De¤erli Abonelerimiz - Thomas Industrial Media

media.tim.europe.com

De¤erli Abonelerimiz - Thomas Industrial Media

De¤erli Abonelerimiz,

S›cak yaz günlerini yaflamaya bafllad›¤›m›z bu dönemde, endüstrideki geliflmeler ve yenilikler

de h›z kesmemekte. fiu an okumakta oldu¤unuz ve 2008 yaz dönemi için yay›nlad›¤›m›z

May›s/Haziran say›m›z ile sizleri endüstriye sunulan bu geliflmeler ve yeniliklerden olabildi¤ince

haberdar etmeyi hedefledik.

Bildi¤iniz üzere, geçti¤imiz Nisan ay›nda Almanya'da Hannover Fuar› düzenlendi. Bu fuarda

büyük bir ekiple boy gösteren Thomas Industrial Media, hem dünya çap›nda müflterileri ile bir

kere daha buluflmak hem de yeni okurlara medya portföyünü tan›tmak imkan› buldu. Yurt d›fl›

yay›nlar›m›z›n ve Endüstri Dünyas› dergisinin kapsaml› da¤›t›m›n›n gerçeklefltirildi¤i bu fuarda

Türk ihracatç› firmalar›n›n ve Türk ziyaretçilerinin genifl kat›l›m› bizleri son derece sevindirdi.

Bu fuara kat›lma imkan› bulamayan okurlar›m›z için editörlerimiz taraf›ndan yeni ürün bilgileri

dergilerimizde yay›nlanmak üzere derlendi. Bu say›m›zda 32 ve 34 no'lu sayfalarda editörlerimizin

sizler için seçti¤i yeni ürün bilgilerine ulaflabilirsiniz. Bundan sonraki say›lar›m›zda da sizleri bu

fuar esnas›nda derledi¤imiz di¤er yeni ürün haberleri ile bilgilendirmeye devam edece¤iz.

Her geçen say›da daha genifl bir içerik ile sizlere ulaflt›rd›¤›m›z Endüstri Dünyas› dergisinin bu

say›s›nda tam 110 yeni ürün haberi ve birçok ilan yer almakta. Bu haber ve ilanlar›n oluflmas›nda

hem Türk firmalar›n›n hem de yabanc› firmalar›n gösterdi¤i ilgi ve bizimle kurduklar› iflbirli¤i

bizleri son derece sevindirmekte. Bu ilgi ve iflbirli¤i sayesinde siz de¤erli okurlar›m›za olabildi¤ince

k›sa sürede okuyabilece¤iniz birçok endüstriyel geliflmeyi duyurabilme imkan› bulmaktay›z.

Dergimizde yer verdi¤imiz tüm ürünler hakk›nda daha detayl› bilgi edinmek için “H›zl› Abone

Servisi”ni www.tim-info.com/edt adresini ziyaret ederek kullanabilirsiniz. Bu servis sayesinde,

seçti¤iniz ürünler hakk›ndaki detayl› bilgiye k›sa sürede ulaflabilirsiniz. Her geçen gün daha genifl

bir kitle taraf›ndan kullan›lan bu servisten faydalanabilmek için abonelerimize verilen “özel

abone koduna” sahip olmak yeterli. Dergimize henüz abone de¤ilseniz, tek yapman›z gereken

www.endustri-dunyasi.com/abonelik adresindeki formu doldurmak.

Siz de¤erli okurlar›m›za May›s/Haziran 2008 say›m›z›n sayfalar›nda faydal› bir gezinti diler, bu

say›m›z›n haz›rlanma aflamas›nda bizler ile iflbirli¤i kuran firmalara ve yetkililere teflekkürlerimizi

sunar›z.

A. Serkan Çiftçi

Genel Yay›n Yönetmeni

ALMANYA

• H+S Medienvertretung

Berlin

Detlef Heners & Anne Stoye

Tel : 030-882 2033

Fax : 030-8814941

E-mail:dheners@t-online.de

• Hagen Internationale Industriemedien

Düsseldorf

Werner Hagen

Tel : 0211-995040

Fax : 0211-7103958

E-mail:HagenlnMe@aol.com

• Verlagsbüro Rolf Schroer

Gammertingen

Tel : 07574-3714

Fax : 07574-4735

E-mail:vbschroer@aol.com

AVUSTURYA

• H+S Medienvertretung

Berlin

Detlef Heners & Anne Stoye

Tel : +49-(0)30-882 2033

Fax : +49-(0)30-881 4941

E-mail:dheners@t-online.de

ABD, KANADA, Ç‹N, TAYVAN,

G.AMER‹KA

• Herbert Weikes

Tel : +1-212-629 1546

Fax : +1-212-629 1542

E-mail:hweikes@thomasimg.com

BELÇ‹KA, HOLLANDA VE

LÜKSEMBURG

• William de Jager

Tel : +32 3 285 33 91

Fax : +32 3 285 33 35

E-mail:w.dejager@tim-europe.com

YURTDIfiI SATIfi OF‹SLER‹

FRANSA

• Sylvie Seurin

Paris

Tel : +33-(0)1-41 31 74 60

Fax : +33-(0)1-41 31 74 51

E-mail:sseurin@pei-france.com

• Jean-Claude Berthonnet

Paris

Tel : +33-(0)1-41 31 74 64

Fax : +33-(0)1-41 31 74 51

E-mail:jcberthonnet@pei-france.com

• A2 Developpement

Lyon

Georges Arbant & Celine Garcia

Tel : +33-(0)4-78 42 01 01

Fax : +33-(0)4-72 41 73 78

E-mail:a2developpement@wanadoo.fr

F‹NLAND‹YA, ‹SKAND‹NAVYA

• David Lansdowne

Lansdowne Media Services Ltd.

Tel : +44-(0)1442-87 77 77

Fax : +44-(0)1442-87 06 17

E-mail:davidl@lansdowne-media.co.uk

‹NG‹LTERE

• David Harvett

Lansdowne Media Servides Ltd.

Tel : +44-(0)121-705 21 20

Fax : +44-(0)121-704 31 02

E-mail:daveharvett@btconnect.com

‹SRA‹L

• Heddy Eldar

Tel : +972-(0)3-6322113

Fax : +972-(0)3-6322108

E-mail:Heddy@MediaPro.co.il

‹SV‹ÇRE

• Bruno Fisch

IFF media ag

Tel : +41-(0)52-633 08 84

Fax : +41-(0)52-633 08 99

E-mail:b.fisch@iff-media.ch

‹TALYA, SLOVENYA

• Andrea Rancati

Rancati Advertising

Tel : +39-02-7030 0088

Fax : +39-02-7030 0074

E-mail:arancati@rancatinet.it

JAPONYA

• Ichiro Suzuki

Incom Co. Ltd.

Tel : +81-(0)3-3260-7871

Fax : +81-(0)3-3260-7833

E-mail:isuzuki@INCOM.co.jp

D‹⁄ER ÜLKELER

• A. Serkan Çiftçi

Tel : +90 216 550 86 80

Fax : +90 216 550 86 85

E-mail:s.ciftci@tim-europe.com

Sorumlu Müdür

Sevinç Ünsal

Genel Yay›n Yönetmeni

A. Serkan Çiftçi

Reklam Pazarlama Yönetmeni

Gülhan Akbulut

Pazarlama Müdürü

Philip Pera

Da¤›t›m Müdürü

Marcel Santy

Editör Ekibi

A. Serkan Çiftçi

Piotr Gaber

Jurgen Wirtz

Alessandra Basile

Avrupa Merkez Yay›n Yönetmeni

Marketta Lähde

Yönetim Kurulu Baflkan›

Orhan Erenberk

Ücretsiz abonelik için :

www.endustri-dunyasi.com/abonelik

H›zl› Abone Servisi (SLI) için :

www.tim-info.com/edt

Thomas Endüstriyel Medya Yay›nc›l›k ve Paz. Ltd. fiti.

Sad›ko¤lu Plaza 5, No. 65 34722 Kad›köy - ‹stanbul

Tel : 0216 550 86 80 Fax : 0216 550 86 85

E-mail : turkiye@tim-europe.com

www.endustri-dunyasi.com

www.industryselect.com.tr

Genel Merkez

Thomas Industrial Media bvba

Potvlietlaan 5b, 2600 Antwerp, Belgium

Tel : +32-3-285 33 77 Fax : +32-3-285 33 35

www.tim-europe.com

© 2008 Tüm yay›n haklar› Thomas Endüstriyel Medya

Yay›nc›l›k ve Paz. Ltd. fiti.’ne ait olup yaz›lar iktibas edilemez.

ISSN : 1307-3397

TASARIM VE OFSET HAZIRLIK :

Elman Bas›m ve Tan›t›m Hizm. Ltd. fiti.

Kad›köy / ‹stanbul

BASKI :

Dünya Yay›nc›l›k A.fi.

Ba¤c›lar / ‹stanbul


4

MAYIS-HAZ‹RAN 2008

STAUBLI’nin en son yenili¤i COMBITAC

çoklu ba¤lama sistemi her türlü pnömatik ve

hidrolik sistemlerde kullan›l›r.

Avrupa ülkelerinde çok yayg›n olarak

kullan›lan çoklu ve h›zl› ba¤lama sistemleri,

de¤iflik özellikte ak›flkan kullanan parça

ve ekipmanlar›n h›zl› bir flekilde

de¤ifltirilebilmesi için hidrolik , pnömatik

ve elektriksel ba¤lant›lar›n güvenli , h›zl›

ve ayn› anda sökülüp tak›labilme ihtiyac›n›

karfl›lamak üzere tasarlanm›fl ve sanayinin

kullan›m›na sunulmufltur.

Endüstriyel H›zl› Ba¤lant› konusunda

uzman olan STAUBLI’nin Konnektörleri,

Tüm ST300 transmitterler 4-20 Ma ç›k›fl,

Honeywell gelifltirilmifl dijital ç›k›fl›na (DE),

HART* ç›k›fl veya FOUNDATION Fieldbus

ç›k›fl›na sahiptir.

Honeywell ST3000 Smart Transmitter Ailesi

Ak›ll› Transmitter; 4-20mA lik belirli bir

sinyali ileten, uzaktan-örne¤in bir kontrol

merkezinden-programlanabilen, iki yollu

bir iletiflimle kendi kendine teflhisin

gerçeklefltirildi¤i, proses sürecinde karar

verici yetenekle ve mikroifllemci temelli

bir cihazd›r. Bir saha iletiflim cihaz›n›n

(SFC, SCT, MCToolkit) kullan›m› ile

transmittere, lineer yada karekök ç›k›fl

sinyali istendi¤ini belirtmek, etiket

numaras›n› girmek, sönüm zaman›n›

(damping time) set etmek ve en alt-en

üst limit de¤erlerini girmek mümkün

olur. ‹letiflim cihaz› ayr›ca transmitterin

her türlü pnömatik ve hidrolik sistemlerde

kullan›l›r.

Bas›nçl› hava-vakum, Agresif gazlar (azot,

argon, oksijen, hidrojen, helyum, propan,

do¤algaz, asetilen vb...), Her türlü

s›v› ak›flkan (ya¤, su, hidrolik, asit, solvent,

boya vb…) için herhangi bir ba¤lant›

ihtiyac› duyuldu¤unda Staubli, otomatik

ve manuel olabilen h›zl› ba¤lant› çözümleri

sunar.

Bu çözümler flu flekilde s›ralanabilir:

- Tekli Ba¤lant› Elemanlar› (Mono-Couplings)

- Çoklu Ba¤lant› Plakalar› (Multi-

Couplings Plates)

- Hi-Tech H›zl› Ba¤lant› Elemanlar›

- Robotlar için 'Tool Changer'lar

- H›zl› Kal›p De¤ifltirme Sistemleri

(Quick Mould Change Systems)

Tüm hidrolik (so¤utma s›v›lar›), pnömatik

(bas›nçl› hava, endüstriyel vakum) ve

elektriksel ba¤lant›lar›n h›zl› ve güvenli

de¤ifltirilmesini kolaylaflt›mak için

COMBITAC ürün grubu tasarlanm›flt›r.

Bu ürün grubu, makine ve ekipmanlar

üzerinde de¤ifliklik ve ayar yap›lmas›nda

oluflan zaman kayb›n› tamamen ortadan

kald›rmaktad›r.

tüm teflhis durumunu rapor edebilecektir.

H›zla geliflen proses kontrol teknolojisinin

son aflamalar›ndan olan smart (ak›ll›)

transmitterler özellikleri ve getirdi¤i

yararlar› ile endüstriyel kullan›c›lar›n tüm

ihtiyaçlar›n› karfl›lamaktad›r.

1983 y›l›nda, Honeywell ilk Smart (Ak›ll›)

transmitterleri-ST3000-ürettikten sonra

yine Honeywell 1989 y›l›nda ilk dijital,

çift yönlü iletiflime sahip saha cihazlar›n›

endüstriyel kullan›c›lar›n hizmetine

sunmufltur. Bugün ST3000 smart

transmitterleri “ak›ll›” teknolojisiyle çok

genifl çapta bas›nç ölçüm uygulamalar›nda,

f›r›n iç bas›nç ölçümünden hidrostatik

tank seviye ölçümüne, ayr›ca bir ak›fl

eleman› ile ak›fl ölçümünde, yüksek bas›nç

ölçümü gereken kazan, petrokimya ve

rafineri uygulamalar›nda, hassasiyetin,

güvenirlili¤in ve güvenli¤in ön planda

oldu¤u tüm yerlerde kendini ispatlam›fl

teknojisiyle kullan›lmaktad›r.

Tüm ST300 transmitterler 4-20 Ma ç›k›fl,

Honeywell gelifltirilmifl dijital ç›k›fl›na (DE),

HART* ç›k›fl veya FOUNDATION

Fieldbus ç›k›fl›na sahiptir.

Çoklu H›zl›

Ba¤lama Sistemleri

Yüksek performansl› COMBITAC çoklu

h›zl› ba¤lant› sisteminin avantajlar›:

- Tüm ak›flkanlarla çoklu sistem ile tek

seferde h›zl› ba¤lama

- Güvenli ve emniyetli

- Hat ve ekipmanlar›n çal›flma performanslar›,

üretim adeti ve teslimat

süreleri üzerinde etkin bir rol oynar.

- Özel ihtiyaçlara h›zl› ve mükemmel

çözüm sa¤layacak, hat veya ekipman

üzerine tak›lmaya haz›r çoklu

COMBITAC ürünleri.

- Kaset sistemi üzerinde birbirinden

ba¤›ms›z hidrolik , bas›nçl› hava, vakum,

elektrik ba¤lant›lar› kullan›lmaktad›r. Her

ak›flkan için en uygun transfer flartlar›

sa¤lanmaktad›r.

- Az yer kaplayan çoklu ba¤lant› sistemi.

Makina ve ekipman aras›ndaki en dar

alanlarda bile kullan›labilmektedir.

- En uzun kullan›m ömrü ile bak›m

masraflar› minimize edilir.

STAUBLI

Tel : +90 212 4721300

Fax : +90 212 4721230

SLI için : www.tim-info.com/edt

adresinde 24137 giriniz.

Smart (Ak›ll›)

Transmitterler

ST3000 smart transmitterler dijital olarak

Honeywell Proses Knowledge Sistemine,

Experion PKS, entegre edildi¤inde

çok daha fazla bir hassasiyetle

kullan›lmakta ve gelifltirilmifl diagnostik

bilgileri sisteme kolayl›kla tafl›nabilmektedir.

Honeywell'in yüksek performansl› ST

3000 S100 transmitterleri, afla¤›daki

özellikleriyle endüstride öncülük

etmektedir;

Hassasiyet, Kararl›l›k, Güvenilirlik, Genifl

ölçüm aral›¤›, Garanti

Lifetime Transmitterlerde bu de¤erler

afla¤›da belirtilmifltir.

- Toplam hassasiyet = ±0.0375%

- Kararl›l›k = ±0.01% her y›l için

- Güvenilirlik = 470 y›l MTBF

- Genifl ölçüm aral›¤› = 400 : 1

- Ömürboyu Garanti = 15 y›l

HONEYWELL

Tel : +90 216 5787100

Fax : +90 216 5756637

SLI için : www.tim-info.com/edt

adresinde 24138 giriniz.


SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 21103 giriniz.


6

MAYIS-HAZ‹RAN 2008

DYNEO LSRPM serisi, tüm uygulama

çeflitlerine cevap verebilecek, kullan›c›

gereksinimlerini karfl›layabilecek özelliklere

sahip yap›da dizayn edilmifl bir motordur.

LSRPM adl› sabit

m›knat›sl› senkron

motorlar, alüminyum

gövde

olup, en önemli

özelliklerinden

birisi bizim çevremizi

korumak

için CO2 yay›l›m›n› azaltmas›d›r.

Endüstri alan›ndaki motorlu

uygulamalarda %70 fazlas›ndan elektrik

tüketimiyle büyük tasarrruflar sa¤l›yor.

Maksimum tasarrufa ulaflmak için en

önemli yollardan biri, de¤iflken h›z ve

mekanik sistemlerin optimize olmas›d›r.

DYNEO pazarda en önde gelen

de¤iflken h›z teknolojisi ile bütün Leroy

Somer sürücülerinin ve sabit m›knat›sl›

senkron motorlar›n›n çözümlerini

biraraya getiriyor. DYNEO'nun bir

parças› olan LSRPM gam›, sabit m›knat›sl›

senkron gam›na sahip olup, asenkron

motorlar›n mekani¤inden yararlanmaktad›r.

Patentli olan m›knat›sl› rotor teknolojisi,

rotor kayb›n› azaltarak, motorun

rand›man›n› ve a¤›rl›¤a ba¤l› gücü

artt›rmaktad›r. LSRPM serisi, endüstri

Yüksek hassasiyetli ölçüm teknolojisi için

EtherCAT terminali EL3602

Tek bir sistemde ölçüm ve otomasyon

teknolojisi

En iyi performans›, en yüksek kesinlikle

birlefltiren Beckhoff EtherCAT teknolojisi

ilave I/O modülleriyle genifllemektedir.

EL3602 ile Beckhoff, yüksek hassasiyetli

analog teknolojisinde yeni bir nesli

sunmaktad›r: Ölçüm de¤erleri, 24 bitlik

çözünürlük ve % 0,01'lik hassasiyet ile

okunur, yüksek performansl› ve yüksek

kesinlikli ölçüm teknolojisi için optimal

çözümü sunar. Ölçüm teknolojisinin

otomasyon çözümüne sorunsuz olarak

entegrasyonu ile, özel modül kullan›m›n›

gereksiz hale getirilir.

“Bilimsel Otomasyon” Beckhoff

taraf›ndan, mühendislik fonksiyonlar›n›n

klasik PLC ve hareket teknolojilerinden

gelen otomasyon yaz›l›m›na entegre

edilmesi fleklinde tan›mlanmaktad›r.

Bilgisayar tabanl› kontrol teknolojisinin

sürekli artan kapasite özelli¤i ve

EtherCAT gibi h›zl› bir iletiflim sistemi

bu entegrasyonun temelini oluflturur.

Bilimsel Otomasyona örnek olarak,

bugüne kadar birçok yüksek performansl›

alan›nda en yayg›n olan IP55, CEI mekanik

normunda bu teknoloji uygulanmaktad›r.

LSRPM motorlar, uygulama ve kullan›m

alanlar›nda asenkron motorlardan daha

çok kullan›lmaktad›r: pompa, havaland›rma,

kompresör, process, jeneratör...

DYNEO gam›ndaki LSRPM motorlar›n

rand›man›, nominal vitesde bile yüksek

rand›manl› asenkron motorlara göre daha

yüksektir. De¤iflken h›z uygulamalar›ndaki

gibi nominal vitesin alt›nda çal›flt›¤› zaman

bu rand›man fark› daha da belirgin oluyor.

Baflka yat›r›mlarla k›yasland›¤›nda bu

motorun yat›r›m› daha avantajl›d›r ve

yat›r›m amortisman›12 aydan daha azd›r.

Çok genifl h›z aral›¤›nda, moment garantisi

ile büyütmeden ve cebri fans›z LSRPM

motoru, yüksek h›z ve moment

uygulamalar›nda en basit ve etkili bir

çözümdür. LSRPM motoru, asenkron

motordan daha h›zl› dönmesi için

üretilmifltir. Bu nedenle: kendi h›z›n›, güç

aktar›m elemanlar›n› kald›rarak (çarp›c›

redüktörler gibi) çekece¤i makinan›n

h›z›na göre ayarlayabiliyor ve h›z›n›

artt›rarak çekece¤i makinan›n rand›man›n›

yükseltiyor. Alüminyum karterli ve

400Kw'a kadar ç›kabilen LSRPM motor,

ayn› güçteki klasik bir asenkron motoruna

göre daha hafif ve ebatlar› daha küçüktür.

Bu kompakt çözümden bir çok avantajlar

Yüksek hassasiyetli ölçüm teknolojisi için EtherCAT

terminali EL3602.

uygulamalarda, ilgili özel cihazlar›n

gerçeklefltirdi¤i ölçüm teknolojisi

verilebilir. EtherCAT terminali EL3602

kullan›larak, ölçüm teknolojisine özel

sinyaller do¤rudan standart I/O sistemi

içinde okunur. Analog 2 kanall› girifl

terminali E3602, -10 ile +10 V aral›¤›ndaki

sinyalleri ifller; gerilim 24 bitlik yüksek bir

çözünürlükle dijital hale getirilir. 25 °C'de

% 0,01'lik oldukça yüksek kesinlik ile, bir

makinede veya otomasyonunda çok

hassas ölçüm görevlerinin yerine

getirilmesini sa¤lar.

Tekrar örnekleme (oversampling) ve

zaman iflaretleme özellikleri ile XFC

Sabit M›knat›sl›

Senkron Motorlar

ç›kmaktad›r: Motoru destekleyen flasenin

ebat› daha küçük oldu¤u için müflterinin

makinas›na yans›maktad›r, Tesislerde

kuruluflu ve kald›rma imkan› daha

kolayd›r, Tafl›ma maliyeti daha ucuzdur.

LSRPM serisi modüler oldu¤undan dolay›,

ayakl› biçimi, al›n veya standart flanfl› ve

birçok opsiyonlar›yla yedeklemeyi

kolaylaflt›r›yor.

M›knat›sl› rotor teknolojisi kayb› azaltt›¤›

için rulmanlar›n ›s›nmas›n›da s›n›rl›yor.

Böylece rulmanlar›n üzerindeki müdahale

frekans› azal›yor ve motorun ömrü

uzuyor.

AKIfiKAN OTOMASYON

Tel : +90 216 5612233

Fax : +90 216 5616334

SLI için : www.tim-info.com/edt

adresinde 24239 giriniz.

EtherCAT Terminali

EL3602

terminalleri (eXtreme Fast Control

Technology) en yüksek performans

taleplerine yönelik çözümler sunmaktad›r.

Yüksek hassasiyetli ölçüm teknolojisi için

kullan›lan yeni nesil terminaller ayr›ca en

yüksek kesinli¤i de sa¤lamaktad›r.

EtherCAT terminal sistemi, s›ral›

terminallerden oluflan modüler bir I/O

sistemidir. EtherCAT protokolü her bir

terminalde tümüyle korunur.

Otomasyon dünyas›nda kullan›lan dijital

ve analog sinyal flekillerinin tamam› için

uygun EtherCAT terminalleri

bulunmaktad›r. PROFIBUS, PROFINET,

CANopen, DeviceNet, Interbus veya

Lightbus gibi saha iletiflim protokollerini

destekleyen cihazlar, da¤›n›k saha

haberleflmesini sa¤l›yan EtherCAT

master/slave terminaller ile sisteme

entegre edilebilir

BECKHOFF

Tel : +90 216 5809830

Fax : +90 216 5809833

SLI için : www.tim-info.com/edt

adresinde 24139 giriniz.


SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 24136 giriniz.


8

MAYIS-HAZ‹RAN 2008

Yeni Fluke 113 True-RMS Multimetre

Elektriksel Sorunlar›n Ço¤unu Çözecek

Performans ve De¤er Sa¤l›yor

Güvenli oldu¤u onaylanm›fl bu ölçüm

cihaz›nda, gerilim veya süreklili¤i ayn›

anda test etmeye olanak sa¤layan

VCHEK LoZ fonksiyonun yan›s›ra,

arkadan ayd›nlatmal› genifl bir ekran

bulunmaktad›r.

Elektronik test ve ölçüm el cihazlar›nda

dünya lideri olan Fluke Corporation,

elektrik da¤›t›m kurulufllar› çal›flanlar›n›n,

tesisat ve elektrik teknisyenlerinin

elektriksel sorunlar› h›zl› bir flekilde tespit

etmesinde yard›m etmek üçere

tasarlanan yeni, kolay kullan›ml› True-

RMS dijital multimetreyi tan›tt›.

