A N P L A N I

ADANA

ĠLÇESĠ

Tablo 4: 2008–2009 Eğitim Öğretim Yılı Resmi Okullar Derslik ve Öğretmen

BaĢına DüĢen Öğrenci Sayıları

Tablo 5: Ġlimizin OKS’ deki BaĢarı Durumu

46

OKUL

SAYISI

Yıl

Sınava giren

öğrenci sayısı

YerleĢen

öğrenci sayısı

BaĢarı oranı

%

Türkiye

Sıralaması

2005 22.876 5.705 24,94 26

2006 23.707 5.938 25,05 29

2007 25.022 7.058 28,21 41

2008 27.819 --- --- 44

Tablo 5.A: Ġlimizin SBS’ deki Türkiye Geneli BaĢarı Sıralaması

Yıl

DERSLĠK

SAYISI

ÖĞRETMEN

SAYISI

ĠLKÖĞRETĠM GENEL LĠSE ve AND. LĠSESĠ

MESELEKĠ ORTAÖĞRETĠM

ÖĞRENCĠ

SAYISI

DERSLĠK

BAġINA

DÜġEN

ÖĞRENCĠ

SAYISI

6. Sınıftaki BaĢarı

Sıralaması

ÖĞRETMEN

BAġINA

DÜġEN

ÖĞRENCĠ

SAYISI

OKUL

SAYISI

7. Sınıftaki BaĢarı

Sıralaması

2008 56 55

DERSLĠK

SAYISI

ÖĞRENCĠ

SAYISI

DERSLĠK

BAġINA

DÜġEN

ÖĞRENCĠ

SAYISI

8. Sınıftaki BaĢarı

Sıralaması

2009 - - 56

OKUL DERSLĠK

SAYISI SAYISI

---

ÖĞRENCĠ

SAYISI

SEYHAN 113 2165 4472 117137 54,10 26,19 27 388 19997 51,54 18 239 17747 74,26

ÇUKUROVA 47 1024 1648 43069 42,06 26,13 22 386 20016 51,85 4 104 5190 49,90

YÜREĞĠR 88 1479 2070 67090 45,36 32,41 14 231 11577 50,12 5 95 6934 72,99

SARIÇAM 50 513 637 17724 34,55 27,82 6 93 5173 55,62 1 13 107 8,23

ALADAĞ 25 121 115 2304 19,04 20,03 2 24 710 29,58 0 0 0 0,00

CEYHAN 73 683 912 25610 37,50 28,08 12 105 4659 44,37 8 106 5213 49,18

FEKE 33 152 135 2837 18,66 21,01 2 8 335 41,88 0 0 0 0,00

ĠMAMOĞLU 26 187 191 4748 25,39 24,86 2 21 1340 63,81 0 0 0 0,00

KARAĠSALI 25 153 158 2919 19,08 18,47 2 18 529 29,39 3 16 398 24,88

KARATAġ 26 144 118 3317 23,03 28,11 0 0 0 0,00 1 8 508 63,50

KOZAN 117 666 763 18395 27,62 24,11 9 100 4896 48,96 5 67 3463 51,69

POZANTI 12 98 107 2362 24,10 22,07 2 11 312 28,36 2 11 504 45,82

SAĠMBEYLĠ 32 141 104 2633 18,67 25,32 1 26 764 29,38 0 0 0 0,00

TUFANBEYLĠ 21 149 118 2277 15,28 19,30 1 14 463 33,07 1 6 80 13,33

YUMURTALIK 17 134 109 2621 19,56 24,05 0 0 0 0,00 1 8 272 34,00

TOPLAM 705 7809 11657 315043 40,34 27,03 102 1425 70771 49,66 49 673 40416 60,05

DERSLĠK

BAġINA

DÜġEN

ÖĞRENC

Ġ SAYISI


Tablo 6: Ġlimizin ÖSS’deki BaĢarı Durumu

Yılı Mezun

ÖSS’ye

Giren

YerleĢen Oran %

Türkiye

Sıralaması

2003 15.665 18.294 3.598 19,67 32

2004 20.092 24.309 4.424 18,20 29

2005 17.590 20.976 4.120 19,64 22

2006 19.729 20.604 3.931 19,08 14

2007 23.238 22.394 4.653 20,78 19

2008 34

2009 37

Tablo 7: Özel Eğitim Kurumları

Okul Adı Okul S. Öğrenci S.

Niyazi Ekerbiçer Ġlköğretim Okulu ve ĠĢ Okulu 1 79

Oğuz Kağan Köksal Görme Eng.ĠÖO 1 84

Seyhan ĠĢitme Engelliler Ġlköğretim Okulu 1 188

Mehmet Kamuran Tekin Eğ. Uyg.Okulu ve ĠĢ Eğitim Merkezi 1 33

Çukurova Devlet Hastanesi ĠÖO 1 -

Ç.Ü.Tıp Fakültesi Hastanesi Ġnge Beyhan Amaçer ĠÖO 1 -

Bilim Sanat Merkezi 1 378

Özel Eğitim Sınıfı 12 146

KaynaĢtırma Öğrencileri (Görme, ĠĢitme, Ortopedik ve Zihinsel) Tüm Ġ.Ö.O. 1.119

KaynaĢtırma Öğrencileri (Görme, ĠĢitme, Ortopedik ve Zihinsel)

Tüm Lise ve

Meslek Lisesi

88

G E N E L T O P L A M 14 1.974

ÖZEL EĞĠTĠM KURUMLARINA AĠT BĠLGĠLER (ÖZEL)

Kurum Kurum Sayısı Öğrenci Sayısı

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi 76 3.107

47

İ L M İ L L İ E Ğ İ T İ M M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 2 0 1 0 - 2 0 1 4 S T R A T E J İ K P L A N I

P L A N P L A N I

ADANA


İ L M İ L L İ E Ğ İ T İ M M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 2 010- 2 0 1 4 S T R A T E J İ K P L A N I

P L A N P L A N I

ADANA

Grafik 1: Müdürlüğümüz Personelinin YaĢlara Göre Dağılımı

Grafik 2: Müdürlüğümüz Personelinin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı

48

Milli Eğitim Müdürlüğü personel yapısına iliĢkin yaĢ ve eğitim grafikleri

incelendiğinde; yüksek öğrenimini tamamlamıĢ personel oranının yüksek

olduğu ( Grafik:2) ve müdürlüğün yaĢ ortalamasının 41-50 aralığında yığılması

(Grafik:1) ile genç ve orta yaĢlı tecrübeli dinamik bir yapıda olduğu

görülmektedir.


c) Eğitimde Teknoloji Kullanımı

Eğitimde yeni teknolojilerin kullanılması ve yaygınlaĢtırılmasına yönelik

olarak bütün okulların internet eriĢimine kavuĢması, biliĢim teknolojileri

sınıflarının yaygınlaĢtırılması, bir bilgisayara düĢen öğrenci sayısı göstergesinin

hızla iyileĢtirilmesi, öğretmenlerin taĢınır bilgisayar edinmeleri için sağlanan

teĢviklerin sürdürülmesi, bilgi çağında eğitim gereklerinin yerine getirilmesine

yönelik kampanyaların yürütülmesi olumlu geliĢmelerdir. Donanım kadar önemli

olan yazılımların da hızla devreye konulması elbette kaçınılmazdır.

Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü,

Öğrenci kaydı

Öğrenci nakli

Personel ataması

Personel nakli

Her türlü sınav baĢvuru ve sonuç bildirimi

Yazılı iletiĢim

Seminer ve kurs baĢvuruları

Personel özlük dosyaları

Kurum tanıtımları

Onarım baĢvuruları

Kitap ihtiyacının belirlenmesi

Her türlü eğitim aracı ve donatımının envanterinin çıkarılması

Bilgi edinme

Bilgisayar destekli eğitim

Kurumların fiziki kapasiteleri ve alt yapı durumları vb. alanlardaki iĢ ve

ĠĢlemlerin baĢlatılması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması iĢlemleri Bakanlığımız

tarafından hazırlanan yazılımlar aracılığı ile internet üzerinden yürütülmektedir.

Eğitim kurumlarında da bilgisayar ve bilgi teknolojilerinden azami ölçüde

yararlanmak için her okula en az bir bilgisayar teknoloji sınıfı, projeksiyon

makinesi ve diğer teknolojik araç gereçler sağlanmıĢtır.

49

İ L M İ L L İ E Ğ İ T İ M M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 2 0 1 0 - 2 0 1 4 S T R A T E J İ K P L A N I

P L A N P L A N I

ADANA


İ L M İ L L İ E Ğ İ T İ M M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 2 0 1 0 - 2 0 1 4 S T R A T E J İ K P L A N I

P L A N P L A N I

ADANA

d) Eğitim Finansmanı (Mali Kaynaklar)

50

Merkezi yönetim bütçesinden ayrılan pay, il özel idareleri bütçesinden

ayrılan kaynaklar, eğitime katkı payı gelirleri (bütçeleĢtirilen gelirler), dıĢ ülke ve

kuruluĢlardan sağlanan dıĢ krediler, burslar ve bağıĢlar, halkın, kiĢi ve kuruluĢlar

olarak eğitime yapılan katkı, bağıĢlar ile okul-aile birliği gelirleri eğitimin baĢlıca

finansman kaynaklarını oluĢturmaktadır.

Son yıllarda nüfus artıĢ hızının düĢmüĢ olmasına rağmen hâlâ yüksek

seviyelerde bulunması ve göç olgusu Bakanlık kaynaklarının yeni okul yapımına

harcanmasına neden olmaktadır. Kıt kaynakların nicelik sorununa

yöneltilmesinden dolayı eğitimde kalite olgusu sürekli ikinci planda kalmaktadır.

Türk Millî eğitiminde, kaynakların yatırıma yönlendirilme zorunluluğu

yanında, çeĢitli sebeplerle kaynakların etkin ve verimli kullanılamaması

sorunlarının da yaĢandığı bilinmektedir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve

Kontrol Kanunu ile Bakanlık kendi iç kontrol sistemini kurma sorumluluğunu

üstlenmiĢtir. Kaynakların etkin ve verimli kullanılabilmesi için e-taĢınır, e-kamu

zararı, e-okul bütçeleri, e-istatistik ve e-performans bütçe gibi çeĢitli projeler

geliĢtirilmiĢtir. Projelerden beklenen ortak yarar kaynakların yerinde, zamanında

ve gerçek ihtiyaca dönük olarak kullanılmasıdır. Bu sayede Bakanlık kıt

kaynaklarını en iyi Ģekilde kullanacak ve plan dönemi içerisinde eğitimde kalite

olgusuna daha fazla kaynak ayırabilecektir.


Tablo 8: 2007 YILI ÖZEL ĠDARE BÜÇESĠ

Harcama Kalemi

Bakanlık

Tahsisi

Toplam Harcanan Kalan

06.01- Mamul Mal Alımları 828.430,00 682.924,00 1.511.354,00 993.104,00 518.250,40

03.02.03.02-Akaryakıt Yağ Alımları 47.927,03 0 47.927,03 34.317,84 13.609,19

03.05.02.02-Telefon Kullanım AB. 295.881,00 0 295.822,00 264.999,59 30.881,41

03.07.01.01. Büro ĠĢyeri Malz.Al. 206.359,21 275.168,00 481.527,21 436.082,68

03.02.02.01.Su Alımları 70.000,00 184.358,00 254.358,00 254.358,00 0,00

03.02.03.03. Elektrik Alımı 155.000,00 155.000,00 155.000,00 5.131.850,00 0,00

03.02.03.01. Yakacak Alımı 1.462.596,00 1.462.596,00 1.462.596,00 0,00

03.02.01.01. Kırtasiye Alımı 38.655,00 38.655,00 38.655,00 0,00

03.02.02.02. Temizlik Malzemesi

Alımı

29.203,00 29.203,00 29.203,00 0,00

03.02.06.01. Özel Malzeme Alımı

MüĢavir Firma ve KiĢilere

Ödemeler

Tarifeye Bağlı Ödemeler

Bina Küçük Onarım Giderleri

Transferler

Geçen Yıllar Borçları

Yapı Tesis Büyük Onarım

Anaokulları Yapı Tesis Onarım

Gideri

21.763,00 21.763,00 21.763,00 0,00

TaĢımalı Eğitim 8.469.275,00 8.469.275,00 8.410.980,00 58.295,00

03.02.03.03. Elektrik

Alımı(Anaokulları)

135.052,00 135.052,00 135.052,00 0,00

03.02.03.03. Telefon Kullanım AB

(Anaokulları)

3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00

03.02.03.03. Mamul Mal

Alımı(Anaokulları)

252.500,00 252.500,00 252.500,00 0,00

03.02.03.03. Yangından Koruma

Malzeme Alımı(Anaokulları)

300,00 300,00 300,00 0,00

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince kalkınma

planlan ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu

kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde elde edilmesi ve kullanılması,

hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mail yönetiminin

yapısı ve iĢleyiĢi, kamu bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, tüm mali

iĢlemlerin muhasebeleĢtirilmesi, raporlanması ve malî kontrolün düzenlenmesi

amaçlanmaktadır.

Merkezi yönetim bütçe uygulamasına geçilmesiyle, bütçe sistemi

uluslararası standartlara uygun bir kapsama kavuĢurken, çok yıllık bütçeleme

sisteminin bütçe sistemine entegre edilmesiyle de, daha saydam ve öngörülebilir

bir bütçe politikası uygulamaya konulmaktadır.

51

İ L M İ L L İ E Ğ İ T İ M M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 2 0 1 0 - 2 0 1 4 S T R A T E J İ K P L A N I

P L A N P L A N I

ADANA


İ L M İ L L İ E Ğ İ T İ M M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 2 0 1 0 - 2 0 1 4 S T R A T E J İ K P L A N I

P L A N P L A N I

ADANA

Tablo 9: 2008-2012 TAHMĠNĠ BÜTÇELERĠ

Harcama Kalemi 2008 2009 2010 2011 2012

06.01- Mamul Mal

Alımları

03.02.03.02-

1.250.00,00 1.750.000,00 2.250.000,00 4.500.000,00 7.500.000,00

Akaryakıt Yağ

Alımları

03.05.02.02-

75.000,00 90.000,00 125.000,00 140.000,00 155.000,00

Telefon Kullanım

AB.

1.500.000,00 1.650.000,00 1.750.000,00 1.850.000,00 1.950.000,00

03.07.01.01. Büro

ĠĢyeri Mlz.Al.

1.500.000,00 1.800.000,00 1.900.000,00 2.000.000,00 2.100.000,00

03.02.02.01.Su

Alımları

3.500.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00 7.500.000,00 9.000.000,00

03.02.03.03.

Elektrik Alımı

1.500.000,00 2.000.000,00 3.500.000,00 4.800.000,00 6.500.000,00

03.02.03.01.

Yakacak Alımı

300.000,00 350.000,00 400.000,00 450.000,00 500.000,00

03.02.01.01.

Kırtasiye Alımı

03.02.02.02.

120.000,00 150.000,00 180.000,00 220.000,00 275.000,00

Temizlik

Malzemesi Alımı

200.000,00 275.000,00 325.000,00 440.000,00 500.000,00

03.02.06.01. Özel

Malzeme Alımı

MüĢavir Firma ve

KiĢilere Ödemeler

Tarifeye Bağlı

Ödemeler

Bina Küçük

Onarım Giderleri

Transferler

Geçen Yıllar

Borçları

Yapı Tesis Büyük

Onarım

Anaokulları Yapı

Tesis Onarım

Gideri

75.000,00 120.000,00 150.000,00 180.000,00 220.000,00

TaĢımalı Eğitim

03.02.03.03.

8.330.000,00 8.500.000,00 8.750.000,00 9.000.000,00 9.300.000,00

Elektrik

Alımı(Anaokulları)

03.02.03.03.

175.000,00 200.000,00 250.000,00 300.000,00 350.000,00

Telefon Kullanım

AB (Anaokulları)

15.000,00 20.000,00 22.000,00 25.000,00 28.000,00

Milli Eğitim Müdürlüğü, Ġl genelinde yaygın hizmet sunumunu

gerçekleĢtiren ve kamu bütçesinden en yüksek payı alan kurumdur. Proje ile

oluĢturulacak yönetim bilgi sistemi sayesinde,

AR-GE sonucu elde edilen bilgiler doğrultusunda bütçe ön hazırlık sürecinin

objektif, gerçekçi ve bilimsel ölçütlere bağlı olarak katılımcı bir yaklaĢımla

gerçekleĢtirilmesi,

Bütçenin üst politika belgeleri ve stratejik plana dayalı olarak hazırlanması,

Hizmet etkinliğinin ölçülmesine, performans göstergelerinin oluĢturulmasına ve

kontrol-izleme süreçlerin etkin ve hızlı Ģekilde yapılması sağlanacaktır.

Söz konusu amaçların gerçekleĢtirilmesi bir yandan kaynakların etkinlik,

verimlilik ve tutumluluk ilkelerinin hayata geçirilmesine diğer yandan hesap

verilebilirlik ile mail saydamlığın sağlanmasına hizmet edecektir. Bu proje

performans esaslı bütçenin elektronik ortamda izlenmesi bakımından ilk olma

özelliğine sahiptir. Bu özelliği itibariyle projenin diğer kurumlar için de örnek teĢkil

etmesi beklenmektedir.

52


2. ÇEVRE ANALĠZĠ

a) Ġdari Yapı.

Yüzölçümü 14.030 km 2

Nüfusu 2.006.650

Rakım 21 m.

Kentsel Nüfusun Payı % 76

Kırsal Nüfusun Payı % 24

Ġlçe Sayısı 15

b) Ekonomik, Sosyal, Demografik, Kültürel, Politik, Çevresel,

Teknolojik Etkenler:

Gösterge Türkiye Sıralaması

Ġl Nüfusu 5

Kent Nüfusu 5

Ġl Nüfus ArtıĢ Hızı 7

Kent Nüfus ArtıĢ Hızı 6

Ġl Yüzölçümü 15

G.S. Y.Ġ.H. Katkı 6

DPT Sosyo-Ekonomik GeliĢmiĢlik Sıralaması 8

Nüfusun Yıllara Göre GeliĢimi

Adana‟da km²‟ye düĢen kiĢi sayısı 1927 yılında 16 kiĢi iken, 2000 yılında 133 kiĢi

olmuĢtur.

Adana‟nın Türkiye nüfusu içindeki payı; 1927 yılında % 3 iken, 2000 yılında

%6‟lık paya yükselmiĢtir.

Türkiye‟nin nüfusu son 73 yılda 5 kat artarken, Adana‟nın nüfusu 12.31 kat

artmıĢtır.

53

İ L M İ L L İ E Ğ İ T İ M M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 2 0 1 0 - 2 0 1 4 S T R A T E J İ K P L A N I

P L A N P L A N I

ADANA


İ L M İ L L İ E Ğ İ T İ M M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 2 0 1 0 - 2 0 1 4 S T R A T E J İ K P L A N I

P L A N P L A N I

ADANA

54

Nüfusun Yıllara Göre DeğiĢimi

c) ġehir-Köy Nüfusunun Yıllara Göre DeğiĢimi

d) Göç

2500000

2000000

1500000

1000000

500000

0

Nüfusun Yıllara Göre Gelişimi

1927 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2007

Yıllar

Yıl ġehir Nüf. Or. Köy Nüf. Or.

1927 % 36,02 %63,98

2000 %75,58 %24,42

2007 %80,29 %19,79

2008 %87,03 %12,97

YILLARA GÖRE NET GÖÇ MĠKTARI VE GÖÇ HIZI

YILLAR 1975 - 1980 1980 - 1985 1985 - 1990 1995 - 2000 2007-2008

NET GÖÇ (kiĢi) 819 23.829 26.934 - 40.497 -12.823

GÖÇ HIZI (%) 0,7 16,4 15,8 - 24.0 -6.31

NOT: Net Göç: Mevcut yıl içindeki gelen ve giden arasındaki farktır.

Göç Hızı: Göç yapanların bir önceki nüfus içindeki oranı ile mevcut yıldaki göç

yapanların nüfusa oranı arasındaki değiĢimdir.

Adana, 1995–2000 yılları arasında; 92.684 kiĢi göç alıp, 133.181 kiĢi göç vermiĢtir.

Toplam (–40.497) kiĢilik net göç miktarı ile % -24 „lük net göç hızı ile Ġller arasında

46. sırada yer almaktadır.

Adana, 2007-2008 yılları arasında;45.393 kiĢi göç alıp, 58.316 kiĢi göç vermiĢtir.

Toplam (–12.823) kiĢilik net göç miktarı ile % -6.31„lik net göç hızı ile Ġller arasında

27. sırada yer almaktadır.


d.1) Göçün OluĢturduğu Sorunlar

i) Altyapı Sorunları

Çarpık kentleĢme

Alt yapı ve konut yetersizliği

ii) Sosyal Sorunlar

Kentsel kültürün oluĢamaması

AĢırı nüfus yığılması

Sağlıksız yaĢam

Yetersiz eğitim

Sokak çocukları

iii) Ekonomik Sorunlar

Yetersiz istihdam ve yoğun iĢsizlik

Niteliksiz iĢ gücü

ĠĢportacılık

d.2) Ekonomik Durum

Tablo 10: Ekonomik Göstergeler

EKONOMĠK GÖSTERGELER

ADANA

DEĞERLERĠ

Fert BaĢına Genel Bütçe Gelirleri (Milyon TL) (2003) * 2.705,3

Fert BaĢına Gelir ve Kurumlar Vergisi Miktarı. (Milyon TL) (2000) 467

GSYĠH Ġçindeki Payı (%) (2000) 8,33

KiĢi BaĢına GSYĠH Sıralaması ($) (2001) 2.752

Fert BaĢına Sınaî, Ticari ve Turizm Kredileri Miktarı (Milyar TL) (2004) * 2.2

Fert BaĢına Banka Mevduatı (Milyar TL) (2004) * 8.4

Ġllerde Banka ġube Sayılarının Dağılımı (Ocak 2006) * 614

ĠĢverenlerin Toplam Ġstihdama Oranı (%) (2000) 3,93

Ücretli ÇalıĢanların Toplam Ġstihdama Oranı (%) (2000) 72,06

55

İ L M İ L L İ E Ğ İ T İ M M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 2 0 1 0 - 2 0 1 4 S T R A T E J İ K P L A N I

P L A N P L A N I

ADANA


İ L M İ L L İ E Ğ İ T İ M M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 2 0 1 0 - 2 0 1 4 S T R A T E J İ K P L A N I

P L A N P L A N I

ADANA

d.2.3) Sektörlerin GSMH Ġçindeki Payları

1987–2000 yılları arasında Türkiye ekonomisi % 3,6 büyüme gösterirken,

ilimizde bu oran % 3,0 olarak gerçekleĢmiĢtir.

d.2.4) Ticaret

56

ADANA TĠCARET ODASINA KAYITLI ġĠRKET VE KOOPERATĠFLER

Limitet ġirket 12.904

Anonim ġirket 853

Yapı Kooperatifi 667

Yabancı Ortaklı ġirket 113

Diğer (ġahıs, Kolektif, Komandit ve Müessese ġti) 123

Limitet ġirket ġubeleri 1.190

TOPLAM 14.650

VERGĠ MÜKELLEF SAYILARI

Mayıs 2008

KURUMLAR VERGĠSĠ 50.163

GELĠR VERGĠSĠ 14.040

BASĠT US. GELĠR VERGĠSĠ 19.047

Diğer Ücret 321

KDV Faal Mükellef Sayısı 83.571

ĠHRACAT (ABD Dolar)

YILLIK

%

%

2003 2004 2005 2006 DeğiĢim 2007 DeğiĢim

898.742.689 1.188.320.981 1.227.525.991 1.233.690.866 1,04 1.522.401.086 23

ĠTHALAT (ABD Dolar)

YILLIK

%

%

2003 2004 2005 2006 DeğiĢim 2007 DeğiĢim

787.123.077 1.071.471.156 1.265.173.929 1.441.273.160 14 1.909.556.947 32

DIġ TĠCARET AÇIĞI (%)

YILLIK

2003 2004 2005 2006 2007

-114 -111 97 86 80

Ġhracatın ithalatı karĢılama oranına göre Adana ekonomisi 2003 yılında

%114 oranında fazla verirken, 2007 yılında %80 oranında açık vermiĢtir.


e) Politik, Ekonomik, Sosyal ve Teknolojik (PEST) Analiz

Bu aĢamada ülkemizdeki ve dünyadaki politik, ekonomik, sosyal-kültürel

ve teknolojik faktörler analiz edilmiĢtir.

Tablo 11: PEST Analizi

POLĠTĠK – YASAL

EKONOMĠK

FAKTÖRLER

FAKTÖRLER

Merkezi bütçeden en büyük pay eğitime Eğitime yönelik kredi kaynaklarının

ayrılıyor olmasına rağmen milli eğitim bütçesinin bilinçli kullanılamaması.

%70 ile personel giderlerinin karĢılandığı göz ĠĢsizlik sorunun olması.

önüne alındığında doğrudan eğitim yatırımlarına Gayrı safi milli hâsılanın geliĢmiĢ

ayrılan payın yetersizliği.

ülkelere oranla çok düĢük seviyelerde olması.

Ġlk ve orta öğretimde öğrenci merkezli

Ülkenin ekonomik büyüme hızının

ve yapılandırmacı yaklaĢım odaklı yeni eğitim eğitime olumlu yansıması.

müfredatının uygulamaya geçirilmiĢ olması. Üniversitenin Fen-Edebiyat ve eğitim

Okulöncesi eğitimin yaygınlaĢtırılması

fakültesi vb. fakültelerin plansız bir Ģekilde,

ve zorunlu eğitim kapsamına alınması,

nitelikli iĢ gücü fazla üretmesi.

Ortaöğretimdeki genel liseler lehine

Öz kaynakların kullanımına eğitime

olan %65-%35 öğrenci sayısı oranının mesleki yeterli kaynağın aktarılmaması.

teknik eğitim lehine dönüĢümünün sağlanması, Üniversite mezunu iĢ gücünün eğitime

Okulların nicelik ve nitelik yönünden

yeteri kadar yansıtılmaması.

yeterli düzeye getirilmesi

Ġlimizin, kalkınmada öncelikli iller

Öğretmen açığının giderilmesi gibi

arasında olmaması

eğitim sistemi açısından stratejik öncelikli Özel idare bütçelerinden eğitime ayrılan

konuların kalkınma planlan ve hükümet

payın yetersizliği

programlananda yer alıyor olması.

