KÜLTÜR BAYRAĞI PROJESİ - İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ...

istanbul.meb.gov.tr

KÜLTÜR BAYRAĞI PROJESİ - İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ...

İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü

KÜLTÜR BAYRAĞI PROJESİ

Kültür Bayrağı Projesi; resmi-özel ilköğretim ve ortaöğretim okullarımızda, başta okuma etkinlikleri

olmak üzere kültürel faaliyetleri artırmak, öğrenci-öğretmen-okul yönetimi-okul aile birliği-veli

arasında işbirliğine zemin hazırlamak, kültür alanlarının ve kütüphanelerin aktif kullanımını sağlamak,

kültürel alanlarda (spor, müzik, halk oyunları, dans v.s. ile öğretmenlere yönelik yarışmalar hariç)

yapılan ilçe, il, yurt içi ve yurt dışı düzeydeki yarışmalara öğrencilerin teşvik edilmesi ve daha çok

katılımı amacıyla uygulamaya konulmuştur.

1


KÜLTÜR BAYRAĞI PROJESİ

AMAÇ:

Resmî-özel ilköğretim ve ortaöğretim okullarında ders programlarının yanında öğrencide güven ve

sorumluluk duygusu geliştirmeye, yeni ilgi alanları oluşturmaya ve beceriler kazandırmaya yönelik

olarak kültürel alanlarda (spor, müzik, halk oyunları, dans vs. ile öğretmenlere yönelik yarışmalar

hariç) yapılan ilçe, il, yurt içi ve yurt dışı düzeydeki yarışmalara öğrencilerin katılımının sağlanması

ve okullar arası rekabet ortamı oluşturmak, okuma kültürünü arttırıcı faaliyetlerde bulunmak suretiyle

okul yönetimlerinin ve öğretmenlerin öğrencileri daha çok teşvik etmesini sağlamaktır.

DAYANAK:

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği.

GEREKÇE:

“Türk Milli Eğitiminin Genel Amaç ve Temel İlkeleri doğrultusunda eğitim liderleri, öğretmenler,

eğitim gönüllüleri, sivil toplum örgütleri ve kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde çalışarak

Atatürk İlke ve İnkılâpları ile milli ve manevi değerlerine bağlı, Türkçeyi doğru ve etkin kullanabilen,

okuma alışkanlığına sahip, sosyal ve kültürel becerilerle donatılmış nesiller yetiştirmek” misyonuna

sahip Bölümümüz, 2011–2012 eğitim-öğretim yılında ilimizde öğrenim gören öğrencilerimizin

kültürel yönden gelişimlerini desteklemek, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda potansiyel farklılıklarını

ortaya çıkarabilmek düşüncesiyle il düzeyinde çeşitli kültürel yarışmalar ve etkinlikler planlamıştır.

Kültür Bayrağı Projesi; öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini geliştirmelerine, kendilerine güven

duyabilmelerine, karşılıklı saygı-sevgi ve hoşgörüye dayalı sosyal ilişkiler kurabilmelerine, bilimsel

düşünme ve inceleme alışkanlığı kazanmalarına zemin hazırlayarak, okullarımızın ve öğrencilerimizin

“ilçe, il, yurt içi ve yurt dışı” düzeyde kültürel yarışmalara ve etkinliklere katılımlarını teşvik edecek,

ileri düzeyde kurum kültürü oluşmasına katkı sağlayacaktır.

Okul yönetici ve öğretmenleri; mevcut kurum kültürünün etkisiyle, ders programlarının yanında

öğrencide güven ve sorumluluk duygusu geliştirmeye, yeni ilgi alanları oluşturmaya ve beceriler

kazandırmaya yönelik kültürel alanlarda ilçe, il, yurt içi ve yurt dışı yarışmalara ve etkinliklere

öğrencilerin etkili bir şekilde katılımını hedefleyeceklerdir. Bu çalışma, “öğrenci-öğretmen-okul

yönetimi ve aile” arasındaki iletişim ve işbirliğini daha da güçlendirecektir. Yarışmalarda okulunu

temsil hakkı kazanması, öğrenciyi cesaretlendirecek, kişisel sınırlarını genişletme konusunda teşvik

edecek ve gerekli olanakları kendilerine sunabilecektir.