Yeni Fluke 113 Multimetre, kullan›c›lar›n

temel ölçüm ayarlar›n› h›zla ve kolayca

yaparak teste tekrar ba¤lanmalar›na

olanak sa¤layacak bir araç sunuyor.

Yat›r›m›n karfl›l›¤›n› mükemmel bir

biçimde veren Fluke cihazlar›, hassas,

dayan›kl› ve güvenli olmalar›yla tan›n›yor.

Fluke 113, elektriksel sorunlar›n ço¤unun

giderilmesi için gereken özelliklere

sahiptir. Fluke VCHEK LoZ düflük

empedans ölçüm fonksiyonunu

kullanarak, kullan›c›lar gerilim veya

Radyo Dalgalar› ile Acil-Durdurma (E-stop)

ve Kontrol Fonksiyonlar›

Baz› durumlarda operatörler, ayar

yapmak ya da ar›zalar› ortadan kald›rmak

için makinelerin ve tesisatlar›n tehlikeli

bölgelerine girmek zorundad›rlar. Böyle

durumlarda sabit bir yerde duran acildurdurma

butonlar› uzakta olduklar›nda,

operatörler butona, makineyi birkaç

saniye içinde durdurmaya yetecek kadar

k›sa bir sürede ulafl›lamazlar. Kablosuz

güvenlik partneri Safemaster W, bu tip

süreklili¤i eflzamanl› test edebilir. Min/Max

fonksiyonu, kullan›c›lar›n sinyal

dalgalanmalar›n› kaydetmelerine olanak

sa¤lar. Fluke 113 ayn› zamanda diyot

testlerini de gerçeklefltirebilir. Otomatik

ve manuel ölçüm aral›¤› seçimi özellikleri

sunar. Kullan›m› kolayd›r ve önceki Fluke

modelleri de dahil olmak üzere piyasada

bulunan di¤er tüm multimetrelere göre,

gözle görülür geliflmeler sa¤lamaktad›r.

Fluke 113 Multimetre özellikleri aras›nda

ek ölçüm fonksiyonlar› ile izlemeyi

problemleri ortadan kald›rmak için

tasarlanm›flt›r; bu ürün, tehlikeli

hareketlerin bir saniyeden bile k›sa sürede

durdurulabilmesini sa¤lar.

Yenilikçi, BG-onayl› DOLD-Safemaster

W hareketli veya sabit makinelere ya

da fabrikalara girerken, özellikle de büyük

ve gözden kaçan tehlikeli alanlarda ek

bir güvenlik sa¤lar. DIN EN 954-1'e göre

Kategori 4 güvenlik s›n›f›nda olan bu

sistem, bir uzatan kumanda kullan›larak

tehlikeli hareketin en k›sa zamanda

güvenli bir flekilde durdurulmas›n› sa¤lar.

Safemaster W sisteminin ana elemanlar›;

elde tafl›nan hafif ergonomik bir uzaktan

kumanda ile radyo kontrollü güvenlik

modülüdür. Uzaktan kumanda, güvenlik

fonksiyonunun yan›nda kullan›c›ya özel

operasyonlar için ek kontrol fonksiyonlar

da içerir. Ayarlanabilir butonlar veya

anahtarlarla sa¤lanabilecek bu ek

fonksiyonlardan baz›lar› çift kademeli

kontrol, bafllat-durdur fonksiyonlar›, h›z

ayarlama, konumland›rma ve aktuator

seçimidir.

Uzaktan kumanda üzerinde farkl›

True-RMS

Dijital Multimetre

kolaylaflt›ran arkadan ayd›nlatmal› çok

daha genifl bir ekran yer almaktad›r.

Ayr›ca, kullan›c›n güvenli¤i en önemli

konumuz oldu¤undan, Fluke 113

Multimetre en son güvenlik standartlar›na

uygundur. Ölçüm Kategorisi CAT III 600

V ve CAT IV 300 V standartlar›n›

karfl›lamaktad›r.

Kullan›fll› özellikler aras›nda kolay saklama

için prob yuvalar› içeren birleflik k›l›f

bulunmaktad›r. Genifl, arkadan ayd›nlatmal›

ekran› düflük ›fl›k koflullar›n›n

bulundu¤u yerlerde kolay görüntüleme

olana¤› sa¤lar. ‹ste¤e ba¤l› ToolPak

manyetik ask›, kullan›c›n›n eller serbest

kullan›m rahatl›¤› için cihaz› çelik yüzeyler

üzerine asmas›n› sa¤lar. Fluke 113 Ölçüm

Cihaz›, TL75 test kablolar›, bir adet 9 V

pil ve bas›l› kullan›m k›lavuzu ile birlikte

eksiksiz olarak sunulur.

FLUKE EUROPE B.V., HOLLANDA

Tel: +31 40 2 675 219

Fax: +31 40 2 675 210

SLI için : www.tim-info.com/edt

adresinde 24141 giriniz.

Kablosuz

Güvenlik Sistemi

elektronik anahtarlar kullan›larak farkl›

operatör yetkilendirmeleri elde edilebilir.

Opsiyonel olarak önerilen bir k›z›l ötesi

verici, kazalardan kaç›nmak için sadece

belirlenen alanlarda makineyi bafllatmaya

(veya tekrar bafllatmaya) olanak verir.

Kablosuz Safemaster W sistemi ile

otomatik çal›flmalarda, tamir, bak›m ve

kurulum s›ras›nda, daha yüksek seviyede

bir operatör güvenli¤i, daha iyi ve

ekonomik bir performans garanti edilmifl

olur.

DÖNÜfiÜM ENDÜSTR‹

Tel : +90 212 6618742

Fax : +90 212 6618726

SLI için : www.tim-info.com/edt

adresinde 24143 giriniz.


SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 23653 giriniz.


10

MAYIS-HAZ‹RAN 2008

Testo nem sensörü: fiimdi Havaland›rma

Sistemleri için Dizayn Edilen

Transmiterlerde!

Kurutma prosesleri ve kritik ortam

koflullar› için üstün nem transmiterleri

söz konusu olunca Testo her zaman ilk

seçim olmufltur.

Yeni transmitter 6621 ile, sensor ve

elektronik bilgisi, klasik Havaland›rma

Sistemleri uygulamalar› içinde temin

edilebilir durumdad›r art›k. Bina içi ve

havaland›rma kanallar› için profesyonel

çözümleri sunan transmiterler ile

tasar›mlar› ile mimarlar› da etkiler.

Operatörler, tesis müdürleri ve tesis

mühendisleri bilirler uzun süreli kararl›l›k

olmazsa sonucun sadece istenmeyen

ortam koflullar› olmayaca¤›n›

farketmifllerdir. ‹flletme maliyetleri de,

nem ölçümü control d›fl›nda giderse

artacakt›r.

Mi serisi da¤›t›m panolar› dünyan›n en

esnek da¤›t›m sistemini oluflturmaktad›r.

Mi serisi Da¤›t›m Panolar›, IEC 60493.1/

EN 60439-1 normuna uygun plastikten

mamul, IP 65 yüksek koruma derecesine

haiz, 630A nominal busbar ak›m tafl›ma

kapasitesine kadar ç›kabilen dünyan›n

en esnek da¤›t›m sistemini oluflturmaktad›r.

M‹ serisi Da¤›t›m Panolar›na afla¤›daki

di¤er önemli ifllevsellikler de eklenmifltir:

Otomatik sigorta panosu olarak

kullan›lmak üzere iki yeni pano

gelifltirilmifltir: yatay olarak 56 adet

otomatik sigortan›n tak›ld›¤› M‹ Da¤›t›m

Panosu 4 boy (600*300mm) ve 84 adet

otomatik sigortan›n tak›ld›¤› M‹ Da¤›t›m

Panosu 8 boy (600*600mm).

Her iki panoda yeni teknoloji ürünü olan

Parametrelendirme, ayar ve analiz yaz›l›m›

(P2A software): bafllangݍ ifllemleri ve

bak›m boyunca optimum iflletme ve

zaman tasarrufu sa¤lar.

testo 6621, teslimattan hemen sonra

çal›flmaya haz›rd›r. Profesyonel

uygulamalar için, kolay kullan›m yaz›l›m›

ile afla¤›daki fonksiyonlar mevcuttur:

- Birim ve ölçek parametrizasyonu

- Ayar (1-nokta, 2-nokta, analog ayar)

- Fabrika ayarlar›n›n s›f›rlanmas›

- Test analog ç›k›fl›

- Min./Maks. de¤erler

- Parametre ayarlar› ve di¤er ayarlar›n

geçmifli (tüm P2A software prosedürleri

PC'de kaydedilir)

- Seri numaras› ve firmware sürümleri

hat›rlanabilir

Ofiste veya laboratuvarda, ölçüm

alan›n›z›n nerede olursa olsun, notebook

veya PC'niz, testo 6621 harici arayüz ve

USB adaptor (P2A software: 0554 6020

ile birlikte) vas›tas› ile iletiflime geçer.

Tüm parametre dosyalar› PC'nizde

kaydedilebilir. Bu yolla, daha az zaman

harcayarak yedek transmiter ve benzer

ölçüm alanlar›n›n parametre ayarlar›

mümkün olur.

Dünya'da bir ilk

Bu fiyat segmentinde, tüm sinyal zincirinin

ayar› Dünya'da bir ilktir. Hassas bir

multimetre yard›m›yla, analog ayar› sizin

ölçüm yolunuzun uzun süre kararl›l›¤›n›

FIXCONNECT ® PE toprak-N nötr

klemensi standart olarak bulunmaktad›r.

Di¤er bir yenilik ise masa tip Kombinasyon

Panosudur. D›flar›dan müdahale

edilen 63A'e kadar CEE fifl-priz grubu,

anahtarlar, sinyal lambalar›, butonlar ve

di¤er kumanda ve kontrol cihazlar›

300*150 mm ebad›ndaki bu panoya

Havaland›rma Sistemleri

için Nem Trasmiteri

sa¤lar - Testo nem sensöründen analog

ç›k›fla

Sahada ayarlama : Harici arayüz ile h›zl›

ve hassas

Transmiter kullan›m› esnas›ndaki iflletme

maliyetleri sadece tesis müdürleri için

de¤il sorumlu mühendisler içinde önemli

bir konudur.

Testo'dan iyi haber: Harici arayüz

sayesinde, testo 650 veya testo 400

referans ölçüm cihazlar›, transmiteri hiç

açmaya gerek kalmaks›z›n transmitere

ba¤lanabilir (0554 6022 ayarlama

adaptörü kullan›larak). Testo 400 veya

testo 650'nin menüsünde birkaç ad›mla,

k›sa bir sürede testo 6621 ayarlanabilir.

Sonuç: Zaman tasarrufu ve düflük

iflletme maliyetleri.

TESTO

Tel : +90 212 2170155

Fax : +90 212 2170221

SLI için : www.tim-info.com/edt

adresinde 24144 giriniz.

Mi serisi

Da¤›t›m Panolar›

monte edilebilir. Kombinasyon Panosu

da ayr›ca istendi¤inde 300 mm kenarl›

tüm M‹ panolar›na eklenebilir.

M‹ Da¤›t›m Panolar› mentefleli kapakl›

olarak 4 boy dahil kullan›labilir. Kapak

aç›ld›¤›nda gövdeye ba¤l› kal›r ve içerideki

donan›ma müdahale rahat yap›l›r. fieffaf

kapaklar için oldu¤u gibi opak kapaklar

için de mentefleli kullan›m mümkündür.

HENSEL ELEKTR‹K

Tel : +90 212 3200990

Fax : +90 212 2218497

SLI için : www.tim-info.com/edt

adresinde 24145 giriniz.


Staubli Sanayi Makine ve Aksesuarlar› Ticaret Ltd. fiti., Tel: +90 212 472 1300, www.staubli.com.tr

Staubli, Stäubli International AG’nin ‹sviçre ve di¤er ülkelerdeki tescilli ticari markas›d›r. © Stäubli, 2008

SLI için : www.tim-info.com/edt 24222 adresinde giriniz.


12

MAYIS-HAZ‹RAN 2008

WAGO I/O SYSTEM

RFID Teknolojisine Entegre Edilebilir

WAGO-I/O-

SYSTEM leri RFID

okuma/yazma bafllar›

için evrensel bir

fieldbus konnektörü

haline geliyor.

Yaz›l›m fonksiyon

bloklar› ile Leuze,

Deister Elektronik, Balluf ve SICK gibi

kurumlar›n RFID (Radyo Frekans›

Tan›mlamas›) okuma/yazma kafalar› ile

ba¤lant›s›na direk izin vermektedir. Elektriksel

ba¤lant› standart bir RS-232 veya RS-485

arayüz ile donat›lm›fl I/O modülleri ile

yap›lmaktad›r. Fonksiyon bloklar› programlanabilir

kontrolörlerin içerisinde yer al›r.Ayr›ca

dü¤üm içerisinde entegre edilmifl fonksiyon

bloklar› ile sinyaller de¤erlendirilerek direct

olarak kontrolörün içerisine transfer edilir

veya Ethernet gibi farkl› fieldbuslara da

gönderilir. Bu da hem RFID hem de farkl›

fieldbus sistemlerinin özgürce kullan›c›n›n

tercih edece¤i bir otomasyon altyap›s› ile

bütünlefltirilmesine olanak sa¤lar.

Merkezilefltirilmemifl sinyal de¤erlendirilmesi

kullan›c› taraf›ndan da tan›mlanabilir özellikle

genifl ölçekli konveyör sistemlerinde RFID

uygulamalar› için farkl› yararlar sa¤lamaktad›r.

WAGO ELEKTRON‹K

Tel : +90 216 4721133

Fax : +90 216 4729910

SLI için : www.tim-info.com/edt

adresinde 24122 giriniz.

YEN‹ GEN‹fiLEME KASETLER‹

Panasonic FP-X Serisi PLC ‹çin

Panasonic; Transistör ç›k›fll› FP-X PLC'ler için

farkl› uygulamalarda kullan›lmak üzere yeni

geniflleme kasetleri üretilmifltir. Eklenen yeni

haberleflme kasetleri ve analog kasetler ile

kullan›labilir kaset say›s› 10'dan 16'ya

yükselmektedir. Eklenen 6 kaset s›ras›yla

COM5 (Ethernet + RS232C), COM6

(RS485x2), IN4T3(4xDijital Girifl+

3xTransistör Ç›k›fl), A21 (2xAnalog Girifl +

1xAnalog Ç›k›fl), DA2 (2xAnalog Ç›k›fl) ve

TC2 (2xTermokupl Girifl) fleklindedir.

Önceleri ethernet ba¤lant›s› modül boyutu

ve yüksek maliyetler nedeniyle ciddi bir

problemdi ancak FP-X-COM5 ile art›k

mümkün. Ücretsiz Configurator WD yaz›l›m›

ile de COM5 kasetinin ayarlamalar› kolayl›kla

yap›labilir. FP-X yeni eklenen 6 kaseti

sayesinde daha fazla uygulama için kolay

çözümler sa¤l›yor.

ÖZD‹SAN ELEKTRON‹K

Tel : +90 216 4201832

Fax : +90 216 4663685

SLI için : www.tim-info.com/edt

adresinde 24198 giriniz.

GAZ DEDEKTÖRÜ

Yan›c›-Patlay›c› ve Toksik Gaz Dedektörü

Gaz alg›lama sistemleri konusunda dünya

lideri olan Honeywell Analytics firmas› ürünü

Zareba Signalpoint model yan›c›-patlay›c› ve

toksik gaz dedektörü, sabit tip gaz dedektörü

olup kapal› alanlarda kullan›m için

tasarlanm›flt›r. ATEX sertifikal›d›r. Yan›c›

patlay›c›, toksik ve oksijen gazlar›n›n

alg›lamas›nda kullan›lan cihaz, düflük maliyetli

ve kolay kurulumlu çözüm sunar. Yan›c›

patlay›c› ve toksik gaz -oksijen gaz› ölçümü

için ayr› iki modeli vard›r. Yan›c› patlay›c›

modeli mV sinyal ç›k›fll› olup Zareba serisi

Unipoint ve Touchpoint üniteleri ile direk

ba¤lant› kuracak flekilde tasarlanm›flt›r. Oksijen

ve toksik gaz modeli 4-20 mA sinyal ç›k›fl›l›

olup endüstriyel tip herhangi bir konrol

ünitesi ile kullan›labilir. Bak›m gereksinimleri

basit ve minimum tutulmufl olup, sensörlerin

kullan›m ömürleri bitti¤inde kontrol ünitesini

yeniden yap›land›rmadan de¤ifltirebilme

olana¤› sunar.

SET TEKN‹K

Tel : +90 216 4202149

Fax : +90 216 4202150

SLI için : www.tim-info.com/edt

adresinde 24104 giriniz.

KIZILÖTES‹ TERMOMETRE

Yüksek Performans

OMEGA'n›n yeni yerel display ve transmitterli

endüstriyel, yüksek performansl› k›z›l ötesi,

OS550A termometre Serileri -18 ile

+1370°C aral›¤›nda genifl s›cakl›k tercihi

sunar. Bu çok yönlü ürün çeflitli optik alan

görüntüleri ile panel ölçer, kaydedici,

s›cakl›k/ifllem kontrolörleri veya ifllemde

kullan›lan di¤er aletlere do¤rudan besleme

için üç analog ç›k›fla (1 mV/ derece, 4-20

mA, ve 0-5 Vdc) sahiptir. Nispeten küçük

boyutlarda bir araya getirilmifl sa¤lam tasar›m

sensörlerin genifl çapl› uygulamalarda ideal

olarak kullan›lmalar›n› sa¤lar. Görsel ve sesli

alarmlar, d›fl röleleri hareket ettiren alarm

voltaj ç›kt›lar›, iki yönlü RS232 iletiflim seçene¤i

ve h›zl› 100 msec tepki süresi ekstra

özelliklerdir.

OMEGA ENGINEERING, ‹NG‹LTERE

Tel : +44 161 777 2211

Fax : +44 161 777 6622

SLI için : www.tim-info.com/edt

adresinde 24053 giriniz.

ÜRÜN HABERLER‹

CONTRAST(MARK)SENSOR

Yüksek Çözünürlüklü

Infra S.r.l. firmas› özellikle g›da sektörü

paketlemeleri, bask›, kimya, ilaç, kozmetik

vb.sektörlerde uygulama alan› bulunan yüksek

çözünürlüklü, RGB Led ›fl›kl› ve otomatik

renk alg›lama özelli¤ine sahip contrast

sensörleri otomatik kontrol pazar›na

sunmaktad›r. Bu cihaz yüksek anahtarlama

frekans› (15kHz.) ve düflük cevap verme

süresi (33ms.) ve üzerinde bulunan 2 buton

vas›tas› ile rengi ve zemini tan›ma özelliklerine

sahiptir. Plastik gövdeli olup eski jenarasyon

benzeri cihazlar›n yerine monte edilebilmesi

için mekanik olarak ba¤lant› flekli ayn›

özelliklere sahiptir. 2 lens yuvas›na sahip

oldu¤u için dik ve yatay olarak

kullan›labilmektedir. Çal›flma gerilimi 10-

30Vdc, PNP/NPN, yük ak›m› 100mA., çal›flma

mesafesi 9mm., koruma s›n›f› IP67, M12

konnektör ba¤lant›l›d›r.

S‹MEKS

Tel : +90 212 2205358

Fax : +90 212 2203424

SLI için : www.tim-info.com/edt

adresinde 24108 giriniz.

KÜRESEL VANALAR

Elektrik Aktüatörlü

T-EAV900 Serisi TORK elektrik aktüatörlü

küresel vanalar, çeyrek turlu, 90 derece

dönüfllü elektrik aktüatörleri ile küresel

vanalar›n birbiriyle akuple edilmesinden oluflur.

Aktü-atörlerin tork ç›k›fl de¤eri(Nm), kontrol

edilecek vanan›n ç›k›fl tork de¤erinden (Nm)

%25 fazla olmal›d›r. Alüminyum enjeksiyon

gövde ,elektrostatik polyester boyal›d›r.

Waterproof, IP67 ve NEMA4,6 koruma

s›n›flar›na sahip ürünün gövdesi içinde neme

karfl› ›s›t›c›(10watt) vard›r. Elle control aktüatör

gövdesi d›fl›ndad›r ve declutching mekanizma

mevcuttur (kilitlemeli vites kollu, diflli kutulu).

T-EAV900Serisi TORK elektrik aktüatörlü

küresel vanalar›n kullan›ld›¤› baz› yerler

flunlard›r: su, s›cak su, buhar, agresiv ak›flkanlar,

hava, gaz, asit, ya¤, petrol vb.

SMS SANAY‹ MALZEMELER‹

Tel : +90 216 3643405

Fax : +90 216 3643757

SLI için : www.tim-info.com/edt

adresinde 24110 giriniz.


SLI için : www.tim-info.com/edt 24226 adresinde giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt 24227 adresinde giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt 23649 adresinde giriniz.


14

MAYIS-HAZ‹RAN 2008

PROSES VALFLER‹

A¤›r Proses fiartlar› ‹çin

Doymufl buhar ve

s›cak su uygulamalar›nda

kullan›lan

valflerin katalog

de¤erleri +150°C

ak›flkan s›cakl›¤›

verebilirken d›fl ortam

s›cakl›¤›n›n +60°C

'larda kalmas› valfin

pilot gövdesinde

s›k›nt›lar yaflatmaktad›r.

Asco ürün ailesinin en yeni üyeleri 298/398

serisi proses valfleri -10°C 'dan +250°C

s›cakl›k aral›¤›ndaki ak›flkanlar için kullan›labilirlik

sunuyor. Paslanmaz çelik gövde yap›s›na sahip

valflerimiz 1

2

” 'den 2”'e difl ölçülerinde

seçilebiliyor. Ayr›ca ayn› valfler DIN ANSI

Class 300, standard›nda DN 15'den 50'ye

flanfl ve kaynak a¤›zl› ba¤lant› model

seçenekleri ile her prosese uygun. Yeni seri

valflerimizi di¤er proses valflerinden ay›ran

en önemli bir di¤er özelli¤i ise 40 bar'a kadar

yüksek bas›nçlarda kullan›labilmesidir. -25°C

'den +180°C ortam s›cakl›¤›nda dahi sorunsuz

çal›flan proses valflerimiz özellikle doymufl

buhar kontrolünde 2 milyon kez aç-kapa

ömrü ile proseslerde karfl›laflabilecek birçok

sorunu ortadan kald›rabilecek nitelikte.

AKIfiKAN OTOMASYON

Tel : +90 216 5612233

Fax : +90 216 5616334

SLI için : www.tim-info.com/edt

adresinde 24168 giriniz.

ENCODERLER

Art›msal Tip, Oyuk fiaftl›

HOHNER

firmas› ürünü

“PL Serisi encoderler”

75

mm'lik gövde

çap› ve oyuk milli

yap›s› sayesinde

birçok encoder

uygulamas›n›n

vazgeçilmez

parças›d›r.

Maksimum 3600 pulsa kadar üretilebilen bu

encoderler, standart olarak 6mm, 7mm,

8mm ve 10mm'lik delik çaplar›yla sat›fla

sunulmaktad›r. Bunun yan› s›ra, iste¤e ba¤l›

olarak 12mm, 14mm ve 12mm konik delik

çaplar›yla da üretilebilmektedir. En önemli

özelli¤i olan, patenti HOHNER'e ait,

kaç›kl›klar› kendi kendine karfl›lama kapasitesi

sayesinde PL Serisi encoderler aç›sal olarak

1.5°, eksenel ve radyal olarak 0.5mm'lik

kaç›kl›klar› karfl›layabilmektedir. Kablolu veya

soketli olarak üretilenilen PL Serisi

encoderlerin a¤›rl›¤› yaklafl›k 250 gr olup, IP

65 koruma s›n›f›na sahiptir. Bu encoderlerin

devir say›s› maksimum 6000 devir/dk'd›r.

Besleme gerilimi 5/28 VDC (Elektronik

Devreye Ba¤l›) olup çal›flma s›cakl›¤›

-10/+60 ºC'dir.

DÖNÜfiÜM ENDÜSTR‹

Tel : +90 212 6618742

Fax : +90 212 6618726

SLI için : www.tim-info.com/edt

adresinde 24027 giriniz.

GÖRÜNTÜ ‹fiLEME YAZILIM ARAÇLARI

Presence Plus Ailesi ‹çin

Banner görüntü

iflleme ürün ailesi

Presence Plus tüm

ürünleriyle art›k

OCV (Optical

Character Verification)

ve OCR

(Optical Character

Reading) özellikleri de kazand›. Bu yeni yaz›l›m

arac›m›z OCV, OCR ve text string karfl›laflt›rmas›

ifllevlerini kapsamaktad›r. Bu sayede

alfanümerik metinlerinizi okuyabilir, do¤rulayabilir

ve denetleyebilirsiniz. Yap›land›r›lm›fl

karakter kütüphanesi ile kolay bir ö¤retme

süreci sunar. Herhangi bir lokasyonda

istedi¤iniz karakterin varl›¤›n› kontrol

edebilirsiniz. Endüstriyel ethernet

protokolünüzden yükledi¤iniz metinleri

do¤rulayabilirsiniz. Kodlanm›fl ASCII text

stringlerini, RS-232, Ethernet IP veya ModBus

TCP/IP kullanarak iletebilirsiniz. Halen

kullanmakta oldu¤unuz tüm kamera

modellerimize entegre edilebilir durumdad›r.

