“Yolunuz Aç›k, Gelece¤iniz Ayd›nl›k Olsun” - Sakarya Üniversitesi

halkils.sakarya.edu.tr

“Yolunuz Aç›k, Gelece¤iniz Ayd›nl›k Olsun” - Sakarya Üniversitesi

ülten

sakarya üniversitesi ayl›k haber bülteni / haziran 2008 / say› 27

“Yolunuz Aç›k,

Gelece¤iniz

Ayd›nl›k Olsun”

sayfa 2’de

Yabanc›

ö¤rencilere

Türkçe Dil Kursu

ve Kültür Gezisi

sayfa 9’da

Kolej’de

Mezuniyet

Töreni

coflkusu

sayfa 11’de

Üniversitemizden

Yozgat’a

Gönül Köprüsü

kuruldu

sayfa 7’de

SAUBUL2008-6


2007-2008

MEZUN‹YET TÖREN‹

Sakarya Üniversitesi 2007-2008

E¤itim-Ö¤retim Y›l› Mezuniyet

Töreni 13 Haziran Cuma günü saat

18:00'de Atatürk Stadyumu'nda

düzenlenen bir törenle yap›ld›.

Mezun olan ö¤renciler, aileleri,

ö¤retim elemanlar› ve çok say›da

davetlinin kat›ld›¤› törene Sakarya

Valisi Hüseyin Atak ile Sakarya

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

Mehmet Durman da kat›ld›. Tören

öncesi Pop Müzik Sanatç›s›

Mirkelam bir konser verdi.

Rektör Durman; “Yolunuz Aç›k,

Gelece¤iniz Ayd›nl›k Olsun”

Rektör Prof. Dr. Mehmet Durman

konuflmas›nda, Sakarya

Üniversitesi'nden mezun olan

ö¤rencilerin ö¤renim süresince

edindikleri bilgi ve sosyal geliflimleri

ile dünyan›n neresinde olurlarsa

olsunlar baflar›l› olacaklar›n›

belirterek, “Yolunuz aç›k,

gelece¤iniz ayd›nl›k ve her fley

gönlünüzce olsun” dedi.

Diploma ve Ödül Töreni

Yap›lan konuflmalar›n ard›ndan

mezun olacak ö¤rencilerin alk›fllar

aras›nda tören alan›na girmeleriyle

mezun ö¤rencilerin ve ailelerinin

coflkusu doru¤a ç›kt›. Sakarya

Üniversitesi'ni dereceyle bitiren

ö¤rencilere diploma ve ödülleri

Sakarya Valisi Hüseyin Atak,

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Mehmet Durman, Sakarya

Büyükflehir Belediyesi Baflkan Vekili

‹rfan Sezer, Sakarya Cumhuriyet

Baflsavc›s› Ferhat Kap›c›, Adapazar›

Ticaret ve Sanayi Odas› Baflkan›

Erol Öztürk, Sakarya Milli E¤itim

Müdürü Murat Yaz›c› SAÜ Rektör

Yard›mc›lar›, Fakülte Dekanlar› ve

Enstitü, Yüksekokul ve Meslek

Yüksekokulu Müdürleri taraf›ndan

verildi.

Üniversite birincisi diplomas›n› Vali

Atak'›n elinden ald›.

Sakarya Üniversitesi 2007-2008

E¤itim-Ö¤retim Y›l›'n› birincilikle

bitirme baflar›s›n›, ‹lahiyat

Fakültesi'nden mezun olan Ravza

Cihan adl› ö¤renci elde etti. Cihan'›n

diploma ve hediyesini Sakarya

Valisi Hüseyin Atak ile Fakülte

Dekan› Prof. Dr. Ali Erbafl verdi.

Ravza Cihan daha sonra üniversite

'Yafl Kütü¤ü'ne ismini çakt›.

Üniversite birincisi Ravza Cihan,

mezunlar ad›na yapt›¤› konuflmada

Sakarya Üniversitesi'nden mezun

olman›n sevinç ve gururunu

yaflad›¤›n› belirtti. Ravza Cihan

konuflmas›n›n ard›ndan ' 'Mezuniyet

Yemini' yap›ld›.

Baflar›l› Sporcular›m›z,

Önemli Projelere ‹mza Atan

Ö¤rencilerimiz

ödüllendirildi

Törende ayr›ca üniversitemizi ve

ülkemizi çeflitli spor dallar›nda

baflar› ile temsil eden ö¤rencilerimiz

ile Günefl Arabas› (SAGUAR), Hidrojen

Arabas› (SAH‹MO), Hidrokartal

ve Günefl Teknesi (SAÜTEK) gibi

önemli ve baflar›l› projelere imza

atan ö¤rencilerimiz de ödüllendirildi.

Büyük coflku içerisinde

geçen Sakarya Üniversitesi 2007-

2008 E¤itim-Ö¤retim Y›l› Mezuniyet

Töreni keplerin havaya f›rlat›lmas›

ile sona erdi.

2


Ay›n Röportaj›

Sakarya Üniversitesi son y›llarda

sanayiyi içine alan projelerde yer

almaya bafllad›. Kuflkusuz bu

projelerin Üniversiteye ve

ö¤rencimize çok büyük katk›lar›

var. Teknik E¤itim Fakültesi son

dönemde hangi projeler üzerinde

yo¤unlaflt›?

Yak›n geçmiflte Erasmus program›

ile ö¤rencilerimizi staj için yurt d›fl›na

göndermeye yo¤unlaflt›k. Bunun

yan›nda hatta bunun tamamlay›c›s›

olarak mezunlara yönelik Leonardo

Da Vinci program› kapsam›nda

onlar›n hayata at›lmadan önce

birikimlerini artt›rmaya yönelik

faaliyetler yap›lmas›n› içerecek

projeler üzerinde çal›fl›yoruz. Bu

kapsamda yeni mezun olan

ö¤rencilerimizi k›sa süreli de olsa

Avrupa ülkelerinde konular› ile ilgili

araflt›rmalar yapmak incelemelerde

bulunmak üzere gönderece¤iz.

Bununla birlikte Sanayi Bakanl›¤›

taraf›ndan SAN-TEZ Projesinde yer

al›yoruz.

• SAN-TEZ Program› nedir?

