Konversiyon

huber.ben23

Konversiyon

Araştrmac: ­

Danşman: ­

Konuşmac: ­

Açklama Açklama 2008 2008­2010


Konversiyon : Psikodinamik

Açklamalar Açklamalar Açklamalar Açklamalar Açklamalar Açklamalar Açklamalar Açklamalar ve Psikoterapi

Dr. Volkan Topçuoğlu

2


SUNUM AKIŞI

• Histeri ve konversiyona ilişkin psikanalitik

açklamalar

açklamalar

• Histerik ve Histrionik kişilik

Konversiyon ve Somatizasyon

• Bir olgu örneği

3


Konversiyon

Konversiyon terimini ilk kez kullanan John Ferriar

(1795)

● Histerik konversiyon hastalar hastalar hastalar hastalar psikanalitik teori ve

pratiği doğuran ve geliştiren hastalardr. hastalardr. hastalardr. hastalardr.

4


Freud ve Histerik konversiyon

● Birey (ego) kabul edemediği bir yaşant, yaşant, yaşant, yaşant, fikir ya da

duygu ile karşlaştğnda karşlaştğnda karşlaştğnda karşlaştğnda bu bunu nu unutmak ister.

● Bunu başaramadğnda başaramadğnda başaramadğnda başaramadğnda yaşantya yaşantya yaşantya yaşantya eşlik eden psişik

uyarlmay uyarlmay (libidinal enerjiyi) somatik bir belirtiye

dönüştürerek düşünceyi önemsizleştirir.

Savunma Nöropsikozlar Nöropsikozlar 1894

5


Histeri Üzerine Çalşmalar Çalşmalar Çalşmalar Çalşmalar Çalşmalar Çalşmalar Çalşmalar Çalşmalar (1895)

● Histerik belirtilerin kökeni rahatsz rahatsz rahatsz rahatsz edici duygular

uyandrmş uyandrmş travmatik anlardr. anlardr. anlardr. anlardr.

● Travmatik yaşanty yaşanty yaşanty yaşanty çağrştran çağrştran çağrştran çağrştran güncel bir yaşant yaşant yaşant yaşant

tetikleyici olabilir.

● Hipnoz bu anlar anlar anlar anlar açğa açğa açğa açğa çkarr. çkarr. çkarr. çkarr.

6


Histeri Üzerine Çalşmalar Çalşmalar Çalşmalar Çalşmalar Çalşmalar Çalşmalar Çalşmalar Çalşmalar (1895)

● Hasta travmatik yaşanty yaşanty yaşanty yaşanty en ayrntl ayrntl ayrntl ayrntl biçimde anlatp anlatp anlatp anlatp

duygusunu dile getirdiğinde histerik belirti kaybolur

(“boğulmuş duygu”).

● Duygunun dile getirilmesi (katarsis) olmadan

anmsama anmsama anmsama anmsama sonuç vermez.

7


Histeri Üzerine Çalşmalar Çalşmalar Çalşmalar Çalşmalar Çalşmalar Çalşmalar Çalşmalar Çalşmalar (1895)

● Tüm nevrozlarn nevrozlarn nevrozlarn nevrozlarn ve histerinin nedeni çocukluk

çağnda çağnda çağnda çağnda yaşanmş yaşanmş yaşanmş yaşanmş cinsel nitelikli travmalardr.

travmalardr.

travmalardr.

travmalardr.

● Burada cinsel travmadan kastedilen erişkinlerin

çocuklar çocuklar çocuklar çocuklar baştan çkarmalardr.

çkarmalardr.

çkarmalardr.

çkarmalardr.

8


Daha Sonralar Sonralar Sonralar Sonralar

● Histerik nöbetler çocukluk çağnda çağnda çağnda çağnda otoerotik doyum

sağlamş sağlamş sağlamş sağlamş (mastürbasyon) bilinçdş bilinçdş bilinçdş bilinçdş düşlemleri ifade

ediyor.

● Düşlemler sansürün etkisiyle çarptmaya çarptmaya çarptmaya çarptmaya

uğramşlardr.

uğramşlardr.

● Çocuksu cinselliğin bir yönü ile bunu bastrmaya bastrmaya bastrmaya bastrmaya

çalşan çalşan çalşan çalşan karşt karşt karşt karşt güçler arasndaki arasndaki arasndaki arasndaki uzlaşlardr. uzlaşlardr. uzlaşlardr. uzlaşlardr.

