Views
4 years ago

İnsan Hakları (HR) - Global Reporting Initiative

İnsan Hakları (HR) - Global Reporting Initiative

Gösterge Protokolleri

Gösterge Protokolleri Seti: HR IP HR1 İnsan hakları ile ilgili hükümler içeren veya insan hakları taramasından geçen önemli yatırım anlaşmalarının yüzdesi ve toplam sayısı 1. Gerekçe Bu ölçüm, bir kurumun ekonomik kararlarına insan hakları konusunun ne ölçüde entegre edildiğinin bir göstergesidir. Bu Gösterge özellikle insan haklarının korunması konusunda ciddi kaygıların yaşandığı bölgelerde faaliyet gösteren ya da buralardaki müşterek girişimlerin ortağı olan kurumları yakından ilgilendirir. Taramalarda insan hakları kriterlerini de kullanmak ya da performans şartlarına insan haklarını da dâhil etmek, yatırım risklerini azaltmaya yönelik bir stratejinin bir parçası olabilir. Bir kurumun insan hakları sicilindeki sorunlar, o kuruma yatırım yapan kuruluşun itibarını zedeleyebilir ve yatırımların istikrarını etkileyebilir. İnsan hakları taraması Bir yatırıma devam edip etmemeye karar verilirken ele alınan etkenlerden biri olarak, bir dizi insan hakları performansı kriterini uygulayan resmi ya da belgelenmiş süreç. 4. Belgeler Olası bilgi kaynakları arasında raporlama yapan kurumun hukuk, yatırımcı ilişkileri ve finans birimleri; ayrıca kalite yönetimi sistemlerinden elde edilen belgeler yer alır. 5. Referanslar Yok. 2. Veri Derleme 2.1 Sadece büyüklük ya da stratejik önem açısından kayda değer olan anlaşmaları dikkate alın. Bu anlaşmaların önemli olup olmadıkları, yatırım için kurum içinde gereken onay düzeyine ya da anlaşmalara tutarlı bir şekilde uygulanabilecek diğer kriterlere bakılarak anlaşılabilir. Raporlama yapan kurum, benimsenen “önemli anlaşmalar” tanımını açıklamalıdır. 2.2 Raporlama dönemi içinde tamamlanıp ya kurumu başka bir kuruluşun sahibi konumuna taşıyan ya da mali tablolar açısından kayda değer bir sermaye yatırımı projesini başlatan önemli yatırım anlaşmalarının toplam sayısını belirtin. 2.3 Aynı ortakla birlikte çok sayıda önemli yatırım anlaşması yapılmışsa, bu anlaşmaların toplam sayısı, yüklenilen ayrı ayrı projelerin ya da oluşturulan kuruluşların sayısını yansıtmalıdır. 2.4 İnsan hakları ile ilgili hükümler içeren ya da insan hakları taramasından geçmiş önemli yatırım anlaşmalarının toplam sayısını ve yüzdesini rapor edin. 3. Tanımlar İnsan hakları hükümleri Yazılı bir anlaşmada, yatırım için bir gereklilik olarak insan hakları konusundaki asgari performans beklentilerini tanımlayan belirli koşullardır. Versiyon 3.0 3