Okuyucular›m›z› bu proje hakk›nda

bilgilendirir misiniz?

Sanayi Bakanl›¤›'n›n ifl piyasas›n›n

ihtiyaçlar›na cevap verecek

konularda üniversitede yap›lan

akademik çal›flmalar› desteklemek

amac›yla gerçeklefltirilecek projeler

olarak nitelendirebiliriz. Bu kapsam

da üç nokta ön plana ç›k›yor.

• Üniversite-Sanayi ‹flbirli¤i,

• Yap›lan tezlerin bir ifle yaramas›,

raflarda kalmamas›,

• Sanayicinin, ifl piyasas›n›n

ihtiyaçlar›n› gidermesi, problemlerine

çözüm üretmesi konular› ön plana

ç›k›yor. Bu konular› birlikte de¤erlendirirsek;

ülkemiz sadece bir bak›mdan

kazanm›yor birkaç bak›mdan

kazan›yor. Üç önemli saç aya¤› bunlar

ama bunlar d›fl›nda bir çok faydas›n›

sayabiliriz.

• Program›n amac› ve öneminden

k›saca bahseder misiniz?

Üniversitede akademisyen bir fley

yapmak istedi¤i zaman en büyük

s›k›nt›lardan birisi kaynaklar›n

nereden bulunaca¤› konusudur.

Bütçe nereden elde edilecek?

sorusuna iflte bu projeler yan›t

veriyor. Bu tarzda gerçeklefltirilen

projelerle hem üniversitenin

ihtiyaçlar› karfl›lanm›fl oluyor, hem

ö¤rencilerin uygulamaya yönelik

Üniversite

Sanayi

iflbirli¤i

güçleniyor

Sanayicilerimizin Ar-Ge'ye dayal›

ihtiyaçlar›n›n, üniversite-sanayi

iflbirli¤i ile üniversite bilimselli¤i

kapsam›nda çözüme kavuflturulmas›,

Ar-Ge'nin önemini kavram›fl,

kendi teknolojisini üreten ve satan,

rekabet gücü ve refah seviyesi

yüksek bir Türkiye için bu projeler

önem arz ediyor.

araflt›rmalar›nda gerekli olan tüm

donan›m kolayl›kla sa¤lanm›fl oluyor,

hem de sanayicinin bir ihtiyac›

ondan afl›r› miktarda para talep

edilmeden karfl›lanm›fl oluyor. SAN-

TEZ Projesi'nin bir bütün olarak

incelendi¤i zaman bireye, topluma,

Üniversiteye, sanayiciye dolay›s› ile

uzun vadede Türkiye'ye faydas›

bulunuyor.

• Bu projelerin ö¤renciye üniversiteye,

sanayiciye ve Türkiye'ye

yararlar›ndan bahseder misiniz?

Ülkemiz için gerçekten isabetli bir

aç›l›m. Sanayici için ise bulunmaz

bir imkan. Sadece sanayici için de¤il

üniversiteler için de özellikle Teknik

E¤itim Fakültesi gibi uygulamaya

yönelik Yüksek lisans tezleri yapt›ran

birimler için bulunmaz bir imkân.

Üniversite'nin bütün donan›m›

sa¤lanm›fl oluyor. Ö¤renci maddi

olarak hiçbir s›k›nt› yaflamadan

yapaca¤› tezi gerçeklefltirmifl oluyor.

Proje sonucunda da al›nan donan›m

üniversiteye kal›yor. Hem

sanayicinin problemini çözmüfl hem

de daha sonra üniversitenin bunu

kullanarak di¤er araflt›rmalarda

yard›mc› olmas›n› sa¤layabiliyoruz.

Donan›m proje bittikten sonra

at›lm›yor. Ya araflt›rma faaliyetlerine

aktar›l›yor ya da e¤itim faaliyetlerine

aktar›l›yor. Al›nan malzemenin ifllevi

bitmiyor. Bu üniversitenin donan›m

almas› için çok farkl› bir kaynakt›r.

Projenin projeyi gerçeklefltiren

ö¤renciye de yarar› var. SAN-Tez

Projesi lisans üstü çal›flmalar›

destekliyor. Lisans üstü e¤itim

yapan ö¤renci araflt›rmas›n›

yaparken ayn› zamanda ücret de

al›yor. Yükseklisans ö¤rencisi e¤er

herhangi bir yerde çal›flm›yorsa proje

süresince ö¤renciye maafl veriliyor.

Üniversite aç›s›ndan de¤erlendirirsek,

Üniversitemiz alt yap›s›n›

güçlendirmifl oluyor, donan›m

kazan›yor. Üniversite sanayi

iflbirli¤ine giriyor. Y›llardan beri

ihtiyac›m›z olan ve olmas› gereken

ama eksik kald›¤›z bir husus diyoruz.

Avrupa ülkeleri ile k›yaslad›¤›m›z

zaman bunu çok aç›k bir flekilde

görüyoruz. Bu projeler sanayi ile

yak›nlaflmam›zda bir vesile oluyor.

Toplumu ifl piyasas› kabul edersek,

bir ihtiyac›n› karfl›l›yor. Di¤er taraftan

hep d›flar› ba¤›ml› bir teknolojiden

bahsediyoruz. Bu projelerle

kendi ihtiyaçlar›m›za göre

flekillendirdi¤imiz çözümleri

kullanmaya çal›flaca¤›z. Kendi özel

ihtiyaçlar›m›za cevap verecek

flekilde teknoloji üretmifl olaca¤›z.

Sonuçta Türkiye'nin d›flar›ya

ba¤›ml›l›¤› azalacak.

4


Ay›n Röportaj›

• Sadece Üniversitelerin kat›labildi¤i

SAN-TEZ Projeleri nas›l bir

de¤erlendirmeyle kabul ediliyor?

SAN-TEZ Projeleri panel usulü ile

de¤erlendirmeye al›n›yor. Projeyi

yürütece¤imiz firma ile beraber

hakem heyetinin karfl›s›na ç›k›p

sunu yap›l›yor. Hakem heyeti daha

önce sunum yapaca¤›m›z proje

hakk›nda bilgi sahibi oluyor. Proje

ayr›nt›l› bir flekilde anlat›l›yor.

Hakem heyetinin kafalar›ndaki soru

iflaretleri yok edilmeye çal›fl›l›yor.

• Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›

taraf›ndan yürütülen SAN-TEZ

Program› kaç y›ldan beri devam

ediyor?

SAN-Tez Projesi 2005 y›l›ndan

itibaren devam ediyor. Geçen

y›llarda Sakarya Üniversitesi'nin bir

baflvurusu olmam›fl. ‹lk defa

baflvurduk ve baflvurular›m›z kabul

edildi. Buna benzer projelerimiz

var fakat Sanayi Bakanl›¤›'n›n

yürütmüfl oldu¤u SAN-TEZ

Projesinde ilk defa yer al›yoruz.

• Sanayi ve Üniversite aras›nda

y›llardan beri oluflan büyük uçurum

bu tarz projeler sayesinde azalm›fl

oluyor. Bununla birlikte Üniversite

sadece E¤itim-Ö¤retim veren bir

kurum olmaktan ç›karak her alanda

aktif olmas› sa¤lan›yor. Daha yeni

yeni aç›l›m yapt›¤›m›z bu alanda

ne gibi eksiklikler hissettiniz?

Sanayi kurulufllar› aç›s›ndan bir

de¤erlendirme yap›ld›¤›nda; Sanayi

kurulufllar›n›n bu tarz projeler

konusunda bilgilendirilmeye ihtiyac›

var. Bu durum en büyük

problemlerden birisini arzediyor.

Sanayici bizim yapt›¤›m›z ifllerden

habersiz kal›yor. Hala daha

Üniversitede yap›lan araflt›rmalar›n

sadece raflarda sakland›¤›n›

düflünüyor veya onlara yard›mc›

olabilece¤imiz ak›llar›na bile

gelmiyor. Sanayicinin biraz daha

aktif olmas›n›, sorunlar›n› dile

getirmesini bekliyoruz. Türkiye'deki

küçük ve orta ölçekteki iflletmeler

Üniversitelerle birlikte proje

gerçeklefltirmenin öneminin çok

fark›nda de¤il ama büyük ölçekli

iflletmeler bunun fark›nda ve

Üniversitelerle birlikte hareket

etmeye bafllad›. De¤inilmesi

gerekilen bir baflka konu sanayici

hep alan durumunda de¤il veren

durumuna geçiyor. Bizim

ülkemizdeki en büyük eksikliklerden

birisi o. Probleminin çözülece¤ini

düflünmedi¤i için, inanmad›¤› için

herhangi bir giriflimde bulunmaktan

korkuyor.

Akademik aç›dan bir de¤erlendirme

yapmak gerekirse; akademik

çal›flmalar yapan, projelerle

ilgilenen, kendi konusunda uzman

olan akademisyenlerimizin

sanayicinin ihtiyaçlar› do¤rultusunda

araflt›rma yapmas› gerekti¤ini art›k

ö¤renmesi laz›m. Sanayicinin ne

konuda s›k›nt›s› oldu¤unu sormas›

gerekiyor. Bu do¤rultuda hareket

edildi¤inde iki taraf da kazançl›

ç›km›fl olacak. Avrupa'da benim

ifade etmek istedi¤im sistem

oturmufl durumda. Sanayici

üniversiteye gelerek benim flu

problemlerim var diyor. Sanayi Odas›

benzeri kurulufllar›n arac›l›¤› ile

toplant›lar yap›l›yor. Farkl›

kurumlardan destek alarak onlar›

proje flekline getirip, sanayicinin

problemlerine çözüm üretiyorlar.

Sanayi ve üniversiteler aras›nda

gerçekten bir uçurum söz konusu.

Birisi tamamen teori anlam›nda

araflt›rma yap›yor. Yap›lan

araflt›rmalar raflarda bekletiliyor,

uygulamaya aktar›lam›yor. Bir

taraftan bilgi denizi var ama

kullan›lm›yor. Öbür tarafta ihtiyaçlar

var ama çözüm aranm›yor, k›s›r

döngü sürüp gidiyor. Bilgi ve

ihtiyaçlar› bir araya getirerek çözüme

ulaflmak iki taraf›nda akl›na

gelmiyor. Un var, fleker var, irmik

var ama helvay› yapmak kimsenin

akl›na gelmiyor. SAN-TEZ türü

projeler bunu sa¤layacak.

• Sanayi Bakanl›¤› taraf›ndan kabul

edilen SAN-TEZ Projenizden biraz

bahseder misiniz? Hangi sanayi

kurulufluna hangi alanda yard›mc›

olmay› planl›yorsunuz?

Bu projenin özelli¤i mutlaka

üniversite olmak zorunlulu¤u var ve

mutlaka ihtiyac› oldu¤unu bildiren

Endüstri sanayi kuruluflu olmak

zorunda %100 AR-GE çal›flmas›

olmas› gerekmiyor ama yeni bir

yaklafl›m›n yeni bir alana uygulamas›

kabul edilebiliyor. Bilinen bir fleyin

yeni bir alana uygulamas› da SAN-

TEZ Projesi olarak kabul edilebiliyor.

Bu anlamda bizim projemizde de

Sanayi kuruluflu olarak Barbaros

Denizciler Derne¤i Denizcilerin

ihtiyac› olan bir konuda Kablosuz

alan a¤lar›n› kullanmay› öneriyor.

Temel amac›m›z deniz tafl›tlar›nda

güvertede çal›flanlar›n olas› bir

denize adam düflmesi durumunda

yer tespiti ve acil yard›m

prosedürlerini otomatik ve

olabildi¤ince h›zl› iflletilmesini

sa¤lamakt›r. Gemide bulunan

kiflilerin özellikle tayfalar›n gemiden

düflme durumlar› çok rastlanan bir

durum oldu¤unu ö¤rendik. Barbaros

Denizciler fiirketi böyle bir sorunlar›

oldu¤unu dile getirdi. Bizim

yapaca¤›m›z sistemle gemide

bulunan birisi denize düfltü¤ü zaman

bu anlafl›lacak ve an›nda müdahale

yap›lacak. Sistemi biraz açmak

gerekirse gemide bulunan kifli

herhangi bir nedenle denize

düfltü¤ünde e¤er onun düfltü¤ünü

kimse görmüyorsa o kiflinin

kurtulma olas›l›¤› yok denecek kadar

az. Özellikle aç›k denizlerde bu

durum çok yaflan›yor. ‹flte bu

durumda bizim yapt›¤›m›z fley

devreye giriyor. Kablosuz alan a¤›

içerisinde de¤erlendirilebilecek ve

“sensör a¤›” olarak isimlendirilen

konunun bir uygulamas› olacak.

