Views
5 years ago

17 Ocak 2013 - Proleter Devrimci Duruş

17 Ocak 2013 - Proleter Devrimci Duruş

17 Ocak 2013 - Proleter Devrimci

Ay lık si ya sal der gi ISSN: 2147-4028 Ocak 2013 Sa y›: 17 Fi ya t›: 2 TL (KDV da hil) K ırlangıçlar, baharın geldi!ini müjdeleyen ku"lardır. Onların gök- yüzünde görünmesi, so!uk kı" günlerinin artık sona erdi!inin, sıcak günlerin ba"ladı!ının i"areti- dir. Gençlik de “devrimin kırlangı- cı”dır. A!ır sömürü ve zorbalık ko"ullarına ilk ba"kaldırandır onlar. Baskıcı rejimlere ilk kafa tutan, harekete geçendir. Ve onlar hareke- te geçti mi, toplumun üzerine kara- basan gibi çöken o kasvetli hava da!ılacak, güne" kendini göstere- cek ve masmavi bir gökyüzü ortaya çıkacak demektir. Hem dünyada, hem ülkemizde gençlik hareketiyle ba"lamı"tır top- lumsal dönü"ümler. Aydınların en tutarlı, en canlı kesimini olu"turan ö!renci gençlik, fitili ate"lemi"tir. Ülkemizde Mustafa Suphi’lerden sonra ilk devrimci ba"kaldırı olan ’71 devrimcili!i de, genelde gençli- !in, özelde üniversite gençli!inin ayaklanı"ıdır. Bu ayaklanı"ta, ODTÜ’nün ayrı bir yeri vardır. ABD Büyükelçisi Vietnam kasabı Commer’in arabasının yakılması, dönemin anti-emperyalist eylemle- rinin simgelerindendir. Deniz Gezmi"’lerin aranır duruma dü"me- sinden sonra sı!ındıkları mekandır ODTÜ. Boykotların, i"gallerin sem- bolüdür. Sinan Cemgil’lerin, Yolda"can’ların, Fatih Öktülmü"’le- rin okuludur. Dev harflerle “DEV- R#M”i adeta kazımı"lardır okulun künyesine. Sonra da kanlarıyla sulamı"lardır… Onun içindir ki, devrimin sesi hiç susmamı"tır ODTÜ’de. Çünkü DEVR#M, bir yazıdan ibaret de!ildir; o bir ruhtur, her ODTÜ’lüyle birlikte yeniden dirilen. O ruhla DEVR#M me"alesinin sönmesine izin veril- memi", sürekli harlanmı"tır. “ODTÜ ayakta” oldu!u sürece de yanmaya devam edecektir. Sayfa 2’de sürüyor Ortado!u’nun kaynayan yüzü

Ocak 2013 Aylık Bülten - Garanti Bankası
AKP Polisi Devrimcileri Sindirmek Dincileri Gelifltirmek ‹çin ...
48. Sayı Ocak - Şubat 2013 - Çorap Sanayicileri Derneği
halkların tek dostu devrimcilerdir - Yürüyüş
Bülten 17 (Aralık 2003, Ocak 2004) - Mimarlar Odası Ankara Şubesi
UMUT DÜZEN SOLUNDA DEĞİL DEVRİMCİLERDEDİR - Yürüyüş
21 Ocak-20 Şubat 2013 - orsam
Method Perspective Ocak Gündem Raporu, Şubat 2013
Schneider Electric'den Pozitif Elektrik - Ocak - Şubat 2009
Schneider Electric'den Pozitif Elektrik - Ocak - Şubat 2008
tes bulten ocak 07.indd - Türk Eğitim-Sen
2010 ocak gündem.indd - Çankaya Üniversitesi
21 Ocak-20 Şubat 2013 - orsam
FSK Ocak 2013 Bülteni 169. Sayısına bu linkten - tfsf
Türk Nikon Konuk Ocak 2013 -2-.indd
30 MART - 17 NİSAN ŞEHİTLERİMİZİ ANIYOR - Yürüyüş
Mersingiad Nisan 2013
Yıkımlara, Yağma ve Talana İzin Vermeyeceğiz ... - Yürüyüş
BULTEN OCAK 2010.indd - Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası ...