KAFA TRAVMALARINA YAKLAfiIM: ‹LK G‹R‹fi‹M - Cerrahpaşa Tıp ...

ctf.istanbul.edu.tr

KAFA TRAVMALARINA YAKLAfiIM: ‹LK G‹R‹fi‹M - Cerrahpaşa Tıp ...

UZAN, M; KAYA, Z

kafa travmas›ndan 12-24 saat sonra hipokapni etkisini en yo¤un bir flekilde

gösterir ve bu dönemde serebral kan ak›m› normalin %50’sine düflmektedir.

3,16 Bu sebeple pCO 2 acil servisteki resüsitasyon periyodunda yaklafl›k 35

mmHg civar›nda tutulmas› gerekmektedir.

Dolafl›m›n de¤erlendirilmesi

A¤›r kafa travmal› hastalar›n %35’inde hipotansiyon saptanm›fl olup prognozlar›n›

hipoksiden daha kötü yönde etkilemektedir. Sistolik kan bas›nc›n›n

90 mmHg’nin alt›na düfltü¤ü tek bir epizodda mortalitede %85 art›fl görülür. 6

Di¤er bir çal›flmada herhangi bir derecede kafa travmal›, sistolik kan bas›nc›

da 85 mmHg’nin alt›nda olup hastaneye kabul edilen hastalar›n mortalite

oran› %35 iken normotansif olan gruptaki mortalite oran› %6 olarak saptanm›flt›r.

Hipoksi ve hipotansiyonun tedavisi olay yerinde bafllay›p acil serviste

devam eder. Hipotansiyon ve multisistem travmas›yla birlikte olan ço¤u kafa

travmal› hastada önemli derecede volüm kayb› olup h›zl› s›v› resüsitasyonunu

gereklidir. S›v› replasman› beyin perfüzyonunu art›r›r ve s›kl›kla hastan›n

nöroloiik tablosunda dramatik düzelmeye sebep olur. 44 Hipotansif kafa travmal›

hastalar için optimal resüsitasyon s›v›s›n›n ne olaca¤› hala tart›flmal›d›r.

Genel olarak total kan volümünün %20’nin akut olarak kayb› kristalloid solusyonlar›yla

tedavi edilebilirken %30 veya daha fazla kay›plarda kan ile replasman

yap›lmal›d›r, %40 ve üzerindeki kay›plarda ise çok acil transfüzyon

gerekmektedir. 43

%0.9 NaCl, s›v› resüsitasyonu için s›kl›kla kulllan›l›r. Beyin ödemini artt›r›c›

rolü olmakla beraber hem klinik hem de deneysel çal›flmalar hipoosmolalite

geliflmeksizin bu riskin çok az oldu¤unu ortaya koymufltur. Son y›llarda

hipertonik salin (%7.5 NaCl) veya kolloid infüzyonlar› kafa travmas› sonras›

resüstatif fazda kullan›lmaktad›r. 43 Bu solüsyonlar potent volüm geniflleticisidirler

ve beyin ödeminin önlenmesine yard›mc› olurlar.

Bir çok travma olgusunda 1-2 litre %0.9 NaCl’nin h›zl› infüzyonu hemodinamik

stabiliteyi sa¤layabilir. fiayet 1-2 litre kristalloid ve/veya kolloid uygulamas›ndan

sonra tansiyon normale dönmezse santral venöz kateterizasyon

yap›larak eritrosit süspansiyonu verilmelidir.

Nörolojik de¤erlendirme

A¤›r ve orta derecede kafa travmal› hastalarda pupillalar›n ›fl›k refleksi,

ekstraoküler göz hareketleri, motor fonksiyonlar ve özellikle de derin koma-

70

More magazines by this user
Similar magazines