İnşaat Malzemeleri Sektörü

ibp.gov.tr

İnşaat Malzemeleri Sektörü

İNŞAAT MALZEMELERİ

TÜRKİYE’DE ÜRETİM

1990'ların başında ekonomideki gelişmeye paralel olarak inşaat malzemeleri sanayisi de

olumlu gelişmeler göstermiştir. Bu dönemde inşaat malzemeleri üretimi ve ihracatında

düzenli artışlar görülmüştür. Ancak 1990'lı yılların ortalarında başlayan yurt içindeki ve yurt

dışındaki ekonomik krizlerin 2001 yılına kadar devam etmesi sektörün iç ve dış

piyasalarda talep daralmaları ile karşı karşıya kalmasına neden olmuştur. 2002 yılından

itibaren kriz ortamından kurtulan ekonomi ile birlikte inşaat malzemeleri sektörü yeniden

hareketlenmeye başlamıştır. ABD’de finansal piyasalarda başlayan krizin dünyaya

yayılarak oluşturduğu küresel ekonomik krizin 2008 yılında Türkiye’de de hissedilmeye

başlaması ile 2008 yılına kadar sürekli büyüyen inşaat sektöründe büyüme yerini

küçülmeye bırakmıştır. 2010 yılında tekrar toparlanmaya başlayan inşaat malzemeleri

sektöründe, inşaat sektöründe yakalanan yüksek büyüme rakamlarının da etkisi ile 2011

yılında büyüme trendini devam ettirmiştir.

2011 yılının 3. çeyreğinde inşaat sektörünün büyüklüğü 15 milyar TL'yi aşmıştır. Sektörün

yılın 2. çeyreğinde %13,4 olan büyüme performansı kısmi bir gerilemeyle 3. çeyrekte

%10,6 olmuştur.

Çeşitli mal ve hizmet üretimi ile yakın ilişkisi olan ve bünyesinde yoğun bir işgücü

barındıran Türkiye inşaat sektöründe yaklaşık 1,9 milyon kişi (çalışan nüfusun yaklaşık %

6,9’u) çalışmaktadır. 2011 yılında Türk müteahhitlik şirketleri 43 farklı ülkede yaklaşık 19,6

milyar dolar değerinde 450 proje üstlenmişlerdir.

Türkiye, temel inşaat malzemeleri üretimi ve ihracatı açısından dünyanın sayılı ülkeleri

arasındadır. Özellikle çimento, inşaat demiri, demir-çelik inşaat aksamı ve ürünleri, plastik

ve alüminyum inşaat malzemeleri, seramik, cam, boya, mermer, kablolar, elektrik

malzemeleri ve ısıtma-soğutma cihazları, vb. ürünler yüksek üretim miktarıyla iç talebi

karşılamakla kalmayıp kalitesi ile uluslararası pazarlarda rekabet avantajı elde etmektedir.

Çimento

Türkiye’de 2011 yılı sonu itibariyle 48’i entegre, 19’u öğütme olmak üzere toplam 67

çimento fabrikası bulunmakta olup, Türk çimento sektöründe 15 bin’den fazla kişi

çalışmaktadır. 2011 yılının ilk 11 ayında çimento üretimi geçen yılın aynı dönemine oranla

%1,81’lik artarak 58,5 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.

Bu dönemde üretilen çimentonun yaklaşık %18’i ihracata gitmiştir. Yine bu dönemde iç

satışlarda %9 büyüme yaşanırken ihracatta %24 oranında daralma yaşamıştır.

2010 yılında Türkiye 1,1 milyar $’lık ihracat ile dünyada en fazla çimento ihracatı yapan

ülke olmuştur. Türk çimento sektörü 2011 yılında ise 914 milyon dolar değerinde ihracat

gerçekleştirmiştir. Başlıca ihraç pazarları Irak, Suriye, Rusya, Brezilya ve İsrail’dir.

Demir-Çelik

Demir-çelik sektörü sadece inşaat malzemeleri alanında değil otomotiv, elektronik, gemi

inşa gibi pek çok alanda üretime ve gelişime katkısı olan bir sektördür. Türkiye, 2011

yılında 34,1 milyon tonluk ham çelik üretiminde bulunmuştur. Sektörde 29 firma faaliyet

göstermekte olup, 35.000’in üzerinde kişi istihdam edilmektedir.

© Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2012 1


İnşaat sektöründe yoğun şekilde kullanılan demir-çelik uzun ürünleri (çubuk, profil) ihracatı

2011 yılında 6,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu alandaki başlıca pazarlarımız BAE,

Irak, Singapur, Mısır ve İsrail’dir.

Türkiye, inşaat sektörüne yönelik her türlü boru ve bağlantı parçaları ve döküm parçaları

üretmektedir. Türkiye demir çelik boru ve bağlantı parçaları ihracatı 2011 yılında 1,8 milyar

dolara yaklaşmış olup, bu alandaki başlıca pazarlarımız ABD, Irak, Çek Cumhuriyeti,

İngiltere ve Romanya’dır.

