24.08.2013 Views

Eskam Tanıtım Broşürü - Esenler Belediyesi

Eskam Tanıtım Broşürü - Esenler Belediyesi

Eskam Tanıtım Broşürü - Esenler Belediyesi

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

işverenle işsizleri

buluşturuyoruz

işsizliğe çare

oluyoruz!

ESKAM

Esenler Belediyesi

KARiYER MERKEZi

ESENLER

BELEDiYESi

www.esenler.bel.tr


www.esenler.bel.tr


ESKAM ESENLER

Esenler Belediyesi

BELEDiYESi

KARiYER MERKEZi

Yirminci yüzyılda yaşanan baş döndürücü gelişmeler

dünyadaki bütün toplumlarda derin dönüşümlere

sebep olmuştur. Bu dönüşüm iş gücü açısından

değerlendirildiğinde niteliğin ön plana çıktığını

görmekteyiz. Nitelikli işgücünün oluşturulmasında

eğitimin artan önemi, hem devlete hem de özel kişi ve

kuruluşlara yeni arayışları zorunlu kılmıştır. Diğer yandan

bir makro ekonomi meselesi olan istihdam alanında

yerel çözüm adımlarının önemi her geçen gün

artmaktadır.

Yerel yönetimler bağlamında Türkiye’de bir ilk olduğunu

düşündüğümüz bu çalışmanın, nitelikli işgücü, eğitim

ve istihdam konularında önemli bir katkı oluşturması

en büyük ümidimizdir. Esenler Kariyer Merkezi

Türkiye’nin geleceğinin inşası için bir kurumun döktüğü

alın teri olarak değerlendirilmelidir. Bu alın terinin

bundan sonra yapılacak istihdam çalışmalarına ilham

oluşturması dileğiyle…

M. Tevfik Göksu

BELED‹YE BAfiKANI

01


02

ESKAM NEDİR?

Dünyadaki hızlı değişime paralel olarak birçok sektörün öneminin süratle artması veya

azalması gerçeği, diğer taraftan ekonomik unsurların etki sahalarının ulusal veya

bölgesel olmaktan çıkıp küresel bir boyut kazanması, ülkeleri, istihdam olgusunu daha

hareketli bir zemin üzerinde tekrar düşünmeye mecbur etmektedir.

Ulusal politikalarda işsizlik sigortası gibi bilinegelen pasif istihdam tedbirlerinden, aktif

istihdam tedbirlerine geçilmesi gerektiğinin de işaretlerini veren bu hızlı değişim

1990’larla birlikte istihdam merkezli sosyal politikalara yönelişi başlatmıştır.

90’lı yıllarda başlayan bu süreç aradan geçen 20 yılda yaşanan küresel ve ulusal

ekonomik taleplerle biçimlenmiş ve yerel bir biçim kazanmıştır. İstihdama ilişkin

sorunlar bütününe makro bir yaklaşım olmalıdır. Sorunun bileşenlerinin tespiti gerek

merkezi gerek yerel birimler tarafından tek tek yapılabilir. Ancak çözüm mutlaka bütün

birimlerin katılımıyla hazırlanacak bir strateji çerçevesinde ve uygulamada sağlanacak

mutlak bir koordinasyonla mümkün olabilecektir.

Bu anlamda Esenler Belediyesi soruna ilişkin derinlikli bir yaklaşım çerçevesinde

çalışmalarını şekillendirmektedir. İstihdamın yerinden yönetimi için Esenler Belediyesi

bünyesinde ESKAM (Esenler Kariyer Merkezi) kurulmuştur.

Eskam, iş ve işçinin klasik buluşma biçimlerine eğitim fonksiyonunun eklenmesiyle

oluşturulmuş yerel bir sosyal projedir. Bu proje sadece işsizlerin iş imkânlarından

haberdar olmasını değil, aynı zamanda işsizliğin “kalitesi” üzerinde de etkin bir politika

üretilmesini ve uygulanmasını kapsar.