Uygulamada gemide bulunan

kiflilerde bir sensör bulunacak ve

bu saat gibi bile¤e tak›labilen küçük

ölçülerde olacak. Geminin ortas›nda

herkesi radyo frekans dalgalar›yla

kontrol eden bir sistem olacak.

Birisi suya düfltü¤ü zaman aletin

görme alan›ndan kaybolacak.

Kaybolunca uyar› verecek ve

kayboldu¤u yer ayd›nlat›lacak ve

sesle uyar› verecektir.

Art›k yeter!

Bugün de¤ilse ne zaman?

5


Üniversitemizden yeni bir atak

Sa¤l›k Bakanl›¤› ile Sakarya

Üniversitesi aras›nda “Aile

Hekimli¤i II. Aflama E¤itimi

e-Ö¤renim ile Yerinde E¤itim

Projesi ‹flbirli¤i Protokolü”

imzaland›.

Sa¤l›kta Dönüflüm Projesi

çerçevesinde Aile Hekimli¤i geçifl

dönemi e¤itimleri kapsam›nda

verilecek olan 2.nci aflama

e¤itimlerde, e-Ö¤renim e¤itim

yöntemlerinin kullan›laca¤› metodla

gerçeklefltirilecek. Proje kapsam›nda

Aile hekimli¤i yapacak

yaklafl›k 25 bin doktora e-Ö¤retim

e¤itim yöntemi ile e¤itim verilecek.

‹mza töreninde konuflan Sakarya

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

Mehmet Durman, ülkemizde

uzaktan ve internet destekli

ö¤retimde önemli bir yere sahip

olan Sakarya Üniversitesi'nin zengin

internet alt yap›s› ve “e-learning”

programlar› ile yaflam boyu

ö¤renmenin önemli bir parças›

haline geldi¤ini söyledi. Sa¤l›k

Bakanl›¤› ad›na protokole imza

koyan Prof. Dr.

Süleyman

Görpelio¤lu ise konuflmas›nda

Sakarya Üniversitesi'nin teknolojik

altyap›s›n›n geldi¤i nokta itibariyle

güven verici oldu¤unu belirterek,

bu olanak sayesinde Aile

hekimlerine yönelik yapacaklar›

e¤itim çal›flmalar›n›n hem süratli

hem de kaliteli olaca¤›n› söyledi.

Protokolle, Sa¤l›k Bakanl›¤›

taraf›ndan sa¤lanacak e¤itim

materyallerinin

Sakarya

Üniversitesinin sahip oldu¤u ‹nternet

Destekli Ö¤retim alt yap›s›

kullan›larak e-ö¤renme e¤itim

format›na çevrilmesi, internet

üzerinden verilebilmesi için çoklu

ortam araçlar› ile e¤itim içeri¤i

gelifltirilmesi amaçlan›yor. Sakarya

Üniversitesi; Bakanl›k için web

tabanl› e¤itim programlar›n›

haz›rlamak, Bakanl›k taraf›ndan

sa¤lanan ders materyallerini

internet destekli ö¤retim

platformunda sunulacak içeriklere

Ö¤retim Üyelerimiz

''Türk Dünyas›

Kongresi''ne kat›ld›

Sakarya Üniversitesi'nden bir grup

ö¤retim üyesi 25-28 May›s 2008

tarihleri aras›nda K›rg›zistan'›n

Calalabad kentinde yap›lan “6.

Uluslararas› Türk Dünyas› Sosyal

Bilimler Kongresi”ne kat›ld›.

Ö¤retim üyelerimiz Prof. Dr. Fehim

F›nd›k, Doç. Dr. Recai Coflkun, Doç.

Dr. Enis fiahin, Yrd. Doç. Dr. Türker

Ero¤lu, Yrd. Doç. Dr. Paki Küçüker

dönüfltürmek ve gerekli

düzenlemeleri yapmak, Protokol

kapsam›nda sunulacak e¤itim

programlar› ve e¤itim içeriklerinin

sürekli gelifltirilmesini sa¤lamak,

Bakanl›¤a ait özellefltirilmifl bir ders

içeri¤i sunum ara yüzü haz›rlamak,

Sakarya Üniversitesi Uzaktan E¤itim

Araflt›rma ve Uygulama Merkezi

Müdürlü¤ü taraf›ndan haz›rlanan

ders içeriklerinde v.b. konularda

Bakanl›¤›n istedi¤i de¤ifliklikleri

yapmak, E¤itimin verimli ve ö¤retici

olmas› için gerekli tüm unsur ve

flartlar› sa¤lamak, gerekti¤inde bu

konuda üçüncü kifli, kurum ve

kurulufllarla çal›flmak, hizmet ve

dan›flmanl›k hizmetleri almakla

yükümlü olacak.

söz konusu kongrede çeflitli

bildiri ve makaleler sundular.

Üniversitemiz Ö¤retim Üyeleri,

‹ktisat ve Giriflimcilik Üniversitesi

Türk Dünyas› Fakülteleri Dekan›

Doç. Dr. Ahmet Vecdi Can, K›z›lorda-Korkutata

Devlet Üniversitesi

Türkoloji Bölüm Baflkan› Doç.

Dr. Abdullah Kök ve Manas

Üniversitesi'nden baz› ö¤retim

üyelerini ziyaret ederek fikir

al›flveriflinde de bulundu. 15 farkl›

ülkeden 140 kadar bildirinin

sunuldu¤u konferans baflar›l› geçti.

Yrd. Doç. Dr.

Türker Ero¤lu

Konservatuvar

Müdürlü¤ü'ne

yeniden atand›

Sakarya Üniversitesi Devlet

Konservatuvar› Müdürlü¤ü'ne

Yrd. Doç. Dr. Türker ERO⁄LU

yeniden atand›.

Yrd. Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr. Türker ERO⁄LU

Türker ERO⁄LU Kimdir?

