dış ticaret mevzuatı ihracata ait esaslar

ibp.gov.tr

dış ticaret mevzuatı ihracata ait esaslar

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İHRACATA AİT ESASLAR


İÇİNDEKİLER

• İhracatı Düzenleyen Mevzuat

• Dar Anlamda

• Geniş Anlamda

• İhracatçı Kimdir?

• İhracat Nedir?

• İhracat İşlemleri

• İhracatta Kullanılan Belgeler

• Tercihli Ticaretten Yararlanmaya Dönük Belgeler

• İhracatın Tabi Olduğu Hususlar

2


İHRACATI DÜZENLEYEN

MEVZUAT(1)

• Geniş Anlamda

• Dış Ticaret Rejimi

• Gümrük Mevzuatı

• Kambiyo Mevzuatı

• TİM Kanunu ve Yönetmeliği

• Uluslararası Anlaşmalar

• Bakanlık Mevzuatları

• Merkez Bankası Genelgeleri

3


İHRACATI DÜZENLEYEN

MEVZUAT(2)

Dar Anlamda: (Dış Ticaret Rejimi)

• 637 Sayılı KHK (İhracat Mevzuatını Hazırlama ve

Koordinasyon Yetkisi İhracat Genel Müdürlüğünde)

• İhracat Rejimi Kararı

• Dahilde İşleme Rejimi Kararı

• Hariçte İşleme Rejimi Kararı

• İhracat Yönetmeliği

• İhracat Tebliğleri

4


İHRACATIN SERBESTİSİ

22.12.1995 TARİHLİ VE 95/7623 SAYILI İHRACAT REJİMİ

KARARI UYARINCA;

• KANUN, KARARNAME VE ULUSLARARASI

SÖZLEŞMELERLE İHRACI YASAKLANMIŞ MALLAR DIŞINDA

KALAN BÜTÜN MALLARIN İHRACI BU KARAR

ÇERÇEVESİNDE SERBESTTİR. (KARAR’IN BELİRTİLEN

NEDENLERLE GETİRİLECEK KISITLAMA VE

YASAKLAMALAR HARİÇ OLMAK ÜZERE).


İHRACATÇI;

İHRACATÇI KİMDİR?

- İHRAÇ EDECEĞİ MALA GÖRE İLGİLİ İHRACATÇI BİRLİĞİ

GENEL SEKRETERLİĞİNE ÜYE OLAN,

İLE

-VERGİ NUMARASINA SAHİP GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLER

-TÜZEL KİŞİLİK STATÜSÜNE SAHİP OLMAMAKLA BİRLİKTE

YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUAT HÜKÜMLERİNE İSTİNADEN HUKUKİ

TASARRUF YAPMA YETKİSİ TANINAN ORTAKLIKLARI

İFADE ETMEKTEDİR.

6


İHRACAT NEDİR?

İHRACAT, “BİR MALIN, YÜRÜRLÜKTEKI

İHRACAT MEVZUATI İLE GÜMRÜK

MEVZUATINA UYGUN ŞEKİLDE TÜRKİYE

GÜMRÜK BÖLGESİ DIŞINA VEYA SERBEST

BÖLGELERE ÇIKARILMASINI VEYAHUT

MÜSTEŞARLIKÇA İHRACAT OLARAK KABUL

EDİLECEK SAİR ÇIKIŞ VE İŞLEMLER*”

OLARAK TANIMLANMIŞTIR.

* 2005/2 sayılı Tebliğ kapsamı işlemler

7


İHRACAT AŞAMALARI VE

İŞLEMLERİ

İhracatçı

Gümrük İdaresi

İhracatçı Birlikleri

Fiili İhracat

İlgili Olabilecek Kurumlar

Vesaik Hazırlanması

8


İHRACATTA KULLANILAN

BELGELER(1)

• Gümrük Beyannamesi: İhracatta, gümrük mevzuatı

uyarınca doldurularak ilgili ihracatçı birliği tarafından

onaylanmasını müteakip gümrük idaresine tevdi edilen

belgedir.

• Fatura: Siparişe, proforma faturaya veya

anlaşmaya

dayanılarak satıcı tarafından düzenlenen, mal veya hizmetin

satıldığını kanıtlayan belgedir.

9


İHRACATTA KULLANILAN

BELGELER(2)

‣ İHRACI ZORUNLU STANDARDA TABİ MALLARDA STANDART

KONTROL BELGESİ

‣ KIYMETLİ EŞYA VE/VEYA TARİHİ ESER OLABİLECEK NİTELİKTEKI

ÜRÜNLERIN İHRACINDA ANALİZ RAPORU

‣ TARIM ÜRÜNLERI İHRACINDA BİTKİ SAĞLIK SERTİFİKASI VE BORSA

TESCİL BEYANNAMESİ

VB…

10


TERCİHLİ TİCARETTEN

YARARLANMA

• ATR Dolaşım Sertifikası: Sanayi ürünleri ve işlenmiş tarım ürünlerinin

AT’a ihracatında.

• EUR-1 Dolaşım Sertifikası veya Fatura Beyanı:

- Tarım ürünlerinin ve AKÇT ürünlerinin AT’a ihracatında,

- STA imzalanan ülkelere, bu Anlaşma kapsamı ürünlerin ihracatında,

- PAMK’a taraf ülkelere ilgili ürünlerin ihracatında.

• EUR-MED Dolaşım Sertifikası veya EUR-MED Fatura Beyanı:

- PAAMK’a taraf ülkelere ilgili ürünlerin ihracatında.


MENŞE KÜMÜLASYONU

Menşe kümülasyonu, aralarında bir Serbest Ticaret

Alanı oluşturan bir anlaşmaya taraf olan ve/veya bu tür

anlaşmalara dayanan bir sisteme dahil olan ülkelerin,

birbirleri menşeli girdileri sınırsız ölçüde

kullanmalarına olanak tanıyan bir sistemdir.

PAMK --- TC+AB+EFTA

PAAMK --- PAMK+Akdeniz Çevresindeki Bazı

Ülkeler


TERCİHLİ TİCARETTEN

Menşe Şahadetnamesi

YARARLANMA

- Menşe Şahadetnamesi, ihraç konusu eşyanın Akit ülke menşeli olduğunu veya gördüğü

değişiklik ve işlemler dolayısıyla o ülke menşeli sayılması gerektiğini bildirir belgedir.

Özel Menşe Şahadetnamesi (Form A)

- Form A Belgesi Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi(GTS) çerçevesinde tercihli rejimden

faydalanması talep edilen eşyanın GTS ülkesi menşeli olduğunun ispatı için kullanılan bir

belgedir. Yani eşyanın tercihli menşe statüsünü gösterir.

13


İHRACATIN TABİ OLDUĞU

HUSUSLAR

İHRACAT

MADDE ÜLKE KAMBİYO İHRACAT ŞEKLİ

14


MADDE ÖZELLİĞİNE GÖRE

• Kayda Bağlı Mallar

• İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallar

15


İHRACI YASAK, İHRACI KAYDA BAĞLI VE

İHRACI ÖN İZNE BAĞLI MALLAR

ULUSLARARASI ANLAŞMALAR, KANUN VE KARARNAMELERLE İHRACI KAYDA

BAĞLANMIŞ, YASAKLANMIŞ VEYA BELLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARIN ÖN İZNİNE

BAĞLANMIŞ OLAN MALLARA İLİŞKİN LİSTELER, KARAR VE TEBLİĞLERLE

YAYIMLANMAKTADIR.

• PİYASALARDA MEYDANA GELEN OLAĞAN DIŞI BİR GELİŞME,

• İHRACATA KONU MALDA GÖRÜLEN YETERSİZLİK,

• KAMU GÜVENLİĞİ,

• KAMU AHLAKI,

• İNSAN SAĞLIĞI,

•HAYVANLARIN, BİTKİLERİN VEYA ÇEVRENİN KORUNMASI AMACINA YÖNELİK

TEDBİRLER,

•SANATSAL, TARİHİ VE ARKEOLOJİK DEĞER TAŞIYAN METANIN KORUNMASI

GİBİ NEDENLERLE İHRACATTA KISITLAMA VEYA YASAKLAMA GETİRMEYE VE

GEREKTİĞİNDE İHRACATI MÜSAADEYE VEYA KAYDA BAĞLAMAYA, İHRACATTA MİKTAR

KISITLAMASI UYGULAMAYA, BAKANLIĞIMIZ YETKİLİ BULUNMAKTADIR.


ÜLKE ÖZELLİĞİNE GÖRE

• Ambargolu Ülkeler

• BM ve AB Kararlarına Göre

• Tek Taraflı

• Tercihli Ticaretten Yararlanılan Ülkeler

• AB Ülkeleri

• STA İmzalanan Ülkeler

• GTS Uygulayan Ülkeler

17


KAMBİYO MEVZUATI

• 8 Şubat 2008 tarihli ve 26781 sayılı Resmi Gazete’de

yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan Türk Parasını

Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik

Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca ihracat

bedellerinin tasarrufu serbesttir.