Nevrozlarn Nevrozlarn Nevrozlarn Nevrozlarn Etiyolojisinde Cinselliğin Rolü 1906

Histerik Nöbetler Hakknda Hakknda Hakknda Hakknda Genel Görüşler 1909

9


Daha Sonralar Sonralar Sonralar Sonralar

● Histerik kadnlarn kadnlarn kadnlarn kadnlarn düşlemlerinde dişil unsurlarn unsurlarn unsurlarn unsurlarn

yannda yannda yannda yannda eril unsurlar da dikkat çeker.

● Histeri, kadnlarda kadnlarda kadnlarda kadnlarda çocuklukta var olan eril eril cinsel

etkinlik düşlemlerinin aşr aşr aşr aşr şekilde şekilde şekilde şekilde bastrmaya bastrmaya bastrmaya bastrmaya

uğramasnn uğramasnn sonucudur.

Histerik düşlemler ve biseksüalite ile ilişkileri 1908

10


Daha Sonralar Sonralar Sonralar Sonralar

● Histerinin erişkinlerin çocuğu baştan çkarmalarnn

çkarmalarnn

çkarmalarnn

çkarmalarnn

sonucu olduğu varsaym varsaym varsaym varsaym terk ediliyor.

● Çocuksu cinsel etkinlik bunun yerini alyor. alyor. alyor. alyor.

11


Daha Sonralar Sonralar Sonralar Sonralar

● Histerik ( (konversif konversif) ) nöbetler düşler gibi sansürün

etkisiyle çarptmaya çarptmaya çarptmaya çarptmaya uğramş uğramş uğramş uğramş oluşumlardr.

oluşumlardr.

oluşumlardr.

oluşumlardr.

● Rüyalarda kullanlan kullanlan kullanlan kullanlan mekanizmalar bunlarda da

geçerlidir.

● Histerik belirti bir düş gibi analiz edilmelidir.

12


Dora (1905)

● Freud aktarmn aktarmn aktarmn aktarmn önemini fark ediyor.

● Düş yorumlar yorumlar

● Histerik belirtiler hastann hastann hastann hastann cinsel etkinliğidir.

● Dora’nn Dora’nn Dora’nn Dora’nn ses ksklğ, ksklğ, ksklğ, ksklğ, göğüsteki basnç basnç basnç basnç hissi…

● Dora çevresindeki insanlarn insanlarn insanlarn insanlarn hastalklar hastalklar hastalklar hastalklar ile

özdeşleşiyor.

özdeşleşiyor.

● Arzuladğ Arzuladğ Arzuladğ Arzuladğ kişiyi (annesi) elde etmek için babann babann babann babann

hastalğ hastalğ hastalğ hastalğ ile özdeşleşme

13


Kadn Kadn Kadn Kadn cinselliği

● Kastrasyon ile yüzleşen küçük kz kz kz kz annesinden

uzaklaşr uzaklaşr uzaklaşr uzaklaşr ve babadan bebek sahibi olma düşlemi

geliştirir.

● Bu düşlem bastrlr bastrlr bastrlr bastrlr ve anne ile özdeşleşilir özdeşleşilir. .

14


Kadn Kadn Kadn Kadn cinselliği

● Ödipal evrede kz kz kz kz çocuk sevgi nesnesini değiştirmek

zorundadr:

zorundadr:

● Anneden babaya

● Bu nesne değişiminin yarattğ yarattğ yarattğ yarattğ güçlük nedeniyle

biseksüel düşlemlerin kzlarda kzlarda kzlarda kzlarda daha çok olduğu

düşünülmüştür.

15


Histeri

● Ödipal evre 2 alt evreye ayrlr: ayrlr: ayrlr: ayrlr:

● 1 1­ ­Fallik Fallik Ödipal Ödipal: : aktif, sevgi nesnesi anne,

● 2 2­ ­Esas Esas Ödipal Ödipal: : pasif, sevgi nesnesi baba,

● Histerik bu 2 evre arasnda arasnda arasnda arasnda ve 2 nesne arasnda arasnda arasnda arasnda kalr kalr kalr kalr

● Ne anneyi ne babay babay babay babay seçebilir, ikisini de arzular,

özdeşim yapamaz

● Ben Ben Ben Ben neyim, neyim, neyim, neyim, kadn kadn kadn kadn m m m m erkek erkek erkek erkek mi? mi? mi? mi?