Kamu kurum ve kuruluĢlarının ekonomi

Ücretsiz ders kitabı dağıtımı ve

ile ilgili yasaların farklı yorumlaması

uygulaması.

KamulaĢtırma ödeneklerinin

Türk kamu yönetiminde; toplumun

Gönderilmemesi

taleplerine karĢı duyarlı, katılımcılığa

Ġlimizde üretilen ürünlerden elde edilen

önem veren, hedef ve önceliklerini netleĢtirmiĢ, kaynakların tekrar ilimizde kullanılmaması

hesap veren, Ģeffaf ve etkin bir kamu yapılanması Dünya Bankası ve AB eğitim

benimsenerek 5018 sayılı yasayla hayata geçirilmiĢ Projelerinin eğitime önemli oranda ekonomik

olması.

Hükümetin uyguladığı vergi politikaları

ve düzenlemeleriyle eğitime (Eğitime %100

Destek Kampanyası gibi) aktarılan payın

yükseltilmiĢ olması

Milli eğitim mevzuatının yerinden

Yönetim açısından yetersizliği ve mevcut

mevzuatta sık sık değiĢiklik yapılması.

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam

üyelik süreci ve Avrupa Birliği müktesebatına

uyum sağlamları

Yerel yönetimlerin imar uygulamaları

sırasında eğitim kurumlan için yeterli ve uygun

arsaların ayrılmaması

destek sağlaması/sağlayacak olması.

57

İ L M İ L L İ E Ğ İ T İ M M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 2 0 1 0 - 2 0 1 4 S T R A T E J İ K P L A N I

P L A N P L A N I

ADANA


İ L M İ L L İ E Ğ İ T İ M M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 2 0 1 0 - 2 0 1 4 S T R A T E J İ K P L A N I

P L A N P L A N I

ADANA

SOSYAL/KÜLTÜREL

FAKTÖRLER

Kırsal kesimlerde toplumun, eğitimi

kız çocukları için ihtiyaç hissetmemesi.

Okur- yazar oranın % 86 olması

Kız öğrencilerinin okullaĢma oranın

düĢük olması

Kız çocukların eğitime eriĢimindeki

Sosyal ve Kültürel engeller.

Kırsal kesimlerdeki nüfus hareketliğinin

okullaĢmaya olan olumsuz etkisi.

Toplumun eğitimden beklentilerinin

akademik baĢarı odaklı olmasının eğitime

olumsuz etkisi.

Tarımsal toplum kültürü iliĢkilerin

vatandaĢın her Ģeyi devletten beklemesi

eğitimi olumsuz etkilemesi.

VatandaĢın devletten beklentisinin

giriĢimciliğini engeller nitelikte olması

Sosyal aktivitelerin yapılacağı yeterli

mekan olmaması

Ailelerin eğitim seviyeleri diğer illere

göre düĢük olması (Özelikle eğitimsiz anneler)

Göç sonucu ortaya çıkan çarpık

kentleĢme ve göç eden ailelerin sosyal uyum

sorunları.

58

TEKNOLOJĠK

FAKTÖRLER

E-okul uygulamaları

E-devlet uygulamaları

Bilgisayar teknoloji sınıfları

Kullanılması.

Akıllı tahtaların kullanılması

Teknoloji transferi yeterince

yapılamaması.

Teknolojinin hızlı ilerlemesi sonucunda

yeni ürünlerin ortaya çıkması, bununla beraber

Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ekonomik

gücünün bunu destekleyememesi.

AR-GE çalıĢmalarına yeterli kaynağın

ayrılmaması.

Teknolojik geliĢmelerin Ġngilizce

olması.

Merkezi yönetimlerin teknolojik

geliĢmeler için yeterince kaynak aktarmaması.


f) Üst Politika Belgeleri ile Stratejik Planının UyumlaĢtırılması

Plan hedefleri, üst politika belgelerindeki hedeflerin gerçekleĢtirilmesine

katkıda bulunacak Ģekilde oluĢturulmuĢtur.

Tablo 12: Üst Politika Belgeleri

60.Hükümet Programı

60. Hükümet Programı Eylem Planı

TUBĠTAK Vizyon 2023 Eğitim ve Ġnsan Kaynakları Raporu

Bilgi Toplumu Stratejisi

Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi

Mesleki ve Teknik Eğitim Eylem Planı (2008-2012)

Millî Eğitim Strateji Belgesi

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Kamu Ġdarelerinde Stratejik Planlamaya ĠliĢkin Usul ve Esaslar

Hakkında Yönetmelik

Kamu Kurum ve KuruluĢları Ġçin Stratejik Planlama Kılavuzu

MEB Bütçe Raporu

17. Millî Eğitim ġurası Kararları

Millî Eğitim Ġle Ġlgili Mevzuat

59

İ L M İ L L İ E Ğ İ T İ M M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 2 0 1 0 - 2 0 1 4 S T R A T E J İ K P L A N I

ADANA


İ L M İ L L İ E Ğ İ T İ M M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 2 0 1 0 - 2 0 1 4 S T R A T E J İ K P L A N I

ADANA

3. GZFT ANALĠZĠ (SWOT)

60

Müdürlüğümüzün GZFT (Güçlü, Zayıf yönler, Fırsat ve Tehditler) Analizi

Müdürlüğümüz ve ilçelerimizdeki birimlerimizin görüĢleri, dıĢ paydaĢların

görüĢleri, değiĢik tarihlerde yapılan, her düzey ve birimden temsilcilerin katıldığı

seminer ve çalıĢ taylarda ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda yapılmıĢtır.

Bu aĢamada Müdürlüğümüz ve ilçelerimizdeki birimlerimizde görev yapan,

her düzeyden 950 kiĢinin GZFT analizine iliĢkin görüĢleri alınmıĢtır.

Müdürlüğümüz ve ilçelerimizdeki birimlerimizin ve dıĢ paydaĢlarımızın

Müdürlüğümüzün güçlü ve zayıf yönleri olarak neleri gördükleri ve

Müdürlüğümüzün fırsat ve tehdit olarak neleri algıladıkları belirlenmiĢtir. GeniĢ bir

katlım sonucunda ortaya çıkan ortak görüĢler GZFT analizinde birleĢtirilmiĢtir.


A. GÜÇLÜ YÖNLER

1. Mevzuata hâkim, iletiĢimi güçlü, tecrübeli Milli Eğitim Müdürü tarafından

yönetiliyor olması.

2. Tüm okullarımızda biliĢim teknoloji sınıflarının bulunması, BiliĢim

teknolojisinin eğitim ve büro ortamlarında etkin kullanılması

3. Yeni ilçe Milli Eğitim Müdürlük „lerinin kurulması

4. Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerinin uzun süredir aynı görevde bulunması,

tecrübeli, yeniliklere, değiĢime ve geliĢime açık olması

5. Kurumun diğer kurumlarla iletiĢiminin sağlıklı olması

6. GeliĢmeye ve yenileĢmeye açık personel olması

7. Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü müdürlüğünün teknolojik donanım ve donatım

araçlarına sahip olması

8. Diğer resmi kurumları ile aynı binada olması

9. Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü binasının Ģehir merkezinde ve ulaĢımın kolay olması

10. Ġlimizde stratejik plan alanında uzman personellerin olması

11. Ġlimizde örgün ve yaygın eğitim bakımından okul türü çeĢitliliği olması

12. Ġlimizde okul öncesi okullaĢma oranının artan periyotta olması

13. Ġlimizdeki D ve E bölgeleri özelliği taĢıyan ilçelerimizin zorunlu hizmet

kapsamına alınması nedeni ile öğretmen eksikliğinin giderilmesi eğitimin

kalitesini artırmak amacıyla yapılan projelerin çok olması

14. Planlı okul geliĢim modelinin uygulanıyor olması

15. Kurum kültürünün geliĢmiĢ olması

61

İ L M İ L L İ E Ğ İ T İ M M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 2 0 1 0 - 2 0 1 4 S T R A T E J İ K P L A N I

ADANA


İ L M İ L L İ E Ğ İ T İ M M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 2 0 1 0 - 2 0 1 4 S T R A T E J İ K P L A N I

ADANA

1. Derslik sayılarının yetersiz, okullaĢma oranının istenilen düzeyde olmaması

2. Tam gün eğitime geçilmesi Ģartlarının istenilen düzeyde olmaması

3. Okullarda ikili eğitim yapılıyor olması

4. Okullara gönderilen ödeneklerin yetersizliği araç-gereç donanım ihtiyaçlarının

62

B. ZAYIF YÖNLER

yerine getirilememesi

5. Genel Lise, Sosyal Bilgiler Lisesi, Spor Lisesi, Fen ve Meslek Liselerinin

sayılarının yetersizliği

6. Bina yapımı için okul arsaları teminin güçlülükleri

7. Eski okulların onarımlarının yapılmasının yetersizliği

8. Ġlimizin ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında akademik baĢarısının

istenilen seviyede olmaması

9. Sosyal ve kültürel faaliyetler için mekân yetersizliği

10. Okul öncesi eğitimde okullaĢma oranının bakanlığımızın belirlediği

hedeflerin altında olması

11. Kurum içi diyalog ve iletiĢimin yeterli olmaması

12. Kurum olarak Yerel Yönetimler, Üniversite ve STK ile yeterli diyalogu

sağlayamamamız

13. Kurumlarımızda yönetici kadrolarının sık değiĢiyor olması.

14. Rehberlik AraĢtırma Merkez sayısının ve personel normlarının az olması

15. Yardımcı hizmetler ve diğer personelin azlığı

16. Okul öncesi ilköğretim ve ortaöğretimde hizmet içi eğitim programlarında

seminer, kurs, panel gibi kültürel faaliyetlerin yetersizliği

17. Hizmetçi eğitim enstitüsü binasının bulunmaması

18. Kurumlarda denetim yetersizliği

19. Ar-Ge çalıĢmaları ve projelerin uygulama aĢamasında gerekli dinamikliğin

sağlanamaması

20. Özel eğitim kurumlarının az olması

21. Okullardaki öğretmenlerin OGYE çalıĢmalarına yeterince katılma isteğinin

olmaması


C. FIRSATLAR

1. Ġlimizde hayırsever vatandaĢların eğitime desteğinin fazla olması

2. Sanayi ve ticaret kuruluĢlarının fazlalığı

3. STK‟ ların eğitime katkıları

4. Özel eğitim kurumlarının eğitimin içinde yer almaları

5. Ġlimizde ulaĢım olanaklarının yeterli olması

6. Ġlimizin sanayi ve tarım bakımından geliĢmiĢ bir Ģehri olması

7. Ġlimizin tatil mekânlarına yakın olması

8. Yerel yönetimlerin var olması

9. Büyük oteller, havaalanı, kongre binalarının olması

10. Ġklim Ģartlarının elveriĢliliği

11. Ġlimizin büyükĢehir statüsünde olması

12. Yeni ilçelerin kurulması

13. Tayinlerde tercih edilen il olması

14. Genç ve dinamik nüfusun fazla olması

15. Ġlimizde köklü ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile yakın iliĢkide bulunan bir

üniversitenin bulunması

63

ADANA

İ L M İ L L İ E Ğ İ T İ M M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 2 0 1 0 - 2 0 1 4 S T R A T E J İ K P L A N I


İ L M İ L L İ E Ğ İ T İ M M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 2 0 1 0 - 2 0 1 4 S T R A T E J İ K P L A N I

ADANA

D. TEHDİTLER

1. Sürekli göç alması

2. Dezavantajlı bölgelerin var olması

3. Bazı bölgelerde okul arsa yetersizliği

4. Bazı velilerin eğitime duyarsızlığı

5. Okul öncesine velilerin ilgisizliği

6. Eğitime medyanın olumsuz etkisi

7. Okullarımızın dıĢ etmenlere karĢı yeterli güvenliğe sahip olmaması

8. Göçler sonunda toplumda meydana gelen olumsuz sosyal değiĢimler

9. Yerel yönetimlerin eğitime olan katkılarının azlığı

10. Amatör spor ve kültürel kulüplerin yetersizliği

11. Mayıs-haziran-eylül-ekim aylarında havaların çok sıcak olması

12. Sokak çocuklarının ve Ģiddet olaylarının çokluğu

13. Ġlimizin vasıfsız insan göçü alıp, nitelikli insan göçü vermesi

14. Dünyada yaĢanan ekonomik krizin sanayi ve üretim kenti olan ilimizi

64

olumsuz etkilemesi

15. Göçün bazı bölgelerde yoğun olması nedeni ile okulların kalabalık olması

16. Ġlimizin deprem kuĢağında olması

17. GeliĢigüzel yapılaĢmalar

18. Ġlimizin kalkınmada öncelikli il olarak alınmaması nedeni ile oluĢan sanayi

göçü

19. ĠĢsizlik ve parçalanmıĢ ailelerin öğrenciler üzerindeki olumsuz etkileri

20. Ġnternet cafelerindeki denetim eksikliği ve cezaların caydırıcı olmaması

nedeni ile eğitim üzerindeki olumsuz etkileri

21. Genç nüfusun fazla olması sebebi ile iĢsizliğin artması

22. ġiddet içeren yayınların fazlalığı

23. Adana ilinin zengin topraklarda kurulması nedeni ile devlet desteğinin

olmaması desteğin vatandaĢlardan beklenmesi

24. Ortaöğretimde mesleki eğitimde karĢılaĢılan katsayı düzenlemesinden dolayı

derslik ihtiyacının saptanmasında karĢılaĢılan sorunlar.


III. BÖLÜM

GELECEĞE YÖNELĠM

65


III. BÖLÜM

GELECEĞE YÖNELĠM

Geleceğe yönelim bölümü iki baĢlıkta ele alınmıĢtır. Birinci baĢlıkta,

Müdürlüğümüzün misyon, vizyon ve temel değerleri yer almaktadır. Ġkinci baĢlıkta

ise temalar, stratejik amaçlar ve stratejik hedefler ve faaliyetler yer almaktadır.

A- MĠSYONUMUZ, VĠZYONUMUZ VE TEMEL DEĞERLERĠMĠZ

MĠSYONUMUZ

Türk Milli Eğitimin amaç ve ilkelerine bağlılıkla, temel

yasalara ve mevzuata uygun olarak, Atatürk ilke ve

inkılâplarına bağlı, vatanını, milletini seven ve ülkesini

bilimin ıĢığında, çağdaĢ uygarlık seviyesine ulaĢtırmayı

amaç edinen bireyler yetiĢtirmek, etkinlik ve verimliliği

sağlamak amacıyla bünyesinde bulunan tüm kurum ve

kuruluĢlara yönelik inceleme, araĢtırma, danıĢmanlık ve

eğitim hizmeti vererek, çalıĢmaları değerlendirmek ve

geliĢme faaliyetlerini sürekli kılmaktır.

VĠZYONUMUZ

ÇağdaĢ uygarlığa katkıda bulunan, aklın ve bilimin

önderliğinde bilgiye ve bilimsel düĢünceye sahip yüksek

nitelikte bilgi çağı insanını yetiĢtirerek, ilimizin ülke

çapında eğitim lideri olmasını sağlamak.

67

İ L M İ L L İ E Ğ İ T İ M M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 2 0 1 0 - 2 0 1 4 S T R A T E J İ K P L A N I

P L A N P L A N I

ADANA


İ L M İ L L İ E Ğ İ T İ M M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 2 0 1 0 - 2 0 1 4 S T R A T E J İ K P L A N I

P L A N P L A N I

ADANA

Anayasal değerlere aykırı iĢ yapmayız.

ÇalıĢmalarda baĢarının takım çalıĢması ile yakalanacağına

68

inanırız.

Tüm çalıĢmalarda, eğitimde kaliteyi ön planda tutarız.

Görev dağılımında ve hizmet sunumunda adil oluruz ve çalıĢanın

kuruma katkısını tanıyıp takdir ederiz.

Eğitime yapılan yatırımı kutsal sayar, kurumlarımıza her türlü

desteği veririz

Kurumsal ve bireysel geliĢmenin “Sürekli eğitim ve iyileĢtirme”

anlayıĢının uygulanması sonucu gerçekleĢeceğine inanırız.

Kurumuzun planlı geliĢimini benimseriz

Sağlıklı bir çalıĢma ortamının önemine inanırız.

Gerektiğinde öncelik kullanmaktan çekinmeyiz.

Kurumumuzda çalıĢanlara öğrenme ve yeni beceriler geliĢtirme

fırsatı verilmesi gerektiğine inanırız.

Ar-Ge ve teknolojiyi etkin kullanmak

Dünyadaki değiĢim ve geliĢimi iyi algılayıp doğru yorumlayabilmek

Çevre bilincini tüm kurumlarımızda etkin bir Ģekilde

yaygınlaĢtırmaya çalıĢırız.


B- TEMALAR, STRATEJĠK AMAÇLAR VE HEDEFLER

1. TEMALAR

Milli Eğitim Müdürlüğümüzün hâli hazırda yürütmekte olduğu hizmetler ile

stratejik planlamada öngörülebilecek yeni hizmetlere iliĢkin stratejik alanlar sorun

odaklı yaklaĢım'la 4 tema (Kurumsal kapasitenin attırılması, eğitim-öğretim,

sosyal ve kültürel geliĢim, Ar-Ge ÇalıĢmaları) baĢlığında gruplandırılmıĢtır.

Aynı Ģekilde temalar altında yer alan stratejik amaç ve hedefler

oluĢturulurken “sorun odaklı yaklaĢım” tercih edilmiĢtir. Diğer bir deyiĢle, tema

konusunun “stratejik boyutları" ön plana çıkartılmıĢtır. Bu sorunlardan (stratejik

konular) yola çıkılarak stratejik amaç ve hedefler oluĢturulmuĢtur.

TEMALAR ve KURUMUMUZUN STRATEJĠLERĠ - GELĠġĠM HEDEFLERĠ

TEMA 1

• KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI

TEMA 2

• EĞİTİM-ÖĞRETİM

TEMA 3

• SOSYAL ve KÜLTÜREL GELİŞİM

TEMA 4

• AR-GE ÇALIŞMALARI

69

ADANA


ADANA

Fiziksel Kapasitenin GeliĢtirilmesi (Yatırım):

Okul Öncesi

Sorun Alanları (stratejik konular);

70

Tema 1: KURUMSAL KAPASĠTENĠN ARTTIRILMASI

Anaokulu ve ana sınıfı derslik sayıları yetersiz,

Anaokulu okullaĢma oranı düĢük

Yoğun göç.

Ġlin deprem bölgesinde olması

Ġlköğretim

Sorun Alanları (stratejik konular);

Ġlköğretim okulu derslik sayıları yetersiz,

Ġlköğretim okulu okullaĢma oranı yüksek

Yoğun göç.

Ortaöğretim

Sorun Alanları (stratejik konular);

Genel Lise, Sosyal Bilgiler Lisesi, Spor Lisesi, Fen ve Meslek Liselerinin

sayılarının yetersizliği

Yoğun göç.

Ġlin deprem bölgesinde olması

Fiziksel Kapasitenin GeliĢtirilmesi (Donatım):

Sorun Alanları (stratejik konular);

Okullara gönderilen ödenekler yetersiz.

Araç-gereç donanım ihtiyaçlarının yerine getirilememesi.

Eski okulların onarımlarının yapılmasının yetersizliği

Tema 2: EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM

Okul öncesi:

Sorun Alanları (stratejik konular);

Ġlköğretime hazırlık

Yoğun göç.

ElveriĢsiz çevreden gelen çocukların fazlalığı

ÇalıĢanların hizmet içi eğitim eksikliği


Ġlköğretim:

Sorun Alanları (stratejik konular);

Okula devamsızlığın önlenmesi

Öğretmenlerin mesleki kariyerlerini yükseltici hizmet içi düzenlemek.

Ġlimizin ilköğretim kurumlarında akademik baĢarısının istenilen seviyede

olmaması

Eğitimin baĢarı ve kalitesinin arttırılması

Bazı branĢlarda öğretmen açığı

Okul ve derslik sayısının az olması.

Yoğun göç.

Türk eğitim sisteminin genel ve özel amaçlarına uygun iyi insan, iyi

vatandaĢ yetiĢtirmek

ÇağdaĢ eğitim amaçları (öğrenci odaklı yaklaĢımlar, kalite)

Ortaöğretim:

Ortaöğretim - Mesleki ve Teknik Ortaöğretim

Sorun Alanları (stratejik konular);

Kurumların kalitesini artırıcı eğitimler düzenlemek.

Mesleki eğitim oranını %65 seviyelerine çıkarmak

Ekonomik ihtiyaç yaklaĢımı,

Ġlimizin orta öğretim kurumlarında akademik baĢarısının istenilen seviyede

olmaması

Teknoloji yoğun eğitim altyapısı ile teknik ve mesleki eğitim hizmeti

sunmak,

Nitelikli bilgi ekonomisinin ihtiyaç duyduğu ara elemanı yetiĢtirmek.

Hizmet içi Eğitim:

Sorun Alanları (stratejik konular);

Hizmet içi eğitim programlarında seminer, kurs, panel gibi kültürel

faaliyetlerin yetersizliği

Hizmet içi eğitim enstitüsü binasının bulunmaması

Ġl bazında hizmet içi eğitim merkezlerinin fiziki ve araç-gereç yetersizliği.

Özel Eğitim:

Sorun Alanları (stratejik konular);

Bireylere uygun eğitim ortamlarının oluĢturulması.

Rehberlik AraĢtırma Merkezleri (RAM), sayılarını artırmak.

71

ADANA


ADANA

72

RAM‟larda bireylere hizmet hızının uzun olması.

Görevli öğretmen ve idarecilerin hizmet içi eğitimlere alınması

Ġzleme ve Rehberlik:

Sorun Alanları (stratejik konular);

Yeni müfredat programının tanıtımına rehberlik yapmak.

Denetim sayılarının arttırılması.

Tema 3: SOSYAL ve KÜLTÜREL GELĠġĠM

Eğitim ve Kültür:

Sorun Alanları (stratejik konular);

Öğretmenin kapasite yeterliliği ve ihtiyacı

Seminer kurs ve panel ve kültürel faaliyetlerin yetersizliği

Sosyal ve kültürel mekânlar için mekân yetersizliği

Pano oluĢturmak, öğrencileri ödüllendirmek

Kütüphaneler oluĢturmak

BaĢarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi

Kurum ve kuruluĢlarla iĢbirliği

Eğitime destek Hizmeti:

Sorun Alanları (stratejik konular);

Kurum çalıĢanlarına yönelik çeĢitli zamanlarda memnuniyet anketlerinin

düzenlenmesi.

Basın ve Halkla ĠliĢkiler:

Sorun Alanları (stratejik konular);

Kurum içi diyalog ve iletiĢimin yeterli olmaması

ġiddet içeren yayınların fazlalığı

Eğitime medyanın olumsuz etkisi

Tema 4: AR-GE ÇALIġMALARI

Projeler:

Sorun Alanları (stratejik konular);

Ar-Ge ve teknolojiyi etkin kullanma

Ar-GE çalıĢmalarına ağırlık verilmesi

AB ve diğer proje eğitimleri

Yüksek kalitede ve sürekli eğitim


Stratejik Amaç –1

D

Stratejik Hedef 1.1 Ġlimizde okulöncesi eğitimde 35 olan sınıf mevcudunu

2014 yılı sonuna kadar 25‟e düĢürmek için 2014 yılı sonuna kadar 6

derslikli 31 anaokulu ve 358 anasınıfı yapmak.

Faaliyet 1.1.1 Derslik ihtiyacı olan bölgelerin belirlenmesi, ilçe müdürlüklerimizle

koordineli arsa temini çalıĢmalarını yapmak. Yerel Ġdareler ve diğer kamu kurum ve

kuruluĢlarının mülkiyetindeki imarında okul yeri olmayan yerlerde imar düzenlemesi

yapılarak okul arsalarının bedelsiz satın alınmasını ve eğitime kazandırılmasını

sağlamak.

Faaliyet 1.1.2 Okullar ve Ģubeler arasında, planlamaları dengeli ve istatistikî verilere

dayalı olarak çağ nüfusu ile karĢılaĢtırıp uzun vadeli veri analiz çalıĢmalarını yapmak.

Faaliyet 1.1.3 Bahçesi müsait okulların belirlenmesini ve ek binaların planlanmasını

yapmak.

Faaliyet 1.1.4 Arsa kamulaĢtırması yapmak.

Faaliyet 1.1.5 Yeni eğitim yapılarının kazandırılması noktasında genel bütçeden ve Ġl

Özel Ġdare bütçesinden mümkün olan en fazla katkıyı almak için gerekli planlamayı

yapmak.

Fiziksel Kapasitenin GeliĢtirilmesi (Yatırım-Onarım)

okuzuncu kalkınma planı doğrultusunda, ilimizde

modern eğitim kurumları kazandırmak ve derslik

ihtiyacını en aza indirmek, onarımlar için uzun vadeli ve

dengeli planlamalar yaparak eğitim öğretimin

niceliğini ve niteliğini arttırmak.

Faaliyet 1.1.6 Eğitime %100 katkı projesi kapsamında hayırsever desteğini almak.

73

KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI

ADANA


KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI

ADANA

Faaliyet 1.1.7 Kamu ve özel Ģirketlerle iĢbirliği yapılarak ikili protokollerle okul yapımını

teĢvik etmek.

Faaliyet 1.1.8 Yerel ve ulusal basının okul yapımında manevi desteğini almak.