1959 y›l›nda dünyaya gelen

Yrd. Doç. Dr. Türker Ero¤lu,

1985 y›l›nda F›rat Üniversitesi

Antropoloji Bölümü'nden mezun

oldu. Ankara Üniversitesi Sosyal

Antropoloji Bölümü'nde yüksek

lisans e¤itimini tamamlayan Ero¤lu,

1994 y›l›nda Erciyes Üniversitesi

Türk Halk Bilimi, Halk Edebiyat›

Bölümünde doktoras›n› tamamlad›.

1986-1987 y›llar› aras›nda Enerji

Bakanl›¤›'nda memur, 1987-1990

y›llar› aras›nda Kültür Bakanl›¤›

Milli Folklor Araflt›rma Dairesi

Halk Müzi¤i ve Oyunlar› fiubesi'nde

Araflt›rmac›, ayn› y›llar aras›nda

ücretli ders olarak Hacettepe

Üniversitesi Halk Bilimi Bölümü'nde

ö¤retim görevlisi, 1990-1997 y›llar›

aras›nda Erciyes Üniversitesi

Nevflehir Turizm ‹flletmecili¤i ve

Otelcilik Yüksekokulu'nda müdür

yard›mc›l›¤› görevlerinde bulunan

Türker ERO⁄LU 1997 y›l›nda

Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat

Fakültesi'nde göreve bafllad›.

1999 y›l›nda Devlet Konservatuvar›

Müdürlü¤ü görevine atanan

Yrd. Doç. Dr. Türker ERO⁄LU'nun

yay›nlanm›fl çok say›da bilimsel

makale ve kitaplar› bulunmaktad›r.

6


Tütün

Kontrol Kurulu

çal›flma takvimini

belirledi

Yrd. Doç. Dr. P›nar PAZARLI

Sakarya Üniversitesi Tütün Kontrolü

Koordinasyon Kurulu (SAÜ-TKKK),

Mediko Sosyal Merkezi Müdürü

Yrd. Doç. Dr. P›nar Pazarl›

baflkanl›¤›nda ikinci toplant›s›n›

gerçeklefltirdi. Amac›, Ulusal Tütün

Kontrol Program›n›n hedefleri

do¤rultusunda çal›flmalarda

bulunmak ve yeni tütün yasas›

hükümlerinin titizlikle

uygulanmas›n› sa¤lamak olan kurul

yap›lan toplant›da çal›flma takvimini

belirledi. Yard. Doç. Dr. P›nar Pazarl›

toplant›da, kurul üyelerine yap›lmas›

planlanan çal›flmalar hakk›nda bilgi

verdi. Sigaran›n sadece içenlerin

de¤il içmeyenlerin de sorunu

oldu¤unu belirten Pazarl›, “Sigara

nedeniyle her y›l binlerce insan›m›z

hayat›n› kaybetmekte, ekonomimiz

milyarlarca liral›k kayba u¤ramakta

ve her gün gençlerimiz aras›nda

yeni nikotin ba¤›ml›lar›

oluflmaktad›r. Bu sorun, zarar›

hepimize dokunan ortak

sorunumuzdur. Tütünle mücadele,

içen ve içmeyenlerin birlikte

yürütece¤i bir mücadeledir” dedi.

Toplant›da, Kurul üyelerinin önerileri

ve kurulun projeleri görüflüldü.

Birimlerde, kurul üyeleri taraf›ndan

gerçeklefltirilecek olan “Tütün

kontrolü nedir? Neden gereklidir?

Yeni tütün kontrol yasam›z›n

getirdikleri” konulu bilgilendirme

seminerlerinin haz›rl›k çal›flmalar›

tamamland›. Ayr›ca sigara ve

kanunumuz konusunda bilgi ve

fark›ndal›k sa¤lamak amac›yla tüm

Sakarya Üniversitesi ö¤rencilerine

ve personeline uygulanacak olan

anketlerin içeri¤i belirlendi.

Üniversitemizden Yozgat'a

'Gönül Köprüsü'

Milli E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan

haz›rlanan ve 100 bin ö¤rencinin

do¤udan bat›ya, bat›dan do¤uya

gezilerde bulunaca¤› Gönül Köprüsü

Projesi gerçeklefltiriliyor. Bu proje

ile do¤u illerinde e¤itimini sürdüren

Prof. Dr. Binnaz BAYTEK‹N

ilkö¤retim ve ortaö¤retim

ö¤rencilerinin bat› illerini, bat›

illerinde e¤itimini sürdüren

ö¤rencilerin do¤u illerini ziyaret

ederek ülkemizi daha iyi tan›malar›,

do¤u bat› kaynaflmas›n› art›rarak

zihinlerde var olan ön yarg›lar›

Yozgat’tan gelen ilk ö¤renci heyetini Rektör Yard›mc›s› Prof. Dr. H.R›za GÜVEN karfl›lad›

y›kmalar› ve yeni gönül köprülerini

kurmalar› sa¤lan›yor.

Gelece¤imizi emanet edece¤imiz

çocuklar›m›z›n zihinlerinden do¤ubat›

ayr›m›n› kald›rmak ve ülkemizin

tarihi, do¤al güzelliklerinden

haberdar olmalar›n› sa¤lamak için

gerçeklefltirilen bu projeye Sakarya

Üniversitesi'de destek vermektedir.

Haziran ve Temmuz aylar›nda

gerçeklefltirilecek olan gezilerin bir

k›sm› tamamland› ve Yozgat'tan

bini aflk›n ö¤renci Üniversitemizin

konu¤u oldu. ‹lerleyen günlerde

Kahramanmarafl'tan da sorumlu

ö¤retmenleri ile birlikte ö¤renciler

Üniversitemize ziyarette bulunacak,

birer hafta ara ile yap›lan geziler

yaklafl›k olarak 45 gün sürecek.

Sakarya Üniversitesi'ne 300'er

kiflilik gruplar halinde Yozgat Merkez

ve ‹lçelerinden gelen ö¤rencilere,

Rektör Yard›mc›lar› Prof. Dr. Hasan

R›za Güven ve Prof. Dr. Binnaz

Baytekin taraf›ndan Kültür ve Kongre

Merkezi'nde Üniversiteyi tan›tan bir

sunum yap›ld›. Ö¤rencilerin

sorular›n›n cevapland›r›lmas›n›n

ard›ndan Kampus turu yap›larak,

Üniversitede yaflam ö¤rencilere

aktar›lmaya çal›fl›ld›.