16


Klasik Psikanalitik Görüş

● Tüm nevrozlarda ve histeride ana çatşma çatşma

bilinçdş bilinçdş Ödipal karmaşa ile ilişkilidir.

● Ödipal karmaşann karmaşann karmaşann karmaşann çözümünde ve özdeşleşmede

sorunlar yaşanr. yaşanr.

● Bilinçdş Bilinçdş Ödipal düşlemler uyarldğnda uyarldğnda uyarldğnda uyarldğnda çatşmann çatşmann çatşmann çatşmann

yarattğ yarattğ bunaltdan bunaltdan konversiyon ile kaçlr kaçlr (birincil

kazanç).

17


Klasik Psikanalitik Görüş

Konversiyon benliğin kabul edemediği dürtüler ile

savunma güçleri (süperego) arasndaki arasndaki arasndaki arasndaki çatşmay çatşmay çatşmay çatşmay

değiştirerek değiştirerek değiştirerek değiştirerek (gizleyerek)

(gizleyerek)

(gizleyerek)

(gizleyerek) ifade eder.

● Konversif belirti ruhsal çatşmay çatşmay çatşmay çatşmay ifade ettiğinden

her zaman semboliktir.

18


Klasik Psikanalitik Görüş

● Psikanaliz histerik hastalarn hastalarn hastalarn hastalarn incelenmesi ile

bulunmuş ve geliştirilmiştir.

● Histeri Histeri Histeri Histeri psikanalizin psikanalizin psikanalizin psikanalizin en en en en uygun uygun uygun uygun endikasyonudur

endikasyonudur

ve ve ve ve en en en en iyi iyi iyi iyi tedavi tedavi tedavi tedavi sonuçlar sonuçlar sonuçlar sonuçlar psikanalizle psikanalizle psikanalizle psikanalizle alnr alnr alnr alnr

(?) (?)

19


“Histeride “Histeride “Histeride “Histeride en en en en iyi iyi iyi iyi tedavi tedavi tedavi tedavi sonuçlar sonuçlar sonuçlar sonuçlar

psikanalizle psikanalizle alnr alnr “ “

Zetzel (1968) 100 histeri hastasn hastasn hastasn hastasn

değerlendirmiş:

● ●Histeriklerde

Histeriklerde psikanalitik tedavide alnan alnan alnan alnan sonuçlar

farkl farkl

● ●Bunun Bunun başlca başlca başlca başlca nedeni farkl farkl farkl farkl yapda yapda yapda yapda histeri olgular olgular olgular olgular

● ●Analizde Analizde yorumlara gösterdikleri tepki ve analisti

alglamalarna alglamalarna alglamalarna alglamalarna göre 4 tip histerik var.

20


“Histeride “Histeride “Histeride “Histeride en en en en iyi iyi iyi iyi tedavi tedavi tedavi tedavi sonuçlar sonuçlar sonuçlar sonuçlar

psikanalizle psikanalizle alnr alnr “ “

Gerçek histerik:

● Akademik, mesleki başars başars başars başars iyi,

● Stabil, dengeli ilişkileri var

● Sklkla Sklkla Sklkla Sklkla (uzaklarda bir yerde) arzu ettiği ama

yaknlaşamadğ yaknlaşamadğ yaknlaşamadğ yaknlaşamadğ bir erkek var

● Karş Karş Karş Karş cinsle ilişkisi dşnda dşnda dşnda dşnda her şey yolunda!

21


“Histeride “Histeride “Histeride “Histeride en en en en iyi iyi iyi iyi tedavi tedavi tedavi tedavi sonuçlar sonuçlar sonuçlar sonuçlar

psikanalizle psikanalizle alnr alnr “ “

Psödoödipal histerik:

● ●Genital Genital gibi görünen semptomlar

● ●Hzl Hzl Hzl Hzl bir seksüalize aktarm aktarm aktarm aktarm ve aktarmn aktarmn aktarmn aktarmn analist

tarafndan tarafndan tarafndan tarafndan gerçekte doyurulmas doyurulmas doyurulmas doyurulmas beklentisi

22


“Histeride “Histeride “Histeride “Histeride en en en en iyi iyi iyi iyi tedavi tedavi tedavi tedavi sonuçlar sonuçlar sonuçlar sonuçlar

psikanalizle psikanalizle alnr alnr “ “

● Psikanalizden yararlanmayacak bu olgular iç

gerçeklikle dş dş dş dş gerçekliği ayramyorlar.

ayramyorlar.

ayramyorlar.

ayramyorlar.

