Slayt 1 - İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

istanbul.meb.gov.tr

Slayt 1 - İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Personel Sayısı 2009-2010

Unvan Toplam

Ġl Milli Eğitim Müdürü 1

Ġlköğretim MüfettiĢleri BaĢkanı 1

Milli Eğitim Müdür Yardımcısı 19

ġube Müdürü 11

Ġlköğretim MüfettiĢleri BaĢkan Yrd. 1

Ġlköğretim MüfettiĢi 324

Tesis Müdürü 1

Mimar 3

Mühendis 17

Programcı 1

Sivil Savunma Uzmanı 2

AraĢtırmacı(ÖzelleĢtirme) 10

Uzman (ÖzelleĢtirme) 1

ġef 43

Veri Hazırlama ve Kontrol ĠĢletmeni 49

Bilgisayar ĠĢletmeni 9

Teknisyen 6

Tekniker 6

Tekniker (ÖzelleĢtirme) 1

Memur 53

ġoför 26

AĢçı 1

Bekçi 4

Hizmetli 74

Diğer 51

Genel Toplam 715

2


Ġlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Personel Sayısı 2009-2010

Unvan Toplam

Ġlçe Milli Eğitim Müdürü 39

ġube Müdürü 115

Tesis Müdürü 1

AraĢtırmacı(ÖzelleĢtirme) 5

Uzman (ÖzelleĢtirme) 1

ġef 150

Teknisyen 97

Bilgisayar ĠĢletmeni 6

Veri Hazırlama ve Kontrol ĠĢletmeni 472

Ambar Memuru 5

Memur 383

ġoför 60

Açcı 5

Kaloriferci 47

Bekçi 3

Hizmetli 1.553

Diğer 481

Genel Toplam 3.423

3


ÖRGÜN EĞĠTĠM GENEL GÖSTERGELERĠ (RESMĠ+ÖZEL)

EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM

YILI

2008-2009 2009-2010

OKUL SAYISI 2.802 3.136

ÖĞRETMEN SAYISI 86.446 93.161

DERSLĠK SAYISI 52.073 54.829

ÖĞRENCĠ SAYISI 2.355.969 2.456.882

ġUBE SAYISI 70.916 76.360

DERSLĠK BAġINA DÜġEN ÖĞRENCĠ 45 45

ġUBE BAġINA DÜġEN ÖĞRENCĠ 33 32

4


RESMĠ + ÖZEL ÖRGÜN VE YAYGIN EĞĠTĠM KURUMLARI 2009-2010

ÖZELLĠK ÖRGÜN YAYGIN TOPLAM

OKUL/KURUM SAYISI 3.136 2.221 5.357

ÖĞRETMEN SAYISI 93.161 20.194 113.355

DERSLĠK SAYISI 54.829 14.885 69.714

ÖĞRENCĠ/ KURSĠYER SAYISI 2.456.882 1.159.109 3.615.991

ġUBE/GRUP SAYISI 76.360 87.007 163.367

5


ĠSTANBUL RESMĠ ve ÖZEL OKULLAR 2009-2010

Eğitim Kademesi

Okul

Sayısı

Öğrenci Sayısı

Öğretmen

Sayısı

Derslik

Sayısı

Derslik

BaĢı

ġube Sayısı

Erkek Kız Toplam

Okul Öncesi 643 52.331 47.060 99.391 7.849 4.224 24 5.600 18

Ġlköğretim 1.644 893.669 831.293 1.724.962 61.466 37.565 46 49.979 35

Genel Ortaöğretim 593 178.603 170.261 348.864 17.712 10.199 34 11.855 29

Mes. Tek. Ortaöğretim 256 153.038 130.627 283.665 11.514 5.369 53 8.926 32

Ortaöğretim Toplamı 849 331.641 300.888 632.529 29.226 15.568 41 20.781 30

GENEL TOPLAM 3.136 1.277.641 1.179.241 2.456.882 93.161 54.829 45 76.360 32

6

ġube

BaĢı


ĠSTANBUL RESMĠ OKULLAR 2009-2010

Eğitim Kademesi

Okul

Sayısı

Erkek

Öğrenci Sayısı

Kız Toplam

Öğretmen

Sayısı (*)

Derslik

Sayısı (*)

Derslik

BaĢına

ġube Sayısı

Okul Öncesi 69 41.105 36.994 78.099 3.241 2.508 31 3.839 20

Ġlköğretim 1.408 854.978 796.943 1.651.921 52.838 32.544 51 46.125 36

Genel Ortaöğretim 334 152.818 149.643 302.461 11.250 6.786 45 8.935 34

Mes. Tek. Ortaöğretim 242 152.295 130.284 282.579 11.315 5.279 54 8.845 32

Ortaöğretim Toplamı 576 305.113 279.927 585.040 22.565 12.065 48 17.780 33

GENEL TOPLAM 2.053 1.201.196 1.113.864 2.315.060 75.843 44.926 52 67.744 34

7

ġube

BaĢına


Eğitim Kademesi

Okul

Sayısı

ĠSTANBUL ÖZEL OKULLAR 2009-2010

Öğrenci Sayısı

Erkek Kız Toplam

Öğretmen

Sayısı

Derslik

Sayısı

Derslik

BaĢına

ġube

Sayısı

Okul Öncesi 574 11.226 10.066 21.292 4.608 1.716 12 1.761 12

Ġlköğretim 236 38.691 34.350 73.041 8.628 5.021 15 3.854 19

Genel Ortaöğretim 259 25.785 20.618 46.403 6.462 3.413 14 2.920 16

Mes. Tek. Ortaöğretim 14 743 343 1.086 199 90 12 81 13

Ortaöğretim Toplamı 273 26.528 20.961 47.489 6.661 3.503 14 3.001 16

GENEL TOPLAM 1.083 76.445 65.377 141.822 17.318 9.903 14 8.616 16

8

ġube

BaĢına


Eğitim Kademesi

Erkek Kız Toplam

Bağımsız Anaokulu 69 4.478 4.114 8.592 440 317 470

Anasınıfı 1.968 36.627 32.880 69.507 2.801 2.191 3.369

TOPLAM 41.105 36.994 78.099 3.241 2.508 3.839

Eğitim Kademesi

ÖZEL OKULÖNCESĠ 2009-2010

Bağımsız Anaokulu 574 8.926 8.056 16.982 2.029 1.379 1.485

Anasınıfı 123 2.300 2.010 4.310 2.579 337 276

TOPLAM 11.226 10.066 21.292 4.608 1.716 1.761

Eğitim Kademesi

Okul

Sayısı

Okul

Sayısı

RESMĠ OKULÖNCESĠ 2009-2010

Öğrenci Sayısı

Öğrenci Sayısı Öğretmen

Erkek Kız Toplam

Sayısı

RESMĠ +ÖZEL OKULÖNCESĠ 2009-2010

Okul

Sayısı

Öğretmen

Sayısı

Öğrenci Sayısı Öğretmen

Erkek Kız Toplam

Sayısı

Derslik

Sayısı

Derslik

Sayısı

Derslik

Sayısı

ġube

Sayısı

ġube

Sayısı

ġube

Sayısı

Bağımsız Anaokulu 643 13.404 12.170 25.574 2.469 1.696 1.955

Anasınıfı 2.091 38.927 34.890 73.817 5.380 2.528 3.645

TOPLAM 52.331 47.060 99.391 7.849 4.224 5.600

9


ĠSTANBUL RESMĠ+ÖZEL 2009-2010 YAġ GRUPLARINA GÖRE OKUL ÖNCESĠ ÖĞRENCĠ SAYILARI

YaĢ Grupları

Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam

Resmi 538 471 1.009 4.259 4.075 8.334 34.702 31.328 66.030 1.606 1.120 2.726 41.105 36.994 78.099

Özel 1.821 1.693 3.514 3.726 3.376 7.102 5.379 4.819 10.198 300 178 478 11.226 10.066 21.292

657 S.DMK'ya Göre

Açılan

36-48 Ay 48-60 Ay 60-72 Ay 60-72 Ay Üzeri

Toplam Anasınıfı

Öğrencisi

195 170 365 232 204 436 155 159 314 582 533 1.115

SHÇEK 1.332 1.210 2.542 2.117 2.070 4.187 2.190 2.053 4.243 5.639 5.333 10.972

TOPLAM 3.886 3.544 7.430 10.334 9.725 20.059 42.426 38.359 80.785 1.906 1.298 3.204 58.552 52.926 111.478

10


ĠSTANBUL

2009-2010

ĠSTANBUL RESMĠ + ÖZEL ĠLÇE BAZINDA OKUL ÖNCESĠ ÖĞRENCĠ SAYILARI (2009-2010)

Resmi Okul Öncesi 2009-2010 Özel Okul Öncesi

Toplam Okul Öncesi

(Resmi+Özel)

657 Sayılı DMK 191. Maddeye

Göre Açılan Okul Öncesi

Kurumları

Genel Okul Öncesi

Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam

ADALAR 43 55 98 0 0 0 43 55 98 0 0 0 0 0 0 43 55 98

ARNAVUTKÖY 457 429 886 2 4 6 459 433 892 0 0 0 0 0 0 459 433 892

ATAġEHĠR 1.219 1.052 2.271 645 615 1.260 1.864 1.667 3.531 0 0 0 0 0 0 1.864 1.667 3.531

AVCILAR 1.429 1.315 2.744 182 145 327 1.611 1.460 3.071 0 0 0 178 184 362 1.789 1.644 3.433

BAĞCILAR 2.173 1.863 4.036 173 146 319 2.346 2.009 4.355 0 0 0 117 89 206 2.463 2.098 4.561

BAHÇELĠEVLER 1.797 1.600 3.397 278 257 535 2.075 1.857 3.932 0 0 0 481 468 949 2.556 2.325 4.881

BAKIRKÖY 700 656 1.356 644 573 1.217 1.344 1.229 2.573 0 0 0 387 346 733 1.731 1.575 3.306

BAġAKġEHĠR 845 748 1.593 533 524 1.057 1.378 1.272 2.650 0 0 0 0 0 0 1.378 1.272 2.650

BAYRAMPAġA 1.060 980 2.040 61 51 112 1.121 1.031 2.152 0 0 0 51 31 82 1.172 1.062 2.234

BEġĠKTAġ 734 650 1.384 771 649 1.420 1.505 1.299 2.804 36 40 76 457 396 853 1.998 1.735 3.733

BEYKOZ 717 702 1.419 357 317 674 1.074 1.019 2.093 0 0 0 19 18 37 1.093 1.037 2.130

BEYLĠKDÜZÜ 909 860 1.769 164 139 303 1.073 999 2.072 0 0 0 0 0 0 1.073 999 2.072

BEYOĞLU 508 421 929 31 30 61 539 451 990 0 0 0 37 25 62 576 476 1.052

BÜYÜKÇEKMECE 659 565 1.224 371 342 713 1.030 907 1.937 0 0 0 318 308 626 1.348 1.215 2.563

ÇATALCA 304 236 540 0 0 0 304 236 540 0 0 0 0 0 0 304 236 540

ÇEKMEKÖY 599 537 1.136 363 331 694 962 868 1.830 0 0 0 0 0 0 962 868 1.830

ESENLER 962 836 1.798 52 39 91 1.014 875 1.889 0 0 0 192 144 336 1.206 1.019 2.225

ESENYURT 1.139 1.022 2.161 125 117 242 1.264 1.139 2.403 0 0 0 0 0 0 1.264 1.139 2.403

EYÜP 1.103 989 2.092 236 249 485 1.339 1.238 2.577 0 0 0 42 44 86 1.381 1.282 2.663

FATĠH 1.163 1.093 2.256 166 113 279 1.329 1.206 2.535 0 0 0 190 242 432 1.519 1.448 2.967

GAZĠOSMANPAġA 1.026 953 1.979 229 206 435 1.255 1.159 2.414 0 0 0 27 11 38 1.282 1.170 2.452

GÜNGÖREN 978 858 1.836 175 152 327 1.153 1.010 2.163 0 0 0 28 38 66 1.181 1.048 2.229

KADIKÖY 1.406 1.382 2.788 1.056 1.117 2.173 2.462 2.499 4.961 257 213 470 951 955 1.906 3.670 3.667 7.337

KAĞITHANE 1.147 1.049 2.196 108 64 172 1.255 1.113 2.368 0 0 0 64 49 113 1.319 1.162 2.481

KARTAL 1.536 1.336 2.872 497 427 924 2.033 1.763 3.796 118 122 240 139 101 240 2.290 1.986 4.276

KÜÇÜKÇEKMECE 2.993 2.767 5.760 115 116 231 3.108 2.883 5.991 0 0 0 117 109 226 3.225 2.992 6.217

MALTEPE 1.518 1.424 2.942 375 321 696 1.893 1.745 3.638 0 0 0 374 375 749 2.267 2.120 4.387

PENDĠK 1.831 1.665 3.496 189 159 348 2.020 1.824 3.844 37 33 70 134 109 243 2.191 1.966 4.157

SANCAKTEPE 1.069 932 2.001 111 144 255 1.180 1.076 2.256 0 0 0 0 0 0 1.180 1.076 2.256

SARIYER 823 754 1.577 773 660 1.433 1.596 1.414 3.010 0 0 0 205 176 381 1.801 1.590 3.391

SĠLĠVRĠ 642 570 1.212 34 32 66 676 602 1.278 0 0 0 27 24 51 703 626 1.329

SULTANBEYLĠ 667 565 1.232 96 82 178 763 647 1.410 0 0 0 0 0 0 763 647 1.410

SULTANGAZĠ 1.034 893 1.927 51 58 109 1.085 951 2.036 0 0 0 0 0 0 1.085 951 2.036

ġĠLE 125 141 266 0 0 0 125 141 266 0 0 0 7 9 16 132 150 282

ġĠġLĠ 1.051 960 2.011 348 310 658 1.399 1.270 2.669 124 114 238 312 295 607 1.835 1.679 3.514

TUZLA 726 600 1.326 146 133 279 872 733 1.605 0 0 0 15 16 31 887 749 1.636

ÜMRANĠYE

ÜSKÜDAR

1.444

1.726

1.266

1.475

2.710

3.201

782

855

621

705

1.403

1.560

2.226

2.581

1.887

2.180

4.113

4.761

0

0

0

0

0

0

222

487

205

515

427

1.002

2.448

3.068

2.092

2.695 11

4.540

5.763

ZEYTĠNBURNU 843 795 1.638 132 118 250 975 913 1.888 10 11 21 61 51 112 1.046 975 2.021

TOPLAM 41.105 36.994 78.099 11.226 10.066 21.292 52.331 47.060 99.391 582 533 1.115 5.639 5.333 10.972 58.552 52.926 111.478

SHÇEK


ĠLÇE

KURUM

SAYISI

RESMĠ ĠLKÖĞRETĠM OKULLARI ĠLÇE BAZINDA SINIFLARA GÖRE ÖĞRENCĠ SAYILARI (2009-2010)

Özel Eğitim

Alt Sınıflar

YetiĢtirici

Sınıf

1. Sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf 5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Genel Toplam

