Cinsel Suç Mağdurlarıyla İlgili Erişkinlerde Bilirkişilik ve ...

huber.ben23

Cinsel Suç Mağdurlarıyla İlgili Erişkinlerde Bilirkişilik ve ...

Cinsel Suç Mağdurlarıyla İlgili Yasalar

Erişkinlerde Bilirkişilik

ve

Uygulamadaki Sorunlar

1 4. Bahar Sempozyumu

1 5 Nisan 201 0

M. Can Ger


E. B. Ç.

Bu şahsın arkamdan gelmediğinden emin olduktan sonra

telefonumu çıkartarak polisi aradım fakat heyecandan ve

korkudan derdimi anlatamıyordum. En sonunda benzinlikte

gördüğüm pompacıların yanına gittim ve zor durumda olduğumu

polis çağırmalarını istedim. Ve bir süre sonra görevli ekipler

geldiler. Kendilerine durumu izah ettim. Görevliler beni önce

doktor raporumu almak için ……… Devlet Hastanesine

getirdiler. Devlet Hastanesi beni 112 acil ambulansı ile ilk önce

……………………………Hastanesine götürdü, fakat burası

bana darp cebire bakmıyoruz kadın doğum hastalıkları ile ilgili

olduğu için İstanbul Adliyesi Adli Tabibine götürüldüm ve

burada muayenem yapıldı.


E. B. Ç.

Fakat Pazartesi günü tekrar Adli Tıp kurumuna gelmem ve

banyo yapmamam, tuvalete gidip çiş yapmamam, yüzümü

yıkamamam istendi. Fakat öncesinde …………… Hastanesine gidip

eğer burada vücudumda bulunan biyolojik deliller alınırsa

Pazartesi gelmem gerekmediğini söylediler, bunun üzerine

…………. Hastanesine gittik, fakat gerekli malzemelerinin

olmadığını söylemeleri üzerine tekrar Bakırköy Adliyesi Adli

Tıbbı telefonla aradılar ve Zeytinburnu İlçe Emniyet

Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Büro Amirliğinden gerekli

malzemeler temin edilirse numuneleri alabileceklerini

söylemeleri üzerine Zeytinburnu emniyetten malzemeleri

aldıktan sonra gerekli numuneleri verdik. 02.08.2009


CİNSEL SUÇLARLA İLGİLİ HUKUKİ TANIMLAR

Cinsel Saldırı: Saldırganın cinsel dürtülerle mağdurun onayı

olmadan bedensel dokunulmazlığını ihlal etmesidir. Dokunma

organ veya alet sokmaya kadar geniş bir yelpazede

değerlendirilir. T. C. K. 1 02

Tecavüz: Hukuk, saldırıda mağdurun vajinal veya anal, organ

veya yabancı cisim sokulmasına maruz kalmasını tecavüz olarak

nitelemektedir. T. C. K. 1 02 – 1 03

İstismar: İstismar sözcüğü çocukların kandırılarak cinsel

dürtüler doğrultusunda kullanılmasını karşılamaktadır. T. C. K. 1 03

Cinsel Taciz: Saldırganın cinsel dürtüler ile, mağdurun onayı

olmadan gözle, sözle, jest ve mimiklerle ve her türlü yazılı

ve sözlü iletişim aracıyla kişiyi rahatsız etmesidir. Eylemde

fiziksel temas yoktur. T. C. K. 1 05


2006 yılına kadar ceza mahkemelerinde karara bağlanan

dava ve mağdur sayısı

T.C.K. Dava Toplam Erkek Kadın

Suçlar 102-105 105 1 8033 22906 8426 14480

Cinsel saldırı 102 6287 8657 3770 4887

Çocukların cinsel istismarı 103 2837 3274 1289 1985

Reşit olmayanla cinsel ilişki 104 2373 3099 1149 1950

Cinsel taciz 105 7036 7876 2218 5658

TC Adalet Bakanlığı, Adalet İstatistikleri, 114, 2006


Cinsel saldırı

MADDE 1 02

(1)Cinsel Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını

ihlâl eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, iki yıldan yedi yıla

kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması

suretiyle işlenmesi durumunda, yedi yıldan on iki yıla kadar

hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin eşe karşı işlenmesi

hâlinde, soruşturma ve kovuşturmanın yapılması mağdurun

şikâyetine bağlıdır.