Tipik uygulamalardan baz›lar›; insanlar›n

okuyabilece¤i metinlerle barkod verilerinin

karfl›laflt›r›lmas›, tarih ve üretim kodunun

do¤rulanmas›, eflzamanl› seri kodlar›n

do¤rulanmas› vs...

DACEL MÜHEND‹SL‹K

Tel : +90 212 2107646

Fax : +90 212 2205045

SLI için : www.tim-info.com/edt

adresinde 24001 giriniz.

KABLOSUZ ‹ZLEME S‹STEM‹

Tar›msal Sahalarda

eKo Pro kablosuz sensör a¤lar› sistemi ile

tar›msal sahalar› sera vs. izleyebilir, zirai ekin

kalitenizi artt›rabilirsiniz. Toprak nemi ve

s›cakl›¤›, hava nemi ve s›cakl›¤›, yaprak ›slakl›¤›,

toprak su içerikli¤i, günefl radyasyonu,

meteorolojik sensörler (rüzgar h›z› ve yönü,

ya¤›fl miktar› vs), sulama bas›nc›n› ölçen bas›nç

sensörleri, ak›fl sensörleri gibi çok çeflitli

sensörler direk olarak sisteme ba¤lanabilir.

2.4 Ghz frekans band›nda çal›flan ve bal›k a¤›

fleklinde çal›flma yap›s›na sahip kablosuz a¤

ürünleri IP66 koruma s›n›f›nda olup, -25 ila

+55 derece aras›nda %100 neme dayan›kl›

flekilde çal›flabilmektedir. Sahip oldu¤u

NniMM AA flarjl› pilleri günefl paneli sayesinde

flarj olmakta ve güneflsiz ortamlarda pil ömrü

3 ayd›r. Kablosuz bu sistem üzerindeki tüm

sensör bilgileri merkez bilgisayarda bir web

taray›c› üzerinden izlenmekte, kay›t alt›na

al›nmaktad›r.

MARMATEK

Tel : +90 216 4421090

Fax : +90 216 3522075

SLI için : www.tim-info.com/edt

adresinde 24229 giriniz.

ÜRÜN HABERLER‹

METAL TÜP AKIfiÖLÇERLER

S›v›lar ve Gazlar ‹çin

Metal Tüp Ak›flölçerlerimiz,s›v› gaz ve buhar

gibi ak›flkanlar›n anl›k debisini lokal olarak

izleyebilece¤iniz, a¤›r flartlar için tasarlanm›fl

ölçme ürünlerdir. 0 - 30lt/h dan 0 - 60 m 3 /h

s›v›lar için, 0 - 1 m 3 /h dan 0 - 1500 m 3 /h

gazlar için ölçme aral›¤› olan ak›flölçerlerimizin

›slak k›s›mlar› komple paslanmaz çeliktir.

Opsiyonel olarak mekanik ve yaklafl›m

ahahtarlar› veya 4-20 mA analog ç›k›fl›

mevcuttur. Elektriksel ç›k›fl› olan modellerde

ex-proof koruma olana¤› vard›r. Hassasiyeti

%2 olan ürünümüzün çal›flma bas›nc› 40 bar

(ops.100 bar), çal›flma s›cakl›¤› 200°C

(ops.300°C) dir. Ba¤lant› ölçüleri ise DN15

ile DN125 aras›nda de¤iflmektedir.

BASS INSTRUMENTS

Tel : +90 216 6600163

Fax : +90 216 6600165

SLI için : www.tim-info.com/edt

adresinde 24125 giriniz.

ÖLÇÜM C‹HAZI

Çok Fonksiyonlu

KIMO taraf›ndan dizayn edilen ve üretilen,

AMI çok fonksiyonlu portatif cihaz ile hava

h›z›, nem, s›cakl›k, bas›nç gibi birçok

parametreyi ölçebilirsiniz. Kullan›m› kolay,

güvenilir ve kesin sonuçlar veren AMI, HVAC

ve endüstri alanlar›nda ölçüm ve kontrolle

ilgili bütün ihtiyaçlar›n›z› karfl›lar. AMI hava

h›z› (s›cak tel, pervane prob, pitot tüpü),

nem, bas›nç, hava debisi, s›cakl›k (2 tane

PT100 ve 2 tane Termokup›l) ve devir

ölçümlerini gerçeklefltirebilir. Basit bir tufl

tak›m› ve ortadaki döner tuflu ile cihaz›n

bütün özelliklerine eriflebilirsiniz. Ayr›ca bütün

ölçümlerinizi kaydedebilir, bilgisayar›n›za

aktarabilir ve ölçüm de¤erlerinizi hariçten bir

yaz›c›dan ç›kt› olarak alabilirsiniz. AMI KIMO

kalibrasyon laboratuarlar›nda ayarlan›r ve

kalibrasyon belgesi ile teslim edilir.

RAM L‹M‹TED

Tel : +90 212 3200995

Fax : +90 212 3200996

SLI için : www.tim-info.com/edt

adresinde 24230 giriniz.


SOFT STARTERLER

0.55kW - 1950 kW

220 - 575 Vac

By-pass içermektedir (ssw05 ve ssw06)

Motor ve soft starter korumalar›

Modbus, Profibus DP and DeviceNet

Transforming energy

into solutions

O.18 - 1,250 kW

220 - 690 Vac

PLC Fonksiyonu

V/F ve Vector Kontrolü

Modbus, Profibus DP ve DeviceNet

PID Kontrolü

DAL ELEKTR‹K MOTORLARI

GÜÇ AKTARIM S‹STEMLER‹

http://www.dal.com.tr

e-mail : dalmotors@dal-group.com

Tlf : 0 212 451 56 05 - 06

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 23148 giriniz.


16

MAYIS-HAZ‹RAN 2008

BASINÇ ÖLÇÜM TERM‹NALLER‹

I/O Seviyesinde Bas›nç Ölçümü

Beckhoff'un girifl ç›k›fl terminalleri serisine

yeni bir IO kat›l›yor; KM37xx. ‹lave bas›nç

ölçüm cihaz›na ve analog girifl terminaline

gerek kalmadan, ölçüm hortumu direk olarak

KM37xx'e ba¤lan›r. Bu sayede yerden tasarruf

etmeye ve h›zl› kuruluma yard›mc› olur. Fark

ve mutlak bas›nç ölçümleri veri yolu üzerinden

kontrol sistemine aktar›l›r. Bas›nçl› tanklar,

bas›nca dayan›kl› kabinler, pnömatik ve

so¤utma sistemlerinin içinde bulunan gazlar›n

bas›nçlar›n ölçüm ve görüntülenmesini

gerektiren her durumda kullan›labilir. Ak›fl

h›zlar› ölçülen bas›nçtan hesaplanabildi¤i

durumlarda ak›fl ölçümleri için de kullan›labilir.

Bu yüzden ›s›tma, havaland›rma ve klimalarda

oldu¤u gibi ayr›ca proses mühendisli¤i, sistem

mühendisli¤i, yap› hizmetleri gibi alanlarda

da kullan›labilirler.

BECKHOFF

Tel : +90 216 5809830

Fax : +90 216 5809833

SLI için : www.tim-info.com/edt

adresinde 23995 giriniz.

FOTOELEKTR‹K SENSÖR

Proximity Sensör Emniyeti

Balluff'un yeni Optoprox bir proximity ve

fotoelektrik sensörün tüm iyi özelliklerini

kombine ediyor. Bu, bir proximity sensörün

montajlama, hizalama ve iflleme kolayl›¤›n›

sunan bir fotoelektrik sensör, ama sadece

proximity sensörün mesafe s›n›rlamalar›na

sahip de¤il. Optoprox 23mm'ye varan

sabitlenmifl alg›lama mesafesi ile odaklanm›fl

bir k›rm›z› ›fl›k ›fl›n›na sahiptir. Bu özelli¤i

sayesinde ço¤u uygulamada endüktif yâda

kapasitif sensörlerin yerine tercih edilmektedir.

Balluff Optoprox'un dayan›kl› yap›s› pek çok

fotoelektrik sensörün kullan›lmas›n›n mümkün

olmad›¤› ortam koflullar›nda bile kullan›lmas›n›

sa¤l›yor. Güvenilir sabitlenmifl alg›lama

mesafesi birçok hedef materyal için uygundur.

Güçlü k›rm›z› ›fl›¤› ile Optoprox'u, çok küçük

objeleri hedeflemek ve denetlenmesi zor

siyah plastik, metal ve kauçuk objeleri

denetlemek için hizalamak çok kolayd›r.

BALLUFF SENSÖR OTOMASYON

Tel : +90 212 3200411

Fax : +90 212 3200416

SLI için : www.tim-info.com/edt

adresinde 23993 giriniz.

ECOMASTER FLOWMETRELER

En Küçük, En Hijyenik, En Ekonomik

ABB'den yeni bir flowmetre daha. Eco Master

serisi flowmetreler g›da, ilaç, kimya, içecek

ve hijyen gerektiren di¤er uygulamalar için

sunulmufltur. Küçük boyutlara sahip bu

ekonomik seri IP 67 koruma s›n›f›na sahip

olup komple paslanmaz çelikten imald›r.

Kullan›c› dostu 3 tufllu display, h›zl› ve kolay

devreye alma imkan›, M12 Elektriksel ba¤lant›

özelli¤i Eco Master flowmetrenin di¤er önemli

nitelikleridir. FDA ve EHEDG onayl› olan

Eco Master CIP ve SIP proseslerine uygulanabilir.

Çap büyüklü¤ü DN10 ile DN100

aras›d›r. Wafer designs, weld stubs, pipe

fittings DIN11851, TRI-Clamp DIN 32676,

TRI-Clamp ASME BPE ba¤lant› çeflitlili¤i sunar.

ABB -TÜRK‹YE

Tel : +90 216 5282200

Fax : +90 216 3652944

SLI için : www.tim-info.com/edt

adresinde 23985 giriniz.

KABLO MARKALAMA YAZICISI

Ekonomik, Basit, Pratik

CANON (Japonya) markal› M1-Pro2 nolu

ürünümüz kablo markalama ihtiyaç› olan tüm

montaj firmalar›n›n 1 numaral› yard›mc›lar›ndand›r.

Ç›plak a¤›rl›¤› sadece 2 kg'd›r.

Yaz›c› tufllar› laptop tarz›d›r. 0.35 ila 16mm 2

aras› kesitli kablolar› daralan veya PVC

makaron, daha büyük kesitli kablolar› fleffaf

kablo k›l›f› malzemesi yard›m›yla markalaman›z›

sa¤lar. Bunun yan›nda 6 / 9 / 12mm enindeki

yap›flkanl› PVC flerit etiketlere de yazarak

kullan›ma sunar. 300 dpi çözünürlükte sürekli

seri ve yüksek kaliteli markalama yapar. Birim

markalanm›fl parça kesim ifllemini otomatik

olarak gerçeklefltirir. PC program› ve cihaz

haf›zas› mevcuttur. Cihazdan karbon fleritleri

vas›tas›yla siyah ve beyaz renk ç›kt› al›nabilir.

Birim markalanm›fl parça maliyeti muadil

markalama yöntemlere göre çok daha

ucuzdur.

ABC ELEKTR‹K

Tel : +90 216 5664714

Fax : +90 216 5650180

SLI için : www.tim-info.com/edt

adresinde 23987 giriniz.

ÜRÜN HABERLER‹

I/O BUS MODÜLÜ

Ethernet ile I/O Seviyesi Aras›nda Link

P h o e n i x

Contact'›n yeni IP

20 korumal› I/O

bus modülü, Ethernet

ile I/O

seviyesi aras›nda

link sa¤lar. Network'e

dijital ve

analog girifl/ç›k›fl

gibi 62 veya 8

fonksiyonel birim

ba¤lamak için

tasarlanm›flt›r. IL PN BK DI8 DO4 2TX-PAC

ve ST PN 24 BK-2TX bus modülleri proses

verilerinde ve PCP operasyonunda 8 cihaza

kadar klasik IP 20 I/O fonksiyonelli¤i

sunmaktad›r. Her iki bus modülü de Profinet

Stack 2.2'nin tüm fonksiyonel serisine sahiptir,

dolay›s›yla LLDP, PDEV, ASR, I&M gibi bilinen

fonksiyonlar›n yan›nda Profibus'›n meflhur

dinamik fonksiyonelli¤i de kolayl›kla

gerçeklefltirilebilir. Phoenix Contact'›n

Automationworx sistemine entegrasyon IEC

61131 uyumlu PC Worx otomasyon yaz›l›m›

üzerinden gerçekleflir. Entegrasyon sürecinde

I/O ve diyagnostik verileri de¤iflken adlar

kullanarak do¤rudan ba¤lanabilir.

PHOENIX CONTACT ELEKTRON‹K

Tel : +90 216 4810300

Fax : +90 216 4818300

SLI için : www.tim-info.com/edt

adresinde 24232 giriniz.

GERG‹ KONTROL YÜK HÜCRELER‹

Hassasiyeti 2mV/V

Puls Elektronik RS

Serisi gergi kontol

yük hücreleri, sarmaboflaltmamakaralar›ndaki

gerginli¤in

kontrol edilmesi

amac›yla tasarlanm›flt›r.

Sar›m veya

boflalt›m rulosunun

yataklama miline

montaj edilir. Bu

flekilde loadcell

üzerindeki yata¤a

yerlefltirilen rulman

üzerinden montajlanm›fl olur ve sarma /

boflaltma ifllemi s›ras›nda ruloya uygulanan

kuvveti alg›lar. Tekstil ve matbaa sektöründe

genifl uygulama alan›na sahiptir ve bu

sektörlere hitap eden makine imalatç›lar›

taraf›ndan çok s›k tercih edilmektedir.‹ki

gövde versiyonu mevcut olup; ilki, özel alafl›m

çelik gövde üzerine nikel kaplanarak imal

edilmifl ve bu sayede korozyon resistans›

art›r›lm›fl ayn› zamanda estetik görünüfllü

versiyonu di¤eri ise özel alafl›m alüminyum

gövde üzerine eloksal ifllemi yap›lm›fl

versiyonudur. RS Modelleri 25,50,100 kg

kapasitelerde imal edilmekte olup, -10°C ile

+70°C s›cakl›k aral›klar›nda çal›flmaktad›r.

Hassasiyeti 2mV/V ' dur.

PULS ELEKTRON‹K

Tel : +90 212 7982966

Fax : +90 212 7982629

SLI için : www.tim-info.com/edt

adresinde 24080 giriniz.


SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22096 giriniz.


18

MAYIS-HAZ‹RAN 2008

MANYET‹K KONTAKLAR

Otomatik Dizgi ‹çin

Manyetik alan ile (m›knat›s yaklaflmas› ile)

aktive olan manyetik kontaklar, devreyi açarak

veya kapatarak, tasarlanm›fl olan ifllevlerini

gerçeklefltirir. Do¤ru flartlarda kullan›ld›¤›nda

yüksek güvenilirlikte ve yüksek hassasiyette

çal›flabilmektedir. PMC XXXX-S serisi

otomatik dizgiler için standart makaral›

paketler (Tape and Roll) haline geldi. Bu

sistem, sadece bask›l› devre tiplerinde % 50

mertebesinde yükseklik azaltmakla kalmay›p,

ayn› zamanda kaplamal› yüzey montajl› tiplere

ve elle yap›lan dizgilere göre ciddi bir fiyat

iyilefltirmesi sa¤lam›fl oldu. Di¤er indaktif,

kapasitif ve ultrasonik sensörlerin tersine

reed sensörler enerji harcamad›klar› için

enerji tasarrufu gereken her türlü seviye

belirleme uygulamalar› için çok avantajl›d›r.

Tüm ürünler RoHS flartlar›na uyumlu olup,

özel uygulamalara aç›kt›r.

CB OTOMASYON

Tel : +90 216 5772233

Fax : +90 216 5772232

SLI için : www.tim-info.com/edt

adresinde 23998 giriniz.

HORTUM RAKORU SIKMA PRES‹

Hidrolik, Yatay Tip

Teksan, Türkiye'de imal edilmeyen ancak

Avrupa ülkelerinde yayg›n olarak kullan›lan

ve yüksek maliyetlerle ülkemize ithal edilen

Yatay tip Hidrolik Hortum Rakoru S›kma

Presi (3/16”- 3”) Makinas›'n›n AR-GE

çal›flmalar› tamamlayarak sat›fl›na bafllanm›flt›r.

3/16"-3”1/2 kadar her türlü düz ve iki taraf›

90° rakorlar›n preslenmesinde verimlilik ve

kolayl›k sa¤layan seri ve otomatik bir prestir.

Kal›p say›s› 8 adedi bir tak›m olup toplam 11

tak›m 88 adettir. Kal›plar için çekmeceli pres

üzerinde özel dolap mevcuttur. Kal›plar,

manyetik aparat sayesinde seri ve pratik bir

flekilde sökülüp tak›labilmektedir. Makina

üzerinde bulunan dijital (say›sal) kontrol

ünitesi sayesinde, manuel, otomatik ve hassas

s›kma ifllemi yap›labilmektedir. Bafll›k s›kma

de¤erleri dijital kontrol ünitesinde verilmifltir.

Arka panelde bulunan ayna sayesinde, s›kma

görüfl aç›s› operatör için kolay hale getirilmifltir.

TEKSAN H‹DROL‹K RAKOR

Tel : +90 312 3544323

Fax : +90 312 3542950

SLI için : www.tim-info.com/edt

adresinde 24112 giriniz.

ANAHTARLAMALI GÜÇ KAYNA⁄I

50-600W Aras›nda Ç›k›fl Gücü

Türkiye ve Ortado¤u tek temsilcisi EDS olan,

güç kaynaklar› üreticisi Vicor'un yeni gelifltirdi¤i

anahtarlamal› güç kayna¤› FlatPAC, Vicor'

un workhorse VI-200 DC DC Converterler

serisi ve front end eleman› ile kombinedir

ve 50 ile 600W aras›nda ç›k›fl güçleri verir,

ç›k›fl 1' li, 2 'li ya da 3' lü olabilir. Model

numaras› sonuna CC eklenerek belirtilen

Conduction Cooled versiyonu standart

kanatl› versiyona alternatiftir. Flat PAC, 12V,

24V, 48V DC ç›k›fll› Bat Mod Konverter

modülü ile kullan›labilir. Bu opsiyon, Flat PAC

model numaras›n›n sonuna BM ya da BC

eklenerek belirtilir. Flat PAC ' in modern

dizayn› bize, sipariflinizi h›zl› bir flekilde

konfigüre etmemizi sa¤lar. FlatPAC, gerçekten

sizi kayg›land›rmayan eksiksiz bir güç

çözümüdür.

EDS ELEKTRON‹K

Tel : +90 216 5284500

Fax : +90 216 5284598

SLI için : www.tim-info.com/edt

adresinde 24030 giriniz.

ELEKTRO S‹L‹ND‹RLER

Otomasyon Proseslerine Kolay Entegre

Sew Eurodrive

CMS50S ve

CMS71L serisi

elektro silindirlerini

sunar. Bugün art›k

bir çok uygulamada

servo elektrikli

pistonlar pnömatik

ve hidrolik pistonlar›n

yerini alm›flt›r. Elektrikli pistonlar, hidrolik

ve pnömatik sistemlere göre çok daha ak›ll›

ve esnek bir sistemdir. Pozis-yonlama,

programlama, güç kontrolü ve diyagnoz

esnekli¤i sunar. Otomasyon prosesine

entegrasyonu oldukça kolayd›r. Profibus,

Interbus, DeviceNet, CANopen gibi s›k

kullan›lan bus sistemleri ile entegrasyonu çok

kolayd›r. Kurulumu ve montaj› kolayd›r.

Pozisyonlama hassasiyeti çok daha yüksektir

(0,05mm), pnömatik sistemlere göre enerji

sarfiyat› 30 kat daha azd›r. Bu elektro

silindirlerde standart olarak resolver, opsiyonel

olarak Mutlak encoder kullan›labilir. Opsiyonel

mekanik disk fren ve Opsiyonel entegre

otomatik ya¤lama sistemi mevcuttur. IP65

Koruma s›n›f›na ve motor s›cakl›k sensörüne

sahiptir. Standart SEW Servo sürücülerle

(Movidrive ve Moviaxis) sürülebilir.

SEW EURODRIVE

Tel : +90 216 4423926

Fax : +90 216 4423936

SLI için : www.tim-info.com/edt

adresinde 24105 giriniz.

ÜRÜN HABERLER‹

GÜRÜLTÜ ÖLÇÜM C‹HAZI

Tip 1

Italyan Delta OHM firmas›

taraf›nan üretilen ve

Türkiye'de Penta Otomasyon

Ltd. taraf›ndan

sat›fla sunulan HD 2010

Tip1 Gürültü Ölçüm, Kay›t

ve Analiz cihaz›, Çevre

Bakanl›¤›'n›n Çevresel

Gürültünün De¤erlendirilmesi

ve Yönetimi

Yönetmeli¤i (2002/49/EC)

kapsam›nda ölçüm ve

de¤erlendirme yapabilen bir gürültü ölçerdir.

IEC 61672:2002 standard›na göre I.N.R.I.M.

taraf›ndan Tip 1 olarak kabul görmüfltür.

Penta Otomasyon Ltd. taraf›ndan sat›fl ve

servis hizmetlerinin yan› s›ra “Gürültü Ölçüm

ve De¤erlendirme” konulu e¤itimlerini de A

tipi sertifikaya sahip personeli taraf›ndan

müflterilerine ücretsiz olarak vermektedir.

Türkiye genelinde baflta belediyelere ba¤l›

Çevre Birimlerinde olmak üzere Çevre ve

Orman Bakanl›klar›na ba¤l› flube ve

müdürlüklerde ve üniversitelerde

kullan›lmakta olan HD 2010 Tip 1 gürültü

ölçer hakk›nda detayl› bilgi ve referans için

Penta Otomasyon Ltd. ile iletiflime geçebilirsiniz.

PENTA OTOMASYON

Tel : +90 212 2436347

Fax : +90 212 2436341

SLI için : www.tim-info.com/edt

adresinde 24061 giriniz.

YA⁄ DEB‹METRES‹

Makine Ya¤lama Sistemleri ‹çin

KOBOLD VKM serisi manyetik flamand›ral›

debimetreler visikozitesi 540mm 2 /s den

küçük ya¤lar için debi ölçümünde kullan›l›r.

Ölçme aral›¤› 0,01.....80 l/dk ya¤ aras›nda

de¤iflmektedir. Proses ba¤lant› ölçüleri ise

1/4” ile 1” aras›nda de¤iflmektedir. Çal›flma

bas›nc› max. 350Bar, s›cakl›¤› ise max. 100°C

dir. Özellikle ya¤lama sistemleri, hidrolik

sistemler, diflli ve rulmanl› sistemler için uygun

debi ölçerdir. Ya¤lama sistemlerimize az veya

fazla ya¤ verilmesi sonucunda makinelerimizde

büyük problemler meydana gelebilir. Debi

ölçümü ile bunun önüne geçmek mümkündür.

Analog veya dijital indikatörü ile debi

gözle izlenebilir, kontakl› ve ak›m ç›k›fll›

modeller ile debi bilgisi plc veya scada

sistemlerine aktar›labilir. Pirinç veya paslanmaz

çelik gövde seçenekleri mevcuttur.

PVD PROSES VANA

Tel : +90 216 4156540

Fax : +90 216 3642252

SLI için : www.tim-info.com/edt

adresinde 24081 giriniz.


SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 23280 giriniz.


20

MAYIS-HAZ‹RAN 2008

NEM SENSÖRÜ

Mikrodalga Yöntemi ile Nem Ölçümü

Hydronix Nem

Sensörü dünyadaki

mikrodalga

yöntemiyle nem

ölçümünü sa¤layan

ilk ve en yayg›n

dijital nem

sensörüdür. 40 bini

bulan sensör

kurulumu ile 45'i

aflk›n ülkede de¤iflik uygulamalarda

kullan›lmaktad›r. Beton (haz›r-beton ve

prefabrik), maden, döküm, seramik, cam,

tah›l, fleker vb. birçok kullan›m alan› mevcuttur.