ADALAR 5 0 0 120 102 106 102 110 90 80 103 813

ARNAVUTKÖY 41 87 235 4.449 3.825 4.511 3.802 3.947 3.957 3.783 3.442 32.038

ATAġEHĠR 37 110 67 5.495 4.995 5.275 5.309 5.146 5.423 5.282 4.852 41.954

AVCILAR 24 72 93 5.517 5.145 5.460 5.247 5.306 5.630 5.393 4.980 42.843

BAĞCILAR 56 615 36 15.491 13.859 15.021 14.889 14.781 15.404 14.470 12.968 117.534

BAHÇELĠEVLER 41 212 0 9.881 8.390 8.972 8.850 8.977 9.429 9.310 8.869 72.890

BAKIRKÖY 30 49 0 2.408 2.244 2.480 2.358 2.680 2.700 2.764 2.796 20.479

BAġAKġEHĠR 22 16 155 4.903 4.506 4.709 4.643 4.535 4.628 4.411 3.964 36.470

BAYRAMPAġA 25 89 12 4.304 4.217 4.561 4.341 4.486 4.555 4.673 4.674 35.912

BEġĠKTAġ 30 14 0 1.667 1.645 1.663 1.794 1.823 1.927 2.005 2.032 14.570

BEYKOZ 49 91 12 3.374 3.246 3.564 3.441 3.533 3.604 3.621 3.553 28.039

BEYLĠKDÜZÜ 23 40 4 3.014 2.774 2.842 2.931 2.666 2.947 2.881 2.732 22.831

BEYOĞLU 26 52 1 3.582 3.204 3.516 3.545 3.355 3.476 3.420 3.174 27.325

BÜYÜKÇEKMECE 28 31 0 2.772 2.590 2.839 2.609 2.814 2.876 2.732 2.621 21.884

ÇATALCA 33 0 7 891 808 951 955 940 982 1.007 949 7.490

ÇEKMEKÖY 23 56 30 2.931 2.609 2.906 2.862 2.757 2.821 2.673 2.571 22.216

ESENLER 27 204 0 8.948 8.205 8.985 8.702 8.597 9.079 8.446 7.636 68.802

ESENYURT 38 0 47 9.001 7.786 8.248 7.995 7.549 7.669 7.434 6.679 62.408

EYÜP 46 58 24 5.365 4.994 5.399 5.371 5.516 5.681 5.691 5.311 43.410

FATĠH 64 22 10 6.423 5.620 5.954 5.834 6.098 6.784 6.211 6.081 49.037

GAZĠOSMANPAġA 35 312 64 8.588 7.397 8.208 7.794 7.638 8.131 7.765 7.028 62.925

GÜNGÖREN 22 41 0 4.513 3.892 4.329 4.162 4.280 4.596 4.465 4.302 34.580

KADIKÖY 61 84 8 4.402 4.138 4.526 4.608 4.781 4.878 4.852 5.127 37.404

KAĞITHANE 50 21 0 6.659 5.962 6.529 6.480 6.310 6.958 6.549 6.275 51.743

KARTAL 41 41 7 6.035 5.647 6.278 5.930 5.917 6.330 6.278 6.006 48.469

KÜÇÜKÇEKMECE 64 78 33 12.173 11.355 12.160 11.757 11.661 11.932 11.539 11.031 93.719

MALTEPE 41 53 16 5.088 4.589 5.154 5.071 4.991 5.234 5.131 5.039 40.366

PENDĠK 59 339 11 10.643 9.708 10.527 10.295 10.022 10.366 10.055 9.526 81.492

SANCAKTEPE 30 128 3 5.159 4.969 5.358 5.063 4.984 4.995 4.652 4.431 39.742

SARIYER 38 102 0 3.000 2.729 3.095 3.238 3.112 3.133 3.075 3.111 24.595

SĠLĠVRĠ 39 18 15 2.071 1.817 1.971 1.978 2.081 2.184 2.077 2.042 16.254

SULTANBEYLĠ 25 180 12 6.896 6.152 6.838 6.531 6.509 6.662 6.157 5.571 51.508

SULTANGAZĠ 30 430 13 10.481 9.043 9.950 9.528 9.554 9.511 8.970 8.192 75.672

ġĠLE 9 10 0 326 338 336 356 337 367 369 368 2.807

ġĠġLĠ 32 92 0 4.089 3.768 3.963 3.849 4.037 4.354 4.224 3.936 32.312

TUZLA 30 100 3 3.022 2.713 3.064 3.162 2.960 3.084 3.073 2.796 23.977

ÜMRANĠYE 45 243 29 9.985 8.830 9.467 9.247 8.990 9.224 9.135 8.958 74.108

ÜSKÜDAR 66 286 0 6.491 6.263 6.619 6.734 6.727 7.058 7.037 6.723 53.938

ZEYTĠNBURNU 23 90 29 4.885 4.386 4.703 4.477 4.679 5.122 4.667 4.327 37.365

TOPLAM 1.408 4.466 976 215.042 194.460 211.037 205.840 205.186 213.781 206.357 194.776 1.651.921

12


ĠLÇE

ÖZEL ĠLKÖĞRETĠM OKULLARI ĠLÇE BAZINDA SINIFLARA GÖRE ÖĞRENCĠ SAYILARI (2009-2010)

KURUM

SAYISI

1. Sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf 5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Genel Toplam

ADALAR 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2

ARNAVUTKÖY 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATAġEHĠR 7 528 468 509 355 383 403 410 396 3.452

AVCILAR 3 149 156 148 151 165 160 170 165 1.264

BAĞCILAR 4 147 136 151 138 140 127 127 151 1.117

BAHÇELĠEVLER 10 381 336 349 387 332 420 405 467 3.077

BAKIRKÖY 16 685 626 639 629 597 728 709 688 5.301

BAġAKġEHĠR 8 470 445 377 388 378 427 440 427 3.352

BAYRAMPAġA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BEġĠKTAġ 14 677 706 642 639 601 602 607 626 5.100

BEYKOZ 4 163 179 157 186 173 214 220 218 1.510

BEYLĠKDÜZÜ 1 62 66 86 90 73 117 97 110 701

BEYOĞLU 8 55 50 51 41 44 56 45 48 390

BÜYÜKÇEKMECE 9 312 312 258 257 230 289 273 258 2.189

ÇATALCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÇEKMEKÖY 5 317 299 219 212 184 208 203 202 1.844

ESENLER 2 82 102 85 82 84 122 107 106 770

ESENYURT 5 143 139 124 104 97 138 95 129 969

EYÜP 3 187 167 142 115 102 129 133 105 1.080

FATĠH 12 259 239 254 282 270 257 295 258 2.114

GAZĠOSMANPAġA 2 105 88 105 89 90 116 107 111 811

GÜNGÖREN 6 201 186 189 217 155 158 181 180 1.467

KADIKÖY 14 595 543 556 523 450 539 540 557 4.303

KAĞITHANE 1 22 30 20 24 21 12 17 13 159

KARTAL 6 394 346 315 315 232 320 313 269 2.504

KÜÇÜKÇEKMECE 3 108 108 100 75 86 101 104 76 758

MALTEPE 5 372 369 315 285 297 333 306 286 2.563

PENDĠK 6 111 130 118 114 97 116 118 109 913

SANCAKTEPE 3 131 122 123 121 115 94 107 100 913

SARIYER 16 680 681 683 756 719 919 900 804 6.142

SĠLĠVRĠ 2 54 38 48 38 47 41 57 51 374

SULTANBEYLĠ 4 54 51 65 47 41 72 70 78 478

SULTANGAZĠ 2 67 76 79 73 65 69 79 66 574

ġĠLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ġĠġLĠ 17 312 296 288 294 234 230 266 274 2.194

TUZLA 1 90 110 149 141 153 156 147 153 1.099

ÜMRANĠYE 10 620 447 451 464 462 677 551 561 4.233

ÜSKÜDAR

ZEYTĠNBURNU

21

4

968

228

986

227

926

199

955

199

887

168

1.048

216

967

197

979

174

7.716

13 131.608

Toplam 236 9.729 9.261 8.920 8.787 8.172 9.614 9.363 9.195 73.041


ĠLÇE

RESMĠ + ÖZEL ĠLKÖĞRETĠM OKULLARI ĠLÇE BAZINDA SINIFLARA GÖRE ÖĞRENCĠ SAYILARI (2009-2010)

Kurum

Sayısı

Özel Eğitim

Alt Sınıflar

1. Sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf 5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Genel Toplam

ADALAR 6 0 120 103 106 103 110 90 80 103 815

ARNAVUTKÖY 42 87 4.449 3.825 4.511 3.802 3.947 3.957 3.783 3.442 32.038

ATAġEHĠR 44 110 6.023 5.463 5.784 5.664 5.529 5.826 5.692 5.248 45.406

AVCILAR 27 72 5.666 5.301 5.608 5.398 5.471 5.790 5.563 5.145 44.107

BAĞCILAR 60 615 15.638 13.995 15.172 15.027 14.921 15.531 14.597 13.119 118.651

BAHÇELĠEVLER 51 212 10.262 8.726 9.321 9.237 9.309 9.849 9.715 9.336 75.967

BAKIRKÖY 46 49 3.093 2.870 3.119 2.987 3.277 3.428 3.473 3.484 25.780

BAġAKġEHĠR 30 16 5.373 4.951 5.086 5.031 4.913 5.055 4.851 4.391 39.822

BAYRAMPAġA 25 89 4.304 4.217 4.561 4.341 4.486 4.555 4.673 4.674 35.912

BEġĠKTAġ 44 14 2.344 2.351 2.305 2.433 2.424 2.529 2.612 2.658 19.670

BEYKOZ 53 91 3.537 3.425 3.721 3.627 3.706 3.818 3.841 3.771 29.549

BEYLĠKDÜZÜ 24 40 3.076 2.840 2.928 3.021 2.739 3.064 2.978 2.842 23.532

BEYOĞLU 34 52 3.637 3.254 3.567 3.586 3.399 3.532 3.465 3.222 27.715

BÜYÜKÇEKMECE 37 31 3.084 2.902 3.097 2.866 3.044 3.165 3.005 2.879 24.073

ÇATALCA 33 0 891 808 951 955 940 982 1.007 949 7.490

ÇEKMEKÖY 28 56 3.248 2.908 3.125 3.074 2.941 3.029 2.876 2.773 24.060

ESENLER 29 204 9.030 8.307 9.070 8.784 8.681 9.201 8.553 7.742 69.572

ESENYURT 43 0 9.144 7.925 8.372 8.099 7.646 7.807 7.529 6.808 63.377

EYÜP 49 58 5.552 5.161 5.541 5.486 5.618 5.810 5.824 5.416 44.490

FATĠH 76 22 6.682 5.859 6.208 6.116 6.368 7.041 6.506 6.339 51.151

GAZĠOSMANPAġA 37 312 8.693 7.485 8.313 7.883 7.728 8.247 7.872 7.139 63.736

GÜNGÖREN 28 41 4.714 4.078 4.518 4.379 4.435 4.754 4.646 4.482 36.047

KADIKÖY 75 84 4.997 4.681 5.082 5.131 5.231 5.417 5.392 5.684 41.707

KAĞITHANE 51 21 6.681 5.992 6.549 6.504 6.331 6.970 6.566 6.288 51.902

KARTAL 47 41 6.429 5.993 6.593 6.245 6.149 6.650 6.591 6.275 50.973

KÜÇÜKÇEKMECE 67 78 12.281 11.463 12.260 11.832 11.747 12.033 11.643 11.107 94.477

MALTEPE 46 53 5.460 4.958 5.469 5.356 5.288 5.567 5.437 5.325 42.929

PENDĠK 65 339 10.754 9.838 10.645 10.409 10.119 10.482 10.173 9.635 82.405

SANCAKTEPE 33 128 5.290 5.091 5.481 5.184 5.099 5.089 4.759 4.531 40.655

SARIYER 54 102 3.680 3.410 3.778 3.994 3.831 4.052 3.975 3.915 30.737

SĠLĠVRĠ 41 18 2.125 1.855 2.019 2.016 2.128 2.225 2.134 2.093 16.628

SULTANBEYLĠ 29 180 6.950 6.203 6.903 6.578 6.550 6.734 6.227 5.649 51.986

SULTANGAZĠ 32 430 10.548 9.119 10.029 9.601 9.619 9.580 9.049 8.258 76.246

ġĠLE 9 10 326 338 336 356 337 367 369 368 2.807

ġĠġLĠ 49 92 4.401 4.064 4.251 4.143 4.271 4.584 4.490 4.210 34.506

TUZLA 31 100 3.112 2.823 3.213 3.303 3.113 3.240 3.220 2.949 25.076

ÜMRANĠYE 55 243 10.605 9.277 9.918 9.711 9.452 9.901 9.686 9.519 78.341

ÜSKÜDAR 87 286 7.459 7.249 7.545 7.689 7.614 8.106 8.004 7.702 61.654

ZEYTĠNBURNU 27 90 5.113 4.613 4.902 4.676 4.847 5.338 4.864 4.501 38.973

TOPLAMI 1.644 4.466 224.771 203.721 219.957 214.627 213.358 223.395 215.720 203.971 1.724.962

14


RESMĠ ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI ĠLÇE BAZINDA SINIFLARA GÖRE ÖĞRENCĠ SAYILARI (2009-2010)

ĠLÇE

Kurum

Sayısı

Hazırlık

Sınıfı

9. Sınıf 10. Sınıf 11. Sınıf 12. Sınıf Genel Toplam

ADALAR 1 0 83 91 75 75 324

ARNAVUTKÖY 12 0 2.839 1.589 1.125 1.079 6.632

ATAġEHĠR 16 0 6.101 3.800 3.647 3.361 16.909

AVCILAR 13 0 5.382 3.024 2.788 2.729 13.923

BAĞCILAR 22 0 12.030 6.220 5.507 5.041 28.798

BAHÇELĠEVLER 25 80 11.098 6.966 6.307 5.480 29.931

BAKIRKÖY 18 0 4.704 3.671 3.673 3.718 15.766

BAġAKġEHĠR 5 0 3.038 1.894 1.684 1.312 7.928

BAYRAMPAġA 13 0 6.743 4.391 4.240 4.064 19.438

BEġĠKTAġ 18 158 3.155 2.867 2.593 2.655 11.428

BEYKOZ 11 0 4.474 2.954 2.365 2.096 11.889

BEYLĠKDÜZÜ 9 0 2.645 1.461 1.488 1.396 6.990

BEYOĞLU 15 148 3.459 2.384 2.136 1.961 10.088

BÜYÜKÇEKMECE 16 0 3.227 1.902 1.645 1.505 8.279

ÇATALCA 8 0 1.769 1.224 1.065 962 5.020

ÇEKMEKÖY 6 0 2.664 1.487 1.322 1.123 6.596

ESENLER 6 0 5.067 2.039 1.770 1.403 10.279

ESENYURT 9 0 5.721 3.208 2.308 1.881 13.118

EYÜP 14 0 7.045 4.325 3.875 3.246 18.491

FATĠH 32 480 8.786 6.601 6.023 5.734 27.624

GAZĠOSMANPAġA 14 0 6.894 4.210 3.438 3.128 17.670

GÜNGÖREN 9 0 4.296 2.744 2.521 2.009 11.570

KADIKÖY 29 164 6.097 4.810 4.478 4.492 20.041

KAĞITHANE 14 0 5.783 3.113 2.597 2.425 13.918

KARTAL 25 0 8.899 6.563 5.869 5.331 26.662

KÜÇÜKÇEKMECE 24 0 11.902 7.353 6.633 6.293 32.181

MALTEPE 18 0 6.599 4.674 3.846 3.533 18.652

PENDĠK 24 0 9.560 5.590 5.062 4.576 24.788

SANCAKTEPE 8 0 3.439 1.718 1.458 1.321 7.936

SARIYER 15 0 4.207 2.543 2.302 1.977 11.029

SĠLĠVRĠ 13 0 2.339 1.335 1.179 1.096 5.949

SULTANBEYLĠ 9 0 5.119 2.475 2.241 1.713 11.548

SULTANGAZĠ 5 0 3.974 1.573 1.266 1.145 7.958

ġĠLE 7 0 643 356 274 177 1.450

ġĠġLĠ 18 0 6.919 5.043 5.268 4.509 21.739

TUZLA 12 0 3.661 2.210 2.044 1.838 9.753

ÜMRANĠYE 19 0 10.688 6.409 6.065 4.921 28.083

ÜSKÜDAR 29 130 8.704 7.229 7.008 6.137 29.208

ZEYTĠNBURNU 15 0 6.254 3.589 3.083 2.528 15.454

Toplam 576 1.160 216.007 135.635 122.268 109.970

15

585.040


ÖZEL ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI ĠLÇE BAZINDA SINIFLARA GÖRE ÖĞRENCĠ SAYILARI (2009-2010)