Esenler Belediyesi Kariyer Merkezi (ESKAM), küresel bir sorun haline gelen işsizliğe

çözüm önerileri sunmak, mesleki ve teknik eğitimler ile nitelikli işgücü yetişmesine

katkı sağlamak ve aday işgücü-işveren eşleştirmesi ile istihdam sağlamak amacıyla

2009 yılından bu yana görev yapmaktadır.


ESKAM ESENLER

Esenler Belediyesi

BELEDiYESi

KARiYER MERKEZi

Küresel bir sorun olan işsizliğe,

yerel çözümler üretmek

düşüncesiyle kurulan ESKAM;

İşsizlerin iş talepleri ile işverenlerin

eleman taleplerini kayıt altına alıyor.

İşsizleri, İşveren talepleri

doğrultusunda yetenek ve

vasıflarına uygun işlere

yönlendiriyor.

Mesleki eğitimler vererek, vasıfsız

işgücünü vasıflı çalışanlara

dönüştürüyor.

03


04

Esenlerin Demografik Yapısı

Merkezimizin faaliyetlerinin daha etkin yürütülebilmesi için, rutin faaliyetlerin dışında

yapılacak proje çalışmalarında, hedef kitlenin demografik bilgileri büyük önem arz

etmektedir. İstatistiksel verilere dayanarak yapılacak olan belirlemeler ile maksimum

verim elde edilebilir. Bu çerçevede yaş ve eğitim kriteri göz önüne alınarak oluşturulan

yerel ve ulusal veriler aşağıda verilmiştir.

Yaş Grubu

0–14

15–24

25–34

35–44

45–54

55 ve üzeri

Toplam

Erkek

66.854

40.857

48.786

36.517

24.806

18.342

236.162

Kadın

63.125

40.862

44.647

33.288

22.583

20.715

225.220

Toplam

129.979

81.719

93.433

69.805

47.389

39.057

461.382

Yaş/Cinsiyet grubuna göre ilçe merkezi nüfusu

Eğitim Durumu

Okuma Yazma Bilmeyen

Okuma Yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen

İlkokul mezunu

İlköğretim mezunu

Ortaokul veya dengi okul mezunu

Lise veya dengi okul mezunu

Yüksekokul veya fakülte mezunu

Yüksek Lisans mezunu

Doktora mezunu

Bilinmeyen

0-6 yaş

Toplam

Sayı

14.729

90.872

109.558

92.393

17.540

55.867

13.897

673

204

13.495

52.154

461.382

Yüzde

28,17%

17,71%

20,25%

15,13%

10,27%

8,47%

100,00%

Eğitim Durumuna göre ilçe merkezi nüfusu

Yüzde

3,19%

19,70%

23,75%

20,03%

3,80%

12,11%

3,01%

0,15%

0,04%

2,92%

11,30%

100,00%


ESKAM NELER YAPIYOR

ESKAM ESENLER

Esenler Belediyesi

BELEDiYESi

KARiYER MERKEZi

İşsiz vatandaşımızı vasıflarına uygun işe yerleştiriyoruz.

Her gün en az 100 kişinin iş bulmak için müracaat ettiği ESKAM’da yapılan tüm iş

başvuruları kayıt altına alındıktan sonra işsizlerin eğitim düzeyleri ve yeteneklerine

göre kategorize edilerek veri tabanı oluşturuluyor.

Yaş Cinsiyet İlköğretim

18-25

yaş

26-35

yaş

36-45

yaş

46 ve

üzeri

yaş

Erkek

Bayan

Erkek

Bayan

Erkek

Bayan

Erkek

Bayan

Erkek

Toplam

Bayan

Genel Toplam

994

491

1249

589

968

691

725

320

3936

2091

6027

Eğitim Durumu

Lise ve

Dengi

Okul

550

681

486

476

189

148

64

29

1289

1334

2623

Önlisans Toplam Genel

Lisans

Toplam

202

267

86

119

20

26

ESKAM Veritabanına kayıtlı “Yaş/Eğitim/Cinsiyet” durumuna göre sınıflandırılmış işgücü sayısı

3

4

311

416

727

123

168

190

165

33

24

8

4

354

361

715

1869

1607

2011

1349

1210

889

800

357

5890

4202

Merkezimize başvuruda bulunan yaklaşık 6.000 kişi

istihdam edilmiştir.