Di¤er yöntemlerde oldu¤u gibi d›fl etkenler

ölçümü yan›ltmaz. Bu yöntem ölçümde çok

düflük güce (mW) ihtiyaç duyar, bu yüzden

›s›nma etkisi yaratmaz, güvenlidir. Ürünün

özellikleri flu flekilde s›ralanabilir: Sa¤lam,

Güvenilir, Basit. Beton mikserinin zorlu

ortam›na dayanacak tasar›m ve imalat. Sert

seramik yüzeyin kaza ile hasar görmesi

durumunda kolay de¤iflim. Alternatif

yöntemler sayesinde genifl bir mikser

yelpazesine kolay montaj. Harici otomasyon

sistemlerine kolay ba¤lant›. Entegre s›cakl›k

ölçümü. Nemdeki h›zl› de¤iflimleri alg›lama

ve mümkün olan en yüksek ölçüm do¤rulu¤u.

M‹KROHOST S‹STEM

Tel : +90 212 4382949

Fax : +90 212 4382945

SLI için : www.tim-info.com/edt

adresinde 24050 giriniz.

TORK SENSÖRÜ

Çift Ölçüm Aral›kl›

Kistler 4503A model tork sensörü, hem peak

hem ortalama çal›flma tork de¤erlerini, yüksek

do¤rulukla ölçmeyi sa¤l›yor. Yüksek tork

de¤erlerine karfl› dayan›kl› ve sa¤lam ve ayn›

zamanda da ikinci aral›¤› sayesinde en küçük

tork de¤erlerini bile yüksek do¤rulukla ölçecek

yeterlilikte çözünürlü¤e sahip olan bu sensör

yeni bir devrim yarat›yor. Kistler 4503A tork

sensörleri otomotiv sanayinde, havac›l›k

endüstrisinde, elektrik motor üretimi baflta

olmak üzere çeflitli endüstrilerde, tipik olarak

elektrik motor, jeneratör veya araç sürüfl

performans testleri, transmisyon veya mil

sürtünme ölçümleri gibi ölçümler için s›kl›kla

kullan›lmaktad›r. Gerek manuel olarak gerekse

de otomasyon sistemi içinde rahatl›kla

kullan›lan sensörler, Ar-Ge laboratuarlar›ndan

üretim veya kalite kontrole kadar her aflamada

kullan›m için uygundur.

NEL ELEKTRON‹K

Tel : +90 212 2758400

Fax : +90 212 2756500

SLI için : www.tim-info.com/edt

adresinde 24051 giriniz.

YEN‹ ENKODERLER

Çekme-Telli Sistemler

Kübler, yeni

yüksek-kalite

Çekme-telli

enkoder sistemlerini,ekonomik

standarlar›

temel alarak

geniflletiyor. Bu

yeni enkoder sistemi 250 mm'den 40000

mm'ye kadar ölçüm uzunlu¤u sunar. Analog

sensörlü (0…10 V,4…20 mA) veya enkoder

montelidir (‹nkremental, Mutlak, Fieldbus).

‹nkremental Enkoderli sistem için Push-Pull

ve RS 422 puls ç›k›fllar›, Mutlak Enkoderler

için SSI veya BiSS ç›k›fllar› mevcuttur. Mutlak

Enkoderler için tüm Fieldbus protokollerine

uyumludur: CANopen, Profibus, DeviceNet,

EtherCat. Titanyum-anodize alüminyum

gövde yap›s› sayesinde, enkoder özellikle d›fl

etkenlerden etkilenmeyecek flekilde

dayan›kl›d›r. Enkoder ipi paslanmaz-çelikten

0.5 mm yarݍap kesitinde imal edilmektedir.

-20°C…+85°C genifl s›cakl›k aral›¤› ve bunun

yan›nda opsiyonel IP67 koruma s›n›f›, a¤›r

çevre flartlar›nda kullan›ma olanak

sa¤lamaktad›r. Sistem 0.05% lineerli¤e sahiptir

ve e¤er istenirse iliflkili kalibrasyon sertifikas›

ile birlikte sunulabilmektedir.

ERUZ ELEKTR‹K

Tel : +90 212 2936036

Fax : +90 212 2445156

SLI için : www.tim-info.com/edt

adresinde 24039 giriniz.

TOZALTI KAYNA⁄I

Yüksek Verim

Tozalt› kayna¤›

yüksek erime

gücü ile yüksek

h›zlarda, yüksek

verimle ve derin

nüfuziyete sahip,

kal›n malzemelerin

hava koflullar›ndanetkilenmedengüvenlekaynat›labilmesini

sa¤lar.

NUR‹fi Afi'nin

100 Türk ima-lat›

olan tozalt›s› ile

bunlar›n yan› s›ra

kaynakta kullan›lan

tozun %80 nini tekrar kullanabilme, 360°

dönebilen traktör gövdesi, dijital gösterge,

dokunmatik tufl tak›m›, farkl› kaynak

parametreleri için 10 ayr› haf›za kayd›

yapabilme, kullan›c› için ›fl›kl›, sesli ve yaz›l›

ikazlar istatistik tutabilme, rahat bir kaynak

için de¤ifltirilebilir özel kaynak parametreleri

(geri yanma, krater doldurma, otomatikmanüel

bafllang›ç), izole çelik tekerlekler

sayesinde her koflulda çal›flabilme, sadece

düz de¤il dairesel kaynak yapabilme NUR‹fi

tozalt›s›n›n kullan›c›s›na sundu¤u ayr›cal›klardand›r.

NUR‹fi

Tel : +90 312 2670818

Fax : +90 312 2670678

SLI için : www.tim-info.com/edt

adresinde 24052 giriniz.

ÜRÜN HABERLER‹

FOTOELEKTR‹K SENSÖRLER

Paslanmaz Çelik Gövdeli

Omron, di¤er

sensörlere

oranla 20 kat

daha fazla

sensör ömrüne

ulaflan paslanmaz

çelik gövdeli

sensörleri yapt›.

E3ZM serisi özel metal enjeksiyonlu kal›plama

prosesi ile üretilmifltir ve böylece yüksek

kaliteli, deterjan dayan›ml›, SUS316L

paslanmaz çelik gövdeye sahiptir. Sert

kullan›mlardan, yüksek bas›nçl› su ve mekanik

darbelerden kaynaklanan ar›zalar›n ve tamir

ücretlerinin azalmas›n› sa¤lar. Kompaktl›¤› ve

yüksek güçlü LED'i sayesinde en iyi

performans-boyut oran›n› temin eder. E3ZM-

B serisinin geliflmifl teknolojisi, PET

malzemelerin alg›lanmas›nda polarizasyon

fonksiyonunu kullanarak yüksek sinyal

seviyesine eriflmektedir. E3ZM-V serisi ürün

paketleme uygulamalar›nda her renkteki

iflaretlerde güvenli alg›lama sa¤lar. Ayr›ca

kullan›m› kolay teach-in butonuna ve uzaktan

ö¤retme fonksiyonuna sahiptir. E3ZM-C

serisi ise paslanmaz çelik gövde içerisinde

ya¤a dayan›kl› sensör olmas›n›n yan›nda

yüksek su direncine sahiptir.

OMRON ELECTRONICS

Tel : +90 216 4740040

Fax : +90 216 4740047

SLI için : www.tim-info.com/edt

adresinde 24054 giriniz.

HMI - OPERATÖR PANEL‹

Birçok PLC'yi destekler

MAPLE SYSTEMS HMI504T, HMI ürün

ailesinin en küçük üyesidir. Makine

uygulamalar› ve hat üstü operator panel

uygulamalar› için tasarlanm›flt›r. 4'3 inç ekran

1.5 cm derinli¤inde, 5.04 cm geniflli¤inde ve

4.03 cm yüksekliktedir. 256 renk TFT

dokunmatik ekran›yla mükemmel ayr›nt›lar

ve netlik sa¤lar. 30'un üzerinde Motor

Sürücüsü ve PLC ile haberleflebilir yap›s›

EZware500 yaz›l›m› ile birleflti¤inde

muhteflem bir ürün oldu¤unu programlama

kolayl›¤› ve keyfiyle vurguluyor. Özellikle

makine imalatç›lar›n›n dikkatini çeken bu

marifetli minik fazlas›yla dikkate al›nacak kadar

makul bir fiyata sahip. Ürünün di¤er özellikleri:

480x272 piksel çözünürlük, Pop-up

pencereleri ve animasyonlar, Çoklu dil

seçene¤i, Alarm yönetimi, Online/offline

simülasyon, Dikey ve yatay görüntü seçene¤i,

12-24 Volt düflük güç tüketimi fleklinde

s›ralanabilir.

OTES ELEKTRON‹K

Tel : +90 216 3377056

Fax : +90 216 3377057

SLI için : www.tim-info.com/edt

adresinde 24055 giriniz.


SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 23640 giriniz.


22

MAYIS-HAZ‹RAN 2008

ULTRASON‹K SEV‹YE TRANSM‹TTERLER‹

S›v›lar ve Çamur ‹çin

Ultrasonik Seviye

Transmitterlerimiz,

s›v›lar, çamur veya

çamur k›vam›ndaki

ak›flkanlar› için

tasarlanm›fl,ak›flkanla

temas etmeden

ölçüm yapabilen

ürünlerdir. Kolay

kalibrasyonu ve

bak›m gerektirmeyen

tasar›m› ile

kolayca montaj yap›p

sonuç alabilirsiniz.

De¤iflik modelleriyle iki seviye aras›ndaki fark›

alabir veya aç›k kanalda ak›fl ölçümü

yapabilirsiniz. 0,25...3 mt den 0...15 mt ye

kadar ölçme aral›¤› olan ürünlerimizin

hassasiyeti % 0,25 dir. Gövde yap›lar› plastik

olan ürünlerimiz afl›nd›r›c› gazlara dayan›kl›l›k

göstermektedir. IP65 ve IP68 koruma s›n›fl›

ürünlerimizin ex-proof versiyonlar› da vard›r.

Ç›k›fl› 4-20 mA olan ürünlerimizde opsiyonel

olarak RS485 veya HART iletiflim

mevcuttur.Besleme voltajlar› 24 VDC veya

90...260 V AC dir. Tüm ultrasonik seviye

transmitterlerimiz LCD göstergelidir.

BASS INSTRUMENTS

Tel : +90 216 6600163

Fax : +90 216 6600165

SLI için : www.tim-info.com/edt

adresinde 24228 giriniz.

AYARLANAB‹L‹R TABAN

Ifl›kl› Kuleler ‹çin

WERMA Firmas›ndan montaj›n›z› kolaylaflt›racak

bir yenilik daha! KOMBISIGN 50,70

ve 71 Sinyal kuleleri için aç›s› de¤ifltirilebilinir,

her türlü e¤ik alana montaj imkan› sa¤layan,

makinan›n tafl›nmas› s›ras›nda kolayl›k sa¤layan

bir taban aksesuar› hizmetinize sunuluyor.

fiekilde görüldü¤ü gibi makinan›n tafl›nmas›

s›ras›nda,çok kolay bir flekilde ve 7,7 derecelik

stepler halinde, sinyal kulesine form verilebilir.

14 mm lik kablo girifli ve basit montaj›

vard›r.Sinyal kulesi PA-GF Materyalden, tüb

ise 25mm çap›nda anodize aliminyumdan

üretilmifltir. 100-250-400-600-800-1000mm

lik uzunluk seçenekleri vard›r.

PROTEK TEKN‹K

Tel : +90 212 2377982

Fax : +90 212 2354609

SLI için : www.tim-info.com/edt

adresinde 24079 giriniz.

SICAK HAVA TABANCASI

Gazl›, Makaron Daraltma

E4500, bir bütan/propan kar›fl›m› gaz kartuflu

(P444) ile çal›flan çok güvenli bir s›cak hava

tabancas›d›r. E4500 s›cak hava tabancas›,

kordonsuz olma özelli¤i ile örneklerinden

ayr›l›r ve her yerde s›k›nt›s›z uygulanabilme

özelli¤i ile önemli bir avantaj elde etmifl olur.

S›cak havan›n ç›kt›¤› haznenin etraf›ndaki

koruyucu yay ile uygulayan güven alt›na

al›n›rken iki adet uygulama kafas› ile daralan

makaronlar›n, kaplayacaklar› flekilleri en iyi

flekilde almas› ve optimum bir flekilde ifl

görebilmesi sa¤lan›r.

ÜNAL KARDEfi ELEKTR‹K GEREÇLER‹

Tel : +90 212 6249204

Fax : +90 212 5934810

SLI için : www.tim-info.com/edt

adresinde 23835 giriniz.

HIGH POWER LED'LER

Tek renk, RGB, Lambertian, Emiter…

‹lker Elektronik ® firmas› olarak Türkiye,

Avrupa ve Ortado¤u yetkili temsilcisi

oldu¤umuz HI-LED Ind. Ltd. firmas›n›n HI-

LED 6000 serisi yeni ürünü High Power

Ledler afla¤›daki özelliklerde sat›fla

sunulmufltur. Genifl aç›l›, 0,5W, 1W güçlerde,

de¤iflik tekli renkler veya RGB seçenekleri.

De¤iflik aç›l› LED lensleri ile kullan›larak

odaklama, miksaj ve spot uygulama olanaklar›.

Uzaktan kumandal› ve programl› RGB

Controller ile birlikte kullan›larak de¤iflik renk

tonu ve efekt üretebilir ve bunlar› haf›zaya

alabilirsiniz. Ifl›kl› reklam uygulamalar›, wallwashing,

iç mimari, dekorasyon, ›fl›kland›rma,

ayd›nlatma uygulamalar› için mükemmel

seçim. Çevre dostu, RoHS uyumlu, kurflunsuz

lehimlemeye uygun.

‹LKER ELEKTRON‹K

Tel : +90 212 2454500

Fax : +90 212 2443219

SLI için : www.tim-info.com/edt

adresinde 24194 giriniz.

ÜRÜN HABERLER‹

L‹NEAR ENCODER

50- 2000 mm'ye kadar

Standart olarak 50-2000 mm'ye kadar (>

3000mm istek do¤rultusunda yap›labilir).

Çözünürlük 0,005 mm'dir. Alüminyum

preslenmifl profil. Programlanabilir tiplerdedir.

Farkl› ç›k›fl seçenekleri mevcuttur (Analog,

Profibus, SSI, CanOpen, DeviceNet). IP 65

koruma s›n›f› ve temass›z ölçüm cihaz›n di¤er

özellikleri aras›ndad›r. Çok kullan›lan

uygulamalara örnekler flunlard›r: Presler,

‹malat makineleri ve transfer makineleri,

Malzeme manivela teknolojisi, Enjeksiyon

kal›p makineleri, Dökümhaneler, A¤aç iflleme

makineleri, Haddeleme, bükme ve döküm

tezgahlar›, Paketleme makineleri ve di¤erleri.

ÜN‹VERSA

Tel : +90 232 4332909

Fax : +90 232 4582900

SLI için : www.tim-info.com/edt

adresinde 24206 giriniz.

KELEPÇEL‹ AKIM TRAFOLARI

100A'den 5000A'e Kadar Klas 0,5

MBS (Alman) marka kelepçeli ak›m trafolar›;

kurulumu yap›lm›fl haz›r sisteme, ek montaj

ifllemi gerektirmeyen, ayr›labilir ölçüm sistemli,

üstün Alman teknolojisi alt›nda özel düflük

kay›pl› nikel alafl›ml› sac ile üretilmifl hassas

ak›m trafolar›d›r. KBU Serisi Kelepçeli Ak›m

Trafolar›; primeri 100A'den 5000A'e kadar

seçilebilen, sekonderi 5A veya 1A, klas 0,5

veya klas 1 alternatifli seçenekler sunmaktad›r.

Ayr›labilir gövdeli mekanizma özel tasar›m

dü¤meli yap›s› ile yar›m aç›larak kelepçe

fleklinde baraya geçirilir, kapat›l›r ve kullan›ma

haz›r hale gelir.

ELEKTRA ELEKTRON‹K

Tel : +90 212 8862080

Fax : +90 212 8869785

SLI için : www.tim-info.com/edt

adresinde 24031 giriniz.


SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22285 giriniz.


24

MAYIS-HAZ‹RAN 2008

ELEKTRON‹K SICAKLIK SENSÖRÜ

El ‹le Kolay Ayarlanabilen

TK tipi s›cakl›k sensörleri,

s›v› ve gaz

s›cakl›klar›n› izlemek

için tüm dünyada

kullan›lan, ilk kolay

ayarlanabilen elektronik

sensörlerdir.

Optimum okunakl›l›k

için iki merkezsel ayar

halkas› kullanarak

öngörüsel olarak ayarlanabilen anahtar

noktalar› vard›r. Ayarlama için uygulanan

sistem s›cakl›¤› gerekmez. Mekanik kilitleme

ayar halkalar›n istek d›fl› ayar bozulmalar›n›

engeller. Opsiyon olarak sa¤lanan koruyucu

kapak yetkisiz kurcalamalar› engeller. TK

s›cakl›k sensörleri, ayarlanabilir konum ve

s›f›rlama noktalar› veya sabit histerezis ile iki

anahtarlama noktas› ile tedarik edilebilir.

Ölçüm aral›¤› -25 ile 140 °C aras›ndad›r.

Entegre Pt1000 sensör eleman› uzun

kullanma ömrü ve sensörün do¤rulu¤unu

garanti eder. Yan›t süresi T05 için 1 saniye

olup T09 için 3 saniyedir. Aç›kça görülen iki

LED çal›flma (yeflil) ve anahtarlama konumunu

(sar›) gösterir. Proses ba¤lant›s› entegre G1/4

erkek vida ile yap›l›r.

IFM ELECTRONIC

Tel : +90 212 2105080

Fax : +90 212 2217159

SLI için : www.tim-info.com/edt

adresinde 24044 giriniz.

HABERLEfiME MODÜLLER‹

FP2 , FPG ve FP-X Serisi PLC'ler için

Panasonic günümüzde

yayg›n

olarak kullan›lan

baz› haberleflme

a¤lar›na esnek

ba¤lant› imkan›

veren haberleflme

modüllerini kullan›c›lar›n

hizmetine

sunmaktad›r. FP2 ve FPG serisi PLC'lerle bir

arada kullan›lmak üzere tasarlanan sistem 2

parçadan oluflmaktad›r. Bunlardan birincisi

bofl bir PLC modülü görünümlü FNS modülü

di¤eri ise bu yuvaya haberleflme yetenekleri

kazand›ran a¤ blo¤udur. A¤ blo¤u arac›l›¤› ile

DeviceNET, CANOpen ve Profibus DP

haberleflmesi kurulabilmektedir. FPG, FP-X

ve FP2 serisi PLC'ler ayn› a¤ blo¤unu

kulland›klar›ndan kullan›c› için ihtiyaç duydu¤u

a¤ tipine ait blo¤u temin etmek ve bunu

uygun FNC Modülü ile kullanmak kolayd›r.

Bunun yan›nda gelecekte sisteminize

yapaca¤›n›z revizyonlarda farkl› bir haberleflme

a¤› kurman›z durumunda sadece a¤ blo¤unu

de¤ifltirerek yaz›l›m› uyarlaman›z yeterli

olacakt›r. Sistemin bafltan sona de¤ifltirilmesi

ihtiyac› ortadan kalkar. Modüllerin kullan›m›

ile ilgili tüm yaz›l›m ve fonksiyon bloklar›

Özdisan Afi taraf›ndan temin edilmektedir.

ÖZD‹SAN ELEKTRON‹K

Tel : +90 216 4201832

Fax : +90 216 4663685

SLI için : www.tim-info.com/edt

adresinde 24203 giriniz.

ALÇAK GER‹L‹M DEVRE KES‹C‹LER

Maksimum Emniyet

Emax devre

kesiciler, anma

iflletme ak›m› 630-

6300A de¤erlerinde

olan 5 farkl›

modele ayr›lm›flt›r.

Emax devre kesicilerinin

tafl›y›c› gövdesinin

metal olmas›,

ana kontaklar›n birbirlerinden tümüyle

ayr›lmas›, çift yal›t›m ile aksesuar yuvalar›n›n

güç devresinden ayr›lmas›, tüm aksesuarlar›n

önden tak›lmas›, pano kapa¤› kapal›yken

kesicinin d›flar› al›nabilmesi maksimum tesis

ve kullan›c› emniyetini garanti eder. X1 aç›k

tip devre kesicileri nominal ak›m› 630-1600A

aral›¤›nda, besleme gerilimi 1000VAC'ye

kadar olan uygulamalarda kullan›labilir. X1

in kompakt ölçüleri (3 kutuplu devre kesici;

en: 210 mm, yükseklik: 268mm, derinlik:181mm),

pano boyutlar›n› optimize eder

ve tesisat ve kablolama ifllerinize büyük

kolayl›k sa¤lar. Tmax kompakt tip devre

kesiciler, termik ayar ak›m› 1-1600 A aral›¤›nda

olan tesisat uygulamalar› için ideal çözümdür.

Tmax genifl aksesuar ailesi ile endüstri ve

bina sektöründeki farkl› uygulamalarda

kullan›m kolayl›¤› ve fonksiyonellik sa¤lar.

ABB - TÜRK‹YE

Tel : +90 216 5282200

Fax : +90 216 3652944

SLI için : www.tim-info.com/edt

adresinde 23986 giriniz.

RULOLU KONVEYÖR SENSÖRÜ

Geniflletilmifl Lojik Fonksiyonlu

Konveyör bölmelerindeki

motorlu rulolar WTR ve

WLR rulolu konveyör

sensörü ile ile kolayl›kla

kontrol edilebilir. Motorlu

rulolar›n gerekti¤i

durumlarda çal›flt›r›lmas›,

servis maliyetlerini

azalt›rken, konveyörün

çal›flma ömrünü

art›rmaktad›r. Buna ek

olarak, WTR ve WLR nin lojik fonksiyonlar›

sayesinde karmafl›k bir lojik programlamaya

ihtiyaç duyulmamaktad›r. Gerek WTR,

gerekse afl›r› yans›t›c› yüzeyler için tasarlanan

WLR'nin sensör ve lojik fonksiyonlar› tek bir

kasada toplanm›flt›r. Bilinen Single Feed ve

Single Discharge sensör fonksiyonlar›n›

tamamlayan Sleep/Awake modlar›, Interroll ®

RollerDrive EC300 gibi, 24 V DC çal›flma

voltajl› motorlu rulolar›n ihtiyaca yönelik

kontrolünü sa¤lamaktad›r. Konveyöre

malzeme ak›fl›n›n sa¤land›¤› bölüm bofl ise

motorlu rulolar Uyku moduna geçer,

konveyör bölümüne mallar girdi¤inde

Uyanma moduna geçerler. WTR/WLR

Rulolu Konveyör Sensörleri, uyanma moduna

geçtiklerinde konveyör rulolar›n› ard› ard›na

tafl›ma yönünde harekete geçirirler.

Konveyörün toplama alan› tekrar boflald›¤›nda,

Uyku modu yeniden bafllayarak, enerjiden

tasarruf sa¤lar.

SICK TÜRK‹YE

Tel : +90 216 5877400

Fax : +90 216 5877474

SLI için : www.tim-info.com/edt

adresinde 24107 giriniz.

ÜRÜN HABERLER‹

PLC PROGRAMLAMA YAZILIMI

Windows için S5 / S7

IBH Softec

(Windows için S5),

PLC programlar›nda

de¤ifliklik

yapma , testlerini

gerçeklefltirmek ve

programlar›n dökümantasyonunuç›karmak

için kullan›lan

bir yaz›l›md›r. STEP5 programlama

dili ile Siemens PLC'leri programlamakta

kullan›l›r. Programlama, eklemeler ve test

için (merdiven) Ladder Diagram , Control

System Flowchart (CSF), (deyim listesi)

Statement List ve Graphical Step Sequence

for Windows mant›ksal gösterimleri

mevcuttur. Herhangi bir program çevrimine

ihtiyaç olmadan, orijinal Siemens PLC

programlar›, S5 for Windows projelerine

entegre olabilmektedir. IBH softec (Windows

için S7), S7-300 ve S7-400 PLC'ler için verimli

ve anlafl›l›r programlama sistemine sahiptir.

Network'ü programlama ve durumunu

görüntülemek için Ladder Diagram (LAD),

Control System Flowchart (CSF) ve

Statement List (STL) mant›ksal gösterimleri

kullan›labilir. Mevcut S5 programlar› S7

programlar›na dönüfltürülebilir.

EM‹KON OTOMASYON

Tel : +90 216 4208347

Fax : +90 216 4208348

SLI için : www.tim-info.com/edt

adresinde 24035 giriniz.

ELEKTRON‹K VALFLER

Yeni Oksijen Serisi

Clippard Instrument Laboratory, Inc. yeni

Oksijen Temiz Serili elektronik valflar› piyasaya

takdim eder. Normal kapanan veya tam

giriflli, 2 yönlü veya 3 yönlü türleri mevcuttur,

valflar oksijen uygulamalar›nda kullan›lmak

üzere tasarlanm›fl olup hava ve soy gazla

çal›fl›rlar. “O-E” Serili pnömatik valflar bir

çok endüstride kullan›lan ve kan›tlanan patentli

ve benzersiz valf sistemini kullan›r. Sadece

0.67 watl›k düflük güç sarfiyat›, 5 ile 10 mili

saniyelik tepki zaman› ve 6, 12 veya 24 volt

DC lik voltajlar ile bu yeni valflar tasar›mda

s›n›rs›z fleksibilite sunarlar. Valflar ultrasonik

yöntemle temizlenir, monte edilir, denetlenir

ve yüksek bas›nç Yüksek Rand›manl› Hava

Partiküllü (HEPA) modern filtrasyon sistemi

ile tamamen kontrollü bir alanda test edilirler.

