yayın ilkeleri - İSTANBUL (1. Bölge)

istanbulavrupa.vgm.gov.tr

yayın ilkeleri - İSTANBUL (1. Bölge)

Restorasyon | Konservasyon | Arkeoloji | | Sanat Tarihi |

Konular: Vakıf Mülkü ve düşüncesi baz alınarak, ağır-

lıklı olarak İstanbul ve yakın çevresinin maddi ve kültürel

dokusunun ele alındığı ve bilimsellik esaslarına göre üretil-

miş yazıları içermektedir. Özellikle, yeni bir basamak teşkil

eden, daha evvel yayınlanmamış veya yayınlanmış olanın

üstüne yeni şeyler koyabilecek makaleler tercih konusudur.

Daha evvel yayınlanmış veya başka bir yerde yayınlanması

düşünülen makaleler kabul edilmemektedir.

Yayın Kurulu: Dergiye gelen yazılar, yayın kurulu ta-

rafından incelenerek, derginin yayın ilkelerine uygun olup,

olmadığına bakılır. Uygunluk bulunmadığı takdirde yazı,

yazarına iade edilerek, düzeltme yapılması istenilir. Ar-

dından, bilimsel kriterler göz önünde tutularak, alanında

uzmanlaşmış, üniversitede görevli bir veya iki hoca hakem

tayin edilerek yazı ilgili hocalara gönderilir. Hakem ve yayın

kurulunun görüşü olumsuz olduğu takdirde yazı yayınlan-

maz ve yazarına iade edilmez. Düzeltilmesi istenilen yazı,

yazarı tarafından belirtilen süre içerisinde düzeltilerek, der-

giye gönderilir. Eğer yazarın karşı çıktığı bir görüş olursa,

gerekçesiyle birlikte yazarın itiraz konusunu bir rapor ha-

linde dergiye göndermesi gereklidir.

Yazım Dili: Yazım dili, Türkiye Türkçesi olup, uluslar

arası geçerliliğe sahip herhangi bir dille yazılmış makaleler

de, yayın kurulunun uygun bulması halinde yayınlanabilir.

YAZIM KURALLARI

1-Başlık: Koyu harflerle ve 10 kelimeyi geçmeyecek şe-

kilde, konunun özüne uygun biçimde olmalıdır.

2-Ad-Soyad-Adres: Yazar ad-soyad-adres veya mail

adresleri eğik karakterde (italik) olarak, başlığın sağ alt kıs-

mına yazılmalıdır.

3-Özet: Başlıktan sonra gelmek üzere önce Türkçe, en

az 75; en fazla 150 kelimeden oluşan konunun özeti veril-

melidir. Özet kısmında, ele alınan hususlar kısaca tanıtıl-

malı ve özetin sonuna 5-8 kelime halinde anahtar kelimeler

eklenmelidir. Türkçe özet kısmının arkasından gelmek üze-

re, başlık, özet ve anahtar kelimelerin İngilizcesini içeren

kısım eklenmelidir.

4-Metin: Yazılar A4 boyutundaki kâğıtlara, Word prog-

ramında, Times New Roman yazı karakteri ile, 12 punto,

1.5 satır aralığıyla yazılmalıdır. Sayfa kenarlarında 2.5 cm.

boşluk bırakılmalı ve sayfalar numaralandırılmalıdır. Metin

yayın ilkeleri

içinde vurgulanması gereken kısımlar, eğik harflerle yazıl-

malıdır. Metinde tırnak işareti içinde eğik harflerin kulla-

nılması gibi çifte vurgulamalar yapılmamalıdır.

5-Ara Başlıklar: Makalede 1,2,3, I,II,III veya a,b,c gibi

numaralar verilmek üzere ana, ara ve alt başlıklar kullanı-

labilir. Ana başlıklar (ana bölümler, kaynaklar ve ekler) bü-

yük harflerle; ara ve alt başlıklar, yalnız ilk harfleri büyük,

koyu karakterde yazılmalı; alt başlıkların sonunda iki nokta

üst üste konularak aynı satırdan devam edilmelidir.

6-Şekiller ve çizimler: Şekil ve çizim numaraları ve ad-

ları şeklin hemen altına ortalı şekilde yazılmalıdır. Şekil ve

çizim numarası koyu ve eğik yazılmalı ve nokta ile sonlan-

dırılmalıdır. Hemen yanından sadece ilk harf büyük olmak

üzere şekil adı dik yazılmalıdır. Aşağıda şekil örneği sunul-

muştur.

Şekil 1 Yapı planlarını gösteren çizimler.