HEDEF KİTLE:

İlimizdeki resmi-özel ilköğretim ve ortaöğretim okulları.

2


KAPSAM:

Bu proje, İstanbul ili sınırları içerisinde bulunan resmi-özel ilköğretim ve ortaöğretim okullarında

uygulanacaktır.

SÜRE:

Proje, 2011–2012 eğitim-öğretim yılını kapsar.

OKUL MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLER:

1. Yarışmalarla İlgili Olarak:

1. Kültür Bayrağı Projesine katılmak isteyen okul müdürlüğü, Ek–1 Formunu (Başvuru Formu)

doldurarak, başvuru yazısıyla birlikte 04 Kasım 2011 tarihine kadar İlçe Milli Eğitim

Müdürlüğüne başvurur.

2. Okul müdürlükleri, resmi izinler dâhilinde okul müdürlüğüne ulaşan; ilçe, il, yurt içi ve yurt

dışı düzeyindeki yarışmaların duyurusunu yapar; yarışmayla ilgili afiş varsa görünür yerlere

asılmasını sağlar.

3. Yarışmaların öğrencilere duyurulması, katılımın sağlanması, öğrencilere rehberlik yapılması

vb. hususlarda öğretmenlere bilgi verilir.

4. Spor, müzik, halk oyunları, dans vs. ile öğretmenlere yönelik yarışmalar hariç, okulun ilçe,

il, yurt içi ve yurt dışı kültürel başarılarını (birincilik, ikincilik, üçüncülük ve mansiyon)

gösteren belgelerin fotokopilerini onaylayarak (Ek-2’de istenen bilgiler doğrultusunda), 30

Ocak 2012 (1.Dönem için) ve 20 Haziran 2012 (2. Dönem için) tarihine kadar İl Milli

Eğitim Müdürlüğüne gönderilecek şekilde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderir.

2. Etkinliklerle İlgili Olarak:

1. Ek-3’te yer alan kriterler doğrultusunda, her etkinliğe ait onaylı bilgi ve belgeleri hazırlayıp

dosya halinde saklayarak ve 29 Haziran 2012 tarihine kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Kültür Bölümü’ne elden teslim eder.

2. İnceleme yoluyla değerlendirilip derecelendirilecek kriterlerle ilgili gerekli hazırlıkları

yaparak (dosya ve belgeleri hazırlayarak) incelenmesine hazır bulundurur.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLER:

1. Kültür Bayrağı Projesine katılımla ilgili gerekli tedbirleri almak ve projenin uygulanması ile ilgili

okul müdürlüklerine bilgi vermek.

2. Kültür Bayrağı Projesiyle ilgili duyuruları yapmak ve iş takvimine uyulmasını sağlamak.

3. İlçe genelinde yapılan başvuruları listeleyerek, Ek–1 başvuru formlarıyla birlikte dosya halinde 18

Kasım 2011 tarihine kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğüne göndermek.

4. Okul müdürlüklerince gönderilen Ek-2’de istenen bilgiler doğrultusunda, 15 Şubat 2012

(1.Döneme ait olanlar) ve 29 Haziran 2012 (2. Döneme ait olanlar) tarihine kadar istenilen bilgi

ve belgeler İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür Bölümü’ne gönderir.

3


İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAK İŞLER:

1. Proje kapsamında “Kültür Bayrağı” almaya hak kazanan okulları iki yıl geçerliliği olan “Kültür

Bayrağı” ile ödüllendirir.

2. 2011–2012 Kültür Bayrağı Hizmet Plaketi alacak ilçe milli eğitim müdürlüğü tespit edilir.

3. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce oluşturulan komisyon tarafından gerekli inceleme ve

değerlendirmeler yapılır. Ek–2 (Kültür Bayrağı Projesi Kültürel Yarışmalar Başarı Bilgileri) ve

Ek–3 (Kültürel Çalışmaları Değerlendirme Formu) formlarının her birinden ayrı ayrı 70 (yetmiş)

puan ve üzeri alan okullar ‘Kültür Bayrağı’ almaya hak kazanırlar. Projeye başvurduğu halde

formların (Ek–2 ve Ek–3) herhangi birindeki değerlendirmeden 70 (yetmiş) puanın altında puan

alan okullar elenmiş sayılır.

DEĞERLENDİRME ESASLARI:

Değerlendirme iki başlık altında yapılacaktır:

1. Ek–2 (Kültür Bayrağı Projesi Kültürel Yarışmalar Başarı Bilgileri)’de yer alan yarışmalarda

alınan derece puanlarına göre yapılan değerlendirme:

İlçe düzeyi yarışmalar: Kaymakamlık oluru ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün bilgisi / izni

dâhilinde yapılan resmi-özel kurum ve kuruluşlarca düzenlenen yarışmalar,

İl düzeyi yarışmalar: Valilik oluru ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün bilgisi / izni dâhilinde

yapılan resmi-özel kurum ve kuruluşlarca düzenlenen yarışmalar,

Yurt içi yarışmalar: Resmi izinler dâhilinde, resmi-özel kurum ve kuruluşlarca ülke genelinde

düzenlenen yarışmalar,

Yurt dışı yarışmalar: Resmi izinler dâhilinde, resmi-özel kurum ve kuruluşlarca uluslararası

düzeyde düzenlenen yarışmalar değerlendirmeye alınacaktır.

2. Ek–3 (Kültürel Çalışmaları Değerlendirme Formu)’teki değerlendirme ölçütlerine göre

hazırlanan KBP (Kültür Bayrağı Projesi) dosyasındaki belge ve dokümanların

incelenmesiyle yapılan değerlendirme:

AÇIKLAMA:

a. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20 numaralı ölçütler, KBP (Kültür Bayrağı

Projesi) dosyasındaki belgelere;

b. 13, 17 numaralı ölçütler, kendi dosyasındaki belgelere;

c. 6, 12, 18 numaralı ölçütler, incelemeye göre;

d. 5 numaralı ölçüt, hem KBP dosyasındaki belgeye hem de incelemeye göre değerlendirilecektir.

(Ek–3 Değerlendirme Formuna Göre)

DİKKAT:

Bütün yarışmalarda verilecek ödüllere esas olan puanlamada kültürel yarışmalar (şiir, kompozisyon ve

diğer edebi türler, resim, karikatür, münazara, bilim olimpiyatları, bilgi ve beceri yarışmaları) /

etkinlikler değerlendirmeye alınacaktır. (Spor, dans, müzik, halk oyunları vs. ile öğretmenlere yönelik

yarışmalarda alınan dereceler değerlendirilmeye alınmayacaktır.)

4


PROJE SONUÇLARI:

Bu proje sayesinde, okullar arasında rekabet ortamı oluşturularak, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim

ve Ortaöğretim Okulları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği amaçlarına hizmet eden kültürel yarışmalara

daha çok öğrencinin katılması sağlanacaktır.

ÖDÜLLENDİRME:

Ek-2 (Kültür Bayrağı Projesi Kültürel Yarışmalar Başarı Bilgileri) ve Ek-3 (Kültürel

Çalışmaları Değerlendirme Formu) formlarının her birinden ayrı ayrı 70 (yetmiş) puan ve

üzeri alan okullar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Kültür Bayrağı” ile

ödüllendirilecektir.