“O-E” elektronik valf serileri oksijen

uygulamalar›nda h›zl› sonuç, düflük güç sarfiyat›

ve uzun ömürlü güvenli operasyon olana¤›

sunar.

CLIPPARD, BELÇ‹KA

Tel : +32 10 452134

Fax : +32 10 452526

SLI için : www.tim-info.com/edt

adresinde 24177 giriniz.


SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22068 giriniz.


26

MAYIS-HAZ‹RAN 2008

CNC KONTROL ÜN‹TELER‹

Kompak Yap›, Üstün Performans

LNC-520 Serisi

CNC kontrol

üniteleri, kompakt

yap›s› ve üstün

performans›

nedeniyle CNC

makine üreticilerinin

tercih ettikleri

bir modeldir.

Torna (T520), Freze (M520) ve Tafllama

(G520) uygulamalar› için farkl› modellerde

üretilen 520 Serisi kontrolörler grafik

simülasyon, entegre Ethernet ve uzaktan

izleme/bak›m fonksiyonlar› sebebiyle CNC

revizyon ifllemlerinde de s›kça kullan›lmaktad›r.

ReCON Shop Floor yaz›l›m› ile bütün LNC

CNC kontrol ünitelerine Ethernet üzerinden

kolayca eriflilebilir. ‹fl programlar› istenilen

kontrol ünitesine gönderilebilir ve makinelerin

durumlar› tek bir merkezden izlenebilir. Ayr›ca

istenirse alarm mesajlar› SMS olarak cep

telefonuna gönderilebilir. Uzun y›llardan beri

Uzakdo¤u'da va Avrupa'da baflar› ile kullan›lan

LNC ürünleri genifl ürün yelpazesi, yüksek

kalitesi ve üstün performans› ile pazar›n

ekonomik CNC kontrol ünitesi ihtiyac›na

cevap verecek ürünler sunmaktad›r.

MARKET ELEKTR‹K OTOMASYON

Tel : +90 212 6719480

Fax : +90 212 6719487

SLI için : www.tim-info.com/edt

adresinde 24047 giriniz.

GÜÇ ‹LET‹M KAPL‹NLER‹

Alüminyum ve Paslanmaz Çelik

Power Flex serisi çok ekonomik bir güç iletim

kaplinidir. Sa¤lad›¤› faydalar flunlard›r; ya¤lama

gerektirmez, bak›m gerektirmez, kama olu¤u

gereksinimleri yoktur ve boflluksuzdur. 2inç

(50.8mm), 2.5inç (63.5mm)ve 3inçlik

(76,2mm) d›fl çaplarda alüminyum ve

paslanmaz çelik olarak üretilmektedir. Standart

olarak, çabuk de¤ifltirilebilir konik bafll›kl›d›r.

Yüksek burkulma dayan›ml› bu kaplinler aç›sal,

paralel ve eksenel kaç›kl›klar› karfl›layabilir ve

daha az fiyata daha çok tork sa¤lar.

PowerFlex'i oluflturmak için, 4 anahtar özellik

bir araya getirilmifltir: HELI-CAL esnek spiral

yap›, ç›kart›labilir konik bafll›¤›n rahatl›¤›, yüksek

tork kapasitesi (205Nm'e kadar) ve yüksek

kaç›kl›klar› karfl›lama kapasitesi. Hassas delik

çaplar› için konik bafll›klar› ifllendi¤i için,

PowerFlex kaplinler, müflterinin ihtiyaçlar›n›

karfl›layacak flekilde h›zl› bir flekilde toplanabilir

ve müflteriye gönderilir. Müflteriler kaplinin

delik çaplar›n› kendileri de iflleyerek

de¤ifltirebilirler.

DÖNÜfiÜM ENDÜSTR‹

Tel : +90 212 6618742

Fax : +90 212 6618726

SLI için : www.tim-info.com/edt

adresinde 24028 giriniz.

LEH‹MLEME S‹STEM‹

Yüksek Frekans Otomatik Güç Kontrolü

Smartheat

(Yüksek Frekans

Otomatik Güç

Kontrolü) Teknolojisi

ile çal›flan

PS-900 lehimleme

sistemi çok

katl› kartlar ve

›s›ya duyarl› komponentler

için kurflunsuz lehimlemeye uygun

olarak üretilmifltir. Otomatik güç kontrolü

sayesinde PS-900 daha düflük ›s› alt›nda

lehimleme yapmaya imkân sa¤layarak ›s›dan

kaynaklanan sorunlar› engellemektedir.

Ergonomik yap›s› hafif el aparat› ile

desteklenen PS-900, “Yüksek Performans”,

“Üstün Kontrol” ve “Etkin Maliyet” kavramlar›

üzerine üretilmifltir. Yüksek kalitede k›sa ve

hafif dokunufllar ile lehimleme esnas›nda

oluflan iflletme giderlerini düflürdü¤ünden

hem küçük hem de büyük ölçekli üretim

sahalar›nda kullan›labilmektedir. Alüminyum

ile sa¤lamlaflt›r›lan kasas› ile uzun ömürlü olan

PS-900, otomatik devre kesici özelli¤e sahip

altl›¤› sayesinde uçlar›n oksitlenmesini

önleyerek sarf malzeme maliyetlerini de

düflürmektedir.

GATE ELEKTRON‹K

Tel : +90 312 2570737

Fax : +90 312 2572300

SLI için : www.tim-info.com/edt

adresinde 24043 giriniz.

EMN‹YET KONTROLÖRÜ

Esnek Konfigürasyon

Banner firmas›ndan

yeni nesil bir emniyet

kontrolörü. SC22-3

Emniyet kontrolörü ile

emniyet rölelerine

göre daha esnek,

emniyet PLC'lerine

oranla daha az karmafl›k

uygulamalar›n›z›

saatler de¤il dakikalar

içinde konfigüre

edebilirsiniz. Birden çok emniyet modulü

yerine tümüyle konfigüre edebilece¤iniz tek

bir kontrolör sunuyoruz. 22 adet konfigüre

edilebilir emniyet veya emniyet amaçl›

olmayan girifle sahiptir. E-stop butonlar›,

kilitleme switchleri, ›fl›k bariyerleri, çift el

kontrol, güvenlik hal›lar›, halat çekme

switchleri, Muting sensörleri, Bypass Switchleri,

Etkinlefltirme Devreleri gibi ürünleri girifl

olarak kullanabilirsiniz. PC arayüz ve

konfigürasyonu saklamak için USB Haf›za

Kart›na sahiptir. Display ve kursoru sayesinde

her türlü veriye rahatça ulaflabilirsiniz. 10

adet yard›mc› ç›k›fla, 3 adet redundant

emniyet ç›k›fl›na sahiptir. Kablolama

diyagram›n›, Ladder Lojik Diyagram› ve

Konfigürasyon özetini kullan›c› dostu, kolay

anlafl›l›r yaz›l›m› üzerinden izleyebilirsiniz.

DACEL MÜHEND‹SL‹K

Tel : +90 212 2107646

Fax : +90 212 2205045

SLI için : www.tim-info.com/edt

adresinde 24002 giriniz.

ÜRÜN HABERLER‹

CNC ABKANT PRES‹

Yüksek Kapasiteli

Ürünlerini

DURMA markas›

ile üreten Durmazlar

Makina

Türkiye'nin en

yüksek kapasiteli

CNC Abkant

presini üretti. 8

metre boyunda

40mm kal›nl›¤›ndaki konstrüksiyon çeli¤ini

bükebilen 2000 ton presleme gücüne sahip

makine ayn› zamanda Hardox, Weldox ve

Armox tipindeki çok sert saclar› da tek

operasyonda bükebilecek güçte. Devasa

yap›s› ve gücü ile kaynaks›z, yekpare sac

mamul üretiminde operasyonlara verimlilik

katan makine ayn› zamanda Gemi sanayi,

Treyler, Ayd›nlatma ve Telekomünikasyon

direkleri üretiminde de rahatl›kla

kullan›labilecek özelliklere sahip. Aksesuarlar

haricinde sadece makine a¤›rl›¤› 200 tonun

üzerinde olan DURMA AD-S 802000 , 10,5

metre uzunlu¤a ve 8 metre yüksekli¤e sahip.

Makine, devasa yap›s› d›fl›nda 5 eksenli, CNC

kontrollü ve kullan›lan tüm ekipman› ile sac

iflleme sektörünün en ileri teknolojilerini

üzerinde bar›nd›r›yor.

DURMAZLAR MAK‹NE

Tel : +90 224 2191800

Fax : +90 224 2427580

SLI için : www.tim-info.com/edt

adresinde 24029 giriniz.

NC POZ‹SYONLAMA ÜN‹TELER‹

Yüksek Frekanslar› Destekler

Fatek 120 kHz lik yüksek h›zl› say›c› (HSC)

ve pulse (HSPO) ç›k›fllar›na sahip MC

serisinden sonra, kompakt plc ailelerinde

görülemeyecek frekans› destekleyen NC

pozisyonlama ünitelerini hizmete sundu. CPU

üzerinde haz›r bulunan 920kHz 5V

diferansiyel girifller ve 120 kHz 24V HSC ler

ile ilave modul kullanmaya gerek olmadan

encoder gibi yüksek frekans gerektiren

uygulamalar rahatl›kla yap›labilir. Pozisyonlama

ifllemlerinde 920 kHz lik diferansiyel ç›k›fllar

ve 120 kHz lik darbe ç›k›fllar› ile, servo

uygulamalar›, interpolasyon, 4 eksene kadar

kontrol hassasiyet ile yap›l›r. Yaz›l›m içinde

haz›r olan pozisyonlama parametrelerini

içeren tablolar uygulamalar› oldukça

kolaylaflt›r›r.

PETEK TEKNOLOJ‹

Tel : +90 216 5504512

Fax : +90 216 5504514

SLI için : www.tim-info.com/edt

adresinde 24062 giriniz.


SLI için : www.tim-info.com/edt

adresinde 22110 giriniz.


28

MAYIS-HAZ‹RAN 2008

KÜRESEL VANALAR

U-PVC Aktüatörlü

PROVAL V209 Serisi U-PVC gövdeli küresel

vanalar, soket kaynakl› uçlu montajlar› ile su,

asitler, alkali ve tuzlu sularda max 10 bar

bas›nçta kullan›ma uygundur. Standart PTFE

küre contal› vanalar su hatlar› için EPDM,

asit hatlar›nda kullan›m için FKM (Viton) oringli

olarak üretilmektedir. ISO5211 tepe

flanfll› vanalar direkt pnömatik ve elektrikli

aktüatör montaj›na uygundur. Küre, vanan›n

montaj esnas›nda boru hatt›na afl›r›

s›k›flmas›ndan veya zorlanmas›ndan

etkilenmeyen ve aktüatörde zorlanmaya

neden olmayan özel kilitleme sistemine

sahiptir. Özel kol küre kilitleme sisteminin

aç›lmas›nda anahtar olarak kullan›lmaktad›r.

DORUK ENDÜSTR‹

Tel : +90 216 3658070

Fax : +90 216 3644888

SLI için : www.tim-info.com/edt

adresinde 24026 giriniz.

YÜKSEK ISIYA DAYANIKLI TEKERLEK

EK Serisi BKB Tekerlek

EK BKB serisi ürünlerimiz tabla, c›vata, delik

ve pim ba¤lant›l› ve sabit olarak üretilmektedir.

Ayr›ca iste¤e ba¤l› olarak fren mekanizmas›

da eklenebilmektedir. Tekerlek çap› 100mm

dir. Yataklama tipi ise kendinden burçludur.

Ürün özel olarak 280 dereceye kadar

dayanabilecek flekilde üretilmifltir. Bu özellik

teker malzemesi olarak takviyeli bakalit ve

maflada da özel gres kullan›larak elde

edilmifltir. Tekerlek ba¤lant›s›nda ise emniyet

somunu kullan›lm›flt›r. Yüksek kaliteli ve uygun

fiyatl› ürünlerimiz baflta f›r›n arabalar› olmak

üzere yüksek ›s›l› ortamlarda çal›flan bütün

makinelerde kullan›lmaktad›r.

ALAÇAM TEKER

Tel : +90 232 4350608

Fax : +90 232 4352381

SLI için : www.tim-info.com/edt

adresinde 23990 giriniz.

IZGARA PALET

G›da Sektörü ‹çin

Su, soda, kola ve her türlü meflrubat

(alkollü/alkolsüz) flifleleyen iflletmelerde ›slak

(sulu) ortamda çal›flanlar›n ayaklar›n› yerden

kesmek için kullan›l›r, Bütün beyaz et, k›rm›z›

et ve mamulleri iflleme fabrikalar›nda (sucuk

salam, sosis, past›rma vb.) iflletmelerde ve

flekerleme, konserve, turflu, salça fabrikalar›nda

merdiven ›zgaras› oldu¤u gibi zemin (platform)

düzenlemede paslanmaz malzeme yerine

geçmesi aç›s›ndan makine imalatç›lar›n›n da

tercih etti¤i üründür. Mikrop bar›nd›rmaz.

Özellikle g›da sektöründe sa¤l›¤a uygunluk

aç›s›ndan kolay temizli¤i yap›labilir. Yanyana

yerlefltirilebilir ve yere sabitlenebilir. S›cakl›k

+1°C/100°.

ALHAN ÇA⁄RI

Tel : +90 212 4440042

Fax : +90 212 5671416

SLI için : www.tim-info.com/edt

adresinde 24000 giriniz.

PANEL PC

Tamamen Su Geçirmez

Indumicro.com IMP-

A15SS2T ile tamamen

su geçirmez

(IP65) Endüstriyel

panel PC yi piyasaya

sunar. Çok ince

paslanmaz çelik

gövde VESA75

montaj›n›n yap›lmas›n›

sa¤lar, böylece

Bu Panel PC yi ayr›

bir gövdeye monte

etme gereksinimi

kalmaz. IMP-

A15SS2T dirençli

dokunmatik ekran ve Celeron Mobile 1.0GHz

ifllemciye sahiptir. Sistemin tamamen

havaland›rmas›z oldu¤u görülür. Sistemle

birlikte paketlenen özel su geçirmez

konektörlerin kullan›lmas› sayesinde I/O

portlar› kapat›l›r. IMP-A15SS2T g›da ve

içecek endüstrisinde kullan›lmak üzere ideal

bir sistemdir. Ayr›ca otomotiv Hard Disk

veya Transistörlü (Flafl) Disk (upgrade olarak

da mevcut) vas›tas›yla da hijyen, su direnci

ve flok direncinin azami önem arz etti¤i tüm

uygulamalarda IMP-A15SS2T sistemi

kullan›labilir.

INDUMICRO.COM, HOLLANDA

Tel : +31 318 668912

Fax : +31 318 540708

SLI için : www.tim-info.com/edt

adresinde 24046 giriniz.

ÜRÜN HABERLER‹

ENDÜSTR‹YEL PC

Modüler, DIN Rayda

Beckhoff, Windows XP embedded veya

Windows CE için Modüler, DIN rayda

Endüstriyel PC CX1010'u sunar. Temel

CX1010 CPU modülü 256 MB'l›k dahili

RAM, 64 MB Kompakt Flafl kart ve bir

Ethernet ç›k›fl› içerir. Sa¤ taraf›na Beckhoff

I/O terminalleri, sol taraf›na ise PC/104

sayesinde veriyolu ara yüzleri ve ekran ç›k›fl›

eklenebilir. Bu sayede endüstriyel PC her iki

yöne do¤ru DIN rayda geniflliyebilir.

TwinCAT otomasyon yaz›l›m› ile yüksek

performansl› PLC ve hareket kontrollerini

gerçeklefltirilebilir. Ayr›ca TwinCAT HMI ile

operatör kullan›m› için görsellikte kat›labilir.

Endüstriyel standartlarda PC ihtiyaçlar›n›z

için kusursuz mödüler çözimler oluflturur.

BECKHOFF

Tel : +90 216 5809830

Fax : +90 216 5809833

SLI için : www.tim-info.com/edt

adresinde 23996 giriniz.

TERMOPLAST‹K BASINÇ REGÜLATÖRÜ

Genifl Bas›nç Aral›¤›

Plast-O-Matic, 150 psi'a kadar olan girifl

basinçlarini, önceden belirlenmifl maksimum

çikifl basinci olarak 5 - 125 psi de¤erine kadar

dönüfltürebilen termoplastik bas›nç regülatörü

PRHM Serilerini piyasaya arz etti. Bu

regülatörlerin mükemmelli¤ini, yay bölümünü

afla¤› ak›fl bas›nç alg›lama ak›flkan›ndan ay›ran

ve hassas, düzgün do¤ru performans sa¤layan

döner diyafram contas› sa¤lar. Di¤er önemli

özellikler ar›zaya neden olabilecek iç s›z›nt›lar›

engelleyen tam kal›pl› gövde yap›s› ve bas›nç

yükselmelerine dirençli sa¤lam flaft yata¤›na

sahip olmas›d›r. PRHM Bas›nç Regülatör

Serileri 1. Derece 1. Tipte PVC ve 1 ”, 3

2 4”

ve

1” boru ölçülerinde mevcuttur.

PLAST-O-MATIC VALVES, ABD

Tel : +1 973 256 300

Fax : +1 973 256 4745

SLI için : www.tim-info.com/edt

adresinde 24078 giriniz.


SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 23827 giriniz.


30

MAYIS-HAZ‹RAN 2008

MESAFE ÖLÇME SENSÖRÜ

Time-of-Flight Lazer Sensör

Balluff yeni gelifltirilmifl

BOD 63M Time-offlight

lazer sensörünü

piyasaya sürdü. Bu

fotoelektrik sensör, 6

metre ölçüm mesafesi,

200 mm'den

daha k›sa ölü bölge,

ikinci bir ç›k›fl ve

1mm’den daha az

çözünürlük özellikleriyle

donat›ld›. BOD 63M'in kuvvetli metal

gövdesi ve 200mm'den 6metre'ye kadar

olan çal›flma aral›¤› vard›r. Uzun çal›flma

aral›¤› sayesinde sensör olumsuz koflullardan

uzakta olacak flekilde monte edilebilir ve 6

metreye kadar uzakl›kta olan nesneleri

rahatl›kla ölçebilir. Bu flekilde, BOD 63M

kütük, metal çubuklar veya k⤛t gibi genifl

nesnelerin ölçümünde ideal hale gelir. Hassas

materyallerin tafl›nmas›, silo seviye alg›lamalar›

ve metal külçe ölçümleri gibi pek çok uzun

mesafeli uygulama için uygun olan 6m.lik bir

alg›lama mesafesine sahiptir. BOD 63M 20

feet uzakl›¤a kadar hedefteki cismi dakika

varyasyonlar›n› ölçebiliyor.

BALLUFF SENSÖR OTOMASYON

Tel : +90 212 3200411

Fax : +90 212 3200416

SLI için : www.tim-info.com/edt

adresinde 23994 giriniz.

YEN‹ DATALOGGERLER

S›cakl›k ve Nem ‹çin

KISTOCK dataloggerler,

ek-ranl›

veya ekrans›z, çok

yüksek veya çok

düflük s›cakl›klarda,

üretim prosesinizi,

depolama alanlar›n›z›,

nakliye araçlar›n›z›

izlemek için

idealdir. Haf›zas›na

kaydetti¤i tüm

ölçümleri tablo veya grafik olarak

raporlaman›z› sa¤lar. Bu yeni hassas

dataloggerler ile; 16.000'den 100.000

ölçüme kadar kay›t alabilir (s›cakl›k, nem, ›fl›k,

voltaj ve ak›m). Harici problar da ba¤lanabilir

(4 adete kadar). USB kablosu ile bilgisayar›n›za

ba¤lad›¤›n›zda ve online olarak ayarlad›¤›n›zda,

ölçülen verilerin hepsini gerçek zamanl›

kaydetmenizi sa¤lar. KILOG pil ile çal›fl›r ve

pili kullan›c› taraf›ndan gerekti¤inde

de¤ifltirilebilir. Sadece ölçüm modu sayesinde,

kay›t almadan portatif cihaz olarak kullanmak

da mümkündür. Özel çal›nmaya karfl›

korumal› ba¤lant› sistemi sayesinde, izinsiz

kiflilerce ürünün yerinden sökülmesi

önlenmifltir. KILOG CFR yaz›l›m› ile “21 CFR

part 11” standartlar›na uygun izlenebilirilik

ve data güvenli¤i sa¤lar.

RAM L‹M‹TED

Tel : +90 212 3200995

Fax : +90 212 3200996

SLI için : www.tim-info.com/edt

adresinde 24231 giriniz.

ORANSAL VALFLER

Dijital Ekranl› ve Onboard Butonlu

Elektronik ve Pnömatik birleflimi oransal

valfler, bas›nç ve debi kontrolünde lineer

veya aç›sal kontrol için kullan›l›r. ‹stenilen

input ayarlar› ile ç›k›fl bas›nc›n› veya debisini

kapal› veya aç›k sistemler ile kontrol etmek

mümkündür. SentronicD direk kumandal›

valf özelli¤i ile k›sa sürede cevap verebilme

yetene¤inin yan› s›ra Bilgisayar kontrol

program› DaS Software bilgisayar program›

ile birlikte geliyor. DaS Software ile oransal

valfin parametre ayarlar›n› de¤ifltirebilir,

ad›mlar oluflturabilir ve rampalar verebilirsiniz.

Ayr›ca program›n osilaskop fonksiyonu ile

set de¤erleri, ç›k›fl bas›nc› ve iç PID düzenleme

sinyallerini ekrandan takip edebilirsiniz.

SentronicD 'nin di¤er üstün özelli¤i dijital

ekran› ve onboard butonlar. Ekran üzerinden

okudu¤unuz bas›nc› manuel butonlarla an›nda

de¤ifltirebilir, yeni set de¤erleri verebilirsiniz.

Ayr›ca SentronicD bu özelliklerini kullanmak

için özel filtrelenmifl havaya ihtiyaç duymaz.

50μm standart filtrelenmifl hava ile çal›flabilir.

AKIfiKAN OTOMASYON

Tel : +90 216 5612233

Fax : +90 216 5616334

SLI için : www.tim-info.com/edt

adresinde 24166 giriniz.

KAYNAK DUMANI VAKUM S‹STEM‹

Akrobat Kollu

Tersanelerde, fabrikalarda

ve her türlü

sanayi kuruluflunda

kaynak duman›, zehirli

hava, toz ve benzeri

zararl› maddelerin

filtre edilmesi hayati

önem tafl›maktad›r.

Ünveren, uzun y›llar

boyu Avrupa'dan

ithal etti¤i kaynak

duman› nokta vakum

sistemlerini art›k

kendisi üretiyor.

Kaynak duman›

zehirlenmelerini

engelleyen filtre ünitelerimiz kaynak duman›n›

akrobat egzoz kollar› ile havaya kar›flmas›na

imkan vermeden noktas›ndan emerek %99,9

oran›nda filtre etmekte ve ortama temiz

hava olarak döndürmektedir. Böylece çal›flma

ortam›nda ›s› kayb› yaflanmamakta ve enerji

tasarrufu sa¤lanmaktad›r. Ünitelere tak›l› olan

uas akrobat egzoz kollar› istenilen her

pozisyonda durdurulabilmekte ve ilave bir

deste¤e ihtiyaç duyulmamaktad›r. Türk Patent

Enstitüsü taraf›ndan koruma alt›na al›nan uas

akrobat egzoz kollar› ve kaynak duman› filtre

üniteleri Türkiye'nin bir çok önemli sanayi

kuruluflunda güvenle kullan›lmaktad›r.

ÜNVEREN HAVA S‹STEMLER‹

Tel : +90 322 3522885

Fax : +90 322 3594692

SLI için : www.tim-info.com/edt

adresinde 24119 giriniz.

ÜRÜN HABERLER‹

SÜRGÜLÜ VANA

Yükselen Milli

Do¤ufl YSV Yükselen Milli

Sürgülü Vanalar, sürgülü

vanalarda oldu¤u gibi su iletim

hatlar›nda açma-kapama

vanas› olarak kullan›lmak

üzere tasarlanm›flt›r. Vana,

gövde, kapak, sürgü, mil ve

açma-kapama volan

elemanlar›ndan oluflmaktad›r.