Kampüs alan›ndan çeflitli görüntüler

de çeken ö¤renciler, çektikleri

foto¤raflar› okullar›nda

sergileyeceklerini belirterek,

Sakarya Üniversitesi'ne hayran

kald›klar›n› söylediler.

Prof. Dr. H. R›za GÜVEN

7


Türk Günefli Hollanda’da

Sakarya Üniversitesi Devlet

Konservatuvar› geçti¤imiz ay

Hollanda'n›n Utrecht flehrinde

bulunan sanat kurulufllar› ile

anlaflma gerçeklefltirdi.

Anlaflma çerçevesinde Devlet

Konservatuvar› Müdürü Yrd. Doç.

Dr. Türker ERO⁄LU ve Türk Halk

Oyunlar› Bölümü Baflkan› Ö¤r.

Gör. Deniz KÖKTAN 4-7 Temmuz

tarihlerinde Holanda'ya gitti.

Zimich Amateur Sanat Merkezi,

UCK Sanat Merkezi, Nice Kültür

Derne¤i ve Utrecht'te yaflayan

Türkler ile Hollandal› di¤er

gençlerin oluflturdu¤u dans

toplulu¤u uzmanlar› ile görüflmek;

e¤itim verilecek dans topluluklar›

ve dansç›lar› seçmek, 2008 Ekim

ay›nda yap›lacak çal›flma ve

gösterilerin ön haz›rl›¤›n›

oluflturmak amac›yla Utrecht

flehrinde olacaklar.

Devlet Konservatuvar› ve

Hollandal› sanat kurulufllar›

aras›nda iletiflim 2007 y›l›nda

ö¤retim elemanlar›m›z›n

Hollanda'n›n Utrecht flehrine

giderek oradaki bulunan Z‹M‹CH

Amateur Sanat Merkezi, UCK

sanat Merkezi, Nice Kültür

Derne¤i B‹S Bölümü ve Utrecht

Belediyesi ile çeflitli temaslarda

bulunmas› ile bafllad›.

Bu temaslar neticesinde

Devlet Konservatuvar› ö¤retim

elemanlar›n›n Utrecht'teki dans

toplulu¤u e¤itmenlerine bir

masterglass vermeleri ve

oradaki amatör halk danslar›

topluluklar›na sahne düzenlemesi

uygulamalar› yap›lmas›; ayr›ca

Konservatuvar›n Türk Günefli

Toplulu¤u'nun 2008 y›l› Ekim

ay›nda Hollanda'da iki gösteri

yapmas› hususunda görüfller

bildirilmiflti.

Rus ö¤rencilere staj imkan›

Rusya Astrahan Devlet Üniversitesinden 4

Rus ö¤renci Sakarya Üniversitesi Teknik

E¤itim Fakültesi Metal E¤itimi Bölümünde

stajlar›n› tamamlayarak ülkelerine döndüler.

Rus ö¤renciler Vadim RABEY, Igor BOBKOV,

Sergey ZABAROVSKIY ve Kamila

MURZAGALIEVA 16 - 27 Haziran 2008

tarihleri aras›nda gerçekleflen stajlar›n› baflar›

ile tamamlad›lar. Staj süresince Metal E¤itimi

Bölümü kaynak laboratuvar›nda uygulama

yapma imkân› bulan ö¤renciler yaz okulunda

devam eden derslere de kat›ld›lar. Stajlar›n›

tamamlayan misafir ö¤rencileri makam›nda

kabul eden Teknik E¤itim Fakültesi Dekan›

Prof. Dr. Hüseyin EK‹Z ö¤rencileri tebrik

ederek sertifikalar›n› verdi.

Gizli

Bahçe

8


Amina Hocic:“Hayalimi gerçeklefltirdim

Türkiye'ye geldim”

Sakarya Üniversitesi Türkçe Dil

E¤itimi ve Kültür gezisi kapsam›nda

yurtd›fl›ndaki 4 üniversitenin çeflitli

bölümlerinde okuyan 25 ö¤renci

Üniversitemizde a¤›rland›.

Farkl› ülkelerin üniversite ö¤rencileri

aras›nda kültür al›flveriflini

sa¤lamak, Ülkemizi ve

Üniversitemizi ö¤rencilere tan›tmak,

daha önce Türkçeye ilgi duyan bu

yabanc› ö¤rencilerin Türk dilini daha

iyi ö¤renmelerini sa¤lamak amac›yla

gerçeklefltirilen projede, Türk

kültürünü tan›malar› için de kültürel

bir gezi gerçeklefltirildi.

Geçen y›l Kosova, Bosna ve

Rusya'dan yabanc› ö¤renci konuk

eden Üniversitemiz bu y›l Rusya,

Kosova, Bosna ve K›br›s'tan 25

yabanc› ö¤renciyi a¤›rlad›.

Üniversitemiz için büyük bir zenginlik

ve ayr›cal›k oluflturan gezi sayesinde

farkl› ülkelerden gelen ö¤rencilerin

birbirleriyle kaynaflmas› sa¤land›.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Mehmet Durman Üniversitemizin

ve Sakarya ilinin yeni gelen yabanc›

ö¤rencileri karfl›lamaktan mutluluk

duydu¤unu ve kültürleraras›

birli¤e küçük de olsa bir katk›

sa¤lad›klar› için mutlu olduklar›n›

ifade etti.

Misafir ö¤renciler, e¤itimlerini

baflar›yla tamamlayarak sertifikalar›n›

ald›. Türkçe'yi ö¤renmek için

Kosova-Prifltina, Bosna-Tuzla,

K›br›s-Yak›n Do¤u ve Rusya-

Astrahan Devlet Üniversitelerinden

gelen ö¤rencilere sertifikalar›

Personel Yemekhanesi'nde

düzenlenen bir törenle verildi.

Sakarya Üniversitesi'ni çok

be¤endiklerini ve burada gördükleri

yak›n ilgi ve misafirperverlikten

memnun kald›klar›n› dile getiren

misafir ö¤renciler, f›rsat bulduklar›

takdirde tekrar gelmek istediklerini

belirtti.

gelmekti. Bosna'da Türkiye kardefl

ülke, Türk insan› kardefl halk olarak

görülüyor. Daha önce de gelmek

istedim fakat ailem göndermemiflti.

