137-146 Günter Seufert

konrad.org.tr

137-146 Günter Seufert

Almanya ve Türkiye’de Din Özgürlü¤ünün bir parças› olarak Din

Dersi

dersi” şeklindeki din dersleri, sadece Protestan Kilisesi tarafından verilmektedir.

Katolik din dersi ise sırf Kilise Okulları denilen okullarda,

yani Katolik (özel kilise) okullarında verilmektedir. A m a

Hamburg’daki okulların büyük çoğunluğu devlet okullarıdır ve onlarda

din dersi, Protestan Kilisesi’yle işbirliği içinde herkes için Ortak Din

Dersi (Religionsunterricht für alle) şeklinde verilir. Bu dersin ismi

Hamburg’ta “din dersleri” değil, “her inanca mensup öğrencilere din

dersi”dir ve bu ders, her ne kadar Protestan Kilisesi tarafından

yürütülse de gittikçe İslam’ın, Budizm’in ve şimdilerde ayrıca

Alevilik’in de öğretilerine yer vermektedir. Böyle bir uygulamanın

temelinde halkın gittikçe sekülerleşmesi yatmaktadır. Hamburg’ta

halkın ancak %50’si bir kiliseye üyedir. Burada din dersi sade inanç

dersi olmaktan çıkıp bir din bilgisi dersi yönünde gelişmiştir.

Eyaletlere özgü hususiyetlere diğer iki örnek Berlin ve Brandenburg

eyaletleridir, buralardaki okullarda din dersleri, müfredatın bir parçası

değildir. Bölgelere ve eyaletlere özgü bu yapı çeşitliliği, İslam din dersleri

söz konusu olduğunda bazen kent düzeyinde farklı farklı deneme

ve modellerin geliştirilebilmesine yol açmıştır. Böylesi bir gelenek ve

anlayış ise düzenlemelerin bütün ülke için geçerli olduğu Türkiye’deki

durumun tam tersi bir durumdur.

D ö rdüncü önemli fark ise, Türkiye ve Almanya’da devletin din

konusunda tarafsızlığını veya laikliğini gerçekleştirme şeklindedir.

Türkiye’de devletin laiklik ilkesine bağlılığı, devletin modern ve aydın

bir din anlayışını toplumda hakim kılması çabası olarak ortaya

çıkmakta, yani devletin seküler karakteri, dinin seküler yoru m u

üzerinden gerçekleşir. Federal Almanya’da ise devletin din

konularındaki tarafsızlığı, onun çeşitli kiliselere veyahut çeşitli dini

140

More magazines by this user
Similar magazines