“Kültür Bayrağı” almaya hak kazanan okulların toplam (Ek–2 ve Ek–3) puanları hesaplanarak

en çok puana sahip olan okulların bağlı olduğu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ve

koordinasyonu sağlayan ilgili şube müdürüne ayrı ayrı 2011–2012 Kültür Bayrağı Hizmet

Plaketi verilir.

Ödüller, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenecek ödül töreni ile verilecektir. Ödül

töreninin yeri ve tarihi daha sonra bildirilecek olup, Eylül-Ekim 2012 olarak planlanmıştır.

Bu şartnamede belirtilen hususları yer, zaman, şahıs olarak (gerektiğinde tüm şartları) İl Milli

Eğitim Müdürlüğü gerekçeli - gerekçesiz olarak değiştirme ve kaldırma yetkisine sahiptir.

Bu şartnameyi İl Milli Eğitim Müdürlüğü yürütür.

5


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

KÜLTÜR BAYRAĞI PROJESİ İŞ TAKVİMİ

Uygulama Süresi: 2011–2012 Ders Yılı

YAPILACAK İŞLER SÜRE

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Kültür Bayrağı Projesiyle ilgili

şartnamenin İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilmesi, İl

Milli Eğitim Müdürlüğünün web sitesinde duyurulması.

Gerekli görüldüğünde, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından

okul müdürlerine, Kültür Bayrağı Projesi bilgilendirme ve

okulların projeye katılımlarını teşvik etmeye yönelik toplantılar

yapılması.

Projeye katılım başvurularının okul müdürlüklerince Ek–1

Başvuru Formu ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine yapılması.

Okullardan gelen projeye katılım başvurularının ilçe milli eğitim

müdürlüklerince listelenerek ve Ek-1 Başvuru Formlarıyla birlikte

İl Milli Müdürlüğü Kültür Bölümüne gönderilmesi.

Kültür Bayrağı Projesine başvuran okul müdürlüklerinin 1.

Döneme ait başarılarını Ek–2 (Kültür Bayrağı Projesi Kültürel

Yarışmalar Başarı Bilgileri) formuna işleyerek belgeleriyle birlikte

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne göndermesi.

Kültür Bayrağı Projesine başvuran ilçe okullarına ait Ek–2 Form

ve belgelerin, 1. Dönem’e ait olanlarının, ilçe milli eğitim

müdürlüğü tarafından, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi.

Kültür Bayrağı Projesine başvuran okul müdürlüklerinin 2.

Döneme ait başarılarını Ek–2 (Kültür Bayrağı Projesi Kültürel

Yarışmalar Başarı Bilgileri) formuna işleyerek belgeleriyle birlikte

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne göndermesi.

Kültür Bayrağı Projesine başvuran ilçe okullarına ait Ek–2 Form

ve belgelerin, 2. Dönem’e ait olanlarının, İlçe Milli Eğitim

Müdürlüğü tarafından, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi.

Ek–3 Form (Kültür Bayrağı Projesi Kültürel Yarışmalar Başarı

Bilgileri) doğrultusunda hazırlanan KBP (Kültür Bayrağı

Projesi) dosyasının, okul müdürlüğü tarafından İl Milli Eğitim

Müdürlüğü Kültür Bölümüne elden teslim edilmesi.

Kültür Bayrağı Projesine başvuran okullarda inceleme yoluyla

değerlendirilecek kriterleri yerinde görmek için İl Milli Eğitim

Müdürlüğü görevlilerinin okulları ziyaret etmesi.

Ek-1 ile projeye başvuran okullardan, Ek-2 (Kültür Bayrağı

Projesi Kültürel Yarışmalar Başarı Bilgileri) ve Ek-3 (Kültürel

Çalışmaları Değerlendirme Formu) formlarındaki

değerlendirmelerden ayrı ayrı 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan

okulların tespit edilmesi.

Kültür Bayrağı Projesi kapsamında Kültür Bayrağı almaya hak

kazanan okulların ve Kültür Bayrağı Hizmet Plaketi almaya hak

kazanan İlçe MEM ve ilgili şube müdürünün ilan edilmesi.