ĠLÇE

KURUM

SAYISI

Hazırlık Sınıfı 9. Sınıf 10. Sınıf 11. Sınıf 12. Sınıf Genel Toplam

ADALAR 1 0 0 0 0 0 0

ARNAVUTKÖY 0 0 0 0 0 0 0

ATAġEHĠR 7 59 362 427 480 323 1.651

AVCILAR 4 0 164 109 124 89 486

BAĞCILAR 5 0 165 165 136 164 630

BAHÇELĠEVLER 20 11 735 763 821 633 2.963

BAKIRKÖY 12 57 535 650 600 467 2.309

BAġAKġEHĠR 12 96 619 638 519 429 2.301

BAYRAMPAġA 0 0 0 0 0 0 0

BEġĠKTAġ 16 390 673 655 701 731 3.150

BEYKOZ 2 27 179 137 193 133 669

BEYLĠKDÜZÜ 3 0 193 182 215 155 745

BEYOĞLU 14 543 849 846 826 745 3.809

BÜYÜKÇEKMECE 10 31 465 409 363 323 1.591

ÇATALCA 0 0 0 0 0 0 0

ÇEKMEKÖY 2 56 106 107 62 61 392

ESENLER 2 0 58 55 62 62 237

ESENYURT 6 0 140 171 130 123 564

EYÜP 2 22 108 81 83 62 356

FATĠH 12 18 360 390 345 336 1.449

GAZĠOSMANPAġA 5 0 173 128 157 152 610

GÜNGÖREN 9 0 345 324 401 424 1.494

KADIKÖY 21 384 823 993 1.050 836 4.086

KAĞITHANE 1 0 16 16 12 21 65

KARTAL 8 27 415 466 357 363 1.628

KÜÇÜKÇEKMECE 2 72 175 253 199 156 855

MALTEPE 14 72 478 516 555 450 2.071

PENDĠK 10 0 352 458 464 286 1.560

SANCAKTEPE 0 0 0 0 0 0 0

SARIYER 16 269 769 669 472 453 2.632

SĠLĠVRĠ 1 0 15 26 13 27 81

SULTANBEYLĠ 4 0 161 109 60 77 407

SULTANGAZĠ 3 22 112 96 73 81 384

ġĠLE 0 0 0 0 0 0 0

ġĠġLĠ 9 286 370 373 402 391 1.822

TUZLA 2 80 265 212 206 179 942

ÜMRANĠYE 12 46 409 285 159 209 1.108

ÜSKÜDAR 23 183 997 1.002 849 920 3.951

ZEYTĠNBURNU 3 0 118 138 121 114 491

Toplam 273 2.751 11.704 11.849 11.210 9.975 47.489

16


ĠLÇE

RESMĠ +ÖZEL ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI ĠLÇE BAZINDA SINIFLARA GÖRE ÖĞRENCĠ SAYILARI (2009-2010)

KURUM

SAYISI

Hazırlık Sınıfı 9. Sınıf 10. Sınıf 11. Sınıf 12. Sınıf Genel Toplam

ADALAR 2 0 83 91 75 75 324

ARNAVUTKÖY 12 0 2.839 1.589 1.125 1.079 6.632

ATAġEHĠR 23 59 6.463 4.227 4.127 3.684 18.560

AVCILAR 17 0 5.546 3.133 2.912 2.818 14.409

BAĞCILAR 27 0 12.195 6.385 5.643 5.205 29.428

BAHÇELĠEVLER 45 91 11.833 7.729 7.128 6.113 32.894

BAKIRKÖY 30 57 5.239 4.321 4.273 4.185 18.075

BAġAKġEHĠR 17 96 3.657 2.532 2.203 1.741 10.229

BAYRAMPAġA 13 0 6.743 4.391 4.240 4.064 19.438

BEġĠKTAġ 34 548 3.828 3.522 3.294 3.386 14.578

BEYKOZ 13 27 4.653 3.091 2.558 2.229 12.558

BEYLĠKDÜZÜ 12 0 2.838 1.643 1.703 1.551 7.735

BEYOĞLU 29 691 4.308 3.230 2.962 2.706 13.897

BÜYÜKÇEKMECE 26 31 3.692 2.311 2.008 1.828 9.870

ÇATALCA 8 0 1.769 1.224 1.065 962 5.020

ÇEKMEKÖY 8 56 2.770 1.594 1.384 1.184 6.988

ESENLER 8 0 5.125 2.094 1.832 1.465 10.516

ESENYURT 15 0 5.861 3.379 2.438 2.004 13.682

EYÜP 16 22 7.153 4.406 3.958 3.308 18.847

FATĠH 44 498 9.146 6.991 6.368 6.070 29.073

GAZĠOSMANPAġA 19 0 7.067 4.338 3.595 3.280 18.280

GÜNGÖREN 18 0 4.641 3.068 2.922 2.433 13.064

KADIKÖY 50 548 6.920 5.803 5.528 5.328 24.127

KAĞITHANE 15 0 5.799 3.129 2.609 2.446 13.983

KARTAL 33 27 9.314 7.029 6.226 5.694 28.290

KÜÇÜKÇEKMECE 26 72 12.077 7.606 6.832 6.449 33.036

MALTEPE 32 72 7.077 5.190 4.401 3.983 20.723

PENDĠK 34 0 9.912 6.048 5.526 4.862 26.348

SANCAKTEPE 8 0 3.439 1.718 1.458 1.321 7.936

SARIYER 31 269 4.976 3.212 2.774 2.430 13.661

SĠLĠVRĠ 14 0 2.354 1.361 1.192 1.123 6.030

SULTANBEYLĠ 13 0 5.280 2.584 2.301 1.790 11.955

SULTANGAZĠ 8 22 4.086 1.669 1.339 1.226 8.342

ġĠLE 7 0 643 356 274 177 1.450

ġĠġLĠ 27 286 7.289 5.416 5.670 4.900 23.561

TUZLA 14 80 3.926 2.422 2.250 2.017 10.695

ÜMRANĠYE 31 46 11.097 6.694 6.224 5.130 29.191

ÜSKÜDAR 52 313 9.701 8.231 7.857 7.057 33.159

ZEYTĠNBURNU 18 0 6.372 3.727 3.204 2.642 15.945

17

TOPLAM 849 3.911 227.711 147.484 133.478 119.945 632.529


ÖĞRETĠM ġEKLĠNE GÖRE RESMĠ ĠLKÖĞRETĠM OKULLARI 2009-

2010

Öğretim ġekli

Kurum

Sayısı

Sube

sayısı

Derslik

Sayısı

Öğrenci

Sayısı

Öğretmen

Sayısı

Ġkili Öğretim

Oranı

Normal 673 15.053 15.677 469.707 18.371 28

Ġkili 735 31.072 16.867 1.182.214 34.467 72

Toplam 1.408 46.125 32.544 1.651.921 52.838 100

18


ÖĞRETĠM ġEKLĠNE GÖRE RESMĠ ORTAÖĞRETĠM OKULLARI 2009-2010

Öğretim

ġekli

Kurum

Sayısı

ġube

Sayısı

Derslik

Sayısı

Öğrenci

Sayısı

Oran

Ġkili 194 8.799 4.100 318.357 54

Normal 382 8.949 7.965 266.683 46

Toplam 576 17.748 12.065 585.040 100

19


Toplam

Yıllara Göre OkullaĢma Oranı (3-5 YaĢ)

2009-2010 2008-2009 2007-2008

Erkek

Net Net Net

Kız

Toplam

Ġstanbul 18,44 18,84 18,01 16,53 16,96 16,08 14,95 15,34 14,54

Türkiye 26,92 27,34 26,48 22,53 22,96 22,08 19,92 20,22 19,60

Toplam

2009- 2010 Eğitim Öğretim Yılı Okul Öncesi OkullaĢma Oranı

Erkek

3-5 YaĢ 4-5 YaĢ 5 yaĢ

Erkek

Kız

Toplam

Ġstanbul 18,44 18,84 18,01 25,48 26,01 24,91 42,03 40,26 39,58

Türkiye 26,92 27,34 26,48 38,55 39,17 37,91 59,36 57,84 57,52

Erkek

Kız

Kız

Toplam

Toplam

Erkek

Erkek

Kız

Kız

20


Toplam

YILLARA GÖRE ĠLKÖĞRETĠM OKULLAġMA ORANI

2009-2010 2008-2009 2007-2008

Brüt Net Brüt Net Brüt Net

Erkek

Kadın

Toplam

Erkek

Kadın

Toplam

Erkek

Kadın

Ġstanbul 109,43 109,81 109,03 99,73 100,03 99,42 107,36 107,96 106,73 98,60 98,98 98,19 108,69 109,89 107,41 100,36 101,34 99,32

Türkiye 106,48 107,05 105,88 98,17 98,47 97,84 103,84 104,91 102,71 96,49 96,99 95,97 104,54 106,41 102,57 97,37 98,53 96,14

Toplam

Erkek

Kadın

Toplam

Erkek

Kadın

Toplam

Erkek

21

Kadın


Toplam

YILLARA GÖRE ORTAÖĞRETĠM OKULLAġMA ORANI

2009-2010 2008-2009 2007-2008

Brüt Net Brüt Net Brüt Net

Erkek

Kadın

Toplam

Erkek

Kadın

Toplam

Erkek

Kadın

Ġstanbul 97,05 98,83 95,14 70,18 70,20 70,16 88,01 88,71 87,27 62,81 62,18 63,50 99,95 101,86 97,89 63,42 63,22 63,64

Türkiye 84,19 89,14 78,97 64,56 67,19 61,80 76,62 80,96 72,05 58,52 60,63 56,30 87,55 94,04 80,70 58,56 61,17 55,81

Toplam

2009-2010 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ORTAÖĞRETĠM OKULLAġMA ORANI

Toplam

Ortaöğretim Genel Ortaöğretim Mesleki ve Teknik Ortaöğretim

Brüt Net Brüt Net Brüt Net

Erkek

Kadın

Toplam

Erkek

Kadın

Toplam

Erkek

Kadın

Ġstanbul 97,05 98,83 95,14 70,18 70,20 70,16 57,48 58,10 56,81 38,45 37,45 39,51 39,57 40,72 38,33 31,73 32,74 30,65

Türkiye 84,19 89,14 78,97 64,56 67,19 61,80 48,06 49,09 46,98 35,65 34,92 36,41 36,12 40,05 32,00 29,30 32,63 25,79

Toplam

Erkek

Erkek

Kadın

Kadın

Toplam

Toplam

Erkek

Erkek

Kadın

Kadın

Toplam

Toplam

Erkek

Erkek

22

Kadın

Kadın


OKUL TÜRÜ

OKUL TÜRLERĠNE GÖRE RESMĠ ĠLKÖĞRETĠM OKULLARI 2009-2010

OKUL

SAYISI

ÖĞRENCĠ SAYISI ÖĞRT.

ERKEK KIZ TOPLAM

SAYISI

DERS.

SAYISI

ĠLKÖĞRETĠM OKULU 1.358 852.789 795.613 1.648.402 52.166 31.907 45.344

Eğitilebilir Zihin Engelliler Ġlköğretim Okulu Ve

Mesleki Eğt. Mer. 8 177 113 290 135 113 59

Görme Engelliler Ġlköğretim Okulu 2 161 122 283 62 41 39

ĠĢitme Engelliler Ġlköğretim Okulu 7 602 452 1.054 158 134 115

Uyum Güçlüğü Olanlar (Yatmaya ve Barınmaya

Muhtaç) 1 39 0 39 13 10 12

Öğretilebilir Zihin Engelliler (Eğitim Uygulama

Okulları) Iöo 16 821 473 1.294 188 163 370

Otistik Çocuklar Eğitim Merkezleri Ġöo 9 345 91 436 107 134 178

Hastane Ġlköğretim Okulu 5 4 0 4 9 3 2

ÖZEL EĞĠTĠM OKULLARI TOPLAMI 48 2.149 1.251 3.400 672 598 775

MÜZĠK VE BALE ĠLKÖĞRETĠM OKULU 2 40 79 119 0 39 6

ġUBE

SAYISI

TOPLAM 1.408 854.978 796.943 1.651.921 52.838 32.544 46.125

23


OKUL TÜRLERĠNE GÖRE ÖZEL ĠLKÖĞRETĠM OKULLARI 2009-2010

OKUL TÜRÜ

OKUL

SAYISI

ÖĞRENCĠ SAYISI

ERKEK KIZ TOPLAM

ÖĞRT.

SAYISI

DERS.

SAYISI

Özel Türk Ġlköğretim Okulu 180 37.316 33.041 70.357 7.926 4.625 3.611

Özel Ermeni Ġlköğretim Okulu 16 912 951 1.863 342 146 121

Özel Musevi Ġlköğretim Okulu 1 163 154 317 41 22 16

Özel Rum Ġlköğretim Okulu 17 67 58 125 38 67 34

Uluslar Arası Ġlköğretim Okulu 5 192 124 316 97 33 21

ġUBE

SAYISI

Özel Özel Eğitim Okulu 17 41 22 63 184 128 51

TOPLAM 236 38.691 34.350 73.041 8.628 5.021 3.854

24


ĠLÇE ADI

OKUL

SAYISI

RESMĠ ĠLKÖĞRETĠM OKULLARI ÖĞRENCĠ ÖĞRETMEN DERSLĠK 2009-2010

DERSLĠK

SAYISI

ġUBE

SAYISI

Toplam Öğrenci ÖĞRETMEN SAYISI Dersl.