● Analist gerçek bir ebeveyn ya da partner gibi

alglanyor. alglanyor.

● Ama analist olarak değil

● “S “Saht ahte e e e iyi iyi iyi iyi histerik”lerin histerik”lerin histerik”lerin histerik”lerin çoğu çoğu çoğu çoğu bugün bugün bugün bugün

borderline

borderline olarak olarak olarak olarak adlandrdğmz adlandrdğmz adlandrdğmz adlandrdğmz olgular olgular olgular olgular

23


Histerik ­ Histrionik

● Freud’un etkisi ile histerik kişilik Ödipal Ödipal­ ­ensestöz ensestöz

çatşmalara çatşmalara bağlanmş bağlanmş

● 1950’li yllardan yllardan yllardan yllardan sonra preödipal oral çatşmalara

çatşmalara

çatşmalara

çatşmalara

ağrlk ağrlk ağrlk ağrlk verilmeye başlanyor başlanyor başlanyor başlanyor

● DSM DSM­ ­III’den III’den itibaren histrionik kişilik bozukluğu

24


Davranş Davranş Dikkat çekme ve ilgi odağ odağ odağ odağ olma

ihtiyac, ihtiyac, dramatizasyon

dramatizasyon, , cinsel

sorunlar; impulsif impulsif değil, değil, değil, değil, nispeten nispeten nispeten nispeten

stabil stabil

HİSTERİK HİSTRİONİK

Savunmalar Bastrma, Bastrma, konversiyon Bölme, inkar, yanstma yanstma

Süperego Kat, Kat, Kat, Kat, gelişmiş Zayf, Zayf, gelişmemiş

Nesne İlişkileri Tam, triangüler Ksmi, Ksmi, diyadik

Aktarm Aktarm Yavaş gelişir ve gerçekmiş gibi

alglanmaz, alglanmaz, alglanmaz, alglanmaz, içgörü tamdr tamdr tamdr tamdr

Tedavi Tedavi­ ­Sonuç Sonuç Aktarmn Aktarmn Aktarmn Aktarmn yorumlanmasndan

yorumlanmasndan

yorumlanmasndan

yorumlanmasndan

yararlanabilir

Daha abartl abartl ve baştan

çkarc; çkarc; daha daha impulsif, impulsif, stabil stabil

değil değil

Hzl Hzl gelişir, yoğundur ve

gerçek kabul edilir; içgörü

bozuktur

Muhtemelen yararsz yararsz

25


Histerik Histerik­ Histerik Histerik­ ­Histrionik Histrionik

● Histerikte temel çatşma çatşma çatşma çatşma genital genital cinsel, cinsel , histrionikte

temel çatşma çatşma oral oral oral oral bağmllk bağmllk bağmllk bağmllk

● Histerik Histerik ve ve histrionik histrionik kişilikler kişilikler kişilikler kişilikler psikoseksüel

psikoseksüel gelişimin gelişimin

2 2 2 2 evresinde evresinde evresinde evresinde zorluklarla zorluklarla zorluklarla zorluklarla karşlaşrlar: karşlaşrlar: karşlaşrlar: karşlaşrlar: oral oral oral oral ve ve ve ve fallik fallik

● Histrionikler

Histrionikler bunlardan bunlardan bunlardan bunlardan ilki ilki ilki ilki histerikler histerikler histerikler histerikler ise ise ise ise ikincisinde ikincisinde ikincisinde ikincisinde

daha daha daha daha fazla fazla fazla fazla sorun sorun sorun sorun yaşarlar yaşarlar yaşarlar yaşarlar

26


Histerik Histerik­ Histerik Histerik­ ­Histrionik Histrionik

● Histrionik kz kz kz kz çocuk annesinin doyuramadğ

doyuramadğ

doyuramadğ

doyuramadğ

bağmllk bağmllk bağmllk bağmllk ihtiyaçlarnn ihtiyaçlarnn ihtiyaçlarnn ihtiyaçlarnn karşlanmas karşlanmas karşlanmas karşlanmas için babasna babasna babasna babasna

yönelir

● Babann Babann Babann Babann dikkatini çekebilmeye çalşr çalşr çalşr çalşr

● Erişkin histrionik kadn kadn kadn kadn cinsel ilişkilerinde bağmllk bağmllk bağmllk bağmllk

ihtiyaçlarn ihtiyaçlarn ihtiyaçlarn ihtiyaçlarn gidermeye çalşr çalşr çalşr çalşr

27


Modern Görüşler ­

Nesne İlişkileri Kuram Kuram Kuram Kuram Kuram Kuram Kuram Kuram

● Histeride Ödipal çatşmaya çatşmaya çatşmaya çatşmaya verilmiş önem aşrdr, aşrdr,

Oral çatşmalar çatşmalar çatşmalar çatşmalar daha fazla önemsenmelidir.