Sürgü içeride milin alt ucuna

sabitlenmifl ve üst kapak

mekanizmas›nda bir vidal›

somun ile hareket imkân› sa¤lanm›flt›r. Vidal›

sistem sayesinde milin dönmesi ile birlikte

sürgü ve mil yukar›-afla¤› hareket

edebilmektedir. Bu sayede vanan›n aç›k-kapl›

konumda oldu¤u d›flar›dan gözlenebilmektedir.

Vanan›n aç›k-kapal› konumunun

bilinmesinin yüksek önem tafl›d›¤› yang›n

sistemi pompa ç›k›fl› v.b. sistemlerde kullan›m›

büyük fayda sa¤lamaktad›r. Ayr›ca opsiyonel

mil koruma tüpü sayesinde d›flar›dan milin

hareketini k›s›tlayacak partikül girmesi

engellenmekte ve sürgü konumunu

gözlemede kullan›c›ya imkan vermektedir.

‹çme suyu flartlar›na da uygun Do¤ufl YSV

Sürgülü Vanalar Ø50 mm ile Ø600 mm

anma ölçülerinde imal edilmektedir.

DO⁄Ufi VANA

Tel : +90 232 4332356

Fax : +90 232 4580896

SLI için : www.tim-info.com/edt

adresinde 24025 giriniz.

M‹L‹OHMMETRE

Patlama Tehlikesi Bulunan Ortamlar ‹çin

METRA HIT27EX, uçak

yak›t tanklar›n›n içi gibi

patlama tehlikesi yüksek

ortamlarda düflük

de¤erli kontak direnci

ölçümü için gelifltirilmifl

bir miliohmmetredir.

Ayn› zamanda uça¤›n

d›fl yüzeyi gibi hassas

ortamlarda da y›ld›r›m korumas› testi

yapabilmektedir. Ürününün uygulamalar› flu

flekilde s›ralanabilir; Enstrümantasyonda flönt

ayarlamas›, Maden ocaklar›nda, endüstri ve

ev tipi uygulamalarda patlama potansiyeli

yüksek yerlerdeki ba¤lant› baralar›n›n

elektriksel ba¤lant› kontrolü, PCB ve kal›n

film devrelerde kablo direnci, ba¤lant› ve

flönt direnç testleri, Rölelerde kontak direnci,

kontaktör ve güç kesilmesi testleri, Sigorta

direnci testi ve güç devrelerinde iletken

direnci testi, Trafolarda bobin direnci testi,

bobin ve küçük motor testleri, Uçaklarda

ve uçak d›fl gövdelerinde deflarj direnci testi,

Kesintisiz güç kaynaklar›nda kontak direnci

testi, Kaynak ek yerlerinde kontak direnci

testi.

PETEK TEKNOLOJ‹

Tel : +90 216 5504512

Fax : +90 216 5504514

SLI için : www.tim-info.com/edt

adresinde 24063 giriniz.


SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 23647 giriniz.


32

MAYIS-HAZ‹RAN 2008

Thomas Industrial Media, dünyan›n en büyük

endüstri fuar›nda genifl bir kat›l›mla yer ald›

ve sektörün önde gelen firmalar› ve

yekilileriyle bir kez daha Hannover'de bulufltu.

21-25 Nisan 2008 tarihinde düzenlenen

ve 200,000'den fazla ziyaretçi çekerek

yeni bir rekor k›ran Hannover Fuar›,

endüstriyel otomasyon, robot, Ar-Ge,

enerji ve daha birçok endüstriyel konuda

sergilenen yeni ürün ve çözümler ile

endüstriye ivme kazand›rd›.

Her sene oldu¤u gibi bu sene de

kat›l›mc›s› oldu¤umuz bu önemli etkinlikte

hem dünya çap›nda müflterilerimiz ile

bir kere daha buluflmak hem de yeni

okurlara medya portföyümüzü tan›tmak

imkan› bulduk. Dünya'n›n dört bir

yan›ndan 40'tan fazla Thomas çal›flan›

bir araya gelerek endüstrinin lider

fuar›nda endüstrinin lider yay›nc›

GÜVENL‹K KONTROLÜ

Karmafl›kl›klar› Azalt›r

Baumüller flirketinin

b maXX-safePLC güvenlik

kontrolü güvenli¤in artmas›

ve karmafl›kl›klar›n azalmas›na

yard›m eder. Cihazda

karmafl›k kablolama ihtiyac›

elimine edilmifltir, böylece, kablo say›s› azalt›l›r

ve gerekli test eforu minimize edilir. Entegre

güvenlik kontrolleri defalarca birlefltirilmifl

ünitelerin tamamen gereksiz oldu¤u anlam›na

gelir. Standart ve SIL 3 güvenlik kontrollerinin

birleflimi sistem veya makinenin karmafl›kl›¤›n›

azalt›r, böylece güvenli çal›flma ortam› temin

edilmifl olur.

BAUMÜLLER

Tel : +90 216 5199071 SLI : 24157

ÖLÇÜM S‹STEM‹

Hidrokarbon Çiy Noktas› ve Nem

Hidrokarbon çiy noktas› ve

nem (suyun çiy noktas›): Her

do¤al gaz tesisi için do¤al

gaz›n kalitesi için iki indikator

ve iki risk faktörü. Bu iki

nedenden dolay›, gittikçe

artan say›daki gaz firmas›

taraf›ndan bu de¤erlerin

sürekli olarak izlenmesi

istenmektedir. Do¤al gaz

endüstrisinde kullan›lan HYGROPHIL F'ye

ilaveten, BARTEC yeni ve modern bir ölçü

sistemi gelifltirdi: HYGROPHIL HCDT. Do¤al

gazdaki hidrokarbon çiy noktas› ve nemi

ölçerek, gaz›n kalitesi izlenir ve ayn› zamanda

da iflletme güvenle korunmufl olur.

BARTEC, ALMANYA

Tel : +49 9929 301-282 SLI : 24234

Hannover Messe-Özel

kuruluflunun bünyesinde yer alman›n

hakl› gururunu yaflad›k.

Thomas Medya yay›n grubuna yeni dahil

olan “Manufacturing Executive” dergisinin

yay›n hayat›na girifli de bu fuar esnas›nda

endüstriye duyuruldu ve ziyaretçilere

derginin da¤›t›m› gerçeklefltirildi. Bu yeni

dergiye gösterilen ilgi Manufacturing

Executive taraf›ndan düzenlenen panelde

de devam etti. “‹leri teknolojiler ve

uygulama örnekleri” konusunda

düzenlenen panelin konuflmac›lar›, salonu

dolduran endüstri profesyonelleri

taraf›ndan ilgi ile dinlendi.

OTOMASYON S‹STEM‹

Patlama Tehlikesi Bulunan Ortamlar ‹çin

AirLINE EX patlama

olas›l›¤› bulunan

ortamlardaki (Zone 1/21)

kompleks proses ve

üretim prosedürlerini

otomatiklefltirebilen ilk

modüler elektro pnömatik otomasyon

sistemidir. Ayn› zamanda “‹çsel güvenlik”

(Ex-I) yanmadan korunmal› yap›s› valf ve

modüllerin operasyon sürerken

de¤ifltirebilmelerini mümkün k›lar. AirLINE

EX boya imalat sektörünün yan› s›ra, ilaç,

kimya ve petro kimya endüstrilerinde de

büyük ölçüde kullan›l›r.

BÜRKERT, ALMANYA

Tel : +49 79 40/10-0 SLI : 24161

ENDÜSTR‹YEL PC

Is›tma Sistemli

Endüstriyel PC Is›tma

Sistemli Noax

Technologies Pentium M

teknolojisi ve ›s›tma

sistemini içeren yeni 12

inch Paslanmaz Çelik

Endüstriyel PC'yi takdim

eder. Yeni Noax 12“ Paslanmaz Çelik

Endüstriyel PC, elektronik kontrollü ›s›tma

sisteminin yan› s›ra, yüksek ifllemci performans›,

yerleflik özellikleri gelifltirme ve seçenek

kalitesini yükseltme özelliklerinden dolay› ikna

edici bir üründür. Sonuç olarak IP65 koruma

standard›na uygun tam izolasyonlu V2A

paslanmaz çelik IPC g›da üretim endüstrisi

gibi hijyene duyarl› ortamlardaki lojistik

uygulamalar için uygundur.

NOAX TECHNOLOGIES, ALMANYA

Tel : +49 80 92 85 36-16 SLI : 24128

Thomas Industrial Media

Hannover Fuar›'nda

Bu organizasyonda, Thomas Türkiye ekibi

olarak, çok önemli markalar›n Türkiye

ofisinden gelen yetkilileri ve genifl bir

kat›l›mla boy gösteren Türk ihracatç›

firmalar› ile bir kez daha yüz yüze

görüflme f›rsat› bulduk. ‹stisnas›z hepsinin

bizlere gösterdi¤i ilgi, samimiyet ve

yay›nlar›m›z hakk›nda dile getirdikleri

be¤eni cümleleri bizleri bir kere daha

onure etti.

Fuar çal›flmalar›m›z esnas›nda birçok yeni

ürün ve teknolojiye yönelik bilgi edinme

f›rsat› da yakalad›k. Bu ürün ve

teknolojilere yönelik derledi¤imiz

haberleri siz de¤erli okurlar›m›z ile

paylaflarak endüsrideki yenilikler hakk›nda

sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

Afla¤›da, sizler için seçti¤imiz baz› ürün

haberlerini bulabilirsiniz. Takip eden

say›lar›m›zda da Hannover Fuar› esnas›nda

derledi¤imiz yeni ürün haberlerini siz

de¤erli okurlar›m›z ile paylaflmaya devam

edece¤iz.

A. Serkan Çiftçi

Genel Yay›n Yönetmeni

AC‹L DURDURMA fiALTERLER‹

Tel Çekmeli

Schmersal fiirketinin

yeni ZQ/TQ tel çekmeli

flalterleri uygulamaya

yönelik bir

çok detaya sahiptir.

Gelifltirme mühendisleri,

zor koflullar

için, ergonomik çal›flma ve uzun ömür

konusuna özellikle dikkat etmifllerdir. IP 67

sa¤lam dökme demir ihtiva eden TQ 900

tel çekmeli flalter mandals›z flalter ba¤lant›s›na

sahiptir. ZQ 900, EN ISO 13850 veya IEC

60947-5-5 “acil durdurma standard›” uyar›nca

güvenlikle ilgili uygulamalarda tel çekmeli acil

durdurma flalteri olarak kullan›labilir.

K.A. SCHMERSAL, ALMANYA

Tel : + 49-202-64740 SLI : 24162

ORTA VOLTAJ KORUMA C‹HAZI

IEC 61850 Standartlar›n› Karfl›lar

ABB taraf›ndan IEC

61850 standartlar›n›

karfl›lamas› için özel olarak

gelifltirilmifl, REF615

besleyici koruma rölesi,

sadece afl›r› gerilim ve

topraklama ar›zas›na karfl›

koruma sa¤lamakla

kalmay›p ayn› zamanda ölçme, kontrol ve

izleme fonksiyonlar›n› da tedarik eder. Sürekli

koruma fonksiyonu ve on bir adet serbestçe

programlanabilir LED ve bir display vas›tas›yla

yap›sal durum net olarak izlenerek güvenli

operasyon temin edilir. Gerçek zaman

interlock mekanizmas› IEC 61850 iletiflim

kurallar› kullan›larak GOOSE ile de

tamamlanabilir.

ABB - TÜRK‹YE

Tel : +90 216 5282200 SLI : 24174


SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22060 giriniz.


34

MAYIS-HAZ‹RAN 2008

KONTROLÖR

Kompakt, Kullan›c› Dostu

Parça ve ürünlerin çeflitli

oryantasyonlarda ve

konumlardaki

kontrolüne yarayan

SICK kontrolörü

kompakt, kullan›c› dostu

ve güvenilir 2D görüfle

sahip sensördür. Ayd›nlatma, görüntü

de¤erlendirme ve Ethernet ara yüzü cihaz›n

içine ilave edilmifltir. Kontrolör genifl çapl›

uygulamalar için gelifltirilmifltir. Ambalajlama

endüstrisindeki ifllemler cihaz›n ak›ll› ve h›zl›

de¤erlendirme fonksiyonlar›ndan yararlan›rken,

sa¤lam tasar›m› tafl›t arac› üretiminin yap›ld›¤›

sert ortama karfl› dayan›kl› olmas›n› sa¤lar.

SICK TÜRK‹YE

Tel : +90 216 5877400 SLI : 24127

PROFIBUS ANAL‹Z VE TEST AYGITI

Portatif

Bak›r esasl› PROFIBUS

DP network sistemindeki

baflar›s›zl›klar

yüzünden çok fazla

vakit ve yo¤un maliyet

kay›plar› olmufltur.

COMSOFT flirketinin

ikinci jenerasyon

PROFIBUS portatif analiz ve test ayg›t›

NetTEST II kullan›larak, k›sa devre, hat veya

ekranlama kesintileri gibi tipik PROFIBUS

kurulum hatalar› ve terminasyon problemleri

kolay ve emniyetli flekilde tespit edilebilir.

Mevcut online fonksiyonlar› sporadik hatalar›

bile tespit edebilir.

COMSOFT, ALMANYA

Tel : +49-721-9497-283 SLI : 24130

KABLOSUZ ‹LET‹fi‹M

Endüstriyel Uygulamalar ‹çin

Yeni verici ve al›c› ünitesi

PLICSRADIO ile kontrol

odas› veya role istasyonuna

çok uzak mesafelerdeki

sensörlerin

durumlar›n› de¤ifltirmenin

yan› s›ra 4…20

mA/HART sinyallerini

kablosuz iletmek

mümkündür. Kablosuz

iletiflim ayr›ca konveyör kay›fllar› veya dönen

konteyn›rlar gibi hareketli teçhizat parçalar›

için de idealdir. Mevcut tesislerin h›zl› ve

kesintisiz büyütülmesi için de PLICSRADIO

optimal bir çözümdür.

DURKO ENDÜSTR‹ ÜRÜNLER‹

Tel : +90 216 5445000 SLI : 24133

ETHERCAT GATEWAY A‹LES‹

Kolay Kullan›ml› Linkler

HMS Endüstriyel

Networks, 19 yeni

EtherCAT gateway'i

sunarak X-gateway ailesini

önemli oranda gelifltiriyor.

Yeni X-gateway'leri

EtherCAT ba¤lant›l›

cihazlar›n di¤er fieldbus veya endüstriyel

Ethernet networkleri ile karfl›l›kl› iletiflim

kurmalar›n› amaçlayan kolay kullan›ml›

linklerdir. Yeni EtherCAT gateway serisi

Profibus, DeviceNet, CANopen, Modbus,

Interbus, CC-Link, ControlNet, AS-Interface

gibi tüm popüler fieldbus versyonlar›n› ve

Profinet, EtherNet/IP ve Modbus-TCP

endüstriyel Ethernet protokollerini içerir.

HMS, ALMANYA

Tel : +49 721 96472-11 SLI : 24175

Hannover Messe-Özel

SEV‹YE fiALTER‹

Hijyenik Ölçü Cihaz›

PLSM seviye

flalteri, farkl› 3A

onayl› proses

ba¤lant›lar›na

sahip hijyenik bir

ölçü cihaz›d›r.

Özellikle g›da ve

içecek endüstrisi

için uygundur. Entegre elektronik ve hareket

etmeyen parçalar› sayesinde, flalterin bak›ma

gereksinimi kalmaz. Montaj konumuna

bak›lmadan ve köpük, kabarc›k, topaklanma

veya titreflimlerden etkilenmeden s›v›, viskoz

ak›flkan ve hatta baz› kuru ortam seviyelerini

ölçer.

BAUMER, ‹SV‹ÇRE

Tel : +41 52 728 11 22 SLI : 24153

UZAK ALAN IfiIKLANDIRMASI

Tafl›nabilir

Kritik durumlarda acil

›fl›kland›rma Peli

Products flirketinin 9450B

Uzak Alan Ifl›kland›rma

Sistemi (RALS) ile art›k

sorun de¤il. Tafl›nabilirlik

amaçl› yap›lm›fl ürün

alüminyum ›s› al›c›n›n içine

monte edilmifl 16 x 1 watt

LED'ler ve dayan›kl› 1510

El Çantas› ile kombine

edilir. Tüm parçalar çantan›n içine yerlefltirilir

ve bir kaç dakika içinde birlefltirilir. Alüminyum

kutup herhangi bir alanda 1280 ›fl›k lümeni

temin ederek 210 cm lik uzunlu¤a eriflir.

PELI PRODUCTS, ‹SPANYA

Tel : +34-93-4674999 SLI : 24131

OPERATÖR PANELLER‹

Entegre PLC ile

VIPA Touch Panel ailesini

entegre PLC ile birlikte

sunmaktad›r. Söz konusu

PLC her zaman oldu¤u gibi

Siemens taraf›ndan haz›rlanm›fl

STEP7 talimat›n› da desteklemektedir.

Entegre edilmifl PLC ile vizüalizasyonlu lojistik

ba¤lant›lar da do¤rudan gerçeklefltirilebilir.

Operatör panelleri bilinen 8.4” ile 12.1”

aras›ndaki ölçülerde sunulmaktad›r. Elbette

ki, panel HMI fonksiyonelliklerinin hepsini

tanzim edecektir. Ayr›ca, arka tarafa monte

edilmifl 100V ve 200V sistemlerinin standart

girifl ve ç›k›fl modülleri vas›tas›yla büyütülebilir.

VIPA, ALMANYA

Tel: +49 (0)9132 / 744-0 SLI : 24134

ESNEK GÜVENL‹K S‹STEM‹

Maksimum Hata Tolerans›

HIMA pazara performans,

güvenlik ve uygunluk

aç›s›ndan proses endüstrisinde

yeni standartlar

belirleyen bir güvenlik

sistemini lanse ediyor.

Benzersiz özellikler sunan,

HIMax global proses endüst-risinden gelen

güvenli¤e yönelik uygulamalar için artan karl›l›k

taleplerini mükemmel flekilde karfl›lamaktad›r.

Maksimum hata tolerans›na ilave olarak,

sistemdeki tüm bak›m, büyüme veya

modifikasyon ifllerinin daima operasyon

sürerken güvenlik konusunda kesinti olmadan

yap›lmas›n› sa¤lar.

HIMA, ALMANYA

Tel : +49 6202 709-405 SLI : 24163

SICAKLIK SENSÖRÜ

K›z›lötesi, -40 ile 1650 Derece

Kapsaml› imalat

sürecinde sürekli

s›cakl›k izlenmesini

optimize etmek

amac›yla tasarlanm›fl, bu sa¤lam IP65 tecritli

tek parça s›cakl›k sensörü kendi kategorisinin

en iyisi olan RS485 ç›k›fl ve esnek elektronik

platform ile birlefltirilmifltir. Kullan›c› tan›ml›

analog ç›k›fl hemen hemen mevcut her kontrol

sistemine uyabilir. Sezgisel yerel kullan›c› ara

yüzü sistem setup ve konfigürasyonunu

basitlefltirebilir ve güçlü ar›za teflhis yetene¤ini

ilave eder. Raytek XR k›z›l ötesi termometre

hemen hemen tüm uygulamalar› yürütebilecek

esnekli¤e sahiptir.

RAYTEK, ALMANYA

Tel : +49 30 4780080 SLI : 24129

INVERTÖR SÜRÜCÜLER‹

Kolay Invertör Seçimi

Lenze yeni frekans

invertör serisini

piyasaya arz eder.

Yeni 8400 frekans

invertör serisi uygun

derecelendirme

özelli¤i ile etkileyicidir.

BaseLine, StateLine ve HighLine versiyonlar›n›n

net derecelendirme fonksiyonelli¤i

ile “Do¤ru Ay›r›m” konsepti her bir sürücü

ekseni için optimal fiyat/performans oran› ile

birlikte uygun invertör seçimini kolaylaflt›r›r.

Tüm versyonlar kolay kullan›m, çal›flma,

programlama, lojistik ve servis özelliklerine

sahiptir.

LENZE, ALMANYA

Tel : +49 51 54 82-0 SLI : 24132

RADYO MODEM‹

433 MHz

IntegraOne radyo modemleri

kablosuz uygulamalar›n›z için

tamamen düflük maliyetli orta

kuvvetli RF çözümleridir.

Sa¤lam yap›lar›, yüksek

performans ve esnek

bellenimleri sayesinde, say›s›z

endüstriyel veri transmisyonu

sistemine uyarlanabilirler.

Ruhsattan muaf 433 MHz

ISM band›nda çal›flan bu

onaylanm›fl radyo modemleri,

çok de¤erli geliflim zaman›n› ve maliyeti

düflürdüklerinden, uygulamalar›n›za kolayca

ilave edilebilir.

ONE RF, AVUSTURYA

Tel: +43 1 503 1735-420 SLI : 24135

SERV‹S SAYAÇLARI

Servis Aralar› Kontrolü

Kübler'in yeni servis

sayaçlar› ve servis

timerlar› sayesinde,

iflletme ve makinelerinizin

bak›m aralar›

ve servis sürelerini

dikkatle izleme olana¤› bulabilirsiniz. CODIX

142 kompakt sayaç serisi ve 143 timer serisi

servis ve bak›m periyodlar›n› izlemek için

optimum fonksiyonellikte donat›lm›fllard›r.

Fabrikadaki servis süreleri müflterinin iste¤i

do¤rultusunda önceden programlan›r, böylece

kullan›c› taraf›ndan baflka programlama yapma

gere¤i kalmaz.

KÜBLER, ALMANYA

Tel : +49 7720-39 03-0 SLI : 24156


: www.tim-info.com/edt adresinde 22018 giriniz.


Endüstriyel Titreim Sensörleri

4-20 mA Çıkılı Transmitterler

Trip Alarm ve Gösterge Modülleri

IP68 ve ATEX Sertifikalı Ürünler

Endüstriyel Test Ölçüm ve Otomasyon Ltd. fiti.

Yal› Mh. Fevzi Çakmak Cad. No.11/3 34844 Maltepe - ‹stanbul

Tel : 0216 442 10 90 Fax : 0216 352 20 75

E-mail : info@marmatek.com / www.marmatek.com

: www.tim-info.com/edt adresinde 21087 giriniz.

GAZ DEB‹METRES‹

Ultrasonik, Portatif Tip

ÜRÜN HABERLER‹

GE Sensing Panametrics'in

PT878GC Portatif Ultrasonik

Gaz Debimetresi kullan›m

kolayl›¤› sa¤layan basit menü

seçene¤i, genifl boru çap› ve

s›cakl›k ölçüm aral›¤› ve

hemen hemen her türlü boru

tipine uygunlu¤u ile öne

ç›k›yor. Gaz debisini ölçmeye

uygun yüksek hassasiyette transdüserleri, boru kal›nl›¤› ve

tipine uygun olarak seçilen sabitleme ekipmanlar›, kullan›m

kolayl›¤› sa¤layan tafl›ma çantas›, opsiyonel olarak sa¤lanan

termal yaz›c›, IR ba¤lant›s›, kal›nl›k ölçme transdüseri ile

olanaklar›n›z› geniflletiyor. PT878GC, 60cm boru çap›na kadar

ölçüm imkan› sunar ve -40°C ila 130°C aras›nda sorunsuz

ölçüm yapar. De¤iflik boru çaplar›na uyumlu transdüser ve

sabitleme ekipman› seçenekleri mevcuttur. Mekanik seslerden

etkilenmeyi engellemek dumping malzemeleri ile beraber

verilir. Do¤algaz, s›k›flt›r›lm›fl hava, fuel gaz, korozif gaz, toksik

gaz, yüksek safl›kta gazlar vb uygulamalar için güvenle kullan›labilir.

Clamp-on problar sayesinde boruya hiç bir ek yapmadan ve

boruya müdahale etmeden ölçüm yap›labilir. Ultrasonik

debimetreler flarj edilebilir pil ile de çal›flabildi¤i için uzun

saatler boyunca ölçüm yupman›za olanak tan›r. Küçük, hafif

ve kolay kullan›ma sahiptir. Büyük, ayd›nlatmal› LCD ekran,

alfanumerik ve grafik görüntüleme seçenekleri mevcuttur.

100,000 veriyi kaydetme özelligi sunar. Koruma s›n›f› IP65'tir

(opsiyonel IP67/68).

ENOTEK

Tel : +90 212 2881258

Fax : +90 212 2755893

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 24037 giriniz.

KELEBEK VANA

Düflük Maliyet, Mükemmel Çözüm

Tyco Flow Control'un ürünü

Keystone Fig 56 flehir ve

deniz suyu ar›t›m tesisleri,

enerji üretim santralleri ve

endüstriyel uygulamalar için

düflük maliyetli en

mükemmel çözümdür.

Temel olarak ak›flkan› su olan

endüstriler için dizayn

edilmifltir. ISO 5752 'ye tam

uyumludur. Çift flanfll› dökme

demir kelebek vana ayn›

zamanda çeflitli flanfl standartlar›na

(JIS,BS,DIN,ANSI)

uyan tasar›ma sahiptir.