PG 1.1.1 Çağ nüfusuna göre okula gitmesi gereken öğrenci sayısı (yıllara göre)

PG 1.1.2 Okula giden öğrenci sayısı (yıllara göre)

PG 1.1.3 Derslik baĢına düĢen öğrenci sayısı

PG 1.1.4 Fiziksel ve altyapı donanımları giderilen okul sayıları

TEMA 1

KURUMSAL KAPASĠTENĠN

ARTTIRILMASI (Yatırım)

74

SAM:1

SH 1,1

Anaokulu

Yapılması

SH 1.1

Anasınıfları

DönüĢümü

Sorumlu

Birim

Yatırım

Yatırım

F ve P

Tarihi

01.01.2010

22.12.2014

FAALĠYET VE PROJELER MALĠYET TABLOSU

2010 2011 2012 2013 2014 Toplam

6.200.000 6.200.000 6.200.000 6.200.000 6.200.000 31.000.000

25.12.2010

30.12.2014 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 4.000.000

Dolaysız Maliyet Toplamı 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 35.000.000

Dolaylı (Sabit) Maliyet 5.000 3.000 3.000 3.000 3.000 17.000

Birim Maliyeti (SP ile ĠliĢkilendirilemeyen) 200 200 200 200 200 1.000

Stratejik Hedef Toplam Maliyeti 7.005.200 7.003.200 7.003.200 7.003.200 7.003.200 35.018.000

Dolaylı Maliyet: Faaliyetlerde çalıĢan personele ödenen maaĢlar dahil olmak üzere, diğer maliyetler.

Birim dolaylı maliyet: SP ile iliĢkilendirilemeyen giderlerden sh‟lere dağıtımda düĢen pay.

Üst Yönetimin genel giderleri

TEMA 1

KURUMSAL KAPASĠTENĠN

ARTTIRILMASI (Yatırım)

SAM 1

Performans

Göstergeleri

PERFORMANS GÖSTERGE/HEDEF TABLOSU

PERFORMANS HEDEFLERĠ

Önceki Yıllar Ġlk Yıl Sonraki Yıl Hedefleri

SH 1.1 2008-2009 2010 2011 2012 2013 2014

PH 1

PH 2

Yapılan Anaokulu

Sayısı

Anasınıfına DönüĢen

Sınıf sayısı

SP Dönemi

P. Hedefi

45 6 6 6 6 7 31

511 72 72 72 72 70 358


Stratejik Hedef 1.2 Ġlimizde ilköğretim okullarının tekli eğitim düzeyi ve 30

kiĢilik sınıf mevcuduna ulaĢması için 2014 yılı sonuna kadar 28 derslikli

110 ilköğretim okulu yapmak.

Faaliyet 1.2.1 Derslik ihtiyacı olan bölgelerin belirlenmesi, ilçe müdürlüklerimizle

koordineli arsa temini çalıĢmalarını yapmak. Yerel Ġdareler ve diğer kamu kurum ve

kuruluĢlarının mülkiyetindeki imarında okul yeri olmayan yerlerde imar düzenlemesinin

yapılarak okul arsalarının bedelsiz satın alınmasını ve eğitime kazandırılmasını

sağlamak.

Faaliyet 1.2.2 Okullar ve Ģubeler arasında, planlamaları dengeli ve istatistikî verilere

dayalı olarak çağ nüfusu ile karĢılaĢtırıp uzun vadeli veri analiz çalıĢmalarını yapmak.

Faaliyet 1.2.3 Bahçesi müsait okulların belirlenmesi ve ek binaların planlanmasını

yapmak.

Faaliyet 1.2.4 Arsa kamulaĢtırması yapmak.

Faaliyet 1.2.5 Yeni eğitim yapılarının kazandırılması noktasında genel bütçeden ve Ġl

Özel Ġdare bütçesinden mümkün olan en fazla katkıyı almak için gerekli planlamayı

yapmak.

Faaliyet 1.2.6 Eğitime %100 katkı projesi kapsamında hayırsever desteğini almak.

Faaliyet 1.2.7 Kamu ve özel Ģirketlerle iĢbirliği yapılarak ikili protokollerle okul yapımını

teĢvik etmek.

Faaliyet 1.2.8 Yerel ve ulusal basının okul yapımında manevi desteğini almak.

PG 1.2.1 Çağ nüfusuna göre okula gitmesi gereken öğrenci sayısı (yıllara göre)

PG 1.2.2 Okula giden öğrenci sayısı (yıllara göre)

PG 1.2.3 Derslik baĢına düĢen öğrenci sayısı

PG 1.2.4 Fiziksel ve altyapı donanımları giderilen okul sayıları

75

KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI

ADANA


KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI

ADANA

TEMA 1

KURUMSAL KAPASĠTENĠN

ARTTIRILMASI (Yatırım)

TEMA 1

KURUMSAL KAPASĠTENĠN

ARTTIRILMASI (Yatırım)

76

SAM 1

Performans

Göstergeleri

PERFORMANS GÖSTERGE/HEDEF TABLOSU

PERFORMANS HEDEFLERĠ

Önceki Yıllar Ġlk Yıl Sonraki Yıl Hedefleri

SH 1.2 2008-2009 2010 2011 2012 2013 2014

SP Dönemi P.

Hedefi

PH 1 Yapılan Ġ.Ö.O Sayısı 700 22 22 22 22 22 110

Stratejik Hedef 1.3 Ġlimizde ortaöğretim okullarımızın tekli eğitim düzeyi ve

30 kiĢilik sınıf mevcuduna ulaĢması için 2014 yılı sonuna kadar 24

derslikli 25 ortaöğretim okulu yapmak.

Faaliyet 1.3.1 Derslik ihtiyacı olan bölgelerin belirlenmesi, ilçe müdürlüklerimizle

koordineli arsa temini çalıĢmalarının yapılması. Yerel Ġdareler ve diğer kamu kurum ve

kuruluĢlarının mülkiyetindeki imarında okul yeri olmayan yerlerde imar düzenlemesinin

yapılarak okul arsalarının bedelsiz satın alınması ve eğitime kazandırılması çalıĢmalarını

yapmak.

Faaliyet 1.3.2 Okullar ve Ģubeler arasında, planlamaları dengeli ve istatistikî verilere

dayalı olarak çağ nüfusu ile karĢılaĢtırıp uzun vadeli veri analiz çalıĢmalarını yapmak.

Faaliyet 1.3.3 Bahçesi müsait okulların belirlenmesi ve ek binaların planlanmasını

yapmak.

SAM:1

SH 1.2

Ġlköğretim

Okulu

Yapılması

Sorumlu

Birim

Yatırım

F ve P

Tarihi

01.01.2010

22.12.2014

FAALĠYET VE PROJELER MALĠYET TABLOSU

2010 2011 2012 2013 2014 Toplam

46.200.000 46.200.000 46.200.000 46.200.000 46.200.000 231.000.000

Dolaysız Maliyet Toplamı 46.200.000 46.200.000 46.200.000 46.200.000 46.200.000 231.000.000

Dolaylı (Sabit) Maliyet 5.000 3.000 3.000 3.000 3.000 17.000

Birim Maliyeti (SP ile ĠliĢkilendirilemeyen) 200 200 200 200 200 1.000

Stratejik Hedef Toplam Maliyeti 46.205.200 46.203.200 46.203.200 46.203.200 46.203.200 231.018.000

Dolaylı Maliyet: Faaliyetlerde çalıĢan personele ödenen maaĢlar dahil olmak üzere, diğer maliyetler.

Birim dolaylı maliyet: Stratejik Plan ile iliĢkilendirilemeyen giderlerden Stratejik Hedeflere dağıtımda düĢen pay.

Üst Yönetimin genel giderleri


TEMA 1

KURUMSAL KAPASĠTENĠN

ARTTIRILMASI (Yatırım)

Faaliyet 1.3.4 Arsa kamulaĢtırması yapmak.

Faaliyet 1.3.5 Yeni eğitim yapılarının kazandırılması noktasında genel bütçeden ve Ġl

Özel Ġdare bütçesinden mümkün olan en fazla katkı almak için gerekli planlamayı

yapmak.

Faaliyet 1.3.6 Eğitime %100 katkı projesi kapsamında hayırsever desteğini almak.

Faaliyet 1.2.7 Kamu ve özel Ģirketlerle iĢbirliği yapılarak ikili protokollerle okul yapımını

teĢvik etmek.

Faaliyet 1.3.8 Yerel ve ulusal basının okul yapımında manevi desteğini almak.

PG 1.3.1 Ġlköğretim okulundan mezun olan öğrenci sayısı (yıllara göre)

PG 1.3.2 Orta öğretime giden öğrenci sayısı (yıllara göre)

PG 1.3.3 Derslik baĢına düĢen öğrenci sayısı

PG 1.3.4 Fiziksel ve altyapı donanımları giderilen okul sayıları

SAM:1

Sorumlu

Birim

SH 1.3

Orta öğ.

Okulu

Yapılması Yatırım

F ve P

Tarihi

FAALĠYET VE PROJELER MALĠYET TABLOSU

2010 2011 2012 2013 2014 Toplam

01.01.2010

22.12.2014 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 100.000.000

Dolaysız Maliyet Toplamı 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 100.000.000

Dolaylı (Sabit) Maliyet 5.000 3.000 3.000 3.000 3.000 17.000

Birim Maliyeti (SP ile

ĠliĢkilendirilemeyen)

200 200 200 200 200 1.000

Stratejik Hedef Toplam Maliyeti 20.005.200 20.003.200 20.003.200 20.003.200 20.003.200 118.000.000

Dolaylı Maliyet: Faaliyetlerde çalıĢan personele ödenen maaĢlar dahil olmak üzere, diğer maliyetler.

Birim dolaylı maliyet: Stratejik Plan ile iliĢkilendirilemeyen giderlerden Stratejik Hedeflere dağıtımda düĢen pay

Üst Yönetimin genel giderleri

TEMA 1

KURUMSAL KAPASĠTENĠN

ARTTIRILMASI (Yatırım)

PERFORMANS GÖSTERGE/HEDEF TABLOSU

PERFORMANS HEDEFLERĠ

SAM 1

Performans

Göstergeleri

Önceki

Yıllar

Ġlk Yıl Sonraki Yıl Hedefleri SP

Dönemi P.

SH 1.3 2008-2009 2010 2011 2012 2013 2014 Hedefi

PH 1 Yapılan Ort. Öğrt. Sayısı 143 5 5 5 5 5 25

77

KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI

ADANA


KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI

ADANA

Stratejik Hedef 1.4 Ġlimizde mesleki ortaöğretim okullarımızın tekli eğitim

düzeyi ve 30 kiĢilik sınıf mevcuduna ulaĢması için 2014 yılı sonuna kadar

24 derslikli ve atölyeli 11 mesleki okul yapmak.

Faaliyet 1.4.1 Derslik ihtiyacı olan bölgelerin belirlenmesi, ilçe müdürlüklerimizle

koordineli arsa temini çalıĢmalarını yapmak. Yerel Ġdareler ve diğer kamu kurum ve

kuruluĢlarının mülkiyetindeki imarında okul yeri olmayan yerlerde imar düzenlemesinin

yapılarak okul arsalarının bedelsiz satın alınmasını ve eğitime kazandırılmasını

sağlamak.

Faaliyet 1.4.2 Okullar ve Ģubeler arasında, planlamaları dengeli ve istatistikî verilere

dayalı olarak çağ nüfusu ile karĢılaĢtırıp uzun vadeli veri analiz çalıĢmalarını yapmak.

Faaliyet 1.4.3 Bahçesi müsait okulların belirlenmesini ve ek binaların planlanmasını

yapmak.

Faaliyet 1.4.4 Arsa kamulaĢtırması yapmak.

Faaliyet 1.4.5 Yeni eğitim yapılarının kazandırılması noktasında genel bütçeden ve Ġl

Özel Ġdare bütçesinden mümkün olan en fazla katkı almak için gerekli planlamayı

yapmak.

Faaliyet 1.4.6 Eğitime %100 katkı projesi kapsamında hayırsever desteğini almak.

Faaliyet 1.4.7 Kamu ve özel Ģirketlerle iĢbirliği yapılarak ikili protokollerle okul yapımını

teĢvik etmek.

Faaliyet 1.4.8 Yerel ve ulusal basının okul yapımında manevi desteğini almak.

PG 1.4.1 Ġlköğretim okulundan mezun olan öğrenci sayısı (yıllara göre)

PG 1.4.2 Mesleki ortaöğretim okuluna giden öğrenci sayısı (yıllara göre)

PG 1.4.3 Derslik baĢına düĢen öğrenci sayısı

PG 1.4.4 Fiziksel ve altyapı donanımları giderilen okul sayıları

78


TEMA 1

KURUMSAL KAPASĠTENĠN

ARTTIRILMASI (Yatırım)

TEMA 1

KURUMSAL KAPASĠTENĠN

ARTTIRILMASI (Yatırım)

SAM 1

Performans

Göstergeleri

PERFORMANS GÖSTERGE/HEDEF TABLOSU

Önceki

Yıllar

PERFORMANS HEDEFLERĠ

Ġlk Yıl Sonraki Yıl Hedefleri

SH 1.4 2008-2009 2010 2011 2012 2013 2014

PH 1

Yapılan Mesleki Ort.

Öğrt. Sayısı

SP Dönemi

P. Hedefi

2 2 2 2 2 1 11

Stratejik Hedef 1.5 2010 yılından itibaren her yıl 50 eğitim kurumumuzun ve 315

dersliğinin onarımı (2014 yılı sonuna kadar 315 eğitim kurumun derslik onarımı;

25 Anaokulu dersliği, 80 okulöncesi dersliği,125 ilköğretim okulu dersliği, 55

Ortaöğretim okulu dersliği, 30 Mesleki eğitim okulu dersliği) ayrıca, kapalı spor

salonu, çok amaçlı salon yapılması ve kampus alanlarını oluĢturmak.

Faaliyet 1.5.1 Arsası spor salonu olmaya müsait okulları tespit etmek ve programa

almak.

SAM:1

SH 1.4

Orta öğ.

Okulu

Yapılması

Sorumlu

Birim

Yatırım

F ve P

Tarihi

Faaliyet 1.5.2 Onarımların zamanında tamamlanmasını takip etmek.

Faaliyet 1.5.3 Eğitim kampusları oluĢturarak hem ihtiyaç giderilip hem de ortak kullanım

alanlarının yaygınlaĢtırılması, geliĢtirilmesi ve ülke genelinde örnek oluĢturması için

gerekli çalıĢmaları yapmak.

FAALĠYET VE PROJELER MALĠYET TABLOSU

2010 2011 2012 2013 2014 Toplam

01.01.2010

22.12.2014 8.800.000 8.800.000 8.800.000 8.800.000 8.800.000 44.000.000

Dolaysız Maliyet Toplamı 8.800.000 8.800.000 8.800.000 8.800.000 8.800.000 44.000.000

Dolaylı (Sabit) Maliyet 5.000 3.000 3.000 3.000 3.000 17.000

Birim Maliyeti (SP ile

ĠliĢkilendirilemeyen)

200 200 200 200 200 1.000

Stratejik Hedef Toplam Maliyeti 8.805.200 8.803.200 8.803.200 8.803.200 8.803.200 44.018.000

Dolaylı Maliyet: Faaliyetlerde çalıĢan personele ödenen maaĢlar dahil olmak üzere, diğer maliyetler.

Birim dolaylı maliyet: Stratejik Plan ile iliĢkilendirilemeyen giderlerden Stratejik Hedeflere dağıtımda düĢen pay.

Üst Yönetimin genel giderleri

79

KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI

ADANA


KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI

ADANA

Faaliyet 1.5.4 Ġhtiyaç olan okullarımıza çok amaçlı salon kazandırma projesi için tüm

kamu kurum ve kuruluĢ, hayırsever desteği ve il özel idare bütçesinden gerekli desteği

sağlamak.

Faaliyet 1.5.5 Yerel ve ulusal basının desteğini almak.

PG 1.5.1 Ülke çapında örnek alınacak eğitim kampusu ve ortak kullanım alanları sayısı

Kaynak: Ġstatistiksel veriler, kampuslar, örnek okullar, il, ilçe ve okul web sayfaları

TEMA 1

KURUMSAL KAPASĠTENĠN ARTTIRILMASI (Yatırım)

80

SAM:1

SH 1.5

Bakım Onarım

(Anaokulu)

SH 1.5

Bakım Onarım

(Ana Sınıfı)

SH 1.5

Bakım

Onarım(Ġlköğr

etim)

SH 1.5

Bakım

Onarım(Orta

öğretim)

SH 1.5

Bakım

Onarım(Mesle

ki Eğitim

Sorumlu

Birim

Yatırım

Yatırım

Yatırım

Yatırım

Yatırım

F ve P

Tarihi

FAALĠYET VE PROJELER MALĠYET TABLOSU

25.12.2010

30.12.2014

25.12.2010

30.12.2014

25.12.2010

30.12.2014

25.12.2010

30.12.2014

25.12.2010

30.12.2014

2010 2011 2012 2013 2014 Toplam

500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 2.500.000

1.280.000 1.280.000 1.280.000 1.280.000 1.280.000 6.400.000

2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 12.500.000

1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 5.500.000

1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 6.000.000

Dolaysız Maliyet Toplamı 6.580.000 6.580.000 6.580.000 6.580.000 6.580.000 32.900.000

Dolaylı (Sabit) Maliyet 5.000 3.000 3.000 3.000 3.000 17.000

Birim Maliyeti (SP ile

ĠliĢkilendirilemeyen)

200 200 200 200 200 1.000

Stratejik Hedef Toplam Maliyeti 6.585.200 6.583.000 6.583.000 6.583.000 6.583.000 32.918.000

Dolaylı Maliyet: Faaliyetlerde çalıĢan personele ödenen maaĢlar dahil olmak üzere, diğer maliyetler.

Birim dolaylı maliyet: Stratejik Plan ile iliĢkilendirilemeyen giderlerden Stratejik Hedeflere dağıtımda düĢen pay.

Üst Yönetimin genel giderleri

TEMA 1

KURUMSAL KAPASĠTENĠN ARTTIRILMASI

(Yatırım)

PERFORMANS GÖSTERGE/HEDEF TABLOSU

PERFORMANS HEDEFLERĠ

SAM 1

Performans

Göstergeleri

Önceki Yıllar Ġlk Yıl Sonraki Yıl Hedefleri SP

Dönemi

SH 1.5 2008-2009 2010 2011 2012 2013 2014 P. Hedefi

PH 1

PH 2

PH 3

PH 4

PH 5

Onarım (Anaokulu)

Sayısı

Onarım (Ana sınıfı)

Sayısı

Bakım

Onarım(Ġlköğretim)

Sayısı

Bakım Onarım(Orta

öğretim) sayısı

Onarım(Mesleki

Eğitim) Sayısı

4 5 5 5 5 5 25

16 16 16 16 16 16 80

24 25 25 25 25 25 125

12 11 11 11 11 11 55

12 6 6 6 6 6 30


Stratejik Amaç – 2

Fiziksel Kapasitenin GeliĢtirilmesi (Donatım)

Ġ

lde bulunan tüm okullarımızın donatım ihtiyaçlarını

takip etmek, araç ve gereçlerin usulüne uygun olarak

kullanılmasını sağlamak, donatım araçlarının bakım ve

onarımını yaparak okullardaki eğitim öğretimin

verimliliğini arttırmak.

Hedef 2.1 Ġlimizde 2014 yılı sonuna kadar açılacak olan tüm okullarımızın

(31 Anaokulu 358 anasınıfı, 110 ilköğretim okulu, 25 ortaöğretim okulu, 11

Meslek lisesi) donatımlarını sağlamak veya taĢınır mal yönetmeliği modülü

üzerinden iĢ ve iĢlemlerin takip etmek.

Faaliyet 2.1.1 Açılacak ilköğretim okullarının donatım malzemelerinin Ġlimiz Endüstri

Meslek Liselerine yaptırmak. Anaokulu ve Ortaöğretim kumrularının donatım taleplerinin

taĢınır mal yönetmeliği modülü üzerinden iĢ ve iĢlemlerini takip etmek.

Faaliyet 2.1.2 Açılacak ilköğretim okullarının bilgisayar ve diğer donatımlarının Devlet

Malzeme Ofisinden ve diğer kanallardan donatımının sağlamak. Anaokulu ve

Ortaöğretim kumrularının donatım taleplerinin taĢınır mal yönetmeliği modülü üzerinden

iĢ ve iĢlemlerini takip etmek.

PG 2.1.1 Donatımı yapılan ilköğretim okulları sayısı (yıllar itibarı ile), Anaokulu ve

Ortaöğretim kumrularının donatım taleplerinin taĢınır mal yönetmeliği modülü üzerinden

iĢ ve iĢlemleri yapılan okulların sayısı.

Stratejik Hedef 2.2 2014 yılı sonuna kadar ilimizdeki tüm okullarımızın

eğitim araçları ve donatım malzemelerinin yerinde kullanımını sağlamak,

için atıl kapasitenin her yıl değerlendirilerek Stratejik Plan dönemi sonuna

kadar % 8‟ini eğitime kazandırma gibi tüm bu faaliyetler için proje

geliĢtirmek

Faaliyet 2.2.1 Okul müdürlüklerince hasarlı donatım malzemelerinin tespitinin yapılması.

Faaliyet 2.2.2 Yaptırılabilecek hasarlı donatım malzemelerinin onarım iĢlerinin ilimiz

endüstri meslek liselerine ve özel sektöre yaptırılması.

PG 2.1.1 Kazandırılan atıl kapasite miktarı.

81

ADANA

KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI


KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI

ADANA

TEMA 1

TEMA 1

KURUMSAL KAPASĠTENĠN

ARTTIRILMASI (Donatım)

82

KURUMSAL KAPASĠTENĠN

ARTTIRILMASI (Donatım)

SAM:2

SH 2.1

Okulların teknik

araç ve

gereçlerinin

donanımlarının

sağlanması

SH2.2 Atıl

Kapasitenin

Tekrar

Kazanımı

SAM 2 Performans

Göstergeleri

PERFORMANS GÖSTERGE/HEDEF TABLOSU

PERFORMANS HEDEFLERĠ

Önceki Yıllar Ġlk Yıl Sonraki Yıl Hedefleri SP Dönemi

P. Hedefi

SH 2.1 2008-2009 2010 2011 2012 2013 2014

PH 1

Donatılan Ana Sınıfı

Sayısı

511 72 72 72 72 70 358

PH 2 Donatılan Anaokulu Sayısı 45 6 6 6 6 7 31

PH 3 Donatılan Ġ.Ö.O Sayısı 700 22 22 22 22 21 109

PH 4 Donatılan Ort. Öğrt. Sayısı 143 5 5 5 5 5 25

PH 5

Sorumlu

Birim

Donatım

Donatım

F ve P

Tarihi

01.01.2010

22.12.2014

01.01.2010

22.12.2014

Donatılan Mesleki Ort.

Öğrt. Sayısı

FAALĠYET VE PROJELER MALĠYET TABLOSU

2010 2011 2012 2013 2014 Toplam

4.016.000 4.016.000 4.016.000 4.016.000 4.016.000 20.080.000

250.000 275.000 302.500 332.750 366.000 1.526.250

Dolaysız Maliyet Toplamı 4.266.000 4.291.000 4.318.500 4.348.750 4.382.000 21.606.250

Dolaylı (Sabit) Maliyet 5.000 3.000 3.000 3.000 3.000 17.000

Birim Maliyeti (SP ile

ĠliĢkilendirilemeyen)

200 200 200 200 200 1.000

Stratejik Hedef Toplam Maliyeti 4.271.200 4.294.200 4.321.700 4.351.950 4.385.200 21.624.250

Dolaylı Maliyet: Faaliyetlerde çalıĢan personele ödenen maaĢlar dahil olmak üzere, diğer maliyetler.

Birim dolaylı maliyet: Stratejik Plan ile iliĢkilendirilemeyen giderlerden Stratejik Hedeflere dağıtımda düĢen pay.

Üst Yönetimin genel giderleri

1 2 2 2 2 1 11

PH 6 Kaz. Atıl Araç-Gereç Oranı - %8 %8 %8 %8 %8


Stratejik Amaç – 3

Okul Öncesi

O

Stratejik Hedef 3.1 Stratejik plan döneminde %30 olan okul öncesi

okullaĢma oranını 2014 yılı sonunu itibarı ile de %99,97‟ye çıkarmak ve

her yıl 6 adet bağımsız anaokulu kazandırmak.

Faaliyet 3.1.1 Ġhtiyaç olan bölgelere anaokulları yatırım planlamaları yapmak, yatırım

bölümüne katkı sağlayacak bilgileri ve önerileri ileterek yatırımları takip etmek.

Faaliyet 3.1.2 Ġlköğretim, ortaöğretim ve diğer kurumlar bünyelerinde 327 anasınıfı

açmaya yönelik araĢtırma çalıĢmaları yapmak.

Faaliyet 3.1.3 Hayırseverlerin ve büyük Ģirketlerin okulöncesi derslik yapmalarını teĢvik

etmek.

Faaliyet 3.1.4 Medya ve kamuoyunu bilinçlendirici bilgilendirme, paylaĢım toplantıları ve

paneller düzenlenerek, gazete-televizyon haberleri üretmek.

PG 3.1.1 Okul öncesi okullaĢma oranı

PG 3.1.2 Üretilen ve ülke genelinde örnek olabilecek anaokulu ve ana sınıfı sayısı

Stratejik Hedef 3.2 Okul öncesi yönetici ve öğretmenlere bireysel, mesleki

geliĢimleri konusunda, 1 olan hizmet içi eğitim sayısını her yıl periyodik

olarak artırarak 2014 yılı sonuna kadar 20‟ye çıkarmak.

Faaliyet 3.2.1 Okul yönetiminin ve öğretmenlerinin biliĢim teknolojilerinin etkin bir Ģeklide

kullanılmasının sağlamak.

kul öncesi eğitimde okullaĢma oranını arttırarak

yaygınlaĢtırmak, yönetici ve öğretmenler arası

bireysel ve mesleki geliĢimlerini sağlamak.

83

EĞİTİM - ÖĞRETİM

ADANA


EĞİTİM - ÖĞRETİM

ADANA

Faaliyet 3.2.2 Ġl bünyesinde bulunan bağımsız anaokulu ve devlet okulları bünyesindeki

anasınıflarının Çukurova Üniversitesi ile iĢbirliği yapmak.

Faaliyet 3.2.3 Özel kurumlara paylaĢım ziyaretleri yapmak.

Faaliyet 3.2.4 Yönetici ve öğretmenlerin mesleki ihtiyacına göre hizmet içi eğitim

seminerine almak alınan seminerleri paylaĢmak.

PG 3.2.1 Okul öncesi eğitimde nitelik arttırıcı faaliyet sayısı

PG 3.2.2 Bireysel geliĢim arttırıcı faaliyet sayısı

PG 3.2.3 Açılan hizmet içi eğitim seminer sayısı, Bakanlığımızın eğitime aldığı öğretmen

sayıları.