3476

3360

2099

1157

10092

05


06

İş arayan da işçi arayan da ESKAM'da

İşverenle iş arayanları buluşturan Esenler Belediyesi'nin istihdam merkezi ESKAM

(Esenler Kariyer Merkezi), umut kapısı olmaya devam ediyor.

İşverenlerin eleman

taleplerini de değerlendiren

ESKAM, işçi arayan şirketlerle

tek tek bağlantıya geçerek,

işsizlerle işverenleri bir araya

getiriyor ve yüz yüze

görüşmelerini sağlıyor.

Böylece önceden belirlenen

randevu günü ve saatine

göre; ESKAM’a iş görüşmesi

için gelen iş arayanlar,

kendilerine uygun çeşitli

meslek dallarında

yeteneklerine göre işlere

yerleştiriliyor.


İşverene lojistik destek

ESKAM ESENLER

Esenler Belediyesi

BELEDiYESi

KARiYER MERKEZi

ESKAM’a sadece iş arayanlar değil Türkiye’nin önde gelen

şirketleri ihtiyaçları doğrultusunda vasıflı ve vasıfsız işçi

almak için müracaat ediyor.

Bugüne kadar binlerce işsize umut olan ESKAM, iş dünyasının emek talebi nabzını

tutarak işverenlere lojistik destek de sağlıyor. İşverenlerin sektör bazında ve meslek

gruplarına göre ihtiyaç duydukları iş alanlarında, işçi bulmalarına yardımcı olmak için

meslek edindirme kursları düzenleyen ESKAM, vasıflı elemanlar yetiştirerek yeni

istihdam alanları oluşturuyor.

ESKAM her yaştan işsize ümit olmaya

devam ediyor.

07


08

ESKAM Meslek Edindirme Kursları

Düzenliyor

İşsizlik sorununun çözümünde en büyük engel, işgücünün mesleki vasıflardan

yoksun olmasıdır. İŞKUR ile işbirliği içerisinde işsizlik sorununa çözüm arayan ESKAM,

bir yandan işsizlere iş imkânı sunarken diğer yandan ise; meslek edindirme kursları

ile nitelikli personel yetiştirmeyi sağlıyor.

ESKAM; hem belediyemizin imkânlarını kullanarak hem de ilgili kurum ve

kuruluşlarla ortak çalışmalar yürüterek, istihdamın geliştirilmesine katkıda bulunmak

amacıyla mesleki eğitimler düzenliyor.

Bu amaçla Esenler Belediye Başkanlığı, İŞKUR İstanbul İl Müdürlüğü, Esenler

Kaymakamlığı ve Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol

kapsamında;

• Acente Elemanı

• Bakıcı Anne

• Bayan Terziliği

• Bebek Bakıcılığı ve Eğiticiliği

• Bilgisayar Destekli Muhasebe

• Bilgisayar İşletmenliği

• Bilgisayar Programcılığı

• Büro Yönetimi ve Sekreterlik

• Yönetici Sekreterliği

• Cilt Bakımı ve Güzellik Uzmanlığı

• Dış Ticaret Ofis Elemanı

• Elektrik Tesisatçısı

• Ev-Büro-Kurum Temizliği

• Girişimci Yetiştirme

• Grafik Tasarımcısı

• Hukuk Sekreterliği

• Lojistik Destek Hizmetleri

• Modelistlik

• Ön Muhasebe

• Pazarlama ve Promosyon satış elemanı

• Perakende Satış Elemanı,

branşlarında meslek kursları açılmış ve bu kursları başarıyla tamamlayan 2202 kursiyer

meslek sahibi olmuştur.


Moda Tasarım Akademisi

ESKAM ESENLER

Esenler Belediyesi

BELEDiYESi

KARiYER MERKEZi

Belediyemiz , Gazikent Üniversitesi ve Tekstilkent Sanayici ve İşadamları derneği işbirliği

ile meslek edindirme kursları kapsamında modelistlik ve moda tasarımı alanında

kursları düzenlemiştir. 300 vatandaşımızın yararlanacağı şekilde organize edilen bu

kurslardan 150 kişi mezun olmuş ve istihdam edilmişlerdir.