(3) Suçun;

a) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak

durumda bulunan kişiye karşı,

b) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz

kötüye kullanılmak suretiyle,

c) Üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde

bulunan bir kişiye karşı,

d) Silâhla veya birden fazla kişi tarafından birlikte,

işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilen cezalar

yarı oranında artırılır.


(4) Suçun işlenmesi sırasında mağdurun direncinin kırılmasını

sağlayacak ölçünün ötesinde cebir kullanılması durumunda kişi

ayrıca kasten yaralama suçundan dolayı cezalandırılır.

(5) Suçun sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığının

bozulması hâlinde, on yıldan az olmamak üzere hapis

cezasına hükmolunur.

(6) Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü

hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.


NEYSEKİ 14 YAŞ VETO YEDİ

Madde, `1 5 yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide

bulunanlar, 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır`

hükmünü içeriyor. Yargıtay, bu maddedeki 15 yaşın, 14`e

indirilmesini önerdi. Toplantıya katılanların bir bölümü

öneriye itiraz etti. Sonuç olarak 14 yaş konusunda bir

uzlaşma sağlanamadı.

Hülya Karabağlı- Zübeyde Yalçın


Reşit olmayanla cinsel ilişki

MADDE 1 04.

(1) Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, on beş yaşını bitirmiş

olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi kişi, şikâyet üzerine, altı

aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Fail mağdurdan beş yaştan daha büyük ise, şikâyet koşulu

aranmaksızın cezası iki kat artırılır.


Cinsel taciz

MADDE 1 05

(1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında,

mağdurun şikâyeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis

cezasına veya adlî para cezasına hükmolunur.

(2) Bu fiiller, hiyerarşi veya hizmet ilişkisinden kaynaklanan

nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ya da aynı işyerinde

çalışmanın sağladığı kolaylıktan yararlanılarak işlendiği

takdirde, yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı

oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur işi terk etmek

mecburiyetinde kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az

olamaz.


Cinsel saldırı

MADDE 1 02

(3) Suçun;

a) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak

durumda bulunan kişiye karşı, işlenmesi hâlinde

yukarıdaki fıkralara göre verilen cezalar yarı oranında

artırılır.

(5) Suçun sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığının

bozulması hâlinde, on yıldan az olmamak üzere hapis

cezasına hükmolunur.


Eski Ceza Yasası

Madde 41 6

On beş yaşını bitiren bir kimsenin cebir ve şiddet veya

tehdit kullanmak suretiyle ırzına geçen veyahut

akıl veya beden hastalığından veya kendi fiilinden

başka bir sebepten veya kullandığı hileli vasıtalardan

dolayı fiille mukavemet edemeyecek bir halde bulunan

bir kimseye karşı bu fiili işleyen kimse yedi seneden aşağı

olmamak üzere ağır hapis cezası ile cezalandırılır.


Mağdurun suç sırasındaki psikiyatrik durumu

Zeka geriliği: Orta, Ağır, Hafif, Sınırda Zihinsel Başarı

Affektif Bozukluk: Manik hecme, Psikotik depresyon,

Kısmi Remisyonda Affektif Bozukluk, Hipomani

Psikotik Bozukluk: Şizofreni, Şizoaffektif Bozukluk….