Stratejik Hedef 3.3 Hükümetimiz-UNICEF; 2006-2010 iĢbirliği programı

kapsamında Okul öncesi eğitim çağında çocukları bulunan ailelere yönelik

„„Aile Ġçi Temel Eğitim Programı‟‟ çerçevesinde 529 kiĢiye eğitim verilmiĢ

olup her yıl bir önceki yıla göre eğitilecek ailelerin sayısını Stratejik Plan

dönemi sonuna kadar %50 oranında artırmak.

Faaliyet 3.3.1 Okul öncesi eğitim çağında çocukları bulunan aileleri tespit etmek.

Faaliyet 3.3.2 Belirlenen okullarda „Aile Ġçi Temel Eğitim Programı‟‟ konularında eğitimler

verdirmek.

Faaliyet 3.3.3 Eğitim alan aileler ile sonuçlar hakkında görüĢme yapmak.

PG 3.3.1 Eğitim alan aile sayısı

Kaynak: Bakanlık verileri, müdürlüğümüz web sitesi, okulların web site verileri ve

faaliyet raporları

Projele 3.3.3.1 Mobil Ana Okulu: Sosyo-ekonomisi düĢük olan yerlere eğitim öğretimi

götürmek, Belediyeden otobüs temin edilip otobüs donatılacak ve uygulamaya

baĢlayacak.

Projeler 3.3.3.2 Yedi Sepet Kır Çiçeği: Ġlimiz merkez ilçelerinde bağımsız anaokulu ve

tüm resmi ve Özel okullarımız bünyesinde eğitim gören okul öncesi sınıflar ve tüm

öğrencilerimizin evlerinde kullanmadığı atıl durumda olan oyuncakların okullarda

toplanarak ilimiz sınırları içinde oyuncakları olmayan köy okullarımıza ve ihtiyaç duyulan

okul öncesi sınıflara ve bağımsız anaokullarına ulaĢtırmayı planladığımız “Yedi Sepet Kır

Çiçeği” Projesinin yürütülmesine devam edilecektir.

84


TEMA 2

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM

TEMA 2

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM

SAM:3

SH 3.1 Okul

öncesi oranını

artırmak

sağlanması

SH 3.2

öğretmenlere

Hizmet içi

eğitim

Kursu vermek

SH 3.3

Ailelere „Aile

içi Temel

Eğitim Kursu‟‟

vermek

Sorumlu

Birim

Okul

öncesi

Okul

öncesi

Okul

öncesi

AALĠYET VE PROJELER MALĠYET TABLOSU

F ve P

Tarihi

2010 2011 2012 2013 2014 Toplam

01.01.2010

22.12.2014 - - - - - -

01.01.2010

22.12.2014 - - - - - -

01.01.2010

22.12.2014 - - - - - -

Dolaysız Maliyet Toplamı - - - - - -

Dolaylı (Sabit) Maliyet 5.000 3.000 3.000 3.000 3.000 17.000

Birim Maliyeti (SP ile ĠliĢkilendirilemeyen) 200 200 200 200 200 1.000

Stratejik Hedef Toplam Maliyeti 5.200 3.200 3.200 3.200 3.200 18.000

Dolaylı Maliyet: Faaliyetlerde çalıĢan personele ödenen maaĢlar dahil olmak üzere, diğer maliyetler.

Birim dolaylı maliyet: Stratejik Plan ile iliĢkilendirilemeyen giderlerden Stratejik Hedeflere dağıtımda düĢen pay.

Üst Yönetimin genel giderleri

SAM 3 Performans

Göstergeleri

PERFORMANS GÖSTERGE/HEDEF TABLOSU

Önceki

Yıllar

PERFORMANS HEDEFLERĠ

Ġlk Yıl Sonraki Yıl Hedefleri SP Dönemi P.

Hedefi

SH 3.1-3.2-3.3 2008-2009 2010 2011 2012 2013 2014

PH 1

PH 2

Okulöncesi

OkullaĢma oranını

artırmak

Hizmet içi eğitim

kurs. sayısı

30 41 52 68 82 99,97 100

1 2 3 4 5 6 20

PH 3 Aile içi eğitim 529 793 1586 2379 3568 5352

Her yıl %50

arttı

85

EĞİTİM - ÖĞRETİM

ADANA


EĞİTİM - ÖĞRETİM

ADANA

Stratejik Amaç – 4

86

Ġlköğretim

Ġ

Stratejik Hedef 4.1 Ġlköğretime devam etmeyen 4000 öğrenci sayısını

periyodik olarak her yıl %25 oranında okullulaĢtırması sağlanarak, 2014

yılı sonuna kadar ilköğretim okullaĢma oranını %98‟den %100‟e çıkarmak.

Faaliyet 4.1.1 Okullarda kurulan komisyonlarca okula devam etmeyen öğrencilerin tespit

edilmesi

Faaliyet 4.1.2 Velileri ikna edici çalıĢmalar düzenlemek

Faaliyet 4.1.3 Devam eden projelerin desteklenmesi Haydi Kızlar Okula Projesi (HKO),

YetiĢtirici Sınıf Öğretim Programı (YSÖP)uygulamalarına devam etmek.

Faaliyet 4.1.4 Sivil Toplum KuruluĢları ve medya desteğinin almak.

Faaliyet 4.1.5 Ġlimiz bünyesinde yapılan çalıĢmaların üç ayda bir ilçelerle karĢılaĢtırmak

ve takip etmek.

lköğretim çağındaki (6-14 yaĢ) çocuklarının tamamının

okullaĢmasını sağlamak, eğitim öğretimin niteliğini,

izlemek ve kalitesini Türkiye standartlarına ulaĢtırmak.

PG 4.1.1 Okula kazandırılan öğrenci sayısı

PG 4.1.2 Okulların ve Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü‟nün web sayfaları

PG 4.1.3 Okula devam etmeyen öğrenci sayısı

Stratejik Hedef 4.2 Adana‟da ilköğretim öğrencilerinin Seviye Belirleme

Sınavı (SBS) ve Devlet Parasız ve Yatılılık ve Bursluluk (DPY)

sınavlarındaki baĢarı oranlarını 2014 yılı sonuna kadar Türkiye

sıralamasında ilk 10 içerisinde yer almasını sağlamak.


Faaliyet 4.2.1 2010 yılında SBS ve DPY sınavları için baĢarıyı artıracak değerlendirme

komisyonu kurularak il milli eğitim müdürlüğünce 2010 yılı sonuna kadar araĢtırma

çalıĢmalarına devam etmek.

Faaliyet 4.2.2 Okullarımızı kendi kendine dıĢarıdan destek almadan, zümreler arası

adaletsizliği yok edecek Ģekilde ortak sınav yapacak seviyeye getirmek.

Faaliyet 4.2.3 Her yılın baĢarı sıralamalarının okul türü, il, ilçe, bölgeler bazında

belirlenerek Ġl Milli Eğitim Web Sitesinden yayınlamak.

Faaliyet 4.2.4 Her öğretim yılı baĢında her okuldan öğretmenler kurulunda akademik

baĢarıları değerlendirerek yeni yılda hedef koymalarının sağlanması için OGYE nin

hayata geçirilmesi ve takip etmek.

Faaliyet 4.2.5 Okul öncesi ve ilköğretimden baĢlayarak, her tür ortaöğretim kurumuna

akademik baĢarısını arttırmak için, oluĢturulan komisyon marifetiyle yılda iki kez yeni

öğretim metotları ve mevzuat bilgilendirme yapmak.

Faaliyet 4.2.6 Okul-veli iletiĢimini arttırıcı; öğrenci baĢarısını geliĢtirmeye yönelik

çalıĢmalar yapmak.

PG 4.2.1 Ġlimizin SBS akademik baĢarı sırası

PG 4.2.2 Ġlimizin DPY „sini kazanan öğrenci sayısı.

PG 4.2.3 Sınava giren öğrenci sayısı

PG 4.2.4 Ġlköğretim/ortaöğretim okullaĢma oranı

Stratejik Hedef 4.3 Ġlköğretim okullarının %40‟na Stratejik plan dönemi

sonuna kadar „’Doğal Afetler’’ konusunda bilinçlendirici eğitim faaliyetleri

yapmak.

Faaliyet 4.3.1 Kamu ve Sivil toplum örgütleri ile iĢbirliği yapmak. (Kızılay, Sivil Savunma

, AKUT vb)

Faaliyet 4.3.2 Eğiticilerin belirlenmesi.

Faaliyet 4.3.3 Eğitim alacak okulların belirlenmesi ve planlanması.

Faaliyet 4.3.4 Doğal afet bilincinin geliĢmesine yönelik örnek uygulamanın tatbik

edilmesi

PG 4.3.1 Eğitim alan okul sayısı

PG 4.3.2 Eğitim alan öğrenci sayısı

PG 4.3.3 Eğitim veren eğitici sayısı

PG 4.3.4 Eğitim sayısı.

87

EĞİTİM - ÖĞRETİM

ADANA


EĞİTİM - ÖĞRETİM

ADANA

Stratejik Hedef 4.4 Stratejik plan dönemi sonuna kadar Ġlköğretimde

okuyan tüm öğrencilere kitap okuma alıĢkanlığı kazandırmak. Türkçeyi

doğru ve güzel kullanma Türk kültürünü öğretme konularında faaliyetlerde

bulunmak.

Faaliyet 4.4.1 Okullarda kitap okumayı teĢvik edici çalıĢmalarda bulunmak

Faaliyet 4.4.2 Velileri de çocuklarının ve kendilerinin kitap okumaları konusunda ikna

edici çalıĢmalar düzenlemek

Faaliyet 4.4.3 Devam eden projelerin desteklenmesi; Türkiye Okuyor Projesi, Derse

baĢlamadan önce “10 Dakika Kitap Okuma Projesi”.

Faaliyet 4.4.4 Sivil Toplum KuruluĢları ve medya desteğinin almak.

PG 4.4.1 Okunan kitap sayısı

PG 4.4.2 Okulların ve Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü‟nün web sayfaları

Projeler 4.4.2.1 ‘‘Adana Okuyor ‘’ Projesine devam edilecek.

Stratejik Hedef 4.5 Stratejik Plan dönemi sonuna kadar okullarımızın

%75‟in de aĢı vb. iĢlemleri sağlık taramalarını sistemli bir hale getirerek

sağlıklı bir toplumun oluĢmasını sağlamak.

Faaliyet 4.5.1 Kamu ve Sivil toplum örgütleri ile iĢbirliği yapmak. (Ġl Sağlık Müdürlüğü,

Kızılay, Sağlık Ocakları, Hıfssızsıha vb)

Faaliyet 4.5.2 Eğiticilerin belirlenmesi.

Faaliyet 4.5.3 Eğitim alacak okulların belirlenmesi ve planlanması.

Faaliyet 4.5.4 Sağlık bilincinin geliĢmesine yönelik broĢürler vb. belirlenen yerlere

asılması, çoğaltılması.

PG 4.5.1 Eğitim alan okul sayısı

PG 4.5.2 Eğitim alan öğrenci sayısı

PG 4.5.3 Eğitim veren eğitici sayısı

PG 4.5.4 Eğitim sayısı.

88


Stratejik Hedef 4.6 Ġlimizde Seviye Belirleme Sınavı (SBS) sonuçları

dikkate alınarak öğretmen baĢarısını istenilen seviyeye ulaĢtırmak için tüm

öğretmenlerin Stratejik plan dönemi sonuna kadar mesleki yeterliliklerini

artırmak.

Faaliyet 4.6.1 Anket düzenleyerek öğretmenlerin alanları ile ilgili mesleki ihtiyaçlarının

tespit etmek.

Faaliyet 4.6.2 Ġhtiyaç duyulan konularda eğitimsel programların hazırlanması ve ilgili

kurumlarla iĢbirliği yapmak.

Faaliyet 4.6.3 Öğretmenlerin pedagojik (ders anlatma yöntem ve teknikleri) ölçme ve

değerlendirme konularında yeterliliklerinin artırılması amacıyla Çukurova Üniversitesi ile

iĢbirliği yapmak.

Faaliyet 4.6.4 Öğretmenlere yönelik düzenlenen hizmet içi eğitim faaliyetlerinin nicel ve

nitel olarak kalitesinin artırmak.

PG 4.6.1 SBS il sırası

PG 4.6.2 Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı

PG 4.6.3 PaydaĢ memnuniyet oranları

Kaynak: Resmi MEB verileri

Stratejik Hedef 4.7 Stratejik Plan dönemi sonuna kadar öğrencilerimizin

kendilerine ve dolayısıyla topluma zarar veren (Ģiddet konusunda)

davranıĢlardan uzak tutulması için yılda en az 2 kez eğitici faaliyet

yapmak.

Faaliyet 4.7.1 Yılda en az iki sefer RAM ile iĢbirliği içinde Ģiddet konusunda il genelinde

konferans, panel, seminer düzenlenmesi,

Faaliyet 4.7.2 Hastanelerin Ģiddete maruz kalmıĢ insanlarla öğrencilerin ziyaret etmeleri,

izin verilirse hastalarla öğrencilerin görüĢtürülmesinin sağlanması

Faaliyet 4.7.3 Ġl Emniyet Müdürlüğü ve RAM‟larla ilgili birimleri ile konu üzerinde

koordineli çalıĢılarak okullarda seminerler verilmesi.

PG 4.7.1 Düzenlenen panel, seminer sayısı, hastanelere düzenlenen gezi sayısı,

seminerlere katılan öğrenci ve öğretmen sayısı

89

EĞİTİM - ÖĞRETİM

ADANA


EĞİTİM - ÖĞRETİM

ADANA

TEMA 2

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM

SAM:4

SH 4.1 Ġlköğretime

devam etmeyen 4000

öğrenci sayısını

periyodik olarak her yıl

%25 oranında

okullulaĢtırması

sağlanarak, 2014 yılı

sonuna kadar

ilköğretim okullaĢma

oranını %98‟den

%100‟e çıkarmak.

SH 4.2 Adana‟da

ilköğretim öğrencilerinin

Seviye Belirleme Sınavı

(SBS) ve Devlet

Parasız ve Yatılılık ve

Bursluluk (DPY)

sınavlarındaki baĢarı

oranlarını Türkiye

sıralamasında ilk 10

içerisinde yer almasını

sağlamak.

SH 4.3 Ġlköğretim

okullarının %40‟na

doğal afetler

konusunda

bilinçlendirici eğitim

faaliyetleri yapmak.

SH 4.4 Ġlköğretimde

okuyan tüm öğrencilere

kitap okuma alıĢkanlığı

kazandırmak. Türkçeyi

doğru ve güzel

kullanma Türk

kültürünü öğretme

konularında

faaliyetlerde bulunmak.

SH 4.5 Okullarımızın

%75‟inde da aĢı vb.

iĢlemleri sağlık

taramalarını sistemli bir

hale getirerek sağlıklı

bir toplumun

oluĢmasını sağlamak.

SH 4.6 Ġlimizde SBS

sonuçları dikkate

alınarak öğretmen

baĢarısını istenilen

seviyeye ulaĢtırmak için

tüm öğretmenlerin

mesleki yeterliliklerini

artırmak.

SH 4.7 Stratejik plan

dönemi sonuna kadar

öğrencilerimizin

kendilerine ve dolayısıyla

topluma zarar veren

(Ģiddet konusunda)

davranıĢlardan uzak

tutulması için yılda en az

2 kez eğitici faaliyet

yapmak.

90

Sorumlu

Birim

Eğitim

Öğretim

Eğitim

Öğretim

Hizmetiçi

Eğitim

Hizmetiçi

Eğitim

Hizmetiçi

Eğitim

Hizmetiçi

Eğitim

Hizmetiçi

Eğitim

FAALĠYET VE PROJELER MALĠYET TABLOSU

F ve P

Tarihi

01.01.2010

22.12.2014

01.01.2010

22.12.2014

01.01.2010

22.12.2014

01.01.2010

22.12.2014

01.01.2010

22.12.2014

01.01.2010

22.12.2014

01.01.2010

22.12.2014

2010 2011 2012 2013 2014 Toplam

- - - - - -

25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 125.000

--- --- -- -- --- --

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 25.000

-- -- -- --- -- --

-- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- --

Dolaysız Maliyet Toplamı 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 150.000

Dolaylı (Sabit) Maliyet 5.000 3.000 3.000 3.000 3.000 17.000

Birim Maliyeti (SP ile ĠliĢkilendirilemeyen) 200 200 200 200 200 1.000

Stratejik Hedef Toplam Maliyeti 35.200 33.200 33.200 33.200 33.200 168.000

Dolaylı Maliyet: Faaliyetlerde çalıĢan personele ödenen maaĢlar dâhil olmak üzere, diğer maliyetler.

Birim dolaylı maliyet: Stratejik Plan ile iliĢkilendirilemeyen giderlerden Stratejik Hedeflere dağıtımda düĢen pay.

Üst Yönetimin genel giderleri


TEMA 2

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM

SAM 4

SH

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

PH 1

PERFORMANS GÖSTERGE/HEDEF TABLOSU

PERFORMANS HEDEFLERĠ

Önceki

Ġlk Yıl Sonraki Yıl Hedefleri

Yıllar

Performans

Göstergeleri

Devamsız Öğrenci

sayısı

2008-2009 2010 2011 2012 2013 2014

4000 3000 2250 1688 1266 950

SP

Dönemi P.

Hedefi

Tamamı

OkullaĢacak

PH 2.1 6. Sınıf SBS Sınavı 56 46 36 26 16 10 Ġlk10

PH 2.2 7. Sınıf SBS Sınavı 55 45 35 25 15 10 Ġlk 10

PH 2.3 8. Sınıf SBS Sınavı 56 46 36 26 16 10 Ġlk10

PH

PH

3.1

3.2

D.Afet Eğitimi alan

okul sayısı

D.Afet Eğitim alan

öğrenci sayısı

-

--

40 40 40 40 40

25.200 25.200 25.200 25.200 25.200

200

126.000

PH

3.3

D.Afet Eğitimi veren

eğitici sayısı

--- 10 10 10 10 10

PH

3.4

D.Afet Eğitimi

Sayısı

-- 40 40 40 40 40 200

PH 4 Okunan kitap sayısı -

PH

PH

PH

PH

PH

5

6

7

8

9

SBS sonuçlarına göre

düzenlenen hizmet içi

eğitim sayısı

Zararlı alıĢkanlık

Düzenlenen Sem. Sa

Zararlı alıĢkanlık

Hastane Gezi Saysı

Zararlı alıĢkanlık

Katılan Öğrt. Sayısı

Zararlı alıĢkanlık

Katılan Öğrenci Say.

-

- 2 2 2 2 2

- 2 2 2 2 2

- - - - - -

- - - - - -

91

EĞİTİM - ÖĞRETİM

ADANA


EĞİTİM - ÖĞRETİM

ADANA

Stratejik Amaç – 5

92

Ortaöğretim

O

Stratejik Hedef 5.1 Ortaöğretimde 2009 yılında %65 olan okullaĢma

oranını, her yıl %6‟lik artıĢlarla 2014 yılı sonuna kadar %86,9‟e çıkarmak.

Faaliyet 5.1.1 Rehber öğretmenlerce Ġlköğretim son sınıfta okuyan öğrenci ve velilere

yönelik orta öğretime yönlendirici eğitimler vermek.

Faaliyet 5.1.2 Ortaöğretim 9. Sınıflarda ilköğretim okulundan sonra orta öğretime devam

etmeyen öğrencilerin belirlenmesi

Faaliyet 5.1.3 Velileri ve öğrencileri ikna edici çalıĢmalar düzenlemek

Faaliyet 5.1.4 Ġlimizin yoğun göç alması, parçalanmıĢ ailelerin fazlalığından ilimizde

ortaöğretime yönelik yatılı okulların yoğun göç alan bölgelerimizde yapmak.

Faaliyet 5.1.5 Sivil Toplum KuruluĢları ve medya desteğinin almak.

Faaliyet 5.1.6 Ġlimiz bünyesinde yapılan çalıĢmaların üç ayda bir ilçelerle karĢılaĢtırmak

ve takip etmek.

rtaöğretim çağındaki çocukların tamamının

okullaĢmasını sağlamak, okullaĢma oranını

Mesleki ve Teknik Eğitim lehine artırmak, eğitim

öğretimin niteliğini, izlemek ve kalitesini Türkiye

standartlarına ulaĢtırmak.

PG 5.1.1 Okula kazandırılan öğrenci sayısı

PG 5.1.2 Okulların ve Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü‟nün web sayfaları

PG 5.1.3 Okula devam etmeyen öğrenci sayısı


Stratejik Hedef 5.2 Adana‟da ortaöğretim öğrencilerinin Lisans

YerleĢtirme Sınavı (LYS) sınavlarındaki baĢarı oranlarını 2014 yılı sonuna

Türkiye sıralamasında ilk 5 içerisinde yer almasını sağlamak.

Faaliyet 5.2.1 2010 yılında LYS için baĢarıyı artıracak değerlendirme komisyonu

kurularak il milli eğitim müdürlüğünce 2010 yılı sonuna kadar araĢtırma çalıĢmalarına

devam etmek.

Faaliyet 5.2.2 Okullarımızı kendi kendine dıĢarıdan destek almadan, zümreler arası

adaletsizliği yok edecek Ģekilde ortak sınav yapacak seviyeye getirmek.

Faaliyet 5.2.3 Her yılın baĢarı sıralamalarının okul türü, il, ilçe, bölgeler bazında

belirlenerek Ġl Milli Eğitim Web Sitesinden yayınlamak.

Faaliyet 5.2.4 Her öğretim yılı baĢında her okuldan öğretmenler kurulunda akademik

baĢarıları değerlendirerek yeni yılda hedef koymalarının sağlanması için OGYE nin

hayata geçirilmesi ve takip etmek.

Faaliyet 5.2.5 Okul öncesi ve ilköğretimden baĢlayarak, her tür ortaöğretim kurumuna

akademik baĢarısını arttırmak için, oluĢturulan komisyon marifetiyle yılda iki kez yeni

öğretim metotları ve mevzuat bilgilendirme yapmak.

Faaliyet 5.2.6 Okul-veli iletiĢimini arttırıcı; öğrenci baĢarısını geliĢtirmeye yönelik

çalıĢmalar yapmak.

PG 5.2.1 Ġlimizin LYS akademik baĢarı sırası

PG 5.2.2 Sınava giren öğrenci sayısı

Stratejik Hedef 5.3 Ġlimiz ortaöğretim okullarının tamamında Stratejik plan

dönemi sonuna kadar Ģiddet ve zararlı madde bağımlılığı konusunda

seminerlerin verilmesi.

Faaliyet 5.3.1 Kamu ve Sivil toplum örgütleri ile iĢbirliği yapmak. (Emniyet, Ġl Sağlık

Müdürlüğü, Kızılay. vb)

Faaliyet 5.3.2 Eğiticilerin belirlenmesi.

Faaliyet 5.3.3 Eğitim alacak okulların belirlenmesi ve planlanması.

Faaliyet 5.3.4 ġiddet ve zararlı madde bağımlılığı bilincinin geliĢmesine yönelik eğitim

faaliyetler.

PG 5.3.1 Eğitim alan okul sayısı

PG 5.3.2 Eğitim alan öğrenci sayısı

PG 5.3.3 Eğitim veren eğitici sayısı

PG 5.3.4 Eğitim sayısı.

93

EĞİTİM - ÖĞRETİM

ADANA


EĞİTİM - ÖĞRETİM

ADANA

Stratejik Hedef 5.4 Ġlimizde LYS sonuçları dikkate alınarak öğretmen

baĢarısını istenilen seviyeye ulaĢtırmak için tüm öğretmenlerin Stratejik

Plan dönemi sonuna kadar mesleki yeterliliklerini artırmak.

Faaliyet 5.4.1 Anket düzenleyerek öğretmenlerin alanları ile ilgili mesleki ihtiyaçlarının

tespit etmek.

Faaliyet 5.4.2 Ġhtiyaç duyulan konularda eğitimsel programların hazırlanması ve ilgili

kurumlarla iĢbirliği yapmak.

Faaliyet 5.4.3 Öğretmenlerin pedagojik (ders anlatma yöntem ve teknikleri) ölçme ve

değerlendirme konularında yeterliliklerinin artırılması amacıyla Çukurova Üniversitesi ile

iĢbirliği yapmak.

Faaliyet 5.4.4 Öğretmenlere yönelik düzenlenen hizmet içi eğitim faaliyetlerinin nicel ve

nitel olarak kalitesinin artırmak.

PG 5.3.1 LYS il sırası

PG 5.3.2 Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı

PG 5.3.3 PaydaĢ memnuniyet oranları

Kaynak: Resmi ÖSYM verileri, bakanlık verileri

94


EMA 2

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM

SAM:5

SH 5.1 Ortaöğretimde

2009 yılında %65 olan

okullaĢma oranını, her yıl

%6‟lik artıĢlarla 2014 yılı

sonuna kadar %87’e

çıkarmak.

SH 5.2 Adana‟da

ortaöğretim öğrencilerinin

Lisans YerleĢtirme Sınavı

(LYS) sınavlarındaki

baĢarı oranlarını 2014 yılı

sonuna Türkiye

sıralamasında ilk 5

içerisinde yer almasını

sağlamak.

SH 5.3 Ġlimiz ortaöğretim

okullarının tamamında

Ģiddet ve zararlı madde

bağımlılığı konusunda

seminerlerin verilmesi.

SH 5.4 Ġlimizde LYS

sonuçları dikkate alınarak

öğretmen baĢarısını

istenilen seviyeye

ulaĢtırmak için tüm

öğretmenlerin stratejik

plan dönemi sonuna

kadar Mesleki

yeterliliklerini artırmak.

Sorumlu

Birim

Eğitim

Öğretim

Eğitim

Öğretim

Hizmetiçi

Eğitim

Hizmetiçi

Eğitim

FAALĠYET VE PROJELER MALĠYET TABLOSU

F ve P

Tarihi

01.01.2010

22.12.2014

01.01.2010

22.12.2014

01.01.2010

22.12.2014

01.01.2010

22.12.2014

2010 2011 2012 2013 2014 Toplam

- - - - - -

25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 125.000

- - - - - -

- - - - - -

olaysız Maliyet Toplamı 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 125.000

Dolaylı (Sabit) Maliyet 5.000 3.000 3.000 3.000 3.000 17.000

Birim Maliyeti (SP ile ĠliĢkilendirilemeyen) 200 200 200 200 200 1.000

Stratejik Hedef Toplam Maliyeti 30.200 28.200 28.200 28.200 28.200 143.000

Dolaylı Maliyet: Faaliyetlerde çalıĢan personele ödenen maaĢlar dahil olmak üzere, diğer maliyetler.