Konversiyon primitif primitif anksiyeteleri

anksiyeteleri

anksiyeteleri

anksiyeteleri (cinsel (cinsel

niteliği niteliği olmayan, olmayan, psikotik psikotik psikotik psikotik,…) ,…) kontrol altna altna

almakta kullanlan kullanlan kullanlan kullanlan bir savunmadr.

savunmadr.

savunmadr.

savunmadr.

Fairbairn 1941

28


Özetle

Konversiyon ≠ Histeri

Konversiyon Ödipal (fallik) çatşmann çatşmann çatşmann çatşmann sonucu olmak

zorunda değil

● Preödipal (ör: oral) çatşmalar çatşmalar çatşmalar çatşmalar da konversiyona

neden olabilir

29


Özetle

● Sembolizasyon!

● Belirti bastrlmş bastrlmş bastrlmş bastrlmş bilinçdş bilinçdş bilinçdş bilinçdş bir çatşmann çatşmann çatşmann çatşmann anlatm anlatm anlatm anlatm

olmal olmal

● Psikanalizle elde edilecek başarda başarda başarda başarda hastann hastann hastann hastann ego

gelişiminin düzeyi önemli bir belirleyici

30


Histerik Konversiyon ve Somatizasyon:

Ayn Ayn Ayn Ayn m m m m f farkl f farkl arkl arkl m? m? m m ?

● Stekel Stekel, , 1924

● “Duygularn “Duygularn “Duygularn “Duygularn fiziksel belirtilere çevrilmesi”

● Tüm organik hastalklar hastalklar hastalklar hastalklar için histerik konversiyon

modelini kulland. kulland.

● Açklanamayan Açklanamayan Açklanamayan Açklanamayan her somatik belirti hangi organda

olursa olsun bilinçdş bilinçdş bilinçdş bilinçdş düşlemin doğrudan sembolik

ifadesi olarak kabul edildi.

● Somatizasyon

Somatizasyon= =Konversiyon

Konversiyon

31


Histerik Konversiyon / Somatizasyon

● Freud’un görüşlerini izleyen Alexander ise psikolojik

çatşmann çatşmann bedende fizyolojik fizyolojik fizyolojik fizyolojik işlev işlev işlev işlev değişikliği değişikliği değişikliği değişikliği ile

etkili olduğunu savundu.

● Psikolojik çatşma çatşma→ →öfke öfke→ → →damarlarda

damarlarda

değişim değişim→ →hipertansiyon

hipertansiyon

● Öfke burada herhangi bir fikrin temsilcisi değil,

sembolik değil

Alexander 1950

32


Histerik Konversiyon / Somatizasyon

● Psişik gerginlik ve boşaltlamayan boşaltlamayan boşaltlamayan boşaltlamayan duygulanmlar duygulanmlar duygulanmlar duygulanmlar da

somatik belirtilere neden olabilir.

● Bunlarn Bunlarn gelişimi konversiyondan farkldr. farkldr.

Fenichel 1945, Rangell 1959

33


Histerik Konversiyon / Somatizasyon

Konversiyon için gerekli koşul o organ, beden

bölgesi ya da işlevin zihinsel tasarma tasarma tasarma tasarma uygun

olmasdr. olmasdr.

● Bulant Bulant Bulant Bulant ve kusma zihinsel tasarma tasarma tasarma tasarma uygun ama

gastrik sekresyon artş artş artş artş değildir; bulant bulant bulant bulant ve kusma

konversif belirtiler olabilir.

Engels 1968

34


Histerik Konversiyon ile Somatizasyon

Konversiyonda beden zihne (zihnin kullanmna)

kullanmna)

kullanmna)

kullanmna)

ödünç verilir.

McDougall 1974

● Somatizasyonda semptom zihinde değil bedende

başlar ve ruhsal değil bedensel bir işleyiş söz

konusudur.