6

Eylül 2011

Eylül–Ekim 2011

4 Kasım 2011

tarihine kadar

18 Kasım 2011

tarihine kadar

30 Ocak 2012

tarihine kadar

15 Şubat 2012

tarihine kadar

20 Haziran 2011

tarihine kadar

29 Haziran 2012

tarihine kadar

29 Haziran 2012

tarihine kadar

Haziran-Temmuz 2012

Ağustos 2012

2012 Ağustos ayı

sonunda

13 Ödüllerin verilmesi Eylül-Ekim 2012


OKULUN ADI

AÇIK ADRESİ

TELEFON NUMARASI

BELGEGEÇER NUMARASI

E-POSTA ADRESİ

DERSLİK SAYISI

KIZ ÖĞRENCİ SAYISI

ERKEK ÖĞRENCİ SAYISI

TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI

ÖĞRETMEN SAYISI

İSTANBUL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2011–2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

(Resmi-Özel İlköğretim ve Ortaöğretim Okullarına Yönelik)

KÜLTÜR BAYRAĞI PROJESİ BAŞVURU FORMU

KÜLTÜR BAYRAĞI PROJESİNDEN

SORUMLU ÖĞRETMEN/YÖNETİCİNİN

ADI-SOYADI, TELEFON NUMARASI

OKUL MÜDÜRÜNÜN ADI-SOYADI

TELEFON NUMARASI

7

Okul Müdürü

Adı-Soyadı

İmza

EK–1


KÜLTÜR BAYRAĞI PROJESİ KÜLTÜREL YARIŞMALAR BAŞARI BİLGİLERİ

EK–2

İLÇE :

OKUL:

ÇALIŞMAYA

REHBERLİK

EDEN

ÖĞRETMEN ADI

PUAN

DERECE

(1, 2, 3

Mansiyon)

BAŞARI

TÜRÜ

(Bireysel,

Ekip)

DÜZEYİ

(İlçe-İl-Yurt

içi, Yurt dışı)

YARIŞMANIN TÜRÜ

(Şiir, Kompozisyon,

Resim, Karikatür,

Münazara, Bilgi, Beceri

Yarışmaları, Bilim

Olimpiyatları)

YARIŞMAYI

DÜZENLEYEN

KURUM / KURULUŞ

SIRA YARIŞMANIN ADI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

* İlçe, il, yurt içi ve yurt dışı yarışmalarda kazanılan her derecenin (1, 2, 3 veya mansiyon) karşılığı olan puan, aşağıdaki puanlandırma çizelgesindeki bilgiler doğrultusunda, ilgili bölüme

girilecektir.

* Ekip / takım olarak yarışmalara katılan ve derece alan öğrenciler, tek bir yarışmacı olarak düşünülecek tek bir derece puanı verilecektir.

* Spor, müzik, halkoyunları, dans vs. ile öğretmenlere yönelik yarışmalardan alınan dereceler çizelgeye işlenmeyecektir.

Puanlama Sistemi:

Derece Türü Birincilik İkincilik Üçüncülük Mansiyon

İlçe Yarışmaları Dereceleri 4 3 2 1

İl Yarışmaları Dereceleri 8 6 4 2

Yurt içi Yarışmaları Dereceleri 10 8 6 3

Yurt dışı Yarışmaları Dereceleri 12 10 8 4

9


SIRA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

KÜLTÜREL ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRME FORMU

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTÜ

Eğitim-öğretim yılı başında, eğitim-öğretim yılı boyunca yapılacak kültürel faaliyetler

planlanmış ve takvimi hazırlanmıştır. (Okulun Sosyal Etkinlikler Kurulu tarafından, eğitimöğretim

yılının tümünü kapsayan kültürel etkinlikler takvim ve planının yapılarak KBP dosyasına

konulması.)