Birim dolaylı maliyet: Stratejik Plan ile iliĢkilendirilemeyen giderlerden Stratejik Hedeflere dağıtımda düĢen pay.

Üst Yönetimin genel giderleri

TEMA 2

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM

SAM 5

SH 5.1-5.2-5.3-

5.4

PH 1

Performans

Göstergeleri

Ortaöğretim

okullaĢma oranı %

PERFORMANS GÖSTERGE/HEDEF TABLOSU

Önceki

Yıllar

PERFORMANS HEDEFLERĠ

Ġlk Yıl Sonraki Yıl Hedefleri

2008-2009 2010 2011 2012 2013 2014

SP Dönemi

P. Hedefi

65 68,9 73,0 77,4 82,0 87 87

PH 2 LYS Sınavı 34 29 25 20 15 Ġlk 5

PH 3.1

PH

PH

PH

3.2

3.3

ġiddet ve Zararlı

madde Eğitim

alan okul sayısı

ġiddet ve Zararlı

madde Eğitim

alan öğrenci

sayısı.

ġiddet ve Zararlı

madde Eğitim

sayısı.

-- 35 35 35 35 11 151

--- 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 100.000

-- 35 35 35 35 11 151

4 Mesleki Yet. kursu 2 4 6 8 10 12

Katılımı

artırmak

95

EĞİTİM - ÖĞRETİM

ADANA


EĞİTİM - ÖĞRETİM

ADANA

Stratejik Amaç – 6

96

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim

A

Stratejik Hedef 6.1 Ġlimizde mesleki eğitim oranını %29,6‟dan her yıl

%25‟lik artıĢlarla 2014 yılı sonuna kadar %75 oranına çıkarmak ve

ortaklıklar geliĢtirerek mesleki eğitime rekabeti arttırmak.

Faaliyet 6.1.1 ĠĢgücü piyasası ile ortak çalıĢmalarda arz talebe dayalı alan, dal

çalıĢmaları yapmak, Ġstihdama açık alan ve dalları belirlemek ve aynı zamanda mevcut

bulunan istihdama imkân vermeyen bölümleri iĢgücü piyasasına uyumlu hale getirici

çalıĢmaları öğretmen öğrenci ve velilere tanıtımını yapmak.

Faaliyet 6.1.2 Ġlköğretim öğrencilerine mesleki eğitime yönlendirici rehberlik yapılması,

tüm Meslek Liseleri Ġlköğretim 8. ve Ortaöğretim 9. sınıflarda yönlendirmeye ağırlık

verecek, Ġlimizde düzenlenen Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarında ilköğretim öğrencilerinin

ziyaret oranlarının arttırmak.

Faaliyet 6.1.3 Genel lise mezunlarına yönelik telafi eğitimini yaygınlaĢtırmak.

Faaliyet 6.1.4 Türkiye ĠĢ Kurumu Bölge Müdürlükleri ile iĢbirliğinin artırmak.

PG 6.1.1 OkullaĢma oranı

Stratejik Hedef 6.2 Ġlimizde mesleki eğitimde 1965 kadrolu öğretmenimizin

2014 yılı sonuna kadar alanları ile ilgili güncellenen teknoloji karĢısında,

hizmet içi mesleki eğitime katılımlarını %30 oranında arttırılmasını

sağlamak.

Faaliyet 6.2.1 Nitelik arttırmanın ölçülebilir kriterleri, mesleki eğitimin paydaĢları ile

belirlenerek Ġl Ġstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunda planlamak.

Faaliyet 6.2.2 Ġl Ġstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısında açık, alan ve dalları

belirlemek.

B standartlarında mesleki-yaygın eğitim veren

okul/kurumların niteliğinin arttırılmasını sağlamak.


Faaliyet 6.2.3 Teknik öğretmenlerin mesleki yeterliliklerinin sektörün ihtiyaç duyduğu

elemanların yetiĢtirilmesi niteliğini taĢıyacak düzeye getirilmesi hususunda anket

düzenlemek.

Faaliyet 6.2.4. ĠĢ piyasasının talep ettiği öğrenci özelliklerinin belirlenmesi, bunlarla ilgili

planlamaların yapılmak.

Faaliyet 6.2.5 Mesleki okulların donanımlarını yeni teknolojiye uyumlu hale getirmek.

Faaliyet 6.2.6 2014 yılı sonuna kadar %35 oranında okulların ve kurumların kalite

belgeleri alma planlarını yapmak..

Faaliyet 6.2.7 Mezunları izleyerek hem planlama ağırlıklı çalıĢılması hem de istihdamını

sağlama çalıĢmaları gerçekleĢtirmek.

PG 6.2.1 Artan nitelikli mesleki eğitim oranı

Stratejik Hedef 6.3 2014 yılı sonuna kadar yaygın eğitim yöntemini

kullanarak okur-yazarlık oranını %100‟e çıkarmak ve yetiĢkin eğitiminde

(Özellikle anne-baba eğitimi) faaliyet sayısını her yıl %10 arttırmak.

Faaliyet 6.3.1 Ġkinci kademe kurslar düzenlemek.

Faaliyet 6.3.2 Ġlimize göçle gelen ve dezavantajlı gruplara ulaĢarak paylaĢım ve

farkındalık eğitimleri yapılmak.

Faaliyet 6.3.3 Herhangi bir sebepten dolayı öğrenim çağı dıĢına çıkmıĢ gençlerimizin

yaygın eğitim veren kurumlarımıza müracaatları hususunda yerel ve görsel medyada

duyuruların yapılması, el ilanlarının halkın göreceği yerlere asmak.

Faaliyet 6.3.4 Medyanın desteğini sağlayarak ulusal ve yerel düzeyde kampanyalar

düzenleyerek yararlanıcılara hizmet verilmesi. Tüm Mesleki Teknik Eğitim Kurumlarının

medya aracılığı ile halka açılması yönünde okulların sırasıyla yerel tv. Programlarında

eğitim, laboratuar ve atölyelerin görsel basında okul müdürlükleri aracılığıyla tanıtmak.

PG 6.3.1 YetiĢkin eğitimi faaliyet oranı

Kaynak: Ġstatistikler, Türkiye ĠĢ kurumu, Halk Eğitim Merkezleri ve okullar.

97

EĞİTİM - ÖĞRETİM

ADANA


EĞİTİM - ÖĞRETİM

ADANA

TEMA 2

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM

TEMA 2

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM

98

SAM:6

SH 6.1

Mesleki

Eğitim

oranını

arttırmak

SH 6.2

Meslek

öğretmeni

ne hizmet

içi eğitim

SH 6.3

Okuryazarlık

oranını

artırmak

SAM 6

SH

6.1-6.2-

6.3

PH 1

PH 2

PH 3

PH 4

Sorumlu

Birim

Ç.Yaygın

Eğitim

Ç.Yaygın

Eğitim

Ç.Yaygın

Eğitim

F ve P

Tarihi

01.01.2010

22.12.2014

01.01.2010

22.12.2014

01.01.2010

22.12.2014

Performans

Göstergeleri

Tahmini Seminerleri

Sayısı

Düzenlenen Gezi

Sayısı

Okur-Yaz. Kurs

Sayısı

Okur-Yazar Kursiyer

Sayısı

FAALĠYET VE PROJELER MALĠYET TABLOSU

2010 2011 2012 2013 2014 Toplam

5.000 3.000 2.000 2.000 2.000 14.000

2.500 1.300 1.200 1.200 1.200 7.400

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000

Dolaysız Maliyet Toplamı 8.500 5.300 4.200 4.200 4.200 26.400

Dolaylı (Sabit) Maliyet 5.000 3.000 3.000 3.000 3.000 17.000

Birim Maliyeti (SP ile

ĠliĢkilendirilemeyen)

200 200 200 200 200 1.000

Stratejik Hedef Toplam Maliyeti 13.700 8.500 7.400 7.400 7.400 44.400

Dolaylı Maliyet: Faaliyetlerde çalıĢan personele ödenen maaĢlar dahil olmak üzere, diğer maliyetler.

Birim dolaylı maliyet: Stratejik Plan ile iliĢkilendirilemeyen giderlerden Stratejik Hedeflere dağıtımda düĢen pay

Üst Yönetimin genel giderleri

PERFORMANS GÖSTERGE/HEDEF TABLOSU

Önceki

Yıllar

PERFORMANS HEDEFLERĠ

Ġlk Yıl Sonraki Yıl Hedefleri

2008-2009 2010 2011 2012 2013 2014

247 271 298 327 359 394

43.896 48.285 53.113 58.424 64.266 70.692

SP Dönemi

P. Hedefi

Her yıl %10

artırmak

Her yıl %10

artırmak


Stratejik Amaç – 7

Hizmetiçi Eğitim

E

Stratejik Hedef 7.1 Stratejik plan dönemi içinde kurumsal düzeyde „‟Eğitim

Ġhtiyaçları Analizi‟‟ gerçekleĢtirilerek plan döneminin her yılı için eğitim

programları hazırlamak.

Faaliyet 7.1.1 Ġhtiyaç analizi yapılabilmesi için öncelikle personellerin hangi konularda

eğitime ihtiyacı olduğu konusunda il, ilçe ve okullarımızda anket çalıĢması yapılarak

gelen talepler doğrultusunda oluĢturulan komisyon tarafından değerlendirme ve hedef

kitlesi belirlenip uygulamaya geçilmek üzere hizmet içi eğitim planı hazırlamak.

Faaliyet 7.1.2 Milli Eğitim Bakanlığının talimatı gereği illerde açılması düĢünülen

eğitimler ve programları ise; büromuzun hazırlamıĢ olduğu hizmet içi eğitim planına, ek

olarak açmak.

PG 7.1.1 Hizmet içi faaliyet sayısı

Stratejik Hedef 7.2 2008-2009 yılında 457 olan hizmet içi eğitim

seminer/kurs faaliyetleri sayısını her yıl %5‟lik artıĢlarla 2014 yılı sonuna

kadar %20 oranında artırmak.

Faaliyet 7.2.1 Belirlenen konularda seminer/kurs verecek eğitim görevlilerinin

belirlenmesi.

Faaliyet 7.2.1 Belirlenen konularda seminer/kurs açılması.

Faaliyet 7.2.2 Katılımcıların müracaatlarının kabul edilmesi, planlamanın yapılması.

Faaliyet 7.2.3 Eğitimin verilmesi

ğitim-Öğretim faaliyetlerinin daha verimli ve üretime

dönük olması amacıyla yaratıcı, dinamik ve çağdaĢ

personellerin hizmet içi eğitim yoluyla

performanslarının yükseltilmesi, yetiĢtirilmesi biliĢim

teknolojisi alanında yaĢanan hızlı geliĢmeler

sonucunda ortaya çıkan yenilik ve değiĢimleri tüm çalıĢanlara

yansıtarak sahip oldukları bilgileri güncel tutarak dıĢ geliĢmelere

duyarlı hale getirmek.

PG 7.1.1 Hizmet içi kurs/seminer sayısı

99

ADANA

EĞİTİM - ÖĞRETİM


EĞİTİM - ÖĞRETİM

ADANA

Stratejik Hedef 7.3 2008-2009 yılında 11.372 olan hizmet içi eğitim

seminer/kurs faaliyetlerine katılan kursiyer sayınsının her yıl %5‟lik

artıĢlarla 2014 yılı sonuna kadar 15.000„e çıkarmak.

Faaliyet 7.3.1 Açılan hizmet içi kurslara katılımın teĢvik edilmesi.

Faaliyet 7.3.2 Edinilen bilgilerin meslek yaĢamında kullanılmasının sağlanması.

PG 7.3.1 Hizmet içi faaliyetine katılanların sayısı

Stratejik Hedef 7.4 Ġlimiz hizmet içi eğitim faaliyetlerinin konularına yönelik

434 olan eğitim görevlisi sayısını her yıl %5‟lik artıĢlarla 2014 yılı sonuna

kadar 554‟e çıkarılması.

Faaliyet 7.4.1 Eğitim görevlerinin bilgi güncelleme ve yenileme konusunda

Bakanlığımızın açmıĢ olduğu bilgi yenileme ve uyum kurslarına katılmalarını sağlamak.

Faaliyet 7.4.2 Çağın gereklilerine uygun olarak her personelin en az 1 kez hizmet içi

eğitimden geçmesini sağlamak.

PG 7.4.1 Eğitim görevlisi havuzunu geliĢtirmek.

Stratejik Hedef 7.5 Ġl bazında hizmet içi eğitim merkezlerinin fiziki ve

araç-gereç bakımından eğitim Ģartlarına uygun 2014 yılı sonuna kadar tam

donanımlı 15 ilçede birer adet hizmet içi eğitim merkezi olabilecek okulları

oluĢturmak.

Faaliyet 7.5.1 Hizmet içi eğitimlerde kullanılacak kurs merkezi okulların ilçe milli eğitim

müdürlüklerince belirlenmesini sağlamak.

Faaliyet 7.5.2 Eğitimleri, belirlenen kurs merkezlerinde öncelikli olarak vermek.

PG 7.5.1 Hizmet içi eğitim kurs merkezi (okul) sayısı

100


TEMA 2

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM

SAM:7

SH 7.1 Stratejik plan

dönemi içinde

kurumsal düzeyde

‘’Eğitim Ġhtiyaçları

Analizi’’

gerçekleĢtirilerek plan

döneminin her yılı için

eğitim programları

hazırlamak.

SH 7.2 2008-2009

yılında 457 olan

hizmetiçi eğitim

seminer/kurs

faaliyetleri sayısını her

yıl %5’lik artıĢlarla

2014 yılı sonuna kadar

%20 oranında artırmak.

SH 7.3 2008-2009

yılında 11.372 olan

hizmetiçi eğitim

seminer/kurs

faaliyetlerine katılan

kursiyer sayınsının her

yıl %5’lik artıĢlarla

2014 yılı sonuna kadar

15.000‘e çıkarmak.

Stratejik Hedef 7.4

Ġlimiz hizmet içi eğitim

faaliyetlerinin

konularına yönelik 434

olan eğitim görevlisi

sayısını her yıl %5’lik

artıĢlarla 2014 yılı

sonuna kadar 554’e

çıkarılması.

Stratejik Hedef 7.5 Ġl

bazında hizmet içi

eğitim merkezlerinin

fiziki ve araç-gereç

bakımından eğitim

Ģartlarına uygun 2014

yılı sonuna kadar tam

donanımlı 15 ilçede

birer adet hizmet içi

eğitim merkezi

olabilecek okulları

oluĢturmak.

Sorumlu

Birim

Hizmetiçi

Eğitim

Hizmetiçi

Eğitim

Hizmetiçi

Eğitim

Hizmetiçi

Eğitim

Hizmet

içi Eğitim

FAALĠYET VE PROJELER MALĠYET TABLOSU

F ve P

Tarihi 2010 2011 2012 2013 2014 Toplam

01.01.2010

22.12.2014

01.01.2010

22.12.2014

01.01.2010

22.12.2014

01.01.2010

22.12.2014

01.01.2010

22.12.2014

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

Dolaysız Maliyet Toplamı - - - - - -

Dolaylı (Sabit) Maliyet 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 125.000

Birim Maliyeti (SP ile ĠliĢkilendirilemeyen) 200 200 200 200 200 1.000

Stratejik Hedef Toplam Maliyeti 25.200 25.200 25.200 25.200 25.200 126.000

Dolaylı Maliyet: Faaliyetlerde çalıĢan personele ödenen maaĢlar dahil olmak üzere, diğer maliyetler.

Birim dolaylı maliyet: Stratejik Plan ile iliĢkilendirilemeyen giderlerden Stratejik Hedeflere dağıtımda düĢen pay.

Üst Yönetimin genel giderleri

101

EĞİTİM - ÖĞRETİM

ADANA


EĞİTİM - ÖĞRETİM

ADANA

102

TEMA 2

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM

SAM 7

SH

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

PH 1

PH 3

PH 4

PH 5

PH 4

Performans

Göstergeleri

Eğitim Konusu

Sayısı

PERFORMANS GÖSTERGE/HEDEF TABLOSU

Önceki

Yıllar

PERFORMANS HEDEFLERĠ

Ġlk Yıl Sonraki Yıl Hedefleri

2008-2009 2010 2011 2012 2013 2014

-

2 Seminer Sayısı 355 373 391 411 432 453

Kurs

Sayısı

Kursiyer

Sayısı

Eğitim Görevlisi

Sayısı

Hizmet Ġçi.Kurs

Merkezi sayısı

102 108 113 119 125 131

SP Dönemi

P. Hedefi

Her yıl %5

artıĢ

Her yıl %5

artıĢ

11.940 12.537 13.164 13.822 14.500 15.000 15.000

434 456 478 502 528 554

8 10 12 14 16 18

Her yıl %5

artıĢ

Her yıl 2

Merkez

açmak


Stratejik Amaç – 8

Özel Eğitim

Ġ

Stratejik Hedef 8.1 Okul çağında özel eğitime muhtaç olan çocukların

2014 yılı sonuna kadar %100‟ünün okullaĢmasını sağlamak.

Faaliyet 8.1.1 Çukurova ve Sarıçam ilçelerinde plan dönemi içinde birer RAM açmak

Faaliyet 8.1.2 Özel eğitime muhtaç olan birey sayısının tespit edilmesi ve il profilinin

çıkarmak..

Faaliyet 8.1.3 Özel eğitim okul/kurum türü ve sayılarının arttırmak.

Faaliyet 8.1.4.Ġlimizde özel eğitime ihtiyaç duyan öncelikli bölgeleri tespit etmek.

Faaliyet 8.1.5 Özel eğitim kurumu açmak isteyen giriĢimcileri ihtiyaç olan bölgelere

yönlendirmek.

l düzeyinde özel eğitim, rehberlik ve danıĢma

hizmetlerini geliĢtirmek ve Rehberlik AraĢtırma

Merkezlerinin yaygınlaĢmasını sağlamak.

Faaliyet 8.1.6 Özel eğitim okul/kurumlarına devam etmeyen bireylerin tespit edilerek

okula devamını sağlamak..

Faaliyet 8.1.7 Özel eğitim kurumlarını denetlemek.

PG 8.1.1 Sırada bekleyen birey sayısı

PG 8.1.2 Ġhtiyaç duyulan öğretmen sayısı

103

EĞİTİM - ÖĞRETİM

ADANA


EĞİTİM - ÖĞRETİM

ADANA

Stratejik Hedef 8.2 RAM‟larda bireylere hizmet hızını arttırarak bireylerin

hizmet alma verimliliğini Stratejik plan dönemi sonuna kadar %100

arttırılmasını sağlamak

Faaliyet 8.2.1 Ġlimizde Ceyhan‟a (Yumurtalık ilçesini de kapsar), yeni kurulan ilçelerimiz

Çukurova ve Sarıçam‟a hizmet verecek RAM‟ları açmak.

Faaliyet 8.2.2 RAM‟ların personel normlarının artırılması, yeterli maddi ve fiziksel

donanımlarını karĢılamak.

Faaliyet 8.2.3 RAM‟lara yapılan müracaatlarda randevu süresinin 1 aydan 2014 yılı

sonuna kadar 1 güne indirmek.

PG 8.2.1 RAM‟lardaki hizmet alan birey sayısı

PG 8.2.2 Özel eğitim kurumlarındaki artıĢ

Stratejik Hedef 8.3 Özel eğitim kurumlarında hizmet içi almayan öğretmen

ve personelin 2014 yılı sonuna kadar hizmet içi eğitim ihtiyacının

%100‟ünü gerçekleĢtirmek.

Faaliyet 8.3.1 Ġl bünyesinde faaliyet gösteren özel eğitim kurumlarında görevli idareci,

öğretmen ve diğer personelin yeterliliklerine katkı sağlayacak hizmet içi programı

düzenlemek ve bu eğitimlere katılımı sürekliliği sağlamak.

Faaliyet 8.3.2 Özel eğitim kurumlarını denetlemek.

Faaliyet 8.3.3 Okullarda Bireysel Eğitim Programı (BEP) kurulunu oluĢturmak.

Faaliyet 8.3.4 Sınıf öğretmenlerine yönelik BEP seminerleri planlamak.

Faaliyet 8.3.5 Medyada (Yazılı, görsel, iĢitsel yayın organlarında) kamuoyu duyarlılığını

artırmak.

Faaliyet 8.3.6 Okul rehberlik servislerinin ve malzemelerinin yeterli halde donatmak.

Faaliyet 8.3.7 Okul Rehberlik ve DanıĢma Hizmetleri Komisyonunu etkinleĢtirmek.

PG 8.3.1 Hizmet içine alınan öğretmen sayısı

PG 8.3.2 Yeni açılan RAM sayısı

104


TEMA 2

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM

TEMA 2

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM

SAM 8

SH

SAM:8

SH 8.1 Özel

eğitim

okullaĢma

oranını

artırmak

SH 8.2

Ram‟ların

etkinliğinin

artırılması

SH 8.3 Özel

eğitim HĠE

seminer ve

kursları

8.1-8.2-

8.3

Sorumlu

Birim

Özel

Eğitim

Özel

Eğitim

Özel

Eğitim

Performans

Göstergeleri

F ve P

Tarihi

01.01.2010

22.12.2014

01.01.2010

22.12.2014

01.01.2010

22.12.2014

FAALĠYET VE PROJELER MALĠYET TABLOSU

PERFORMANS GÖSTERGE/HEDEF TABLOSU

Önceki

Yıllar

2010 2011 2012 2013 2014 Toplam

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

Dolaysız Maliyet Toplamı - - - - - -

Dolaylı (Sabit) Maliyet 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 125.000

Birim Maliyeti (SP ile ĠliĢkilendirilemeyen) 200 200 200 200 200 1.000

Stratejik Hedef Toplam Maliyeti 25.200 25.200 25.200 25.200 25.200 126.000

Dolaylı Maliyet: Faaliyetlerde çalıĢan personele ödenen maaĢlar dahil olmak üzere, diğer maliyetler.

Birim dolaylı maliyet: Stratejik Plan ile iliĢkilendirilemeyen giderlerden Stratejik Hedeflere dağıtımda düĢen pay

Üst Yönetimin genel giderleri

PERFORMANS HEDEFLERĠ

Ġlk Yıl Sonraki Yıl Hedefleri

2008-2009 2010 2011 2012 2013 2014

PH 1

Özel Eğt.

OkullaĢma oranı

%

60 80 90 100 Tamamı

PH 2 RAM Sayıları 3 1 1 - - -

PH 3

Özel Eğt. HĠE

Kurs Say.

10 11 12 13 14 15

SP Dönemi

P. Hedefi

105

EĞİTİM - ÖĞRETİM

ADANA


EĞİTİM - ÖĞRETİM

ADANA

Stratejik Amaç – 9

M

Stratejik Hedef 9.1 2008-2009 yılında müdürlüğümüz ilköğretim

müfettiĢlerince rehberlik (özellikle yeni müfredat programı hakkında)

yapılan okul ve kurum oranını %85 „ten 2014 yılı sonuna kadar %95‟e

çıkarmak.

Faaliyet 9.1.1 Ġlimizde bulunan ilköğretim okulu sayısının belirlenmesi.

Faaliyet 9.1.2 Rehberlik yapılacak kurumlara ziyaret takviminin oluĢturulması

Faaliyet 9.1.3 Rehberlik yapılacak kurumlara ziyaretin yapılması

Faaliyet 9.1.4 Sonuçların değerlendirilmesi.

PG 9.1.1 Ziyaret yapılan kurum sayısı

Stratejik Hedef 9.2 2008-2009 yılında müdürlüğümüz ilköğretim

müfettiĢlerince denetim yapılan okul ve kurum oranını %85 „ten 2014 yılı

sonuna kadar %95‟e çıkarmak.

Faaliyet 9.2.1 Ġlimizde bulunan ilköğretim okulu sayısının belirlenmesi.

Faaliyet 9.2.2 Denetim yapılacak kurumlara ziyaret takviminin oluĢturulması

Faaliyet 9.2.3 Denetim yapılacak kurumlara ziyaretin yapılması

Faaliyet 9.2.4 Sonuçların değerlendirilmesi.

PG 9.2.1 Ziyaret yapılan kurum sayısı

Stratejik Hedef 9.3 Ġlimizde faaliyet gösteren özel öğretim kurumlarının

stratejik plan dönemi sonuna kadar her yıl %80‟ini denetlemek.

Faaliyet 9.3.1 Ġlimizde bulunan özel öğretim kurumlarının sayısının tespit edilmesi

Faaliyet 9.3.2 Denetleme yapılacak kurumlara ziyaret takviminin oluĢturulması

Faaliyet 9.3.3 Denetleme yapılacak kurumlara ziyaretin yapılması

PG 9.3.1 Ziyaret yapılan kurum sayısı

106

Ġzleme ve Rehberlik

üdürlüğümüze bağlı özel ve resmi okul/kurumlar

ile tüm birimlerin, misyona yönelik çalıĢmalarını

etkin olarak izlemek, sonuçlarını değerlendirmek

ve rehberlik yapmak.


TEMA 2

EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM

SAM:9

SH9.1 2008-2009

yılında

müdürlüğümüz

ilköğretim

müfettiĢlerince

rehberlik

(özellikle yeni

müfredat programı

konusunda)

yapılan okul ve

kurum oranını

%85 ‘ten 2014 yılı

sonuna kadar

%95’e çıkarmak.

SH 9.2 2008-2009

yılında

müdürlüğümüz

ilköğretim

müfettiĢlerince

denetim yapılan

okul ve kurum

oranını %85 ‘ten

2014 yılı sonuna

kadar %95’e

çıkarmak.

SH 9.3 Ġlimizde

faaliyet gösteren

özel öğretim

kurumlarının

stratejik plan

dönemi sonuna

kadar her yıl

%80’ini

denetlemek ve

rehberlik yapmak.

