16.10.2013 Views

Adım Adım 7. Çerçeve Programı

Adım Adım 7. Çerçeve Programı

Adım Adım 7. Çerçeve Programı

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

AA

dý dý A A

m m

ýý

dd

7 7

mm

Ç Ç

. .

ee

rr

çç

ee

ee

vv

P P

rr

oo

gg

rr

aa

mm

ýý


Bölüm 1: Avrupa Birliði Çerçeve Programlarý

Avrupa Topluluðu Hibe Programlarý

Avrupa Birliði Çerçeve Programlarý

AB Çerçeve Programlarýnýn Hedefi

AB Çerçeve Programlarýnýn Felsefesi

AB Çerçeve Programlarýnýn Bütçesi

Avrupa Birliði Çerçeve Programlarý’na Kimler Katýlabilir?

Avrupa Birliði Çerçeve Programlarý’nda Neden Yer Almalýyým?

Bölüm 2: TÜBÝTAK AB Çerçeve Programlarý Ulusal Koordinasyon Ofisi

ve Ulusal Ýrtibat Noktasý Sistemi

Ulusal Koordinasyon Ofisi (UKO)

Ulusal Ýrtibat Noktalarý Sistemi (UÝN Sistemi)

Ulusal Koordinasyon Ofisinin Faaliyetleri

Stratejik Ortaklar: TuR&Bo-ppp Ofisi

Bölüm 3: 7. Çerçeve Programý - Genel Bilgiler

AB 7. Çerçeve Programý Genel Yapýsý

Ýþbirliði Özel Programý

Saðlýk

Gýda, Tarým, Balýkçýlýk ve Biyoteknoloji

Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri

Nanobilimler, Nanoteknolojiler, Malzemeler ve Yeni Üretim Teknolojileri

Enerji

Çevre

Ulaþtýrma Alaný

Sosyo-Ekonomik ve Beþeri Bilimler

Güvenlik

Uzay

Fikirler Özel Programý(Baðýmsýz Bireysel Akademik Araþtýrma Desteði)

Marie - Curie Etkinlikleri

Bireysel Burslar ve Hibeler

Sanayi - Akademi Ortaklýðý ve Ýþbirliði (Industry Academia Partnerships and Pathways)

Kapasiteler Özel Programý

Araþtýrma Altyapýlarý

KOBÝ Yararýna Araþtýrmalar

Bilgi Bölgeleri

Araþtýrma Potansiyelinin Geliþimi

Toplumda Bilim

Araþtýrma Politikalarýnýn Geliþimi

Uluslararasý Ýþbirliði Etkinlikleri

Ortak Araþtýrma Merkezleri (JRC)

Avrupa Teknoloji Platformlarý

ÝÇÝNDEKÝLER

6

7

7

7

8

8

10

12

12

13

13

16

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

30

31

34

35

35

37

37

38

39

39

40

42


A

dý A

m

ý

d

7

m

Ç

.

ç

r

e

v

e

e

P

o

r

g

ra

m

ý


Adým Adým

7. Çerçeve Programý

Bu doküman Avrupa Birliði Çerçeve Programlarý (ÇP) ile ilk

defa tanýþan araþtýrmacýlarýmýz için ÇP ve Avrupa Birliði

7.Çerçeve Programý (7.ÇP) ile ilgili genel bilgileri içermektedir.

Öncelikli amaç araþtýrmacýlarýmýzýn AB Ar-Ge desteklerinin ve

projelerinin diðer Avrupa Topluluðu programlarýndan iþleyiþ ve

yöntem olarak farkýný vurgulamak ve ÇP’nin saðladýðý

olanaklarla ilgili olarak araþtýrmacýlarýmýzý bilgilendirmektir.

3


A

dý A

m

ý

d

7

m

Ç

.

ç

r

e

v

e

e

P

o

r

g

ra

m

ý


Bu bölümde;

Türkiye’nin katýlmakta olduðu bazý Topluluk Programlarý ve AB ÇP ile ilgili genel

bilgiler aktarýlarak, aþaðýdaki sorulara yanýt verilmektedir:

• AB Çerçeve Programlarý nedir?

• AB Çerçeve Programlarýna kimler katýlabilir?

• Neden AB Çerçeve Programlarýnda yer almalýyým?

A d ý m A d ý m 7 . Ç e r ç e v e P r o g r a m ý

5


Avrupa Topluluðu Hibe Programlarý

AB 7. Çerçeve

Programý

Gençlik Programý

Bölüm 1

Avrupa Birliði Çerçeve Programlarý

Avrupa Topluluðu Hibe Programlarý birkaç yýl süre ile devam

eden, AB üye ülkeleri, yeni üye ülkeler ve AB aday ülkeleri

arasýnda topluluk politikalarýna iliþkin farklý alanlardaki iþbirliðini

teþvik etmek amacýyla yürütülen faaliyetler bütünüdür.

Türkiye’nin aktif olarak katýldýðý 5 program aþaðýda

görülmektedir. Her bir program için detaylý bilgi verilmektedir.

Kültür Programý

Yaþamboyu

Öðrenim Programý

Rekabetçilik ve

Yenilikçilik Çerçeve

Programý (CIP)

7. Çerçeve Programý (2007-2013): AB Çerçeve Programlarý

(ÇP), AB’nin neredeyse tüm disiplinlerini içine alan araþtýrma ve

teknoloji geliþtirme faaliyetlerini desteklediði temel mali araç

niteliðini taþýmaktadýr. 53,2 Milyar Avro bütçeli 7. ÇP’nin ulusal

koordinasyonu TÜBÝTAK tarafýndan yapýlmaktadýr

( www.fp7.org.tr)

.

Yaþamboyu Öðrenim Programý (2007-2013): Hayatýn

çocukluktan yaþlýlýða uzanan her alanýnda öðrenim fýrsatlarýný

desteklemektedir. Toplam bütçesi 700 Milyon Avro olup

mevcut Socrates, Leonardo da Vinci ve e-Learning

programlarýnýn devamý niteliðindedir. Bu konuyla ilgili

ülkemizdeki sorumlu kuruluþ Ulusal Ajans’týr ( www.ua.gov.tr).

Gençlik Programý (2007-2013): AB’nin gençliðe yönelik yeni

programýnýn adýdýr. Gençlik Programý, beceri edinimi

konusunda önemli katkýlar saðlayan ve bu nedenle de

gençlere, öðrenimlerinde Avrupa boyutu olan örgün ve yaygýn

eðitim fýrsatlarý saðlamada anahtar rol üstlenen bir araçtýr. Bu

konuyla ilgili sorumlu kuruluþ Ulusal Ajans’týr.

Rekabetçilik ve Yenilikçilik Çerçeve Programý (CIP)

(2007-2013): Avrupa Komisyonu Giriþimcilik ve Sanayi Genel

Müdürlüðü tarafýndan açýklanan ve 3.6 Milyon Avro’luk bütçeye

sahip program; iþletmelerin, özellikle KOBÝ’lerin rekabet

kapasitesini geliþtirmeyi ve eko-yenilik de dahil olmak üzere

yeniliðin (inovasyonun) desteklenmesini amaçlamaktadýr. Bu

amaçlara üç özel program aracýlýðýyla ulaþýlmasý

hedeflenmektedir:

A d ý m A d ý m 7 . Ç e r ç e v e P r o g r a m ý

6

1.Giriþimcilik ve Yenilik Özel Programý

(EIP -Entrepreneurship and Innovation Programme)

2.17 milyar Avro. Bu alt bileþen Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

tarafýndan yürütülmektedir

( www.sanayi.gov.tr, www.kosgeb.gov.tr).

2.Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri Politikalarý Destek Programý

(ICT -Policy Support Programme )

728 milyon Avro. Bu alt bileþen Devlet Planlama Teþkilatý

Müsteþarlýðý- Bilgi Toplumu Dairesi tarafýndan yürütülmektedir

( www.dpt.gov.tr).

3.Avrupa Akýllý Enerji ve Teknoloji Programý

(IEE -Intelligent Energy Europe Programme )

727 milyon Avro. Bu alt bileþen Enerji ve Tabi Kaynaklar

Bakanlýðý tarafýndan yürütülecektir

( www.enerji.gov.tr).

Kültür Programý: Programýn genel amacý, kültürel oyuncular

ve kurumlar arasýndaki kültürel iþbirliðinin geliþtirilmesi yoluyla

Avrupa kültür sahasýný geliþtirmek ve böylelikle, Avrupa

vatandaþlýðýnýn olgunlaþtýrýlmasýný teþvik etmektir. Bu konuyla

ilgili sorumlu kuruluþ, Kültür ve Turizm Bakanlýðý’dýr.

( www.kultur.gov.tr)

IPA Programý: AB, 2007’den itibaren katýlým öncesi

finansmaný “Katýlým Öncesi Mali Yardým Aracý - IPA” olarak

adlandýrýlan tek bir araçtan saðlamaktadýr. Bu yeni araç, Avrupa

Komisyonu’nun önceki geniþlemelerden edindiði

tecrübelerden ve aday ve muhtemel aday ülkelerin

ihtiyaçlarýndan yola çýkýlarak oluþturulmuþtur. IPA’nýn amacý dýþ

yardým ve iç politika arasýnda bir köprü görevi görmektir. Avrupa

Komisyonu 2007 bütçesi baþlangýç için Türkiye’nin IPA’dan ilk

dört yýlda (2007-2010) 2.1 milyar Avro almasýný

öngörmektedir.IPA ile ilgili süreç Avrupa Birliði Genel

Sekreterliði ( www.abgs.gov.tr ) ve Devlet Planlama Teþkilatý’nýn

( www.dpt.gov.tr ) eþgüdümünde sürdürülmektedir.

Kaynak:

Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu

( http://www.avrupa.info.tr/DelegasyonPortal.html)

Avrupa Birliði Genel Sekreterliði

( http://www.abgs.gov.tr)

7. ÇP

Yaþamboyu Öðrenim Programý

Gençlik Programý

CIP

Kültür

IPA


Avrupa Birliði Çerçeve Programlarý

AB ÇP’ler, Avrupa’daki daðýnýk ulusal bilim ve teknoloji politika

ve uygulamalarýnýn birbirine yakýnlaþtýrýlmasý amacýyla

oluþturulan Topluluk Programlarý’ndan biridir. Diðer birçok

Topluluk Programý gibi AB ÇP’ler de amaçlarý ve bütçesi ile belli

bir dönem için tasarlanan çok yýllý programlardýr.

1984 yýlýndan beri, AB üye ülkelerinin ulusal bilim ve araþtýrma

politikalarý ile uygulamalarýnýn birbirine yakýnlaþtýrýlmasý

amacýyla; araþtýrma, teknoloji geliþtirme ve yenilik çalýþmalarý

baþlýca AB ÇP’ler aracýlýðýyla yapýlmaktadýr.

AB Çerçeve Programlarýnda Türkiye’nin Durumu

Ülkemiz bu programlara ilk kez 6.ÇP’de aday ülke statüsünde

katýlmýþtýr. 6.ÇP 2002-2006 yýllarý arasýnda devam etmiþ olup,

yerini 2007-2013 yýllarýný kapsayan 7.ÇP’ye býrakmýþtýr.

SIXTH FRAMEWORK

PROGRAMME

7.ÇP ile ilgili internet adresleri:

http://cordis.europa.eu/fp7

http://www.fp7.org.tr

NOT:

Türkiye programa aday ülke statüsünde katýlmaktadýr ve üye

ülkelerle eþit haklara sahiptir.

AB Çerçeve Programlarýnýn Hedefi

AB’nin, araþtýrma ve teknoloji geliþtirme kapasitesini

güçlendirip rekabet gücünü artýrmak ve böylece ekonomik ve

sosyal geliþme saðlamak için 1984 yýlýndan bu yana yürüttüðü

ÇP’ nin genel hedefleri þu þekilde sýralanabilir:

• Avrupa’nýn bilim ve teknoloji temelinin güçlendirilmesi;

• Ekonomik ve sosyal uyumun desteklenmesi;

• Küresel düzeyde endüstriyel rekabetin desteklenmesi;

• Üniversite-sanayi iþbirliðinin teþvik edilmesi ve

• AB üye ülkeleri ve aday ülkeleri arasýndaki iþbirliðinin teþvik

edilmesi.

Bölüm 1: Avrupa Birliði Çerçeve Programlarý

A d ý m A d ý m 7 . Ç e r ç e v e P r o g r a m ý

7

AB Çerçeve Programlarýnýn Felsefesi

2000’li yýllara gelindiðinde araþtýrma politikasýný belli ölçüde

kurumsallaþtýran AB; ABD ve Japonya karþýsýndaki rekabet

gücünü artýrmak için bilim ve teknoloji politikasýný gözden

geçirmeye yönelmiþtir. Mart 2000’de yapýlan Lizbon Zirve

Toplantýsý’nda belirlenen Lizbon Stratejisi kapsamýnda,

2010’da “Dünyanýn en dinamik ve rekabetçi bilgi temelli

ekonomisi” haline gelmeyi amaçlayan AB, Ar-Ge felsefesini

Avrupa Araþtýrma Alaný baþlýklý bir program kapsamýnda

planlama kararý almýþtýr. Kýsaca, bütünleþtirilmiþ bir Avrupa

Araþtýrma Alaný oluþturmayý hedefleyen ve 2002-2006

döneminde yürürlükte olan 6. ÇP ile 2007-2013 yýllarýnda

yürürlükte olacak olan 7.ÇP, Lizbon hedeflerine ulaþmak için

yapýlandýrýlmýþtýr. Avrupa Araþtýrma Alanýnýn amaçlarý þöyle

sýralanmaktadýr:

•Daðýnýk olan araþtýrmalarýn bir bütün olarak deðerlendirilip bir

araya getirilmesiyle Avrupa çapýnda sýnýr ötesi araþtýrma

çalýþmalarýnýn desteklenmesi;

•Avrupa’nýn bilimsel ve teknolojik araþtýrma potansiyelinin

ortak deðer, hedef ve üretim programlarý çerçevesinde

organizasyonunu saðlayarak bilimsel araþtýrmalara ayrýlan

kaynaklarýn daha verimli kullanýlmasý;

•Ýstihdamýn arttýrýlmasý;

•Avrupa’nýn rekabet gücünün arttýrýlmasýdýr.

NOT:

AB 7. Çerçeve Programý için hazýrlanacak olan projeler, burada

açýklanan felsefe göz önünde bulundurularak, Lizbon Stratejisi

hedeflerine uygun olarak hazýrlanmalýdýr.


AB Çerçeve Programlarýnýn Bütçesi

60

50

40

30

20

10

0

3,3

Bölüm 1: Avrupa Birliði Çerçeve Programlarý

5,3

6,6

13,2

1ÇP (1984-1987) 2ÇP (1987-1991) 3ÇP (1991-1994) 4ÇP (1994-1998) 5ÇP (1998-2002) 6ÇP (2002-2006) 7ÇP (2007-2013)

ÇP’lerin bütçeleri bügüne dek artan bir eðilim göstermiþtir.

6.ÇP’de 19,1 milyar Avro olan toplam bütçe, 7. ÇP’de 53,2

milyar Avro’ya yükselmiþtir. Önceki ÇP’ler 4-5 yýllýk programlar

iken 7. ÇP 7 yýllýk bir program olarak düzenlenmiþtir.

Avrupa Birliði Çerçeve Programlarý’na Kimler

Katýlabilir?

AB Çerçeve Programlarýna;

AB Üye Ülkeleri

Asosye Ülkeler

Uluslararasý Ýþbirliði Hedef Ülkeleri (ICPC)

katýlabilmektedir.

• AB Üye Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti,

Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, Ýngiltere,

Ýrlanda, Ýspanya, Ýsveç, Ýtalya, Güney Kýbrýs Rum Yönetimi,

Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya,

Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan

• Asosye Ülkeler

Ülkemiz aday ülke statüsü ile bu grupta yer almaktadýr.

Türkiye, Hýrvatistan, Sýrbistan, Ýsrail, Ýsviçre, Ýzlanda,

Lichtenstein, Norveç, Makedonya

• Uluslararasý Ýþbirliði Hedef Ülkeleri (ICPC)

Uluslararasý Ýþbirliði Hedef Ülkelerindeki (ICPC) tüzel kiþilikler

de çalýþma programýnda belirtildiði durumlarda projelere

katýlabilirler. Tüm ICPC ülkelerinin açýk listesine,

Komisyon’un resmi internet sayfasýndan (CORDIS,

http://cordis.europa.eu/ ) elde edilebilen ilgili çalýþma

programlarýnýn ekinden ulaþýlabilir.

Uluslararasý Ýþbirliði Hedef Ülkeleri (ICPC), Afrika, Karayipler,

Asya, Pasifik, Doðu Avrupa ve Orta Asya, Latin Amerika,

Akdeniz Ortaklýðý, Batý Balkan Ülkeleri olarak gruplanmaktadýr.

A d ý m A d ý m 7 . Ç e r ç e v e P r o g r a m ý

8

14,9

19,1

53,2

Bu ülkeler haritada ayrýca gösterilmektedir.


AB Üye Ülkeleri

Almanya,

Avusturya,

Belçika,

Bulgaristan,

Çek Cumhuriyeti,

Danimarka,

Estonya,

Finlandiya,

Fransa,

Hollanda,

Ýngiltere,

Ýrlanda,

Ýspanya,

Ýsveç,

Ýtalya,

Güney

Kýbrýs

Rum Yönetimi,

Letonya,

Litvanya,

Lüksemburg,

Macaristan,

Malta,

Polonya,

Portekiz,

Romanya,

Slovakya,

Slovenya,

Yunanistan

Bölüm 1: Avrupa Birliði Çerçeve Programlarý

A d ý m A d ý m 7 . Ç e r ç e v e P r o g r a m ý

9

Türkiye,

Hýrvatistan,

Sýrbistan,

Ýsrail,

Ýsviçre,

Ýzlanda,

Liechtenstein,

Norveç,

Makedonya

Uluslararasý Ýþbirliði

Hedef Ülkeleri (ICPC)

Asosye Ülkeler

Uluslararasý Ýþbirliði Hedef Ülkeleri

(ICPC),

Afrika,

Karayipler,

Asya,

Pasifik,

Doðu Avrupa ve Orta Asya,

Latin Amerika,

Akdeniz Ortaklýðý,

Batý Balkan Ülkeleri


Programlara katýlabilecek kurum ve kuruluþ tipleri:

• Sanayi kuruluþlarý

• KOBÝ’ler

• KOBÝ birlikleri

• Üniversiteler

• Araþtýrma Enstitüleri / Araþtýrma Merkezleri

• Kamu Kurumlarý

• Sivil Toplum Kuruluþlarý (STK’lar)

• Uluslararasý Organizasyonlar

• Bireysel Araþtýrmacýlar

Avrupa Birliði Çerçeve Programlarý’nda Neden Yer

Almalýyým?

Bir Ar-Ge projesinin amacý, üzerinde çalýþýlan konuda var olan

teknolojiyi bir adým ileri götürerek yeni bir çalýþma ortaya

koymaktýr. Baþta Amerika ve Japonya olmak üzere uluslararasý

arenada ekonomik, sosyal ve kültürel olarak rekabet gücünü

artýrmayý hedefleyen AB için var olan teknolojinin bir adým ileri

götürülmesi hayati önem taþýmaktadýr. Eðer sizin projeniz de

AB’nin bu yöndeki hedefine hizmet edebilecek kalite ve

nitelikte ise ÇP’lerden projenizin finansmaný için destek

alabilirsiniz.