Sakarya Üniversitesi'nin bizim

Üniversitemizi davet etti¤ini

ö¤rendi¤imde çok sevindim. Ailem

de izin verince Türkiye'yi ve

Sakarya'y› görme f›rsat› buldum.

Hayalimdeki ülkeden ve

Üniversiteden çok daha iyisiyle

karfl›laflt›m. Sakarya Üniversitesi'ne

hayalimi gerçeklefltirmemi sa¤lad›¤›

için teflekkür ederim.

Karliyeva RUSAL‹NA

Asl›nda anlat›lacak çok fley var.

Amino HOC‹C

Bosna Tuzla Üniversitesinden Amina

Hociç “En büyük hayalim Türkiye'ye

Türkiye'ye ve Sakarya'ya ilk defa

geldim. Buradaki ö¤renciler bana

göre çok flansl›. Çok büyük ve çok

9


güzel bir manzaraya sahip

Üniversiteniz var. ‹stanbul

bahsedildi¤i kadar güzel bir flehir.

‹stanbul'da bo¤az turunu asla

unutamam. Kesinlikle bir daha

gelece¤im. Yemekler çok güzel, çok

farkl› yemekleriniz var. Mesela bizde

yo¤urt var ama ayran› burada ilk

defa içtim ve çok hofluma gitti.

Astrahan Üniversitesi ve Sakarya

Üniversitesi'ne çok teflekkür ederim.

KÜLTÜREL B‹R KEfi‹F

Astrahan Üniversitesi Hukuk

Fakültesi'nde okuyan Nargiza

Berdimuratova Ülkemiz ve gezi

hakk›nda flunlar› söyledi “Türkiye'ye

ilk geliflim de¤il daha önce

‹stanbul'a gelmifltim. Ama

Sakarya'ya ilk defa geliyorum.

Havas› ve manzaras› çok güzel,

insanlar› da misafirperver.

Üniversiteniz çok güzel, canl› ve

dinamik bir üniversite. Astrahan

Nargiza BERD‹MURATOVA

Üniversitesi'nde Hukuk okuyorum.

Sakarya'da Yüksek lisans›m›

yapmak isterim. ‹stanbul'da

gezdi¤imiz Ayasofya Müzesi,

Miniatürk tarihi ve güzel yerler.

Çanakkale'de ise flehitlik beni çok

etkiledi. Türk insan› çok onurlu ve

gururlu. Çanakkale flehitli¤inde

anlat›lanlar inan›lmazd›. Bu gezi

sayesinde yak›ndan tan›ma f›rsat›

bulduk. 10 gün boyunca K›br›s'tan

Kosova ve Bosna'dan gelen di¤er

ö¤rencilerle güzel dostluklar›m›z

oldu. Sadece Türkçe de¤il

Boflnakça'da birkaç kelime ve bir

flark› ö¤rendik. Sakarya

Üniversitesi'ne bizimle ilgilenen

herkese çok teflekkür ederim.

Fikret Morina

Prifltine Üniversitesi. Türkiye ve Türk

insan›na zaten bir yak›nl›¤›m›z var.

Daha önce ‹stanbul'a gelmifltim.

Sakarya'ya, ‹zmit'e ve Çanakkale'ye

ise ilk defa geldim. Çok güzel

dostluklar kazand›k. Sakarya

Üniversitesi farkl› yerleri görmemizi

sa¤lad›¤› gibi farkl› kültürlerle

tan›flma olana¤› da sundu bizlere.

Fikret MOR‹NA

Rusya'dan ve K›br›s'tan gelen

arkadafllar›m›zla tan›flma ve birlikte

olma f›rsat›n› bize Sakarya

Üniversitesi yaflatt›¤› için teflekkür

ederim.

10


Kolejde Mezuniyet coflkusu yafland›

Sakarya Vakf› Özel ‹lkö¤retim Okulu

Mezuniyet Töreni görkemli bir

kutlamayla SAÜ Kültür ve Kongre

Merkezi'nde yap›ld›. Cumhuriyet

Baflsavc›s› Ferhat KAPICI, SAÜ

Rektörü Prof. Dr. Mehmet DURMAN,

Rektör Yard›mc›lar› Prof. Dr.

Muzaffer ELMAS ve Prof. Dr. Binnaz

BAYTEK‹N, Vak›f Yönetim Kurulu

Üyeleri ve velilerimizin yo¤un olarak

kat›ld›¤› gece oldukça görkemliydi.

Anaokulu ö¤rencilerinden oluflan

Bale gösterisiyle bafllayan gece,

konuflmalarla devam etti. M. Kemal

ATATÜRK' ün sesinden Nutuk'tan

sözlerle ve “Atatürk- Türkiye”

flark›s›n›n eflli¤inde ö¤renciler

salona girdi. Bütün mezun olan

‹lkö¤retim ö¤rencilerine diploma ve

hediyeleri verildikten sonra 2007-

2008 E¤itim-Ö¤retim y›l›nda

dereceye giren ö¤renciler aç›kland›.

Okul birincilerinin konuflmalar› ve

Bayrak Devir-Teslim Töreni

izleyenleri duyguland›rd›. ‹lkö¤retim

birincisi Büflra ÖZCAN bayra¤› 7.

s›n›flar birincisi Erva SEV‹Ç'e, lise

birincisi O¤uzhan TAVEL ise bayra¤›

10.s›n›flar birincisi Ender DURGUN'a

teslim etti. Bayrak and›ndan sonra

tüm ö¤renciler keplerini att›lar.

Tören havai fiflek gösterisi ile sona

erdi.

Lise'de Mezuniyet Yeme¤i

‹stanbul SUADA'da gerçeklefltirilen

mezuniyet yeme¤inde gönüllerince

e¤lenen ö¤renciler unutulmayacak

bir mezuniyet gecesi geçirdiler.