Sorumlu

Birim

TeftiĢ

TeftiĢ

TeftiĢ

FAALĠYET VE PROJELER MALĠYET TABLOSU

F ve P

Tarihi 2010 2011 2012 2013 2014 Toplam

01.01.2010

22.12.2014 - - - - - -

01.01.2010

22.12.2014 - - - - - -

01.01.2010

22.12.2014 - - - - - -

Dolaysız Maliyet Toplamı - - - - - -

Dolaylı (Sabit) Maliyet 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000

Birim Maliyeti (SP ile

ĠliĢkilendirilemeyen)

200 200 200 200 200 1.000

Stratejik Hedef Toplam Maliyeti 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 6.000

Dolaylı Maliyet: Faaliyetlerde çalıĢan personele ödenen maaĢlar dahil olmak üzere, diğer maliyetler.

Birim dolaylı maliyet: Stratejik Plan ile iliĢkilendirilemeyen giderlerden Stratejik Hedeflere dağıtımda düĢen pay.

Üst Yönetimin genel giderleri

TEMA 2

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM

PERFORMANS GÖSTERGE/HEDEF TABLOSU

PERFORMANS HEDEFLERĠ

SAM 9 Performans

Göstergeleri

Önceki

Yıllar

Ġlk Yıl Sonraki Yıl Hedefleri SP

Dönemi

SH 9.1-9.2-9.3 2008-2009 2010 2011 2012 2013 2014 P. Hedefi

PH 1

PH 2

PH 3

Rehberlik yapılan

kurum yüzdesi

Denetleme yapılan

kurum yüzdesi

Denetlenen Özel

öğretim kurumları

yüzdesi

107

EĞİTİM - ÖĞRETİM

ADANA


SOSYAL ve KÜLTÜREL GELİŞİM

ADANA

Stratejik Amaç – 10

Eğitim ve Kültür

108

M

Stratejik Hedef 10.1 Stratejik plan dönemi sonuna kadar düĢünme,

algılama, sorumluluk ve sorun çözebilme özelliklerine sahip olabilmesi için

milli değerlerimiz ile ilgili gün ve haftalarda Ġlköğretim okulları ve

Ortaöğretim kurumlarında alıĢılagelmiĢ kutlamaların dıĢına çıkılarak

yaĢayarak öğrenme becerileri kazandırma.

Faaliyet 10.1.1 Sosyal kulüp çalıĢmaları ve sınıf içi etkinliklerde öğrencilerin sorumluluk

alma, sorun çözme yönleri ön plana çıkarılarak yıl içerisinde sosyal kulüpler okul

bazında en az 1 sergi açmak.

Faaliyet 10.1.2 BeĢ yıl içerisinde tüm öğretmenlerimizi “Sorun çözme tekniklerine”

yönelik hizmet içi eğitim almasını sağlamak.

Faaliyet 10.1.3 Okulların yıl içerisinde yaptıkları faaliyetleri en az 3 gün olmak üzere

Milli Eğitim Kültür ġöleni” adı altında sergilemek ve ödülleri toplum önünde takdim

etmek.

Faaliyet 10.1.4 Milli ve manevi değerlerin tanıtılması ve bunların yaĢatılabilmesi için

öğrencilerden seçilen grupların yıl içerisinde en az 1 tarihi yeri ziyaret etmelerini

sağlamak.

Faaliyet 10.1.5 Ġstiklal MarĢı‟nın yazılmasına gerekçe olan tarihi gerçeklerin öğrencilere

kavratılabilmesi için yarıĢmalar düzenlenmesi.

Proje 10.1.5.1 Her yıl bir kez Ġstiklal MarĢı‟nı yorumlamaya yönelik kompozisyon

yarıĢmaları düzenlenmesi.

üdürlüğümüze bağlı bütün kurumlarda

öğrencilerin düĢünme, algılama, sorumluluk

alabilme ve sorun çözebilme özelliklerine sahip,

milli manevi değerleri özümsemiĢ, yeni fikirlere ve

değiĢime açık bireyler olarak yetiĢtirilmesini

sağlamak.


Proje 10.1.5.2 Ġstiklal MarĢı‟mızın usulüne uygun okuma yarıĢmaları yapılması.

Faaliyet 10.1.6 Öğrencilerin öz güven kazanmaları ve milli manevi değerleri

özümsemeleri için her yıl bir kez milli manevi değerlerimiz konulu tiyatro ve oratoryo

çalıĢmalarının yapılması.

PG 10 1.1 Yapılan sergi, gezi, yarıĢma, tiyatro sayısı

Stratejik Hedef 10.2 Stratejik plan dönemi sonuna kadar Spor ve izcilik

faaliyetlerine katılımcı öğrenci sayısını ve etkinlik çeĢitliliğini arttırmak

Faaliyet 10.2.1 Kurumumuza bağlı okullardan baĢarılı sporcu öğrencilerinin

ödüllendirilmesi.

Proje 10.2.1.1 Türkiye ilk 3 dereceye giren sporcu öğrencilerin ödüllendirilmesi

Proje 10.2.1.2 Ġl içinde dereceye giren sporcu öğrencilerin ödüllendirilmesi

Faaliyet 10.2.2 Sporla ilgili diğer kurum ve kuruluĢlarla iĢbirliğine giderek sporcu ve izci

öğrenci sayısının artırılması.

PG 10.2.1 Spor faaliyetlerine katılan öğrenci sayısı ve düzenlenen spor faaliyeti sayısı

109

SOSYAL ve KÜLTÜREL GELİŞİM

ADANA


SOSYAL ve KÜLTÜREL GELİŞİM

ADANA

TEMA 3

SOSYAL ve KÜLTÜREL GELĠġĠM

SAM:10

SH 10.1 DüĢünme,

algılama, sorumluluk ve

sorun çözebilme

özelliklerine sahip

olabilmesi için milli

değerlerimiz ile ilgili gün

ve haftalarda Ġlköğretim

okulları ve Ortaöğretim

kurumlarında

alıĢılagelmiĢ kutlamaların

dıĢına çıkılarak yaĢayarak

öğrenme becerileri

kazandırma.

SH 10.2 Stratejik plan

dönemi sonuna kadar

Spor ve izcilik

faaliyetlerine katılımcı

öğrenci sayısını ve

etkinlik çeĢitliliğini

arttırmak

110

Sorumlu

Birim

Kültür ġb.

OBSİ

FAALĠYET VE PROJELER MALĠYET TABLOSU

F ve P

Tarihi 2010 2011 2012 2013 2014

Topla

m

01.01.2010

22.12.2014 - - - - - -

01.01.2010

22.12.2014 12.000 13.000 14.500 16.000 18.000 73.500

Dolaysız Maliyet Toplamı 12.000 13.000 14.500 16.000 18.000 73.500

Dolaylı (Sabit) Maliyet 5.000 3.000 3.000 3.000 3.000 17.000

Birim Maliyeti (SP ile ĠliĢkilendirilemeyen) 200 200 200 200 200 1.000

Stratejik Hedef Toplam Maliyeti 17.200 16.200 17.700 19.200 21.200 91.500

Dolaylı Maliyet: Faaliyetlerde çalıĢan personele ödenen maaĢlar dahil olmak üzere, diğer maliyetler.

Birim dolaylı maliyet: Stratejik Plan ile iliĢkilendirilemeyen giderlerden Stratejik Hedeflere dağıtımda düĢen pay.

Üst Yönetimin genel giderleri

TEMA 3

SOSYAL ve KÜLTÜREL GELĠġĠM

SAM 10

SH

10.1-

10.2

Performans

Göstergeleri

PH 1 Seminer sayısı

PH 2

PH 3

PH 4

PH 1

Okullardan seminerlere

katılan öğretmen sayısı

Okulda düzenlenen sergi

sayısı

Manevi duyguları

güçlendirici gezi sayısı

Ödüllendirilen Öğrenci

Sayısı

PH 2 Sporcu Öğrenci Sayısı

PH 3 Düzenlenen Faaliyet Sayısı

PERFORMANS GÖSTERGE/HEDEF TABLOSU

Önceki

Yıllar

PERFORMANS HEDEFLERĠ

Ġlk Yıl Sonraki Yıl Hedefleri

2008-2009 2010 2011 2012 2013 2014

SP Dönemi

P. Hedefi


Stratejik Amaç – 11

Eğitime Destek Hizmeti

DddstekDestekKültür

K

Stratejik Hedef 11.1 Stratejik hedef sonuna kadar kurum içinde yapılan

memnuniyet anketi sonuçlarına göre memnuniyet oranını her yıl en az 3

puan yükseltmek. Kurum içinde 3 aylık aralıklarla memnuniyet anketi

uygulanacak, sonuçlar birim amirleri bazında ve her birim bazında

değerlendirilip Ar-Ge birimlerinde iyileĢtirme çalıĢmaları yapılması.

Faaliyet 11.1.1 Kurum çalıĢanlarımızın kaynaĢması amacı ile her yıl en az bir kez moral

gecesi düzenlemek

urumda çalıĢan bütün personelin iĢ veriminin artırılması,

moral ve motivasyonunun en üst seviyeye çıkarılması.

Faaliyet 11.1.2 Kurum çalıĢanlarımızın yönetime katılmalarını sağlamak amacı ile her

kata bir dilek-istek ve öneri kutusu koyarak müdür yardımcısı veya Ģube müdürlerinden

kurulacak bir komisyon ile izlenerek istek ve önerilerin yerine getirilmesini sağlamak ve

bunu kurumun çalıĢanlarına gerçekleĢtiğinin iletilmesi.

Faaliyet 11.1.3 Kurum çalıĢanlarımızın tarihi ve turistik değeri olan yörelerimiz

tanımaları, birlik ve beraberliğin tesisi amacı ile her yıl en az bir kez gezi düzenlenecek.

PG 11.1.1 Anket sonuçları, iĢlem yapılan yazı sayısı, düzenlenen etkinlik sayısı

111

SOSYAL ve KÜLTÜREL GELİŞİM

ADANA


SOSYAL ve KÜLTÜREL GELİŞİM

ADANA

TEMA 3

SOSYAL ve KÜLTÜREL GELĠġĠM

112

SAM:11

Stratejik Hedef 11.1

Kurum içinde yapılan

memnuniyet anketi

sonuçlarına göre

memnuniyet oranını

her yıl en az 3 puan

yükseltmek. Kurum

içinde 3 aylık

aralıklarla memnuniyet

anketi uygulanacak,

sonuçlar birim amirleri

bazında ve her birim

bazında değerlendirilip

Ar-Ge birimlerinde

iyileĢtirme çalıĢmaları

yapılması.

Sorumlu

Birim

Basın ve

Halkla

ĠliĢkiler

FAALĠYET VE PROJELER MALĠYET TABLOSU

F ve P

Tarihi 2010 2011 2012 2013 2014 Toplam

01.01.2010

22.12.2014 600 600 700 700 800 3.400

Dolaysız Maliyet Toplamı 600 600 700 700 800 3.400

Dolaylı (Sabit) Maliyet 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 15.000

Birim Maliyeti (SP ile ĠliĢkilendirilemeyen) - - - - - -

Stratejik Hedef Toplam Maliyeti 3.600 3.600 3.700 3.700 3.800 18.400

Dolaylı Maliyet: Faaliyetlerde çalıĢan personele ödenen maaĢlar dahil olmak üzere, diğer maliyetler.

Birim dolaylı maliyet: Stratejik Plan ile iliĢkilendirilemeyen giderlerden Stratejik Hedeflere dağıtımda düĢen pay.

Üst Yönetimin genel giderleri

TEMA 3

SOSYAL ve KÜLTÜREL GELĠġĠM

PERFORMANS GÖSTERGE/HEDEF TABLOSU

PERFORMANS HEDEFLERĠ

SAM 11 Performans

Göstergeleri

Önceki Yıllar Ġlk Yıl Sonraki Yıl Hedefleri SP

Dönemi

SH 11.1 2008-2009 2010 2011 2012 2013 2014 P. Hedefi

PH 1 Motivasyon gecesi - 1 1 1 1 1 5

PH 2 Kutu sayısı - 3 - - - - 3

PH 3 Düzenlenen geziler - 1 1 1 1 1 5


Stratejik Amaç – 12

Basın ve Halkla ĠliĢkiler

M

yenilenmesini sağlamak

Stratejik Hedef 12.1 Stratejik plan dönemi sonuna kadar Müdürlüğümüzü

ve Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumların çalıĢmalarını yazılı ve görsel

basın yolu ile kamuoyuna duyurmak.

Faaliyet 12.1.1 Müdürlüğümüzün yaptığı faaliyetleri anlatan her yıl bir dergi çıkarmak

Faaliyet 12.1.2 Müdürlüğümüz ile koordineli olarak ilimizde yayın yapan yerel

Televizyon kuruluĢları aracılığı ile aylık periyodik eğitici programlar düzenlemek.

PG 12.1.1 Çıkarılan dergi, Eğitici programlardan fotoğraflar ve video sayısı.

Stratejik Hedef 12.2 2014 yılı sonuna kadar elektronik arĢiv sistemine

geçilmesi ve web sitesi kanalıyla kendi haberlerimizin %100‟nü veren

sistemin kurulması.

Faaliyet 12.2.1 Bütün gazete ve basın haberlerinin taranarak ve kopyalanarak elektronik

arĢiv oluĢturma programı oluĢturularak, eski tarihli bir habere ulaĢımı sağlayıcı bir sistem

kurma çalıĢmaları yapmak.

Faaliyet 12.2.2 Ulusal, yerel ve görsel medyada yer alan kurumumuzla ilgili tüm

haberlerin web sitesinde yayınlamak.

Faaliyet 12.2.3 Medya haberlerinin arĢivlenerek ve medyada yer alacak kurum kültürü

oluĢturmak.

Faaliyet 12.2.4 Web sitesinde “Milli Eğitim Haberleri KöĢesi” oluĢturularak takibinin

arttırılmasını sağlayıcı önlemler almak.

PG 12.2.1 Elektronik arĢiv sistemi kurulması(Konularına, kiĢilere, tarihlere göre seçime

uygun veri tabanı)

illi Eğitim politikalarının geniĢ yelpazede alt

birimlere ve kamuoyuna aktarılması için gerekli

materyallerin günümüz teknolojileriyle

PG 12.2.2 Web sitesi, Milli Eğitim Haber Üretimi Merkezi kurmak.

113

SOSYAL ve KÜLTÜREL GELİŞİM

ADANA


SOSYAL ve KÜLTÜREL GELİŞİM

ADANA

Stratejik Hedef 12.3 2014 yılı sonuna kadar medyada çıkan pozitif haber

ve onayı alınan programların sayısını her yıl bir önceki yıla göre %15

arttırmak.

Faaliyet 12.3.1 Mevcut durumun analizinin ve geçmiĢ yılların analizini yapmak.

Faaliyet 12.3.2 Memnuniyet anketi çalıĢması yapmak.

PG 12.3.1 Medyada çıkan pozitif haber sayısı.

PG 12.3.2 Onayı alınan eğitim program sayısı.

TEMA 3

SOSYAL ve KÜLTÜREL GELĠġĠM

114

SAM:12

SH12.1

Yazılı ve

Görsel

basında

kamuoyu

oluĢturmak

SH 12.2

Elektronik

arĢivleme

SH 12.3

Pozitif haber

sayısı

Sorumlu

Birim

Basın ve

Halkla

ĠliĢkiler

Basın ve

Halkla

ĠliĢkiler

Basın ve

Halkla

ĠliĢkiler

FAALĠYET VE PROJELER MALĠYET TABLOSU

F ve P

Tarihi 2010 2011 2012 2013 2014 Toplam

01.01.2010

22.12.2014 5.000 5.500 6.000 6.500 7.000 30.000

01.01.2010

22.12.2014 - - - - - -

01.01.2010

22.12.2014 - - - - - -

Dolaysız Maliyet Toplamı 5.000 5.500 6.000 6.500 7.000 30.000

Dolaylı (Sabit) Maliyet 200 200 200 200 200 1.000

Birim Maliyeti (SP ile

ĠliĢkilendirilemeyen)

200 200 200 200 200 1.000

Stratejik Hedef Toplam Maliyeti 5.400 5.900 6.400 6.900 7.400 32.000

TEMA 3

SOSYAL ve KÜLTÜREL GELĠġĠM

Dolaylı Maliyet: Faaliyetlerde çalıĢan personele ödenen maaĢlar dahil olmak üzere, diğer maliyetler.

Birim dolaylı maliyet: Stratejik Plan ile iliĢkilendirilemeyen giderlerden Stratejik Hedeflere dağıtımda düĢen pay

Üst Yönetimin genel giderleri

SAM 12

SH

12.1-12.2-

12.3

PH 1

PH 2

PH 3

Performans

Göstergeleri

Çıkartılan Dergi

sayısı

Yapılan tv program

sayısı

Elektronik arĢiv

sayısı

PERFORMANS GÖSTERGE/HEDEF TABLOSU

Önceki

Yıllar

PERFORMANS HEDEFLERĠ

Ġlk Yıl Sonraki Yıl Hedefleri

2008-2009 2010 2011 2012 2013 2014

SP Dönemi

P. Hedefi

270 290 300 320 340 1520

PH 4 Pozitif haber sayısı 458 526 604 694 798 917 1000


Stratejik Amaç – 13

Ç

Stratejik Hedef 13.1 Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluĢturulan Ar-

Ge birimini Stratejik plan dönemi sonuna kadar, iyileĢtirme ve geliĢtirme

çalıĢmaları yapmak.

Faaliyet 13.1.1 Müdürlüğümüz strateji geliĢtirme Ģubesi bünyesinde 2008 yılı sonunda

kurulan Ar-Ge biriminin iĢlerliğinin ve yönlendiriciliğinin arttırılması.

Faaliyet 13.1.2 2010 yılı ile beraber Ġlimizdeki tüm eğitim kurumunda karĢılaĢılan her

türlü sorunlar ile ilgili dökümün çıkarılması

Faaliyet: 13.1.3 Dökümü çıkarılan sorun ve taleplerin gruplandırılması, öncelik

sıralaması yapılarak; Ar-Ge bünyesindeki ilgili ekiplerde proje haline dönüĢtürülerek

çözüme kavuĢturulması.

PG 13.1.1 Ar-Ge birimindeki iyileĢtirme çalıĢmaları, sorun envanterinin çıkarılması ve

öncelik verilmesi

ağdaĢ eğitim anlayıĢı içinde müdürlüğümüzün ve

okullarımızın kalite standardını yükseltmek için

öğretmen, öğrenci ve tüm personelin bir Ar-Ge

anlayıĢı desteklenen nitelikli bir eğitim siteminin

oluĢturulmasına yardımcı olmak.

Stratejik Hedef 13.2 Stratejik plan dönemi sonuna kadar Milli Eğitim

Müdürlüğü birimlerinin ihtiyaç duyduğu alanlarda araĢtırmalar yapmak ve

yüksek eğitimde 20 araĢtırmayı desteklemek.

Faaliyet 13.2.1 Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu alan araĢtırmalarının belirlenmesi

Faaliyet 13.2.2 Problemlerin çözümüne iliĢkin çeĢitli projeler oluĢturmak. (Okullarda

OGY ve TKY ekiplerinin etkin hale getirilmesi)

115

AR-GE ÇALIŞMALARI

ADANA


AR-GE ÇALIŞMALARI

ADANA

Faaliyet 13.2.3 Projeler konusunda istekli kurumlara proje üretmelerini sağlamak için

çalıĢ tay düzenlemek.(Seyhan, Çukurova, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinden istekli proje

ekiplerine). Her proje için proje baĢvuru çıktısı almak.

Faaliyet 13.2.4 Ar-Ge Birimi olarak okullara danıĢmanlık hizmeti vermek, istenildiğinde

doküman çıktısı vermek.

Faaliyet 13.2.5 Projeleri kabul edilmiĢ kurumları ziyaret ederek yeni proje için teĢvik

etmek.

PG 13.2.1 Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan araĢtırma konularının araĢtırması

yapılanların oranı

PG 13.2.2 AraĢtırma sonuçlarına göre oluĢturulan proje sayısı

PG 13.2.3 Proje geliĢtirme konusunda eğitim verilen kiĢi sayısı

PG 13.2.4 Proje sonuçlarının değerlendirilmesi

TEMA 4

AR-GE ÇALIġMALARI

TEMA 4

AR-GE ÇALIġMALARI

116

FAALĠYET VE PROJELER MALĠYET TABLOSU

SAM:13

SAM 13

SH

13.1-

13.2

PH 1

Sorumlu

Birim

SH 13.1 Ar-

Ge Biriminin Ar-Ge

geliĢtirilmesi

SH 13.2

AraĢtırma

sayısı Ar-Ge

Performans

Göstergeleri

Ar-Ge’den üretilen

Proje sayısı

F ve P

Tarihi 2010 2011 2012 2013 2014 Toplam

01.01.2010

22.12.2014 500 500 600 600 650 2.850

01.01.2010

22.12.2014 - - - - - -

Dolaysız Maliyet Toplamı 500 500 600 600 650 2.850

Dolaylı (Sabit) Maliyet - - - - - -

-Birim Maliyeti

ĠliĢkilendirilemeyen)

(SP ile

- - - - - -

Stratejik Hedef Toplam Maliyeti 500 500 600 600 650 2.850

Dolaylı Maliyet: Faaliyetlerde çalıĢan personele ödenen maaĢlar dahil olmak üzere, diğer maliyetler.

Birim dolaylı maliyet: SP ile iliĢkilendirilemeyen giderlerden sh‟lere dağıtımda düĢen pay.

Üst Yönetimin genel giderleri

PERFORMANS GÖSTERGE/HEDEF TABLOSU

Önceki

Yıllar

PERFORMANS HEDEFLERĠ

Ġlk Yıl Sonraki Yıl Hedefleri

2008-2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 - - - - -

PH 2 Araştırma sayısı 1 - - - - -

SP Dönemi P.

Hedefi


Stratejik Amaç – 14

Projeler

A

yararlanmak. AB’ye üye ülkelerdeki kurumlarla ortaklık projeleri

Stratejik Hedef 14.1 2014 yılı sonuna kadar Adana ilimizde AB Eğitim ve

Gençlik Programları, LLP (Hayat Boyu Öğrenim) ve Gençlik

Programlarında ilimizdeki bütün okulları bilgilendirmek ve proje

sunumlarını sağlamak.

Faaliyet 14.1.1 Ġlimizde bulunan okulların öncelikle Yabancı Dil öğretmenlerine yönelik

olmak üzere okul müdürlerine bilgilendirme ve paylaĢımı sağlayan bilgilendirme

seminerleri yapmak. (Seyhan, Çukurova, Yüreğir, Sarıçam, Yumurtalık, Karaisalı,

Ceyhan, Ġmamoğlu, Aladağ, Kozan-Saimbeyli- Tufanbeyli)

Faaliyet 14.1.2 Proje bilgilendirme notları hazırlamak

Faaliyet 14.1.3 Projeler konusunda istekli kurumlara proje üretmelerini sağlamak için

çalıĢtay düzenlemek.(Seyhan, Çukurova, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinden istekli proje

ekiplerine) her proje için proje baĢvuru çıktısı almak.

Faaliyet 14.1.4 Bizzat AB Proje Koordinasyon Birimi olarak okullara danıĢmanlık hizmeti

vermek. Gerekirse döküman çıktısı vermek (Form, CD, bilgilendirme notları, vb.)

Faaliyet 14.1.5 Projeleri kabul edilmiĢ kurumları ziyaret ederek yeni proje fonları

hakkında bilgilendirip, teĢvik etmek.

vrupa Birliğine tam üyelik perspektifi çerçevesinde

üye devletlerle iĢbirliği içinde eğitimin kalitesini

yükseltmek; birliğin mesleki eğitim politikasının

uygulanmasını sağlamak AB fonlarından daha fazla

yaparak, ilimizi ve ülkemizi en iyi Ģekilde temsil etmek.

117

AR-GE ÇALIŞMALARI

ADANA


AR-GE ÇALIŞMALARI

ADANA

Faaliyet 14.1.6 Düzenleyeceğimiz seminerlerde projeleri kabul edilmiĢ kurumların

projelerini daha geniĢ kitlelere tanıtma ve yaygınlaĢtırmalarını sağlamak. Ġl Milli Eğitim

Müdürlüğü web-sitesinde yayınlamak.

Faaliyet 14.1.7 ĠL MEM PKE Birimi olarak bireysel baĢvurular için danıĢmanlık yapmak

PG 14.1.1 Sunulan ve kabul edilen Comenius proje sayısı

PG 13.1.2 Sunulan ve kabul edilen Grundtvig proje sayısı

PG 14.1.3 Sunulan ve kabul edilen gençlik proje sayısı

PG 14.1.4 Sunulan ve kabul edilen LDV proje sayısı

PG 14.1.5 Sunulan ve kabul edilen hizmet içi eğitim baĢvuruları

Kaynak: Resmi Ulusal Ajans verileri

Stratejik Hedef 14.2 Stratejik plan dönemi sonuna kadar Her okulda her

yıl en az bir adet AB projesi kapsamında projeler hazırlanması.

Faaliyet 14.2.1 Okullarda öğrencilerden ve öğretmenlerden oluĢan proje ekiplerinin

oluĢturulması

Faaliyet 14.2.2 AB projeleri kapsamında yurt dıĢı gezilerine katılan kiĢilerin, gezilerde

edindikleri bilgi, izlenim, kanaat ve görüĢlerini yapılacak bir organizeyle projelerle

ilgilenen kiĢilerle paylaĢım sağlanması

Faaliyet 14.2.3 Projelere katılarak yurt dıĢına gidip gelen okulların projelerinin içeriğiyle

ilgili raporlarını ve projeden bizim kazanımlarımızı Milli Eğitim Müdürlüğü web sitesinin

projeler bölümünde yayımlayarak paylaĢıma açmasının sağlanması

Faaliyet 14.2.4 AB projelerinde istihdama ve hibeye yönelik projelerin sivil toplum

kuruluĢları ile daha sıkı iĢbirliği yaparak proje sayısı hedefine ulaĢmak için her yıl % 5

artırmak.