Cam

Dünya cam sektörü global ekonomiye paralel bir gelişmeyle yılda ortalama % 2-4

düzeyinde büyümektedir. Dünya cam üretiminin yaklaşık 120 milyon ton düzeyinde olduğu

tahmin edilmektedir. Bu üretimin % 45’ini cam ambalaj, % 37’sini düz cam, % 4’ünü cam

ev eşyası, % 3’ünü cam elyaf ve % 10’unu diğer camlar oluşturmaktadır. Toplam üretimin

% 34’ü Asya, % 30’u Avrupa, % 29’u ABD ve % 6’si diğer bölgelerde gerçekleştirilmektedir.

Ülkemiz cam sanayinin yurtiçi üretim kapasitesi yaklaşık 4,3 milyon tondur. Cam

sektöründeki istihdam sayısı 20 bin civarındadır. Ülkemiz üretim kapasitesinin yaklaşık

%90’ı Şişecam tarafından karşılanmaktadır.

Türkiye cam inşaat sektörüne yönelik cam ürünleri ihracatı 2011 yılında 2010 yılına göre

%5 oranında artarak 124,1 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır. Cam ürünlerinin en fazla

ihraç edildiği pazarlar Irak, Azerbaycan, İsrail, Türkmenistan ve Rusya Federasyonu’dur.

Seramik

Türkiye seramik kaplama malzemeleri sektöründe dünya üretiminin %3,2’sini, Avrupa

üretiminin ise % 11’ini karşılamaktadır. Türkiye 160 milyon m² düzeyindeki yurtiçi pazar

büyüklüğü ile seramik karo tüketiminde dünyanın 11. büyük pazarı konumundadır. Ayrıca,

Türkiye 17 milyon adet üretimi ile Avrupa’nın en büyük seramik sağlık gereci üreticisi

ülkesidir.

Seramik kaplamalar sektöründe 24 firma, seramik sağlık gereçleri sektöründe ise 40 üretici

firma faaliyet göstermektedir. Sektörde yaklaşık olarak 30 bin kişi istihdam edilmektedir.

Sektörde yer alan firmalar modernizasyon yatırımları ile teknolojilerini sürekli olarak

yenilemişler ve bu süreç içinde Türkiye seramik kaplama sektörü dünya standardını

yakalayarak dünya ölçeğinde kaliteli ürün üretir duruma gelmişlerdir.

Türk seramik ürünleri ihracatının büyük bir kısmını inşaatlarda yer ve duvar kaplaması

olarak kullanılan seramik kaplamalar oluşturmaktadır. Seramik kaplama malzemeleri

ihracatı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 11,5 artarak 521 milyon dolar olarak

gerçekleşmiştir. Türk seramik kaplama malzemelerinin en fazla ihraç edildiği ülkeler İsrail,

İngiltere, Almanya, Irak ve Azerbaycan’dır. Seramik sağlık gereçleri sektörü ihracatı ise

2011 yılında bir önceki yıla göre % 14 artarak 178 milyon dolar olmuştur. En fazla seramik

sağlık gereçleri ihracatı yapılan ülkeler Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere ve Irak’tır.

Doğal Taşlar

Dünyanın en zengin mermer yataklarının bulunduğu Alp kuşağında yer alan Türkiye, 5,1

milyar m 3 –13,9 milyar ton muhtemel mermer rezervine sahiptir. Bu değer 15 milyar m 3

olduğu tahmin edilen dünya rezerv toplamının %33’üne karşılık gelmektedir. Türk doğal

© Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2012 2


taş sektörü; çeşit ve rezerv zenginliği, sektör deneyimi, ham madde bolluğu, deniz

ulaşımında nakliye kolaylığı, dinamik sektör yapısı, kullanılan yeni teknolojiler ve geniş

renk yelpazesi ile dünya doğal taş piyasasında önemli bir yere sahiptir.

Sektörde yaklaşık 1.500 adet doğal taş ocağı, fabrika ölçeğinde faaliyet gösteren 2.000

kadar tesis, orta ve küçük ölçekli 9.000 atölye faaliyet göstermektedir. İstihdam edilen kişi

sayısı 300.000 civarındadır.

2011 yılında ise doğaltaş ihracatı bir önceki yıla göre %6,6 artarak 1,7 milyar dolar olarak

gerçekleşmiştir. 200 farklı ülkeye ihracat yapılan doğal taş ticaretinde Çin, ABD, Irak,

Suudi Arabistan ve İngiltere ihracatımızda ilk sıralarda yer alan ülkeler olmuştur.

Plastik İnşaat Malzemeleri

Son yirmi yıl içinde plastik inşaat malzemelerinde, özellikle de plastik kapı ve pencere

üretimi ve tüketiminde büyük bir artış olmuştur. 2010 yılı plastik mamul üretimi 5,5 milyon

ton olarak gerçekleşmiştir. Plastik inşaat malzemeleri ile ilgili olarak; sektörde 5.000’in

üzerinde firma bulunmakta ve 200 binin üzerinde kişi çalışmaktadır.

Plastik inşaat malzemeleri ihracatı 2011 yılında % 19 artarak 1,1 milyar dolar olmuştur.