Remisyonda Psikotik Bozukluk

Adli Psikiyatri Bilimsel Çalışma Birimi: Adli Psikiyatri Uygulama Kılavuzu, TPD yayınları,

40- 41 , Ankara 2007


F. A. Hafif Derecede Z. G. IQ (59)

Cinsel Saldırı fiilinin hukuki anlam ve sonuçlarını

algılama yeteneğinin gelişmiş olup olmadığı”

“beden ve ruh sağlığının bozulmuş olup olmadığı“

“Ben bu yapılanların kötü olduğunu düşünüyorum, ancak

babamdan herhangi, bir şikayetim yoktur. ”

“Söyleyemem, kötü bir şey büyüyünce anlatırım

ya da annemle babam boşanınca anlatırım. ”

“Söylersem babamın döveceğinden korktum. ”


SONUÇ:

Cinsel saldırı fiilinin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama

yeteneğinin gelişmemiş olduğu ve halen kendisinde tedaviyi

gerektirir bir ruh sağlığı bozukluğu bulunmamakla birlikte

yaşadığı ruhsal travma nedeniyle daha sonraki tarihlerde

ruh sağlığının bozulma olasılığının bulunduğu tıbbi kanaatini

bildirir sağlık kurulu raporu oy birliği ile verildi.


Cinsel saldırı ya da tecavüz suçu sonucunda mağdurun

ruh sağlığının bozulmaması mümkün mü?

Travmatik Olay:

Kişi gerçek bir ölüm ya da ölüm tehdidi, ağır bir yaralanma

ya da kendisinin ya da başkalarının fizik bütünlüğüne bir

tehdit olayını yaşamış, böyle bir olaya tanık olmuş ya da

böyle bir olayla karşı karşıya gelmiştir gelmiştir.

Kişinin tepkileri arasında aşırı korku, çaresizlik ya da

dehşete düşme vardır.

Travmatik olayın (Cinsel Saldırı) kendisi Travma Travma

Sonrası Stres Bozukluğu gibi tanımlanmış bir hastalığın

tanısını koyduran temel bir tanı ölçütü, temel bir

psikiyatrik belirtidir.


R.Travma sonrası önde gelen belirti ve bulgular

yeniden yaşantılama

kaçınma

küntleşme

artmış ya da aşırı uyarılmışlık belirtileri

R.Travmaya eşlik eden belirti ve bulgular

depresif belirtiler,

suçluluk,

utanç duyma,

tepkisellik,

dissosiatif belirtiler…

CİNSEL ŞİDDETİN YASAL VE RUHSAL DEĞERLENDİRİLMESİ KLAVUZ TASLAĞI;

TPD Görev Grubu, Aralık 2009


E. B. Ç.

02.10.2009

Acil poliklinik başvuru

İletişime isteksiz, çağrışım hızı azalmış, tedavi ekibine

vensizliği mevcut,duygulanımı çökkün, öfkeli, suisid fikirleri

ve karşısındaki insanlara yönelik zarar verme fikirleri mevcut.

Son dönemde yoğun uykusuzluk şikayetleri nedeniyle uyumak

için alkol aldığını söylüyor. Bu olayı kafasından atamadığını,

olayın etkisinin ömrü boyunca geçmeyeceğini söylüyor,

27.10.2009

Psikiyatri muayenesi

Görüşmeye isteksiz, çökkün, tepkili, daha önce çok kez ifade

verdiğini söylüyor


E. B. Ç.

03.11.2009

Sosyal inceleme raporu

Annesi evden dışarı çıkamadığını, 10 günde bir yakın

arkadaşları ile buluşmak için evden çıkabildiğini,

agresif ve hırçın tavırlarının arttığını, sigara içmesinde

çok büyük artış olduğunu, uyku düzeninin bozulduğunu,

genellikle kabuslar görüp uyandığını, uykusundan çığlık atarak

uyandığını, sosyal yaşama ilgisinin azaldığını, olay öncesi tv

haberlerini izlemekte iken şu anda haberleri izlemediğini

ve kendisini “kirlenmiş” gibi hissettiğini söylemiştir.

Teyzesi hiç uyku uyumadığını,

sürekli ağlama nöbetleri geçirdiğini söylemektedir.