PG 14.2.1 Okullarda kurulan proje ekibi sayısı, yurt dışı izlenim toplantı sayısı, web

sayfasında yayınlanan proje izlenim yazı sayısı, yapılan proje sayısı

118


TEMA 4

AR-GE ÇALIġMALARI

TEMA 4

AR-GE ÇALIġMALARI

SA

M

14

SH 14.1-

14.2

PH 1

PH 2

SAM:14

SH 14.1

AB

Projelerin

e

Rehberlik

yapılması

SH 14.2

AB proje

hazırlanm

asına

teĢvik

edilmesi

Sorumlu

Birim

Ar-Ge

PKE

Ar-Ge

PKE

Performans

Göstergeleri

Rehberlik Yapılan

okul sayısı

AB Projelerine teşvik

edilen okul sayısı

FAALĠYET VE PROJELER MALĠYET TABLOSU

F ve P

Tarihi 2010 2011 2012 2013 2014 Toplam

01.01.2010

22.12.2014 1.200 1.275 1.350 1.450 1.500 6.775

01.01.2010

22.12.2014 - - - - - -

Dolaysız Maliyet Toplamı 1.200 1.275 1.350 1.450 1.500 6.775

Dolaylı (Sabit) Maliyet 1000 1000 1000 1000 1000 5.000

-Birim Maliyeti (SP ile

ĠliĢkilendirilemeyen)

200 200 200 200 200 1.000

Stratejik Hedef Toplam Maliyeti 2.400 2.475 2.550 2.650 2.700 12.775

Dolaylı Maliyet: Faaliyetlerde çalıĢan personele ödenen maaĢlar dahil olmak üzere, diğer maliyetler.

Birim dolaylı maliyet Stratejik Plan ile iliĢkilendirilemeyen giderlerden Stratejik Hedeflere dağıtımda düĢen pay.

Üst Yönetimin genel giderleri

PERFORMANS GÖSTERGE/HEDEF TABLOSU

Önceki

Yıllar

PERFORMANS HEDEFLERĠ

Ġlk Yıl Sonraki Yıl Hedefleri

2008-2009 2010 2011 2012 2013 2014

11 - - - - -

8 - - - - -

SP Dönemi P.

Hedefi

119

AR-GE ÇALIŞMALARI

ADANA


120


IV. BÖLÜM

ĠZLEME ve DEĞERLENDĠRME

121


122


IV. BÖLÜM

ĠZLEME ve DEĞERLENDĠRME

Ġzleme, stratejik planın uygulanmasının sistematik olarak takip edilmesi ve

raporlanması anlamını taĢımaktadır. Değerlendirme ise, uygulama sonuçların

amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık

ve uygunluğunun analizidir.

Müdürlüğümüzün Stratejik Planı'nın onaylanarak yürürlüğe girmesiyle

birlikte, uygulamasının izleme ve değerlendirmesi de baĢlayacaktır.

Plan'da yer alan stratejik amaç ve onların altında bulunan stratejik hedeflere

ulaĢılabilmek için yürütülecek çalıĢmaların izlenmesi ve değerlendirilmesini

zamanında ve etkin bir Ģekilde yapabilmek amacıyla Müdürlüğümüz Ar-Ge birimi

içinde Stratejik Plan izleme ve Değerlendirme Ekibi kurulacaktır. Ġzleme ve

değerlendirme, planda belirtilen performans göstergeleri dikkate alınarak

yapılacaktır.

Stratejik amaçların ve hedeflerin gerçekleĢtirilmesinden sorumlu birimler

altı aylık dönemler itibariyle yürüttükleri faaliyet ve projelerle ilgili raporlan iki

nüsha olarak hazırlayıp il MEM Ar-Ge birimindeki Ġzleme Değerlendirme Ekibine,

Ġl MEM Ar-Ge birimi izleme değerlendirme ekibi de bir nüshasını Bakanlık Strateji

GeliĢtirme BaĢkanlığına gönderecektir. Ġzleme ve Değerlendirme Ekibi,

birimlerden gelen altı aylık performans değerlendirmelerini konsolide ederek,

performans göstergelerinin ölçümü ve değerlendirilmesini, ait olduğu yıl içinde

yapılan faaliyetlerin o yılki bütçeyle uyumu ve elde edilen sonuçların Stratejik

Planda önceden belirlenen amaç ve hedeflere ne derece örtüĢtüğünü rapor

halinde Üst Yöneticinin bilgisine sunacaktır ve Üst Yöneticiden gelen kararlar

doğrultusunda birimlere geri bildirimde bulunacaktır.

Böylece, planın uygulanma sürecinde bir aksama olup olmadığı

saptanacak, varsa bunları düzeltilmesine yönelik tedbirlerin alınması ile idare

performans hedeflerine ulaĢma konusunda doğru bir yaklaĢım izlenmiĢ olacaktır.

123


124


EKLER

125


126


Millî Eğitim Müdürlüğü PaydaĢ Listesi

ĠÇ PAYDAġLAR

EK -3

DIġ PAYDAġLAR

Adana Valiliği Ġl Özel Ġdaresi

Milli Eğitim Bakanlığı BüyükĢehir Belediyesi ve Ġlçe Belediyeler

Ġlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Çukurova Üniversitesi

Bağlı Resmi Okullar / Kurumlar Defterdarlık

Bağlı Özel Okullar/ Kurumlar Adliye

Bağlı Kurslar Askeri Kurumlar

Bağlı Özel Yurtlar Ġl Emniyet Müdürlüğü

Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü ÇalıĢanları Ġl Bayındırlık Müdürlüğü

MüfettiĢler Ġl Kültür Turizm Müdürlüğü

Eğitim Yöneticileri Milli Emlak Müdürlüğü

Meslek KuruluĢları (Esnaf ve Sanat-

Öğretmenler

kârlar, Sanayi, Ticaret, Mühendis

Odaları)

Diğer ÇalıĢanlar Ġl Sağlık Müdürlüğü (Sağlık KuruluĢ.)

Öğrenciler Ġl Gençlik ve Spor Müdürlüğü

Okul Aile Birlikleri Ġl Nüfus ve VatandaĢlık Müdürlüğü

Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

Türkiye ĠĢ Kurumu Ġl Müdürlüğü

Ġl Sivil Savunma Müdürlüğü

Tarım Ġl Müdürlüğü

Ġl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü

Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü

Ġl Tapu ve Kadastro Müdürlüğü

Müftülük

Türk Telekom

Sendikalar

Eğitim sendikaları

STK-Dernekler

Bankalar

VatandaĢlar

TÜBĠTAK

Sanayi KuruluĢları

Kızılay

Basın – Medya

TÜĠK

Yayınevleri

127


PAYDAġ ANALĠZĠ EK 3.1

Temel Ortak : Mevzuatla belirlenmiĢ idari bağlı olanlar

Stratejik Ortak : Zorunlu olmayan karĢılıklı yarara dayalı iliĢki

MüĢteri : Hizmetten faydalananlar

ÇalıĢan : Kurunun mensupları

128

PAYDAġ

LĠDER

ÇALIġANLAR

MÜġTERĠ

TEMEL ORTAK

STRATEJĠK

ORTAK

Ġl Müdürü √

Öğrenciler √

Veliler √

Öğretmenler √

Ġl Milli Eğitim ġubeler √

Ġlçe Milli Eğitim Müdürlükleri √

Okullar √

Diğer Bakanlık Birimleri О √

Valilik √

Üniversiteler √ О О

YURTKUR √

SHÇEK √

Ulusal Ajans √ √

Özel Eğitim Kurumları √

Yerel Yönetimler √

STK(Vakıflar-Dernekler) О

Türk Silahlı Kuvvetleri О

Medya О

Ulusal KuruluĢlar О

Federasyonlar О О

KOBĠ’ler О О

Ġdari Personel √

Sendikalar О

Meslek KuruluĢları О О

Sağlık Kurum ve KuruluĢları √

Mal ve Hizmet Satan KuruluĢlar О

√ :Tümü

О :Bazıları

TEDARĠKÇĠ


PAYDAġ/ETKĠ ÖNEM MATRĠSĠ EK:3.2

ÖNEM

ÖNEMLĠ

ÖNEMSĠZ

ETKĠ

ZAYIF

Adliye

Tarım Ġl Müdürlüğü

Müftülük

Bankalar

Defterdarlık

Askeri Kurumlar

Ġl Sağlık Müdürlüğü

TÜĠK

Sanayi ve Ticaret Ġl

Müdürlüğü

Ġl Çevre ve Orman

Müdürlüğü

Tapu Kadastro

Müdürlüğü

Sanayi ve Meslek

KuruluĢları

TÜBĠTAK

GÜÇLÜ

ĠġKUR

Diğer Sendikalar ve Odalar

Milli Eğitim Bakanlığı

Adana Valiliği

Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü

Ġlçe Milli Eğitim Müdürlükleri

Ġl Özel Ġdare

BüyükĢehir Belediyesi ve Ġlçe Belediyeler

Ġl Emniyet Müdürlüğü

Bayındırlık Ġl Müdürlüğü

Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Ġl Gençlik ve Spor Müdürlüğü

Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

Ġl Sivil Savunma Müdürlüğü

Çukurova Üniversitesi

Bağlı Resmi Okullar / Kurumlar

Bağlı Özel Okullar/ Kurumlar

Bağlı Kurslar

Bağlı Özel Yurtlar

MüfettiĢler

Eğitim Yöneticileri

Öğretmenler, Öğrenciler, Veliler

Okul Aile Birlikleri

Eğitim Sendikaları

STK-Dernekler

Basın Medya

129


130

STRATEJİK PLAN MALİYET TABLOSU * DM DAHİL

TEMA SAM/SH 2010 2011 2012 2013 2014 TOPLAM

KURUMSAL KAPASİTENİN

ARTTIRILMASI

EĞİTİM-ÖĞRETİM

SAM:1

SH:1.1 7.005.200 7.003.200 7.003.200 7.003.200 7.003.200 35.018.000

SH:1.2 46.205.200 46.203.200 46.203.200 46.203.200 46.203.200 231.018.000

SH:1.3 20.005.200 20.003.200 20.003.200 20.003.200 20.003.200 118.000.000

SH:1.4 8.805.200 8.803.200 8.803.200 8.803.200 8.803.200 44.018.000

SH:1.5 6.585.200 6.583.000 6.583.000 6.583.000 6.583.000 32.918.000

TOPLAM

SAM:2

88.606.000 88.595.800 88.595.800 88.595.800 88.595.800 460.972.000

SH:2.1 4.016.000 4.016.000 4.016.000 4.016.000 4.016.000 20.080.000

SH:2.2 250.000 275.000 302.500 332.750 366.000 1.526.250

TOPLAM

SAM:3

4.266.000 4.291.000 4.318.500 4.348.750 4.382.000 21.606.250

SH:3.1 - - - - - -

SH:3.2 - - - - - -

SH:3.3 - - - - - -

TOPLAM

SAM:4

5.200 3.200 3.200 3.200 3.200 18.000

SH:4.1 - - - - - -

SH:4.2 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 125.000

SH:4.3 - - - - - -

SA:4.4 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 25.000

SH:4.5 - - - - - -

SH:4.6 - - - - - -

SH:4.7 - - - - - -

TOPLAM

SAM:5

35.200 33.200 33.200 33.200 33.200 168.000

SH:5.1 - - - - - -

SH:5.2 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 125.000

SH:5.3 - - - - - -

SH 5.4 - - - - - -

TOPLAM

SAM:6

30.200 28.200 28.200 28.200 28.200 143.000

SH:6.1 5.000 3.000 3.000 2.000 2.000 14.000

SH:6.2 2.500 1.300 1.200 1.200 1.200 7.400

SH:6.3 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000

TOPLAM

SAM:7

13.700 8.500 7.400 7.400 7.400 44.400

SH:7.1 - - - - - -

SH:7.2 - - - - - -

SH:7.3 - - - - - -

SH:7.4 - - - - - -

SH:7.5 - - - - - -

TOPLAM

SAM:8

25.200 25.200 25.200 25.200 25.200 126.000

SH:8.1 - - - - - -

SH:8.2

SH:8.3

- - - - - -

TOPLAM

SAM:9

25.200 25.200 25.000 25.200 25.200 126.000

SH:9.1 - - - - - -

SH:9.2

SH:9.3

- - - - - -

TOPLAM 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 6.000


AR-GE ÇALIŞMALARI

SOSYAL ve KÜLTÜREL GELİŞİM

SAM:10

SH:10.1 - - - - - -

SH:10.2 12.000 13.000 14.500 16.000 18.000 73.500

TOPLAM 17.200 16.200 17.700 19.200 21.200 91.500

SAM:11

SH:11.1 600 600 700 700 800 3.400

TOPLAM 3.600 3.600 3.700 3.700 3.800 18.400

SAM:12

SH:12.1 5.000 5.500 6.000 6.500 7.000 30.000

SH:12.2 - - - - - -

SH:12.3 - - - - - -

TOPLAM 5.400 5.900 6.400 6.900 7.400 32.000

SAM:13

SH:13.1 500 500 600 600 650 2.850

SH:13.2 - - - - - -

TOPLAM 500 500 600 600 650 2.850

SAM:14

SH:14.1 1.200 1.275 1.350 1.450 1.500 6.775

SH:14.2 - - - - - -

TOPLAM 2.400 2.475 2.550 2.650 2.700 12.775

GENEL TOPLAM 93.037.000 93.040.175 93.068.650 93.101.200 93.137.150 483.367.175

131


STRATEJĠK PLÂN (2010-2014) ÖZET MALĠYET TABLOSU

132

TEMA

1

TEMA

2

TEMA

3

TEMA

4

TEMALAR BĠRĠMLER 2010 2011 2012 2013 2014 TOPLAM (TL)

KURUMSAL

KAPASĠTENĠN

ARTTIRILMASI

EĞĠTĠM-

ÖĞRETĠM

SOSYAL ve

KÜLTÜREL

GELĠġĠM

AR-GE

ÇALIġMALARI

Fiziksel Kapasitenin

GeliĢtirilmesi (Yatırımonarım)

88.606.000 88.595.800 88.595.800 88.595.800 88.595.800 460.972.000

Fiziksel Kapasitenin

GeliĢtirilmesi (Donatım)

4.266.000 4.291.000 4.318.500 4.348.750 4.382.000 21.606.250

Okulöncesi 5.200 3.200 3.200 3.200 3.200 18.000

Ġlköğretim 35.200 33.200 33.200 33.200 33.200 168.000

Orta Öğretim 30.200 28.200 28.200 28.200 28.200 143.000

Mesleki ve Teknik

Ortaöğretim

13.700 8.500 7.400 7.400 7.400 44.400

Hizmet içi Eğitim 25.200 25.200 25.200 25.200 25.200 126.000

Özel Eğitim 25.200 25.200 25.200 25.200 25.200 126.000

Ġzleme ve Rehberlik 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 6.000

Eğitim ve Kültür 17.200 16.200 17.700 19.200 21.200 91.500

Eğitime Destek Hizmeti 3.600 3.600 3.700 3.700 3.800 18.400

Basın ve

Halkla ĠliĢkiler Bölümü

5.400 5.900 6.400 6.900 7.400 32.000

Ar-Ge 500 500 600 600 650 2.850

Projeler 2.400 2.475 2.550 2.650 2.700 12.775

TOPLAM 93.037.000 93.040.175 93.068.650 93.101.200 93.137.150 483.367.175


KURUMSAL KAPASĠTENĠN

ARTIRILMASI

TEMA STRATEJĠK AMAÇ

Fiziksel Kapasitenin

Yükseltilmesi

(Yatırım-onarım)

Okul Öncesi

Fiziksel Kapasitenin

Yükseltilmesi

(Yatırım-onarım)

Ġlköğretimi

Fiziksel Kapasitenin

Yükseltilmesi(Yatırımonarım)

Orta öğretim

STRATEJĠK HEDEF BĠRĠM SORUMLULUK TABLOSU

Stratejik Amaç 1 Dokuzuncu

Kalkınma planı doğrultusunda, ilimizde

modern eğitim kurumları kazandırma ve

derslik ihtiyacını en aza indirmek,

onarımlar için uzun vadeli ve dengeli

planlamalar yaparak eğitim öğretimin

niceliğini ve niteliğini arttırmak.

STRATEJĠK

HEDEFLER

Stratejik Hedef 1.1 Ġlimizde okulöncesi

eğitimde 35 olan sınıf mevcudunu 2014 yılı

sonuna kadar 25’e düĢürmek için 2014 yılı

sonuna kadar 6 derslikli 31 anaokulu ve 358

anasınıfı yapmak.

Stratejik Hedef 1.2 Ġlimizde ilköğretim

okullarımızın tekli eğitim düzeyi ve 30

kiĢilik sınıf mevcuduna ulaĢması için 2014

yılı sonuna kadar 28 derslikli 110 ilköğretim

okulu yapmak.

Stratejik Hedef 1.3 Ġlimizde Orta öğretim

okullarımızın tekli eğitim düzeyi ve 30

kiĢilik sınıf mevcuduna ulaĢması için 2014

yılı sonuna kadar 24 derslikli 25 ortaöğretim

okulu yapma.

SORUMLU

BĠRĠM

Yatırım Onarım ve

Tesisler Birimi

Arsa Hibe Birimi

Bütçe Muhasebe

Yatırım Onarım ve

Tesisler Birimi

Arsa Hibe Birimi

Bütçe Muhasebe

Yatırım Onarım ve

Tesisler Birimi

Arsa Hibe Birimi

Bütçe Muhasebe

KOORDĠNE BĠRĠM

Okul Öncesi

Birimi

Strateji

GeliĢtirme

Birimi

Eğitim Öğretim

Strateji

GeliĢtirme

Birimi

Eğitim Öğretim

Strateji

GeliĢtirme

Birimi

133


KURUMSAL KAPASĠTENĠN

ARTIRILMASI

134

TEMA STRATEJĠK AMAÇ

Fiziksel Kapasitenin

Yükseltilmesi

(Yatırım-onarım)

Mesleki ortaöğretim

Fiziksel Kapasitenin

Yükseltilmesi(Yatırım-Onarım)

Okul öncesi –Ġlköğretim-Ortaöğretim-

Mesleki Ortaöğretim

Stratejik Amaç 1 Dokuzuncu

Kalkınma planı doğrultusunda, ilimizde

modern eğitim kurumları kazandırma ve

derslik ihtiyacını en aza indirmek,

onarımlar için uzun vadeli ve dengeli

planlamalar yaparak eğitim öğretimin

niceliğini ve niteliğini arttırmak.

STRATEJĠK

HEDEFLER

Stratejik Hedef 1.4 Ġlimizde Mesleki

ortaöğretim okullarımızın tekli eğitim

düzeyi ve 30 kiĢilik sınıf mevcuduna

ulaĢması için 2014 yılı sonuna kadar 24

derslikli ve atölyeli 11 mesleki okul

yapmak.

Stratejik Hedef 1.5 2010 yılından itibaren

her yıl 50 eğitim kurumumuzun ve 315

dersliğinin onarımı (2014 yılı sonuna kadar

315 eğitim kurumun derslik onarımı; 25

Anaokulu dersliği, 80 okulöncesi

dersliği,125 ilköğretim okulu dersliği, 55

Ortaöğretim okulu dersliği, 30 Mesleki

eğitim okulu dersliği) ayrıca, kapalı spor

salonu, çok amaçlı salon yapılması ve

kampus alanlarını oluĢturmak.

SORUMLU

BĠRĠM

Yatırım Onarım ve

Tesisler Birimi

Arsa Hibe Birimi

Bütçe Muhasebe

Yatırım Onarım ve

Tesisler Birimi

Arsa Hibe Birimi

Bütçe Muhasebe

KOORDĠNE BĠRĠM

Eğitim Öğretim

Strateji

GeliĢtirme

Birimi

Eğitim Öğretim

Strateji

GeliĢtirme

Birimi


KURUMSAL KAPASĠTENĠN ARTTIRILMASI

TEMA STRATEJĠK AMAÇ

Fiziksel Kapasitenin Yükseltilmesi(Donatım)

Okul öncesi –Ġlköğretim-Ortaöğretim-Mesleki Ortaöğretim

Stratejik Amaç 2 Ġlde bulunan tüm

okullarımızın donatım ihtiyaçlarını takip

etmek, araç ve gereçlerin usulüne uygun

olarak kullanılmasını sağlamak, donatım

araçlarının bakım ve onarımını yaparak

okullardaki eğitim öğretimin

verimliliğini arttırmak.

STRATEJĠK

HEDEFLER

Hedef 2.1 Ġlimizde 2014 yılı sonuna kadar

açılacak olan tüm okullarımızın (31 Anaokulu

358 anasınıfı, 110 ilköğretim okulu, 25

ortaöğretim okulu, 11 Meslek lisesi)

donatımlarını sağlamak veya taĢınır mal

yönetmeliği modülü üzerinden iĢ ve iĢlemlerin

takip etmek.

Stratejik Hedef 2.2 2014 yılı sonuna kadar

ilimizdeki tüm okullarımızın eğitim araçları ve

donatım malzemelerinin yerinde kullanımını

sağlamak, için ‘Atıl kapasitenin her yıl

değerlendirilerek Stratejik plan dönemi sonuna

kadar % 8’ini eğitime kazandırma gibi tüm bu

faaliyetler için için ’Proje GeliĢtirmek’’

SORUMLU

BĠRĠM

Eğitim Araçları ve

Donatım

Bütçe Muhasebe

Yatırım Onarım ve

Tesisler Birimi

Bütçe Muhasebe

KOORDĠNE BĠRĠM

Okul öncesi

Eğitim Öğretim

Strateji

GeliĢtirme

Birimi

Okul öncesi

Eğitim Öğretim

Strateji

GeliĢtirme

Birimi

135


136

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM

TEMA STRATEJĠK AMAÇ STRATEJĠK HEDEFLER

Fiziksel Kapasitenin

Yükseltilmesi

(Yatırım-onarım)

Okul Öncesi

Okulöncesi

Stratejik Amaç 3 Okul öncesi eğitimde

okullaĢma oranını arttırarak

yaygınlaĢtırmak, yönetici ve öğretmenler

arası bireysel ve mesleki geliĢimlerini

sağlamak.

Stratejik Hedef 3.1 Stratejik plan

döneminde %30 olan okul öncesi

okullaĢma oranını 2014 yılı

sonunu itibarı ile de %99,97’ye

çıkarmak ve her yıl 6 adet

bağımsız anaokulu kazandırmak

Stratejik Hedef 3.2 Okul öncesi

yönetici ve öğretmenlere bireysel,

mesleki geliĢimleri konusunda, 1

olan hizmet içi eğitim sayısını her

yıl periyodik olarak artırarak 2014

yılı sonuna kadar 20’ye çıkarmak.

Stratejik Hedef 3.3

Hükümetimiz-UNICEF; 2006-

2010 ĠĢbirliği Programı

kapsamında Okul öncesi eğitim

çağında çocukları bulunan ailelere

yönelik ‘‘Aile Ġçi Temel Eğitim

Programı’’ çerçevesinde 529

kiĢiye eğitim verilmiĢ olup her yıl

bir önceki yıla göre eğitilecek

ailelerin sayısını Stratejik plan

dönemi sonuna kadar %50

oranında artırmak.

SORUMLU

BĠRĠM

Yatırım Onarım

ve Tesisler Birimi

Bütçe Muhasebe

Okul Öncesi Birimi

Okul Öncesi Birimi

Hizmetiçi Birimi

Okul Öncesi Birimi

Hizmetiçi Birimi

KOORDĠNE BĠRĠM

Okulöncesi Eğitim

Strateji GeliĢtirme

Birimi

Okulöncesi Eğitim

Hizmetiçi Birimi

Strateji GeliĢtirme

Birimi

Okulöncesi Eğitim

Hizmetiçi Birimi

Strateji GeliĢtirme

Birimi


EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM

TEMA STRATEJĠK AMAÇ STRATEJĠK HEDEFLER SORUMLU BĠRĠM KOORDĠNE BĠRĠM

Ġlköğretim

Stratejik Amaç 4 Ġlköğretim çağındaki

(6-14 yaĢ) çocuklarının tamamının

okullaĢmasını sağlamak, eğitim öğretimin

niteliğini, izlemek ve kalitesini Türkiye

standartlarına ulaĢtırmak.

Stratejik Hedef 4.1

Ġlköğretime devam etmeyen

4000 öğrenci sayısını

periyodik olarak her yıl %25

oranında okullulaĢtırması,

2014 yılı sonuna kadar

ilköğretim okullaĢma oranını

%98’den %100’e çıkarmak.

Stratejik Hedef 4.2

Adana’da ilköğretim

öğrencilerinin Seviye

Belirleme Sınavı (SBS) ve

Devlet Parasız ve Yatılılık ve

Bursluluk (DPY)

sınavlarındaki baĢarı

oranlarını 2014 yılı sonuna

kadar Türkiye sıralamasında

ilk 10 içerisinde yer almasını

sağlamak.

Stratejik Hedef 4.3

Ġlköğretim okullarının

%40’na Stratejik plan dönemi

sonuna kadar ‘Doğal Afetler’

konusunda bilinçlendirici

eğitim faaliyetleri yapmak.

Eğitim-Öğretim Birimi Eğitim Öğretim

Strateji GeliĢtirme

Birimi

Eğitim-Öğretim Birimi

Hizmetiçi Eğitim

Eğitim-Öğretim Birimi

Hizmetiçi Eğitim

Eğitim Öğretim

Strateji GeliĢtirme

Birimi

Eğitim Öğretim

Strateji GeliĢtirme

Birimi

137


EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM

TEMA STRATEJĠK AMAÇ STRATEJĠK HEDEFLER SORUMLU BĠRĠM KOORDĠNE BĠRĠM

138

Ġlköğretim

Stratejik Amaç 4 Ġlköğretim çağındaki

(6-14 yaĢ) çocuklarının tamamının

okullaĢmasını sağlamak, eğitim

öğretimin niteliğini, izlemek ve kalitesini

Türkiye standartlarına ulaĢtırmak.

Stratejik Hedef 4.4 Stratejik plan

dönemi sonuna kadar lköğretimde

okuyan tüm öğrencilere kitap okuma

alıĢkanlığı kazandırmak. Türkçeyi

doğru ve güzel kullanma Türk

kültürünü öğretme konularında

faaliyetlerde bulunmak.