Sektörde ihracat yapılan başlıca ülkeler Irak, Rusya Federasyonu, Azerbaycan,

Türkmenistan ve Gürcistan’dır.

Boya

Türkiye boya sektörü 2010 yılı sonu itibarı ile iç ve dış pazarlardaki ekonomik büyüklüğü

2,5 milyar dolara ulaşmıştır. Sektör, bu büyüklüğü ile Avrupa genelinde altıncı büyük boya

üreticisi olma sıfatını taşımaktadır. Dünya genelinde gerçekleşen 35 milyon tonluk üretimin

ortalama %2’sini gerçekleştiren Türk boya sanayi, son yıllarda başta Orta Doğu, Yakın

Doğu, Kuzey Afrika, Doğu Avrupa ve Kafkaslar olmak üzere çok geniş bir coğrafyada

sektörel ihracatı geliştirme yönündeki çabalarını sürdürmektedir. Sektörde yaklaşık 600

firma faaliyet göstermekte olup, yaklaşık 200 bin kişi istihdam edilmektedir.

İnşaat boyaları ihracatı 2011 yılında % 16,4 artarak 364 milyon dolara ulaşmıştır. Sektörde

ihracat yapılan başlıca ülkeler Irak, İran, Azerbaycan, Romanya ve Gürcistan’dır.

Ağaç Ürünleri

Türkiye ormancılık sektöründe yaklaşık 8.000 firma faaliyet göstermektedir. 2010 yılında

12,6 milyon m 3 üretim gerçekleştiren sektör yaklaşık 300.000 kişiyi istihdam etmektedir.

Türkiye ahşap inşaat malzemeleri ihracatı, ağaç ve orman ürünleri ihracatının yaklaşık

%10’unu oluşturmaktadır. Ağaçtan inşaat malzemeleri ihracatı 2011 yılında bir önceki yıla

göre % 13,5 artarak 423 milyon dolara ulaşmıştır. Sektörde ihracat yapılan başlıca ülkeler

İran, Irak, Türkmenistan, Azerbaycan ve Gürcistan’dır.

© Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2012 3


TÜRKİYE DIŞ TİCARETİ

İhracat

2000 ve 2001 yıllarında Türkiye’de yaşanan ekonomik krizler sonucu iç piyasada talebin

azalması ile inşaat malzemesi sektörü ihracata çok daha fazla ağırlık vermeye başlamıştır.

Kriz sonrası ekonominin toparlanmaya başlaması inşaat malzemesi sektörünü de olumlu

yönde etkilemiş, 2002 yılından itibaren sektör ihracatı yükselme eğilimine girmiştir. 2002

yılında 4,1 milyar dolar olan inşaat malzemeleri ihracatı, yılda ortalama % 34 oranında

artarak 2008 yılında 23,5 milyar dolara ulaşmıştır. 2009 yılında ise ekonomik krizin de

etkisiyle inşaat malzemeleri ihracatımız bir önceki yıla oranla yaklaşık % 33 oranında

azalarak 15,7 milyar $’a gerilemiştir. 2010 yılında tekrar toparlanan inşaat malzemeleri

sektörü 16,4 milyar $ ihracat gerçekleştirmiştir. 2011 yılında inşaat malzemeleri ihracatı

yaklaşık %20 artışla 19,7 milyar $ olarak gerçekleşmiştir.

Sektör ihracatında demir-çelik ürünleri yaklaşık 10 milyar dolarlık değeriyle en büyük grubu

oluşturmaktadır. Bu grup içinde en çok ihraç edilen ürünler demir-çelik çubuk, profil ve

teller (6,2 milyar dolar) ile demir-çelik borulardır (1,8 milyar dolar). İkinci sırada ise 1,5

milyar dolar ile yalıtımlı kablolar gelmektedir. Plastik inşaat malzemeleri grubu ise 1,2

milyar dolarlık ihracatı ile üçüncü büyük gruptur.

İnşaat malzemeleri 2011 yılında 200 ülkeye ihraç edilmiş olup başlıca pazarlar Irak,

Almanya, BAE, İngiltere ve ABD’dir.

Türkiye’nin İnşaat Malzemeleri İhracatı (1000 ABD $)

GTİP Ürünler 2009 2010 2011

2520 Alçı 67.406 68.707 72.117

2523 Çimento 1.200.822 1.131.081 914.441

2011 yılında ihracat

yapılan ülkeler ve

payları (%)

Rusya Fed. (25)

Ukrayna (17)

Nijerya (10)

Türkmenistan (7)

Gürcistan (7)

Irak (25)

Suriye (14)

Rusya Fed. (6)

İsrail (5)

Brezilya (4)

3208,

3209,

3210, 3214

Boyalar ve

Vernikler

249.552 312.902 364.318

Irak (16)

İran (12)

Azerbaycan (9)

Gürcistan (7)

Romanya (5)

3917,

3918,

3922, 3925

Plastik İnşaat

Malzemeleri

924.312 971.145 1.154.004

Irak (18)

Rusya Fed. (10)

Azerbaycan (6)

Türkmenistan (5)

Gürcistan (5)

© Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2012 4


4411,

4412, 4418

Ağaçtan İnşaat

Malzemeleri

327.014 372.988 423.369

İran (34)

Irak (16)

Azerbaycan (8)

Türkmenistan (7)

Gürcistan (5)

4814 Duvar Kâğıtları 9.210 11.170 10.632

İran (56)

Irak (11)

Azerbaycan (6)

İspanya (2)

K.K.T.C. (2)

6802, 6803

İşlenmiş Taşlar

(Mermer, Granit)

742.355 814.584 864.825

A.B.D. (27)

Irak (9)

S. Arabistan (7)

Fransa (5)

İngiltere (5)

6806 Mineral Yünler 16.341 19.556 19.190

Azerbaycan (15)

Türkmenistan (14)

Irak (14)

Mısır (7)

İsrail (7)

6807,

6809,

6810, 6811

Asfalt, Alçı,

Çimento ve

Betondan Eşya

109.953 118.719 135.686

Irak (20)

Azerbaycan (11)

Türkmenistan (6)

Cezayir (4)

Suriye (3

6904, 6905

Tuğlalar, Karolar,

Kiremitler

6.847 6.791 6.767

İngiltere (27)

Irak (18)

Azerbaycan (14)

K.K.T.C. (11)

İran (6)

6907, 6908

Seramik

Kaplamalar

390.801 467.770 521.109

Almanya (13)

İsrail (11)

İngiltere (9)

Irak (7)

Azerbaycan (6)

6910

Seramik Sağlık

Gereçleri

139.037 156.860 178.557

Almanya (14)

İtalya (11)

Fransa (11)

İngiltere (10)

Irak (6)

7003,

7004,

7005,

7008, 7016

Düz Cam, yalıtım

camı, cam tuğla

93.087 118.325 124.141

Irak 11%

Azerbaycan 7%

İsrail 7%

Türkmenistan 5%

Rusya Fed. 6%

7019 Cam Yünü 76.707 92.731 100.384

Almanya (16)

İtalya (12)

Fransa (8)

Rusya Fed. (4)

Mısır (4)

© Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2012 5


7214,

7215,

7216, 7217

Demir-Çelik

Çubuk, Profil ve

Teller, Çivi,

Somun, Sıhhi

Gereçler, Tuvalet

Eşyası Aksamı

4.935.541 4.533.026 6.239.125

B.A.E. (13)

Irak (12)

Singapur (6)

İsrail (5)

Mısır (4)

7303,

7304,

7305,

7306, 7307

Demir-Çelik Boru

ve Bağlantı

Parçaları

1.521.823 1.587.343 1.776.133

A.B.D. (12)

Irak (12)

İngiltere (8)

Çek Cumh. (7)

Romanya (6)

7308

Demir-Çelikten

Diğer İnşaat

Aksamı

990.033 923.165 1.102.177

Irak (19)

Türkmenistan (13)

Azerbaycan (9)

Tunus (4)

Kanada (3)

7317, 7318

Demir-Çelik Vida

Cıvata vb.

158.991 215.851 292.790

Almanya (34)

Fransa (4)

İran (4)

Slovakya (4)

Türkmenistan (3)

7322

Demir-Çelik

Radyatörler

381.746 399.154 447.596

İngiltere (27)

Romanya (9)

Ukrayna (8)

Almanya (7)

Polonya (5)

7324

Demir-Çelik

Sağlık Gereçleri

62.223 73.553 82.720

Rusya Fed. (11)

Irak (10)

İran (7)

Mısır (6)

Azerbaycan (6)

7604, 7610

Alüminyumdan

İnşaat

Malzemeleri ve

İnşaat Aksamı

651.311 739.653 835.048

Almanya (25)

Irak (11)

Azerbaycan (6)

Türkmenistan (5)

Bulgaristan (3)

7615

Alüminyum Sağlık

Gereçleri

53.718 54.371 60.283

İtalya (14)

Irak (11)

Mısır (10)

Azerbaycan (7)

Hollanda (5)

8301, 8302

Kilitler ve

Donanım Eşyası

336.509 415.435 496.718

Rusya Fed.(11)

İran (11)

Almanya (8)

Romanya (7)

Ukrayna (6)

8402,

8403,

8404,

8415,

841911,

841919,

851610,

Isıtma ve

Soğutma

Cihazları

558.320 603.858 791.349

Almanya (17)

Rusya Fed. (12)

İngiltere (8)

İtalya (6)

İspanya (6)

© Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2012 6


851621

842810

Asansörler ve

Liftler

19.113 21.805 35.145

İran (15)

Rusya Fed.(12)

Irak (12)

Kazakistan (8)

Gürcistan (7)

848180

Musluklar ve

Vanalar

186.262 219.453 273.164

Almanya (16)

Irak (9)

İran (7)

Rusya Fed. (7)

Mısır (5)

8536

Elektrik

Malzemeleri

330.153 380.290 506.713

İtalya (14)

Rusya Fed. (13)

Almanya (8)

Ukrayna (7)

Irak (6)

854442–49 Yalıtımlı Kablolar 859.124 1.175.221 1.450.300

İngiltere (22)

Irak (14)