İlmek İlmek Emek

ESKAM’ın başlattığı önemli bir mesleki eğitim çalışması olan El Halısı

Dokumacılığı Kursu da Türkiye’de istihdam çalışmaları için örnek teşkil edecek

bir proje niteliğindedir.

İşsiz ev kadınları ve genç kızları meslek sahibi yaparak aile bütçelerine katkı

sağlamak amacıyla Esenler Belediyesi Kariyer Merkezi ESKAM ile İŞKUR’un

ortaklaşa hayata geçirdiği El Dokuma Halı Kursu ilk halısını üretti. 50 tezgâhta

100 ev kadını ve genç kız, kursta 25 gün teorik eğitim aldı. Kursiyerler, daha

sonra bu teorik eğitimlerini pratiğe çevirdiler ve yün - floş karışımlı iplikten

halı dokumaya başladılar. Tecrübeli 4 öğretici eşliğinde, geleneksel Türk

motiflerinden örnek alınarak ilmek ilmek işlenen desenler, 35 gün sonra güzel

bir halı olarak ortaya çıktı.

09


10

50 tezgâhta çalışan 100 kursiyer, halı dokumayı öğrenerek,

çalışmanın ve üretmenin verdiği mutlulukla eğitimlerini

tamamlamışlardır.


ESKAM ESENLER

Esenler Belediyesi

BELEDiYESi

KARiYER MERKEZi

Halı Kursunun Yeni Adresi Giyimkent

%70’lere varan doluluk oranıyla her geçen gün cazibesinin artması yanında Esenler’de

yaşayan ve çalışmak isteyenlere de umut kapısı olan Giyimkent, Esenler Belediyesi

Kariyer Merkezinin başlattığı halı kursunun yeni adresi olmaya hazırlanıyor.

Giyimkent İş Merkezi’nin giriş ve asma katında kasım ayının

sonunda açılması planlanan halı kursunda toplam 100

kursiyer eğitim görecek. 50 büyük tezgahta, 5 eğitmen

tarafından 3 buçuk ay boyunca eğitim alacak kursiyerlerin

dokuyacağı halılar iki büyük mağazada satışa çıkarılacak.

11


12

İşsizlik sorununun Esenler İlçesindeki çözüm noktası olmak

amacıyla geçtiğimiz yıl kurulan ESKAM, İstanbul’da istihdamın

merkezi olma çabasını, gayretle sürdürüyor.

ESKAM; Türkiye’ye

model oluyor

Esenler Belediyesi, istihdamı geliştirme çalışmalarında Türkiye’de model belediye

seçilmiştir. Bu sebeple Belediye Başkanımız M.Tevfik Göksu tarafından, Çalışma ve

Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca düzenlenen toplantıda, Esenler Modeli Türkiye’ye ve

Dünyaya anlatıldı.

Bu çerçevede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü’nün

“Çalışma Hayatında Risk Grupları- Mesleki Beceri Kazandırma ve Duyarlılığı Artırma

Projesi” kapsamında çalışma hayatında engelli istihdamının artırılması amacıyla “Engelli

İstihdamında Ulaşabilirlik ve Yerel Yönetimler” konulu bir toplantı düzenlendi.

Ankara’daki Büyükhanlı Park Otel’de

düzenlenen ve 3 gün süren

toplantının açılışında Esenler Belediye

Başkanımız Sayın M. Tevfik Göksu da

bir konuşma yaptı. Engellilerin

istihdamıyla ilgili yerel yönetimler

bağlamında nelerin yapılabileceğinin

düşünüldüğünde üzerinde durulması

gereken 3 temel başlığın olduğunu

kaydeden Göksu, “Birincisi; yerel

yönetimler ikincisi; istihdam üçüncüsü

de; engelliler” dedi.


ESKAM ESENLER

Esenler Belediyesi

BELEDiYESi

KARiYER MERKEZi

Esenler’den İstihdama Çözüm!

Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olan işsizliğe çözüm önerileri getirmek,

problemi milli bir proje olarak ele alıp çözümüne yönelik bir yol haritası çıkarmak

amacıyla, Balıkesir Üniversitesi ile birlikte düzenlediğimiz 2.Ulusal Türkiye’de İstihdam

Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu 13–14 Mayıs 2011 Tarihinde belediyemiz

ev sahipliğinde yapıldı.

13


14

Esenler Kültür Merkezi’nde gerçekleşen Sempozyum’un açılış

programına, Esenler Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Esenler

Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Balıkesir Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Mahir Alkan, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı

Mehmet Nuri Görenoğlu, Karsan Stratejik Planlama ve İş

Geliştirme Müdürü Kadir Üsküp ve çok sayıda Balıkesir

Üniversitesi öğrencisi ile Esenler Ticaret Meslek Lisesi’nden

öğrenciler katıldı.

Sempozyum boyunca çeşitli üniversitelerden akademisyenler ve iş dünyasının önde

gelen isimleri; İstihdamı Artırmaya Yönelik Projelerden, Devletin İstihdam Politikalarına,

Yerli ve Yabancı Sermayenin İstihdam Üzerindeki Etkisinden, İşsizliğin Toplumsal

Yaşama ve Aile Hayatına Yansımalarına kadar birçok konuyu masaya yatırdılar.


ESKAM ESENLER

Esenler Belediyesi

BELEDiYESi

KARiYER MERKEZi

İş Arayanlar

ve İşverenler

Bu Fuarda Buluştu

Türkiye İş Kurumu ve Belediyemiz işbirliği ile düzenlenen “2011 İstanbul İnsan Kaynakları

ve İstihdam Fuarı” 23-24-25 Mayıs 2011 tarihinde Tekstilkent Yönetim binasında

gerçekleştirildi.

Açılışını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Ömer DİNÇER’in yaptığı, 150

işletmenin stand açtığı ve iş başvurusu aldığı fuarı, Meslek lisesi ve üniversite öğrencileri

ile birlikte yaklaşık 50.000 vatandaşımız ziyaret etmiştir.

15


16

Tekstilkent Yönetim Binası'nda Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'nun ev

sahipliğinde gerçekleşen fuarın açılış törenine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof.

Dr. Ömer DİNÇER, Milletvekili Lokman Ayva, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İŞKUR

İstanbul İl Müdürü Muammer Coşkun, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Murat

Yalçıntaş, Esenler Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. İsmail Yüksek ve çok sayıda vatandaş katıldı.


ESKAM ESENLER

Esenler Belediyesi

BELEDiYESi

KARiYER MERKEZi

17


18

Toplum Yararına Çalışma Projesi (TYÇP)

İşverenle iş arayanları buluşturarak bugüne kadar binlerce işsize umut olan Esenler

Belediyesi Kariyer Merkezi (ESKAM), İŞKUR vasıtası ile yürütülen Toplum Yararına

Çalışma Programı kapsamında, park ve bahçelerde görevlendirilmek suretiyle, 5

Dönemde toplam 550 kişi istihdam edilmiştir.

Proje kapsamında Esenler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde bu dönem

istihdam edilecek 100 işçi için kura çekimi noter huzurunda, Esenler Belediyesi Konferans

Salonu’nda yapıldı.

Kimisi çığlık attı, kimisi gözyaşı döktü

İş arayan vatandaşları önceden tespit ederek tüm iş başvurularını kayıt altına alan

ESKAM’ın önceden yaptığı duyuruyu dikkate alan vatandaş kura çekilişini heyecanla

bekledi. Kura çekilişi iş için yapılan başvuranların kayıt altına alınmasının ardından

yapıldı. Çok sayıda kişinin heyecanlı ve meraklı bekleyişinin ardından başvuran 500

kişi arasından kura çekimi yapılarak 100 asıl 25 yedek kişi seçildi. Adeta tüm nefeslerin

tutulduğu kurada, vatandaşların birbirinden farklı hal ve davranışları ortama renk kattı.

İşe yerleştirilecek

işçiler Esenler

Belediyesi Park ve

Bahçeler Müdürlüğü

bünyesinde , mıntıka

temizliği, ağaç ve

çiçek dikimi, park ve

bahçelerin bakımı vs.

işlerle

görevlendirildiler.