Çizim 1 Sinan Paşa Camisinin planı

7- Fotoğraflar: En az 300 dpi baskı formatında taran-

mış olarak ve ayrı bir dosya halinde CD’ye kaydedilmiş

olarak gönderilmelidir. JPEG dosyası olarak eklenecek

fotoğrafların adlandırması ise, şekilde anlatılan kurallar

gibi olmalıdır. Fotoğraf ve şekillerin metin içinde nereye

konulacağı metin içinde belirtilmelidir. JPEG dosyasında-

ki fotoğrafların altında da numaralandırma sistemi uygu-

lanmalıdır.

Fotoğraf 1 Süleymaniye Camii ana kubbesi

8-Alıntılar ve Göndermeler: Başka bir yazardan aynen

kullanılan alıntılar tırnak içinde verilmeli; beş satırdan az

alıntılar satır arasında, beş satırdan uzun alıntılar ise satırın

sağından ve solundan 1.5 cm içeride, blok hâlinde ve 1 satır

aralığıyla 1 punto küçük yazılmalıdır. Metin içinde gönder-

meler, parantez içinde aşağıdaki şekilde yazılmalıdır.

(Kuban 2007), (Kuban 2007: 18).

Birden fazla yazarlı kaynaklarda, metin içinde sadece ilk

yazarın soyadı ve ‘vd.’ yazılmalıdır:

(Kuban vd. 2007).

9-Dipnotlar: Sayfa altlarındaki dipnot kullanımı en aza

indirgenmeli; yalnız açıklamalar için başvurulmalı ve oto-

matik numaralandırma yoluna gidilmelidir. Dipnotlarda

kaynak göstermek için, metin içi kaynak gösterme yöntem-

leri kullanılmalıdır.

restorasy n 171


172

Vakıf Restorasyon Yıllığı | Yıl: 2011 | Sayı: 3

Metin içinde, gönderme yapılan yazarın adı veriliyorsa

kaynağın sadece yayın tarihi yazılmalıdır:

Aslanapa (1993: 111), görüşe katılmadığını ….

Yayım tarihi olmayan eserlerde ve yazmalarda sadece

yazarların adı; yazarı belirtilmeyen ansiklopedi vb. eserler-

de ise eserin ismi yazılmalıdır.

İkinci kaynaktan yapılan alıntılarda, asıl kaynak da be-

lirtilmelidir:

İhtifalci (1920) .....” (Eyice 1998’den).

Kişisel görüşmeler, metin içinde soyadı ve tarih belirti-

lerek gösterilmeli, ayrıca kaynaklarda da belirtilmelidir.

Kaynaklar: Makale sonuna Kaynaklar kısmı eklenme-

lidir. Kaynaklar kısmında, birden fazla yazarlı yayınların

diğer yazarları da belirtilmelidir. Yazarların soyadına göre

alfabetik olarak aşağıdaki şekillerden birinde yazılmalıdır.

Kaynaklar, bir yazarın birden fazla yayını olması halinde,

yayımlanış tarihine göre sıralanmalı; bir yazara ait aynı

yılda basılmış yayınlar ise (1990a, 1990b) şeklinde göste-

rilmelidir.

Kitaplar İçin;

Yazar Soyadı, Adının ilk harfi. (yıl). Kitap adı, Basıldığı

Yer: Yayınevi.

Müller Wiener, W.(2001). İstanbul’un Tarihsel Topoğraf-

yası, (Çev: Ü. Sayın), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları

restorasy n

Makaleler için;

Yazar Soyadı, Adının ilk harfi. (yıl) Makale adı. Süreli ya-

yının tam adı, Cilt numarası, (Sayı numarası), Sayfa aralıkları.

Aytekin , O. (1999). Eski Türklerde Toplumsal Siyaset

Anlayışı. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Der-

gisi, 1999/1(8), 81-101.

İnternet adreslerinde, kaynağa erişim tarihi belirtilmeli

ve bu adresler kaynaklar arasında da verilmelidir:

www.archnet.gov.tr/osmanlı (10.05.2010)

Yazıların Gönderilmesi

Yukarıda belirtilen ilkelere uygun olarak hazırlanmış

yazılar, biri orijinal, diğer ikisi fotokopi olmak üzere üç nüs-

ha olarak, yazılabilir CD ile birlikte aşağıda belirtilen adrese

gönderilir. Yazarlarına raporlar doğrultusunda geliştirilmek

ve/veya düzeltilmek üzere gönderilen yazılar, gerekli düzen-

lemeler yapılarak CD ve orijinal çıktısıyla en geç bir ay içinde

tekrar dergiye ulaştırılır. Görsel malzemeler renkli ise çıktıla-

rı da renkli ve üç nüsha olarak gönderilmelidir. Yayın Kurulu,

yazılarda esasa yönelik olmayan düzeltmeler yapabilir.

Adres:

Murat SAV / H.Murat CEYLAN

Vakıflar İstanbul 1.Bölge Müdürlüğü

Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü

İnönü Caddesi No:2 Kat: 5 - Taksim/İstanbul

Tel: 0 212 251 88 10 / 25 11

More magazines by this user
Similar magazines