22.03.2014 Views

Trakya Bölgesinde 60 Yıl Sonra Ortaya Çıkan Tularemi - Klimik

Trakya Bölgesinde 60 Yıl Sonra Ortaya Çıkan Tularemi - Klimik

Trakya Bölgesinde 60 Yıl Sonra Ortaya Çıkan Tularemi - Klimik

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Trakya Bölgesinde B

60 Yıl Y

Sonra Ortaya Çıkan

Tularemi

Şaban

GÜRCAN

1 , Muzaffer ESKİOCAK

OCAK 2 , Gamze VAROL 3 ,

Cem UZUN 4 , Müşerreferref TATMAN-OTKUN

1 , Nermin ŞAKRU

1 ,

Aynur KARADENİZL

ZLİ 5 , Çiğdem

KARAGÖL 1 , Metin OTKUN 1

1: Trakya Üniversitesi,Tıp p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD

2: Trakya Üniversitesi,Tıp p Fakültesi, Halk Sağlığı

AD

3: Edirne Sağlık k MüdürlM

rlüğü

4: Trakya Üniversitesi,Tıp p Fakültesi, KBB AD

5: Kocaeli Üniversitesi,Tıp p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD


İndeks ndeks Olgu

• 30 yaşı

şında bayan hasta

• 1,5 ay önce ateş ,boğaz ağrısıa

• Telitromisin, , penisilin ve sefazole

yanıt t yok

• 1 ay önce boyunda şişlik başlam

lamış

ve

giderek şişlik büyümüşb

• 28.02.2005’te T.Ü.T.F .T.F KBB başvuru

• Tbc lenfadenit?

• Enfekte brankial kist?


Fizik muayene

• Submandibuler 3x4 cm, ağrılı, a , sert,

fikse, üzeri

hiperemik kitle

• ESR: 55 mm/saat

• US: submandibuler 2x4 cm’lik

nekrotik karakterde yer yer kistik

dejenere alanlar içeren i eren konglomere

LAP


Doku-Abse

• 02.03.2005’te

exploratif servikotomi

yapıld

ldı

• Patoloji:

• Kazeifiye granülomat

lomatöz lenfadenit

• Mikrobiyoloji:

• Aerop ve anaerop kültür: Negatif

• AARB: Negatif


Seroloji

Tularemi agglütinasyonu

• 1/10240 (+)


Olgunun Tekrar Sorgulanması

• Aynı köyde

• Ocak 2005 ortalarında

• Benzer yakınmalar

nmaları olan

• 4-55 olgu

• Eşinin abisi

TULAREMİ SALGINI


İncelenenler

• Köy y Nüfusu: N

400

• İncelenen KöylK

ylü: : 266

• Çevre Köylerden

K

Öğrenci: 124

• Toplam 390/524 kişi i muayene edildi


Olgu Tanımı

(S.B. Bulaşı

şıcı Hast. . Bildirim Sistemi)

• Klinik:

• Stomatit veya farenjit veya tonsillit ve

servikal lenfadenopati

• Laboratuvar kriteri

Tularemi Mikroaglütinasyon

Testi ile tek

serum örneğinde

F.tularensis

tularensis’e karşı

≥160 serum antikor titresi


Vaka SınıflamasS

flaması

• Kesin tularemi olgusu:

• Klinik + Laboratuvar

• Asemptomatik tularemi olgusu:

• Laboratuvar (klinik yok)


Tularemi Mikroaglütinasyon

Testi

• Antijen:

• BD Francisella tularensis antigen

(Becton Dickinson and Co. Sparks, USA)

• 25 µl’liklik 1/10’dan başlayan serum

dilüsyonlar

syonları

• 25 µl antijen ilave

• Parafilm

ile kaplama

• 37°C’de bir gece enkübasyon


Kültür-PCR

• Sürüntü

• Transport için i in

• cultiplast, , LP Italiana SPA, İtalya

• Aspirasyon

• Guanidyum

• Besiyeri

• %1 glukozlu ve %0,1

sistin

stinli

kanlı agar

• 1000 Ü/ml penisilin

• PCR: Taqman PCR YöntemiY

ntemi


Muayene edilen 266 köylk

ylü

• 7 (% 2,6) orofarengeal tularemi

• Dördü: : 1/5120+

• Üçü: : 1/10240+

• 3 (%1,1) asemptomatik tularemi

• 1/160+, 1/320+, 1/5120+

• 124 öğrenci: klinik ve laboratuvar -


Su Analizi

• En muhtemel sayı

• Koliform basil

• PCR ve tularemi kültürü içinin

• 5 L suda 0,45 µ delikli filtre ile filtrasyon

• Filtrenin kültk

ltürü

• Filtrenin 10 ml distile suda süspansiyonu

s spansiyonu

(PCR)