İsrail (8)

Türkmenistan (6)

Almanya (5)

9405

Aydınlatma

Cihazları

193.896 207.918 238.004

Türkmenistan (11)

Azerbaycan (10)

Irak (10)

Almanya (6)

Rusya Fed. (5)

9406 Prefabrik Yapılar 196.560 163.812 214.104

Toplam 15.788.767 16.377.236 19.730.910

Irak (25)

Rusya Fed. (11)

Azerbaycan (10)

Türkmenistan (11)

Afganistan (6)

Irak (12)

Almanya (5)

B.A.E. (5)

İngiltere (5)

A.B.D. (4)

Kaynak: TÜİK

© Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2012 7


İthalat

2009 yılında 5,4 milyar dolar olan inşaat malzemeleri ithalatı 2010 yılında yaklaşık % 26

oranında artarak 6,8 milyar dolara ulaşmıştır. 2011 yılında ise % 29 artarak 8,8 milyar $

olarak gerçekleşmiştir.

Sektörün 2011 yılı ithalatında demir-çelik ürünler 2,2 milyar dolarlık değeriyle en büyük

grubu oluşturmaktadır. Isıtma ve soğutma cihazları 1,1 milyar dolar ile ikinci, elektrik

malzemeleri 1,1 milyar dolar ile üçüncü büyük gruptur.

2011 yılında 176 ülkeden inşaat malzemeleri ithal edilmiş olup ithalat yapılan başlıca

ülkeler Çin, Almanya, İtalya, Fransa ve İspanya’dır.

Türkiye’nin İnşaat Malzemeleri İthalatı (1000 ABD $)

GTİP Ürünler 2009 2010 2011

2520 Alçı 4.644 5.657 8.889

2523 Çimento 6.041 9.629 7.848

2011 Yılında İthalat

Yapılan Ülkeler ve Payları

(%)

Yunanistan (62)

K.K.T.C. (21)

Almanya (9)

İngiltere (2)

Polonya (1)

Fransa (40)

İngiltere (18)

Çin (12)

Mısır (7)

Libya (6)

3208,

3209,

3210,

3214

Boyalar ve

Vernikler

383.146 436.101 499.702

Almanya (27)

İtalya (18)

Fransa (11)

Belçika (8)

İngiltere (6)

3917,

3918,

3922,

3925

Plastik İnşaat

Malzemeleri

243.982 268.978 373.469

Almanya (19)

Fransa (13)

Çin (15)

İtalya (7)

İspanya (6)

4411,

4412,

4418

Ağaçtan İnşaat

Malzemeleri

253.631 463.047 623.487

Almanya (22)

Rusya Fed. (18)

Romanya (16)

Brezilya (7)

İtalya (4)

4814 Duvar Kağıtları 19.515 30.959 42.862

Güney Kore (33)

Almanya (25)

İtalya (10)

Belçika (7)

Çin (7)

© Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2012 8


6802,

6803

İşlenmiş Taşlar

(Mermer,

Granit)

139.553 169.066 209.648

Çin (38)

Hindistan (38)

İspanya (14)

İtalya (5)

Vietnam (1)

6806 Mineral Yünler 32.125 46.632 54.716

Almanya (24)

Çin (13)

İngiltere (11)

Macaristan (7)

Polonya (6)

6807,

6809,

6810,

6811

Asfalt, Alçı,

Çimento ve

Betondan Eşya

36.078 43.865 53.877

Çin (29)

İtalya (17)

Yunanistan (8)

İspanya (9)

Fransa (5)

6904,

6905

Tuğlalar,

Karolar,

Kiremitler

1.246 902 1.283

Almanya (76)

Yunanistan (13)

Çin (5)

İtalya (3)

Vietnam (2)

6907,

6908

Seramik

Kaplamalar

42.481 68.236 73.107

Çin (49)

İspanya (20)

İtalya (16)

Almanya (5)

Vietnam (3)

6910

Seramik Sağlık

Gereçleri

6.364 8.868 8.833

Almanya (30)

Çin (19)

İtalya (15)

Libya (4)

7003,

7004,

7005,

7008,

7016

Düz Cam,

yalıtım camı,

cam tuğla

98.072 134.656 135.117

Belçika (23)

Çin (13)

A.B.D. (11)

Romanya (10)

Almanya (8)

7019 Cam Yünü 96.641 117.230 147.390

Çin (50)

Almanya (9)

Fransa (8)

Çek Cumh. (6)

İngiltere (5)

7214,

7215,

7216,

7217

7303,

7304,

7305,

7306,

7307

Demir-Çelik

Çubuk, Profil ve

Teller, Çivi,

Somun, Sıhhi

Gereçler,

Tuvalet Eşyası

Aksamı

Demir-Çelik

Boru ve

Bağlantı

Parçaları

259.686 398.359 598.566

483.559 607.974 793.372

İspanya (40)

İtalya (11)

Romanya (11)

Çin (6)

Rusya Fed. (5)

Çin (23)

İtalya (15)

Almanya (10)

Rusya Fed. (5)

Fransa (5)

© Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2012 9


7308

Demir-Çelikten

Diğer İnşaat

Aksamı

119.006 122.001 207.140

Almanya (17)

Yunanistan (10)

İtalya (10)

Çin (7)

Portekiz (5)

7317,

7318

Demir-Çelik

Vida Cıvata vb.