AB ÇP’lere katýlmanýn getirdiði faydalar göz ardý edilmemelidir.

Yeni teknolojiler

geliþtirme

Yeni pazarlara eriþim

Rekabetin dýþýnda

kalmamak

Bölüm 1: Avrupa Birliði Çerçeve Programlarý

Kilit oyuncularla ve

müþterilerle

Ar-Ge iþbirliði

Yapmayý planladýðýnýz bir

araþtýrmanýn mali açýdan

desteklenmesi

Yeni Teknolojiler Geliþtirme

AB ÇP projelerine katýlarak geleceðin teknolojilerinin

geliþtirilmesi sürecinde aktif rol alabilirsiniz.

Kilit Oyuncularla ve Müþterilerle Ar-Ge Ýþbirliði

Ýçinde bulunduðunuz pazardaki kilit oyuncularla bir araya

gelebilir ve onlarýn teknolojilerini kullanarak kendi teknolojinizi

geliþtirebilme fýrsatý bulabilirsiniz. Böylece hem pazardaki son

kullanýcýya doðrudan ulaþabilme, hem de yeni pazarlara

açýlabilme þansý yakalayabilirsiniz. Ayrýca çalýþtýðýnýz alanda,

daha önce yürütülmüþ veya halihazýrda yürütülmekte olan

A d ý m A d ý m 7 . Ç e r ç e v e P r o g r a m ý

10

projeler, ortaklar ve beklenen sonuçlara iliþkin detaylý bilgiye de

ulaþabilme imkaný bulabilirsiniz.

Yeni Pazarlara Eriþim

AB Üye ve Aday Ülkeleri ve Üçüncü Ülkeler ile oluþturacaðýnýz

konsorsiyumlar aracýlýðý ile þu anda faaliyet göstermekte

olduðunuz pazara ek olarak yeni pazarlara ve yeni müþterilere

eriþebilir, onlarýn bilim ve teknolojilerinden ve tecrübelerinden

yararlanabilirsiniz.

Yapmayý planladýðýnýz bir araþtýrmanýn mali açýdan

desteklenmesi

Bir Ar-Ge fikriniz varsa ve bu çalýþma için mali destek arýyorsanýz

AB ÇP’leri kullanabilirsiniz. Program üyesi diðer ülkelerden

ortaklarla bu fikrinizi hayata geçirebileceðiniz gibi akademik

ortamda tek baþýnýza veya grubunuzla birlikte yapacaðýnýz

çalýþmalara destek bulabilirsiniz.

Rekabetin dýþýnda kalmamak

Rakiplerinizin sürekli yeni ürünler ve hizmetler geliþtirdiði bir

ortamda rekabetçi kalabilmek için AB ÇP’ler size birçok fýrsat

sunmaktadýr.

NOT:

Bu genel faydalarýn yanýnda 7.ÇP kapsamýnda seçmiþ

olduðunuz alt programa göre kurumunuz ve kendiniz için farklý

açýlýmlar da saðlayabilirsiniz. Örneðin; Marie - Curie Etkinlikleri

ile kariyeriniz için yararlanabileceðiniz burs programlarýnýn yaný

sýra, kurumunuzda nitelikli araþtýrmacý istihdamý ve

araþtýrmacýlarýnýzýn niteliklerinin arttýrýlmasýna yönelik destekler

de bulabilirsiniz.


Bu bölümde;

Ülkemizde Çerçeve Programlarýn yürütülmesinden sorumlu olan resmi kuruluþ

TÜBÝTAK Avrupa Birliði Çerçeve Programlarý Ulusal Koordinasyon Ofisi (UKO) ve

TÜBÝTAK Ulusal Koordinasyon Ofisi tarafýndan Dýþiþleri Bakanlýðý’nýn da onayý

alýnarak görevlendirilen uzmanlardan oluþan Ulusal Ýrtibat Noktalarý Sistemi (UÝN

Sistemi) hakkýnda bilgi verilmektedir.

A d ý m A d ý m 7 . Ç e r ç e v e P r o g r a m ý

11


Bölüm 2

TÜBÝTAK AB Çerçeve Programlarý Ulusal Koordinasyon Ofisi

ve Ulusal Ýrtibat Noktasý Sistemi

TÜBÝTAK AB Çerçeve Programlarý

Ulusal Koordinasyon Ofisi (UKO)

Kýsaca UKO olarak anýlan TÜBÝTAK Avrupa Birliði Çerçeve

Programlarý Ulusal Koordinasyon Ofisi, ülkemizde Avrupa

Birliði Çerçeve Programlarýnýn yürütülmesinden sorumlu resmi

kuruluþtur. 40’ ýn üzerinde tam zamanlý çalýþaný ile Avrupa Birliði

Teknoloji Geliþtirme Programlarý’nda Türkiye’deki en tecrübeli

gruptur (3-7 yýl AB deneyimi).

Ulusal Koordinasyon Ofisinin Vizyonu:

•Türkiye Araþtýrma Alaný’nýn Avrupa Araþtýrma Alaný ile en üst

düzeyde bütünleþmesine ve Türkiye’nin Avrupa Birliði

Çerçeve Programlarý’ndan en fazla katma deðer elde eden

ülkeler arasýnda yer almasýna destek olan bir Ulusal

Koordinasyon Ofisi olmaktýr.

Ulusal Koordinasyon Ofisinin Misyonu:

AB Çerçeve Programlarý aracýlýðý ile Türkiye Araþtýrma Alaný'nýn

Avrupa Araþtýrma Alaný'na entegrasyonunu ve geliþimini

saðlamak amacýyla;

•Türk araþtýrmacýlarýn ve sanayi kuruluþlarýnýn, AB Çerçeve

Programlarý’na katýlýmýný arttýrmak ve Avrupa Araþtýrma

Alaný’nda etkin rol almalarýný saðlamak için;

• Bilgilendirmeye,

• Yönlendirmeye,

• Farkýndalýk Oluþturmaya,

• Eðitmeye,

• Ortak Bulmaya,

• Temsil Etmeye,

• Teþvik Etmeye

yönelik tüm iletiþim kanallarýný kullanarak; koordinasyon,

eðitim, destek ve uluslararasý özel destek proje etkinliklerini

yürütmek,

A d ý m A d ý m 7 . Ç e r ç e v e P r o g r a m ý

12

•Bilim ve teknoloji alanýndaki karar alýcýlar nezdinde AB Çerçeve

Programlarý’na katýlýmý kolaylaþtýrýcý altyapýlarýn saðlanmasý

için gerekli mali ve hukuki düzenlemelere yönelik giriþimlerde

ve katkýlarda bulunmak ve Avrupa Komisyonu nezdinde

Türkiye’yi bilim ve teknoloji alanlarýnda (AB Çerçeve

Programlarý kapsamýnda) temsil ederek çift taraflý bilgi akýþýný

saðlamaktýr.

Ulusal Ýrtibat Noktalarý Sistemi (UÝN Sistemi)

Ulusal Ýrtibat Noktalarý, TÜBÝTAK AB Çerçeve Programlarý Ulusal

Koordinasyon Ofisi tarafýndan Dýþiþleri Bakanlýðý’nýn da onayý

alýnarak görevlendirilen uzmanlardýr. UÝN'ler ilgili alanlarýn ulusal

delege ve uzmanlarýyla eþgüdüm içerisinde çalýþmaktadýr.

UÝN’lerin temel amacý; AB ÇP’lerden Türkiye’deki araþtýrma ve

iþ dünyasýnýn en üst düzeyde faydalanmasýný saðlamaktýr. Bu

amaca ulaþmak için UÝN’lerin;

•Hedef kitlesine vizyon kazandýrabilmesi,

•Sunum ve bilgi aktarýmýnda yetkin olmasý,

•Ülke içi ve ülke dýþý organizasyonlarla etkili iletiþim kanallarýný

kurabilmesi gerekmektedir.

UÝN’lerin isim ve e-posta adreslerine

http://www.fp7.org.tr/fp7_team linkinden ulaþabilirsiniz.


Bölüm 2: TÜBÝTAK AB Çerçeve Programlarý Ulusal Koordinasyon Ofisi ve Ulusal Ýrtibat Noktasý Sistemi

Ulusal Koordinasyon Ofisinin Faaliyetleri

Ulusal Koordinasyon Ofisi (UKO) Türk Araþtýrmacýlarýn Çerçeve

Programlarýna katýlýmýný artýrmak amacýyla yurt içinde ve yurt

dýþýnda:

• Proje yazma ve yönetme eðitimleri,

• Kamu ve sanayi farkýndalýk programlarý,

• Bilgi günleri,

• Proje geliþtiren kuruluþlarla birebir görüþmeler

• Özellikle yurtdýþýnda Türkiye’nin Ar-Ge potansiyelini tanýtýcý

etkinlikler,

• Saha ziyaretleri, çalýþtaylar,

• Oryantasyon günleri,

• Tematik konferanslar ve

• Araþtýrmacýlarýn dolaþýmýna yönelik özel etkinlikler

gerçekleþtirmektedir.

UKO, eðitim ve bilgilendirme faaliyetleriyle ilgili hedef kitleyi

aþaðýdaki grafikte görüldüðü gibi bölümlendirmektedir.

ÇP’ da Yetkin

Araþtýrmacýlar için

- Deneyim Paylaþma

- Baþarý Hikayeleri

- Teknoloji Platformlarý

- Danýþma Gruplarýna

Önerilme

ÇP Deneyimi Geliþtirmeye Açýk

Araþtýrmacýlar için

- Çalýþma gruplarýyla proje teklifi

hazýrlama sürecinin pratik

Uygulamasý

- Ortak Bulma Çalýþmalarý

Hedef Kitlenin

Bölümlendirilmesi

Yýldýzlar

Proje

Yürütenler

Ýlgi Duyanlar

Yeni Baþlayanlar

7. ÇP Faaliyet Planlamasý

MODÜL 4

Bilgi Paylaþýmý

MODÜL 3

Proje Yönetimi

MODÜL 2

AB Çerçeve Programlarýna

Proje Teklifi Sunma

MODÜL 1

Adým Adým 7. ÇP

ÇP’ da Proje Yürüten

Araþtýrmacýlar için

- Çalýþma Gruplarýyla ÇP’da proje

yönetimi sürecinin pratik uygulamasý

- KOBÝ Saha Ziyaretleri

ÇP ile Yeni Tanýþan

Araþtýrmacýlar için

- Bilgi Günleri ve Tematik Konferanslar

- Kamu Farkýndalýk Programý

- Sanayi Farkýndalýk Programý

- Web / e-öðrenme Uygulamalarý

UKO faaliyetleri hakkýnda daha detaylý bilgi almak için

www.fp7.org.tr

adresini ziyaret edebilirsiniz.

A d ý m A d ý m 7 . Ç e r ç e v e P r o g r a m ý

13

7.ÇP Türk Araþtýrma ve Ýþ Dünyasý Veritabanlarýna Kayýt:

TÜBÝTAK AB Çerçeve Programlarý Ulusal Koordinasyon Ofisi,

7.ÇP ile ilgili her türlü etkinlik, haber, çaðrý, ortaklýk teklifi vb.

duyurularý veritabanýna kayýt olan araþtýrmacýlarla kullanýcý

dostu bir þekilde paylaþmaktadýr. Web sitesi üzerinden

gerçekleþtirilen üyelik sýrasýnda kiþilerin ilgi alanlarý sorulmakta

ve sadece bu alanlarla ilgili duyurular kendilerine

gönderilmektedir. Ayrýca bu veritabanlarýndan çeþitli

dönemlerde taramalar yapýlarak ilgi alanlarýna ve Ar-Ge

yeteneklerine göre Türk araþtýrma ve iþ dünyasý temsilcileri,

Avrupa’da çeþitli etkinliklerde, kitapçýk, sunum ve diðer iletiþim

kanallarýyla tanýtýlmaktadýr. 7.ÇP veritabanlarýna kayýt olmak için

www.fp7.org.tr sitesini ziyaret ederek yeni üye olmak yeterlidir.

Stratejik Ortaklar: TuR&Bo-ppp Ofisi

Türkiye Araþtýrma ve Ýþ Dünyasý Kuruluþlarý (TuR&Bo-ppp -

Turkish Research and Business Organizations Public-Private

Partnership), 7.ÇP çalýþmalarýnda Türk araþtýrma camiasý ve iþ

dünyasý ile Avrupa Birliði arasýnda bir köprü vazifesi

görmektedir.

TuR&Bo, Türk araþtýrma, bilim ve iþ dünyasýný temsil eden

kurumlardan

•TOBB (http://www.tobb.org.tr/),

•TUBÝTAK (http://www.tubitak.gov.tr/),

•KOSGEB (http://www.kosgeb.gov.tr/) ve

•TESK (http://www.tesk.org.tr/)

tarafýndan Belçika yasalarý çerçevesinde Brüksel'de kurulmuþ,

kar amacý gütmeyen uluslararasý bir birliktir (AISBL).

TuR&Bo'nun kuruluþ felsefesi "Kamu-Özel Sektör Ortaklýðý"

prensibine dayanmaktadýr. 2004 Mart ayýndan itibaren resmi

faaliyetlerine baþlayan TuR&Bo'nun temel amacý özel sektör

anlayýþý ve verimliliði ile kamu yararýna hizmet etmek ve bu ortak

giriþimlerden ülkemize topluca azami fayda saðlamaktýr.

Ýletiþim Adresleri:

TuR&Bo-ppp

Turkish Research & Business Organisations AISBL

Rue du Luxembourg 14A B-1000 Brussels - Belgium

Tel : +32-2-285 40 20

Faks : +32-2-285 40 25

E-posta : info@turboppp.org

Internet : www.turboppp.org


A

dý A

m

ý

d

7

m

Ç

.

ç

r

e

v

e

e

P

o

r

g

ra

m

ý


Bu bölümde;

Avrupa Birliði 7.Çerçeve Programýnýn (AB 7. ÇP) genel yapýsý ve kapsadýðý

konular hakkýnda bilgiler verilmektedir. AB 7. ÇP kapsamýndaki her bir alt

program kapsamýndaki;

• Proje alanlarý,

• Ayrýntýlý bütçe planý ve

• Örnek projeler

hakkýnda bilgi verilmektedir.

A d ý m A d ý m 7 . Ç e r ç e v e P r o g r a m ý

15


AB 7. Çerçeve Programý Genel Yapýsý

Bölüm 3

7. Çerçeve Programý - Genel Bilgiler

2007-2013 yýllarý arasýnda uygulanacak olan AB 7. Çerçeve

Programý’nýn ana yapýsý, “Ýþbirliði”, “Marie-Curie Etkinlikleri”,

“Fikirler” ve “Kapasiteler” olmak üzere 4 özel programdan

oluþmaktadýr. Bu dört özel programa, AB Ortak Araþtýrma

Merkezleri’ nin faaliyetleri ve nükleer araþtýrmalara destek veren

Euratom etkinlikleri de dahil edilmiþtir.

COOPERATION

Ýþ Birliði

Özel Programý

PEOPLE

Marie - Curie

Etkinlikleri

2007 - 2013

IDEAS

Fikirler

Özel Programý

CAPACITIES

Kapasiteler

Özel Programý

EURATOM JRC

A d ý m A d ý m 7 . Ç e r ç e v e P r o g r a m ý

16

Ýþbirliði Özel Programý

Konu Odaklý Araþtýrma ve Koordinasyon Projeleri Desteði

10 tematik alanda AB üye ve aday ülkelerinin ihtiyaçlarý

doðrultusunda, Avrupa Komisyonu tarafýndan belirlenen

baþlýklarda açýlan çaðrýlara yönelik hazýrlanan ortaklý projeler

arasýndan çeþitli kriterlere göre seçim yapýlmakta ve

fonlanmaktadýr. Bu program kapsamýndaki projeler güdümlü

projelerdir. Avrupa Komisyonu hangi araþtýrmalara ve

teknolojilere ihtiyaç duyduðunu tanýmlamakta ve fonlayacaðý

projelerin bu ihtiyacý karþýlamasýný beklemektedir.

Program için ayrýlan toplam bütçe (2007-2013):

32,4 milyar Avro

Tematik konu baþlýklarýný ve bütçe daðýlýmý aþaðýda

verilmektedir:


Ýþbirliði Özel Programý

Saðlýk

Gýda, Tarým ve Biyoteknoloji

Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri

Nanobilimler, Nanoteknolojiler,

Malzemeler ve Yeni Üretim Teknolojileri

Enerji

Çevre (Ýklim deðiþikliði dahil)

Ulaþtýrma (Havacýlýk dahil)

Sosyo-ekonomik ve Beþeri Bilimler

Güvenlik

Uzay

Fikirler Özel Programý

Bölüm 3: 7. Çerçeve Programý - Genel Bilgiler

~32.5 milyar Avro

Konu Baðýmsýz Mükemmeliyet Odaklý Bireysel veya

Takým Araþtýrmacýlar Desteði

Avrupa Komisyonu adýna Avrupa Araþtýrma Konseyi (ERC-

European Research Council) tarafýndan yürütülen bir

programdýr. Bu program kapsamýnda konu sýnýrý olmadan

mükemmeliyet odaklý, bilim ve teknolojideki mevcut durumu

daha ileriye götürecek çalýþmalar desteklenmektedir. Söz

konusu programda, en az 3 yýllýk doktora derecesine sahip bir

araþtýrmacý önderliðinde kurulmuþ araþtýrma takýmlarý

tarafýndan sunulan mevcut bilimsel paradigmalarýn sýnýrlarýnda

veya ötesinde yenilikçi proje fikirleri fonlanmaktadýr.

Program için ayrýlan toplam bütçe (2007-2013):

7,5 milyar Avro

Marie - Curie Etkinlikleri

Marie-Curie Etkinlikleri (People Specific Programme: Marie

Curie Actions) kapsamýnda, araþtýrmacýlarýn, mühendislerin,

6,1

1,9

9,1

3,5

2,4

1,9

4,2

0,6

1,4

1,4

A d ý m A d ý m 7 . Ç e r ç e v e P r o g r a m ý

17

sanayi kuruluþlarýnýn, üniversitelerin, araþtýrma merkezlerinin,

kamu kurumlarýnýn, laboratuvarlarýn, mükemmeliyet

merkezlerinin yararlanabileceði programlar için 2007-2013

yýllarý arasýnda 4,7 milyar Avro aktaracaktýr. Program, teknoloji

ve bilginin araþtýrmacýlarýn dolaþýmý aracýlýðý ile transferini ve

araþtýrmacýlarýn nitelik ve nicelik bakýmýndan geliþtirilmesini

hedeflemektedir. Marie-Curie etkinlikleri dahilindeki “Ortaklý

Projeler” ve “Bireysel Burslar” aracýlýðý ile hem araþtýrmacýlarý

hem de kurum/kuruluþlarý desteklemektedir.