• Belirtilen düzenleme uyarınca 32 Sayılı Karar’ın değişiklik

öncesi halinde yer alan “ihraç edilen malların bedelinin fiili

ihraç tarihinden itibaren en çok 180 gün içerisinde

ihracatçılar tarafından yurda getirilmesi ve bozdurulması”

zorunluluğu kaldırılmış ve söz konusu ihracat bedellerinin

tasarrufu serbest kılınmıştır.

18


İHRACAT ŞEKLİNE GÖRE

• Genel Esaslar Dahilindeki İhracat

• Kayda Bağlı İhracat

• Konsinye İhracat

• İthal Edilmiş Malların İhracı

• Bedelsiz İhracat

• Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar - (Bavul

Ticareti)

• Yurt dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Kapsamındaki İhracat

• Offset

19


GENEL ESASLAR DAHİLİNDEKİ

İHRACAT:

• KANUN, KARARNAME VEYA ULUSLARARASI

ANLAŞMALARLA İHRACI YASAKLANMIŞ VEYA BELLİ BİR

MERCİİN İZNİNE BAĞLI KILINMIŞ MALLAR GRUBUNDA

VE İHRACAT 2006/7 SAYILI TEBLİĞ EKİNDEKİ KAYDA

BAĞLI MALLAR LİSTESİNDE YER ALMAYAN MALLARIN

İHRACI, GENEL ESASLAR DAHİLİNDEKİ İHRACAT

KAPSAMINDADIR. BU TÜR İHRACATTA İHRACATÇILAR,

İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİNE

ONAYLATTIKLARI GÜMRÜK BEYANNAMESİ İLE BİRLİKTE

DOĞRUDAN İHRACATIN YAPILACAĞI GÜMRÜK

İDARESİNE BAŞVURURLAR.

20


KAYDA BAĞLI İHRACAT

BU MALLAR, İHRACAT 2006/7 SAYILI TEBLİĞ EKİNDE, KAYDA BAĞLI

İHRACAT LİSTESİNDE YER ALMAKTADIR. BU LİSTEDE SIRALANAN

MALLAR İHRAÇ EDİLİRKEN, GÜMRÜK BEYANNAMESİNİN İHRACATÇI

BİRLİKLERİNCE KAYDA ALINMASI GEREKLİDİR. İHRACATÇI

BİRLİKLERİNCE KAYIT MEŞRUHATI DÜŞÜLEREK ONAYLANMIŞ

GÜMRÜK BEYANNAMELERİNİN GÜMRÜK İDARELERİNE TEVDİ SÜRESİ

TEMDİT EDİLMEMEK ÜZERE 30 (OTUZ) GÜNDÜR. ANCAK, ÜLKEMİZ

İHRAÇ ÜRÜNLERİNE MİKTAR KISITLAMASI UYGULAYAN ÜLKELERE

YAPILAN, KISITLAMA KAPSAMINDAKİ MADDELERİN İHRACINA AİT

KAYITLARIN SÜRESİ BAKANLIKÇA 30 (OTUZ) GÜNDEN DAHA KISA

VEYA UZUN OLARAK BELİRLENEBİLİR.


KONSİNYE İHRACAT

KESİN SATIŞI DAHA SONRA YAPILMAK ÜZERE DIŞ ALICILARA,

KOMİSYONCULARA, İHRACATÇININ YURT DIŞINDAKİ ŞUBE VE

TEMSİLCİLİKLERİNE MAL GÖNDERİLMESİ ŞEKLİNDE YAPILAN

İHRACAT BİÇİMİDİR.

İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİKLERİNE YAPILIR.

KONSİNYE İHRAÇ İZİNLERİNİN SÜRESİ 30 (OTUZ) GÜNDÜR. KONSİNYE

OLARAK GÖNDERİLEN MALLARIN İHRAÇ TARİHİNDEN İTİBAREN 1

(BİR) YIL İÇİNDE SATILMASI GEREKİR. HAKLI VE ZORUNLU

NEDENLERLE BU SÜRE, İZNİ VEREN MERCİ TARAFINDAN TOPLAM 2

(İKİ) YILA KADAR UZATILABİLMEKTEDİR.