ESKAM ESENLER

Esenler Belediyesi

BELEDiYESi

KARiYER MERKEZi

Esenler Kadın

İstihdamında da

bir kademe önde...

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın Sosyal İçerme ve Toplumsal Bütünleşme Küçük Ölçekli

Altyapı Mali Destek Programı kapsamında proje ofisimizin sunduğu “İşveren ve Çalışan

Kadının Güvenliğini Esas Alan Mesleki Eğitim Modeli ve İstihdam Projesi” destek

almaya hak kazanmıştır.

Esenler İlçesi’nde yaşayan 18–54

yaş arası okuma-yazma

bilenlerden başlayarak lise

mezunu dâhil işsiz kadınlardan

oluşan 60 kişiyi hedef grup olarak

tanımlanmıştır. Proje

çerçevesinde iş eğitimli ve

güvenli bir şekilde çalışmasını

sağlayacak iş modeli ve birim

kurularak bu kişilerin istihdamı

sağlanmıştır. Proje ile karşılıklı

güvene dayanan sağlıklı ve

güvenli bir çalışma ortamı

oluşturulmasıyla, kadınların

gönül rahatlığı ile çalışacak

olması ve ekonomilerine katkı

sağlayacak olmaları sonucunda

sosyal yaşama aktif

katılabilmelerini

amaçlanmaktadır.

19


20

Modüler

eğitim programları;

Temizlik Eğitim Modülü,

Güvenlik Eğitim Modülü,

Refakatçi Eğitim Modülü,

Çocuk ve Bebek Eğitim Modülü,

İletişim Eğitim Modülünden

oluşmaktadır.


Projenin topluma

tanıtılması

amacıyla Yıldız

Teknik

Üniversitesi

Davutpaşa

Kampüsü’nde

bulunan Otağ-ı

Hümayun’da Aile

ve Sosyal

Politikalar Bakanı

Sayın Fatma

Şahin’in de

katıldığı bir basın

lansmanı

yapılmıştır.

ESKAM ESENLER

Esenler Belediyesi

BELEDiYESi

KARiYER MERKEZi

21


22

Proje kapsamında

oluşturulan

programlar;

1. Temizlik Programı

Temizlik Programının eğitim amaçları; temizlik için kullanılan malzemelerin, araç ve

gereçlerin öğrenilmesi ve kullanılması hakkındaki becerilerin geliştirilmesidir.

2. Çocuk ve Bebek Bakım Programı

Çocuk ve Bebek Bakım Programının eğitim amaçları; çocukların ve bebeklerin temel

özelliklerini ve gereksinimlerini bilme (öğrenme)ve bu doğrultuda ihtiyaçlarını karşılama

becerisi kazandırmaktır.

3. Refakatçi Bakım Programı

Refakatçi Bakım Programının

eğitim amaçları; yaşlıların ve

hastaların temel özelliklerini ve

gereksinimlerini bilme

(öğrenme ve bu doğrultuda

ihtiyaçlarını karşılama becerisi

kazandırmak ve aynı zamanda

da kişiye bütüncül

yaklaşabilme yetisi

oluşturmaktır.


ESKAM ESENLER

Esenler Belediyesi

BELEDiYESi

KARiYER MERKEZi

Projenin en önemli özel hedefi, eğitim alan kadınların güvenli

bir şekilde işe yerleştirilmeleridir. Eğitim alan kadınlar eğitimlerini

başarılı bir şekilde bitirip sertifika almayı hak eden kadınlar

Belediye tarafından istihdam edilmişlerdir.

23


www.esenler.bel.tr


Fevzi Çakmak Mahallesi Atışalanı Caddesi

No:112 Sondurak / Esenler / İstanbul

Tel : 0212 562 38 77 - 610 30 81

Faks : 0212 568 81 56

E-Posta : kariyermerkezi@esenler.bel.tr

ESKAM

Esenler Belediyesi

KARiYER MERKEZi

ESENLER

BELEDiYESi

www.esenler.bel.tr

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!