Kapasiteler Özel Programý

Araþtýrma Altyapýlarýnýn, KOBÝ’ lerin Geliþtirilmesi ve Bilgi

Bölgelerinin Oluþturulmasý Odaklý Projeler

Program dahilinde Avrupa genelinde araþtýrma ve inovasyon

yeteneklerinin geliþtirilmesi ve en uygun kullanýmý

hedeflenmektedir. 7 alt baþlýkta ele alýnan Program ile,

araþtýrma altyapýlarýnýn geliþtirilmesi ve en uygun kullanýmýnýn

saðlanmasý, Avrupa genelindeki araþtýrma potansiyelinin

deðerlendirilmesi, KOBÝ’ler yararýna olan araþtýrmalarýn teþviki,

toplumun ve bilimin birbirine yakýnlaþtýrýlmasý, uluslararasý bilim

ve teknoloji iþbirliklerinin oluþturulmasý ve bilgi bölgelerinin

geliþtirilmesi gibi hususlarýn desteklenmesi planlanmaktadýr.

Program için ayrýlan toplam bütçe (2007-2013):

4,1 milyar Avro

Alt konu baþlýklarýný ve bütçe daðýlýmýný aþaðýda görebilirsiniz:

Kapasiteler Özel Programý

Araþtýrma Altyapýlarý

KOBÝ Yararýna Araþtýrma

Bilgi Bölgeleri

Araþtýrma Potansiyeli

Toplumda Bilim

Araþtýrma Politikalarýnýn Geliþimi

Uluslararasý Ýþbirliði Etkinlikleri

4.1 milyar Avro

1,72

1,34

0,13

0,34

0,33

0,07

0,18


EURATOM

Nükleer Araþtýrma ve Eðitim Faaliyetleri

Avrupa Atom Enerjisi Nükleer Araþtýrma Derneði (Euratom)

tarafýndan 2007 ve 2011 tarihleri arasýnda nükleer araþtýrmalara

destek saðlamak üzere tasarlanan EURATOM programý

7.ÇP’ye paralel yürümektedir. Ülkemizin EURATOM

Programýna katýlým süreci devam etmektedir.

Program için ayrýlan toplam bütçe : 2,75 milyar Avro

NOT:

Nükleer araþtýrmalara destek vermek üzere tasarlanan

EURATOM programýna Türkiye’nin henüz katýlmamýþ olmasý

nedeniyle, EURATOM programlarý hakkýnda detaylý bilgiye

http://cordis.europa.eu/fp7/euratom/home_en.html

sitesini ziyaret ederek ulaþabilirsiniz:

JRC (Ortak Araþtýrma Merkezi)

AB Ortak Araþtýrma Merkezi (JRC) Direktörlüðü, Avrupa Birliði’

nin politikalarýnýn oluþmasýna, geliþmesine, uygulanmasýna ve

izlenmesine bilimsel araþtýrmacýlar aracýlýðýyla destek

saðlamak amacýyla AB’ nin bilim ve teknoloji referans merkezi

olarak çalýþýr.

Avrupa’nýn çeþitli ülkelerinden gelen araþtýrmacýlarýn çalýþtýðý

Ýtalya, Ýspanya, Belçika, Almanya ve Hollanda’da bulunan ileri

teknolojilerin kullanýldýðý 7 adet araþtýrma enstitüsünden oluþur.

Araþtýrmacýlara; doktora ve doktora sonrasý burslar, kýdemli

bursiyerlik, projelerde iþbirliði, ulusal uzman pozisyonlarý,

çalýþtaylar ve eðitimler gibi fýrsatlarla birlikte çalýþmalarýný JRC

enstitülerinde yapma imkanlarý sunulmaktadýr. Kuruluþlara ise;

kurumsal iþbirliði, teknoloji transferi, kuluçka (inkübasyon)

hizmeti gibi fýrsatlar sunulmaktadýr.

Program için ayrýlan toplam bütçe : 1,75 milyar Avro

Bölüm 3: 7. Çerçeve Programý - Genel Bilgiler

A d ý m A d ý m 7 . Ç e r ç e v e P r o g r a m ý

18

AB 7. Çerçeve Programýný oluþturan 4 temel

programýn detaylarý aþaðýda verilmektedir:

Ýþbirliði Özel Programý

Ýþbirliði Özel Programý, daha önce de belirtildiði gibi 10 ana

tematik konu altýnda Avrupa Komisyonu tarafýndan önceden

belirlenmiþ olan konu baþlýklarýnda yürütülen Ar-Ge faaliyetleri

ile koordinasyon ve destek eylemlerinin fonlandýðý bir

programdýr.

Programýn hedefi, sanayi ve araþtýrma kuruluþlarý arasýndaki

iþbirliðini tetikleyerek kilit alanlarda Avrupa’nýn liderliðini

saðlamaktýr. Program, 7.ÇP içinde 32 milyar 413 milyon Avro ile

en yüksek bütçe payýna sahiptir.

Program kapsamýndaki 10 ana tematik alaný ve kendi içindeki

bütçe daðýlýmlarýný karþýlaþtýrabileceðiniz grafik aþaðýda

verilmektedir:

Ýþbirliði Özel Programý Bütçe Daðýlýmý (32,4 milyar Avro)

Saðlýk

Gýda, Tarým ve Biyoteknoloji

Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri

Nanobilimler, Nan. Malz. Yeni Ür. Tekn.

Enerji

Çevre (Ýklim deðiþikliði dahil)

Ulaþtýrma (Havacýlýk dahil)

Sosyo-ekonomik ve Beþeri Bilimler

Güvenlik

Uzay

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ýlerleyen bölümlerde Ýþbirliði Özel Programý kapsamýndaki 10

tematik alan detaylý bir þekilde anlatýlmaktadýr.

0,6

1,9

1,9

1,4

1,4

2,4

3,5

4,2

Bütçe Daðýlýmý

6,1

9,1


Saðlýk

Bu alan kapsamýnda;

•Biyoteknoloji ve insan saðlýðý için jenerik araç ve

teknolojilerin geliþtirilmesi,

•Ýnsan saðlýðý için, temel keþiflerin klinik uygulamalara

yansýtýlmasýna olanak veren, multidisipliner araþtýrmalarýn

yapýlmasý,

•Saðlýk hizmetlerinin topluma ulaþtýrýlmasý,

•Çocuk Saðlýðý,

•Yaþlý toplum saðlýðýna yönelik araþtýrmalarýn desteklenmesi

hedeflenmektedir.

Saðlýk alaný altýnda desteklenecek projelerin ana konu

baþlýklarý:

•Modern biyoloji için yeni araþtýrma araçlarýnýn geliþtirilmesi,

•Hastalýklarýn taný ve tedavi sürecinin hýzlandýrýlmasý için

görüntüleme teknikleri,

•Tedavide yenilikçi yaklaþým ve müdahaleler,

•Tedavinin uygunluðu, güvenliði ve baþarýsýnýn

öngörülebilmesi,

•Biyolojik veri ve süreçleri bütünleþtirmek,

•Beyin ve baðlantýlý hastalýklar, insan geliþimi ve yaþlanma ile

ilgili araþtýrmalar,

•Enfeksiyon hastalýklarýnda multidisipliner araþtýrmalar,

•Kanser,

•Kardiyovasküler hastalýklar,

•Diyabet ve Obezite,

•Nadir hastalýklar, Diðer kronik hastalýklar,

•Saðlýk hizmetlerinin geliþtirilmesi ve hastalýklarýn önlenmesi,

•Çocuk Saðlýðý ve yaþlý toplum saðlýðý.

Bu özet bilgiler ýþýðýnda, bu alanla ilgili Avrupa Komisyonu

tarafýndan desteklenecek tüm proje konularýný içeren çalýþma

programýna http://www.fp7.org.tr/health linkinden

ulaþabilirsiniz.

Bölüm 3: 7. Çerçeve Programý - Genel Bilgiler

A d ý m A d ý m 7 . Ç e r ç e v e P r o g r a m ý

19

Saðlýk Alaný Baþarý Hikayeleri

Saðlýk Alaný Baþarý Hikayeleri

Projenin Adý : Functional genomics and neurology of

epilepsy – EPICURE

Amacý: Toplumda görülme sýklýðý %1 olan epilepsi

vakalarýnýn % 30-40’ ýnda mevcut ilaçlarla tatmin edici

nöbet kontrolü saðlanamamasý sorununa karþý yeni ilaç

mekanizmalarýnýn geliþtirilmesi

Süresi: 48 ay

EPICURE

AB katkýsý: 10 milyon Avro

Ortaklar: Ýtalya, Fransa, Almanya, Macaristan, Hollanda,

Ýsveç, Ýspanya, Türkiye (2 ortak) ve Ýngiltere

Saðlýk Alaný Baþarý Hikayeleri

Projenin Adý: European Leukemia Network - ELN

Amacý: Avrupa’nýn önde gelen ulusal lösemi aðlarýnýn ve

bunlarýn disiplinler arasý ortak gruplarýnýn entegrasyonu

yoluyla löseminin (CML, AML, ALL, CLL, MDS, CMPD)

araþtýrma ve terapisinde bilimsel ve teknolojik üstünlüðü

kuvvetlendirmek ve geliþtirmek .

Süresi: 60 ay

ELN

European LeukemiaNet

AB katkýsý: 32 milyon Avro

Ortaklar: Avusturya, Belçika, Hýrvatistan, Çek

Cum,Danimarka,Yunanistan, Ýsrail, Luksemburg, Polonya,

Rusya, Ýsviçre, Ýtalya, Fransa, Almanya, Macaristan,

Hollanda, Ýsveç, Ýspanya, Türkiye (2 ortak), Ýngiltere


Bölüm 3: 7. Çerçeve Programý - Genel Bilgiler

Gýda, Tarým, Balýkçýlýk ve Biyoteknoloji

Bu tematik alan kapsamýnda yer alacak projeler yardýmýyla

sosyal ve ekonomik konulara odaklanan Bilgi Temelli Biyo-

Ekonomi (Knowledge Based Bio-Economy) oluþturulmasý

hedeflenmektedir. Tarým, gýda, balýkçýlýk, ormancýlýk gibi

alanlardaki biyolojik kaynaklarýn üretimi, yönetimi, yayýmý ile ilgili

bütün endüstri ve ekonomik birimleri kapsamaktadýr.

Bu alandaki beklentiler þu þekilde sýralanmaktadýr:

•Tüketici talebini de göz önünde bulundurarak, yeni, saðlýklý,

yüksek kalitede ve rekabet gücü yüksek gýda ve sürdürülebilir

gýda üretiminin saðlanmasý,

•Gýda ve yem zinciri güvenliði, beslenmeden kaynaklanan

hastalýklar, gýda seçenekleri, gýda ve beslenmenin saðlýða

olan etkileri konusunda yapýlacak araþtýrmalar aracýlýðýyla

obezite gibi gýda baðlantýlý bozukluklar ve kuþ gribi gibi

enfeksiyon hastalýklarý ile mücadele edilmesi,

•Bulaþýcý hayvan hastalýklarýyla (zoonoses) mücadele edilmesi,

•Sürdürülebilir tarým/balýkçýlýk yapýlmasý,

•Yenilenebilir biyo kaynaklardan temiz biyo materyaller elde

edilmesi.

Gýda, Tarým ve Biyoteknoloji alaný kapsamýnda

desteklenmesi planlanan projelerin ana konu baþlýklarý:

•Biyolojik kaynaklarýn (toprak, deniz, orman) sürdürülebilir

üretimi ve yönetimi,

•“Çataldan çiftliðe”: Gýda, saðlýk ve refah,

•Sürdürülebilir gýda dýþý ürünler ve iþlemler için yaþam bilimleri

ve biyoteknoloji.

Bu özet bilgiler ýþýðýnda, bu alanla ilgili Avrupa Komisyonu

tarafýndan desteklenecek tüm proje konularýný içeren çalýþma

programýna http://www.fp7.org.tr/home.do?ot=1&sid=3215

linkinden ulaþabilirsiniz.

A d ý m A d ý m 7 . Ç e r ç e v e P r o g r a m ý

20

Gýda, Tarým, Balýkçýlýk ve

Biyoteknoloji Baþarý Hikayeleri

Saðlýk Alaný Baþarý Hikayeleri

REPRO (STREP)

Projenin Adý : Reducing food processing waste – REPRO

(STREP)

Amacý: Gýda iþleme sýrasýnda ortaya çýkan atýk

maddelerinin enzim tabanlý biyoiþlemlerle katma deðerli bir

ürüne dönüþtürülmesi

Süresi: 36 ay

AB katkýsý: 3,1 milyon Avro

Ortaklar: Ýngiltere, Hollanda, Ýspanya, Türkiye, Fransa,

Güney Afrika, Finlandiya, Ýsveç, Norveç, Letonya

Saðlýk Alaný Baþarý Hikayeleri

Projenin Adý: Developing and integrating novel

technologies to improve safety, transparency and quality

insurance of the chilled/frozen food supply chain – CHILL-

ON (IP)

Amacý: Soðutulmuþ / Dondurulmuþ gýda tedarik zincirinde

güvenliði ve kaliteyi saðlamak için yeni teknolojilerin ve

izleme sistemlerinin geliþtirilmesi ve entegrasyonu

Süresi: 60 ay

CHILL-ON (IP)

AB katkýsý: 9,8 milyon Avro

Ortaklar: Almanya, Ýngiltere, Ýtalya, Ýspanya, Yunanistan,

Ýzlanda, Ýsrail, Ýsviçre, Türkiye, Çin, Þili


Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri

Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri (ICT - Information and

Communication Technologies) Avrupa çapýnda istihdamý

arttýrmak ve yaþam kalitesini yükseltmek için kritik önem

taþýmaktadýr.

ICT alaný;

•Yenilikçiliði, yaratýcýlýðý ve rekabet edebilirliði teþvik ederek

ekonomide küreselleþme hedefine hizmet eder.

•Tüm bilimsel ve teknolojik alanlarýn geliþmesi için araçlar

sunar.

•Avrupa kamu sektörünün daha etkin olmasýný saðlarken

ayný zamanda eðitimden enerjiye kadar tüm sektörlerin

modernizasyonunu gerçekleþtirir.

•Sosyal dönüþümlerin gerçekleþtirilmesi için araçlar saðlar

ve yaþam kalitesini arttýrýr.

Bu araþtýrma fonu kullanýlarak Avrupa’yý, dünya çapýnda, Bilgi

ve Ýletiþim Teknolojileri alanýnda lider yapmak amacýyla, 7

anahtar araþtýrma konusuna odaklanýlmýþtýr.

Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri (ICT) Alaný kapsamýnda

desteklenmesi planlanan projelerin ana konu baþlýklarý:

1) Yaygýn ve güvenilir aðlar & servis altyapýsý,

2) Biliþsel sistemler, robotbilim ve etkileþim,

3) Bileþenler, sistemler, mühendislik,

4) Dijital kütüphaneler ve içerik,

5) Sürdürülebilir ve kiþiselleþtirilmiþ saðlýk,

6 )Hareketlilik, sürdürülebilir çevre ve etkili enerji için ICT,

7) Baðýmsýz yaþam ve dahil olma için ICT,

8) Yeni ve geliþen teknolojiler.

Bu özet bilgiler ýþýðýnda, bu alanla ilgili Avrupa Komisyonu

tarafýndan desteklenecek tüm proje konularýný içeren çalýþma

programýna http://www.fp7.org.tr/ict linkinden ulaþabilirsiniz.

Bölüm 3: 7. Çerçeve Programý - Genel Bilgiler

A d ý m A d ý m 7 . Ç e r ç e v e P r o g r a m ý

21

Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri

Baþarý Hikayeleri

Saðlýk Alaný Baþarý Hikayeleri

Projenin Adý: Integrated Three-Dimensional Television

Capture, Transmission and Display - 3DTV

Amacý: 3 boyutlu televizyonun farklý fakat birbirini

tamamlayan alanlarýnda çalýþan Avrupalý araþtýrmacýlarý bir

araya getirerek bu birlikteliði uzun süre iþlevsel tutmaktýr.

Projenin süresi : 48 ay

AB katkýsý: 1,7 milyon Avro

3DTV

Ortaklar: Türkiye (Bilkent Üniversitesi-koordinatör, Koç

Üniversitesi, O.D.T.Ü., Momentum Bilgisayar Yazýlým,

Yoðurt Bilgisayar Teknolojileri), Almanya, Bulgaristan,

Ýngiltere, Finlandiya, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti

Web sitesi: www.3dtv-research.org

Saðlýk Alaný Baþarý Hikayeleri

Projenin Adý: WearIT@work: Giyilebilen Bilgisayar

Amacý: Kiþi tarafýndan kontrol edilebilen, sürekli

etkileþimde ve çalýþma durumunda bulunan, her zaman

bilgiye eriþilebilen, kullanýcý ile sürekli birlikte olan,

kullanýcýnýn hareket ve iþ alanýnda barýndýrýlan (giyilebilen)

bilgisayar sistemi oluþturmak

Projenin süresi: 54 ay

WearIT@work

AB katkýsý: 14,3 milyon Avro

Ortaklar: 35 Ortak (Türkiye’den Mobilera Biliþim ve Ýletiþim

Teknolojileri A.Þ.)


Nanobilimler, Nanoteknolojiler,

Malzemeler ve Yeni Üretim Teknolojileri

Bu alanýn temel amacý, AB 7. Çerçeve Programý

katýlýmcý ülkelerinde saðlýk, týp, elektronik, malzeme,

kimya, inþaat ve tekstil sektörlerinin kalkýnmalarý için

gereken bilimsel ve teknolojik çalýþmalarýn

yapýlmasý, yeni ürünlerin ve üretim süreçlerinin

yaratýlmasý ve sanayiye aktarýlmasýdýr. Bu sayede kaynak tabanlý

sanayiden, bilgi tabanlý sanayiye geçiþ saðlanmasý

hedeflenmektedir.

Bu amaca bilgide büyük deðiþiklikler yaratarak ve farklý teknoloji

ve disiplinlerin kesiþim noktasýndaki yeni uygulamalara bilgi

üreterek ulaþýlmasý planlanmaktadýr. Bundan hem yeni, yüksek

teknoloji sanayileri hem de daha yüksek deðerde, bilgi tabanlý

geleneksel sanayiler fayda saðlayacaktýr. Bu etkinlikler esas

olarak tüm sanayi sektörleri ve 7.ÇP altýndaki diðer pek çok

Tematik Alan’da etki saðlayacak teknolojilerle birlikte

düþünülmektedir.

Bu kapsamda desteklenen projelerin ana konu baþlýklarý

4 etkinlik alanýna göre aþaðýda sýralanmaktadýr:

•Nanobilimler, Nanoteknolojiler: Bu alt etkinlik alanýnda amaç

aþaðýda belirtilen konularda yeni bilgi üretmektir:

•Yüzey ve boyuta baðlý çalýþmalar;

•Yeni uygulamalar için malzeme özelliklerinin nano ölçüde

kontrolü;

•Nano ölçüdeki teknolojilerin entegrasyonu;

•Nano-motorlar;

•Makinalar ve sistemler;

•Nano boyutlarda karakterizasyon ve manipülasyon için

metotlar ve araçlar;

•Temel malzemelerin ve bileþenlerin imalatý için kimyada

nano duyarlýklý teknolojiler;

•Ýnsan güvenliði, saðlýk ve çevreye etki;

•Metroloji;

•Ýzleme ve algýlama;

•Nomenklatür ve standartlar;

•Geliþmekte olan teknolojilerin entegrasyonu ve uyumu da

dahil olmak üzere, sektörel uygulamalar için yeni kavramlar

ve yaklaþýmlarýn araþtýrýlmasý.