Baflar›l› bir e¤itim ö¤retim dönemi

Sakarya üniversitesi Vakf› Özel Okullar› Ana S›n›f› ö¤rencileri ilk defa mezuniyet coflkusunu

yaflad›. Halk oyunlar›, ‹ngilizce tiyatro ve minik skeçler haz›rlayan Anas›n›f› ö¤rencileri

ailelerine güzel anlar yaflatt›lar.

geçiren ö¤rencilerimize bundan

sonraki yaflamlar›nda da

baflar›lar›n›n devam etmesini

diliyorum diye aç›klama yapan Okul

Müdürü Ali KIRKSEK‹Z, hayatlar›n›n

en güzel dönemi olan lise dönemine

veda eden ö¤rencilerimiz için

böylesine güzel bir akflam›

düzenleyen ekibine teflekkür etti.

21 HAZ‹RAN 2008 Cumartesi günü

okulda düzenlenen ve tüm

mezunlar›m›z›n davetli oldu¤u

Mezunlar Pilav› günü yap›ld›.

11


SAUMOFF yaz›nda çal›fl›yor

düzenlenecek. 1. Aya¤› Organizasyonda SAUMOFF üyeleri

gerçeklefltirilmifl olan Özel Buggy

Kupas›'nda 15 kiflilik SAUMOFF

baflar›l› çal›flmalar›ndan dolay›

yar›flmac›lar taraf›ndan tebrik edildi.

üyeleri görev ald›. Yar›fl ikili kalk›fl,

köprülü geçiflli 1100 metre

uzunlu¤unda 2 kulvarl› start verildi.

Araçlar 420 kg a¤›rl›¤›nda

SAUMOFF Kulübü 21-22 Haziran

2008 tarihlerinde Hendek ve

Pamukova'da 2 ayr› organizasyon

gerçeklefltirdi.

1. Ayak 21-22 Haziran, 2. Ayak

05-06 Temmuz, 3. Ayak 19-20

Temmuz 2008 tarihlerinde

gerçeklefltirilecek Özel Buggy

Kupas› Sakarya Motorsporlar›

Kulubü taraf›ndan Hendek'te

güvenlikleri FIA normlar›na uygun

ve TOSFED onayl› olup, motorlar›

Renault Marka, 1400 cc (çift bara

karbüratör), yak›t tipi benzin arkadan

itiflli ve 4 ileri vites 1 geri vitesiyle

üretilmifltir.

SOSDER 2008 Türkiye T›rmanma

fiampiyonas› 4. aya¤› Pamukova'da

18 kiflilik SAUMOFF ekibinin

kat›l›m›yla gerçeklefltirildi.

BESYO ö¤rencileri

Polonya'da

Sakarya Üniversitesi Beden E¤itimi

ve Spor Yüksekokulu ö¤rencileri

11-13 Temmuz tarihleri aras›nda

Üniversitemizi temsilen Arzu Çeken,

Serap Özçelik, Enes Erkan, Ömer

Kemalo¤lu Polonya'da alt›nc›s›

yap›lacak olan Üniversiteler aras›

Dünya Karate flampiyonas›na

kat›lacaklar. Beden E¤itimi ve Spor

Bölümü ö¤rencisi Serap Özçelik'in

2007 y›l›nda Dünya birincili¤i ve

2008 y›l›nda Avrupa üçüncülü¤ü,

Beden E¤itimi ve Spor Bölümü

ö¤rencisi ve Milli Sporcu olan Arzu

Çeken'in Üniversiteler aras› Türkiye

flampiyonlu¤u, Beden E¤itimi ve

Spor Bölümü ö¤rencisi Ömer

Kemalo¤lu'nun 2008 Avrupa

Sampiyonlu¤u, Enes Erkan'›n ise

Avrupa ve Dünya fiampiyonal›klar›

bulunmaktad›r.

19 Ö¤rencimiz

Almanya'da staj

yapacak

PERSONEL HABERLER‹

Aram›za Kat›lanlar

• Uzman Ayfle Yarar Rektörlük

• Tekniker Ahmet Tanrikulu Hendek Meslek Yüksekokulu

Vefat Edenler

Sakarya Üniversitesi Vakf› Mütevelli Heyeti ve ‹lahiyat Fakültesi Kurucu üyelerinden Ömer Faruk Erdem vefat etmifltir.

Emekliler

• Hizmetli Mehmet AY

Genel Yay›n ve

Sorumlu Yaz› ‹fll. Mdr.:

Ö¤r. Gör. Mustafa ÖZTUNÇ

Haber ve Foto¤raflar:

Uzm. Alpaslan ARSLAN,

Ramazan GÜLÇ‹ÇEK

Sahibi SAÜ ad›na Rektör Prof. Dr. Mehmet DURMAN

Redaksiyon:

Gül TAfiTEK‹N

Tasar›m:

Selçuk SELAN‹K

Bask›: SAÜ Rektörlük Bas›mevi

Sakarya Üniversitesi Rektörlü¤ü

‹letiflim: Tel:0.264.295 50 35

Faks: 0.264.295 50 36

www.sakarya.edu.tr

basin@sakarya.edu.tr

Sakarya Üniversitesi Erasmus

koordinatörlü¤ü taraf›ndan haz›rlanan

Erasmus Staj Hareketlili¤i

program› kapsam›nda 19

ö¤rencimiz yurt d›fl›nda staj

yapma imkân› buldu. Bu güne kadar

Erasmus kapsam›nda e¤itim

ö¤retim görmek ve Leonarda da

Vinci ö¤renci hareketlili¤i program›

ile staj yapmak için yurt d›fl›na

ö¤renci gönderen Üniversitemiz,

bu y›ldan itibaren Erasmus staj

hareketlili¤i program›yla da

ö¤rencilerimizin yurt d›fl›nda 13

hafta süre ile staj yapmas›na

olanak sa¤lad›. Bu kapsamda

Teknik E¤itim Fakültesi'nden 16,

Mühendislik Fakültesi'nden 2,

Beden E¤itimi Yüksekokulu'ndan

1 ö¤renci Almanya'n›n Dortmund

flehrinde 13 hafta süre ile çeflitli

iflletmelerde staj yapacaklar.

Masraflar›n Erasmus bütçesinden

karfl›land›¤› staj program›nda her

ö¤renciye 2500 Euro veriliyor.

Ö¤renciler kendi alanlar› ile ilgili

iflletmelerde görecekleri 3 ay süren

staj program›ndan sonra

geri dönüfl yapacaklar.

12

More magazines by this user
Similar magazines