Okulun kültürel faaliyetleriyle ilgili (okulun kendi çıkardığı yayınlarda yer alan haberler hariç)

en az 5 (beş) haber (yerel-ulusal) yayın kuruluşlarında (bülten, dergi, gazete) yer almıştır.

(Yerel veya ulusal yayın kuruluşlarında [bülten, dergi, gazete] çıkan haber kupürlerinin [en az beş

haber] KBP dosyasına konulması.)

Eğitim-öğretim yılı boyunca (tercihen, birinci dönem ve ikinci dönem olmak üzere) en az 2 (iki)

okul dergisi veya gazete yayınlanmıştır. (Yayınlanan gazete veya derginin birer örneğinin KBP

dosyasına konulması.)

Okul-aile birliği aracılığı ile temin edilen bir kütüphane personeli, eğitim-öğretim yılı

boyunca okul kütüphanesinde görev yapmıştır. (Okul kütüphanesinde görevlendirilen

personelin ‘görevlendirme yazısı’nın KBP dosyasına konulması.)

Okul kütüphanesinde, (ansiklopediler hariç) en az 3000 (üç bin) kitap mevcuttur. (Okul

müdürlüğü tarafından onaylı, kitap sayısını belirten belgenin KBP dosyasında yer alması. / Kitap

sayısının İLSİS kayıtları ile örtüşüp örtüşmediğine dikkat edilecektir.)

Okul kütüphanesi düzenli ve aktif (her gün açık) kullanılmıştır. (İşleyişin takip edildiği defter

ya da bilgisayar programının aktif olarak kullanılıp kullanılmadığına dikkat edilecektir.)

Okul bünyesinde, kitap okuma alışkanlığını teşvik etmek amacıyla, planlaması yapılarak

düzenli kitap okuma etkinlikleri yapılmıştır. (Plan, proje ve uygulamayla ilgili belgelerin ve

dokümanların KBP dosyasına konulması.)

Okulun tiyatro ekibi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Örnek Tiyatrolar”

a katılmıştır. (Okulun “Örnek Tiyatrolar”a katıldığını gösteren belgenin KBP dosyasına

konulması.)

İstanbul içinde veya İstanbul dışında bir kardeş okul edinmiştir. (Kardeş okul edinildiğini

gösteren belge ve dokümanların KBP dosyasına konulması.)

İmkânları yetersiz okul veya okulların kitap, araç-gereç ve ihtiyaçlarını karşılamak için en

az 1 (bir) kampanya düzenlenmiştir. (İlgili belgelerin KBP dosyasına konulması.)

Okul mevcudunun en az % 10’unun müzeler ve kültürel alanları ziyaret etmesi sağlanmıştır.

(Düzenlenen gezilerin ‘Gezi İzin Onayı’nın KBP dosyasına konulması.)

Okulun web sitesi aktif olarak kullanılmakta olup, kültürel etkinlikler ve yazılar düzenli

olarak yer almıştır. (Projeye katılan okulların web siteleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde

oluşturulan komisyon tarafından belirli aralıklarla incelenecektir.)

Belirli Günler ve Haftalarla ilgili etkinlikler düzenlenmiş ve dosyası tutulmuştur. (Belirli

Günler ve Haftalarla ilgili etkinlikler ve kutlama programlarının dosyası oluşturulmuştur.)

Eğitim öğretim yılı boyunca, kariyer (yazar, şair, bilim adamı, iyi örnek kişiler) sahibi kimseler

davet edilmiş, en az 4 (dört) defa konferans, söyleşi, panel, şiir okuma etkinlikleri

düzenlenmiştir. (Etkinliklerle ilgili belgelerin KBP dosyasına konulması.)

Okul müdürlüğü ve okul-aile birliği tarafından ortaklaşa genel katılımlı 2 (iki) toplu okuma

etkinliği ve 2 (iki) kültürel etkinlik olmak üzere en az 4 (dört) etkinlik düzenlenmiştir. (İlgili

onaylı belgelerin veya kutlama/etkinlik davetiyesinin KBP dosyasına konulması.)