Bu kapsamdaki aktiviteler ayný zamanda nanoteknolojinin

toplum üzerindeki etkisini ve toplumsal sorunlarýn

çözülmesinde nano bilim ve teknolojinin ilintisini inceleyecektir.

•Malzemeler: Bu alt etkinlik alanýnda amaç aþaðýda belirtilen

konularda yeni bilgi üretmektir:

•Yeni ürünler ve süreçler için yüksek performanslý yüzeyler

ve malzemeler;

•Bilgiye dayalý malzemeler ve öngörülen performans;daha

emniyetli tasarým ve simülasyon;

•Biliþimsel modelleme;

•Daha yüksek karmaþýklýk;

•Çevresel uyumluluk;

•Kimyasal teknolojiler ve malzeme iþleyen sanayilerde

nano-mikro-makro iþlevselliðin entegrasyonu;

•Nano-kompozitler, biyo-malzemeler, doðada

bulunmayan elektromanyetik özellikli yapay malzemeler

ve hibrit malzemeler de dahil olmak üzere yeni nanomalzemeler.

Bölüm 3: 7. Çerçeve Programý - Genel Bilgiler

A d ý m A d ý m 7 . Ç e r ç e v e P r o g r a m ý

22

Yeni özellikli malzemeler Avrupa sanayiinin gelecekte rekabet

edebilirliðinin saðlanmasý için anahtar bir rol ve saðlýk,

elektronik, enerji, taþýmacýlýk ve güvenlik gibi birçok alanda

teknik ilerleme için de temel teþkil etmektedir.

•Yeni Üretim:

Amaç;

•Geliþmekte olan endüstriyel ihtiyaçlara cevap verecek yeni

paradigmalarýn yapýlandýrýlmasý, geliþtirilmesi ve validasyonu

da dahil olmak üzere, sürdürülebilir bilgi yoðun üretim için

þartlar/koþullar ve deðerleri yaratmak ve Avrupa sanayi

tabanýnýn modernizasyonunu beslemek;

•Ýntibak edici, að oluþturan, bilgiye dayalý üretim için jenerik

üretim deðerleri geliþtirmek;

•Yeni nesil artý-deðer içeren ürünleri ve servisleri biraraya

getiren teknolojileri hedefleyen yeni mühendislik

kavramlarýnýn geliþtirilmesi ve deðiþen gereksinimlere

uyarlanmasý;

•Yüksek çýktýlý yeni teknolojilerin üretim sürecine dahil edilmesi

•Endüstriyel Uygulamalara Yönelik Teknolojilerin

Bütünleþtirilmesi: Özellikle ilgili Avrupa Teknoloji

Platformlarý’nýn belirlediði ihtiyaçlara hitap etmek amacýyla,

sektörel ve sektörler arasý uygulamalarda yeni bilginin, nano ve

mikro teknolojiler, malzemeler ve üretimin entegrasyonu

amaçlanmaktadýr.

Bu özet bilgiler ýþýðýnda, bu alanla ilgili Avrupa Komisyonu

tarafýndan desteklenecek tüm proje konularýný içeren çalýþma

programýna

ulaþabilirsiniz.

http://www.fp7.org.tr/nano linkinden

Nanobilimler, Nanoteknolojiler, Malzemeler ve

Yeni Üretim Teknolojileri Alaný Baþarý Hikayeleri

Saðlýk Alaný Baþarý Hikayeleri

FLARETPOL

Projenin Adý: Development of an Innovative, Cost Effective Tech. to

Produce Halogen-Free, High- Performance Flame Retarded

Polyolefins - FLARETPOL

Amacý: Poliolefin grubundaki polimerlere doðada bulunan bir takým

katký maddeleri ilave edip mekanik özellikleri ve iþlenebilirliðini de

iyileþtirerek yanma mukavemeti kazandýrmak.

Projenin Süresi: 36 Ay

AB Katkýsý: 250.000 Avro

Ortaklar: Ýngiltere, Ýsrail, Ýspanya, Ýtalya, Portekiz, Türkiye (FIRAT

Plastik), Almanya

Saðlýk Alaný Baþarý Hikayeleri

SOPHIED

Projenin Adý:Sustainable Bioprocesses for the European Colour

Industries - SOPHIED

Amacý: Atýksularýn arýtýlmasý, var olan boyalarýn enzimler yardýmý ile

üretiminin geliþtirilmesi ve tamamen yeni moleküllü boyalarýn

oluþturulmasý.

Projenin Süresi: 60 Ay

AB Katkýsý: 195.000 Avro (ortak olarak alýnan katký)

Ortaklar: Belçika, Ýtalya, Ýngiltere, Fransa, Almanya, Ýsviçre, Türkiye

(Setaþ Kimya Sanayi A.Þ., Ýstanbul Teknik Üniv., Rayon Tekstil End. ve

Dýþ Tic. Ltd.), Portekiz, Polonya

Web sitesi: www.sophied.net


Enerji

Ýþbirliði Özel Programý kapsamýndaki 5. Tematik alan “Enerji”

alanýdýr.

Bu alana ait hedefler:

•Fosil yakýtlardan enerji elde edilmesini içeren geleneksel

yöntemlerin, farklý, yenilenebilir ve çevreye duyarlý enerji

kaynaklarýna dayalý sürdürülebilir enerji sistemine

dönüþtürülmesi,

•Avrupa (ve tüm dünya ülkeleri) için uygun maliyetli

sürdürülebilir enerji teknolojilerinin geliþtirilmesi,

•Araþtýrma sonuçlarýnýn yayýlmasý ve elde edilen bilginin

politika yapýcýlar tarafýndan da kullanýlmasý’dýr.

Bunun yanýsýra Avrupa Akýllý Enerji Programý’nýn (Intelligent

Energy European Programme) etkinliklerinin de

desteklenmesi hedeflenmektedir.

Enerji alaný kapsamýnda desteklenen konular:

•Hidrojen ve yakýt pilleri

•Yenilenebilir elektrik üretimi

•Yenilenebilir enerji üretimi

•Yenilenebilir enerji kaynaklarýnýn ýsýtma ve soðutma amaçlý

kullanýmý

•Sýfýr emisyonlu güç üretimi için CO2 yakalama ve depolama

teknolojileri

•Temiz kömür teknolojileri

•Akýllý enerji aðlarý

•Enerji verimliliði ve tasarrufu

•Enerji politika oluþumu için bilgi

Bu özet bilgiler ýþýðýnda, bu alanla ilgili Avrupa Komisyonu

tarafýndan desteklenecek tüm proje konularýný içeren çalýþma

programýna http://www.fp7.org.tr/energy linkinden

ulaþabilirsiniz

Bölüm 3: 7. Çerçeve Programý - Genel Bilgiler

A d ý m A d ý m 7 . Ç e r ç e v e P r o g r a m ý

23

Enerji Alaný Baþarý Hikayeleri

Saðlýk Alaný Baþarý Hikayeleri

Projenin Adý: Preparing for the hydrogen economy by

using the existing natural gas system as a catalyst -

NATURALHY

Amacý: Mevcut doðalgaz hatlarýnda doðalgaz hidrojen

karýþýmlarý kullanarak hidrojen ekonomisine geçiþi

hýzlandýrmak, bunu yaparken mevcut sistemi karýþým

þartlarýna göre deðerlendirmek.

Projenin Süresi: 60 Ay

AB Katkýsý: 9,4 milyon Avro

NATURALHY

Ortaklar: Hollanda, Belçika, Ýngiltere, Fransa, Norveç,

Danimarka, Türkiye (ÝGDAÞ ve TÜBÝTAK MAM),

Yunanistan, Ýsveç, Portekiz, Almanya, Ýtalya

Web sitesi: www.naturalhy.net

Saðlýk Alaný Baþarý Hikayeleri

Projenin Adý: Molecular Orientation, Low Band-gap and

New Hybrid Device Concepts for the Improvement of

Flexible Organic Solar Cells - MOLYCELL

Amacý: Projenin amacý organik solar hücrelerin teknik

fizibilitesinin uygulanmasýdýr. Proje kapsamýnda iki farklý

teknoloji: hibrit organik / inorganik solar hücreler ve bulk

heterojunction organik solar hücreleri amaçlanmaktadýr.

Projenin Süresi: 30 Ay

AB Katkýsý: 2,5 milyon Avro

MOLYCELL

Ortaklar: Fransa, Avusturya, Ýsviçre, Hollanda, Almanya,

Türkiye, Litvanya

Web sitesi: http://www-molycell.cea.fr/


Çevre

6.Tematik alan olan Çevre konusuna iklim deðiþikliði de dahil

edilmiþtir. Bu alanda küresel çevre konularýný bütünüyle ele

alabilmek için,

•Ýklim, biyosfer, ekosistemler ve insan faaliyetleri arasýndaki

etkileþimler hakkýndaki bilgi birikiminin arttýrýlmasý,

•Yeni teknolojiler, araçlar ve hizmetler geliþtirerek çevrenin ve

kaynaklarýnýn sürdürülebilir yönetimi,

•Ýklim, ekoloji, yerküre ve deniz sistemlerindeki deðiþikliklerin

öngörülmesi,

•Çevresel baský ve saðlýkla ilgili tehlikeleri de içeren risklerin

izlenmesi, önlenmesi, azaltýlmasý ve adaptasyonu,

•Doðal veya insan yapýmý çevrenin korunmasý ve geri kazanýmý

için geliþtirilen araç ve teknolojiler, üzerinde durulmasý

planlanan öncelikli konulardýr.

Çevre alaný kapsamýnda desteklenen konular:

•Ýklim deðiþimi, kirlilik ve riskleri

•Çevre ve iklim üzerindeki etkiler

•Çevre ve saðlýk

•Doðal afetler

•Kaynaklarýn sürdürülebilir yönetimi

•Doðal ve insan yapýmý kaynaklarýn korunmasý ve

sürdürülebilir yönetimi

•Deniz sistemlerinin yönetimi

•Çevre teknolojileri

•Doðal ve insan yapýmý çevrenin gözlenmesi, simülasyonu,

korunmasý, adaptasyonu, iyileþtirilmesi ve eski haline

getirilmesi için çevre teknolojileri

•Ýnsan habitatý da dahil olmak üzere kültürel mirasýn

korunmasý, muhafaza edilmesi ve deðerinin arttýrýlmasý,

kültürel mirasýn kent ortamýna entegrasyonu

•Teknolojinin deðerlendirilmesi, doðrulanmasý ve test

edilmesi

•Yer gözlem ve deðerlendirme araçlarý

•Yerküre ve deniz gözlem sistemleri ile çevre ve

sürdürülebilir kalkýnma izleme metodlarý

•Farklý boyutlarda gözlemlemeyi dikkate alarak,

sürdürülebilir kalkýnma için tahmin metodlarý ve

deðerlendirme araçlarý

Bu özet bilgiler ýþýðýnda, bu alanla ilgili Avrupa Komisyonu

tarafýndan desteklenecek tüm proje konularýný içeren çalýþma

programýna http://www.fp7.org.tr/home.do?ot=1&sid=3255

linkinden ulaþabilirsiniz

Bölüm 3: 7. Çerçeve Programý - Genel Bilgiler

A d ý m A d ý m 7 . Ç e r ç e v e P r o g r a m ý

24

Çevre Alaný Baþarý Hikayeleri

Saðlýk Alaný Baþarý Hikayeleri

Projenin Adý: Science and Policy ýntegration for Coastal

System Assessment - SPICOSA

Amacý: Politik, sosyal, ekonomik sektörleri kýyý alan

sistemlerinin interaktif bileþenleri olarak dahil etmek; bu

yaklaþýmý belirli kýyý alanlarýnda test etmek; Avrupa’daki

kritik araþtýrmacý kitlesini, karar vericileri ve kullanýcýlarý

sisteme dahil etmek,

Projenin Süresi : 48 Ay

AB Katkýsý: 132.000 Avro

SPICOSA

Ortaklar:Fransa, Ýspanya, Ýtalya, Belçika, Hollanda,

Norveç, Türkiye (TÜBÝTAK MAM), Portekiz, Ýrlanda,

Ýngiltere, Yunanistan, Polonya, Almanya, Danimarka,

Estonya, Bulgaristan, Litvanya, Romanya, AB, israil, Ýsveç,

Rusya

Web sitesi: www.eucc.net/spicosa

Saðlýk Alaný Baþarý Hikayeleri

Projenin Adý: Farm Level Optimal Water Management:

Assistant for Irrigation under Deficit - FLOW-AID

Amacý: Projede farklý koþullarda test edilebilen bir tarýmsal

sulama yönetim sisteminin su kaynaklarý ve su kalitesi

konusunda sýnýrlý tarlalarda kullanýmýný geliþtirerek

sürdürülebilir tarýmsal sulamaya katkýda bulunmak

hedeflenemektedir. Proje kapsamýnda sensor teknolojileri

sulama yönetimi için karar verici sistemlere entegre

edilecektir.

Projenin Süresi : 36 Ay

AB Katkýsý: 1 milyon Avro

Deficit - FLOW-AID

Ortaklar: Hollanda, Ýngiltere, Lübnan, Ýspanya, Türkiye,

Ýtalya, Yunanistan, Ürdün

Web sitesi: www.flow-aid.wur.nl


Ulaþtýrma (Havacýlýk Dahil)

Ulaþtýrma alanýnýn amacý; Avrupa’da çevre ve doðal

kaynaklara dost, sanayiye rekabet gücü kazandýran, temiz,

emniyetli ve akýllý bir ulaþtýrma sisteminin oluþturulmasýdýr.

Ulaþtýrma alaný 3 alt alandan oluþmaktadýr:

•Havacýlýk ve Havayolu ulaþtýrmasý

•Yüzey Ulaþtýrmasý

•Avrupa Küresel Seyrüsefer Uydu Sistemi’nin (Galileo ve

EGNOS) desteklenmesi

Havacýlýk ve Havayolu Ulaþtýrmasý

•Havayolu ulaþtýrmasýnýn daha temiz hale getirilmesi

•Zaman verimliliðinin arttýrýlmasý

•Müþteri memnuniyeti ve emniyetinin saðlanmasý

•Maliyet verimliliðinin artýrýlmasý

•Hava araçlarýnýn ve yolcularýnýn korunmasý

•Havayolu ulaþtýrmasýnda gelecekte öncü konuma

gelinmesi

Yüzey Ulaþtýrmasý (Karayolu Ulaþtýrmasý, Raylý

Taþýmacýlýk, Denizyolu Ulaþtýrmasý)

•GREENING: Yüzey ulaþtýrmasýnýn daha temiz hale

getirilmesi

•COMODALITY: Yüzey ulaþtýrmasý modlarý arasý dengenin

saðlanmasý ve ulaþtýrma koridorlarýndaki sýkýþýklýðýn

giderilmesi

•URBAN: Sürdürülebilir kentiçi ulaþýmýn saðlanmasý

•SAFETY: Emniyet ve güvenliðin arttýrýlmasý

•COMPETITIVENESS: Rekabetçiliðin güçlendirilmesi

Avrupa Küresel Uydu Seyrüsefer Sistemi’nin (Galileo ve

EGNOS) desteklenmesi

•Tam Potansiyelin Kullanýmý: Uygulama alanlarýnýn teþviki

•Araçlarýn saðlanmasý ve uygun ortamlarýn hazýrlanmasý:

Araçlar, sertifikasyon, standardizasyon

•Alýcýlarýn uyumu, gereksinimleri ve ana teknolojilerin

geliþtirilmesi

•Altyapý geliþiminin desteklenmesi

Bu özet bilgiler ýþýðýnda, bu alanla ilgili Avrupa Komisyonu

tarafýndan desteklenecek tüm proje konularýný içeren çalýþma

programýna http://www.fp7.org.tr/transport linkinden

ulaþabilirsiniz

Bölüm 3: 7. Çerçeve Programý - Genel Bilgiler

A d ý m A d ý m 7 . Ç e r ç e v e P r o g r a m ý

25

Ulaþtýrma Alaný Baþarý Hikayeleri

Saðlýk Alaný Baþarý Hikayeleri

Projenin Adý: Customer-driven Rail-freight services on a

European mega-corridor based on Advanced business

and operating Modes - CREAM

Amaç: Benelux Ülkelerinden baþlayýp Türkiye’ye kadar

uzanan mega taþýmacýlýk koridorlarýnda yük taþýmacýlýðý

hizmetlerinde operasyonel ve lojistik geliþtirilmesi,

kurulmasý ve uygulanmasý için gereksinimlerin analiz

edilmesi

- Raylý taþýmacýlýkta yenilikçi tedarik zincirleri

- Kalite yönetim sistemleri

- Verimli koridor kapasitesi yönetimi

- Birlikte iþlerlik ve sýnýr geçiþi

- Tren kontrolü, izleme, gemiye yükleme ve müþteri bilgi

sistemleri için bütünleþtirilmiþ telematik çözümleri

Projenin süresi: 36 ay

AB katkýsý: 12,2 milyon Avro

CREAM

Ortaklar: Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan,

Fransa, Hollanda, Ýtalya, Macaristan, Makedonya,

Romanya, Sýrbistan, Slovenya, Türkiye (TCDD),

Yunanistan

Saðlýk Alaný Baþarý Hikayeleri

Projenin Adý: Pollution Prevention and Control: Safe

Transportation of Hazardous Goods by Tankers – POP&C

Amacý: Tankerlerden kaynaklanan çevre kirliliðinin

azaltýlmasý, Tankerlerin risk bazlý tasarým yöntemlerinin

geliþtirilmesi, Tankerlerden kirlenme riskinin azaltýlmasý ve

kontrolü için operasyonel risk analizi, Tankerlerden kirliliðin

önlenmesi ve kontrolü tedbirlerinin geliþtirilmesi

Projenin süresi: 36 ay

AB katkýsý: 1,6 milyon Avro

POP&C

Ortaklar: Ýngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Ýtalya,

Ýspanya, Ýsveç, Norveç, Türkiye (ÝTÜ), Yunanistan


Sosyo-Ekonomik ve Beþeri Bilimler

Sosyo-Ekonomik ve Beþeri Bilimler tematik alanýnýn hedefi;

Avrupa’nýn karþý karþýya olduðu ekonomik büyüme, istihdam,

ekonomik rekabet, sosyal uyum ve sürdürülebilirlik, göç ve

bütünleþme, yaþam kalitesi ve küresel dayanýþma gibi karmaþýk

ve birbiriyle iliþkili sosyo-ekonomik problemlere çözüm

bulmaktýr.