Stratejik Hedef 4.5 Stratejik plan

dönemi sonuna kadar okullarımızın

%75’in de aĢı vb. iĢlemleri sağlık

taramalarını sistemli bir hale getirerek

sağlıklı bir toplumun oluĢmasını

sağlamak

Stratejik Hedef 4.6 Ġlimizde Seviye

Belirleme Sınavı (SBS) sonuçları

dikkate alınarak öğretmen baĢarısını

istenilen seviyeye ulaĢtırmak için tüm

öğretmenlerin Stratejik plan dönemi

sonuna kadar Mesleki yeterliliklerini

artırmak

Stratejik Hedef 4.7 Stratejik plan

dönemi sonuna kadar öğrencilerimizin

kendilerine ve dolayısıyla topluma zarar

veren (Ģiddet konusunda)

davranıĢlardan uzak tutulması için yılda

en az 2 kez eğitici faaliyet yapmak.

Eğitim-Öğretim Birimi Eğitim Öğretim

Strateji GeliĢtirme

Birimi

Eğitim-Öğretim Birimi

Hizmetiçi Eğitim

Eğitim-Öğretim Birimi

Hizmetiçi Eğitim

Eğitim-Öğretim Birimi

Hizmetiçi Eğitim

Eğitim Öğretim

Strateji GeliĢtirme

Birimi

Eğitim Öğretim

Strateji GeliĢtirme

Birimi

Eğitim Öğretim

Strateji GeliĢtirme

Birimi


EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM

TEMA STRATEJĠK AMAÇ

Orta öğretim

Stratejik Amaç 5 Ortaöğretim çağındaki

çocukların tamamının okullaĢmasını sağlamak,

okullaĢma oranını Mesleki ve Teknik Eğitim lehine

artırmak, eğitim öğretimin niteliğini, izlemek ve

kalitesini Türkiye standartlarına ulaĢtırmak

STRATEJĠK

HEDEFLER

Stratejik Hedef 5.1

Ortaöğretimde 2009 yılında %65

olan okullaĢma oranını, her yıl

%6’lik artıĢlarla 2014 yılı

sonuna kadar %86,9’e çıkarmak.

Stratejik Hedef 5.2 Adana’da

ortaöğretim öğrencilerinin

Lisans YerleĢtirme Sınavı (LYS)

sınavlarındaki baĢarı oranlarını

2014 yılı sonuna kadar Türkiye

sıralamasında ilk 5 içerinde yer

almasını sağlamak.

Stratejik Hedef 5.3 Ġlimiz

ortaöğretim okullarının Stratejik

plan dönemi sonuna kadar

tamamında Ģiddet ve zararlı

madde bağımlılığı konusunda

seminerlerin verilmesi.

Stratejik Hedef 5.4 Ġlimizde

LYS sonuçları dikkate alınarak

öğretmen baĢarısını istenilen

seviyeye ulaĢtırmak için tüm

öğretmenlerin Stratejik plan

dönemi sonuna kadar Mesleki

yeterliliklerini artırmak.

SORUMLU

BĠRĠM

KOORDĠNE BĠRĠM

Eğitim -Öğretim Eğitim-Öğretim

Strateji GeliĢtirme

Birimi

Çıraklık Yaygın

Eğitim Birimi

Hizmetiçi Eğitim

Eğitim -Öğretim

Eğitim -Öğretim

Hizmetiçi Eğitim

Birimi

Eğitim -Öğretim

Hizmetiçi Eğitim

Birimi

Çıraklık Yaygın

Eğitim Birimi

Eğitim -Öğretim

Strateji GeliĢtirme

Birimi

Eğitim -Öğretim

Strateji GeliĢtirme

Birimi

Eğitim -Öğretim

Strateji GeliĢtirme

Birimi

139


EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM

140

TEMA STRATEJĠK AMAÇ

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim

Stratejik Amaç 6 AB standartlarında

mesleki-yaygın eğitim veren

okul/kurumların niteliğinin arttırılmasını

sağlamak

STRATEJĠK

HEDEFLER

Stratejik Hedef 6.1 Ġlimizde

mesleki eğitim oranını

%29,66’dan her yıl %25’lik

artıĢlarla 2014 yılı sonuna kadar

%75 oranına çıkarmak ve

ortaklıklar geliĢtirerek mesleki

eğitime rekabeti arttırmak.

Stratejik Hedef 6.2 Ġlimizde

mesleki eğitimde 1965 kadrolu

öğretmenimizin 2014 yılı sonuna

kadar alanları ile ilgili

güncellenen teknoloji karĢısında,

hizmetiçi mesleki eğitime

katılımlarını %30 oranında

arttırılmasını sağlamak.

SH 6.3 2014 yılı sonuna kadar

yaygın eğitim yöntemini

kullanarak okur-yazarlık oranını

%100’e çıkarmak ve yetiĢkin

eğitiminde (Özellikle anne-baba

eğitimi) faaliyet sayısını her yıl

%10 arttırmak.

SORUMLU BĠRĠM KOORDĠNE BĠRĠM

Çıraklık Yaygın Eğitim Birimi

Eğitim -Öğretim

Hizmetiçi Eğitim Birimi

Çıraklık Yaygın Eğitim Birimi

Eğitim -Öğretim

Hizmetiçi Eğitim Birimi

Çıraklık Yaygın Eğitim Birimi

Eğitim -Öğretim

Hizmetiçi Eğitim Birimi

Eğitim -Öğretim

Hizmetiçi Eğitim

Strateji GeliĢtirme

Birimi

Hizmetiçi Eğitim

Strateji GeliĢtirme

Birimi

Hizmetiçi Eğitim

Strateji GeliĢtirme

Birimi


EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM

TEMA STRATEJĠK AMAÇ STRATEJĠK HEDEFLER SORUMLU BĠRĠM KOORDĠNE BĠRĠM

Hizmetiçi Eğitim

Stratejik Amaç 7 Eğitim-Öğretim

faaliyetlerinin daha verimli ve üretime dönük

olması amacıyla yaratıcı, dinamik ve çağdaĢ

personellerin hizmet içi eğitim yoluyla

performanslarının yükseltilmesi, yetiĢtirilmesi

biliĢim teknolojisi alanında yaĢanan hızlı

geliĢmeler sonucunda ortaya çıkan yenilik ve

değiĢimleri tüm çalıĢanlara yansıtarak sahip

oldukları bilgileri güncel tutarak dıĢ geliĢmelere

duyarlı hale getirmek.

SH 7.1 Stratejik plan

dönemi içinde kurumsal

düzeyde ‘’Eğitim Ġhtiyaçları

Analizi’’ gerçekleĢtirilerek

plan döneminin her yılı için

eğitim programları

hazırlamak.

SH 7.2 2008-2009 yılında

457 olan hizmetiçi eğitim

seminer/kurs faaliyetleri

sayısını her yıl %5’lik

artıĢlarla 2014 yılı sonuna

kadar %20 oranında

artırmak.

SH 7.3 2008-2009 yılında

11.372 olan hizmetiçi eğitim

seminer/kurs faaliyetlerine

katılan kursiyer sayınsı her

yıl %5’lik artıĢlarla 2014

yılı sonuna kadar 15.000‘e

çıkarmak.

Hizmetiçi Eğitim

Birimi

Spor Ġzcilik Bürosu

Spor Ġzcilik Bürosu

Hizmetiçi Eğitim

Strateji Birimi

Spor izcilik bürosu

Strateji Birimi

Spor izcilik bürosu

Strateji Birimi

141


EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM

142

TEMA STRATEJĠK AMAÇ

Hizmetiçi Eğitim

Stratejik Amaç 7 Eğitim-Öğretim

faaliyetlerinin daha verimli ve üretime

dönük olması amacıyla yaratıcı, dinamik

ve çağdaĢ personellerin hizmet içi eğitim

yoluyla performanslarının yükseltilmesi,

yetiĢtirilmesi biliĢim teknolojisi alanında

yaĢanan hızlı geliĢmeler sonucunda ortaya

çıkan yenilik ve değiĢimleri tüm

çalıĢanlara yansıtarak sahip oldukları

bilgileri güncel tutarak dıĢ geliĢmelere

duyarlı hale getirmek

STRATEJĠK

HEDEFLER

Stratejik Hedef 7.4 Ġlimiz hizmet

içi eğitim faaliyetlerinin konularına

yönelik 434 olan eğitim görevlisi

sayısını her yıl %5’lik artıĢlarla

2014 yılı sonuna kadar 554’e

çıkarılması.

Stratejik Hedef 7.5 Ġl bazında

hizmet içi eğitim merkezlerinin

fiziki ve araç-gereç bakımından

eğitim Ģartlarına uygun 2014 yılı

sonuna kadar tam donanımlı 15

ilçede birer adet hizmet içi eğitim

merkezi olabilecek okulları

oluĢturmak.

SORUMLU

BĠRĠM

Hizmetiçi Eğitim

Birimi

Hizmetiçi Eğitim

Birimi

KOORDĠNE BĠRĠM

Hizmetiçi Eğitim

Birimi

Strateji GeliĢtirme

Birimi

Hizmetiçi Eğitim

Birimi

Strateji GeliĢtirme

Birimi


EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM

TEMA STRATEJĠK AMAÇ

Özel Eğitim

Stratejik Amaç 8 Ġl düzeyinde özel eğitim,

rehberlik ve danıĢma hizmetlerini geliĢtirmek

ve Rehberlik AraĢtırma Merkezlerinin

yaygınlaĢmasını sağlamak.

STRATEJĠK

HEDEFLER

Stratejik Hedef 8.1 Okul

çağında özel eğitime

muhtaç olan çocukların

2014 yılı sonuna kadar

%100’ünün

okullaĢmasını sağlamak.

Stratejik Hedef 8..2

RAM’larda bireylere

hizmet hızını arttırarak

bireylerin hizmet alma

verimliliğini %100

arttırılmasını sağlamak

Stratejik Hedef 8.3 Özel

eğitim kurumlarında HĠE

almayan öğretmen ve

personelin 2014yılı

sonuna kadar hizmet içi

eğitim ihtiyacının

%100’ünü

gerçekleĢtirmek.

SORUMLU BĠRĠM KOORDĠNE BĠRĠM

Rehberlik ve AraĢtırma

Birimi

Rehberlik ve AraĢtırma

Birimi

Rehberlik ve AraĢtırma

Birimi

Rehberlik ve

AraĢtırma Birimi

Strateji Birimi

Rehberlik ve

AraĢtırma Birimi

Strateji Birimi

Rehberlik ve

AraĢtırma Birimi

Strateji Birimi

143


EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM

144

TEMA STRATEJĠK AMAÇ STRATEJĠK HEDEFLER SORUMLU BĠRĠM KOORDĠNE BĠRĠM

Ġzleme ve Rehberlik

Stratejik Amaç 9 Müdürlüğümüze bağlı

özel ve resmi okul/kurumlar ile tüm

birimlerin, misyona yönelik çalıĢmalarını

etkin olarak izlemek, sonuçlarını

değerlendirmek ve rehberlik yapmak.

Stratejik Hedef 9.1 2008-

2009 yılında müdürlüğümüz

ilköğretim müfettiĢlerince

rehberlik (özellikle yeni

müfredat programı

hakkında) yapılan okul ve

kurum oranını %85 ‘ten

2014 yılı sonuna kadar

%95’e çıkarmak.

Stratejik Hedef 9.2 2008-

2009 yılında müdürlüğümüz

ilköğretim müfettiĢlerince

denetim yapılan okul ve

kurum oranını %85 ‘ten

2014 yılı sonuna kadar

%95’e çıkarmak.

Stratejik Hedef 9.3

Ġlimizde faaliyet gösteren

özel öğretim kurumlarının

stratejik plan dönemi

sonuna kadar her yıl

%80’ini denetlemek.

TeftiĢ Bürosu

TeftiĢ Bürosu

TeftiĢ Bürosu

TeftiĢ Bürosu

Strateji Birimi

TeftiĢ Bürosu

Strateji Birimi

TeftiĢ Bürosu

Strateji Birimi


SOSYAL ve KÜLTÜREL GELĠġĠM

TEMA STRATEJĠK AMAÇ STRATEJĠK HEDEFLER SORUMLU BĠRĠM KOORDĠNE BĠRĠM

Eğitim-Kültür

Stratejik Amaç 10 Müdürlüğümüze bağlı

bütün kurumlarda öğrencilerin düĢünme,

algılama, sorumluluk alabilme ve sorun

çözebilme özelliklerine sahip, milli manevi

değerleri özümsemiĢ, yeni fikirlere ve

değiĢime açık bireyler olarak yetiĢtirilmesini

sağlamak.

Stratejik Hedef 10.1

Stratejik plan dönemi

sonuna kadar düĢünme,

algılama, sorumluluk ve

sorun çözebilme

özelliklerine sahip

olabilmesi için milli

değerlerimiz ile ilgili gün ve

haftalarda Ġlköğretim

okulları ve Ortaöğretim

kurumlarında alıĢılagelmiĢ

kutlamaların dıĢına çıkılarak

yaĢayarak öğrenme

becerileri kazandırma.

Stratejik Hedef 10.2

Stratejik plan dönemi

sonuna kadar Spor ve

izcilik faaliyetlerine

katılımcı öğrenci sayısını ve

etkinlik çeĢitliliğini

arttırmak

Kültür Bürosu

Kültür Bürosu

Kültür Bürosu

Strateji Birimi

Kültür Bürosu

Strateji Birimi

145


SOSYAL VE KÜLTÜREL GELĠġĠM

146

TEMA STRATEJĠK AMAÇ STRATEJĠK HEDEFLER SORUMLU BĠRĠM KOORDĠNE BĠRĠM

Eğitime Destek Hizmeti

Stratejik Amaç 11 Kurumda çalıĢan bütün

personelin iĢ veriminin artırılması, moral ve

motivasyonunun en üst seviyeye çıkarılması.

Stratejik Hedef 11.1

Stratejik plan dönemi

sonuna kurum içinde

yapılan memnuniyet anketi

sonuçlarına göre

memnuniyet oranını her yıl

en az 3 puan yükseltmek.

Kurum içinde 3 aylık

aralıklarla memnuniyet

anketi uygulanacak,

sonuçlar birim amirleri

bazında ve her birim

bazında değerlendirilip Ar-

Ge birimlerinde iyileĢtirme

çalıĢmaları yapılması.

Kültür Bürosu

Kültür bürosu

Strateji Birimi


SOSYAL VE KÜLTÜREL GELĠġĠM

TEMA STRATEJĠK AMAÇ STRATEJĠK HEDEFLER SORUMLU BĠRĠM KOORDĠNE BĠRĠM

Basın ve Halkla ĠliĢkiler

Stratejik Amaç 12 Milli Eğitim

politikalarının geniĢ yelpazede alt birimlere

ve kamuoyuna aktarılması için gerekli

materyallerin günümüz teknolojileriyle

yenilenmesini sağlamak

Stratejik Hedef 12.1

Stratejik plan dönemi sonuna

kadar Müdürlüğümüzü ve

Müdürlüğümüze bağlı okul

ve kurumların çalıĢmalarını

yazılı ve görsel basın yolu ile

kamuoyuna duyurmak.

Stratejik Hedef 12.2 2014

yılı sonuna kadar elektronik

arĢiv sistemine geçilmesi ve

web sitesi kanalıyla kendi

haberlerimizin %100’nü

veren sistemin kurulması.

Stratejik Hedef 12.3 2014

yılı sonuna kadar Medyada

çıkan pozitif haber ve onayı

alınan programların sayısını

her yıl bir önceki yıla göre

%15 arttırmak.

Basın Yayın Halkla

ĠliĢkiler Birimi

Basın Yayın Halkla

ĠliĢkiler Birimi

Basın Yayın Halkla

ĠliĢkiler Birimi

Basın Yayın Halkla

ĠliĢkiler Birimi

Strateji Birimi

Basın Yayın Halkla

ĠliĢkiler Birimi

Strateji Birimi

Basın Yayın Halkla

ĠliĢkiler Birimi

Strateji Birimi

147


AR-GE ÇALIġMALARI

148

TEMA STRATEJĠK AMAÇ

Ar-Ge

Stratejik Amaç 13 ÇağdaĢ eğitim anlayıĢı

içinde müdürlüğümüzün ve okullarımızın

kalite standardını yükseltmek için öğretmen,

öğrenci ve tüm personelin bir Ar-Ge

anlayıĢı desteklenen nitelikli bir eğitim

siteminin oluĢturulmasına yardımcı olmak.

STRATEJĠK

HEDEFLER

Stratejik Hedef 13.1 Ġl

Milli Eğitim Müdürlüğü

bünyesinde oluĢturulan

Ar-Ge birimini Stratejik

plan dönemi sonuna

kadar, iyileĢtirme ve

geliĢtirme çalıĢmaları

yapmak

Stratejik Hedef 13.2

Stratejik plan dönemi

sonuna kadar Milli Eğitim

Müdürlüğü birimlerinin

ihtiyaç duyduğu alanlarda

araĢtırmalar yapmak ve

yüksek eğitimde 20

araĢtırmayı desteklemek.

SORUMLU BĠRĠM KOORDĠNE BĠRĠM

Ar-Ge Birimi

Ar-Ge Birimi

AR-GE Birimi

Strateji Birimi

AR-GE Birimi

Strateji Birimi


AR-GE ÇALIġMALARI

TEMA STRATEJĠK AMAÇ

Projeler

Stratejik Amaç 14 Avrupa Birliğine tam

üyelik perspektifi çerçevesinde üye

devletlerle iĢbirliği içinde eğitimin

kalitesini yükseltmek; birliğin mesleki

eğitim politikasının uygulanmasını

sağlamak AB fonlarından daha fazla

yararlanmak. AB’ye üye ülkelerdeki

kurumlarla ortaklık projeleri yaparak,

ilimizi ve ülkemizi en iyi Ģekilde temsil

etmek.

STRATEJĠK

HEDEFLER

Stratejik Hedef 14.1

2014 yılı sonuna kadar

Adana ilimizde AB

Eğitim ve Gençlik

Programları, LLP (Hayat

Boyu Öğrenim) ve

Gençlik Programlarında

ilimizdeki bütün okulları

bilgilendirmek ve proje

sunumlarını sağlamak.

Stratejik Hedef 14.2

Stratejik plan dönemi

sonuna kadar Her okulda

her yıl en az bir adet AB

projesi kapsamında

projeler hazırlanması.

SORUMLU BĠRĠM KOORDĠNE BĠRĠM

PKE Birimi

PKE Birimi

PKE Birimi

Strateji Birimi

PKE Birimi

Strateji Birimi

149


150

LĠTMUS TESTĠ Ek-5

Stratejik yönetim anlayıĢında; önceden yapılan iç ve dıĢ çevre analizinde bazı noktaların

gözden kaçırılması, kurumsal yapıda yeni durumların ortaya çıkması, paydaĢ

beklentilerinin değiĢmesi gibi stratejik planların baĢarılı olmasını etkileyecek faktörlerin

her zaman gözetilmesi zorunludur. Bu ilkeden hareketle Adana MEM stratejik yönetim

modelinde, LĠTMUS testleri bir kontrol kurgusu içerisinde uygulanmaktadır.

LĠTMUS, stratejik planın temel unsurlarının değerlendirilmesi ve bu unsurlar arasındaki

uyumun ölçülmesini amaçlayan bir test tekniğidir. Aynı zamanda stratejik yönetim

modellerinde stratejilerin yerleĢtirilmesi olarak bilinen, seçilen stratejilerin kurumun amaç

iĢ süreçleri ile bütünleĢtirilmesi sürecinde de katkı sağlayan bir değerlendirme ve geri

besleme aracıdır.

MEM MĠSYON ĠFADESĠ LĠTMUS TESTĠ

MĠSYON: Türk Milli Eğitimin amaç ve ilkelerine bağlılıkla, temel yasalara ve mevzuata

uygun olarak, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, vatanını, milletini seven ve ülkesini

bilimin ıĢığında, çağdaĢ uygarlık seviyesine ulaĢtırmayı amaç edinen bireyler yetiĢtirmek,

etkinlik ve verimliliği sağlamak amacıyla bünyesinde bulunan tüm kurum ve kuruluĢlara

yönelik inceleme, araĢtırma, danıĢmanlık ve eğitim hizmeti vererek, çalıĢmaları

değerlendirmek ve geliĢme faaliyetlerini sürekli kılmaktır.

Değerlendirme

Puanı

No Değerlendirme soruları 1 2 3 4 5

1 Müdürlük faaliyetleri ile uyumludur.

2 Müdürlük çalıĢanları misyona katkılarını görebiliyorlar.

3 Yönetimdeki değiĢikliklere rağmen misyon ayakta kalabiliyor.

4 Kim olduğumuzu, neyi kim ve ne için yaptığımızı ve bunun

neden önemli olduğunu cevaplıyor.

5 Müdürlük için stratejik bir öneme sahiptir.

6 UlaĢılmak istenilen noktayı açık Ģekilde ifade etmektedir.

7 Yararlanıcılar ve karar alıcılar için önemlidir.

8 Müdürlük iĢlerini daha ileri bir noktaya götürecek niteliktedir.

MEM VĠZYON ĠFADESĠ LĠTMUS TESTĠ

VĠZYON: ÇağdaĢ uygarlığa katkıda bulunan, aklın ve bilimin önderliğinde bilgiye ve bilimsel

düĢünceye sahip yüksek nitelikte bilgi çağı insanını yetiĢtirerek, ilimizin ülke çapında eğitim lideri

olmasını sağlamak.

Birimi: Değerlendirme

Puanı

No Değerlendirme soruları 1 2 3 4 5

1 Vizyon ifadesi kurumun ideal geleceğini net bir Ģekilde

yansıtıyor.

2 Vizyon ifadesi ilham verici ve çaba gerektiricidir.

3 Vizyon ifadesi hatırlanabilir.

4 Misyonun yerine getirilmesi vizyonu gerçekçi bir hale

getirecektir.

(*) Puanlama yapılırken, 1-5 arası ölçeklenmiş bölüme en düşük düzey olan 1 “ den,

en yüksek düzey olan 5” e kadar kod verebilirsiniz.


MEM TEMEL DEĞERLER LĠTMUS TESTĠ

Türk Millî eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerini uygulamanın yanı sıra;

Türk Milletinin bütün fertlerini;

Anayasal değerlere aykırı iĢ yapmayız.

ÇalıĢmalarda baĢarının takım çalıĢması ile yakalanacağına inanırız.

Tüm çalıĢmalarda, eğitimde kaliteyi ön planda tutarız.

Görev dağılımında ve hizmet sunumunda adil oluruz ve çalıĢanın

kuruma katkısını tanıyıp takdir ederiz.

Eğitime yapılan yatırımı kutsal sayar, kurumlarımıza her türlü desteği

veririz

Kurumsal ve bireysel geliĢmenin “Sürekli Eğitim ve iyileĢtirme”

anlayıĢının uygulanması sonucu gerçekleĢeceğine inanırız.

Kurumumuzun planlı geliĢimini benimseriz

Sağlıklı bir çalıĢma ortamının önemine inanırız.

Gerektiğinde öncelik kullanmaktan çekinmeyiz.

Kurumlarımızda çalıĢanlara öğrenme ve yeni beceriler geliĢtirme fırsatı

verilmesi gerektiğine inanırız.

Çevre bilincini tüm kurumlarımızda etkin bir Ģekilde yaygınlaĢtırmaya

çalıĢırız.

Değerlendirme

Puanı

No Değerlendirme soruları EVET HAYIR

1 Değerler misyon ve vizyon için bir temel oluĢturabilir mi?

2 Kurumdaki herkes tarafından benimsenen değerler dahil

edilmiĢ mi?

3 Değerler, çalıĢan mükemmeliyetini teĢvik ediyor mu?

4 Yararlanıcılara nasıl davranılması gerektiğini tanımlıyorlar mı?

5 Değerler, kalite performansı için beklentileri netleĢtiriyor mu?

Örnek

Stratejik Amaçlar

Stratejik Hedefler Litmus Testi

Hedef N. Hedefler Uygun Uygun

Değildir

Açıklama: Uygun olmama

nedenini açık bir Ģekilde belirtiniz,

eğer değiĢiklik yapılacaksa değiĢen

haliyle buraya yazınız.

151


Sonuçlar:

Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik planı misyon, vizyon ve temel değerler,

stratejik amaçlar ve stratejik hedeflere iliĢkin LITMUS testleri stratejik planlama

çalıĢmalarından sorumlu yöneticilere uygulanmıĢ olup sonuçlar yüzde (%) olarak

grafiklendirilmiĢtir.

Litmus testleri sadece Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerine değil kararların

uygulama birimleri olan ilçe yöneticilerine de uygulanmıĢtır. Bu Ģekilde Ġl

Müdürlüğü ve ilçe yöneticileri arasında görüĢ ve algı farklılıkların olup olmadığı

test edilmiĢtir. ġekillerde görüldüğü gibi sonuçlar çok olumlu bulunmuĢtur.

ġekil Müdürlük Misyon-Vizyon Litmus Testi ġekil Ġlçler Misyon-Vizyon Litmus Testi

ġekil Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Amaçlar Litmus Testi

152


ġekil Ġlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sratejik Amaçlar Litmus Testi

Stratejik amaçlar düzeyinde Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ġlçe Milli Eğitim

Müdürlüklerince ilgili birimlere ayrı ayrı olarak yapılan Litmus test sonuçları da olumlu

bulunmuĢ olup anlamlı bir fark görülmemiĢtir.

Bu sonuçlara göre Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik plan unsurlarının birbiri ile

uyumlu olduğu söylenebilir.

153


154


STRATEJİK PLANIMIZIN HAZIRLANMASINDA

DESTEK VEREREK KATKI SAĞLAYAN

TÜM KURUM VE KURULUŞLARA

TEŞEKKÜR EDERİZ.

ADANA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010-2014

İLETİŞİM:

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Rüstem ÖZCAN

rustemozcan01@hotmail.com

0 322 458 83 71 / 1134

Ahmet Yılmaz ÖZEN

Murat KIRICI

Fatma BİLGİLİ

Alper YÜKSEL

arge01.adana-meb.gov.tr

0 322 458 83 71 / 1600

155


156


T.C

MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME BÜROSU

Mücahitler Bulvarı Vilayet Konağı

B. Blok 3. Kat Pk: 01139 Seyhan/ADANA

Tel: 0322 458 83 71- 80 Fax:322 458 83 95

Web Adresi: http://arge01.adana-meb.gov.tr

157

More magazines by this user
Similar magazines