ERKEK KIZ Toplam Erkek Kadın Toplam

BaĢı

ADALAR 5 54 42 430 383 813 18 37 55 15 19

ARNAVUTKÖY 41 867 1.063 16.479 15.559 32.038 426 349 775 37 30

ATAġEHĠR 37 1.042 1.235 21.623 20.331 41.954 496 1.137 1.633 40 34

AVCILAR 24 750 1.088 22.088 20.755 42.843 555 735 1.290 57 39

BAĞCILAR 56 1.585 3.066 60.931 56.603 117.534 1.347 1.465 2.812 74 38

BAHÇELĠEVLER 41 1.074 1.876 37.320 35.570 72.890 857 1.355 2.212 68 39

BAKIRKÖY 30 583 701 10.691 9.788 20.479 419 544 963 35 29

BAġAKġEHĠR 22 674 899 18.748 17.722 36.470 405 638 1.043 54 41

BAYRAMPAġA 25 585 935 18.650 17.262 35.912 567 548 1.115 61 38

BEġĠKTAġ 30 402 481 7.650 6.920 14.570 235 509 744 36 30

BEYKOZ 49 627 907 14.579 13.460 28.039 442 577 1.019 45 31

BEYLĠKDÜZÜ 23 592 661 11.763 11.068 22.831 335 601 936 39 35

BEYOĞLU 26 524 741 14.077 13.248 27.325 350 442 792 52 37

BÜYÜKÇEKMECE 28 595 708 11.388 10.496 21.884 331 557 888 37 31

ÇATALCA 33 376 299 3.833 3.657 7.490 154 181 335 20 25

ÇEKMEKÖY 23 494 710 11.450 10.766 22.216 289 499 788 45 31

ESENLER 27 723 1.469 35.565 33.237 68.802 800 687 1.487 95 47

ESENYURT 38 1.078 1.442 32.643 29.765 62.408 598 853 1.451 58 43

EYÜP 46 849 1.222 22.696 20.714 43.410 643 734 1.377 51 36

FATĠH 64 974 1.429 25.645 23.392 49.037 749 1.010 1.759 50 34

GAZĠOSMANPAġA 35 911 1.614 32.613 30.312 62.925 782 776 1.558 69 39

GÜNGÖREN 22 500 855 17.984 16.596 34.580 452 592 1.044 69 40

KADIKÖY 61 1.208 1.390 19.328 18.076 37.404 654 1.459 2.113 31 27

KAĞITHANE 50 1.103 1.414 26.569 25.174 51.743 600 1.014 1.614 47 37

KARTAL 41 1.053 1.390 25.186 23.283 48.469 754 1.185 1.939 46 35

KÜÇÜKÇEKMECE 64 1.745 2.457 48.529 45.190 93.719 1.205 1.652 2.857 54 38

MALTEPE 41 1.053 1.167 20.726 19.640 40.366 472 1.196 1.668 38 35

PENDĠK 59 1.733 2.489 42.163 39.329 81.492 1.241 1.530 2.771 47 33

SANCAKTEPE 30 846 1.122 20.457 19.285 39.742 468 630 1.098 47 35

SARIYER 38 678 848 12.685 11.910 24.595 320 658 978 36 29

SĠLĠVRĠ 39 705 605 8.437 7.817 16.254 323 427 750 23 27

SULTANBEYLĠ 25 630 1.200 26.523 24.985 51.508 639 547 1.186 82 43

SULTANGAZĠ 30 955 1.841 39.298 36.374 75.672 794 759 1.553 79 41

ġĠLE 9 166 124 1.411 1.396 2.807 87 86 173 17 23

ġĠġLĠ 32 958 966 16.983 15.329 32.312 475 803 1.278 34 33

TUZLA 30 875 886 12.498 11.479 23.977 407 622 1.029 27 27

ÜMRANĠYE 45 1.176 1.972 38.170 35.938 74.108 923 1.372 2.295 63 38

ÜSKÜDAR 66 1.199 1.837 27.757 26.181 53.938 831 1.571 2.402 45 29

ZEYTĠNBURNU 23 602 974 19.412 17.953 37.365 408 650 1.058 62 38

TOPLAM 1.408 32.544 46.125 854.978 796.943 1.651.921 21.851 30.987 52.838 51 36

25

ġube

BaĢı


ĠLÇE ADI

ÖZEL ĠLKÖĞRETĠM OKULLARI ÖĞRENCĠ ÖĞRETMEN DERSLĠK 2009-2010

OKUL

SAYISI

DERSLĠK

SAYISI

ġUBE

SAYISI

Toplam Öğrenci ÖĞRETMEN SAYISI Dersl.

ERKEK KIZ Toplam Erkek Kadın Toplam BaĢı

ADALAR 1 2 2 2 0 2 2 1 3 1 1

ARNAVUTKÖY 1 0 0 0 0 0 2 8 10 0 0

ATAġEHĠR 7 186 175 1.767 1.685 3.452 52 340 392 19 20

AVCILAR 3 50 69 711 553 1.264 52 104 156 25 18

BAĞCILAR 4 95 64 635 482 1.117 34 102 136 12 17

BAHÇELĠEVLER 10 246 169 1.741 1.336 3.077 123 253 376 13 18

BAKIRKÖY 16 319 270 2.746 2.555 5.301 137 513 650 17 20

BAġAKġEHĠR 8 249 168 1.758 1.594 3.352 103 229 332 13 20

BAYRAMPAġA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BEġĠKTAġ 14 287 264 2.743 2.357 5.100 148 478 626 18 19

BEYKOZ 4 133 99 800 710 1.510 33 151 184 11 15

BEYLĠKDÜZÜ 1 35 32 393 308 701 18 48 66 20 22

BEYOĞLU 8 62 40 194 196 390 16 68 84 6 10

BÜYÜKÇEKMECE 9 161 119 1.197 992 2.189 64 186 250 14 18

ÇATALCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÇEKMEKÖY 5 114 90 1.011 833 1.844 41 192 233 16 20

ESENLER 2 54 37 443 327 770 35 43 78 14 21

ESENYURT 5 239 59 536 433 969 32 94 126 4 16

EYÜP 3 83 53 568 512 1.080 25 108 133 13 20

FATĠH 12 157 127 1.131 983 2.114 64 232 296 13 17

GAZĠOSMANPAġA 2 49 41 380 431 811 32 39 71 17 20

GÜNGÖREN 6 115 83 804 663 1.467 58 120 178 13 18

KADIKÖY 14 291 235 2.226 2.077 4.303 87 475 562 15 18

KAĞITHANE 1 16 9 84 75 159 7 12 19 10 18

KARTAL 6 149 125 1.338 1.166 2.504 46 217 263 17 20

KÜÇÜKÇEKMECE 3 67 44 411 347 758 13 102 115 11 17

MALTEPE 5 169 138 1.299 1.264 2.563 80 216 296 15 19

PENDĠK 6 64 50 526 387 913 35 77 112 14 18

SANCAKTEPE 3 86 49 480 433 913 29 90 119 11 19

SARIYER 16 377 303 3.331 2.811 6.142 182 550 732 16 20

SĠLĠVRĠ 2 16 23 209 165 374 17 34 51 23 16

SULTANBEYLĠ 4 30 26 269 209 478 22 29 51 16 18

SULTANGAZĠ 2 31 30 307 267 574 17 35 52 19 19

ġĠLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ġĠġLĠ 17 163 123 1.048 1.146 2.194 68 253 321 13 18

TUZLA 1 59 47 545 554 1.099 21 111 132 19 23

ÜMRANĠYE 10 316 214 2.187 2.046 4.233 118 315 433 13 20

ÜSKÜDAR 21 458 404 3.996 3.720 7.716 200 634 834 17 19

ZEYTĠNBURNU 4 93 73 875 733 1.608 45 111 156 17

26

22

TOPLAM 236 5.021 3.854 38.691 34.350 73.041 2.058 6.570 8.628 15 19

ġube

BaĢı


ĠLÇE ADI

OKUL

SAYISI

DERSLĠK

SAYISI

RESMĠ + ÖZEL ĠLKÖĞRETĠM OKULLARI ÖĞRENCĠ ÖĞRETMEN DERSLĠK 2009-2010

ġUBE SAYISI

Toplam Öğrenci ÖĞRETMEN SAYISI Dersl.

