KAFA TRAVMALARINA YAKLAfiIM: ‹LK G‹R‹fi‹M - Cerrahpaşa Tıp ...

ctf.istanbul.edu.tr

KAFA TRAVMALARINA YAKLAfiIM: ‹LK G‹R‹fi‹M - Cerrahpaşa Tıp ...

UZAN, M; KAYA, Z

mayla çeliflebilir. Buna ra¤men birkifli servikal omurun tek do¤ru üzerinde

immobilizasyonunu sa¤lamaya yard›m ederken bir kifli de endotrakeal entübasyonu

güvenli bir flekilde baflarabilir. E¤er bu mümkün olmuyorsa ve hasta

mutlak olarak entübe edilmesi düflünülüyorsa krikotiroidotomi düflünülmelidir.

Potansiyel risklerinden dolay›, spontan nefes alan hastalarda, ulaflt›r›lacak

merkez yak›nsa, Hb oksijen satürasyonu %95 ve daha fazla ise bu hastalarda

endotrakeal entübasyon gerekli olmayabilir

c. Solunum deste¤i

Hava yolu aç›kl›¤› sa¤land›ktan sonra hastaya gerekli oksijen verilerek geliflebilecek

hipoksi önlenmeye çal›fl›lmal›d›r. Klinik olarak arteriyel parsiyel

oksijen bas›nc›n›n 60 mmHg’dan az oldu¤u olgular ile hipoksik olmayan kafa

travmal› olgular›n sonuçlar› karfl›laflt›r›ld›¤›nda hipoksik olgular›n sonuçlar›n›n

daha kötü oldu¤u ortaya konmufltur. 5,42

Terapötik hiperventilasyon artm›fl kafaiçi bas›nc›n› çabuk flekilde düflürmek

için uzun süredir kullan›lmaktad›r. Bu uygulama genelde pCO2’deki de-

¤iflikliklerden kaynaklanan serebral damarlar›n çap›n›n de¤iflmesine dayan›r:

otoregülasyonu sa¤lam olan beynin küçük çaptaki damarlar› pCO2 düfltü¤ünde

daral›rken, yükseldi¤inde dilate olur. Normalde serebral kan volümü kabaca

intrakranial volümün %10’unu oluflturdu¤undan pCO2’nin düflürülmesi intakt

otoregülasyonlu hastalarda serebral kan volümünde düflüfle sebep olarak

kafaiçi bas›nc›n›n düflmesine yol açar. 32

Önceki y›llarda a¤›r kafa travmal› olgularda agresif hiperventilasyon kullan›m›

yayg›n idi. Ancak daha sonralar› bu tedavinin baz› kötü yan etkilerinin

oldu¤u görüldü. 24 A¤›r kafa travmal› olgularda posttravmatik ilk saatlerde

serebral kan ak›m› düflüktür ve serebral vasküler yatakta konstriksyon ile kan

ak›m›n› engellemek zaten var olan iskemiyi agreve ederek ve infarktüse sebep

olabilir. Di¤er bir ilgi ise hiperventilasyon tedavisi için kullan›lan pozitif bas›nçl›

ventilasyon kardiak output’u azaltabilir ve santral venöz dönüfl yoluyla

intratorasik bas›nçtaki majör art›fllar› inhibe ederek beyne gelen oksijeni engelleyebilir.

En yüksek riskli travma hastalar› ise hipovolemik, perikardial

tamponad› olanlar veya di¤er sebeplerden dolay› dolafl›m sistemi problemi

olan olgulard›r. Daha agresif hiperventilasyon, kitle lezyonun klinik bulgusu

olan komal› hastalarda geçici olarak endike olabilir. Bu durumlarda hiperventilasyon

ile kafaiçi bas›nc›nda gerçekleflen geçici düflüfl kitle lezyonu ç›kart›-

lana kadar serebral perfüzyonun yeterli düzeylerde tutulmas›na yard›mc› olur.

64

More magazines by this user
Similar magazines