Sharpe ve Bass 1992

35


Histerik Konversiyon / Somatizasyon

Normal emosyonel gelişim süreci:

● ●Farkllaşma Farkllaşma→ →bedenselden bedenselden çkarma çkarma çkarma çkarma→ →sözelleşme sözelleşme

● ●Emosyon Emosyon: : bedensel, sensorimotor

● ●Duygu Duygu ( (feeling feeling): ): mental tasarm tasarm tasarm tasarm

Schur 1955, Krystal 1974

36


Histerik Konversiyon / Somatizasyon

● Bebek emosyonel uyarlma uyarlma uyarlma uyarlma durumu srasnda srasnda srasnda srasnda

yaşadğ yaşadğ yaşadğ yaşadğ duyusal ve motor uyaranlar uyaranlar uyaranlar uyaranlar zamanla

sembolik imajlar ve kelimelerle birleştirir

● Anne bebeğin emosyonlarn emosyonlarn emosyonlarn emosyonlarn tanr tanr tanr tanr ve isimlendirir

● Böylece bebek bunlar hakknda hakknda hakknda hakknda düşünebilir

● AA nenin nenin yanstc yanstc ( (reflective reflective reflective reflective) ) işlevi işlevi ve ve mentalizasyon

mentalizasyon

Fonagy 2002

37


Histerik Konversiyon / Somatizasyon

Cinsel Cinsel Cinsel Cinsel istismar istismar istismar istismar gibi gibi gibi gibi bir bir bir bir travma travma travma travma bu bu bu bu süreci süreci süreci süreci nasl nasl nasl nasl

etkiler? etkiler?

● ●Emosyonlarn

Emosyonlarn imajlarla ya da sözlerle ilişkilendirilmesi

bozulur

● ●Farkllaşmamş

Farkllaşmamş somatize tepkiler

● ●Aleksitimi Aleksitimi

● ●Afektif Afektif düzenlemenin yetersizliği

38


Histerik Konversiyon ile Somatizasyon

Konversiyon:

Sembolizasyon

Düşlem oluşumu

Semptom bir öykü anlatr

Psikanalitik terapi (bilinçdş

çatşmann yorumlanmas)

mümkün

Somatizasyon:

Sembolizasyon yetersiz

Düşlem etkinliği kstl kstl

Emosyonel ve içgüdüsel uyarlma uyarlma

sembolize edilemez, ruhsal işleme

gerçekleştirilemez, beden

doğrudan uyarlr uyarlr

Bilinçdş Bilinçdş çatşmann çatşmann yorumlanmas

yorumlanmas

mümkün değil, semptoma önce

anlam anlam kazandrlmas gerekli

39


Klasik Psikanalizin Dşnda Dşnda Dşnda Dşnda Dşnda Dşnda Dşnda Dşnda

40


Bir Ksa Ksa Ksa Ksa Ksa Ksa Ksa Ksa Dinamik Terapi Örneği

● 68 yaşnda, yaşnda, yaşnda, yaşnda, 6 çocuk babas babas babas babas erkek, musevi musevi. .

● Bacaklarnda Bacaklarnda Bacaklarnda Bacaklarnda katlk, katlk, katlk, katlk, yürüyememe.

● Nörolojik muayene doğal, disk hernisi var.

● Kz Kz Kz Kz eşinden ayrlyor, ayrlyor, ayrlyor, ayrlyor, damad damad damad damad çocuğunu görmek için

hastann hastann hastann hastann yaşadğ yaşadğ yaşadğ yaşadğ şehre geliyor.

● Hastann Hastann Hastann Hastann devam ettiği sinagogdan çkarlmasna çkarlmasna çkarlmasna çkarlmasna yol

açan baz baz baz baz girişimlerde bulunuyor.

● Hastann Hastann Hastann Hastann yaknlar yaknlar yaknlar yaknlar bunlar bunlar bunlar bunlar öğrenip saygnlğna saygnlğna saygnlğna saygnlğna zarar

verecek bir şey yapmamas yapmamas yapmamas yapmamas için onu tatile

yolluyorlar.

● Dönünce olanlar olanlar olanlar olanlar öğreniyor, ailesine krlyor, krlyor, krlyor, krlyor, ona

güvenmediklerini düşünüyor ama kzmadğn kzmadğn kzmadğn kzmadğn

söylüyor.

41


Bir Ksa Ksa Ksa Ksa Ksa Ksa Ksa Ksa Dinamik Terapi Örneği

● Disleksik, dersleri kötü, “ “sorunlu sorunlu bir bir çocuk”. çocuk ”.

● 1,5 yaş büyük ağabeyi okulda oldukça başarl. başarl. başarl. başarl.