ERKEK KIZ Toplam Erkek Kadın Toplam BaĢı

ADALAR 6 56 44 432 383 815 20 38 58 15 19

ARNAVUTKÖY 42 867 1.063 16.479 15.559 32.038 428 357 785 37 30

ATAġEHĠR 44 1.228 1.410 23.390 22.016 45.406 548 1.477 2.025 37 32

AVCILAR 27 800 1.157 22.799 21.308 44.107 607 839 1.446 55 38

BAĞCILAR 60 1.680 3.130 61.566 57.085 118.651 1.381 1.567 2.948 71 38

BAHÇELĠEVLER 51 1.320 2.045 39.061 36.906 75.967 980 1.608 2.588 58 37

BAKIRKÖY 46 902 971 13.437 12.343 25.780 556 1.057 1.613 29 27

BAġAKġEHĠR 30 923 1.067 20.506 19.316 39.822 508 867 1.375 43 37

BAYRAMPAġA 25 585 935 18.650 17.262 35.912 567 548 1.115 61 38

BEġĠKTAġ 44 689 745 10.393 9.277 19.670 383 987 1.370 29 26

BEYKOZ 53 760 1.006 15.379 14.170 29.549 475 728 1.203 39 29

BEYLĠKDÜZÜ 24 627 693 12.156 11.376 23.532 353 649 1.002 38 34

BEYOĞLU 34 586 781 14.271 13.444 27.715 366 510 876 47 35

BÜYÜKÇEKMECE 37 756 827 12.585 11.488 24.073 395 743 1.138 32 29

ÇATALCA 33 376 299 3.833 3.657 7.490 154 181 335 20 25

ÇEKMEKÖY 28 608 800 12.461 11.599 24.060 330 691 1.021 40 30

ESENLER 29 777 1.506 36.008 33.564 69.572 835 730 1.565 90 46

ESENYURT 43 1.317 1.501 33.179 30.198 63.377 630 947 1.577 48 42

EYÜP 49 932 1.275 23.264 21.226 44.490 668 842 1.510 48 35

FATĠH 76 1.131 1.556 26.776 24.375 51.151 813 1.242 2.055 45 33

GAZĠOSMANPAġA 37 960 1.655 32.993 30.743 63.736 814 815 1.629 66 39

GÜNGÖREN 28 615 938 18.788 17.259 36.047 510 712 1.222 59 38

KADIKÖY 75 1.499 1.625 21.554 20.153 41.707 741 1.934 2.675 28 26

KAĞITHANE 51 1.119 1.423 26.653 25.249 51.902 607 1.026 1.633 46 36

KARTAL 47 1.202 1.515 26.524 24.449 50.973 800 1.402 2.202 42 34

KÜÇÜKÇEKMECE 67 1.812 2.501 48.940 45.537 94.477 1.218 1.754 2.972 52 38

MALTEPE 46 1.222 1.305 22.025 20.904 42.929 552 1.412 1.964 35 33

PENDĠK 65 1.797 2.539 42.689 39.716 82.405 1.276 1.607 2.883 46 32

SANCAKTEPE 33 932 1.171 20.937 19.718 40.655 497 720 1.217 44 35

SARIYER 54 1.055 1.151 16.016 14.721 30.737 502 1.208 1.710 29 27

SĠLĠVRĠ 41 721 628 8.646 7.982 16.628 340 461 801 23 26

SULTANBEYLĠ 29 660 1.226 26.792 25.194 51.986 661 576 1.237 79 42

SULTANGAZĠ 32 986 1.871 39.605 36.641 76.246 811 794 1.605 77 41

ġĠLE 9 166 124 1.411 1.396 2.807 87 86 173 17 23

ġĠġLĠ 49 1.121 1.089 18.031 16.475 34.506 543 1.056 1.599 31 32

TUZLA 31 934 933 13.043 12.033 25.076 428 733 1.161 27 27

ÜMRANĠYE 55 1.492 2.186 40.357 37.984 78.341 1.041 1.687 2.728 53 36

ÜSKÜDAR 87 1.657 2.241 31.753 29.901 61.654 1.031 2.205 3.236 37 28

ZEYTĠNBURNU 27 695 1.047 20.287 18.686 38.973 453 761 1.214 56 37

TOPLAM 1.644 37.565 49.979 893.669 831.293 1.724.962 23.909 37.557 61.466

27

46 35

ġube

BaĢı


ĠLÇE ADI OKUL SAYISI

RESMĠ ĠLKÖĞRETĠM OKULLARI 2009-2010 YENĠ KAYIT 2008-2009 MEZUN ÖĞRENCĠ SAYISI

Yeni Kayıt 2008-2009 Mezun

Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam

ADALAR 5 47 67 114 54 47 101

ARNAVUTKÖY 41 2.058 2.009 4.067 1.654 1.360 3.014

ATAġEHĠR 37 2.720 2.666 5.386 2.575 2.326 4.901

AVCILAR 24 2.876 2.657 5.533 2.541 2.335 4.876

BAĞCILAR 56 7.870 7.479 15.349 6.570 5.997 12.567

BAHÇELĠEVLER 41 4.660 4.459 9.119 4.394 4.027 8.421

BAKIRKÖY 30 1.003 898 1.901 1.490 1.282 2.772

BAġAKġEHĠR 22 2.503 2.314 4.817 1.967 1.684 3.651

BAYRAMPAġA 25 2.133 2.123 4.256 2.211 2.050 4.261

BEġĠKTAġ 30 716 714 1.430 1.075 971 2.046

BEYKOZ 49 1.840 1.739 3.579 1.862 1.744 3.606

BEYLĠKDÜZÜ 23 1.544 1.446 2.990 1.295 1.243 2.538

BEYOĞLU 26 1.859 1.779 3.638 1.645 1.427 3.072

BÜYÜKÇEKMECE 28 1.437 1.291 2.728 1.226 1.147 2.373

ÇATALCA 33 444 424 868 519 448 967

ÇEKMEKÖY 23 1.516 1.340 2.856 1.233 1.093 2.326

ESENLER 27 4.701 4.438 9.139 3.829 3.426 7.255

ESENYURT 38 4.349 4.124 8.473 3.216 2.791 6.007

EYÜP 46 2.770 2.554 5.324 2.671 2.415 5.086

FATĠH 64 3.186 3.010 6.196 3.050 2.760 5.810

GAZĠOSMANPAġA 35 4.339 4.092 8.431 3.624 3.203 6.827

GÜNGÖREN 22 2.459 2.314 4.773 2.160 1.993 4.153

KADIKÖY 61 2.263 2.106 4.369 2.731 2.619 5.350

KAĞITHANE 50 3.483 3.214 6.697 3.125 2.913 6.038

KARTAL 41 3.064 2.899 5.963 3.141 2.846 5.987

KÜÇÜKÇEKMECE 64 6.224 5.987 12.211 5.739 5.025 10.764

MALTEPE 41 2.558 2.485 5.043 2.658 2.403 5.061

PENDĠK 59 5.391 5.011 10.402 5.051 4.580 9.631

SANCAKTEPE 30 2.567 2.472 5.039 2.235 2.043 4.278

SARIYER 38 1.697 1.616 3.313 1.640 1.540 3.180

SĠLĠVRĠ 39 1.002 967 1.969 1.038 903 1.941

SULTANBEYLĠ 25 3.486 3.335 6.821 3.064 2.532 5.596

SULTANGAZĠ 30 5.286 4.958 10.244 4.121 3.319 7.440

ġĠLE 9 161 159 320 187 160 347

ġĠġLĠ 32 2.078 1.889 3.967 1.944 1.818 3.762

TUZLA 30 1.596 1.449 3.045 1.501 1.366 2.867

ÜMRANĠYE 45 4.738 4.485 9.223 4.549 4.002 8.551

ÜSKÜDAR 66 3.457 3.309 6.766 3.602 3.311 6.913

ZEYTĠNBURNU 23 2.501 2.355 4.856 2.165 1.974 4.139

28

TOPLAM 1.408 108.582 102.633 211.215 99.352 89.123 188.475


ĠLÇE ADI OKUL SAYISI

ÖZEL ĠLKÖĞRETĠM OKULLARI 2009-2010 YENĠ KAYIT 2008-2009 MEZUN ÖĞRENCĠ SAYISI

Yeni Kayıt 2008-2009 Mezun

Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam

ADALAR 1 0 0 0 0 0 0

ARNAVUTKÖY 1 0 0 0 0 0 0

ATAġEHĠR 7 154 161 315 159 131 290

AVCILAR 3 60 40 100 80 60 140

BAĞCILAR 4 27 23 50 66 73 139

BAHÇELĠEVLER 10 138 105 243 224 182 406

BAKIRKÖY 16 306 293 599 351 326 677

BAġAKġEHĠR 8 182 151 333 188 175 363

BAYRAMPAġA 0 0 0 0 0 0 0

BEġĠKTAġ 14 216 178 394 275 243 518

BEYKOZ 4 15 10 25 142 132 274

BEYLĠKDÜZÜ 1 15 15 30 46 45 91

BEYOĞLU 8 12 9 21 27 34 61

BÜYÜKÇEKMECE 9 114 97 211 109 114 223

ÇATALCA 0 0 0 0 0 0 0

ÇEKMEKÖY 5 105 80 185 119 81 200

ESENLER 2 30 20 50 65 39 104

ESENYURT 5 64 68 132 55 56 111

EYÜP 3 47 53 100 61 57 118

FATĠH 12 88 74 162 164 140 304

GAZĠOSMANPAġA 2 18 14 32 42 73 115

GÜNGÖREN 6 33 30 63 96 99 195

KADIKÖY 14 266 259 525 264 263 527

KAĞITHANE 1 4 3 7 13 17 30

KARTAL 6 162 143 305 157 116 273

KÜÇÜKÇEKMECE 3 37 33 70 49 41 90

MALTEPE 5 157 156 313 145 123 268

PENDĠK 6 31 14 45 57 47 104

SANCAKTEPE 3 57 56 113 45 61 106

SARIYER 16 284 281 565 509 365 874

SĠLĠVRĠ 2 29 17 46 20 20 40

SULTANBEYLĠ 4 9 10 19 46 34 80

SULTANGAZĠ 2 25 32 57 31 36 67

ġĠLE 0 0 0 0 0 0 0

ġĠġLĠ 17 96 109 205 113 141 254

TUZLA 1 22 21 43 81 82 163

ÜMRANĠYE 10 211 217 428 225 211 436

ÜSKÜDAR 21 363 343 706 457 460 917

ZEYTĠNBURNU 4 73 88 161 123 90 213

TOPLAM 236 3.431 3.185 6.616 4.581 4.150 8.731

29


ĠLÇE ADI OKUL SAYISI

RESMĠ + ÖZEL ĠLKÖĞRETĠM OKULLARI 2009-2010 YENĠ KAYIT 2008-2009 MEZUN ÖĞRENCĠ SAYISI

2009-2010Yeni Kayıt 2008-2009 Mezun

Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam

ADALAR 6 47 67 114 54 47 101

ARNAVUTKÖY 42 2.058 2.009 4.067 1.654 1.360 3.014

ATAġEHĠR 44 2.874 2.827 5.701 2.734 2.457 5.191

AVCILAR 27 2.936 2.697 5.633 2.621 2.395 5.016

BAĞCILAR 60 7.897 7.502 15.399 6.636 6.070 12.706

BAHÇELĠEVLER 51 4.798 4.564 9.362 4.618 4.209 8.827

BAKIRKÖY 46 1.309 1.191 2.500 1.841 1.608 3.449

BAġAKġEHĠR 30 2.685 2.465 5.150 2.155 1.859 4.014

BAYRAMPAġA 25 2.133 2.123 4.256 2.211 2.050 4.261

BEġĠKTAġ 44 932 892 1.824 1.350 1.214 2.564

BEYKOZ 53 1.855 1.749 3.604 2.004 1.876 3.880

BEYLĠKDÜZÜ 24 1.559 1.461 3.020 1.341 1.288 2.629

BEYOĞLU 34 1.871 1.788 3.659 1.672 1.461 3.133

BÜYÜKÇEKMECE 37 1.551 1.388 2.939 1.335 1.261 2.596

ÇATALCA 33 444 424 868 519 448 967

ÇEKMEKÖY 28 1.621 1.420 3.041 1.352 1.174 2.526

ESENLER 29 4.731 4.458 9.189 3.894 3.465 7.359

ESENYURT 43 4.413 4.192 8.605 3.271 2.847 6.118

EYÜP 49 2.817 2.607 5.424 2.732 2.472 5.204

FATĠH 76 3.274 3.084 6.358 3.214 2.900 6.114

GAZĠOSMANPAġA 37 4.357 4.106 8.463 3.666 3.276 6.942

GÜNGÖREN 28 2.492 2.344 4.836 2.256 2.092 4.348

KADIKÖY 75 2.529 2.365 4.894 2.995 2.882 5.877

KAĞITHANE 51 3.487 3.217 6.704 3.138 2.930 6.068

KARTAL 47 3.226 3.042 6.268 3.298 2.962 6.260

KÜÇÜKÇEKMECE 67 6.261 6.020 12.281 5.788 5.066 10.854

MALTEPE 46 2.715 2.641 5.356 2.803 2.526 5.329

PENDĠK 65 5.422 5.025 10.447 5.108 4.627 9.735

SANCAKTEPE 33 2.624 2.528 5.152 2.280 2.104 4.384

SARIYER 54 1.981 1.897 3.878 2.149 1.905 4.054

SĠLĠVRĠ 41 1.031 984 2.015 1.058 923 1.981

SULTANBEYLĠ 29 3.495 3.345 6.840 3.110 2.566 5.676

SULTANGAZĠ 32 5.311 4.990 10.301 4.152 3.355 7.507

ġĠLE 9 161 159 320 187 160 347

ġĠġLĠ 49 2.174 1.998 4.172 2.057 1.959 4.016

TUZLA 31 1.618 1.470 3.088 1.582 1.448 3.030

ÜMRANĠYE 55 4.949 4.702 9.651 4.774 4.213 8.987

ÜSKÜDAR 87 3.820 3.652 7.472 4.059 3.771 7.830

ZEYTĠNBURNU 27 2.574 2.443 5.017 2.288 2.064 4.352

TOPLAM 1.644 112.013 105.818 217.831 103.933 93.273 197.206

30


OKUL TÜRÜ

RESMĠ GENEL ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI 2009-2010

OKUL

SAYISI

ÖĞRENCĠ SAYISI

ERKEK KIZ TOPLAM

ÖĞRT.

SAYISI

DERS.

SAYISI

Lise 233 126.483 125.900 252.383 7.659 4.673 6.861

Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 1 71 140 211 46 8 8

Anadolu Lisesi 88 24.382 22.019 46.401 3.314 1.906 1.908

Fen Lisesi 3 321 151 472 29 56 22

Sosyal Bilimler Lisesi 1 236 131 367 36 23 25

Spor Lisesi 1 117 41 158 6 8 8

Öğretmen Lisesi 5 1.190 1.226 2.416 160 108 99

Müzik Ve Sahne Sanatları

Lisesi 2 18 35 53 0 4 4

ġUBE

SAYISI

TOPLAM 334 152.818 149.643 302.461 11.250 6.786 8.935

31


RESMĠ MESLEKĠ VE TEKNĠK ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI 2009-2010

Okul Türü

Okul

Sayısı

Öğrenci Sayısı

Erkek Kız Toplam

Öğrt. Sayısı

Dersl.

Sayısı

Erkek Teknik Öğretimi 72 83.040 18.587 101.627 4.458 1.612 3.220

Kız Teknik Öğretimi 57 8.813 46.349 55.162 2.375 1.047 1.843

Ticaret Ve Turizm Öğretimi 76 48.818 42.043 90.861 2.853 1.509 2.610

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 26 10.326 20.746 31.072 1.358 983 981

Sağlık Meslek Lisesi 7 444 2.127 2.571 221 107 108

ĠĢitme-Zihinsel Engelliler Meslek Lisesi 4 854 432 1.286 50 21 83

GENEL TOPLAM 242 152.295 130.284 282.579 11.315 5.279 8.845

32

ġube

Sayısı


OKUL TÜRÜ

ÖZEL ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI 2009-2010

OKUL

SAYISI

ÖĞRENCĠ SAYISI

ERKEK KIZ TOPLAM

ÖĞRT.

SAYISI

DERS.

SAYISI

Türk Ortaöğretim 235 22.529 16.629 39.158 5.377 3.061 2.500

Azınlık Ortaöğretim 11 422 587 1.009 234 68 88

Yabancı / Uluslar Arası Ortaöğretim 13 2.834 3.402 6.236 851 284 332

Özel Genel Ortaöğretim Toplamı 259 25.785 20.618 46.403 6.462 3.413 2.920

Mesleki Ve Teknik Öğretim Okulları 14 743 343 1.086 199 90 81

ġUBE

SAYISI

TOPLAM 273 26.528 20.961 47.489 6.661 3.503 3.001

33


ĠLÇE ADI

KURUM

SAYISI

DERSLĠK

SAYISI

RESMĠ GENEL ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI ÖĞRENCĠ ÖĞRETMEN DERSLĠK 2009-2010

ġUBE

SAYISI

Yeni Kayıt Dahil Toplam Öğrenci ÖĞRETMEN SAYISI

Dersl.BaĢı ġube BaĢı

ERKEK KIZ Toplam Erkek Kadın Toplam

ADALAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ARNAVUTKÖY 8 140 103 1.928 1.394 3.322 60 31 91 24 32

ATAġEHĠR 10 252 250 4.332 4.398 8.730 118 243 361 35 35

AVCILAR 7 83 200 3.673 3.847 7.520 102 124 226 91 38

BAĞCILAR 16 305 493 9.721 8.675 18.396 282 140 422 60 37

BAHÇELĠEVLER 14 312 505 9.102 9.123 18.225 296 336 632 58 36

BAKIRKÖY 13 247 256 4.387 4.469 8.856 231 187 418 36 35

BAġAKġEHĠR 3 37 168 2.633 2.489 5.122 87 93 180 138 30

BAYRAMPAġA 8 159 238 4.903 5.034 9.937 169 101 270 62 42

BEġĠKTAġ 10 189 197 3.128 2.912 6.040 155 208 363 32 31

BEYKOZ 3 61 96 1.490 1.526 3.016 61 55 116 49 31

BEYLĠKDÜZÜ 7 147 170 2.769 2.849 5.618 86 122 208 38 33

BEYOĞLU 7 125 161 2.180 2.128 4.308 98 106 204 34 27

BÜYÜKÇEKMECE 8 145 206 2.989 3.008 5.997 105 124 229 41 29

ÇATALCA 1 16 19 232 183 415 16 9 25 26 22

ÇEKMEKÖY 3 96 109 2.170 2.118 4.288 48 60 108 45 39

ESENLER 4 33 120 3.054 2.508 5.562 85 38 123 169 46

ESENYURT 4 82 137 3.282 2.771 6.053 63 60 123 74 44

EYÜP 8 146 222 3.802 4.129 7.931 150 106 256 54 36

FATĠH 18 416 529 8.365 8.146 16.511 423 356 779 40 31

GAZĠOSMANPAġA 8 115 212 4.215 3.906 8.121 125 115 240 71 38

GÜNGÖREN 4 106 154 2.817 2.744 5.561 92 78 170 52 36

KADIKÖY 25 562 544 7.630 7.950 15.580 338 655 993 28 29

KAĞITHANE 7 139 164 2.594 2.867 5.461 88 99 187 39 33

KARTAL 14 320 419 6.147 6.219 12.366 283 304 587 39 30

KÜÇÜKÇEKMECE 14 377 434 7.904 8.121 16.025 241 257 498 43 37

MALTEPE 11 264 276 4.470 4.798 9.268 160 234 394 35 34

PENDĠK 13 224 452 7.096 7.426 14.522 258 196 454 65 32

SANCAKTEPE 2 65 40 1.134 774 1.908 20 11 31 29 48

SARIYER 10 191 227 3.218 3.675 6.893 141 161 302 36 30

SĠLĠVRĠ 10 166 148 2.219 1.942 4.161 97 74 171 25 28

SULTANBEYLĠ 4 102 194 4.492 2.672 7.164 112 47 159 70 37

SULTANGAZĠ 4 83 160 3.875 3.179 7.054 73 47 120 85 44

ġĠLE 4 70 27 315 160 475 13 8 21 7 18

ġĠġLĠ 11 191 220 3.155 3.707 6.862 131 156 287 36 31

TUZLA 7 115 149 2.589 2.417 5.006 102 90 192 44 34

ÜMRANĠYE 9 216 284 5.263 4.986 10.249 173 184 357 47 36

ÜSKÜDAR 18 373 470 6.536 7.335 13.871 325 438 763 37 30

ZEYTĠNBURNU 7 116 182 3.009 3.058 6.067 113 77 190 52 33

TOPLAM 334 6.786 8.935 152.818 149.643 302.461 5.520 5.730 11.250 45 34

34


RESMĠ MESLEKĠ TEKNĠK ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI ÖĞRENCĠ ÖĞRETMEN DERSLĠK 2009-2010

ĠLÇE ADI

KURUM

SAYISI

DERSLĠK

SAYISI

ġUBE

SAYISI

Yeni Kayıt Dahil Toplam Öğrenci ÖĞRETMEN SAYISI Dersl.