340.977 484.966 604.732

Çin (37)

Almanya (16)

Fransa (11)

İtalya (7)

Japonya (5)

7322

Demir-Çelik

Radyatörler

15.331 15.083 22.476

Almanya (46)

İtalya (19)

A.B.D. (8)

Belçika (6)

İngiltere (5)

7324

Demir-Çelik

Sağlık Gereçleri

9.958 13.802 15.425

İtalya (27)

Almanya (22)

Çin (21)

İspanya (8)

İsviçre (5)

7604,

7610

Alüminyumdan

İnşaat

Malzemeleri ve

İnşaat Aksamı

55.890 64.485 76.280

Almanya (30)

Çin (14)

A.B.D. (12)

Yunanistan (7)

İtalya (6)

7615

Alüminyum

Sağlık Gereçleri

13.533 25.176 28.518

Çin (40)

Fransa (25)

İtalya (17)

Mısır (6)

Danimarka (2)

8301,

8302

Kilitler ve

Donanım

Eşyası

335.976 475.847 573.019

Almanya (19)

Çin (15 )

İtalya (12)

Çek Cumh. (9)

Fransa (8)

8402,

8403,

8404,

8415,

841911,

841919,

851610,

851621

Isıtma ve

Soğutma

Cihazları

863.755 832.923 1.065.164

Çin (23)

İtalya (14)

Almanya (13)

Güney Kore (9)

Tayland (9)

842810

Asansörler ve

Liftler

45.319 64.276 90.583

Çin (41)

İspanya (16)

Avusturya (11)

Almanya (8)

İtalya (8)

© Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2012 10


848180

Musluklar ve

Vanalar

351.503 442.718 614.791

Çin (23)

İtalya (18)

Almanya (15)

Fransa (7)

İspanya (4)

8536

Elektrik

Malzemeleri

672.957 857.610 1.064.502

Almanya (24)

Çin (12)

Fransa (12)

İtalya (12)

ABD (5)

854442-

49

Yalıtımlı

Kablolar

202.328 262.050 329.561

Çin (31)

Almanya (11)

İtalya (6)

Fransa (5)

9405

Aydınlatma

Cihazları

199.143 304.581 402.732

Çin (68)

Almanya (7)

İtalya (7)

İspanya (2)

Fransa (2)

9406

Prefabrik

Yapılar

23.025 37.858 45.173

Hollanda (36)

İspanya (15)

Almanya (9)

Kanada (9)

Fransa (6)

Toplam 5.355.467 6.813.537 8.772.263

Çin (19)

Almanya (15)

İtalya (11)

Fransa (7)

İspanya (4)

Kaynak: TÜİK

DÜNYA TİCARETİ

2010 yılında inşaat malzemelerinin dünyadaki toplam ithalatı, 2009 yılına göre %14

oranında artarak 648 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. İnşaat malzemeleri içerisinde

Dünya’da en büyük pazara sahip ürün grubu demir-çelik grubudur. Aydınlatma cihazları,

elektrik malzemeleri ve ısıtma soğutma cihazları ürün grupları ise pazar büyüklüğü

açısından dikkat çeken diğer önemli ürün gruplarıdır. Sektörde ABD, Almanya, Çin, Fransa

ve Kanada en fazla ithalat yapan ülkelerdir.

© Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2012 11


Dünya İnşaat Malzemeleri İthalatı (Milyon ABD $)

GTİP Ürünler 2008 2009 2010

2010 Yılında İthalat Yapan

Ülkeler ve Payları (%)

2520 Alçı 1.467 1.108 1.070

2523 Çimento 14.382 10.799 11.437

ABD (5.9)

Hollanda (5.2)

Japonya (4.7)

Endonezya(4.5)

Belçika (4.4)

Irak (6.0)

ABD (5.2)

Nijerya (4.1)

Fransa(3.5)

Bangladeş (2.6)

3208.

3209.

3210.

3214

Boyalar ve

Vernikler

2.818 2.140 2.379

Çin (5.9)

Almanya (5.5)

Rusya Fed. (5.2) Kanada

(4.8)

Fransa (4.7)

3917.

3918.

3922.

3925

Plastik İnşaat

Malzemeleri

35.381 29.296 32.502

ABD (10)

Almanya (7.7)

Fransa (6.7)

Kanada(3.8)

İngiltere (3.7)

4411.

4412.

4418

Ağaçtan İnşaat

Malzemeleri

35.262 26.573 30.666

ABD (13.0)

Japonya (9.7)

Almanya (6.3)

İngiltere (5.6)

Fransa (4.6)

4814 Duvar Kağıtları 1.448 1.283 1.523

Rusya Fed. (24.4) Fransa

(11.2)

Çin (8.7)

İngiltere (4.7)

Belçika (3.1)

6802.

6803

İşlenmiş Taşlar

(Mermer.