● Babas Babas Babas Babas ona hep kzgn, kzgn, kzgn, kzgn, annesi biraz savunuyor.

● Hayal krklğ krklğ krklğ krklğ yarattğ yarattğ yarattğ yarattğ duygusu, özgüven azlğ, azlğ, azlğ, azlğ,

kendine zarar verme dürtüleri.

● İşte başarl başarl başarl başarl olup ağabeyine destek olma fantezisi.

● İşinde çok başarl başarl başarl başarl oluyor, ağabeyi ile ortak oluyorlar,

ağabeyi onu dolandryor.

dolandryor.

dolandryor.

dolandryor.

● Dini kurallar gereği ağabeyine karş karş karş karş yasal yollara

başvuramyor, başvuramyor, başvuramyor, başvuramyor, öfkelendiğinde yorgun hissediyor.

42


Bir Ksa Ksa Ksa Ksa Ksa Ksa Ksa Ksa Dinamik Terapi Örneği

● “Benim “Benim “Benim “Benim sinagoga sinagoga sinagoga sinagoga (yürüyerek) (yürüyerek) (yürüyerek) (yürüyerek) girmeme girmeme girmeme girmeme engel engel engel engel

olamazlar” olamazlar ”

● Terapist fiziksel semptomun hastann hastann hastann hastann

bastrdğ bastrdğ bastrdğ bastrdğ öfkeyi, öfke ile kendisine ve ailesine

zarar verme korkusu arasndaki arasndaki arasndaki arasndaki çatşmay çatşmay çatşmay çatşmay

gösterdiğini yorumluyor.

● Çocukluğunda babasnn babasnn babasnn babasnn eleştirileri, ebeveynlerini

memnun edememesi ve bastrlan bastrlan bastrlan bastrlan öfke.

● Ağabeyinden kurtulma istekleri, suçluluk.

● Sinirlerini kontrol edemeyen ve ailesine sahip

çkamayan çkamayan çkamayan çkamayan büyükbabay büyükbabay büyükbabay büyükbabay kendine benzer bulurmuş.

● Bu büyükbabann büyükbabann büyükbabann büyükbabann ölüm nedeni felç.

43


Bir Ksa Ksa Ksa Ksa Ksa Ksa Ksa Ksa Dinamik Terapi Örneği

● Terapinin temel unsuru semptomun açğa açğa açğa açğa vurduğu

ve ayn ayn ayn ayn zamanda gizlediği varsaylan varsaylan varsaylan varsaylan bilinçdş bilinçdş bilinçdş bilinçdş

çatşmay çatşmay çatşmay çatşmay (düşlemi) bulmak ve hasta ile bunun

üzerinde çalşmak. çalşmak.

● Bedensel semptom bir metafor olarak kabul

ediliyor.

44


Bir Ksa Ksa Ksa Ksa Ksa Ksa Ksa Ksa Dinamik Terapi Örneği

• Hastann Hastann Hastann Hastann presipitan olay ve koşullar koşullar koşullar koşullar detayl detayl detayl detayl

hatrlamas hatrlamas sağlanyor sağlanyor

• Ne Ne Ne Ne olmuştu, olmuştu, olmuştu, olmuştu, o o o o srada srada srada srada neler neler neler neler yaşyordunuz,

yaşyordunuz,

yaşyordunuz,

yaşyordunuz,

zihninizden zihninizden zihninizden zihninizden neler neler neler neler geçiyordu geçiyordu geçiyordu geçiyordu ? ? ? ?

• Çatşmann Çatşmann Çatşmann Çatşmann açğa açğa açğa açğa çkarlmas çkarlmas çkarlmas çkarlmas için geçmiş

sorgulanyor

sorgulanyor

• Bunlar Bunlar Bunlar Bunlar daha daha daha daha önce önce önce önce de de de de oldu oldu oldu oldu mu? mu? mu? mu?

… … … … geçmişinizden geçmişinizden geçmişinizden geçmişinizden ne ne ne ne hatrlatyor?

hatrlatyor?

hatrlatyor?

hatrlatyor?

• Histerik özdeşleşme

Tandğnz Tandğnz Tandğnz Tandğnz başka başka başka başka kişilerin kişilerin kişilerin kişilerin de de de de benzer benzer benzer benzer

yaknmalar yaknmalar yaknmalar yaknmalar oldu oldu oldu oldu mu, mu, mu, mu, onlarn onlarn onlarn onlarn ne ne ne ne gibi gibi gibi gibi sorunlar sorunlar sorunlar sorunlar

var var d? d?