BaĢı

ERKEK KIZ Toplam Erkek Kadın Toplam

ADALAR 1 17 23 187 137 324 10 23 33 19 14

ARNAVUTKÖY 4 75 103 1.873 1.437 3.310 66 19 85 44 32

ATAġEHĠR 6 135 267 4.720 3.459 8.179 141 187 328 61 31

AVCILAR 6 125 198 3.602 2.801 6.403 141 125 266 51 32

BAĞCILAR 6 183 331 5.127 5.275 10.402 199 118 317 57 31

BAHÇELĠEVLER 11 210 373 7.093 4.613 11.706 278 225 503 56 31

BAKIRKÖY 5 135 202 1.914 4.996 6.910 106 200 306 51 34

BAġAKġEHĠR 2 20 94 1.727 1.079 2.806 33 32 65 140 30

BAYRAMPAġA 5 111 251 5.881 3.620 9.501 218 74 292 86 38

BEġĠKTAġ 8 179 199 2.571 2.817 5.388 101 225 326 30 27

BEYKOZ 8 143 312 5.339 3.534 8.873 201 157 358 62 28

BEYLĠKDÜZÜ 2 18 44 932 440 1.372 30 33 63 76 31

BEYOĞLU 8 124 183 2.769 3.011 5.780 125 103 228 47 32

BÜYÜKÇEKMECE 8 104 89 1.212 1.070 2.282 50 40 90 22 26

ÇATALCA 7 116 154 2.801 1.804 4.605 101 70 171 40 30

ÇEKMEKÖY 3 35 69 1.494 814 2.308 68 32 100 66 33

ESENLER 2 56 113 2.489 2.228 4.717 45 17 62 84 42

ESENYURT 5 139 213 4.217 2.848 7.065 105 91 196 51 33

EYÜP 6 171 273 4.898 5.662 10.560 185 115 300 62 39

FATĠH 14 244 413 6.067 5.046 11.113 300 254 554 46 27

GAZĠOSMANPAġA 6 165 292 4.206 5.343 9.549 193 138 331 58 33

GÜNGÖREN 5 100 190 3.571 2.438 6.009 121 83 204 60 32

KADIKÖY 4 87 141 1.673 2.788 4.461 76 137 213 51 32

KAĞITHANE 7 162 256 4.734 3.723 8.457 199 140 339 52 33

KARTAL 11 303 482 7.787 6.509 14.296 388 373 761 47 30

KÜÇÜKÇEKMECE 10 198 463 9.243 6.913 16.156 282 253 535 82 35

MALTEPE 7 164 270 4.899 4.485 9.384 176 253 429 57 35

PENDĠK 11 239 326 5.728 4.538 10.266 246 134 380 43 31

SANCAKTEPE 6 111 171 3.387 2.641 6.028 127 69 196 54 35

SARIYER 5 107 128 1.794 2.342 4.136 61 101 162 39 32

SĠLĠVRĠ 3 22 87 834 954 1.788 67 42 109 81 21

SULTANBEYLĠ 5 111 123 1.805 2.579 4.384 87 52 139 39 36

SULTANGAZĠ 1 16 32 465 439 904 12 5 17 57 28

ġĠLE 3 38 75 555 420 975 33 24 57 26 13

ġĠġLĠ 7 222 426 10.314 4.563 14.877 352 266 618 67 35

TUZLA 5 144 164 2.353 2.394 4.747 145 101 246 33 29

ÜMRANĠYE 10 239 477 10.014 7.820 17.834 372 287 659 75 37

ÜSKÜDAR 11 319 541 6.753 8.584 15.337 326 532 858 48 28

ZEYTĠNBURNU 8 192 297 5.267 4.120 9.387 213 206 419 49 32

TOPLAM 242 5.279 8.845 152.295 130.284 282.579 5.979 5.336 11.315

35

54 32

ġube

BaĢı


ĠLÇE ADI

RESMĠ ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI ÖĞRENCĠ ÖĞRETMEN DERSLĠK 2009-2010

KURUM

SAYISI

DERSLĠK

SAYISI

ġUBE

SAYISI

Yeni Kayıt Dahil Toplam Öğrenci ÖĞRETMEN SAYISI Dersl.

BaĢı

ERKEK KIZ Toplam Erkek Kadın Toplam

ADALAR 1 17 23 187 137 324 10 23 33 19 14

ARNAVUTKÖY 12 215 206 3.801 2.831 6.632 126 50 176 31 32

ATAġEHĠR 16 387 517 9.052 7.857 16.909 259 430 689 44 33

AVCILAR 13 208 398 7.275 6.648 13.923 243 249 492 67 35

BAĞCILAR 22 488 824 14.848 13.950 28.798 481 258 739 59 35

BAHÇELĠEVLER 25 522 878 16.195 13.736 29.931 574 561 1.135 57 34

BAKIRKÖY 18 382 458 6.301 9.465 15.766 337 387 724 41 34

BAġAKġEHĠR 5 57 262 4.360 3.568 7.928 120 125 245 139 30

BAYRAMPAġA 13 270 489 10.784 8.654 19.438 387 175 562 72 40

BEġĠKTAġ 18 368 396 5.699 5.729 11.428 256 433 689 31 29

BEYKOZ 11 204 408 6.829 5.060 11.889 262 212 474 58 29

BEYLĠKDÜZÜ 9 165 214 3.701 3.289 6.990 116 155 271 42 33

BEYOĞLU 15 249 344 4.949 5.139 10.088 223 209 432 41 29

BÜYÜKÇEKMECE 16 249 295 4.201 4.078 8.279 155 164 319 33 28

ÇATALCA 8 132 173 3.033 1.987 5.020 117 79 196 38 29

ÇEKMEKÖY 6 131 178 3.664 2.932 6.596 116 92 208 50 37

ESENLER 6 89 233 5.543 4.736 10.279 130 55 185 115 44

ESENYURT 9 221 350 7.499 5.619 13.118 168 151 319 59 37

EYÜP 14 317 495 8.700 9.791 18.491 335 221 556 58 37

FATĠH 32 660 942 14.432 13.192 27.624 723 610 1.333 42 29

GAZĠOSMANPAġA 14 280 504 8.421 9.249 17.670 318 253 571 63 35

GÜNGÖREN 9 206 344 6.388 5.182 11.570 213 161 374 56 34

KADIKÖY 29 649 685 9.303 10.738 20.041 414 792 1.206 31 29

KAĞITHANE 14 301 420 7.328 6.590 13.918 287 239 526 46 33

KARTAL 25 623 901 13.934 12.728 26.662 671 677 1.348 43 30

KÜÇÜKÇEKMECE 24 575 897 17.147 15.034 32.181 523 510 1.033 56 36

MALTEPE 18 428 546 9.369 9.283 18.652 336 487 823 44 34

PENDĠK 24 463 778 12.824 11.964 24.788 504 330 834 54 32

SANCAKTEPE 8 176 211 4.521 3.415 7.936 147 80 227 45 38

SARIYER 15 298 355 5.012 6.017 11.029 202 262 464 37 31

SĠLĠVRĠ 13 188 235 3.053 2.896 5.949 164 116 280 32 25

SULTANBEYLĠ 9 213 317 6.297 5.251 11.548 199 99 298 54 36

SULTANGAZĠ 5 99 192 4.340 3.618 7.958 85 52 137 80 41

ġĠLE 7 108 102 870 580 1.450 46 32 78 13 14

ġĠġLĠ 18 413 646 13.469 8.270 21.739 483 422 905 53 34

TUZLA 12 259 313 4.942 4.811 9.753 247 191 438 38 31

ÜMRANĠYE 19 455 761 15.277 12.806 28.083 545 471 1.016 62 37

ÜSKÜDAR 29 692 1.011 13.289 15.919 29.208 651 970 1.621 42 29

ZEYTĠNBURNU 15 308 479 8.276 7.178 15.454 326 283 609 50 32

TOPLAM 576 12.065 17.780 305.113 279.927 585.040 11.499 11.066 22.565

36

48 33

ġube

BaĢı


ÖZEL ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI ÖĞRENCĠ ÖĞRETMEN DERSLĠK 2009-2010

ĠLÇE ADI

KURUM

SAYISI

DERSLĠK

SAYISI

ġUBE

SAYISI

Yeni Kayıt Dahil Toplam Öğrenci ÖĞRETMEN SAYISI

ERKEK KIZ Toplam Erkek Kadın Toplam

Dersl. BaĢı ġube BaĢı

ADALAR 1 0 0 0 0 0 0 2 2

ARNAVUTKÖY 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATAġEHĠR 7 99 101 1.034 617 1.651 78 90 168 17 16

AVCILAR 4 67 44 296 190 486 60 74 134 7 11

BAĞCILAR 5 52 47 367 263 630 47 38 85 12 13

BAHÇELĠEVLER 20 220 193 1.645 1.318 2.963 155 206 361 13 15

BAKIRKÖY 12 177 138 1.267 1.042 2.309 137 169 306 13 17

BAġAKġEHĠR 12 157 124 1.286 1.015 2.301 182 112 294 15 19

BAYRAMPAġA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BEġĠKTAġ 16 234 218 1.657 1.493 3.150 166 285 451 13 14

BEYKOZ 2 42 40 328 341 669 32 67 99 16 17

BEYLĠKDÜZÜ 3 45 44 399 346 745 30 39 69 17 17

BEYOĞLU 14 199 221 1.797 2.012 3.809 227 378 605 19 17

BÜYÜKÇEKMECE 10 72 120 942 649 1.591 148 101 249 22 13

ÇATALCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÇEKMEKÖY 2 28 27 195 197 392 28 40 68 14 15

ESENLER 2 0 13 128 109 237 15 4 19 18

ESENYURT 6 46 52 342 222 564 40 85 125 12 11

EYÜP 2 33 28 193 163 356 31 40 71 11 13

FATĠH 12 96 101 826 623 1.449 93 108 201 15 14

GAZĠOSMANPAġA 5 45 37 189 421 610 18 48 66 14 16

GÜNGÖREN 9 93 81 1.041 453 1.494 84 58 142 16 18

KADIKÖY 21 204 241 2.313 1.773 4.086 190 338 528 20 17

KAĞITHANE 1 5 5 32 33 65 14 7 21 13 13

KARTAL 8 168 78 969 659 1.628 64 120 184 10 21

KÜÇÜKÇEKMECE 2 55 39 550 305 855 21 53 74 16 22

MALTEPE 14 168 132 1.102 969 2.071 127 205 332 12 16

PENDĠK 10 102 81 1.267 293 1.560 119 42 161 15 19

SANCAKTEPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SARIYER 16 290 180 1.411 1.221 2.632 175 261 436 9 15

SĠLĠVRĠ 1 14 13 50 31 81 8 13 21 6 6

SULTANBEYLĠ 4 21 32 283 124 407 17 12 29 19 13

SULTANGAZĠ 3 19 25 183 201 384 18 22 40 20 15

ġĠLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ġĠġLĠ 9 122 123 854 968 1.822 85 157 242 15 15

TUZLA 2 55 59 446 496 942 43 97 140 17 16

ÜMRANĠYE 12 279 101 623 485 1.108 84 151 235 4 11

ÜSKÜDAR 23 276 232 2.115 1.836 3.951 311 333 644 14 17

ZEYTĠNBURNU 3 20 31 398 93 491 41 18 59 25 16

TOPLAM 273 3.503 3.001 26.528 20.961 47.489 2.888 3.773 6.661 14 16

37


ĠLÇE ADI

RESMĠ+ ÖZEL ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI ÖĞRENCĠ ÖĞRETMEN DERSLĠK 2009-2010

KURUM

SAYISI

DERSLĠK

SAYISI

ġUBE SAYISI

Yeni Kayıt Dahil Toplam Öğrenci ÖĞRETMEN SAYISI

ERKEK KIZ Toplam Erkek Kadın Toplam

Dersl. BaĢı ġube BaĢı

ADALAR 2 17 23 187 137 324 10 25 35 19 14

ARNAVUTKÖY 12 215 206 3.801 2.831 6.632 126 50 176 31 32

ATAġEHĠR 23 486 618 10.086 8.474 18.560 337 520 857 60 49

AVCILAR 17 275 442 7.571 6.838 14.409 303 323 626 74 46

BAĞCILAR 27 540 871 15.215 14.213 29.428 528 296 824 71 48

BAHÇELĠEVLER 45 742 1.071 17.840 15.054 32.894 729 767 1.496 71 49

BAKIRKÖY 30 559 596 7.568 10.507 18.075 474 556 1.030 54 51

BAġAKġEHĠR 17 214 386 5.646 4.583 10.229 302 237 539 154 49

BAYRAMPAġA 13 270 489 10.784 8.654 19.438 387 175 562 72 40

BEġĠKTAġ 34 602 614 7.356 7.222 14.578 422 718 1.140 45 43

BEYKOZ 13 246 448 7.157 5.401 12.558 294 279 573 74 46

BEYLĠKDÜZÜ 12 210 258 4.100 3.635 7.735 146 194 340 59 50

BEYOĞLU 29 448 565 6.746 7.151 13.897 450 587 1.037 60 47

BÜYÜKÇEKMECE 26 321 415 5.143 4.727 9.870 303 265 568 55 41

ÇATALCA 8 132 173 3.033 1.987 5.020 117 79 196 38 29

ÇEKMEKÖY 8 159 205 3.859 3.129 6.988 144 132 276 64 52

ESENLER 8 89 246 5.671 4.845 10.516 145 59 204 115 62

ESENYURT 15 267 402 7.841 5.841 13.682 208 236 444 72 48

EYÜP 16 350 523 8.893 9.954 18.847 366 261 627 69 50

FATĠH 44 756 1.043 15.258 13.815 29.073 816 718 1.534 57 44

GAZĠOSMANPAġA 19 325 541 8.610 9.670 18.280 336 301 637 77 52

GÜNGÖREN 18 299 425 7.429 5.635 13.064 297 219 516 72 52

KADIKÖY 50 853 926 11.616 12.511 24.127 604 1.130 1.734 51 46

KAĞITHANE 15 306 425 7.360 6.623 13.983 301 246 547 59 46

KARTAL 33 791 979 14.903 13.387 28.290 735 797 1.532 52 50

KÜÇÜKÇEKMECE 26 630 936 17.697 15.339 33.036 544 563 1.107 72 58

MALTEPE 32 596 678 10.471 10.252 20.723 463 692 1.155 56 50

PENDĠK 34 565 859 14.091 12.257 26.348 623 372 995 69 51

SANCAKTEPE 8 176 211 4.521 3.415 7.936 147 80 227 45 38

SARIYER 31 588 535 6.423 7.238 13.661 377 523 900 46 46

SĠLĠVRĠ 14 202 248 3.103 2.927 6.030 172 129 301 37 32

SULTANBEYLĠ 13 234 349 6.580 5.375 11.955 216 111 327 74 49

SULTANGAZĠ 8 118 217 4.523 3.819 8.342 103 74 177 101 57

ġĠLE 7 108 102 870 580 1.450 46 32 78 13 14

ġĠġLĠ 27 535 769 14.323 9.238 23.561 568 579 1.147 68 48

TUZLA 14 314 372 5.388 5.307 10.695 290 288 578 55 47

ÜMRANĠYE 31 734 862 15.900 13.291 29.191 629 622 1.251 66 48

ÜSKÜDAR 52 968 1.243 15.404 17.755 33.159 962 1.303 2.265 57 46

ZEYTĠNBURNU 18 328 510 8.674 7.271 15.945 367 301 668 75 48

38

TOPLAM 849 15.568 20.781 331.641 300.888 632.529 14.387 14.839 29.226 41 30


RESMĠ ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI 2009-2010 YENĠ KAYIT 2008-2009 MEZUN ÖĞRENCĠ SAYISI