E. B. Ç.

04.01.2010

Psikiyatri muayenesi

iletişime giriyor,

görüşme sırasında gözleri doluyor,

duygulanım çökkün, öfkeli

insanları gördükçe sık sık hatırlıyor ve kafasını çeviriyor,

çok korkuyor

bakışlara tahammülü olmadığından dışarı çıkamadığını,

olayları anlatırken yeniden yaşadığını söylüyor

insanlardan nefret ettiğini, eski arkadaşlarıyla da

görüşmediğini söylüyor,

uykusuzluk yaşıyor, rüyalarında sık sık olayı yaşayıp uyanıyor,

sık sık ağlıyor ve öfke patlamaları yaşıyor,

sık sık irkilmeler yaşadığını,

Ağustos ayından beri çalışmıyor, kimse ile görüşmüyor,


Ruhsal Travma ile ilişkili sorunlar veya hastalıklar

Akut stres tepkileri, ASB,

Eşik altı TSSB, akut, kronik, geç başlangıçlı TSSB,

Karmaşık TSSB

Diğer anksiyete bozuklukları

Depresyon,

Alkol ve madde kullanımı

Kısa psikotik tepkiler …..

Cinsel Şiddetin Yasal ve Ruhsal Değerlendirilmesi Kılavuz Taslağı;

TPD Görev Grubu, Aralık 2009


Ruhsal Travma ile ilişkili sorunlar veya hastalıklar

Somotoform bozukluklar,

Disosiyatif bozukluklar,

Cinsel işlev bozuklukları,

Uyku bozuklukları,

Ağrı bozuklukları,

Kişilik bozuklukları,

Davranım bozukluğu…

Cinsel Şiddetin Yasal ve Ruhsal Değerlendirilmesi Kılavuz Taslağı;

TPD Görev Grubu, Aralık 2009


Travma öncesi kırılganlık faktörleri

Birinci derecede akrabalarda psikiyatrik hastalık öyküsü,

Eski psikiyatrik bozukluk,

Anne-babanın olmaması,

Travma öncesi veya sonrası yaşanan yaşam zorluğu,

Kadın olmak,

Erken dönem cinsel veya diğer çocukluk çağı travma öyküsü

Yeniden mağduriyet

Çocukluk çağı istismar öyküsü olanlarda yetişkinlik döneminde

yeniden mağdur olma durumunun sıklığı çeşitli çalışmalarla

belirtilmiştir. Çocukluk çağı cinsel ve fiziksel istismarın her

ikisini bildirenler arasında daha yaygın olduğunu bildirilmiştir.

Gölge Zeynep Belma: Cinsel Travma Sonrası Oluşan Ruhsal Sorunlar,

Nöropsikiyatri Arşivi, 2005; 42(1 - 2- 3- - 4): 1 9- 28.


G. Ö. SORUN/BEKLENTİ LİSTESİ

Babamın alkol aldığında yaptığı davranışlar çevresine ve bana

karşı. Şu an görüşmüyorum ama babamın yolda, orada, burada

gördü görecek korkusuyla yaşamak

Amcamın bana yeğenden farklı sevgi beslemesi ve

davranışlarını da aklımdan silmek istiyorum

Bütün bunlardan sonra zorbalıklı birinin karşıma çıkıp bana

sahip olması, şimdi cezalandırılıyor ama ben bu halde nasıl

yaşarım, ne yaparım düşüncesi

Sürekli rüyalarımda ve aklıma gelerek her gün her gün

yaşamam Ve ağlamaklı geçirmek istiyorum, her günümü, dakikamı

Yaşadığım bütün ailevi sorunları ve bu olayı unutmak. Keşke

olabilse beni seven bir aile istiyorum, bana çocukluğumu

ve gençliğimi verebilecek bir aile.


Sınır Olgularda

suç tarihinde kişinin durumu,

suçluyla tanışma ve karşılaşma şekilleri,

olay esnasında takındığı tavır,

olaydan sonra şikayetçi olup olmadığı,

başkaları tarafından yönlendirilip yönlendirilmediği

Soysal H: Adli Psikiyatri El Kitabı, 75 75- 77, İstanbul 2005


N. B.

SONUÇ: Tarihinde yaşanan, yaşandığı iddia edilen “Reşit

olmayanla cinsel ilişki “ sonrası adı geçenin akut stres

bozukluğu dönemi yaşadığı, 5 ay süreyle psikiyatrik tedavi

gördüğü, tedaviden yarar gördüğü, bu durumuyla söz konusu

olay sonrası adı geçenin ruh sağlığını etkileyecek nitelikte

akut stres bozukluğu denilen ruhsal sorun yaşadığı tıbbi

kanaatini bildirir sağlık kurulu raporudur.