IP Gösterge Protokolleri Seti: HR HR2 İnsan hakları ve alınan önlemler konusunda taramadan geçen önemli tedarikçilerin ve yüklenicilerin yüzdesi 1. Gerekçe Ürün ve hizmetler üretmek amacıyla geniş kapsamlı tedarikçi ve yüklenici ağlarının oluşturulması, raporlama yapan kurumların tedarik ağlarında insan hakları politikalarını nasıl uyguladıkları konusuna yönelik bir ilgi yaratmıştır. Bu da özellikle, büyük ölçüde dışarıdan tedarik sistemlerine ve küresel ağlara bağımlı olan sektörleri yakından ilgilendirmektedir. 4. Belgeler Olası bilgi kaynakları raporlama yapan kurumun tedarik ya da satın alma ve hukuk birimleridir. 5. Referanslar Yok. Tedarik zincirindeki insan hakları performanslarını tarayan ve izleyen süreçler, bir kurumun daha geniş bir iş camiası üzerinde olumlu etkilerinin olduğuna yönelik kanıtlar sunabilir. Önemli tedarikçilerin ve yüklenicilerin insan hakları performanslarıyla ilgili meseleler, onların iş ortaklarının da itibar kaybetmesine yol açabilir ve/veya kendi operasyonlarında istikrarsızlık yaratabilir. İnsan hakları taraması, risk yönetiminin bir parçasıdır ve burada belirtilen yüzdelik rakam, kurumun bu riski ne kadar düzenli bir şekilde dikkate aldığını gösterir. 2. Veri Derleme 2.1 Raporlama yapan kurumun önemli tedarikçileri ve yüklenicilerinin toplam sayısını belirleyin. 2.2 Önemli tedarikçi ve yüklenicilerle yapılan ve insan hakları kriterleri ya da taramaları içeren sözleşmelerin yüzdesini belirtin. “Kriter” ya da “tarama” tanımları için HR1’e bakabilirsiniz. 2.3 Önemli tedarikçi ve yüklenicilerle yapılırken reddedilen veya performans koşulları dayatılan ya da insan hakları taraması sonucu başka eylemlere maruz kalan sözleşmelerin yüzdesini rapor edin. 3. Tanımlar Önemli tedarikçiler ve yükleniciler Ürün ya da hizmetlerin temin edildiği ya da ürün ve hizmetlerin tedarikini sağlaması için sözleşmelerin imzalandığı kurum dışı taraflardır. Bu Gösterge kapsamında “önemli” sözcüğü, aşağıdaki niteliklere sahip tedarikçi ve yükleniciler için kullanılmaktadır: • Belirli bir ürün ya da hizmetin birincil tedarikçisi olan ve toplamda kurumun satın alımlarının büyük bölümünü oluşturan ya da • İnsan hakları vakaları konusundan en yüksek riski içerdiği belirlenenler. 4 © 2000-2010 GRI

GRI Sürdürülebilirlik Raporlaması İlkeleri - Global Reporting Initiative
Gösterge Protokolleri Seti - Global Reporting Initiative
Gösterge Protokolleri Seti: Toplum (SO) - Global Reporting Initiative
Gösterge Protokolleri Seti: Çevre (EN) - Global Reporting Initiative
Gösterge Protokolleri Seti: Ürün Sorumluluğu (PR) - Global ...
Gösterge Protokolleri Seti Ekonomik (EC) - Global Reporting Initiative
İnsan Hakları İhtisas Komitesi - Unesco
ÖĞRENİN ÖĞRENİN - HR İnsan Kaynakları ve Yönetim Dergisi
GRI Uygulama Seviyeleri - Global Reporting Initiative
indir - Hizmet Talepleri Yönetim Sistemi
GRI C Seviyesi rapor şablonu - Global Reporting Initiative
dünden bugüne insan hakları hareketi ve diyalog
sosyal haklar ve insan hakları - Sosyal Haklar Sempozyumu
avrupa insan hakları sözleşmesi çerçevesinde din ve vicdan ...
ilköğretim okullarında vatandaşlık ve insan hakları eğitimi ...
AVRUPA BİRLİĞİ'NİN İNSAN HAKLARI POLİTİKASI / TÜRKİYE ...
Çağdaş Toplumda İnsan Haklarının Doğuşu ve Gelişimi - Anadolu ...
türkiye insan hakları stratejisi - Unesco
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu
Global Trends and Reflections (in Turkish) - EAF
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu İnsan Hakları İhtisas Komitesi
avrupa insan hakları mahkemesi - Yargıtay
insan hakları avrupa mahkemesi kararları