Sosyo-Ekonomik ve Beþeri Bilimler alanýnda desteklenen

konular:

•Bilgi toplumunda büyüme, istihdam ve rekabet

•Ekonomik, sosyal ve çevresel hedeflerin Avrupa perspektifi

içinde bir araya getirilmesi

•Toplumdaki temel eðilimler ve bunlarýn etkileri

•Avrupa ve Dünya

•AB’de yurttaþ

•Sosyo-ekonomik ve bilimsel göstergeler

•Öngörü faaliyetleri

•Stratejik faaliyetler

Bu özet bilgiler ýþýðýnda, bu alanla ilgili Avrupa Komisyonu

tarafýndan desteklenecek tüm proje konularýný içeren çalýþma

programýna http://www.fp7.org.tr/ssh linkinden ulaþabilirsiniz

Bölüm 3: 7. Çerçeve Programý - Genel Bilgiler

A d ý m A d ý m 7 . Ç e r ç e v e P r o g r a m ý

26

Sosyo-Ekonomik Baþeri Bilimler Alaný

Baþarý Hikayeleri

Saðlýk Alaný Baþarý Hikayeleri

Projenin Adý: Global Migration from the Eastern

Mediterranean and Eurasia: Security and Human Rights

Challenges to Europe – GLOMIG

Amaç: Göç çalýþmalarý alanýnda Avrupa ve üçüncü ülkeler

arasýnda araþtýrma iþbirliklerini güçlendirmek

Projenin süresi: 2.5 yýl

GLOMIG

Ortaklar: Türkiye (Koordinatör - ODTÜ KORA), Ýngiltere,

Almanya, Ýspanya, Hollanda, Rusya, Mýsýr, Gürcistan

Web sitesi: www.kora.metu.edu.tr/glomig

Saðlýk Alaný Baþarý Hikayeleri

Projenin Adý: A Comparative Cultural Study in the EU-

Accession States Bulgaria and Romania, the EU-

Candidate States Turkey and Croatia and the EU-States

Germany, Greece and United Kingdom – CRIME AND

CULTURE

Amaç: Kültürel olarak belirlenen yolsuzluðu algýlama ve

tahayyül kalýplarýný (6 odak grup bazýnda) inceleyerek,

sadece yolsuzlukla mücadeleye deðil, yolsuzluðu

önlemeye de yönelik en uygun araçlarýn geliþtirilmesi

Projenin süresi: 36 Ay

GLOMIG

Ortaklar: Almanya, Bulgaristan, Romanya, Türkiye

(Galatasaray Üniversitesi), Hýrvatistan, Yunanistan, Ýngiltere

Web sitesi: www.uni-konstanz.de/crimeandculture


Güvenlik

Güvenlik alaný 7. Çerçeve Programý ile birlikte ilk defa ÇP’ler

kapsamýnda tanýmlanan bir alandýr. Güvenlik araþtýrma alanýnýn

hedefi temel hak ve özgürlükler ile kiþisel gizliliðe baðlý kalarak

terörizm, doðal afetler ve suç gibi tehditlere karþý yurttaþlarýn

güvenliðinin temini için bilgi ve teknolojiler geliþtirmek, mevcut

teknolojilerin Avrupa güvenliðini saðlayacak yönde uyum

içinde çalýþmasýný saðlamak ve sivil güvenlik çözümleri için

tedarikçileri ve kullanýcýlarý iþbirliðine teþvik etmektir.

Ayrýca Güvenlik konusunda yürütülecek araþtýrmalar sivil

güvenlik uygulamalarý üzerinde odaklanmaktadýr.

Güvenlik alanýnda desteklenen konular:

•Suç ve terörizme karþý korunma,

•Kritik altyapý ve diðer unsurlarýn güvenliði,

•Akýllý takip ve sýnýr güvenliði,

•Kriz ve olaðanüstü hallerde güvenliðin tesisi,

Ayrýca aþaðýdaki yatay alanlarýn da desteklenmesi

öngörülmektedir:

•Güvenlik hizmetlerinin bütünleþtirilmesi ve uyumluluk

•Güvenlik ve toplum

•Güvenlik araþtýrmalarýnýn koordinasyonu ve yapýlandýrýlmasý

Bu özet bilgiler ýþýðýnda, bu alanla ilgili Avrupa Komisyonu

tarafýndan desteklenecek tüm proje konularýný içeren çalýþma

programýna http://www.fp7.org.tr/security linkinden

ulaþabilirsiniz.

Bölüm 3: 7. Çerçeve Programý - Genel Bilgiler

A d ý m A d ý m 7 . Ç e r ç e v e P r o g r a m ý

27

Güvenlik Alaný Baþarý Hikayeleri

Saðlýk Alaný Baþarý Hikayeleri

Projenin Adý: Transportable Autonomous Patrol System

for Land Border Surveillance-TALOS

Amaç: Kontrolsüz sýnýrlar ve geniþ alanlarda keþif ve

gözetleme görevlerini yerine getirecek bir sistemin

geliþtirilmesi ve seçilecek bir bölgede test edilmesi.

Projenin Süresi: 48 ay

TALOS

Ortaklar: Aralarýnda ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret

A.Þ. ve STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret

A.Þ’nin yer aldýðý 14 ortaklý bir Ýþbirliði Projesidir.

Web Sitesi: https://talos-border.eu

Saðlýk Alaný Baþarý Hikayeleri

Projenin Adý: Converging and conflicting ethical values in

the internal and external security continuum in Europe-

INEX

Amaç: Avrupa iç ve dýþ güvenlik sistemlerinde, kesiþen ve

çeliþen etik deðerlerin araþtýrýlmasý.

Projenin Süresi: 36 ay

Ortaklar: Aralarýnda Bilkent Üniversitesi’nin yer aldýðý 8

ortaklý bir projedir.

Web Sitesi: http://www.inexproject.eu


Uzay

Uzay alanýnýn ana hedefi, GMES (Çevre ve Güvenlik için Küresel

Ýzleme) benzeri uygulamalara odaklanarak, karar vericilerin ve

kamuoyunun hizmetinde bir Avrupa Uzay Politikasý’nýn

oluþturulmasý çabalarýna katkýda bulunmaktýr. Bu sayede

Avrupa Uzay Ajansý (European Space Agency - ESA) dahil diðer

önemli aktörlerin ve Avrupa sanayiinin rekabetini güçlendirmek

amaçlanmaktadýr.

Uzay alaný kapsamýnda desteklenecek proje konularý:

•Avrupa Toplumunun hizmetinde uzay temelli uygulamalar

•Çevre ve Güvenlik için Küresel Ýzleme (GMES)

•Güvenlik araþtýrmalarý ve GMES faaliyetlerini tamamlayýcý

nitelikteki konular

•Yenilikçi uydu haberleþme sistemleri ve uydu iletiþim

uygulamalarý

•Uzayýn keþfi

•Uzay kuruluþlarýný güçlendirmek için Araþtýrma ve Teknolojik

Geliþme

•Uzay teknolojisi

•Uzay bilimleri

Bu özet bilgiler ýþýðýnda, bu alanla ilgili Avrupa Komisyonu

tarafýndan desteklenecek tüm proje konularýný içeren çalýþma

programýna http://www.fp7.org.tr/space linkinden

ulaþabilirsiniz.

Bölüm 3: 7. Çerçeve Programý - Genel Bilgiler

A d ý m A d ý m 7 . Ç e r ç e v e P r o g r a m ý

28

Uzay Alaný Baþarý Hikayeleri

Saðlýk Alaný Baþarý Hikayeleri

Projenin Adý: Marine Environment and Security for the

European Area - MERSEA

Amaç: Küresel ve bölgesel ölçekte okyanus fiziði,

biojeokimya ve ekosistemlerin tahmini ve gözlemlenmesi

amacýyla Avrupa’ya özel bir sistem geliþtirilmesi.

Projenin süresi: 48 ay

AB katkýsý: 20 milyon Avro

MERSEA

Ortaklar: Aralarýnda ODTÜ - Deniz Bilimleri Enstitüsü’nün

de yer aldýðý 49 ortaklý bir IP projesi

Web sitesi: www.mersea.eu.org

Saðlýk Alaný Baþarý Hikayeleri

Projenin Adý : New Technologies to Avoid Digital Division

in e-Divided areas - Net-ADDeD

Amaç: Uluslararasý iþbirliði ülkelerinde ve AB'ye yeni katýlan

ülkelerdeki geniþ bant iletiþim ihtiyacýndaki büyüme

nedeniyle hibrit uydu-kablosuz teknolojilerinin yayýlýmýný ve

yönetilmesini iyileþtirmek amacýyla yeni teknik özelliklerin

onaylanmasý ve geliþtirilmesi.

Projenin süresi: 24 ay

AB katkýsý: 1,9 milyon Avro

Net-ADDeD

Ortaklar: Fransa, Hollanda, Türkiye (Sabancý Üniversitesi,

Ýstanbul Üniversitesi Týp Fakültesi), Fas


Fikirler Özel Programý

Fikirler Özel Programý, 7.ÇP ile birlikte yürürlüðe giren ve toplam

7,5 milyar Avro tutarýnda bir bütçeye sahip yeni bir programdýr.

Bu program ile, herhangi bir bilimsel alan veya öncelik kýsýtý

olmaksýzýn;

• Araþtýrmacý-güdümlü (investigator-driven)

• Bireyler veya bireysel takýmlar tarafýndan yönetilen

• Mevcut paradigmalarýn sýnýrlarýnda veya ötesinde

• Mükemmeliyet odaklý projeler desteklenmektedir.

Destelenen proje süresi en fazla 5 yýldýr.

Koordinasyonu, baðýmsýz bir bilimsel kurum olan Avrupa

Araþtýrma Konseyi - AAK (European Research Council – ERC)

tarafýndan saðlanan Fikirler Özel Programý’ndan

faydalanabilmek için herhangi bir iþbirliði veya konsorsiyum

kurma þartý aranmamaktadýr. Programdan en az 3 yýllýk doktora

derecesine sahip tüm araþtýrmacýlar faydalanabilecektir.

Fikirler Özel Programý - ERC Akademik Ar-Ge Destekleri

ERC tarafýndan iki tip akademik Ar-Ge Desteði verilmektedir:

Bölüm 3: 7. Çerçeve Programý - Genel Bilgiler

Baþlangýç Düzeyindeki Baðýmsýz Araþtýrmacý Desteði

(ERC Starting Independent Researcher Grant)

Proje baþýna: max. 2 milyon Avro

Ýleri Düzey Araþtýrmacý Desteði

(ERC Advanced Investigator Grant)

Proje baþýna: max. 2,5 milyon Avro

(istisnai durumlarda 3,5 milyon Avro’ya kadar çýkabilmektedir)

Baþlangýç düzeyindeki baðýmsýz araþtýrmacý desteðinin

amacý;

•Araþtýrmacýlara, baðýmsýz ilk takýmlarýný kurma aþamalarýnda

destek verme,

•Süpervizör altýnda çalýþma ortamýndan baðýmsýz araþtýrma

ortamýna geçiþi saðlama,

•Kendi disiplinlerine yeni fikirlerle birlikte yeni bir enerji ve soluk

getiren mükemmel araþtýrma takýmlarýnýn kurulmasýný

destekleme.

Ýleri düzey araþtýrmacý desteðinin amacý;

•Ýleri düzey araþtýrmacýlarýn mükemmel araþtýrma projelerini

destekleme

•Takým lideri olarak baðýmsýzlýðýný ispatlamýþ araþtýrmacýlarýn

sunulduklarý alanda çýðýr açabilecek yenilikçi fikirlerini hayata

geçirebilmelerine imkan saðlama

Baþlangýç Düzeyindeki Araþtýrmacý Desteðinin Özellikleri

Nelerdir?

Proje baþýna 2 milyon Avro’ya kadar destek verilebilmektedir.

Daha az deneyimli ve kariyerlerinin baþlangýcýndaki genç

araþtýrmacýlara verilen baþlangýç düzeyindeki baðýmsýz

araþtýrmacý desteðine baþvurabilemek için projeyi sunan Baþ

Araþtýrmacý’da en az 3 yýllýk ama en çok da 8 yýllýk doktora

derecesine sahip olma þartý aranmaktadýr.

A d ý m A d ý m 7 . Ç e r ç e v e P r o g r a m ý

29

Projenin yürütüleceði kurum ya da kuruluþun ise herhangi bir

AB üyesi ya da Türkiye gibi Çerçeve Programlarý’na assosiye

üye olan bir ülkede olmasý gereði dýþýnda araþtýrma takýmýnýn

diðer üyeleri için herhangi bir vatandaþlýk, ikamet veya doktora

derecesi kýsýtý bulunmamaktadýr. Örneðin, takýmdaki rolünün

ve bulunmasý zorunluluðunun gerekçesi uygun bir þekilde

anlatýldýðý takdirde, ABD’de çalýþan Çinli bir araþtýrmacýnýn da

takým üyesi olmasýnda herhangi bir sakýnca yoktur.

Ýleri Düzey Araþtýrmacý Desteðinin Özellikleri Nelerdir?

Proje baþýna 2,5 milyon Avro’ ya kadar destek verilmekte, bu

miktar bazý istisnai durumlar için 3,5 milyon Avro’’ya kadar

çýkabilmektedir.

Alanlarýnda kendilerini ispatlamýþ, ve oturmuþ bir araþtýrma

takýmýna sahip deneyimli bilim insanlarýnýn ulusal programlarla

desteklenmesi mümkün olmayan çok yüksek bütçeli

projelerine destek veren bu programdan faydalanabilmek için

aktif olarak araþtýrma yapmak dýþýnda herhangi bir þart

aranmamaktadýr.

Baþlangýç Düzeyi Desteði’nde olduðu gibi yine ayný þekilde

projenin yürütüleceði kurum ya da kuruluþun herhangi bir AB

üyesi ya da Türkiye gibi Çerçeve Programlarý’na assosiye üye

bir ülkede olmasý gerekmektedir. Bununla birlikte baþ

araþtýrmacý (principal investigator) dýþýnda kalan diðer takým

üyeleri için vatandaþlýk, ikamet veya doktora derecesi gibi

kýsýtlar bu destek programýnda da bulunmamaktadýr.

ERC Akademik Ar-Ge Desteklerinin önemli ortak

özellikleri :

•Proje süresi 5 yýla kadar

•Karmaþýk olmayan, basit bir baþvuru sürecine sahiptir

•2 aþamalý deðerlendirme:

•Panel hakemleri tarafýndan

•Uzaktan deðerlendirici hakemler tarafýndan

•Harcamalar dýþýnda genel giderler (overhead) için 20% ek

bütçe imkaný

•Esneklik ve taþýnabilirlik

•Tek ara rapor ve detaylý bir sonuç raporu

•Harcamalarýn 100%’ü karþýlanmakta

Karþýlanacak Geçerli Harcamalar:

•Personel Giderleri

•Makine/Teçhizat/Ekipman Giderleri

•Sarf Malzemesi Alýmlarý

•Seyahat ve Konaklama Giderleri

•Yayýn Giderleri

Çok esnek kurallara sahip olan programýn bir diðer önemli

özelliði ise taþýnabilirliktir. Projenin yürütüldüðü ev sahibi

kuruluþ, baðýmsýz çalýþma ortamýnýn gereklerini yerine

getirmediði takdirde baþ araþtýrmacý, kendisine bu imkaný

sunan baþka bir kurum/kuruluþa desteði ile birlikte gitme

hakkýna sahiptir.

ERC’den destek almayý baþararak proje yürütmeye baþlayan

araþtýrmacýlar 5 yýl boyunca en fazla 2 adet ara rapor ve bir de

detaylý sonuç raporu vermek dýþýnda raporlama yapmayacak,

proje harcamalarýna iliþkin finansal raporlama iþleri ise projenin

yürütüldüðü kuruluþun sorumluluðunda olacaktýr.


Marie - Curie Etkinlikleri

Marie-Curie Etkinliklerinin stratejik amacý Avrupa’yý

araþtýrmacýlar için daha cazip hale getirmektir. Program,

insanlarý meslek olarak araþtýrma kariyerini seçmeye

yönlendirmeyi, Avrupalý araþtýrmacýlarý Avrupa içinde kalmaya

teþvik etmeyi ve dünya genelindeki araþtýrmacýlarý çekmek

amacýyla Avrupa'yý en iyi araþtýrmacýlar için cazibiyet merkezi

haline getirmeyi hedeflemektedir.

Marie-Curie Etkinliklerinin sunduðu fýrsatlar aþaðýdaki

þekilde özetlenebilir:

•Yabancý Araþtýrmacý/Mühedis istihdamý (Sanayi-Akademide)

•Bireysel Burslar

•Bilgi/Teknoloji transferi

•Sanayi-Akademi iþbirliði

•Ortak araþtýrma programlarýna destek

•Tüm dünya ülkeleri ile araþtýrmacý/ar-ge personeli deðiþimi

•Tersine beyin göçü / bilginin dolaþýmýna destek

Araþtýrmacýlar, mühedisler, sanayi kuruluþlarý, üniversiteler,

araþtýrma merkezleri, kamu kurumlarý, laboratuvarlar,

mükemmeliyet merkezleri Marie-Curie Etkinlikleri

kapsamýndaki programlardan yararlanabilirler.

Bireysel Burslar / Hibeler

Araþtýrma Eðitim Destekleri

Bölüm 3: 7. Çerçeve Programý - Genel Bilgiler

Marie-Curie Etkinlikleri Programlarý

•Avrupa içi Dolaþým Burslarý (Intra-European

Fellowships)

•Avrupa’ya Geri Dönüþ Hibeleri (International

Reintegration Grants

•Avrupa Dýþý Burslar (International Outgoing

Fellowships)

•Avrupa’ya Gelen Araþtýrmacý Burslarý

(International Incoming Fellowships)

•Marie-Curie Bursiyerlerine Ek Fon (European

Reintegration Grants)

Sanayi-Akademi Ortaklýðý (Industry-Academia Partnership and Pathways

Özel Etkinlikler

•Araþtýrma Eðitim Programlarý (Initial Training

Networks)

•Uluslararasý Araþtýrma Personeli Deðiþim

Programý (International Research Staff

Exchange Scheme)

•Araþtýrma Bursu veren Kuruluþlar için Ortak

Fon (COFUND)

•Araþtýrmacý Gecesi Etkinliði (Researchers

Night)

•Marie-Curie Mükemmeliyet Ödülleri

A d ý m A d ý m 7 . Ç e r ç e v e P r o g r a m ý

30

Marie-Curie Etkinlikleri konu baðýmsýzdýr ve programa dahil

olan araþtýrmacýnýn/mühendisin dolaþýmý desteklenmektedir.

Programa yönelik genel tanýmlamalar aþaðýdaki gibidir:

Baþlangýç Düzeyindeki Araþtýrmacý: Lisans derecesini

aldýktan sonra araþtýrmacý/mühendis olarak çalýþtýðý süre 4

yýldan az olan ya da doktora derecesi olmayan

araþtýrmacýlar /mühendisler.

Deneyimli Araþtýrmacý: Lisans derecesini aldýktan sonra

araþtýrmacý/mühendis olarak çalýþtýðý süre 4 yýldan fazla olan

ya da doktora derecesi olan araþtýrmacýlar/mühendisler.

Ev sahibi kuruluþ: Marie-Curie programlarý kapsamýnda farklý

ülkelerden yabancý/Türk araþtýrmacý/mühendis istihdam eden

kurum/kuruluþ

Bireysel Burslar ve Hibeler

Marie-Curie Etkinlikleri kapsamýnda deneyimli

araþtýrmacýlara/mühendislere bireysel burslar verilmektedir. Bu

burslar aracýlýðý ile Türkiye’deki sanayi-akademi kuruluþlarý ev

sahibi kuruluþ olarak yabancý/Türk araþtýrmacý istihdam

edebilirler. Bireysel burslar araþtýrmacýlarýn/mühendislerin

kariyer geliþimini, en iyi araþtýrmacýlarýn Avrupa Araþtýrma

Alaný’na kazandýrýlmasýný ve araþtýrmacýlarýn dolaþýmý aracýlýðý

ile bilginin dolaþýmýný hedeflemektedir.