ĠLÇE ADI OKUL SAYISI

Erkek

2009-2010 Yeni Kayıt

Kız Toplam Erkek

2008-2009 Mezun

Kız Toplam

ADALAR 0 0 0 0 0 0 0

ARNAVUTKÖY 8 624 480 1.104 208 194 402

ATAġEHĠR 10 1.105 1.098 2.203 735 1.015 1.750

AVCILAR 7 1.120 1.115 2.235 464 715 1.179

BAĞCILAR 16 2.960 2.605 5.565 1.211 1.554 2.765

BAHÇELĠEVLER 14 2.589 2.408 4.997 1.027 1.312 2.339

BAKIRKÖY 13 985 952 1.937 818 1.155 1.973

BAġAKġEHĠR 3 706 617 1.323 316 350 666

BAYRAMPAġA 8 1.253 1.262 2.515 661 940 1.601

BEġĠKTAġ 10 628 688 1.316 578 769 1.347

BEYKOZ 3 396 390 786 241 266 507

BEYLĠKDÜZÜ 7 1.023 931 1.954 281 390 671

BEYOĞLU 7 551 528 1.079 465 580 1.045

BÜYÜKÇEKMECE 8 805 743 1.548 302 440 742

ÇATALCA 1 52 52 104 47 65 112

ÇEKMEKÖY 3 706 566 1.272 246 297 543

ESENLER 4 995 782 1.777 344 298 642

ESENYURT 4 1.049 872 1.921 404 424 828

EYÜP 8 1.003 1.093 2.096 495 689 1.184

FATĠH 18 2.010 2.067 4.077 1.515 1.834 3.349

GAZĠOSMANPAġA 8 1.466 1.151 2.617 518 654 1.172

GÜNGÖREN 4 957 883 1.840 265 418 683

KADIKÖY 25 1.871 1.923 3.794 1.371 1.693 3.064

KAĞITHANE 7 812 853 1.665 295 413 708

KARTAL 14 1.551 1.511 3.062 1.155 1.429 2.584

KÜÇÜKÇEKMECE 14 2.307 2.231 4.538 1.243 1.459 2.702

MALTEPE 11 1.130 1.230 2.360 675 892 1.567

PENDĠK 13 2.226 2.023 4.249 902 1.268 2.170

SANCAKTEPE 2 419 239 658 71 76 147

SARIYER 10 899 1.030 1.929 477 639 1.116

SĠLĠVRĠ 10 692 497 1.189 233 359 592

SULTANBEYLĠ 4 1.479 794 2.273 416 353 769

SULTANGAZĠ 4 1.495 1.032 2.527 400 461 861

ġĠLE 4 151 74 225 15 23 38

ġĠġLĠ 11 821 1.027 1.848 475 700 1.175

TUZLA 7 817 651 1.468 302 344 646

ÜMRANĠYE 9 1.597 1.520 3.117 800 1.047 1.847

ÜSKÜDAR 18 1.563 1.757 3.320 1.041 1.590 2.631

ZEYTĠNBURNU 7 918 925 1.843 405 445 850

TOPLAMLAR 334 43.731 40.600 84.331 21.417 27.550

39

48.967


ĠLÇE ADI OKUL SAYISI

RESMĠ MESLEKĠ ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI 2009-2010 YENĠ KAYIT 2008-2009 MEZUN ÖĞRENCĠ SAYISI

2009-2010 Yeni Kayıt 2008-2009 Mezun

Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam

ADALAR 1 43 25 68 18 27 45

ARNAVUTKÖY 4 590 446 1.036 163 227 390

ATAġEHĠR 6 1.474 998 2.472 467 497 964

AVCILAR 6 1.048 745 1.793 420 455 875

BAĞCILAR 6 1.150 1.300 2.450 588 619 1.207

BAHÇELĠEVLER 11 2.097 1.238 3.335 778 723 1.501

BAKIRKÖY 5 586 1.416 2.002 215 684 899

BAġAKġEHĠR 2 547 319 866 70 66 136

BAYRAMPAġA 5 1.564 1.014 2.578 675 504 1.179

BEġĠKTAġ 8 725 764 1.489 308 530 838

BEYKOZ 8 1.461 958 2.419 557 483 1.040

BEYLĠKDÜZÜ 2 131 101 232 88 39 127

BEYOĞLU 8 710 792 1.502 227 452 679

BÜYÜKÇEKMECE 8 369 379 748 199 165 364

ÇATALCA 7 794 527 1.321 337 276 613

ÇEKMEKÖY 3 349 203 552 171 142 313

ESENLER 2 1.060 838 1.898 177 248 425

ESENYURT 5 1.544 964 2.508 314 186 500

EYÜP 6 1.916 1.600 3.516 345 705 1.050

FATĠH 14 1.639 1.247 2.886 743 745 1.488

GAZĠOSMANPAġA 6 1.028 1.446 2.474 509 633 1.142

GÜNGÖREN 5 785 544 1.329 351 369 720

KADIKÖY 4 454 745 1.199 138 389 527

KAĞITHANE 7 1.552 1.204 2.756 392 465 857

KARTAL 11 2.139 1.753 3.892 768 990 1.758

KÜÇÜKÇEKMECE 10 2.432 1.854 4.286 926 1.045 1.971

MALTEPE 7 1.456 1.262 2.718 482 523 1.005

PENDĠK 11 1.564 1.228 2.792 587 522 1.109

SANCAKTEPE 6 1.162 862 2.024 354 366 720

SARIYER 5 716 651 1.367 127 280 407

SĠLĠVRĠ 3 194 245 439 50 110 160

SULTANBEYLĠ 5 633 798 1.431 151 351 502

SULTANGAZĠ 1 130 109 239 46 69 115

ġĠLE 3 193 121 314 88 135 223

ġĠġLĠ 7 2.496 1.061 3.557 1.353 639 1.992

TUZLA 5 662 645 1.307 324 374 698

ÜMRANĠYE 10 2.790 1.907 4.697 851 1.146 1.997

ÜSKÜDAR 11 1.715 2.251 3.966 768 1.043 1.811

ZEYTĠNBURNU 8 1.631 1.311 2.942 510 487 997

TOPLAM 242 43.529 35.871 79.400 15.635 17.709

40

33.344


ĠLÇE ADI OKUL SAYISI

ÖZEL ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI 2009-2010 YENĠ KAYIT / 2008-2009 MEZUN ÖĞRENCĠ SAYISI

Yeni Kayıt 2008-2009 Mezun

Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam

ADALAR 1 0 0 0 0 0 0

ARNAVUTKÖY 0 0 0 0 0 0 0

ATAġEHĠR 7 193 149 342 131 110 241

AVCILAR 4 90 33 123 54 50 104

BAĞCILAR 5 76 57 133 55 53 108

BAHÇELĠEVLER 20 289 352 641 202 274 476

BAKIRKÖY 12 264 213 477 162 220 382

BAġAKġEHĠR 12 342 280 622 194 178 372

BAYRAMPAġA 0 0 0 0 0 0 0

BEġĠKTAġ 16 489 431 920 186 179 365

BEYKOZ 2 83 98 181 18 29 47

BEYLĠKDÜZÜ 3 86 93 179 42 53 95

BEYOĞLU 14 671 745 1.416 219 332 551

BÜYÜKÇEKMECE 10 258 179 437 233 104 337

ÇATALCA 0 0 0 0 0 0 0

ÇEKMEKÖY 2 50 53 103 13 14 27

ESENLER 2 35 23 58 31 16 47

ESENYURT 6 72 51 123 10 9 19

EYÜP 2 66 49 115 9 6 15

FATĠH 12 140 184 324 92 105 197

GAZĠOSMANPAġA 5 60 112 172 35 65 100

GÜNGÖREN 9 168 80 248 143 307 450

KADIKÖY 21 468 398 866 191 217 408

KAĞITHANE 1 6 9 15 18 6 24

KARTAL 8 269 159 428 99 85 184

KÜÇÜKÇEKMECE 2 90 56 146 41 43 84

MALTEPE 14 230 222 452 184 165 349

PENDĠK 10 175 50 225 9 8 17

SANCAKTEPE 0 0 0 0 0 0 0

SARIYER 16 423 340 763 126 118 244

SĠLĠVRĠ 1 5 5 10 2 7 9

SULTANBEYLĠ 4 92 27 119 31 25 56

SULTANGAZĠ 3 45 46 91 38 35 73

ġĠLE 0 0 0 0 0 0 0

ġĠġLĠ 9 243 330 573 104 184 288

TUZLA 2 118 120 238 93 111 204

ÜMRANĠYE 12 214 174 388 42 21 63

ÜSKÜDAR 23 607 538 1.145 454 423 41 877

ZEYTĠNBURNU 3 99 17 116 70 23 93

TOPLAM 273 6.516 5.673 12.189 3.331 3.575 6.906


ĠLÇE ADI

RESMĠ+ÖZEL ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI 2009-2010 YENĠ KAYIT 2008-2009 MEZUN ÖĞRENCĠ SAYISI

OKUL

SAYISI

Yeni Kayıt 2008-2009 Mezun

Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam

ADALAR 2 43 25 68 18 27 45

ARNAVUTKÖY 12 1.214 926 2.140 371 421 792

ATAġEHĠR 23 2.772 2.245 5.017 1.333 1.622 2.955

AVCILAR 17 2.258 1.893 4.151 938 1.220 2.158

BAĞCILAR 27 4.186 3.962 8.148 1.854 2.226 4.080

BAHÇELĠEVLER 45 4.975 3.998 8.973 2.007 2.309 4.316

BAKIRKÖY 30 1.835 2.581 4.416 1.195 2.059 3.254

BAġAKġEHĠR 17 1.595 1.216 2.811 580 594 1.174

BAYRAMPAġA 13 2.817 2.276 5.093 1.336 1.444 2.780

BEġĠKTAġ 34 1.842 1.883 3.725 1.072 1.478 2.550

BEYKOZ 13 1.940 1.446 3.386 816 778 1.594

BEYLĠKDÜZÜ 12 1.240 1.125 2.365 411 482 893

BEYOĞLU 29 1.932 2.065 3.997 911 1.364 2.275

BÜYÜKÇEKMECE 26 1.432 1.301 2.733 734 709 1.443

ÇATALCA 8 846 579 1.425 384 341 725

ÇEKMEKÖY 8 1.105 822 1.927 430 453 883

ESENLER 8 2.090 1.643 3.733 552 562 1.114

ESENYURT 15 2.665 1.887 4.552 728 619 1.347

EYÜP 16 2.985 2.742 5.727 849 1.400 2.249

FATĠH 44 3.789 3.498 7.287 2.350 2.684 5.034

GAZĠOSMANPAġA 19 2.554 2.709 5.263 1.062 1.352 2.414

GÜNGÖREN 18 1.910 1.507 3.417 759 1.094 1.853

KADIKÖY 50 2.793 3.066 5.859 1.700 2.299 3.999

KAĞITHANE 15 2.370 2.066 4.436 705 884 1.589

KARTAL 33 3.959 3.423 7.382 2.022 2.504 4.526

KÜÇÜKÇEKMECE 26 4.829 4.141 8.970 2.210 2.547 4.757

MALTEPE 32 2.816 2.714 5.530 1.341 1.580 2.921

PENDĠK 34 3.965 3.301 7.266 1.498 1.798 3.296

SANCAKTEPE 8 1.581 1.101 2.682 425 442 867

SARIYER 31 2.038 2.021 4.059 730 1.037 1.767

SĠLĠVRĠ 14 891 747 1.638 285 476 761

SULTANBEYLĠ 13 2.204 1.619 3.823 598 729 1.327

SULTANGAZĠ 8 1.670 1.187 2.857 484 565 1.049

ġĠLE 7 344 195 539 103 158 261

ġĠġLĠ 27 3.560 2.418 5.978 1.932 1.523 3.455

TUZLA 14 1.597 1.416 3.013 719 829 1.548

ÜMRANĠYE 31 4.601 3.601 8.202 1.693 2.214 3.907

ÜSKÜDAR 52 3.885 4.546 8.431 2.263 3.056 5.319

ZEYTĠNBURNU 18 2.648 2.253 4.901 985 955 1.940

TOPLAM 849 93.776 82.144 175.920 40.383 48.834 89.217

42


RESMĠ ORTAÖĞRETĠM KURUMLARINDA ÖĞRENCĠ DAĞILIMI 2009-2010

Ortaöğretim Kurumları

Öğrenci

Sayısı

Oran (%)

Genel Ortaöğretim 302.461 52

Mes. Tek. Ortaöğretim 282.579 48

Toplam 585.040 100

43


ÖZEL EĞĠTĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN KURUM TÜRÜNE GÖRE DAĞILIMI 2009-2010

Kurum Türü Erkek Kız Toplam Öğrenci

Bütün Kurumlardaki KaynaĢtırma 2.564 4.913 7.477

Özel Eğitim Okulu 3003 1683 4.686

Özel Eğitim Sınıfı 2.017 1.194 3.211

Toplam 7.584 7.790 15.374

44


YETERSIZLIK-YETENEK-TURU ġUBE DAĞILIMI ERKEK KIZ TOPLAM

Dil ve konuĢma güçlüğü olanlar 102 45 137 182

Duygusal ve DavranıĢ Bozukluğu Olan Birey (Sosyal,Duygusal

Uyum güçlügü olanlar) 1.780 1.255 2.348 3.603

Eğitilebilir(HAFĠF DÜZEY) zihinsel öğrenme yetersizliği 1.401 1.018 1.931 2.949

Görme yetersizliği 32 23 45 68

ĠĢitme yetersizliği 84 114 165 279

Ortopedik yetersizlik 116 64 162 226

Otistik 79 26 85 111

Özel Öğrenme Güçlüğü Olanlar 24 18 34 52

Üstün Yetenekliler 6 1 6 7

Diğer 2.746 2.030 3.512 5.542

TOPLAM 6.370 4.594 8.425 13.019

Not: Ortaöğretim kurumlarındaki ve yaygın eğitimdeki özel eğitim öğrencileri dahil edilmiĢtir.

45


RESMĠ OKULLARDAKĠ ÖZEL EĞĠTĠM SINIFLARINDA ÖĞRENCĠ DAĞILIMI

(2009-2010)

SINIF ġUBE SAYISI ERKEK KIZ TOPLAM

(Eğitilebilir) Hafif Düzeyde Zihinsel Öğrenme Yetersizliği 1.968 1.800 1.175 2.975

(Öğretilebilir) Orta ve Ağır Düzeyde Zihinsel Öğrenme Yetersizliği 528 446 268 714

Görme Yetersizliği 12 12 6 18

ĠĢitme Yetersizliği 28 26 34 60

Ortopedik Engelliler 12 17 8 25

Otistik Çocuklar 525 488 186 674

TOPLAM 2.548 2.301 1.491 3.792

46


Örgün

Yaygın

KURUM TÜRÜNE GÖRE RESMĠ ÖZEL EĞĠTĠM OKULLARI 2009-2010

KURUM TÜRÜ

Kurum

Sayisi

Derslik Şube Erkek Öğrenci Kız Öğrenci

Toplam

Öğrenci

Öğretmen

Eğitilebilir Zihin Engelliler (Ġlköğretim Okulu) 8 113 59 177 113 290 135

Ġlköğretim Okulu(Görme Engelliler) 2 41 39 161 122 283 62

Ġlköğretim Okulu(ĠĢitme Engelliler) 7 134 115 602 452 1.054 158

Uyum Güçlüğü Olanlar (Yatmaya ve Barınmaya Muhtaç) 1 10 12 39 0 39 13

Öğretilebilir Zihinsel Engelliler (Ġlköğretim Okulu) 16 163 370 821 473 1.294 188

Otistik Çocuklar 9 134 178 345 91 436 107

Hastane Okulu 5 3 2 4 0 4 9

ĠLKÖĞRETĠM TOPLAMI 48 598 775 2.149 1.251 3.400 672

Meslek Lisesi(ĠĢitme Engelliler) 2 8 22 187 161 348 19

Eğitilebilir Zihinsel Engelliler (ĠĢ Okulu-Meslek Lisesi) 2 13 61 667 271 938 31

ORTAÖĞRETĠM TOPLAMI 4 21 83 854 432 1.286 50

ÖRGÜN EĞĠTĠM TOPLAMI 52 619 858 3.003 1.683 4.686 722

Öğretilebilir Zihinsel Engelliler(ĠĢ-Eğitim Merkezi) 1 6 25 335 180 515 3

Üstün veya Özel Yetenekliler 2 46 104 251 371 622 24

YAYGIN EĞĠTĠM TOPLAMI 3 52 129 586 551 1.137 27

GENEL TOPLAM

55 671 987 3.589 2.234 5.823 749

47


RESMĠ+ÖZEL YAYGIN EĞĠTĠM 2009-2010 BAġI / 2008-2009 SONU

Kurum Türü

Kurum

Sayısı

Kurs Grup

Sayısı

BaĢlayan Kursiyer Sayısı

Erkek Kadın Toplam

Öğretmen

Sayısı

Halk Eğitim 41 18.472 160.203 394.810 555.013 333 336

Mesleki Eğitim (Çıraklık) 25 2.457 23.635 7.037 30.672 320 177

OlgunlaĢma 2 12 0 361 361 87 12

Pratik Kız Sanat 4 482 217 8.079 8.296 73 17

3.308 109 305 5.445 2.148 7.593 0 0

Özel Eğitim 3 129 586 551 1.137 27 52

Resmi Yaygın Eğitim Toplamı 75 21.857 190.086 412.986 603.072 840 594

Dershane 676 28.595 86.072 82.094 168.166 8.946 6.908

MTSK 562 23.934 205.607 73.666 279.273 6.135 1.641

Muhtelif Kurs 576 6.389 40.608 29.057 69.665 1.779 2.464

Etüt Eğitim Merkezi 70 61 1.080 828 1.908 180 204

Özel Rehabilitasyon Merkezi (*) 262 6.171 35.910 1.115 37.025 2.314 3.074

Özel Yaygın Eğitim Toplamı 2.146 65.150 369.277 186.760 556.037 19.354 14.291

TOPLAM 2.221 87.007 559.363 599.746 1.159.109 20.194 14.885

48

Derslik

Sayısı


Kurum Türü

RESMĠ YAYGIN EĞĠTĠM 2009-2010 BAġI / 2008-2009 SONU

Kurum

Sayısı

Kurs Grup

Sayısı

BaĢlayan Kursiyer Sayısı

Erkek Kadın Toplam

Öğretmen

Sayısı

Halk Eğitim 41 18.472 160.203 394.810 555.013 333 336

Mesleki Eğitim (Çıraklık) 25 2.457 23.635 7.037 30.672 320 177

OlgunlaĢma 2 12 0 361 361 87 12

Pratik Kız Sanat 4 482 217 8.079 8.296 73 17

3.308 109 305 5.445 2.148 7.593 0 0

Özel Eğitim 3 129 586 551 1.137 27 52

Toplam 75 21.857 190.086 412.986 603.072 840 594

49

Derslik

Sayısı


Kurum Türü

ÖZEL YAYGIN EĞĠTĠM 2009-2010 BAġI / 2008-2009 SONU

Kurum

Sayısı

Kurs Grup

Sayısı

BaĢlayan Kursiyer Sayısı

Erkek Kadın Toplam

Öğretmen

Sayısı

Derslik Sayısı

Dershane 676 28.595 86.072 82.094 168.166 8.946 6.908

Mtsk 562 23.934 205.607 73.666 279.273 6.135 1.641

Muhtelif Kurs 576 6.389 40.608 29.057 69.665 1.779 2.464

Etüt Eğitim Merkezi 70 61 1.080 828 1.908 180 204

Özel Rehabilitasyon Merkezi (*) 262 6.171 35.910 1.115 37.025 2.314 3.074

Toplam 2.146 65.150 369.277 186.760 556.037 19.354 14.291

50


ÖZELLĠK

YILLARA GÖRE YURT VE PANSĠYONLU OKULLAR

2001

YILI

2002

YILI

2003

YILI

PANSĠYONLU OKULLARIN SAYISI 29 31 34 35 35 35 36 38 47

YURTLARIN SAYISI 168 162 167 176 189 202 229 248 277

TOPLAM 197 193 201 211 224 237 265 286 324

2004

YILI

2005

YILI

2006

YILI

2007

YILI

2008

YILI

51

2009

YILI


PANSĠYON KAPASĠTELERĠ (2009-2010)

GENEL MÜDÜRLÜKLER

Okul

Sayısı

CĠNSĠYET

ERKEK KIZ TOPLAM

Ġlköğretim Genel Müdürlüğü 1 120 120 240

Öğretmen YetiĢtirme ve Eğitimi Genel Md. 4 295 455 750

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 16 1.072 1.231 2.303

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 9 925 0 925

Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü 7 718 20 738

Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü 1 0 176 176

Sağlık ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı 1 0 160 160

Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü 1 120 0 120

Özel Eğitim Rehberlik ve Dan. Hiz. Gn.Md 7 410 360 770

GENEL TOPLAM 47 3.660 2.522 6.182

52


BURS ALAN ÖĞRENCĠLERĠN OKUL TÜRLERĠNE GÖRE DAĞILIMI (2009-2010)

GENEL MÜDÜRLÜKLER ERKEK KIZ TOPLAM

Ġlköğretim Genel Müdürlüğü 3.595 3.086 6.681

Özel Eğitim Rehberlik ve Dan. Hiz. Gn.Md 19 0 19

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 5.148 4.347 9.495

Öğretmen YetiĢtirme ve Eğitimi Genel Md. 453 396 849

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 104 179 283

Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü 153 32 185

Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü 6 101 107

Sağlık ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı 11 38 49

Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü 51 53 104

GENEL TOPLAM 9.540 8.232 17.772

53


GENEL MÜDÜRLÜKLER

PANSĠYONDAN YARARLANAN ÖĞRENCĠ SAYILARI 2009-2010

Kendi Okulunda

Yatılı Paralı

BaĢka Okulda

Okuyan Yatılı Paralı

Kendi Okulunda

Parasız Yatılı

BaĢka Okulda

Okuyan Parasız

Yatılı

TOPLAM

Erkek Kız Erkek Kız Erkek Kız Erkek Kız Erkek Kız Toplam

ORTAÖĞRETĠM 178 152 0 0 543 620 0 0 721 772 1.493

MESLEKĠ VE TEKNĠK 73 17 6 0 1.111 254 18 15 1.208 286 1.494

GENEL TOPLAM 501 448 12 8 1.742 959 85 95 2.340 1.510 3.850

54


ÖĞRETMENEVLERĠNĠN YATAK KAPASĠTESĠ (2009-2010)

S.NO İLÇESİ ÖĞRETMENEVLERİ

YATAK

KAPASİTESİ

1 ADALAR Burgazada Öğretmen Evi ve AkĢam Sanat Okulu 26

2 ATAġEHĠR Zübeyde Hanım Öğretmenevi ve ASO 225

3 AVCILAR Asım ve Nurhan Kocabıyık Öğretmen Evi 20

4 BAHÇELĠEVLER Bahçelievler Abidin Pak Öğretmen Evi ve AkĢam Sanat Okulu 53

5 BEġĠKTAġ BeĢiktaĢ Öğretmen Lokali 11

6 BEYKOZ Sabancı Öğretmenevi ve AkĢam S.Ok ve AkĢam Sanat Okulu 14

7 BEYOĞLU Öğretmenevi ve AkĢam Sanat Okulu 116

8 BÜYÜKÇEKMECE Büyükçekmece Öğretmenevi ve AkĢam Sanat Okulu 21

9 ÇATALCA Çatalca Öğretmen Evi ve AkĢam Sanat Okulu 28

10 FATĠH Cankurtaran Öğretmen Evi ve AkĢam Sanat Ok 52

11 KÜÇÜKÇEKMECE Öğretmen Evi ve AkĢam Sanat Okulu 58

12 SARIYER Sarıyer Öğretmenevi 12

13 SĠLĠVRĠ Silivri Öğretmenevi 10

14 ġĠġLĠ ġiĢli Öğretmen Evi ve AkĢam Sanat Okulu 29

15 ÜMRANĠYE Ümraniye Öğretmenevi ve AkĢam Sanat Okulu 24

16 ÜSKÜDAR Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi 32

17 ZEYTĠNBURNU Zeytinburnu Öğretmenevi ve AkĢam Sanat Okulu 130

TOPLAM

861

55


RESMĠ ĠLKÖĞRETĠM OKULLARININ YILLARA GÖRE ÖĞRETMEN, ÖĞRENCĠ VE DERSLĠK DEĞĠġĠMĠ

Öğretim Yılı Okul Sayısı

Öğrenci Sayısı

Erkek Kız Toplam

Öğrt. Sayısı Derslik Sayısı ġube Sayısı

Der. BaĢ.

Öğr. Say.

ġube BaĢ.

Öğr. Sa.

2000-2001 1.216 791.608 710.196 1.501.804 33.470 23.477 31.922 64 47 45

2001-2002 1.289 807.666 726.003 1.568.240 37.612 24.488 48.948 64 32 42

2002-2003 1.329 801.693 726.505 1.528.198 41.142 24.796 35.178 62 43 37

2003-2004 1.348 817.996 746.723 1.564.719 42.583 25.517 36.551 61 43 37

2004-2005 1.266 839.070 764.562 1.603.632 43.764 26.015 37.505 62 43 37

2005-2006 1.296 853.239 778.495 1.631.734 40.395 27.357 38.284 60 43 40

2006-2007 1.338 865.718 792.951 1.658.669 45.094 29.101 39.707 57 42 37

2008-2009 1.387 842.024 777.239 1.619.263 48.875 30.716 43.541 53 37 33

2009-2010 1.408 854.978 796.943 1.651.921 52.838 32.544 46.125 51 36 31

56

Öğret. BaĢ.

Öğr. Sa.


Resmi Ortaöğretim Kurumlarında Yıllara Göre Öğretmen, Öğrenci ve Derslik DeğiĢimi

Öğretim Yılı Okul Sayısı

Öğrenci Sayısı

Erkek Kız Toplam

Öğretmen

Sayısı

Derslik Sayısı ġube Sayısı

Der. BaĢ.

Öğr. Sa.

ġube BaĢ.

Öğr. Sa.

2000-2001 367 154.484 177.743 332.227 13.305 8.319 8.670 40 38 25

2001-2002 374 162.758 186.669 349.247 14.640 8.123 11.216 43 31 24

2002-2003 404 175.796 210.222 386.018 16.334 8.951 10.281 43 38 24

2003-2004 416 195.833 231.360 427.193 21.795 9.568 11.825 45 36 20

2004-2005 432 200.543 237.833 438.376 19.578 9.734 11.871 45 37 22

2005-2006 492 217.520 259.206 476.726 19.039 10.463 12.567 46 38 25

2006-2007 513 225.236 264.677 489.913 21.455 10.853 13.279 45 37 23

2007-2008 523 244.693 220.538 465.231 21.546 11.032 13.100 42 36 22

2008-2009 552 275.965 259.558 535.523 22.072 12.103 15.851 44 34 24

2009-2010 576 305.113 279.927 585.040 22.565 12.065 17.780 48 33 26

57

Öğret. BaĢ.

Öğr. Sa.


RESMĠ ÖRGÜN EĞĠTĠM KURUMLARDAKĠ ISINMA ġEKLĠ (2009- 2010)

ĠLÇE KURUM SAYISI Bina Sayısı Doğalgaz Fuel-Oil Kömür Diğer

ADALAR 7 12 12

ARNAVUTKÖY 53 59 20 17 21 1

ATAġEHĠR 56 64 54 2 7 1

AVCILAR 40 46 39 2 3 2

BAĞCILAR 80 95 94 1

BAHÇELĠEVLER 68 80 73 4 3

BAKIRKÖY 48 51 51

BAġAKġEHĠR 29 29 13 7 9

BAYRAMPAġA 40 48 45 1 1 1

BEġĠKTAġ 52 49 46 3

BEYKOZ 60 70 49 2 18 1

BEYLĠKDÜZÜ 33 34 29 2 3

BEYOĞLU 41 53 51 1 1

BÜYÜKÇEKMECE 44 48 33 3 12

ÇATALCA 42 51 14 3 32 2

ÇEKMEKÖY 31 36 25 5 6

ESENLER 34 32 31 1

ESENYURT 48 57 48 4 3 2

EYÜP 62 67 52 5 9 1

FATĠH 97 118 110 6 2

GAZĠOSMANPAġA 50 61 54 1 6

GÜNGÖREN 32 33 26 6 1

KADIKÖY 93 103 95 7 1

KAĞITHANE 65 74 66 3 5

KARTAL 67 81 61 5 15

KÜÇÜKÇEKMECE 106 117 96 12 9

MALTEPE 63 66 56 2 8

PENDĠK 84 97 72 6 18 1

SANCAKTEPE 38 41 35 5 1

SARIYER 53 62 57 4 1

SĠLĠVRĠ 56 65 37 3 25

SULTANBEYLĠ 35 36 24 5 7

SULTANGAZĠ 36 51 41 2 8

ġĠLE 19 17 10 1 6

ġĠġLĠ 51 74 66 5 2 1

TUZLA 42 53 51 2

ÜMRANĠYE 65 69 50 3 15 1

ÜSKÜDAR 95 120 108 3 6 3

ZEYTĠNBURNU 38 48 41 7

Toplam 2.053 2.367 1.935 143 268 21

58


Ġlimiz Kurumlarında Yıllara Göre Servisle TaĢınan Öğrenci Sayısı

Öğretim Yılı Okul Sayısı Araç Sayısı

Servise Binen Öğrenci

Sayısı

2004-2005 1.129 9.937 176.224

2005-2006 1.292 10.920 178.110

2006-2007 1.365 10.540 176.898

2007-2008 1.310 11.554 190.358

2008-2009 1.504 11.697 192.187

2009-2010 1.488 11.863 287.999

Taşımalı İlköğretimde 36 merkeze 146 ilköğretim okulu ve yerleşim

bölgelerindeki 3352 öğrenci ihale ile kiralanan 196 araçla taşınmaktadır.

59


ĠCMAL

2009 YILI MĠLLĠ EĞĠTĠM YATIRIMLARI

ĠNġAATI BĠTEN

OKULLAR

ĠNġAATI DEVAM

EDEN OKULLAR

ĠHALESĠ YAPILAN

OKULLAR

ĠHALE AġAMASINDA

OLAN OKULLAR

Okul Derslik Okul Derslik Okul Derslik Okul Derslik Okul Derslik Okul Derslik

ĠL YATIRIMI (ĠLKÖĞRETĠM) 30 802 27 664 1 6 1 24 25 272 84 1.768

ĠL YATIRIMI (ANAOKULLARI) 6 24 2 8 13 52 21 84

BAKANLIK YATIRIMI

(ORTAÖĞRETĠM) 11 196 10 450 21 646

TRAMPA KARġILIĞI YAPILAN

ĠLKÖĞRETĠM OKULLARI 8 206 5 120 13 326

TOKĠ TARAFINDAN YAPILAN

ĠLKÖĞRETĠM OKULLARI 15 450

ÖZEL ĠDARE

MD.NE TEKLĠFĠ

YAPILAN

OKULLAR

TOPLAM

BAĞIġ YATIRIMLAR 30 609 46 892 48 850 28 378 152 2.729

TOPLAM 74 1.641 91 1.880 49 856 54 1.302 38 324 291 5.553

60

More magazines by this user
Similar magazines