45


Bir Ksa Ksa Ksa Ksa Dinamik Terapi Örneği

• Psikodinamik yaşam anlats: anlats: anlats: anlats: Terapist

semptomun ortaya çkşn çkşn çkşn çkşn da

açklayacak açklayacak açklayacak açklayacak şekilde hastann hastann hastann hastann geçmişi ile

bugünü bağlyor. bağlyor.

• Aktarm? Aktarm?

46


Somatizasyonda Ksa Ksa Ksa Ksa Ksa Ksa Ksa Ksa Dinamik Terapi

● İşbirliği kurun.

● Belirtilerin detayl detayl detayl detayl şekilde anlatlmasna anlatlmasna anlatlmasna anlatlmasna izin verin.

● Semptomlar ile duygusal sorunlar sorunlar sorunlar sorunlar ve ilişki zorluklar zorluklar zorluklar zorluklar

arasnda arasnda arasnda arasnda bir bağ kurmasna kurmasna kurmasna kurmasna çalşn. çalşn. çalşn. çalşn.

● Organik neden arayşndan arayşndan arayşndan arayşndan uzaklaştrn.

uzaklaştrn.

uzaklaştrn.

uzaklaştrn.

● Semptom Semptom→ → Çatşma. Çatşma.

● Esnek bir tutum izleyin (psikoanalitik

(psikoanalitik­ ­destekleyici).

destekleyici).

● Bitiş zamann zamann zamann zamann belirleyin.

47


TEŞEKKÜRLER

48


Konversif Nöbetlerin

Psikoterapisi

49


Farkl Farkl Farkl Farkl Bir Yaklaşm Yaklaşm Yaklaşm Yaklaşm

● Dalma Kalogjera Kalogjera­ ­Sackellares.

Sackellares.

● Psödonöbetlere yönelik psikodinamik psikoterapi.

● Kyrstal’in travmann travmann travmann travmann afektif yaşantda yaşantda yaşantda yaşantda regresyona yol

açtğ açtğ açtğ açtğ varsaymn varsaymn varsaymn varsaymn temel alyor. alyor. alyor. alyor.

● Duygular Duygular→ → resomatizasyon/konversiyon

50


Snflandrma

Snflandrma

Snflandrma

Snflandrma

o Postravmatik:

• Cinsel travma

• Kafa travmas travmas travmas travmas ve kazalar

• Kronik travmatik bir yaşam

o Psikoseksüel gelişimle ilişkili psödonöbetler:

• Epilepsi hastalarnda hastalarnda hastalarnda hastalarnda görülen psödonöbetler

51


Psikoterapi

● Konversif nöbetlerin doktorun ya da terapistin

geçirmesi gereken ve nedeni belli olmayan bir şey

olarak görülmemesi

● Rahatsz Rahatsz Rahatsz Rahatsz edici duygularla başa çkma çkma çkma çkma stratejisi olarak

kabul edilmesi

52


Psikoterapi

● Duygular travmayla bağlant bağlant bağlant bağlant kurduğundan ya

tamamen yok saylrlar saylrlar saylrlar saylrlar ya da yoğun ve başa

çklamaz çklamaz çklamaz çklamaz bir şekilde ortaya çkarlar. çkarlar. çkarlar. çkarlar.

● Hastaya adm adm adm adm adm adm adm adm gidileceği ve duygularn duygularn duygularn duygularn tolere

edebileceği mesaj mesaj mesaj mesaj verilir.

● Hastann Hastann Hastann Hastann duygular, duygular, duygular, duygular, alglar alglar alglar alglar ve yarglar yarglar yarglar yarglar onaylanr onaylanr onaylanr onaylanr ve

değer verilir

53


Travma Sonras Sonras Sonras Sonras Sonras Sonras Sonras Sonras Konversiyon Sendromu

● Psödonöbet (konversiyon) travma sonras sonras sonras sonras stres

bozukluğunun bir çeşididir.

Konversiyon travma ile karşlaşldğn karşlaşldğn karşlaşldğn karşlaşldğn ve başa çkma çkma çkma çkma

çabasnn çabasnn çabasnn çabasnn sürdüğünü gösterir.

● Kronik, kompleks TSSB

54


Klinik

● Komplike yas

● Borderline sendrom

● Narsisistik zedelenme

55

More magazines by this user
Similar magazines