Double offset disk dizayn›na sahip bu ürün gövde ve kauçuk

kapl› disk korumas› ile deniz suyu ve korozif servisler için en

az d›fl koruma ekipmanlar› kadar iyi sonuç verir. Özel disk ve

conta tasar›m› ile tork de¤eri minimize edilir daha iyi s›k›l›k ve

daha uzun çal›flma ömrü sunar. Herhangi bir özel de¤iflim

ekipman› olmadan de¤ifltirilebilen conta tasar›m›, 700 mm

ve üzeri ölçülerde paslanmaz çelik disk kenar› korozyona karfl›

koruma ve kendi kendini ya¤layabilen yataklama ile sorunsuz

yatay ve dikey montaj imkan› ürünün di¤er özellikleri aras›ndad›r.

Teknik Özellikleri: Bas›nç s›n›f› (bar): 10/16, S›cakl›k s›n›f› (C):

-40/+120, Ölçü (mm): 700-2600, Ba¤lant› Double Flanfl: PN

10/16.

GSD A.fi.

Tel : +90 216 4584848

Fax : +90 216 3995374

SLI için : www.tim-info.com/edtadresinde 24192 giriniz.


SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 19051 giriniz.


SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 19027 giriniz.

F‹fi-SOKETLER

Sanayi Tipi

ÜRÜN HABERLER‹

“RockStar ® “ serisi ile

Weidmüller yeni nesil sanayi

tipi Fifl-Soketleri sunmaktad›r.

11 farkl› boyu olan

bu ürün mükemmel ve

yenilikçi detaylar› ile göze

çarpmaktad›r. Koruma s›n›f›

IP65 (Size1), IP66 (Size2-

12) veya IP69K olarak

sunulan “RockStar ® “

dünyan›n tek NEMA 250-

1991 Typ 4x sertifikas›na

sahip olan konektörüdür.

Ürün tipi ve uygulamaya

göre, vidal›, yayl›, “PushIn”

ve Crimp ba¤lant›lar›

bulunmaktad›r. DIN EN

5510 Teil2, NFF 16-101, NFF 16-102, ASTM E 162, ASTM

E 662 ve Bombardier SMP 800C sertifikalar›na sahip olan

“RockStar ® “ serisinin kutup say›s› 3 ile 216 aras›nda

de¤iflmektedir. 1000 Volt, 100 Amper'e kadar ve toprakl›

veya topraks›z tipleri mevcuttur. Fifl-Soketlerin toprak ba¤lant›s›

IEC 60364-5-54 ve DIN VDE 0100-540 normlar›na uygundur.

Sinyal ve Güç kontaklar›n›n kombine edildi¤i “MixMate“ ve

kullan›c› ihtiyac›na göre birlefltirilebilen modüler sistem

“ConCept“ serileri yeni “RockStar ® “ ailesine aittir. “Fieldbus”

ve Koax kablolar› için ba¤lant› modülleri bulunur.

WEIDMÜLLER

Tel : +90 216 5371070

Fax : +90 216 5371077

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 24124 giriniz.

BANTLI KONTROL KANTARLARI

Otomatik Tart› Sistemi

Esit CW Bantl› Kontrol

Kantarlar› paketlenmifl ürünün

kabul edilen a¤›rl›k aral›¤›nda

olup olmad›¤›n› kontrol eder.

Esit CW Bantl› Kontrol

Kantarlar›, tart› band› ve dijital

kontrol terminalinden

oluflmaktad›r. Tart› band›,

mevcut bant sistemine

bütünlefltirilerek otomatik

olarak çal›flt›r›l›r. Ürünler tart›

band›ndan geçerken hareket

halinde tart›l›r ve a¤›rl›¤› uygun

olmayan paketler belirlenir. Uygun olmayan paketler için sesli

ve ›fl›kl› uyar› sistemi çal›fl›r ayr›ca bu ürünlerin banttan ayr›lmas›

için iflaretleme, pistonla ay›rma, devirme gibi çeflitli ret

seçenekleri vard›r. Kontrol terminali PWI ‹ndikatör, PLC ve

operatör panelinden oluflmaktad›r. Kullan›c› pano üzerindeki

Yetki Anahtar› ile paket tipi ve çal›flma parametre bilgilerini

de¤ifltirebilir. Tart›m platformu üzerindeki anl›k a¤›rl›k de¤er

indikatör üzerinden izlenebilir. Son geçen paket a¤›rl›¤›, toplam

geçen, kabul edilen limitler içinde ve d›fl›nda geçen paket say›s›

bilgileri operatör panelinden görülebilir. Esit CW Bantl› Kontrol

Kantarlar›n›n di¤er bir özelli¤i ise dijital kontrol ünitesinin

raporlama yapabilmesidir. Üretim miktarlar› ve eksik paket

miktarlar› ile ilgili al›nan raporlar, iflletmede üretimin kontrolünde

önemli veriler olarak de¤erlendirilir.

ES‹T ELEKTRON‹K

Tel : +90 216 5851818

Fax : +90 216 5851819

SLI için : www.tim-info.com/edt 24233 adresinde giriniz.


STAUBLI Sanayi Makine ve Aksesuarlar› Tic. Ltd. fiti.

Marmara Sanayi Sitesi B Blok No: 28 34306 ‹kitelli-‹stanbul

Tel: +90 212 472 13 00, Fax: +90 212 472 12 30

Web: www.staubli.com.tr, E-posta: istanbul@staubli.com

: www.tim-info.com/edt adresinde 24003 giriniz.


M‹N‹ SKIIP IGBT MODÜLLER

Yay Kontak Ba¤lant›l›

MiniSKiiP IGBT modülleri asgari alanda

yüksek entegrasyona sahiptir. Tam

bir Konvertör-‹nvertör-Fren (CIB)

konfigürasyonunda 100A/1200V

yonga, kompak MiniSKiiP 3 k›l›f›na

entegre edilmifltir (59 mm x 82 mm).

Güç ve harici terminaller modül

yüzeyinin hemen hemen herhangi bir

yerine yerlefltirilebilir olmas›, ayn› k›l›fta

çeflitli devrelerin yap›labilmesine imkan

tan›maktad›r. Verimlilik montaj

esnas›nda çok önemlidir. MiniSKiiP

modüller ile, güç anahtarlar›, bask›l› devre ve so¤utucu tek bir ad›mda

birbirlerine ba¤lan›rlar. Di¤er modüllerde oldu¤u gibi, güç kat› bask›l›

devreye lehimlenmez, sürücü devre ve güç modülünü birbirine

birlefltirmede lehimli ba¤lant›lar yerine SEMIKRON un patentli bask›kontak

teknolojili yay-kontaklar ile ba¤lanmaktad›r. ‹nvertör imalat›ndaki

zaman alan lehim ifllemi ortadan kald›r›lm›fl olur. ‹nvertör çal›fl›rken

oluflan ›s›l veya mekanik zorlama etkileri, uzun ömürlü ve emniyetli

elektriksel ba¤lant›y› garanti eden, hareketli kontaklar sayesinde azal›r.

Bugün, 300 milyondan fazla yay-kontak güvenli bir flekilde

kullan›lmaktad›r. MiniSKiiP modüller 4 ayr› k›l›f tipinde 600V/1200V

olarak, 150A e kadar 6-l› IGBT veya 100A'e kadar CIB (köprü+

fren+ invertör) topolojilerinde mevcuttur. SEMIKRON, yeni IGBT4

IGBT teknolojili, düflük kay›pl› ürünlerinide piyasaya sunmufltur.

SEMIKRON

Tel : +90 216 4103022

Fax : +90 216 4100817

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 24102 giriniz.

PLAST‹K MALZEMELER

Çevre Sorununa Yönelik Çözüm

ÜRÜN HABERLER‹

SABIC Innovative Plastics

CO 2 , tüketici at›klar›n› ve

petrokimyasal kullan›m›n›

ciddi flekilde azaltan yeni

ürünlerini sunar. SABIC

Innovative Plastics Valox

IQ (PBT) ve Xenoy IQ

(PC/PBT) plastik

malzemeleri üç kritik

çevre sorununa yönelik

çözüm sunmaktad›r;

enerji korunumu, sera gaz› emisyonlar›n› ve tüketici at›klar›n› azaltma.

Bu malzemeler mükemmel bir performans gösterirken yüzde 85'i

at›k plastiklerden türetilen polybutylene terephthalate (PBT) bazl›

polimerlerden yap›lmaktad›r. Bu proses ile di¤er geleneksel üretim

yöntemlerine gore daha az enerji tüketip, daha az karbondioksit

(CO 2 ) sal›n›m› sa¤larlar. Spesifik olarak; Bu yöntem her 1kg malzeme

bafl›na 1.7 kg CO 2 emisyonunu azalt›p, her 1 ton malzeme için 8.5

varil ham petrol kullan›m›n› engeller. E¤er 2005 y›l›nda kullan›lan

bütün PBT malzemeler Valox IQ ve Xenoy IQ ile de¤ifltirilseydi,

y›ll›k 562,000 metrik ton polyethylene terephthalate, PET at›klara

kullan›m olana¤› açacakt›. Bu da 22.5 milyon su fliflesine denk

gelmektedir, uç uca konursa dünyan›n etraf›n› 120 defa dolanacak

miktarda.

SABIC INNOVATIVE PLASTICS

Tel : +90 212 3662600

Fax : +90 212 3662601

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 24084 giriniz.

: www.tim-info.com/edt adresinde 23169 giriniz.


ÜRÜN HABERLER‹

KOMPAKT SAF EKRAN F‹LTRES‹

Kapal› Alanlar ‹çin

Filtrasyon uzman›, Axium

Process, ak›fl oranlar›n›n

saatte 15,000-20,000 litre

(suya dayal› saptanm›fl)

de¤erlerine ç›kmas›

istenen yerler veya kapal›

alanlardaki kurulumlar için

özel olarak tasarlanm›fl,

hijyenik paslanmaz çelik

telli Saf Ekran filtre s›n›f›na

ait yeni bir Kompakt

filtreyi piyasaya sundu. Bu

güçlü filtre yeni 316 paslanmaz çelik emniyet kelepçesiyle kapan›r,

'O' halkas› kullanmaz ve elementin s›k›flmadan kolayca yer de¤ifltirmesi

için metalden metale s›zd›rmaz conta ile imal edilir. Filtreler lastik

'O' halkalar›n›n kullan›m›ndan dolay› risk potansiyelinin bulundu¤u

uygulamalar için son derece uygundur. ASME-BPE prensiplerine

uygun tasarlanm›flt›r ve BS EN 10204 3.1 ruhsat›na sahiptir,

Axium'un yeni Kompakt filtresi 900 olarak, 25, 50, 100, 250, 500,

1000, 3000 ve 5000 mikron de¤ifltirilebilir standart filtre parçalar›

ile ayn› hizada veya bunlara düz konumda mevcuttur. Saf ekran

takoz tel filtre çeflitlerinin yan› s›ra, flirket ayr›ca alçak bas›nç düflüflü

'son flans' filtresi olarak yap›lm›fl ve kaba filtre olarak veya pompa

ve aletlerin korunmas› amac›yla kullan›labilen düflük maliyetli delikli

saç filtreleri de temin eder.

AXIUM PROCESS, ‹NG‹LTERE

Tel : + 44 1792 883 882

Fax : + 44 1792 886 049

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 24040 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 23648 giriniz.

ANYBUS COMPACTCOM

Üreticiler ‹çin Tak Çal›flt›r Modülleri

Anybus-CC, birbirleri ile de¤istirilebilir haberlesme modüllerinin

HMS taraf›ndan üretilmifl yeni ürünüdür. Gelistirdiginiz cihazda

hangi endüstriyel network'ü kullanmak istiyorsan›z, istedi¤iniz

network için uygun Anybus CC modüllerini tak ç›kar yaparak

networkunüzü diledi¤iniz gibi seçebilirsiniz ve de¤ifltirebilirsiniz.

Bunun için cihaz›n›za bütün protokolleri destekleyen tek bir Anybus

CC driver yüklemek yeterli olacakt›r. Bütün büyük fieldbuslar,

endüstriyel ethernet, wireless, USB ve seri RS-232, RS422, RS485

arayüzler bu modüller taraf›ndan desteklenir. Her modül, standard

network için bütün yaz›l›m ve donan›mlara sahiptir. 50-pin compact

FLASH connector ile PLC nize veya cihaz›n›za kolayca entegre

edilir ve bütün fieldbuslar ile haberleflmesi sa¤lan›r. Küçüktür,

dayan›kl›d›r, oldukça ekonomiktir ve HMS taraf›ndan üretilen NP30

microprocessor ile yüksek performansa sahiptir. Anybus CC,ak›ll›

otomasyon cihazlar› ile en iyi çal›flacak flekilde üretilmifltir. Anybus

CC, oldukça esnek haberleflme arayüzüne sahiptir. Anybus CC,

I/O data, parametreleri, alarmlar› ve diagnostici iletir. Anybus CC,

protokollerin geliflmifl özelliklerini destekler. Anybus CC, I/O cihazlar›,

kontrolörler, sürücüler ve HMI.

EM‹KON OTOMASYON

Tel : +90 216 4208347

Fax : +90 216 4208348

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 24034 giriniz.


BACA GAZI ANAL‹ZÖRÜ

Endüstriyel Emisyonlar›n Ölçümü

Özellikle endüstriyel uygulamalardaki

emisyon ölçüm ihtiyaçlar›na

yönelik olarak gelifltirilmifl

portatif baca gaz› ve yanma

verimlili¤i analiz cihaz› Testo 335'in

di¤er analizörlerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda

pek çok avantajlar› bulunmaktad›r.

Kullan›c›n›n ihtiyac›na göre

takabilece¤i de¤iflik ölçüm sensörü

alternatifleri (CO, CO düflük , NO,

NO düflük , NO2 , SO2 ) mevcuttur.

Cihaza tak›l› olarak gelen

CO/NO2 /SO2 için seyreltme özelli¤i

vard›r (Seyreltme faktörü 5'tir).

‹ste¤e ba¤l› fark bas›nc›, pitot tüp

ile birlikte h›z ölçüm özelli¤i vard›r. ‹ste¤e ba¤l› tüm hücreler için

ölçüm aral›¤› geniflletme özelli¤i siparifl edilebilmektedir. Ölçüm

hücresi de¤ifliminde tekrar kalibrasyon gaz› kullan›m› gerektirmeyen

özel tasar›m ile servis kolayl›¤› ve ucuzlu¤u sunar. Önemli parametreler

için ölçüm aral›klar› flöyledir: S›cakl›k: -40 ile +1200°C aras›nda. Baca

çekifli: -40 ile +40 hPa/mbar aras›nda. Verimlilik: 0 ile %120 aras›nda.

Kay›p (qA): 0 ile %99,9 aras›nda. O2 : 0 ile %21 aras›nda. CO2 : 0 ile

CO2max. CO2max (O2 ölçüm de¤eri kullan›larak dijital hesaplama)

ISO 9001 sertifikal›, TÜV/EN onayl›, CE iflaretli bir baca gaz› analiz

sistemidir.

TESTO

Tel : +90 212 2170155

Fax : +90 212 2170221

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 24114 giriniz.

: www.tim-info.com/edt adresinde 24009 giriniz.

DEV‹R HIZ ÖLÇERLER

Çift Kontakl›, Elektronik

ÜRÜN HABERLER‹

ENDA ETS 762, 2x6

haneli, kalibrasyon ayar›

yap›labilen çift kontakl›

elektronik devir veya h›z

ölçerdir. Ön paneldeki tufl

tak›m› arac›l›¤›yla girifl

iflareti darbe-boflluk süresi,

PNP veya NPN olarak

sensör girifl tipi, fonksiyonel

reset özelli¤i ve üç

kademeli parametre

güvenli¤i kolay biçimde

seçilebilir. Örnekleme

zaman› 0.2s ile 16.0s

aras›nda ayarlanabilen cihazda, ç›k›fl kontaklar› seçilen konfigürasyona

göre preset de¤erinin alt›nda veya üstünde çektirilebilir ve ç›k›fl

kontaklar› sürekli ç›k›fl veya 0.1 ile 999.9 saniye aral›¤›nda çekecek

flekilde ayarlanabilir. ‹ki adet sensör girifli olan cihaz takometre, iki

devrin oran›, iki devrin fark›, hat h›z›, period zaman fark›, sinyal geniflli¤i,

iki sinyal aras›nda ya da sinyal boyunca gelen darbelerin say›m› gibi

ihtiyaçlara çözüm üretir. Ekran seçenekleri ve sundu¤u ek özellikler

sayesinde çok amaçl› kullan›m için ideal bir seçimdir. ENDA marka

Devir H›z Ölçerler di¤er tüm ENDA ürünlerinde oldu¤u gibi RoHS

standartlar›na uygun olup, CE iflareti ile üretilmektedir.

S‹SEL MÜHEND‹SL‹K

Tel : +90 216 4994664

Fax : +90 216 3657401

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 24109 giriniz.


ÜRÜN HABERLER‹

DAYANIKLI ETHERNET SWITCH

Standartlara Uyumlu

SEL-2725 elektrostatik boflalmaya,

vibrasyona, gerilim dalgalanma ve

darbelerine, +85°C ve -40°C'ye kadar

afl›r› s›cakl›klara dayan›kl›, IEEE (Class

2) ve IEC 61850-3 standartlar›n›

karfl›layan ya da aflan, elektrik üretim,

iletim ve da¤›t›m merkezlerinde

kullan›lmak üzere üretilmifl sa¤lam bir

Ethernet switchtir. Tercihe göre (18-

60 V d.c.) veya (85-275 V d.c./85-264

V a.c.) ile beslenebilir. Sahada gözlenmifl

3000 y›l› aflan güç kayna¤› MTBF de¤eri ile güvenilir bir cihazd›r.

Güç tüketimi 5 W'›n alt›ndad›r. Dört adet RJ-45 difli Ethernet

10/100 BASE-T ve bir adet LC difli 100 BASE-FX fiber optik ba¤lant›

noktas› bulunur. Fiber optik ba¤lant› noktas› tercihe göre multimode

veya single-mode olabilmektedir. Bak›r Ethernet ba¤lant›

noktalar›, ba¤lanan kablo tipine, iletiflim h›z› ve tek ya da çift yönlü

çal›flmaya göre otomatik olarak kendilerini ayarlarlar. Cihaz› çal›flt›rmak

basittir. Yaln›zca güç, Ethernet ve fiber optik ba¤lant›lar›n› yapmak

yeterlidir; ayar gerekmez. Cihaz üzerindeki dört adet bak›r Ethernet

ba¤lant› fiber optik ba¤lant›da birlefltirilerek pano d›fl›na yaln›zca

fiber optik hatt› ç›kar›labilir. Böylece hem daha fazla güvenlik

sa¤lanabilir, hem de elektriksel gürültüye karfl› dayan›m art›r›labilir.

SEL-2725 benzer ürünlere göre standartlara uyumlulu¤u, düflük

fiyat› ve tüm dünyada geçerli 10 y›l garantisiyle üstün bir cihazd›r.

4A ELEKTR‹K ELEKTRON‹K

Tel : +90 216 3663828

Fax : +90 216 3663829

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 24176 giriniz.

KEST‹R‹MC‹ BAKIM VE ARIZA ERKEN UYARI C‹HAZI

Jeneratörler ve Da¤›t›m Transformatörleri ‹çin

Artesis PCM (Plant Condition Monitor) modelleme temelli ar›za

erken uyar›, tespit ve teflhis teknolojisini kullanarak tüm tesiste ya

da kritik ekipmanlar›n›zda oluflabilecek ar›zalar› henüz bafllang›ç

seviyesindeyken tespit eder. Milyonlarca dolar verip yapm›fl oldu¤unuz

yat›r›m›n›z için en pratik ve en efektif KEST‹R‹MC‹ BAKIM cihaz›d›r.

Artesis MCM' de oldu¤u gibi Artesis PCM, kritik ekipmanlar›n›z›

sürekli izleyerek oluflabilecek mekanik ve elektriksel ar›zalar› daha

bafllad›¤› anda tespit eder. Enerji ve malzeme maliyetlerini düflürür;

üretim kalitesini artt›r›r. Artesis'in gelifltirmifl oldu¤u MCMSCADA

& Diagnostics yaz›l›m› ile Artesis PCM cihazlar› uzaktan izlenebilir,

ar›za teflhisi yap›labilir, ar›zan›n trend analizi gözlemlenebilir. Ekipman

ve tesisteki prosesleri uzaktan farkl› bilgisayarla da izlemeniz

mümkündür. Artesis PCM; Mevcut ar›zalar› bildirir, Plans›z durufllar›

ortadan kald›r›r, Oluflmaya bafllayan ar›zalar› tespit eder, Bak›m›n

etkinli¤ini teyit eder, Kritik ekipmanlar›n›z› uzaktan kolayca izlemenizi

sa¤lar, Enerji kullan›m›n› ve kalitesini sürekli görüntüler.

ARTESIS

Tel : +90 262 6788860

Fax : +90 262 6788855

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 23991 giriniz.

: www.tim-info.com/edt adresinde 23740 giriniz.


44

MAYIS-HAZ‹RAN 2008

SERVO AMPL‹F‹KATÖRLER‹

Sürücü Kontrolörü

Pilz, motor teknolojilerinin en genifl

çeflitlilikle uygulanmas›nda bir sürücü

kontrolörü olarak size modern

servo amplifikatörleri sunuyor. Servo

motorlardan, asenkron ve do¤rusal

(lineer) motorlara var›ncaya dek,

tüm yayg›n motor türlerini çal›flt›rmak

üzere bu ürünü kullanabilirsiniz.

Çok çeflitli fonksiyonlar

için yo¤un bir uygulama sahas›

içermesi; aç›k bir donan›m ve yaz›l›m

mimarisine sahip olmas›; kullan›m›n›n

h›zl› ve kolay olmas›, kullan›c›-dostu, anlafl›l›r kullan›c› yaz›l›m›n›n

bulunmas› ürünü sa¤lad›¤› avantalardan sadece birkaç›. PMCtendo

DD and PMCprotego D servo amplifikatörleri, “tek bafl›na” çal›flmas›

için tasarlanm›flt›r. Temel versiyonu da dahil, f›rças›z bir motoru,

asenkron veya senkron teknolojisi ile çal›flt›rmak için gerekli tüm

fonksiyonlar› sa¤lar. 20'den fazla türden farkl› geri besleme sistemlerine

do¤rudan ba¤lanabilir. Tüm servo amplifikatörler, EN 954'ün kategori

3'üne uygun olarak “emniyetli durufl” (reset kilitleme) özelli¤ini içerir.

AS seçene¤i (reset kilidi), kurulum ve bak›m esnas›nda son derece

kapsaml› bir emniyet sa¤lar ve flebeke kontaktörlerinin y›pranmas›n›

ve bozulmas›n› azalt›r. Sadece tek bir kumanda sürücüyle motor

s›cakl›¤›n›, kumanda edici durumunu, verimlili¤i ve daha nicesini

kontrol edebilirsiniz.

P‹LZ TÜRK‹YE

Tel : +90 216 5452910

Fax : +90 216 5452913

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 24077 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 19552 giriniz.

LAZER BARKOD OKUYUCU

Küçük ve Ergonomik

ÜRÜN HABERLER‹

Zebex'in Z-6010 modeli oldukça küçük ve

ergonomik yap›s› ile dikkat çekiyor. Küçük

bir küp boyutlar›nda olan Z-6010 modeli

kolayl›kla kiosk, fiyat gör gibi cihazlarda

kullan›labiliyor veya turnike sistemlerine

entegre edilebiliyor. Masan›zda kullanmak

isterseniz çok küçük bir yer kapl›yor. Bununla

birlikte güçlü okuma kabiliyetine de sahip

olan Z-6010 modeli 20 lazer çizgisi ile

barkod okumada yüksek performans

sa¤l›yor. 20 cm okuma mesafesine sahip

olan model çoklu arabirim deste¤i ile bir

çok sisteme kolayl›kla entegre edilebiliyor. Ayn› okuyucuyu sadece

kablosunu de¤ifltirerek klavye, seri veya USB ba¤lant›l› olarak

kullanabiliyorsunuz. Z-6010 modeli çok yönlü bir barkod okuyucudur.

Bu özelli¤i sayesinde barkod sembolü okuyucunun önüne ne flekilde

tutulursa tutulsun okunabilecektir. Ayn› zamanda üzerinde yer alan

tufla basarak tek çizgi haline dönüfltürülebiliyor. Bu özelli¤i ile küçük

bir alanda çok say›da barkodun yer ald›¤› durumlarda hangi barkodun

okundu¤u tek çizgi sayesinde kolayl›kla anlafl›labilmektedir. Çok yönlü

durumda 1400 tarama h›z›na sahip olan model, tek çizgi haline

döndürüldü¤ünde 74 tarama h›z›na sahip oluyor. Stand› ile birlikte

sadece 200 gr a¤›rl›¤›nda olan bu model oldukça hafif ve küçük bir

barkod okuyucu.