Marie-Curie Etkinlikleri kapsamýndaki bireysel burslar:

•Avrupa içi Dolaþým Burslarý (Intra-European Fellowships)

•Avrupa’ya Geri Dönüþ Hibeleri (International Reintegration

Grants

•Avrupa Dýþý Burslar (International Outgoing Fellowships)

•Avrupa’ya Gelen Araþtýrmacý Burslarý (International Incoming

Fellowships)

•Marie-Curie Bursiyerlerine Ek Fon (European Reintegration

Grants)


Avrupa Ýçi Burslar (Intra-European Fellowships – IEF)

Avrupa içi burslar ile deneyimli araþtýrmacýlarýn ve Ar-Ge

personelinin:

•Kariyer geliþimlerinin desteklenmesi,

•Multi-disipliner ya da sektörler arasý boyutta yeni nitelikler

kazanarak bireysel yetkinliklerinin çeþitlendirilmesi

konusunda destek verilmesi,

•Baðýmsýz araþtýrma yapabilmeleri için destek verilmesi ve

•Kariyerine ara vermiþ araþtýrmacýlarýn kariyerlerine “Araþtýrmacý

/Ar-Ge personeli” olarak devam etmelerine yardýmcý

olunmasý hedeflenmektedir.

Avrupalý araþtýrmacý istihdam etmek isteyen endüstri

temsilcileri ev sahibi kuruluþ olarak programdan

yararlanabilirler. Bu kapsamdaki projeler 12 ay ile 24 ay süre ile

desteklenmektedir.

Avrupa’ya Geri Dönüþ Hibeleri

(International Reintegration Grants-IRG)

Tersine beyin göçünü destekleyen program kapsamýnda

teknolojik açýdan geliþmiþ ülkelerde (Amerika, Kanada,

Japonya...) son 4 yýlda 3 yýl süre ile bulunmuþ ya da söz

konusu ülkelerden Türkiye’ye geleli 1 yýldan az olmuþ

araþtýrmacýlar desteklenmektedir. Sanayi/Akademi

kuruluþlarýmýz, araþtýrmacýlarýn Türkiye’ye geri dönmelerini

teþvik etmek ve gelen araþtýrmacýlarý istihdam etmek amacý ile

programdan 2-4 yýl süre ile yararlanabilirler. Program

kapsamýnda her yýl için 25.000 Avro sabit destek verilmektedir.

Avrupa Dýþý Burslar

(International Outgoing Fellowships-IOF)

Bilginin araþtýrmacýlarýn dolaþýmý aracýlýðý ile dolaþýmýný

destekleyen Avrupa Dýþý Burslar - International Outgoing

Fellowships programý kapsamýnda deneyimli

araþtýrmacýlar/mühendisler 1-2 yýl süre çalýþmalarýný teknolojik

açýdan geliþmiþ ülkelerde sürdürebilirler. Fonu alan

araþtýrmacýlarýn/mühendislerin burs süresinin son yýlýný

Avrupa’da bir kuruluþta geçirmesi koþulu bulunmaktadýr. Bu

programa 3. ülkelerdeki (ABD, Japonya, Kanada, Çin, Rusya

gibi) üniversiteler, araþtýrma kuruluþlarý, sanayi kuruluþlarý ve

KOBÝ’ler de çalýþma yapacak tüm deneyimli araþtýrmacýlar

baþvurabilir.

Avrupa’ya Gelen Araþtýrmacý Burslarý

(International Incoming Fellowships-IIF)

Teknolojik açýdan geliþmiþ ülkelerdeki deneyimli

araþtýrmacýlarýn Türkiye’ye (Avrupa’ya) gelerek deneyimlerini ve

çalýþmalarýný aktarmalarý hedeflenmektedir. Bu programa 3.

ülkelerdeki (ABD, Japonya, Kanada, Çin, Rusya,..vs)

araþtýrmacýlar baþvurabilir. Bu ülkeler Uluslararasý Ýþbiliði Ortak

Ülkeleri (ICPC) ise burslar bir yýla kadar dönüþ evresini de

kapsayabilmektedir. Sanayi-Üniversiteler, AB desteði ile ev

sahibi kuruluþ olarak bu burstan yararlanarak araþtýrmacý

istihdam edebilirler. Ýstihdam edilen araþtýrmacýnýn yaþam ve

seyahat giderleri program kapsamýnda desteklenecektir.

Program 1-2 yýl süre ile destek vermektedir.

Bölüm 3: 7. Çerçeve Programý - Genel Bilgiler

A d ý m A d ý m 7 . Ç e r ç e v e P r o g r a m ý

31

Marie-Curie Bursiyerlerine Ek Fon

(European Reintegration Grants- ERG)

Bu kapsamda, son 6 ay içinde Marie-Curie eylemlerinden

yararlanmýþ araþtýrmacýlarýn yapacaklarý araþtýrma projeleri

desteklenmektedir. Sunulacak proje kapsamýnda

araþtýrmacýlar 2-3 yýl ek burs alabilir, çalýþmalarýna Avrupa’daki

farklý bir üniversite, araþtýrma merkezi ve/veya sanayi

kuruluþunda devam edebilirler. Bu destekten 3. ülkelerdeki

(ABD, Kanada, Rusya, Japonya, Çin gibi) araþtýrmacýlar da

yararlanabilir.

Sanayi - Akademi Ortaklýðý ve Ýþbirliði

(Industry Academia Partnerships and Pathways)

Özellikle KOBÝ’ler ve geleneksel imalat

sektöründen kuruluþlar olmak üzere

sanayi ve akademi kuruluþlarý arasýnda

herhangi bir konu kýsýtlamasý

olmaksýzýn uzun vadeli iþbirliði

programlarýna destek verilmesi

amaçlanmaktadýr. Sektörler arasý

dolaþým, deneyimli araþtýrmacýlarýn iþe

alýmý, her iki sektör arasýnda çalýþanlarýn

deðiþimi, araþtýrma projeleri ile desteklenen ortak araþtýrma

programlarý aracýlýðýyla bilgi paylaþýmýnýn artmasý ve çeþitli

etkinliklerin düzenlenmesi için destek verilmektedir.

Sanayi kuruluþlarý ve üniversite/araþtýrma kurumlarý, Sanayi -

Akademi arasýndaki bilgi transferinin saðlanmasý amacýyla

birbirleriyle ortak programlar yürütebilirler. (IAPP) programý ile

saðlanacak bu ortaklýk sayesinde sanayi kuruluþlarý

üniversitelerde çalýþan araþtýrmacýlarý proje süresi boyunca

kendi kurumlarýnda istihdam edebilecek ve onlarýn bilgi

birikimlerinden yaralanabilme fýrsatý elde etmiþ olacaklardýr.

Ayný þekilde kendi çalýþanlarýný da üniversitelere yollama

imkânýna sahip olabileceklerdir. Bu çapraz deðiþimin yanýnda;

konsorsiyum dýþýndan deneyimli araþtýrmacýlarý proje dâhilinde

kendi kurumlarýnda istihdam etme olanaðýna da sahip

olacaklardýr.

Sanayi - Akademi ortaklýðýnda gerçekleþtirilecek personel

deðiþimi ve deneyimli mühendis/araþtýrmacýlarýn istihdam

edilmesi için yaþam masraflarý Avrupa Komisyonu tarafýndan

karþýlanacaktýr. Ayrýca, KOBÝ’lere toplam bütçenin %10’u kadar

ekipman alýmý , araþtýrmacýlarýn gittikleri kurumlarda araþtýrma

yapabilmeleri için araþtýrma masrafý, seyahat masraflarý, kariyer

geliþimi destek miktarý, iletiþim aðlarýnýn kurulmasý, çalýþtay ve

konferanslarýn düzenlenmesi gibi bütün masraflar %100

komisyon tarafýndan karþýlanacaktýr.

Kimler Baþvurabilir?

Sanayi - Akademi Ortaklýðý programýna baþvurmak için

baþvuran kuruluþlarýn en az 2 farklý AB üyesi ve/veya Asosye

Ülke’den olmasý þartý aranmaktadýr. Bununla birlikte; en az bir

akademi / kamu kurumu ve özel sektör katýlýmý istenmektedir.

Proje Süresi

3-4 yýl


Komisyon Katkýsý

•Yýllýk yaþam masrafý

•Dolaþým Masrafý

•Araþtýrma Masrafý

•Kariyer geliþimi destekleme katkýsý

•Seyahat Masrafý

•Yönetim Giderleri

Araþtýrma Eðitim Destekleri

Marie-Curie Etkinlikleri kapsamýnda sanayi-akademi

kuruluþlarýnýn ortaklarýyla geliþtirecekleri projeler

desteklenmektedir. Programlar, yeni ve geliþmekte olan

teknolojilere iliþkin araþtýrmacýlarýn/mühendislerin

yetiþtirilmesini, Avrupa dýþýndaki ülkelerle iþbirliklerinin kurularak

teknoloji transferini ve araþtýrma burs programlarýnýn

geliþtirilmesini hedeflemektedir.

Marie-Curie Araþtýrma Eðitim Destek Programlarý:

•Araþtýrma Eðitim Programlarý (Initial Training Networks)

•Uluslararasý Araþtýrma Personeli Deðiþim Programý

(International Research Staff Exchange Scheme)

•Araþtýrma Bursu veren Kuruluþlar için Ortak Fon (COFUND)

3.1.Araþtýrma Eðitim Programlarý

(Initial Training Networks-ITN)

Sanayi-Akademi kuruluþlarýnýn yurt dýþýndaki ortaklarý ile bir

araya gelerek bir araya gelerek yeni ve geliþmekte olan bir

teknoloji konusunda oluþturacaklarý ortak "araþtýrma eðitim

programlarý" (yeni PhD programlarý, sertifika programlarý, yaz

okullarý...vb) AB 7. ÇP Marie-Curie Etkinlikleri "Initial Training

Network" programý kapsamýnda desteklenmektedir. Toplam

bütçesi 185 milyon Avro olan çaðrý 2 Eylül 2008 tarihinde

kapanacaktýr. 2009 yýlýnda bu program yayýnlanmayacaðý için

programa 2009 yýlý fonundan da bütçe aktarýlacaktýr. Proje

bütçeleri 1-5 milyon Avro arasýnda deðiþmektedir ve program

sanayi/araþtýrma kuruluþlarýna asaðýdaki firsatlarý sunmaktadýr:

•Yeni ve gelismekte olan teknolojilere yonelik olarak ihtiyacýnýz

olan nitelikte araþtýrmacýya burs vererek, araþtýrmacýnýn

kurumunuzda 2-3 yýl süre ile çalýþmasýný desteklemek;

•Geliþmiþ ülkelerden araþtýrmacýlarýn kurum/kuruluþunuzda

eðitim vermelerini saðlamak;

•Yeni Master, Doktora, Sertifika programý açmak;

•Varolan ÇP projelerinizdeki teknolojik geliþmelere yönelik

insan kaynaðý boyutunu güçlendirmek

•Uluslararasý bir eðitim aðýnýn parçasý olmak

•Uluslararasý Konferanslar düzenlemek

•Yaz okullarý gerçekleþtirmek

Bölüm 3: 7. Çerçeve Programý - Genel Bilgiler

A d ý m A d ý m 7 . Ç e r ç e v e P r o g r a m ý

32

Programa, Üniversiteler, Araþtýrma Kuruluþlarý, Sanayi

Kuruluþlarý, KOBÝ’ler baþvurabilir. Üç tip ortak eðitim programý

oluþturulabilir:

1)Çoklu að: En az 3 farklý AB üyesi veya Asosye Ülke’den 3

kuruluþun katýlýmý ile oluþur. Bu þartý saðlayan aðlara üçüncü

ülkelerden ve uluslararasý örgütlerden katýlým olabilir.

2)Eþleþme: 2 farklý AB üyesi veya Asosye ülkeden 2

kuruluþun katýlýmý ile oluþur.

3)Tek kuruluþ: Üye veya Asosye ülkeden tek kuruluþtan

oluþur.

Bu tür uluslararasý aðlarýn üyeleri becerilerini ortak eðitim

programlarý aracýlýðýyla geliþtirmelidirler. Bu baðlamda,

oluþturulan programýn araþtýrmacýlarýn uluslarasý dolaþýmýný

garanti etmesi bir ön-koþuldur. Verilecek destek, baþlangýç

seviyesindeki araþtýrmacýlarýn iþe alýmý, að dýþýndan da

gelebilecek araþtýrmacýlara açýk eðitim programlarýnýn

organizasyonu, kýdemli kürsü ve/veya bilgi transferi ve

denetimine yönelik sanayinin ihtiyaç duyduðu uzmanlýk alanlarý

için saðlanacaktýr.

Kabul edilen projeler 4 yýla kadar finanse edilmektedir. Bireysel

araþtýrmacýlara saðlanan destek kiþilerin deneyimlerine göre

en fazla 2 ya da 3 yýl arasýnda deðiþmektedir.

Aktiviteler

Eðitim: “Burs saðlanacak araþtýrmacýlarýn Kiþisel Kariyer

Geliþim Planý”, doðrudan eðitim faaliyetleri (dersler,

kurslar,..vs), büyük eðitim organizasyonlarý (çalýþtaylar, yaz

okullarý,..vs), yatay eðitim faaliyetleri (proje yönetimi, sunum

teknikleri, dil kurslarý, etik, FMH, giriþimcilik,..vs), ortak eðitim

faaliyetleri (ortak ders programý, ortak doktora programlarý,..vs)

Að Kurma ve Ýþbirliði: “Ortak Eðitim Programý” Çalýþtaylar,

seminerler, yaz okullarý (katýlým ve düzenleme), “Danýþma

Kurulu”, bilginin yayýlýmý, deneyimli uzmanlarýn misafir edilmesi,

uluslararasý konferanslar, proje toplantýlarý, proje yönetimi.

NOT:

Bu kapsamda oluþturulacak ortak programlara sanayi

kuruluþlarýnýn etkin katýlýmý çok önemlidir.

3.2.Uluslararasý Araþtýrma Personeli Deðiþim Programý

(International Research Exchange Scheme - IRSES)

Programýn genel hedefleri AB’nin bilim ve teknoloji anlaþmasý

olan ülkeler ya da komþu ülkeler ile araþtýrma iþbirliklerinin

güçlendirilmesi; araþtýrma kuruluþlarý arasýnda ortaklýklar

kurulmasýný saðlayacak personel deðiþim programlarýnýn

gerçekleþtirilmesi ve AB Üye/Asosye ülkeleri ve 3. Ülkelerle

ortak programlar oluþturulmasýdýr.


Kimler Baþvurabilir?

Birbirinden farklý 2 AB Üye / Asosye Ülke’den iki araþtýrma

kuruluþu, aþaðýda listeleri verilen ülkelerden bir ya da birden

fazlasý ile bir araya gelerek proje sunabilirler. Proje

Koordinatörünün AB Üye / Asosye Ülkelerinden olmasý

gerekmektedir.

Ortaklýk Kurulabilecek Ülkeler

•Bilim ve Teknoloji anlaþmasý kapsamýndaki ülkeler:

Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Þili, Mýsýr,

Hindistan, Japonya, Güney Kore, Meksika, Fas, Yeni

Zelanda, Rusya, Güney Afrika, Tunus, Ukrayna, Amerika

•AB Komþu Ülkeleri

Doðu Avrupa ve Orta Asya: Ermenistan, Azarbaycan,

Belarus, Gürcistan, Moldova, Ukrayna

•Akdeniz Ortaklýðý Ülkeleri:

Cezayir, Mýsýr, Ürdün, Lübnan, Libya, Fas, Filistin, Suriye,

Tunus

Deðiþim Programýnýn Genel Özellikleri

•Deðiþim programý çok yýllý planlanmalý ve katýlýmcý ülkeler

tarafýndan ortaklaþa oluþturulmalýdýr,

•Araþtýrma personeli deðiþimi kýsa süreli olmalýdýr (bir

araþtýrmacý proje süresince en fazla bir yýl deðiþim

programýna dahil olabilir)

•Program, araþtýrmacýlarý, yönetimde görevli kiþileri ve teknik

personeli de kapsamaktadýr,

•Deðiþim Avrupa’dan diðer ülkelere yapýlmalýdýr, Avrupa içi

dolaþým desteklenmeyecektir,

•Personelin kurum tarafýndan görevlendirme ile deðiþim

programýna dahil olmasý ve kurumuna geri döndüðünde

maaþýný almaya devam etmesi gerekmektedir,

•Deðiþime dahil olacak Araþtýrma Personeli ortak kuruluþlar

tarafýndan belirlenmelidir.

Finansal Kurallar ve Topluluk Katkýsý

•Avrupa’ya giden ve gelen araþtýrmacý sayýsýnýn dengeli

olmasý (araþtýrmacý/yýl bakýmýndan) gerekmektedir,

•Avrupa’dan diðer ülkelere gidecek araþtýrmacýnýn masrafý

kendi kurumu tarafýndan karþýlanmalýdýr,

•Topluluk katkýsý Sabit ücret: Aylýk 1.800 Avro verilmektedir

(ulaþým ve geçim giderleri dahil)

Sadece AB asosye / üye ülkeler fon alabilmektedir.

AB asosye / üye ülkeleri dýþýndaki ortaklar kendi masraflarýný

karþýlamalýdýr.

Bölüm 3: 7. Çerçeve Programý - Genel Bilgiler

A d ý m A d ý m 7 . Ç e r ç e v e P r o g r a m ý

33

3.3.Araþtýrma Bursu veren Kuruluþlar için Ortak Fon

(COFUND)

Program, araþtýrmacýlarýn yurt dýþýna gitmesini, yurt dýþýndan

araþtýrmacýlarýn gelmesini ve Avrupa dýþýnda 3 yýldan fazla bir

süredir bulunan araþtýrmacýlarýn Avrupa'ya geri dönmelerini

saðlayacak, araþtýrmacýlarýn dolaþýmýna yönelik yeni burs

programlarýnýn oluþturulmasýný ve/veya varolan burs

programlarýnýn desteklenmesini hedeflemektedir. Bu

kapsamda, varolan ya da yeni ulusal, bölgesel ve uluslararasý

programlar desteklenmektedir.

Bu doðrultuda, resmi kamu kurumlarý (bakanlýklar, araþtýrma

kurumlarý...), kamu/özel kuruluþlar (büyük araþtýrma

organizasyonlarý, devlet tarafýndan kurulan özel ajanslar...),

uluslararasý düzeydeki kuruluþlar tarafýndan deneyimli

araþtýrmacýlar için baþlatýlacak programlar desteklenecektir.

Hedef kitle, burs programlarý yürüten resmi kurumlardýr. Bu

program, Üye/Asosye Ülkelerde burs saðlayan resmi

kurumlarla AB Komisyonu'nun ikili iþbirliðine dayanmaktadýr.

Özel Etkinlikler

Marie-Curie özel etkinlikleri araþtýrmacýlarýn yaptýklarý

çalýþmalarýn toplumla paylaþýlmasýna ve araþtýrmacý kariyerinin

teþvik edilmesine yönelik programlarý desteklemektedir.

Marie-Curie Özel Etkinlikleri programlarý:

•Araþtýrmacý Gecesi Etkinliði (Researchers Night)

•Marie-Curie Mükemmeliyet Ödülleri

4.1.Araþtýrmacý Gecesi Etkinliði (Researchers Night)

Marie-Curie Etkinlikleri kapsamýnda her yýl araþtýrmacýlarý bir

araya getirmek amaçlý düzenlenen tek günlük bir etkinlik

desteklenmektedir.