Granit)

11.534 9.187 9.924

ABD (22.5)

Güney Kore (8.3)

Japonya (7.3)

Almanya (5.1)

Fransa (4.4)

6806 Mineral Yünler 3.700 2.914 3.295

Almanya (8.6)

Fransa (6.0)

İtalya (6.0)

ABD (5.8)

Belçika (4.3)

6807.

6809.

6810.

6811

Asfalt. Alçı.

Çimento ve

Betondan Eşya

11.099 8.435 9.114

ABD (13.1)

Kanada (6.9)

Fransa (6.6)

Hollanda (5.1)

Almanya (3.5)

© Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2012 12


6904.

6905

Tuğlalar.

Karolar.

Kiremitler

1.862 1.350 1.362

Polonya (8.7)

Belçika (6.8)

Fransa (4.5)

Almanya (4.0)

İngiltere (3.9)

6907.

6908

Seramik

Kaplamalar

15.433 12.436 14.311

Fransa (8.8)

ABD (8.6)

Almanya (4.8)

Nijerya (4.3)

Suudi Arabistan(3.2)

6910

Seramik Sağlık

Gereçleri

5.016 3.969 4.505

ABD (18.7)

Almanya (5.9)

Fransa (5.9)

İngiltere (5.8)

İspanya (4.9)

7003.

7004.

7005.

7008.

7016

Düz cam.

yalıtım camı.

cam tuğla

12.422 9.947 12.717

Tayvan (14.5)

Güney Kore (13.9)

Çin (7.1)

ABD (4.2)

Almanya (3.5)

7019 Cam Yünü 11.440 8.289 10.105

Almanya (10.4)

Çin (9.1)

ABD (9.1)

Fransa (5.9)

İtalya (3.8)

7214.

7215.

7216.

7217

Demir-Çelik

Çubuk. Profil ve

Teller. Çivi.

Somun. Sıhhi

Gereçler.

Tuvalet Eşyası

Aksamı

70.046 33.637 40.226

Almanya (7.3)

Fransa (4.2)

ABD (4.2)

Güney Kore (3.2)

Cezayir (3.1)

7303.

7304.

7305.

7306.

7307

Demir-Çelik

Boru ve

Bağlantı

Parçaları

108.595 77.097 76.357

ABD (12.3)

Almanya (5.1)

Kanada (4.4)

Cezayir (4.2)

Çin(3.2)

7308

Demir-Çelikten

Diğer İnşaat

Aksamı

43.891 36.585 34.877

ABD (7.2)

Almanya (6.5)

Güney Kore (5.8)

Fransa (5.8)

Japonya (4.5)

7317.

7318

Demir-Çelik

Vida Cıvata vb.

36.281 26.035 33.208

ABD (12.8)

Almanya (9.0)

Çin (8.1)

Meksika (5.3)

Fransa (4.4)

7322

Demir-Çelik

Radyatörler

3.971 3.150 3.279

Almanya (11.0)

İngiltere (10.3)

Kanada (8.8)

ABD (7.5)

Fransa (6.7)

© Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2012 13


7324

Demir-Çelik

Sağlık Gereçleri

2.818 2.140 2.379

ABD (14.4)

Almanya (6.6)

İngiltere (5.9)

Fransa (4.8)

Rusya Fed. (4.4)

7604.

7610

Alüminyumdan

İnşaat

Malzemeleri ve

İnşaat Aksamı

22.579 16.687 18.382

Almanya (13.5)

Fransa (8.2)

ABD (7.7)

İngiltere (4.7)

Japonya (3.4)

7615

Alüminyum

Sağlık Gereçleri

3.517 3.320 4.145

ABD (21.0)

Rusya Fed.(8.5) Almanya

(7.9)

Japonya (7.1)

Fransa (4.1)

8301.

8302

Kilitler ve

Donanım

Eşyası

37.002 28.735 34.522

ABD (17.7)

Almanya (9.6)

Fransa (4.9)

İngiltere (4.6)

Kanada (4.4)

8402.

8403.

8404.

8415.

841911.

841919.

851610.

851621

Isıtma ve

Soğutma

Cihazları

55.362 46.363 50.945

ABD (10.7)

Almanya (6.8)

Japonya (4.9)

Fransa (4.7)

İngiltere (4.1)

842810

Asansörler ve

Liftler

4.957 4.013 4.065

İngiltere (4.7)

Rusya Fed. (4.5)

Çin (4.2)

Nijerya (4.1)

Hollanda (3.7)

848180

Musluklar ve

Vanalar

41.176 35.877 39.204

ABD (14.7)

Çin (7.2)

Almanya (6.0)

Kanada (4.2)

Fransa (4.2)

8536

Elektrik

Malzemeleri

84.716 66.217 85.131

Çin (14.2)

ABD (9.6)

Hong Kong (7.7)

Almanya (7.4)

Meksika (5.1)

854442-

49

Yalıtımlı

Kablolar

43.465 31.250 41.411

ABD (11.5)

Almanya (8.9)

Çin (8)

Meksika (6.5)

Hong Kong (4.4)

© Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2012 14


9405

Aydınlatma

Cihazları

28.593 23.550 28.525

ABD (21.8)