MALLARIN SATILAMAMASI DURUMUNDA İSE GÜMRÜK MEVZUATI

ÇERÇEVESİNDE ÜLKEMİZE GERİ GETİRİLMELERİ ZORUNLUDUR.


İTHAL EDİLMİŞ MALLARIN

İHRACI

• Genel Esaslar Dahilindeki İhracat Kapsamında

Değerlendirilir.

• Ancak Bazı Hükümler Saklıdır

• İhracatın Desteklenmesine Yönelik Mevzuat

• Yatırım Mevzuatı

• Gümrük Mevzuatı Mahrecine İade Hükümleri

23


BEDELSİZ İHRACAT(1)

BEDELSİZ İHRACAT: KARŞILIĞINDA YURT DIŞINDAN BİR ÖDEME

YAPILMAKSIZIN YURT DIŞINA MAL ÇIKARILMASINI İFADE EDER.

BEDELSİZ İHRACAT, İHRACAT 2008/12 SAYILI TEBLİĞ ILE

DÜZENLENMİŞTİR. SÖZ KONUSU TEBLİĞ’DE BEDELSİZ OLARAK

İHRAÇ EDİLEBİLECEK MALLAR SAYILMIŞTIR.

SÖZ KONUSU MALLARIN İLK İKİ SIRASINDA YER ALANLARIN

BEDELSİZ İHRACATLARI TİCARİ SAİKLERLE YAPILMAKTA İKEN

BUNLARIN DIŞINDA KALANLAR FARKLI GEREKÇELERLE BEDELSİZ

İHRAÇ EDİLMEKTEDİR.


Hediye, Numune, Reklam Eşyaları

Fire ve Garanti Kapsamı Parçalar

Türkiye’deki Yabancı ve Türklerin Götüreceği

Eşya ve Taşıtlar

Yerli ve Yabancı Turistlerin Götüreceği Eşya ve

Taşıtlar

Vb.

25


BEDELSİZ İHRACAT(2)

•TİCARİ AMAÇLI OLANLARDAN DEĞERİ 250.000 DOLAR’A KADAR

OLANLARIN BEDELSİZ İHRACINA DOĞRUDAN GÜMRÜK İDARELERİ,

250.000 DOLAR VE ÜZERİ OLANLARIN BEDELSİZ İHRACINA İHRACATÇI

BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİKLERİ TARAFINDAN İZİN VERİLİR.

DİĞER GEREKÇELERLE BEDELSİZ İHRAÇ MALLARIN İHRACINA İSE

DEĞERİNE VE MİKTARINA BAKILMAKSIZIN DOĞRUDAN GÜMRÜK

İDARELERİNCE MÜSAADE EDİLİR.

• BEDELSİZ İHRAÇ İZİNLERİNİN SÜRESİ 1 (BİR) YILDIR.

•BEDELSİZ İHRACATA KONU MAL, İHRACATTA UYGULANAN

DESTEKLERDEN YARARLANDIRILMAZ.


Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura

ile Yapılan Satışlar (Bavul Ticareti)

• 43 ve 61 Seri Nolu KDV Genel Tebliğleri

• Özel Fatura Düzenlenir

• İhracat Olarak Kabul Edilir

• Malın Yurtdışı Edilmesi

• Döviz Alım Belgesi Düzenlenmesi

• KDV İstisnasından Yararlanır

• İhracat Taahhüdüne Sayılır

• Deri ve deri mamulleri dışındaki tekstil ve konfeksiyon

hariç (DİR için)

27


Yurt dışı Müteahhitlik ve Teknik

Müşavirlik Kapsamındaki İhracat

• Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında

Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliğ (Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım

ve Hizmetler Genel Müdürlüğü)

• Yurt dışında üstlenilen inşaat, tesisat, montaj, mühendislik, proje, müşavirlik,

işletme, bakım ve onarım gibi işlerle ilgili her türlü makine, teçhizat ve

ekipman ile üstlenilen projede kullanılacak inşaat malzemeleri ve işçilerin

ihtiyacı olan tüketim maddelerinin geçici ve kesin ihracı.

• Geçici olarak ihraç edilen makine, teçhizat ve ekipmanın yurt dışında kalış

süresi Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünce

belirlenir. Talep halinde uzatılabilir.

• Süresini aşarak geri getirilen veya getirilmeyen ya da kesin ihracata

dönüştürülen eşyaya ilişkin olarak Gümrük Mevzuatı hükümleri saklıdır.

• İhracatçı birliklerine üye olma şartı aranmaz.

28


TEŞEKKÜRLER!

29

More magazines by this user
Similar magazines