4.2.Marie-Curie Mükemmeliyet Ödülleri

En iyi araþtýrmacýlarý Avrupa Araþtýrma Alaný’na kazandýrmak ve

Avrupa Araþtýrma Alaný’nýn görünürlüðünü artýrmak amacýyla

2003 yýlýndan bu yana gerçekleþtirilen “Marie Curie Excellence

Awards / Marie Curie Mükemmeliyet Ödülü (EXA)” her yýl farklý

konularda çalýþmalar yürüten araþtýrmacýlara verilmektedir.

Araþtýrmacýlara bu kapsamda 50.000 Avro’ ya kadar destek

verilmektedir.

Bu özet bilgiler ýþýðýnda, bu alanla ilgili Avrupa Komisyonu

tarafýndan açýlan tüm çaðrýlarla ilgili bilgilere ve haberlere

http://www.fp7.org.tr/people

linkinden ulaþabilirsiniz.


Kapasiteler Özel Programý

Bölüm 3: 7. Çerçeve Programý - Genel Bilgiler

Komisyonun toplam 4,1 milyar Avro tutarýnda bütçe ayýrdýðý bu özel

program, 7.ÇP genelindeki faaliyetlerin desteklenmesi ve

devamlýlýðýnýn saðlanmasýna yönelik hazýrlanmýþtýr.

Kapasiteler Özel Programýnda, 7 Araþtýrma ve Yenilik Alaný

bulunmaktadýr:

•Araþtýrma Altyapýlarý

•KOBÝ Yararýna Araþtýrmalar

•Bilgi Bölgeleri

•Araþtýrma Potansiyelinin Uygun Geliþimi

•Toplumda Bilim

•Araþtýrma Politikalarýnýn Geliþimi

•Uluslararasý Ýþbirliði Etkinlikleri

Programýn kendi içindeki bütçe daðýlýmlarýný karþýlaþtýrabileceðiniz

grafik aþaðýda verilmektedir:

Kapasiteler Özel Programý Bütçe Daðýlýmý (4.1 milyar Avro)

Uluslararasý Ýþbirliði Faaliyetleri

Araþtýrma Politikalarýnýn Geliþimi

Toplumda Bilim

Araþtýrma Potansiyeli

Bilgi Bölgeleri

Kobi Yararýna Araþtýrma

Araþtýrma Altyapýlarý

0,07

0,13

0,18

0,33

0,34

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0

A d ý m A d ý m 7 . Ç e r ç e v e P r o g r a m ý

34

1,34

Ýlerleyen bölümlerde, Kapasiteler Özel Programý kapsamýndaki

Araþtýrma ve Yenilik Alanlarý hakkýnda bilgi verilmektedir.

Bütçe Daðýlýmý

1,72


Araþtýrma Altyapýlarý

Araþtýrma Altyapýlarý alanýnýn genel olarak hedefi Avrupa’da

mevcut ve geliþmiþ araþtýrma altyapýlarýnýn kullanýmý ve

geliþimini optimize etmek ve desteklemektir. Ayrýca, Avrupa

bilimsel toplumunun ihtiyacý olan tüm bilimsel ve teknolojik

alanlarda katma deðer saðlayacak yeni araþtýrma altyapýlarýnýn

oluþturulmasýnda da yol haritasý, tavsiyeler ve kararlýlýk

saðlayarak katkýda bulunmayý hedefler.

Araþtýrma Altyapýlarý Avrupa çapýnda tanýnmýþ bir laboratuar,

araþtýrma merkezi veya bir veritabaný olabilir.

Araþtýrma Altyapýlarý Programý kapsamýnda, araþtýrmacýlar

Avrupa çapýnda ender bulunan laboratuarlardan ve araþtýrma

olanaklarýndan yararlanabilmektedir. Bu kapsamda kullanýma

açýlan altyapýlarýn eriþimi,araþtýrýcýnýn yol ve yaþam masraflarý

AB Komisyonu tarafýndan karþýlanýr.

Bu özet bilgiler ýþýðýnda, bu alanla ilgili Avrupa Komisyonu

tarafýndan desteklenecek tüm proje konularýný içeren çalýþma

programýna http://www.fp7.org.tr/infra linkinden

ulaþabilirsiniz

Bölüm 3: 7. Çerçeve Programý - Genel Bilgiler

A d ý m A d ý m 7 . Ç e r ç e v e P r o g r a m ý

35

KOBÝ Yararýna Araþtýrmalar

Programýn genel yapýsý KOBÝ ve KOBÝ’ler adýna KOBÝ

birliklerinin Ar-Ge ihtiyaçlarýný dýþarýdan satýn almasý üzerine

kurulmuþtur. Bu yapý aþaðýdaki þemada da görülebileceði

üzere 2 hedef kitlenin etkileþiminden oluþmaktadýr:

• KOBÝ’ler veya KOBÝ birlikleri

• Ar-Ge Saðlayýcýlarý

KOBÝ’ler

KOBÝ Birlikleri

Diðer Kullanýcýlar,

Son Kullanýcýlar

AB KOBÝ Tanýmý

Araþtýrmaya Yatýrým

Sonuçlar & FMH

AR-GE

Saðlayýcýlarý

Bu iliþki KOBÝ’lerin (veya KOBÝ’ler adýna KOBÝ birliklerinin)

ihtiyaçlarý doðrultusunda Ar-Ge ihtiyaçlarýný belirlemesi ile

baþlar. Burada hedeflenen KOBÝ kitlesi düþük ya da orta

düzeyde Ar-Ge potansiyeline sahip KOBÝ’lerdir.

En Fazla

Çalýþan Sayýsý

< 250

< 50

< 10

Ýþletme Ölçeði

Orta büyüklükte iþletme

Küçük Ýþletme

Mikro Ýþletme

Yýllýk Net

Satýþ Hasýlatý


KOBÝ Birlikleri

Benzer faaliyetlerde/aktivitelerde bulunan KOBÝ’lerin

ihtiyaçlarýný dile getirebilen gerçek kuruluþlar:

•Sektörel, bölgesel, ulusal endüstriyel birlikler

•Sanayi odalarý

•Ticaret odalarý

•Ticaret ve sanayi odalarý

AR-GE Saðlayýcýlarý

•Üniversiteler

•Araþtýrma Merkezleri/Enstitüleri

•Endüstri firmalarý

•Ar-Ge yapabilme kapasitesine sahip KOBÝ’ler

Diðer Kullanýcýlar, Son Kullanýcýlar

Baskýn olmayacak bir þekilde projelerde ortak olarak

yeralabilen ve diðer ortaklar ile herhangi bir iþletme baðý

bulunmayan gerçek kuruluþlar. Bu baþlýk altýnda genellikle

KOBÝ’lerin yeralmasý istenmektedir. Aktiviteleri, proje ara/son

çýktýlarýný onaylamak, bu çýktýlarýn yayýlýmýný saðlamak ve proje

eðitim faaliyetlerinde görev almaktýr. Projenin araþtýrma

faaliyetlerinde yer almazlar.

NOT:

Çaðrý bütün araþtýrma alanlarýna yöneliktir. Araþtýrma konusu

olarak herhangi bir sýnýrlama yoktur.

KOBÝ ve KOBÝ’ler adýna KOBÝ Birlikleri bu program kapsamýnda

Ar-Ge ihtiyaçlarýný karþýlayabilmektedirler. Bununla birlikte Ar-Ge

saðlayýcýlarý da vermiþ olduklarý hizmet bedelini temin

etmektedirler. Programýn büyük bölümü Ar-Ge saðlayýcýlarýn

hizmet bedellerinden oluþmaktadýr. Bunu bir müþteri-satýcý

iliþkisine de benzetmek mümkündür. Müþterilerin (KOBÝ’lerin)

ihtiyacý olan hizmet Ar-Ge’dir, ve bu hizmeti satýcý olarak

nitelendirilen Ar-Ge saðlayýcýlardan temin etmektedirler.

7. Çerçeve Programý’nda KOBÝ’lerin yaný sýra KOBÝ Birliklerinin

de desteklenmesi önðörülmektedir. Bu baþlýk altýndaki projeler

iki þekilde desteklenecektir.

1. KOBÝ’lere Yönelik Araþtýrma: KOBÝ’lere yönelik araþtýrma

projelerin kýsa vadeli olmasý ve amaçlarýnýn KOBÝ’lerin yenilik

ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýna odaklanmasý beklenmektedir.

Araþtýrma konusu olarak herhangi bir sýnýrlama yoktur.

Proje sunulmasý için gereken minimum ortaklýk kurallarý:

1-Birbirinden baðýmsýz en az 3 KOBÝ, 3 farklý üye yada asosye

ülkede kurulmuþ

2-Diðer ortaklardan baðýmsýz 2 Ar-Ge saðlayýcý

2. KOBÝ Birliklerine Yönelik Araþtýrma: Belirli sanayi

sektörlerindeki pek çok KOBÝ’nin ortak sorunlarýna teknik

çözümler getirmeye iliþkin olarak proje üreten KOBÝ birliklerini

desteklemeyi hedeflemektedir. KOBÝ birliklerine yönelik

Bölüm 3: 7. Çerçeve Programý - Genel Bilgiler

A d ý m A d ý m 7 . Ç e r ç e v e P r o g r a m ý

36

projelerde araþtýrma sonuçlarýnýn üyelere yayýlmasý gibi

etkinlikler de bulunmaktadýr. Araþtýrma konusu olarak herhangi

bir sýnýrlama yoktur.

Proje sunulmasý için gereken minimum ortaklýk kurallarý:

1-Birbirinden baðýmsýz en az 3 KOBÝ Birliði, 3 farklý üye yada

asosye ülkede kurulmuþ, ya da

1- En az iki farklý üye yada asosye ülkede kurulmuþ iki yasal

yapýnýn birleþiminden oluþmuþ ve yine bir asosye veya üye

ülkede kurulmuþ en az 1 Avrupa KOBÝ Birliði

2- Diðer ortaklardan baðýmsýz 2 Ar-Ge saðlayýcý

3- 2 KOBÝ

Bu özet bilgiler ýþýðýnda, bu alanla ilgili Avrupa Komisyonu

tarafýndan desteklenecek tüm proje konularýný içeren çalýþma

programýna http://www.fp7.org.tr/sme linkinden

ulaþabilirsiniz.


Bilgi Bölgeleri

Bilgi Bölgeleri alanýnýn temelde amacý Bölgeler arasýndaki Ar-

Ge farklýlýklarýný ortadan kaldýrarak Avrupa’nýn rekabet gücüne

katkýda bulunmaktýr. Bu genel hedefe ulaþmak için;

•Avrupa genelinde ileri araþtýrma altyapýlarýna sahip bölgelerin

oluþturulmasý ve varolan bölgelerin geliþtirilmesi,

•Bölgesel araþtýrma giriþimlerinde yer alan aktörlerin

(üniversite, araþtýrma merkezi, sanayi) bir araya getirilmesi,

geliþmiþ bölgelerin daha az geliþmiþ bölgelere destek

olmasý;

•Genellikle kamu ve özel sektör kuruluþlarý arasýnda

oluþturulan küme yapýlanmalara destek saðlanmasý,

öngörülmektedir.

Bu kapsamda desteklenecek etkinlikler:

Birincil Etkinlikler:

•Araþtýrma önceliklerinin analizi, geliþtirilmesi ve uygulanmasý,

•Rehberlik,

•Bütünleþmeyi geliþtirecek nitelikteki giriþimler.

Ýkincil Etkinlikler:

•Sistematik karþýlýklý bilgi deðiþimi,

•Benzer projeler arasýndaki etkileþim,

•Ýlgili diðer topluluk programlarýyla yürütülecek ortak etkinlikler.

Bu özet bilgiler ýþýðýnda, bu alanla ilgili Avrupa Komisyonu

tarafýndan desteklenecek tüm proje konularýný içeren çalýþma

programýna www.fp7.org.tr/regional linkinden ulaþabilirsiniz.

Bölüm 3: 7. Çerçeve Programý - Genel Bilgiler

A d ý m A d ý m 7 . Ç e r ç e v e P r o g r a m ý

37

Araþtýrma Potansiyelinin Geliþimi

AB 7.ÇP Kapasiteler Özel Programý’nýn altýnda yer alan

Araþtýrma Potansiyeli alanýnýn amaçlarý þu þekilde

sýralanmaktadýr:

•“ Yakýnsama Bölgeleri* ”nde bulunan araþtýrma merkezlerine

altyapý desteði verilmesi.

•Bu birimlerde çalýþan araþtýrmacýlarýn ileriki tarihlerde Avrupa

çapýnda baþarýlý araþtýrma faaliyetleri yürütebilecek þekilde

kapasitelerinin güçlendirilmesi.

* Kiþi baþý GSYÝH (Gayri Safi Yurtiçi Hasýla) ortalamasý AB kiþi baþý GSYÝH

ortalamasýnýn % 75'inden daha düþük olan bölgeler Yakýnsama Bölgesi-

Convergence Region olarak tanýmlanmaktadýr. Türkiye'nin tüm illeri bu

kapsama girmektedir.


Araþtýrma Potansiyeli kapsamýnda desteklenmesi

öngörülen etkinlikler:

•Araþtýrma ekipman temini / mevcut malzemelerin

geliþtirilmesi,

•Deneyimli araþtýrmacýlarýn araþtýrma merkezlerinde

konuþlandýrýlmasý / ayný zamanda yurt dýþýna giden insan

kaynaðýnýn geri kazanýmý,

•Bilgi birikimi ve deneyimlerin paylaþýmý / deðiþimi,

•Ulusal ve uluslararasý düzeyde bilgi daðýlýmýný destekleyen

etkinlikler,

•Seçilen merkezlerin tanýtýlmasý ve yayýlmasýna yönelik

etkinlikler.

Araþtýrma Potansiyeli Etkinlik alaný çerçevesinde herhangi bir

þekilde fona baþvurmamýþ olan merkezler de kendi araþtýrma

kalitelerinin ve altyapýlarýnýn seviyesini tespit etmek üzere

baðýmsýz deðerlendiricilerden yararlanabileceklerdir.

Bu özet bilgiler ýþýðýnda, bu alanla ilgili Avrupa Komisyonu

tarafýndan desteklenecek tüm proje konularýna

http://www.fp7.org.tr/regpot linkinden ulaþabilirsiniz.

Bölüm 3: 7. Çerçeve Programý - Genel Bilgiler

A d ý m A d ý m 7 . Ç e r ç e v e P r o g r a m ý

38

Toplumda Bilim

Toplumda Bilim Alanýnýn amacý, hem bilimin toplum ile, hem de

toplumun bilim ile daha iyi bütünleþmesini saðlayacak

destekleyici bir ortamýn oluþturulmasýna yardým etmektir.

Program çerçevesinde;

•Bilim kültürünün geliþtirilmesi,

•Gençlerin bilime yönlendirilmesi,

•Kadýn araþtýrmacý sayýsýnýn artýrýlmasý,

•Bilim yönetiþimi ve araþtýrma etiði gibi çeþitli konularda

projeler desteklenmektedir.

Bu program çerçevesindeki çalýþma konularý:

•Avrupa bilim sisteminin güçlendirilmesi ve geliþtirilmesi,

•Araþtýrmacýlarýn ve kamuoyunun bilimle iliþkili konularýn ve

sorularýn tartýþýlmasýna dahil edilmesi,

•Bilim ve teknoloji ve toplumdaki rollerine yönelik tartýþma

atmosferinin yaratýlmasý,

•Toplumsal cinsiyet ve cinsiyet ayrýmcýlýðý: bilim ve araþtýrma

alanýnda toplumsal cinsiyet boyutunun entegre edilmesine

yönelik çalýþmalar,

•Gençlerin bilime yönlendirilmesi ve bilim eðitiminin

geliþtirilmesi,

•Üniversitelerin bilim ve araþtýrma alanýndaki görevlerinin ve

rollerinin belirlenmesi,

•Bilim camiasý ile politika üreticileri, medya ve toplum

arasýndaki iletiþimin geliþtirilmesi.

Bu özet bilgiler ýþýðýnda, bu alanla ilgili Avrupa Komisyonu

tarafýndan desteklenecek tüm proje konularýna

http://www.fp7.org.tr/sis linkinden ulaþabilirsiniz.


Araþtýrma Politikalarýnýn Geliþimi

Araþtýrma Politikalarýnýn Geliþimi alanýnýn amaçlarý :

Ulusal düzeydeki ve topluluk düzeyindeki araþtýrma

politikalarýnýn etkinlik ve tutarlýlýðýnýn geliþtirilmesi ve diðer

politikalarla uyumlu ve tamamlayýcý hale getirilmesi,

•Kamu sektörünce yapýlan araþtýrmalarýn etkilerinin ve endüstri

ile baðlarýnýn güçlendirilmesi,

•Kamu desteðinin artýrýlarak özel sektör tarafýndan yapýlacak

yatýrýmlarda artýrýcý etkisinin güçlendirilmesi þeklinde

sýralanmaktadýr.

Bu alan kapsamýnda iki tip etkinlik desteklenecektir:

1)Araþtýrma politikalarýnýn ve stratejilerinin izlenmesi ve analizi

2)Araþtýrma politikalarýnýn koordinasyonu

1)Araþtýrma politikalarýnýn ve stratejilerinin izlenmesi ve

analizi

•ERAWATCH: Ulusal ve/veya bölgesel araþtýrma politikalarý,

programlarý ve aktiviteleri hakkýndaki bilgilere ulaþýmý

kolaylaþtýran bütünleþik bir bilgi aðýdýr. Uzun dönemde amaç,

politika geliþtirme çalýþmalarý esnasýnda destekleyici olacak,

böylece Avrupa Araþtýrma Alaný’nýn oluþumunu

destekleyecek bir stratejik zeka servisi oluþturabilmektir.

( http://cordis.europa.eu/erawatch/ )

•I.R.I.M: Endüstriyel Araþtýrma Yatýrýmlarýnýn Ýzlenmesi

(Industrial Research Investment Monitoring - I.R.I.M.)

Avrupa’nýn endüstriyel araþtýrma yatýrýmlarýnýn incelenmesi

amacýyla bir veri tabaný oluþturulmasýna ve sürekli olarak

izlenmesine yönelik faaliyetler bütünüdür.

( http://ec.europa.eu/invest-in research/monitoring

/analyses01_en.htm)

•Araþtýrma faaliyetleri ve bunlarýn ekonomi üzerine etkilerini

ölçen göstergelerin geliþtirilmesi ve analizi

2) Araþtýrma politikalarýnýn koordinasyonu

•Açýk Koordinasyon Yöntemi (Open Method of Coordination-

OMC) metodunun uygulanmasý yönündeki destek

faaliyetleri: OMC (Açýk Koordinasyon Yöntemi), AB’nin Lizbon

Stratejisi ýþýðýnda geliþtirilmiþ, üye ve aday ülkelerde

uygulanan ulusal politikalarýn AB düzeyinde belirlenen

hedefler doðrultusunda uyumlu hale getirilmesine yönelik

Bölüm 3: 7. Çerçeve Programý - Genel Bilgiler

A d ý m A d ý m 7 . Ç e r ç e v e P r o g r a m ý

39

kullanýlan bir yöntemdir. Bu yöntemde üye ve aday ülkeler

üzerinde bir direktif, tüzük veya karar niteliði taþýmayan fakat

belli bir derecede baðlayýcýlýðý olan ölçümler doðrultusunda

ülkeler ulusal reform planlarý hazýrlar ve bu planlarý Komisyon’a

sunmalarý gerekir. Daha sonra ülkeler birbirlerini

deðerlendirme ve birbirlerinden örnek alma fýrsatý elde

ederler.