B‹LKUR B‹LG‹SAYAR

Tel : +90 212 2757304

Fax : +90 212 2751582

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 23999 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22198 giriniz.


SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 19671 giriniz.

ÜRÜN HABERLER‹

TURBOMACH‹NERY KONTROL S‹STEM‹

Güvenilir ve Kolay Uygulanan

Triconex 25 y›l› aflk›n süredir yenilikçi

turbomachinery kontrol çözümleri

sunmaktad›r. Turbomachinery

kontrol çözümlerimiz, küçük 310SV

tek vanal› buhar türbin kontrolörlerinden,

kritik aplikasyonlar için

güçlü TS3000'e kadar genifl bir

yelpazeye yay›lmaktad›r. Triconex'in

turbomachinery kontrol sistemi,

TMR-Triple Modular Redundant

yap›ya sahip Trisen 3000, bugün

pazardaki en kabiliyetli sistemdir. Sadece en güvenilir ve uygulanabilir

sistem de¤il, ayn› zamanda uygulamas›, iflletmesi ve bak›m› en kolay

sistemdir. Herbir I/O modülü yedek bir slota sahiptir ve böylece

aktif modülde bir hata olmas› durumunda, olay an›nda yedek

modülün tak›labilmesine imkan verir. Yeni modül tak›ld›¤› anda,

Trisen 3000 otomatik olarak kontrolü bu modüle aktar›r. Tüm

türbin kontrol sistemlerinden ayr› olarak, Trisen 3000 s›cak yedeklere

sahiptir. Trisen 3000'i üstün k›lan özelliklerinden sadece birkaç›

olan bu özellikler ve di¤er teknolojilerimizle biz, ana yat›r›m›n›z›,

bak›m ve e¤itim maliyetlerinizi azaltmak için, kontrol sisteminizdeki

“karakutular›” minimum, yat›r›m›n›z›n geri kazan›m›n› (ROI) maksimum

yapman›za yard›mc› olmak istiyoruz.

GSD A.fi.

Tel : +90 216 4584848

Fax : +90 216 3995374

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 24193 giriniz.

PVC FLEX‹BLE HAVA KANALLARI

Is› ‹zoleli

ISOAFS-PVC ›s› izoleli PVC

flexible hava kanallar›, yüksek

gerilimli helezon çelik tel ile

takviyeli, son derece mukavim

takviyeli PVC fleritlerden mamül,

üzeri cam yünü izoleli, çok amaçl›

bir ›s› izoleli hava kanal›d›r.

‹zolasyon malzemesinin üzerine

polyetilen bir d›fl ceket yani nem

bariyeri giydirilmifltir. Yüksek

mukavemet ve afl›r› titreflimli

ve/veya sürekli hareketlilik

gerektiren sistemler için özel

olarak dizayn edilmifltir. Ürün,

düflük ve orta bas›nçta çal›flan

klima, havaland›rma, egzost ve benzeri flartland›r›lm›fl hava aktar›m

sistemleri için son derece uygun ve verimlidir. Is› kayb› ve/veya

kazanc›n› engeller, yo¤uflmay› önler. Menfez, anemostad, difüzör

v.b gibi her türlü hava da¤›t›m ve toplama elemanlar›yla birlikte

kullan›labilir. Oval, yuvarlak ve köfle birleflme yerlerinde montaj›

kolayd›r. Son derece yüksek esneme, bükülme ve s›k›flt›r›labilme

özelli¤ine sahiptir. Montaj›, tafl›nmas› ve stoklamas› kolay ve pratiktir.

Ürün, birçok solvent, asit ve bazlar›n direkt temas›na dahi dayan›kl›d›r

ve atefli devam ettirmeme özelli¤ine sahiptir.

AFS BORU

Tel : +90 312 3954860

Fax : +90 312 3954868

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 23988 giriniz.


46

MAYIS-HAZ‹RAN 2008

KOMB‹ BORUSU

Korozyon Oluflturmaz

Al›n Düzetme Aparat› ve

Dizayn Özel Kaynak Paftas›

ile 3 patentli bir sistem olan

Dizayn Oksi Plus Kombi

borusu, trafllama ad› verilen

folyo soyma ifllemini ortadan

kald›rm›flt›r. Dizayn, bu

teknoloji ile tesisatç›n›n

zaman kayb›n›, kas

yorgunlu¤unu ve t›rafllama

ile al›namayan, boru

yüzeyinde kalan folyonun ikinci bir ifllemle kald›r›lmas›n› engellemifltir.

Di¤er folyolu borularda folyosuz bölgelerden sisteme giren oksijen,

suya ulafl›r ve neticesinde korozyon oluflur. Oksijen giriflinin sürekli

olmas› radyatörlerin, kazanlar›n delinmesine, pompalar›n ar›za

yapmas›na ve enerji sarf etmesine neden olur. Dizayn Oksi Plus

Kombi Borusu oksijen moleküllerini geçirmez ve sistemde korozyon

olmaz. Dizayn Oksi Plus kombi borusu sehim yapmaz. Oksi Plus

Kombi Borular›n›n k›sa parçalar› da rahatça kullan›labildi¤inden fire

miktar› en aza indirilir. Boru israf› önlenir. Dizayn Oksi Plus kombi

borusu folyonun ortada olmas› nedeni ile standart d›fl› çap ölçüsüne

sahip olmayan tek folyolu borudur. Ayr›ca folyo ortada oldu¤undan

görünen renk gri de¤il, tam beyazd›r. Bu özelli¤i sayesinde ekleme

parçalar›yla ayn› renk uyumu sa¤lar ve estetik aç›dan görüntü

bozuklu¤u oluflturmaz.

D‹ZAYN GRUP

Tel : +90 212 8865741

Fax : +90 212 8865193

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 24023 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 23739 giriniz.

OEM RADYO ALICI-VER‹C‹

868MHz

ÜRÜN HABERLER‹

SYDMA KONTROL,

distribütörü oldu¤u Frans›z

ATIM firmas› taraf›ndan

üretilen ve kablosuz

otomasyon çözümleri

gelifltiren firmalar›n merakla

bekledi¤i OEM RF

modüllerini tan›tt›. ARM-

C8, seri port arabirimine

sahip herhangi iki mikrokontrolörlü cihaz›n kablosuz olarak ba¤lant›s›n›

sa¤layacak yüksek performansl› OEM radyo al›c›-vericidir. Sadece 4

uç (5 ya da 3 VDC besleme, GND, RxD ve TxD) ba¤lant›s› ile

kullan›ma haz›r hale getirilir. RF haberleflme h›z› standart 19200 bps

dir. Yüksek hassasiyeti ile uzun mesafelerde bile kullan›labilir. (aç›k

görüflte 2Km ye kadar) Standart Hayes komutlar› ile konfigüre

edilebilir. Transparent ve securized modlar›, avrupa standard› lisanss›z

kullan›m imkan›, 64X32X4mm boyutlari ve 10g a¤›rl›¤› ile kablosuz

otomasyon tasar›mc›lar› için ideal bir RF OEM modüldür. SYDMA

KONTROL'ün di¤er endüstriyel ARM-SE/D/S radyo modemleri ile

bire bir uyumlu olan ARM-C8, kablosuz PLC, sensör ba¤lant›lar›,

kablosuz güvenlik kameralar›n›n kontrolleri, telemetry, göstergeler,

yol iflaretleri, konveyör ve dönen kreynler gibi mobil araçlar› da

içeren pek çok uygulama için idealdir.

SYDMA KONTROL

Tel : +90 216 3396247

Fax : +90 216 3276355

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 24111 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 24238 giriniz.


ÜRÜN HABERLER‹

SIVI DEB‹METRES‹

Ultrasonik, Sabit Tip

Ultrasonik debimetre teknolojisinde tart›flmas›z en güvenilir

markalardan biri GE Sensing Panametrics ürünü olan Sabit tip

ultrasonik debimetreler prosesinizde ölçüm yapmak istedi¤iniz

noktalarda çözüm orta¤›n›z. Genifl bir boru çap› aral›¤›nda çal›flan

sabit tip ultrasonik debimetreler, tasar›m›, geliflmifl menüsü, farkl›

sensör seçenekleri ile de öne ç›kmakta. Panametrics AT868 model

sabit tip ultrasonik debimetresi su, içme suyu, at›ksu, ›s›tma ve

so¤utma suyu ve di¤er pek çok s›v› uygulamas›nda kullan›labilir.

Clamp-on transdüserleri sayesinde boruyu kesmeniz, delmeniz ve

prosesinizi durdurman›z gerekmez. Baflka noktada ölçüm yapmak

istedi¤inde boru çaplar›n›n uyumlu olmas› durumunda oraya

tafl›yabilirsiniz. Ölçüm prensibi patentli korelasyon transit-zaman

tekni¤i olan bu debimetrenin hassasiyeti okuman›n % 5'i dir. Tek

kanal/çift kanal opsiyonu olan bu cihazin çal›flma s›cakl›k aral›¤› -40°C

ila 150°C'dir (opsiyonel 230 °C'ye kadar). Proses flartlar›n›za uygun

sabitleme ekipmanlar› ve tafl›ma çantas› cihaz ile sunulur. Boru çap›

aral›¤›: 12.7 mm-7,6 m.'dir.

ENOTEK

Tel : +90 212 2881258

Fax : +90 212 2755893

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 24038 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22082 giriniz.

ENDÜSTR‹YEL YIKAMA MAK‹NELER‹

Ya¤ Alma, Durulama, Kurutma Aflamal›

Endüstriyel Y›kama Makinesinde

temizlenecek parçalar özellikleri ve

flekillerine göre, y›kama sepetine

yerlefltirilerek veya parça asma aparatlar›na

dizilerek, makinenin temizleme haznesinde

dönen tambur üzerine yüklenirler.

Temizleme prosesi Ya¤ Alma, Durulama,

Kurutma olmak üzere üç aflamada

gerçekleflir. Birinci aflama s›ras›nda

temizleyici kimyasal bas›nçl› olarak, pompa

ve nozullar vas›tas› ile, tambur üzerinde

dönmekte olan malzemelerin üzerine

püskürtülür. ‹lk y›kama aflamas›ndan sonra

y›kama ifllemi durarak y›kanan parçalar›n üzerindeki kimyasal›n

süzülmesi için damlama süresi mevcuttur. Damlama ifllemi bittikten

sonra temizlik tank›n›n boflaltma klepesi kapan›r ve durulama pompas›

çal›flarak yine nozullar vas›tas›yla durulama ifllemi yap›l›r. Durulama

süresinin dolmas›yla temizlik ifllemi biter. Temizlik iflleminden sonra

kabin üzerinde bulunan fan ve rezistanslar devreye girerek kurutma

ifllemini bafllat›r. Kurutma ifllemi s›ras›nda; fan vas›tas› ile kabin

içerisinden emilen hava rezistanslar üzerinden geçirilerek ›s›t›l›r ve

tekrar içeriye bas›l›r, bu ifllem LOGO (mini PLC sistemi) üzerinden

ayarlanan süre kadar devam eder. Süre sonunda otomatik olarak

pnomatik kapak aç›l›r ve ifllem tamamlanm›fl olur.

ELS‹SAN MAK‹NA

Tel : +90 224 3841065

Fax : +90 224 3841068

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 24033 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 19039 giriniz.

47

MAYIS-HAZ‹RAN 2008


48

MAYIS-HAZ‹RAN 2008

ENDÜSTR‹YEL I/O KARTLARI

Optik ‹zolasyon ve Direkt Sürüfl Yetenekleri

PC tabanl›, veri toplama ve kontrol amaçl› kullan›lmak üzere tasarlanm›fl

PCI, PXI ve USB I/O kartlar› tek bafllar›na sunduklar› çözüm olanaklar›

ile öne ç›kmaktad›r. Özellikle optik izolasyon sayesinde kart ve sistem,

gerilim dalgalanmalar›na karfl› koruma alt›na al›nm›fl olur. Böylece

harici izolasyon bileflenlerine olan ihtiyaç ortadan kald›r›larak maliyet

etkin bir çözüm elde edilir. Kart üzerinde bulunan role ç›k›fllar›, donan›mlar›n

direkt olarak sürülmesine imkan verir, ayr›ca High-Drive

özelli¤i ile 50V 'a kadar dijital girifl - ç›k›fl elde edilebilir. Multiplexer

modülleri ile analog ve dijital her bir kanal›n 32 kanala geniflletilmesi,

özellikle yüksek say›da kanal ihtiyac›na sahip uygulamalar için pratik

bir çözüm sa¤lar. Endüstriyel kompakt PC ve RTU modülleri, Ethernet

ve USB haberleflme olanaklar›, PXI geniflleme yuvalar› ile saha

uygulamalar› için çözümler sunar. Tüm veri toplama ve kontrol

donan›mlar›n›n sahip oldu¤u ME-iDS sürücü sistemi sayesinde,

Windows ve Linux platformlar› üzerinde C/C++, Python, LabVIEW,

Vee Pro ve daha birçok yaz›l›m gelifltirme ortam›nda uygulama

gelifltirilebilmektedir.

MARMATEK

Tel : +90 216 4421090

Fax : +90 216 3522075

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 24048 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 23970 giriniz.

PLAST‹K TUTAMAKLAR

A¤›r Koflullara Dayan›kl›

ÜRÜN HABERLER‹

Plastikten üretilen tutamaklar, en

a¤›r çal›flma koflullar›na dahi

dayanabilmektedirler. Ürünün

plastikten üretilmesi, ürünün

kullan›c›lar›n farkl› kullan›m alanlar›na

göre uyarlanabilmesine imkân

vermektedir. Tüm hava flartlar›na,

a¤›r kullan›m koflullar›na, ya¤lanmaya

ve darbeye dayan›kl› olarak

üretilebilmektedirler. Kullan›m öncesinde ve s›ras›nda meydana

gelebilecek bir çarpma etkisiyle k›r›lmazlar. ‹stenilen metrik ya da

Whitworth ölçülerde, istendi¤i takdirde kör çekirdek kullan›larak

çeflitli çekirdekler ile üretim yap›labilmektedir. Ek olarak M3, M20

çaplar› aras›nda 280 mm'ye kadar istenen tüm c›vata boylar›nda

üretim yap›labilmektedir. Çekirdekler iste¤e ba¤l› olarak çinko ya da

pirinç kaplama, pirinç ya da paslanmaz çelik olarak uygulanabilir.

Plastik tutamaklar sanayi makineleri, g›da makineleri, mutfak ekipmanlar›,

araç koltuklar›, büro koltuklar›, mobilyalar, elektrik pano ve ekipmanlar›,

mentefleli kal›plar, konveyörler daha pek çok yerde kullan›labilmektedir.

Plastik tutamak gurubu içerisinde muhtelif boy ve renkte topuzlar,

kald›r - çevirler, sabit veya katlan›r kollu volanlar, sustal› kollar, armut

ellikler, U ellikler ve ayaklar yer almaktad›r. Plastik tutamaklar serisi

tamamen yerli üretimdir.

ÖZMETAL PLAST‹K

Tel : +90 224 4412376

Fa x: +90 224 4410969

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 24056 giriniz.


ÜRÜN HABERLER‹

HIZ KONTROL C‹HAZLARI

CFW 09 Serisi Frekans Konvertörleri

WEG CFW-09 Serisi üç fazl› indüksiyon motorlar› için dünyan›n en

avantajl› teknolojisi ile birlefltirilmifltir. Vektör teknolojisi, yeni jenerasyon

WEG h›z kontrol cihazlar›nda V/F, sensörsüz vektör, kapal› döngü

vektör (enkoderli) tekniklerinin bir arada kombine edilmesine izin

verir. Bu bulufl, ayr›ca frenleme torku istenen uygulamalarada

uyarlanm›flt›r. Opsiyonel frenleme olarak adland›r›lan bu yenilik,

kolayl›k sa¤layarak baz› uygulamalar için ihtiyaç olan dinamik frenleme

direncini ortadan kald›r›r ve daha az yer kaplayan ekonomik bir

çözüm sunar. Tüm bu avantajlar›n yan›s›ra RISC32 bit ifllemci ile

yüksek performans, LCD ya da LED ekranl› sökülebilir ak›ll› tufl tak›m›,

de¤iflken ya da sabit tork ayarlamalar›, kolaylaflt›r›lm›fl devreye alma

ve programlama, DC ba¤lant› uygunlu¤u, Fieldbus network iletiflim

için ProfibusDP ya da Devicenet ayr›ca ModbusRTU seçenekleri,

çözüm sundu¤u genifl güç aral›¤› (1.1kW-1.100kW); Fanlar, merkezi

pompalar, makineler, tafl›ma kemerleri, de¤irmenler, kurutucular,

f›r›nlar, testereler, kar›flt›r›c›lar, çalkalay›c›lar, kesme ve kaynatma

makineleri, ölçme pompalar› ..vb gibi uygulamalar için vazgeçilmez

bir çözüm olacakt›r.

DAL ELEKTR‹K MOTORLARI

Tel : +90 212 4515605

Fax : +90 212 4515635

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 24019 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 23290 giriniz.

SANPA SEO CAD&CAM

%100 Yerli Tasar›m ve ‹flleme Program›

SANPA SEO CAD&CAM ile hem

tasar›m hem de iflleme k›sm› bir

program içerisinde bütünlefltirilmifl olup,

kullan›c›ya esnek ve kullan›m› kolay bir

arayüz sunulmufltur. 3 boyutlu düzlem

içinde her türlü çizim ifllemleri

gerçeklefltirilebilir. Yap›lan bu çizimler

“Cam” modülü ile 3 eksende tan›mlanabilir ve ISO standartlar›nda

“G” ve “M” kodlar› oluflturulabilir. Her türlü 3 boyutlu yüzey

tan›mlanabilir. 2 boyutta her türlü matematik denkleminin grafi¤i

çizebilir ve bu grafik uygulamalarda tatbik edilebilir. 2 boyutlu çizilmifl

çizimler 3 boyutlu çizime kolayl›kla çevirilebilir ya da çizim tamamen

3 boyutlu olarak yap›labilir. Popüler Windows fontlar› kullan›larak

vektörel yaz›lar yaz›labilir ve bu yaz›lar kolayl›kla ifllenebilir. Bir çok

çizim yöntemi kullan›larak “çizgi, daire, yay, e¤ri, elips, ölçü çizgisi”

ifllemleri yap›labilir. Yap›lan bu çizimler boyutland›r›labilir ve tüm

özellikleri de¤ifltirilebilir. Resim ve yaz› eklenebilir. Daha önceden

tan›mlanm›fl 3 boyutlu kat› modeller eklenebilir ya da kullan›c›n yapt›¤›

çizimlerin kat› modellemesi yap›labilir. Katman (Layer) özelli¤i ile

çizimler katmanlarda çizilebilir ve onlara ortak özellikler verilebilir.

4 bölgeli görünüm özelli¤i ile ayn› anda çizim istenilen aç›dan gerçek

zamanl› olarak görünür ve istenen düzlemde çizim ifllemi gerçeklefltirilir.

Nesne ekleme özelli¤i kullan›larak daha önceden yap›lan çizimler,

tek bir dokunuflla çal›flmaya eklenebilir.

SANPA OTOMASYON

Tel : +90 216 31331 13

Fax : +90 216 3133112

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 24097 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22186 giriniz.

49

MAYIS-HAZ‹RAN 2008


50

MAYIS-HAZ‹RAN 2008

2A Mühendislik

4A Elektrik Elektronik

Abana Motorsan

ABB Türkiye

ABC Elektrik

AFS Boru

Ajan Elektronik

Ak›flkan Otomasyon

Alaçam Teker

Alhan Ça¤r›

Artesis

Asa

Ascon

Atlas Copco

Axium Process

Balluff Sensör Otomasyon

Bartec

Bass Instruments

Baumer

Baumüller

Beckhoff

Bilkur Bilgisayar

Borflen Boru

Bürkert

CB Otomasyon

CC-Link Ortak Birli¤i

Clippard

Comsoft

Dacel Mühendislik

Dal Elektrik Motorlar›

Dizayn Grup

Do¤ufl Vana

Doruk Endüstri

Dönüflüm Endüstri

Durko

MAYIS 2008

Automotive Testing

6 - 8 May›s

Stuttgart, Almanya

www.testing-expo.com

IFAT

5 - 9 May›s

Munich, Almanya

www.ifat.de

Sensor +Test

6 - 8 May›s

Nuremberg, Almanya

www.sensor-test.com

EMAF

14 - 15 May›s

Frankfurt, Almanya

www.arcweb.com

PTA-North West

14 - 16 May›s

St-Petersburg, Rusya

www.pta-expo.ru

PCIM

27 - 29 May›s

Nuremberg, Almanya

www.mesago.de

45

43

44

16, 24, 32

16

45

29

6, 14, 30

28

28

43

49

37

7

41

16, 30

32

14, 22, 41

34

32

6, 16, 28, 51

44

47

32

18

21

24

34

14, 26, 35

15, 38, 49

46

30

28

8, 14, 26, 47

27, 34

Bu say›da yer alan Firmalar

Durmazlar Makine

EDS Elektronik

Elektra Elektronik

Elettrotec

Elsisan Makina

Emikon Otomasyon

Enotek

Eruz Elektrik

Esit Elektronik

Fluke Europe

Gate Elektronik

GSD Afi

Hensel Elektrik

HIMA

HMS

Honeywell

Indumicro.com

Infratron

ifm Electronic

‹lker Elektronik

K.A. Schmersal

Kübler

Lenze

Market Elektrik Otomasyon

Marmatek

Mikrohost Sistem

Mini Motor

Moeller Elektrik

Nel Elektronik

Noax Technologies

Nord-Remas Redüktör

Nurifl

Omega Engineering

Omron Electronics

One RF

26

18

22

42

47

24, 41

19, 36, 47

20

25, 38

8, 40

26

2, 36, 45

10

34

34

4

28

48

24

22

32

34

34

26

14, 36, 48

20

49

52

20

32

33

20

12

20

34

Yurt içi / d›fl› Fuar Takvimi

Fluidtrans Compomac

BIMAN - BIAS

27 - 30 May›s

Milano, ‹talya

www.fieremostre.it

XYLEXPO

27 - 31 May›s

Milano, ‹talya

www.xylexpo.com

HAZ‹RAN 2008

Industrial Automation & Control Expo

Test & Measuremens + Senser Expo

4 - 6 Haziran

Shanghai, Çin

www.sh-wes.com

Automatica

10 - 13 Haziran

Munich, Almanya

www.automatica-muenchen.de

Optatec

17 - 20 Haziran

Frankfurt, Almanya

www.optatec-messe.de

EYLÜL 2008

MSV

15 - 19 May›s

Brno, Çek Cumhuriyeti

www.bvv.cz

Cable & Wire

18 - 21 May›s

Istanbul, Türkiye

www.cablefair.com

Motek

22 - 25 May›s

Stuttgart, Almanya

www.motek-messe.de

Interplas

23 - 25 May›s

Birmingham, ‹ngiltere

www.interplas-expo.com

Intertool

Moscow, Russia

www.msi-fairs.com

Mesurexpo

23 - 25 May›s

Paris, Fransa

www.mesurexpo.france

Otes Elektronik

Özdisan Elektronik

Özmetal Plastik

Peli Products

Penta Otomasyon

Petek Teknoloji

Phoenix Contact

Pilz Türkiye

Plast-o-matic valves

Protek Teknik

Puls Elektronik

PVD Proses Vana

Ram Limited

Raytek

Sabic Innovative Plastics

Sanpa Otomasyon

Semikron

Set Teknik Emniyet

Sew Eurodrive

SICK Türkiye

Simeks

Sisel Mühendislik

Smalley Europe

SMS Sanayi Malzemeleri

Staubli

Sydma Kontrol

Teksan Hidrolik Rakor

Tempa Pano

Testo

Ünal Kardefl

Üniversa

Ünveren

VIPA

Wago Elektronik

Weidmüller

Industriële Week 2008

30 Eylül - 3 Ekim

Utrecht, Hollanda

www.vnuexhibitions.com

EK‹M 2008

BIMU

3 - 7 Ekim

Milano, ‹talya

www.bimu-sfortec.com

Vienna-Tec

7 - 10 Ekim

Vienna, Avusturya

www.vienna-tec.at

Fakuma

14 - 18 Ekim

Friedrichshafen, Almanya

www.fakuma-messe.de

Materialica

14 - 16 Ekim

Munich, Almanya

www.messe-muenchen.de

Systems

21 - 24 Ekim

Munich, Almanya

www.systems-world.de

20

12, 24

48

34

18, 31

13, 26, 30

16

44

28

22

16

18

14, 30, 43

46, 34

40

49

40, 46

12

18

24, 34

12

42

44

12

4, 11, 39

46

18

17

5, 10, 42

9, 22

22

30

34

12, 23

38

More magazines by this user
Similar magazines