Dava dosyasının tamamını ve …………. Hastanesinden

tedavi ile ilgili epikriz isteyelim.


D. Ö.

SONUÇ: Hastanemizde 12.02.2007 2007-26.02.2007 tarihlerinde

465952 protokol no ve “Davranım Bozukluğu+Sınırda Mental

Kapasite” tanısıyla, 19.04.2007-26. .02.2007 tarihleri arasında

597104 protokol no ve “Davranım Bozukluğu+Sınırda Mental

Kapasite” tanısıyla, 26.01.2009-02. .02.2009 tarihleri arasında

1768207 protokol no ve “Davranım Bozukluğu+Sınırda Mental

Kapasite” tanısıyla, 07.02.2009-12. .02.2009 tarihleri arasında

1795414 protokol no ve “Davranım Bozukluğu+Sınırda Mental

Kapasite” tanısıyla olmak üzere 4 kez yatırılarak tedavi

gördüğü, taburculuğundan sonra poliklinik kontrollerine devam

ettiği, öne sürülen olayın gerçekleşip gerçekleşmediğine

ilişkin bir netlik bulunmamakla birlikte halihazırda anksiyete

belirtilerinin bulunduğu, bu belirtilerin mevcut hastalığının da

doğal belirtileri arasında olduğu ve süregelmekte olan

tedavisinin sonucunda, bu belirtilerin kısmi remisyonda olduğu

tıbbi kanaatini bildirir sağlık kurulu raporu oy birliği ile verildi.


CİNSEL TRAVMA KURBANI ERİŞKİNLERDE

ADLİ PSİKİYATRİK DEĞERLENDİRME

Adli psikiyatrik incelemeyi yapan kişinin kendini tanıtması

Değerlendirilecek kişiye hekimin kendini tanıtması

Değerlendirmeyi isteyenin kim olduğunun (polis, savcı,

mahkeme, vb.) belirtilmesi, değerlendirmenin amacının ne

olduğunun açıklanması ve hasta hasta-hekim sırdaşlığının ölçülerinin

neler olacağının belirlenmesi

Adli psikiyatrik değerlendirmeyi yapan ve terapötik süreci

yürütecek olan kişilerin farklı olması


Tanısal değerlendirme

Kişiden ve yakınlarından bilgi alınması

Olayın açıklanması, oluştuğu şartların tanımlanması

Daha önce psikiyatrik değerlendirme yapılmışsa raporların

okunması

Belirtiler ve davranışsal değişikliklerin olup olmadığının

belirlenmesi

Daha önce başka travma (cinsel saldırı) veya stresörlerin

olup olmadığının değerlendirilmesi

Daha önceden psikiyatrik hastalık olup olmadığının

öğrenilmesi


Psikiyatrik görüşme

Psikolojik testler TSSB-Ö Ö

Fizik incelemeler

Rapor

başvuru şekli şekli-istenen

değerlendirme biçimi

geçmiş öykü

aile öyküsü

tıbbi öykü

ruhsal durum muayenesi

psikolojik testler

tanı (DSM (DSM-IV)

sonuç


Cinsel saldırı başvuru merkezleri

Cinsel saldırıya uğramış kişilerin tanısı, tedavisi,

Adli delillerin toplanması, raporlanması,

Acil doğum kontrolü

Cinsel yolla bulaşabilecek hastalıklardan korunma

Yurt içi ve yurt dışında cinsel saldırılarla ile ilgili

yapılan araştırmaları ve çalışmaları takip etme

Ali Rıza Tümer, Çiğdem Kanburoğlu, Aysun Balseven Odabaşı, Cinsel saldırı referans

merkezlerinin önemi ve yapılanması; Hacettepe Tıp Dergisi 2009; 40: 1 3 3- 1 8


Teşekkürler

More magazines by this user
Similar magazines