Almanya (7.9)

Fransa (5.5)

İngiltere (4.9)

Kanada (4.2)

9406

Prefabrik

Yapılar

7.842 5.577 6.023

Kanada (7.5)

Almanya (6.5)

Kazakistan (5.9)

Fransa (5.4)

Norveç (4.4)

Toplam 758.076 567.960 647.591

ABD (10.9)

Almanya (7.0)

Çin (5.1)

Fransa (4.6)

İngiltere (3.4)

Kaynak: Trademap

Ülkeler İtibariyle Dünya İnşaat Malzemeleri İthalatı (Milyon ABD $)

2008 2009 2010

ABD 86.768 59.894 70.880

Almanya 53.028 38.843 45.742

Çin 29.858 26.918 33.187

Fransa 35.001 26.883 29.640

Kanada 23.509 18.089 22.412

İngiltere 28.429 19.896 22.181

Japonya 17.823 14.920 17.644

Meksika 18.311 13.439 17.526

İtalya 20.416 13.867 16.036

Rusya Federasyonu 17.071 10.297 15.235

Güney Kore 16.237 12.629 14.738

Hollanda 17.416 13.235 13.897

Belçika 18.209 13.137 13.704

Hong Kong 13.127 10.324 13.470

İspanya 18.781 12.453 12.258

Polonya 14.325 9.542 11.163

Avusturya 12.765 10.011 10.360

İsviçre 10.898 8.848 9.928

BAE 20.672 11.085 9.830

Singapur 11.289 8.821 9.628

Avustralya 9.484 8.154 9.403

Suudi Arabistan 4.442 3.367 9.004

Çek Cumhuriyeti 10.968 7.555 8.582

İsveç 9.538 6.613 8.065

Cezayir 6.932 8.300 8.065

Tayland 7.000 5.674 7.770

Brezilya 5.649 4.923 6.844

Tayvan 5.950 4.652 6.568

Endonezya 5.692 5.215 6.478

© Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2012 15


Türkiye 7.128 5.132 6.395

Norveç 8.197 6.119 6.136

Malezya 6.218 4.924 5.837

Romanya 8.260 5.072 5.489

Danimarka 8.322 5.502 5.400

Hindistan 6.800 5.958 5.367

Macaristan 6.957 4.564 5.018

Slovakya 5.674 4.173 4.913

Irak 2.733 2.892 4.814

Nijerya 2.837 3.327 4.795

Vietnam 3.480 3.151 4.207

Kaynak: Trademap

Ülkeler İtibariyle Dünya İnşaat Malzemeleri İhracatı (Milyon ABD $)

2008 2009 2010

Çin 61.605 91.358 109.542

Almanya 62.553 77.854 86.586

İtalya 37.634 47.608 51.857

ABD 34.194 39.441 43.532

Japonya 22.906 26.394 30.953

Fransa 19.989 25.223 27.378

Türkiye 11.149 15.899 23.358

İspanya 15.018 19.481 23.030

Belçika 14.194 18.146 20.578

Polonya 9.824 14.220 16.915

İngiltere 13.851 16.782 16.654

Avusturya 11.448 14.296 15.900

Meksika 13.477 14.084 15.835

Hollanda 10.534 13.788 15.381

Çek Cumhuriyeti 9.443 12.745 14.910

Kanada 14.825 15.340 14.500

Güney Kore 9.552 11.510 14.287

Hong Kong 9.331 11.850 12.086

Tayvan 8.795 10.047 10.725

İsveç 7.519 9.654 10.193

Tayland 7.298 9.125 9.977

Malezya 7.192 7.763 8.803

Danimarka 5.830 6.932 8.533

İsviçre 6.063 7.553 8.143

Singapur 6.212 7.354 7.599

Ukrayna 4.833 6.234 7.208

Hindistan 3.971 5.337 6.894

Rusya Federayonu 5.137 6.560 6.880

Macaristan 3.645 5.626 6.318

Finlandiya 4.725 5.879 6.119

Brezilya 5.128 5.345 5.574

Portekiz 3.480 4.851 5.204

Slovakya 2.778 4.287 5.013

© Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2012 16


Endonezya 4.136 4.349 4.643

Romanya 2.283 3.274 3.918

Luksemburg 2.214 2.772 3.613

Norveç 1.832 2.678 3.265

Yunanistan 1.920 2.497 3.004

Slovenya 1.870 2.437 2.706

Belarus 1.486 2.023 2.614

BAE 2.141 2.296 2.525

Kaynak: Trademap

KAYNAKLAR

• Boya Sanayicileri Derneği - BOSAD

• Türkiye İstatistik Kurumu – TÜİK

• Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Derneği - GYODER

• Türkiye Müteahhitler Birliği – TMB

• Türkiye Seramik Federasyonu – SERFED

• İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği - IMSAD

• Demir Çelik Üreticileri Derneği - DCUD

• Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği – TALSAD

• Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği

• International Trade Center – ITC

• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

• Yapı-Endüstri Merkezi – Türk Yapı Sektörü Raporu 2011

© Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2012 17


© Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2012 18

More magazines by this user
Similar magazines