Yarışmalarda başarılı olan öğrenciler, okul-aile birliği ile işbirliği içinde ödüllendirilmiştir.

(Okul müdürlüğü onaylı tutanakların KBP dosyasına konulması.)

En az 4 (dört) kulüp, yıl boyunca, daima güncelleyerek nitelikli duvar gazetesi çıkarmıştır.

(Her kulübün "Duvar Gazetesi" dokümanlarının ayrı ayrı dosyalarda tutulması.)

Öğrencilerin eğitim-öğretim yılı boyunca okuduğu kitaplar, e-okula düzenli bir şekilde

girilmiştir. (E-Okul’a girilen veriler esas alınacaktır.)

İl M.E. Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmalardan (şiir, kompozisyon, diğer edebi

türler, resim, karikatür ve beceri yarışmalarına) toplamda, en az 20 (yirmi) tanesine okulu

temsilen (İlçe M.E. Müdürlüğü komisyonuna) eser gönderilmiştir. (Eserlerden birer örneğin

(resmin sadece tutanağı) tutanağıyla birlikte KBP dosyasına konulması.)

İlçe, il, bölgesel, yurt içi ve yurt dışı bilgi yarışmaları ve bilim olimpiyatlarından en az 4

(dört) tanesine katılım sağlanmıştır. (Katılım ve derecelerle ilgili belgelerin onaylanarak KBP

dosyasına konulması.)

9

Değer

4

4

5

4

5

4

10

5

5

5

5

4

5

5

6

4

4

5

5

6

EK–3

Puan

(Tam

Puan

Verilir)

AÇIKLAMA: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20 numaralı ölçütler, KBP (Kültür Bayrağı Projesi) dosyasındaki

belgelere (İl MEM’e gelecek dosya); 13, 17 numaralı ölçütler, kendi dosyasındaki belgelere (okulda incelenecek dosya) ;

6, 12, 18 numaralı ölçütler, incelemeye göre; 5 numaralı ölçüt, hem KBP dosyasındaki belgeye hem de incelemeye göre

değerlendirilecektir. * KBP: Kültür Bayrağı Projesi


KÜLTÜR BAYRAĞI’NIN YAPI ÖZELLİKLERİ HAKKINDA

Kültür Bayrağı’ndaki formun en altında yer alan mavi renkli geniş bölüm, “eğitim”i

simgelemektedir.

Turuncu renkli daha dar olan bölüm ise “kültürel faaliyetleri” ifade etmektedir.

En üstte yer alan açık mavi renkli, en dar bölüm ise “başarı ve verimlilik” anlamında

kullanılmıştır.

Kültür Bayrağı’nda yer alan logonun tamamı (bölümlerin hepsi birden) bir bütün

olarak kurumun “birikim”ini ifade etmektedir.

Logoda yer alan renkli bölümlerin genişten dara veya büyükten küçüğe doğru

sıralanması; eğitimde başarıya / zirveye giden yolda yükselerek ilerlemenin zamanla

gerçekleştiğini ve bu ilerleme sürecini ifade etmek için kullanılmıştır.

Kültür Bayrağı’ndaki logonun hareketli/dalgalı olması, “bayrak” formu vermek için

tercih edilmiştir.

Kültür Bayrağı’nda hareketli formların ve canlı renklerin kullanılması eğitimde

dinamik ve aktif oluşu, yeniliği ve gelişmeyi ifade etmektedir.

© Kültür Bayrağı Projesinin tüm hakları (şekil, içerik, uygulama…) İstanbul Milli Eğitim

Müdürlüğüne aittir. (2011)

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü (Kültür Bölümü)

Büyük Postane Cd. No: 70 Sirkeci – Fatih / İSTANBUL

Telefon : (0 212) 455 06 77

E-Posta : kultur34@meb.gov.tr

Elektronik Ağ: http://İstanbul.meb.gov.tr

10

More magazines by this user
Similar magazines