•Birçok ülke ve bölge tarafýndan gerçekleþtirilen aþaðýdan

yukarýya politika koordinasyon faaliyetlerinin desteklenmesi

(OMC-NET)

Bu özet bilgiler ýþýðýnda, bu alanla ilgili Avrupa Komisyonu

tarafýndan desteklenecek tüm proje konularýný içeren çalýþma

programýna http://www.fp7.org.tr/policies

linkinden

ulaþabilirsiniz.

Uluslararasý Ýþbirliði Etkinlikleri

Uluslararasý Ýþbirliði (Ýnternational Cooperation - INCO)

alanýnýn hedefleri:

•Avrupa dýþýndan ülkeler ile bilimsel stratejik ortaklýklar kurarak

Avrupa’nýn rekabet gücünü artýrmak,

•Avrupa’daki kurum ve araþtýrmacýlarýn üçüncü ülkelerdeki

ortaklarýyla beraber hareket ederek bilgi ve bilimsel

mükemmeliðin üretimini güçlendirmek,

•Karþýlýklý fayda ve çýkar kapsamýnda üçüncü ülkelerin

karþýlaþtýklarý sýkýntýlarý belirlemektir.

Uluslararasý Ýþbirliði (INCO) alanýnda, 3. ülkeler ile Bilim ve

Teknoloji (BT) önceliklerinin belirlenmesi; 3. Ülkelerin Çerçeve

Programlarýna katýlýmýný artýrmak; hedef seçilen 3. ülkeler ile ikili

BT iþbirliðini güçlendirmek; AB üye ülkeleri ve 3. ülkeler

arasýnda ulusal BT programlarýný eþgüdümlü hale getirmek

amaçlý proje çaðrýlarý açýlmaktadýr.

Bu alan kapsamýnda; özel tematik öncelikler veya disiplinler

arasý alanlardan daha ziyade yatay destek eylemleri

uygulanmaktadýr. Uluslararasý bilimsel iþbirliði ile ilgili ulusal

programlarýn eþgüdümü ve 7.Çerçeve Programýnýn farklý

programlarýndaki deðiþik uluslararasý iþbirliði eylemleri

öncelikle hedeflenmektedir.


Bu alanda AB tarafýndan belirlenen hedef bölgeler / ülkeler:

•Aday Ülkeler

•Akdeniz Ortak Ülkeleri, Batý Balkan Ülkeleri, Doðu Avrupa ve

Orta Asya Ülkeleri, Afrika- Karayip-Pasifik, Latin Amerika ve

Asya

•Geliþmekte olan ülkeler (her ülke /bölgenin özel ihtiyaçlarýna

odaklý)

•Yükselen ekonomiler

Uluslararasý Ýþbirliði Etkinlikleri:

1.Bilim ve Teknoloji (BT) iþbirliðinin ikili (bi-regional) bölgesel

eþgüdümü

2.BT ortaklýðýn güçlendirilmesi ve geliþimi için ikili (bilateral)

eþgüdümü

3.Uluslararasý BT iþbirliði ile ilgili olarak AB Üye Ülkelerin ve

Asosye Ülkelerin ulusal politika ve etkinliklerinin eþgüdümünü

desteklemek

Bu özet bilgiler ýþýðýnda, bu alanla ilgili Avrupa Komisyonu

tarafýndan desteklenecek tüm proje konularýný içeren çalýþma

programýna http://www.fp7.org.tr/inco linkinden

ulaþabilirsiniz.

Bölüm 3: 7. Çerçeve Programý - Genel Bilgiler

A d ý m A d ý m 7 . Ç e r ç e v e P r o g r a m ý

40

Ortak Araþtýrma Merkezleri (JRC)

Ortak Araþtýrma Merkezleri;

•AB Ortak Araþtýrma Merkezi (Joint Research Center - JRC)

Direktörlüðü, Avrupa Birliði’nin AB politikalarýnýn oluþmasýna,

geliþmesine, uygulanmasýna ve izlenmesine bilimsel

araþtýrmalar aracýlýðýyla destek saðlamak amacýyla AB’nin

bilim ve teknoloji referans merkezi olarak çalýþýr.

•Avrupa Komisyonu’nun kendi araþtýrma merkezleridir.

•Avrupa’nýn çeþitli ülkelerinden gelen araþtýrmacýlarýn çalýþtýðý

Ýtalya, Ýspanya, Belçika, Almanya ve Hollanda’da bulunan ileri

teknolojilerin kullanýldýðý 7 adet araþtýrma enstitüsünden

oluþur.

•AB araþtýrmacýlarýna; doktora ve doktora sonrasý burslar,

kýdemli bursiyerlik, çerçeve programý projelerinde iþbirliði,

ulusal uzman pozisyonlarý, çalýþtaylar ve eðitimler gibi

fýrsatlarla birlikte çalýþmalarýný JRC enstitülerinde yapma

imkanlarý sunar. Kuruluþlara; kurumsal iþbirliði, teknoloji

transferi, kuluçka (inkübasyon) hizmeti gibi fýrsatlar sunar.

7 JRC Enstitüsü, 5 AB ülkesinde yer alýr ve JRC Merkezi

Brüksel’dedir.

JRC ENSTÝTÜLERÝ ve Bulunduklarý Þehir ve Ülkeler

1.IRMM: Referans Araçlar ve Ölçümler Enstitüsü

Geel, BELÇÝKA

“IRMM’in misyonu; özellikle iç-pazar, çevre, saðlýk ve tüketici

korumayla ilgili standartlar getirmek üzere Avrupa ölçüm

sistemleri geliþtirerek Avrupa politikalarýna destek saðlamaktýr.”

Faaliyet Alanlarý

•Referans malzemeler ve ölçümler (referans malzemeler, AB

metroloji altyapýsýna destek, temel izotopik ölçümler,

radyonüklit metroloji...)

•Gýda, biyoteknoloji ve saðlýk uygulamalarý (gýda katký

maddeleri, fonksiyonel gýdalar, GMO referans malzemeleri,

mikotoksinler, gýda analizleri için referans malzemeler...)


•Çevre analizleri (çevre çalýþmalarý için referans malzemeler,

çevresel radyoaktivite, izotopik ölçümler...)

•Nükleer araþtýrmalar (nötron verisi, standartlar için nötron

verisi, nükleer muhafýzlar)

http://www.irmm.jrc.be/

2.IE: Enerji Enstitüsü - Petten, HOLLANDA

“IE’nin misyonu; enerjiye yönelik Topluluk politikalarýnýn

oluþumu, geliþimi, uygulamasý ve izlenmesi açýlarýndan

bilimsel ve teknik destek saðlamaktýr. Enerji kaynaklarýnýn

güvenliði ve sürdürülebilir ve emniyetli enerji üretimi konularýna

özel önem verilmektedir.”

Faaliyet Alanlarý:

•Nükleer Enerji güvenliðini saðlama amaçlý projeler

•Yeni Nükleer Enerji sistemleri geliþtirme

•TACIS ve PHARE (Orta Avrupa Ülkeleri, Rusya ve diðer Eski

Sovyetler Birliði Ülkelerine teknik destek saðlayan programlar)

faaliyetlerine destek

•Nükleer týp teþhis ve tedavisi

•Enerji depolama ve dönüþtürme

•Biokütle ve atýktan-enerjiye sistemleri

http://ie.jrc.cec.eu.int/

3.ITU: Transuranyum Elementleri Enstitüsü – Karlsruhe,

ALMANYA

“ITU’nun misyonu; Avrupa vatandaþlarýný yüksek radyoaktif

elementlerin iþlenmesi ve depolanmasýyla ilgili risklerden

korumaktýr. Temel aktinit araþtýrmalarýnýn referans merkezi

olarak hizmet etmeyi, nükleer yakýt döngüsüne yönelik

korunma ve güvenlik sistemlerinin etkinliðine katkýda

bulunmayý ve transuranyum elementlerinin teknolojik ve týbbi

uygulamalarýný yürütmeyi amaçlar.”

Faaliyet Alanlarý

•Alfa immunoterapi

•Temel aktinit araþtýrmalarý

•Nükleer yakýt güvenliði

•Kullanýlmýþ yakýt tanýmlamasý

•Bölünme ve transmutasyon

•Çevrede radyoaktivite ölçümü

•Nükleer Enerji ve Vatandaþlarýn Korunmasý

http://itu.jrc.cec.eu.int/

4.IPSC: Vatandaþlarýn Korunmasý ve Güvenliði Enstitüsü

Ispra, ÝTALYA

“IPSC’nin misyonu; vatandaþlarýn ekonomik ve teknolojik

risklerden korunmasýna yönelik AB politikalarýna araþtýrma

tabanlý ve sistem odaklý destek saðlamaktýr. Misyonunu

desteklemek üzere istihbarat, iletiþim, uzay ve mühendislik

teknolojilerine yönelik deneyim ve aðlar geliþtirir. Nükleer ve

Nükleer olmayan faaliyetleri arasýndaki çapraz üretkenlik, her iki

alandaki müþterileri için yarar getirecek deneyimlerini

güçlendirir. “

Bölüm 3: 7. Çerçeve Programý - Genel Bilgiler

A d ý m A d ý m 7 . Ç e r ç e v e P r o g r a m ý

41

Faaliyet Alanlarý

•Kitle imha silahlarýnýn yaygýnlaþmasýný önlemek üzere kontrol

teknolojisi yaratmak.

•Ýnsaný yardýmlarýn etkinliðini artýracak teknolojiler geliþtirmek.

•AB yasalarýna uyumun daha etkin denetimine ve sahtekarlýðý

önlemeye yönelik teknolojiler geliþtirmek.

•Sürdürülebilir ve kapsamlý bir ekonomi için kantitatif analizler

yapmak.

•Sibergüvenliðe yönelik tehditlere karþý Avrupa tepkisi

oluþturmak.

•Avrupa’daki teknolojik risk yönetimlerimden dersler çýkarmak.

http://ipsc.jrc.cec.eu.int/

5.IHCP: Saðlýk ve Tüketicilerin Korunmasý Enstitüsü

Ispra, ÝTALYA

“IHCP’nin misyonu; saðlýk ve tüketici korumaya yönelik AB

politikalarýnýn oluþumu ve uygulanmasý konularýnda bilimsel

destek saðlamaktýr. Gýda zehirlenmesi, kimyasallar ve

biyomedikal sistemlerin taþýdýðý tehlikeler ve saðlýk riskleri

konusundaki anlayýþýn geliþtirilmesine yönelik araþtýrmalar

yürütür. “

Faaliyet Alanlarý

•Biyoteknoloji ve Genetiði Deðiþtirilmiþ Ürünler (Genetically

Modified Organisms - GMOs)

•Nanoteknoloji ve Moleküler Görüntüleme

•Avrupa Alternatif Metodlarýn Deðerlendirilmesi Merkezi

(European Centre for the Validation of Alternative Methods -

EVCAM)

•Fiziksel ve Kimyasal Tehlikeler

•Toksikoloji ve Kimyasal Maddeler

http://ihcp.jrc.cec.eu.int

6.IES: Çevre ve Sürdürülebilirlik Enstitüsü – Ispra, ÝTALYA

“IES’in misyonu; çevrenin korunmasýna ve böylece Avrupa’da

sürdürülebilir kalkýnmayý saðlamaya yönelik AB

politikalarýnabilimsel ve teknik destek saðlamaktýr.”

Faaliyet Alanlarý

•Küresel Deðiþim

•Emisyonlar, Hava Kalitesi ve Saðlýk

•Karasal ve Doðal Kaynaklar

•Ýç ve Kýyý Sularý

•Yenilenebilir Enerjiler

http://ies.jrc.cec.eu.int/

7.IPTS: Ýleri Teknolojik Çalýþmalar Enstitüsü

Seville, ÝSPANYA

“IPTS’nin misyonu; Avrupa politika oluþturma süreçlerine

tekno-ekonomik analizlerle destek saðlamaktýr. Bilimsel ve

teknolojik geliþmelerin izlenmesi ve analiz edilmesi, çapraz

etkilerinin incelenmesi, sosyo-ekonomik kapsamda karþýlýklý

iliþkilerinin ve gelecekteki politika oluþumlarý üzerindeki

katkýlarýnýn deðerlendirilmesidir.


Faaliyet Alanlarý

•Sürdürülebilir Kalkýnma (kirlilik önleme, bütünleþik ürün

politikasý, atýk, geri dönüþüm, sürdürülebilir üretim, temiz

teknolojiler,...)

•Enerji ve Ulaþtýrma (enerji-yoðun sektörler, ulaþtýrma

ekonomisi, iklim deðiþiklikleri, Kyoto mekanizmalarý,...)

•Araþtýrma ve Yenilik (endüstriyel Ar-Ge yatýrýmlarý, yenilik, insan

kaynaklarý, karþýlýklý öðrenme,...)

•Bilgi Toplumu (Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri –ICT ve ekonomik

büyüme, ICT’de yenilik, yaþam kalitesi, e-saðlýk, e-öðrenme,

aktif yaþlanma,...)

•Tarým ve Kýrsal Kalkýnma (sürdürülebilir tarým, kýrsal kalkýnma,

klonlanmýþ hayvanlar, akuakültür,...)

•Yaþam Bilimleri (biyoteknoloji, yaþam bilimleri,

farmakogenetik, doku mühendisliði, saðlýk ekonomisi,...)

http://www.jrc.es/

Türk araþtýrmacýlar JRC’den nasýl faydalanabilir?

JRC'nin Türk araþtýrmacýlarýna sunduðu olanaklar nelerdir?

•JRC'nin düzenlediði çalýþtay ve ileri düzeydeki eðitimler

katýlým,

•JRC Enstitülerinde açýlan Görevlendirilmiþ Ulusal Uzman

(Seconded National Expert-SNE) pozisyonlarýna baþvuru,

•JRC Enstitülerinde bulunan Doktora ve Doktora sonrasý

bursiyerliklere baþvuru,

7.ÇP projelerinde JRC Enstitüleri ile birlikte ortak olarak yer

alabilme.

Avrupa Teknoloji Platformlarý

Avrupa Teknoloji Platformlarý (ATP), Avrupa Birliðinin Lizbon ve

Barselona Zirvelerinde oluþturulan hedefler doðrultusunda

Sanayinin Çerçeve Programlarýna katýlýmýný arttýrmak için

oluþturulmuþtur. Teknoloji Platformlarý ile,

•Platformun ilgilendiði alandaki daðýnýk araþtýrma

potansiyelinin sanayinin önderliðinde bir araya getirilip,

“Güçler birliði” oluþturularak; Avrupa’nýn araþtýrma, teknolojik

geliþme ve inovasyon çabalarýnýn harekete geçirilmesi,

•Platformun ilgilendiði alanda, seçilen teknoloji alanýna iliþkin

stratejiler belirlenmesi, belirlenen stratejilerin hayata

geçirilmesi, ve bunlarýn hayata geçirilmesi için gerekli

kaynaðýn kamu ve özel sektörden karþýlanmasýnýn

saðlanmasý,

Bölüm 3: 7. Çerçeve Programý - Genel Bilgiler

A d ý m A d ý m 7 . Ç e r ç e v e P r o g r a m ý

42

•Avrupa Sanayi’nin, Avrupa’da yapýlacak Araþtýrma ve

Teknoloji Geliþtirme Çalýþmalarýna yön vererek, sanayinin

geliþimi için ihtiyaç duyulan projelerin geliþtirilmesi

hedeflenmektedir.

2007-2013 döneminde yürürlükte olacak ATP ile ilgili daha

fazla bilgi edinmek için http://cordis.europa.eu/technologyplatforms

adresini ziyaret edebilirsiniz.

Lizbon ve Barselona Zirvesinde oluþturulan hedefler

•Mart 2000’de Lizbon Zirvesi’nde ortaya konan hedef:

“2010 yýlýnda dünyanýn bilgiye dayalý en dinamik ve rekabet

gücü en yüksek ekonomisi haline gelmek”

•Mart 2002’de Barselona Zirvesi’nde ortaya konan hedef:

“GSYÝH’den araþtýrmaya ayrýlan miktarýn %3’e çýkarýlmasý, bu

oranýn 2/3’ünün özel sektör tarafýndan saðlanmasý”

Türkiye’nin Avrupa Teknoloji Platformlarý’nda temsil

edilmesi

TÜBÝTAK AB Çerçeve Programlarý Ulusal Koordinasyon

Ofisi’nin yaptýðý çalýþma sonucu elde edilen verilere göre 2007

yýlýnda 15’ten fazla ATP’de 28 Türk temsilci yer almýþtýr ve

kurumlarý özelinde ve ülke genelinde ilgili alandaki araþtýrma

önceliklerini uluslararasý temsilcilerle paylaþma imkaný

bulabilmiþlerdir.

ATP’ler, hazýrladýklarý Stratejik Araþtýrma Planlarý (SAP) ile

7.ÇP’nin birçok alanýndaki çalýþma programlarýnýn

hazýrlanmasýnda önemli katkýlar saðlamýþtýr ve saðlamaktadýr.

Bu katkýnýn sonraki ÇP’lerde daha büyük önem kazanmasý

beklenmektedir. Bu nedenle Türkiye’nin araþtýrma

önceliklerinin uluslararasý platforma taþýnabilmesi, ATP’lere

katýlým ile mümkün olabilecektir.

•Ulusal Teknoloji Platformlarý:

Ulusal Teknoloji Platformlarý, ATP’lerin Avrupa Birliði ülkeleri için

hazýrladýðý araþtýrma geliþtirme stratejilerini daha yerel düzeyde,

ülke veya bölge önceliklerini belirlemek amacýyla kurulan

oluþumlardýr. UTP’lerin belli bir hazýrlýk döneminden sonra

ATP’lere entegre olmasý ve ATP’lerde daha fazla Türk

temsilcinin yer almasý hedeflenmektedir.

TÜBÝTAK, sorumlu kuruluþ olma sýfatýyla Ulusal Teknoloji

Platformlarýnýn kurulmasý giriþimini baþlatmýþtýr. TÜBÝTAK

önderliðinde Otomotiv, Tekstil, Metal, Elektrik-Elektronik,

Denizcilik, Tarým, Ýlaç ve Enerji Ulusal Teknoloji Platformlarý

kurulmuþtur. TÜBÝTAK’ýn giriþimleri baþlamadan önce

kurulmuþ olan Yapý Teknolojileri ve Gýda Ulusal Teknoloji

Platformlarý ile Türkiye’deki Ulusal Teknoloji Platformlarý’nýn

sayýsý 2008’ de 10’a yükselmiþtir.

Ulusal Teknoloji Platformlarý ve irtibat noktalarý ile ilgili bilgiye

aþaðýdaki linkten ulaþabilirsiniz:

http://www.tubitak.gov.tr/platform


TÜBÝTAK

AB ÇERÇEVE PROGRAMLARI

ULUSAL KOORDÝNASYON OFÝSÝ

Atatürk Bulvarý 221, Kavaklýdere, Ankara

T 0312 427 23 02

F 0312 427 40 24

www.fp7.org.tr

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!