Su Analizi

• Şebeke: 49 basil/100 ml

• Aliağa Çeşmesi: 540 basil/100 ml

• Mesut Çeşmesi: 350 basil/100 ml

• Demirbaba Çeşmesi: 350 basil/100

ml


Su Analizi

Tularemi kültürleri: Negatif

• Mesut Çeşmesi: PCR +


Hayvanlarda tularemi Aglütinasyonu

• 25 Angora tavşan

anı

• Birinde: 1/20+

• 27 sığıs

ığır

• 19’unda: 1/20-1/80+

1/80+

• 19 koyun

• Hepsi negatif


Hayvanlarda KültK

ltür

• 3 kene

• 1 Angora tavşan

anı ölüsü

• Karaciğer ve dalak

• 8 Ev faresi

• Karaciğer ve dalak

Kültürler negatif


Salgın n Kontrol Önlemleri

• Şebeke suyunun düzenli d zenli klorlanması

• Hastalıkla ilgili köylk

ylünün n eğitimie

• Poster

• Döküman

• Sunu

• El yıkama y kama eğitimie

• Doktorların n dikkatinin çekilmesi


Tedavi

• Doksisiklin 200 mg/gün n PO

+

• Streptomisin 1 g/gün İM

10 gün g n süreyles


Trakya’da

Tularemi

• Türkiye’de bildirilen ilk salgın n Trakya

Bölgesi’nde


Klinik Formlar

• Orofaringeal

• Ülseroglandülerler

• Glandüler

ler

• Okülogland

loglandülerler

• Pnömonik

monik

• Tifoidal


Klinik

• 1936’da Lüleburgaz L

ve 34 köydek

• 150 hasta

• %59’u glandüler

ler,

• %32’si

okülogland

loglandüler,

• %9’u ülseroglandülerler formda


• Lüleburgaz’da 1945’te ikinci salgın

• 18 hasta

• %53’ü

glandüler

ler,

• %20’si

okülogland

loglandüler,

• %27’si

orofarengeal formda

• 2005 Lalapaşa-Demirk

Demirköy y salgını

• 3 asemptomatik tularemi

• 7 orofarengeal tularemi


Eskiye Yönelik Y

Araştırma

rma

• 1935 lenf bezi şişliği i olan 26 asker

• 5 askerde seroloji pozitif

Trakya’da daha önceki yıllarda y

da var

• Top hastalığı

ığı, şiş hastalığı

ığı, , pirinç hastalığı

• 1930’da hastalanan iki olguda nedbe izi ve

seropozitiflik

• 1928’te hastalığı

geçirdi

irdiğini ini öğrendiği

olguda seropozitiflik ve nedbe izi

• 1924’te

serolojisi 1/20 dilüsyonda

pozitif

olan ve tularemi kliniği i tarif eden biri


Eski Yıllarda Y

TürkiyeT

rkiye’de

Tularemi

• 1910 yılından y ndan sonra

• Ankara,

• Konya,

• Niğde,

• Çankırı


Risk Faktörleri

• Yabani tavşan an avlama

• Yüzme

• Kene

• Sokucu sinekler

• Kaynarca Deresi


İzolasyonzolasyon

• Turgutbey ve Yenitaşlı dere suyunun

içirildiği i farelerde

• Hamzabey Deresi ve Ceylan suyu


Fareler

• Suların kontaminasyonu

• 1936’da kemiricilerde, özellikle su

sıçanlarında

nda ölüm

• Köylülerin lerin kemirici şüphesini arttıran

ran

ifadeleri


Said Bilal Golem’in

Yazısı

• “Bilhassa 1936 senesinde pek

çoğalmış

olan su sıçanlars

anlarının

zahmetsizce köpekler k

tarafından

yakalanması yüzünden kasabanın

köpekleri tarlalara yayılm

lmış

ve

karınlar

nlarını doyurduklarından

kasabaya dönmez d

olmuşlarm

larmış.”

Said Bilal Golem. . Lüleburgaz'da L

yeni bir tularemi epidemisi. Türk T

Hijyen ve Tecrübi Biyoloji Dergisi 1945 45(5):27-40.

40.


Talat Vasfi Özel’in Yazısı

• “Mehmet Ali oğullaro

ullarından Halil İbrahim

tülareminin

köylerinde 1934’te başlad

ladığını, , beş altı kişiyi

iyi

öldürdüğünü ve teşhis ve tedavisinden aciz

kalınd

ndığını yana yakıla anlattıktan sonra kendi

hastalığı

ığının n başlay

layışını şöyle izah ediyordu. Bostan

bozumunda kavunları evine taşı

şıyıp p asıyor. Bir gün g

bu kavunların n bir çoklarını farelerin oyduğunu

unu

görüyor. Sekiz nüfustan n

ibaret efradı ailesinin bunları

yemediklerini, kendisinin acıdığı

ığından atamadığı

ığını ve

yedikten bir kaç gün n sonra sağ taraf mültekayi

şefetanda

bir yara çıkardığını, , arkasından ateş

geldiğini, ini, ağıa

ğır r bir şekilde yatakta yattığı

ığını ve –

buccinateur- sağ mübevvika

bezinin şiştiğini ini ve bunu

çenealtı bezlerinin takip ettiğini ini anlatıyordu.

Şişler

üç

ay kadar devam ediyor, deliniyor, akıyor ve

kapanıyor.

yor.”

Talat Vasfi Özel. Dr. Talat Vasfi Özel'in 1937 yılıy

yazında

Trakyada Tülaremi

tetkikatı. . Türk T

Hıfzıssıhha ve Tecrübi Biyoloji Mecmuası 1938 1(1):1-30.


Hayvan Deneyleri

• Kirpilerde oral yolla enfeksiyon

• IM ve intraperitoneal yolla tavuk,

civciv, hindi, kaz ve ördeklerde

enfeksiyona direnç

• Güvercinler yüksek y

dozda parenteral

inokülasyona

duyarlı

• Bıldırcın parenteral ve oral yolla

etkene dirençli


Hayvan Deneyleri

• Eşek, koyun ve keçide

• intramuskuler enjeksiyon: ölüm

• SC: seropozitiflik

• Kaplumbağalarda

alarda asemptomatik

enfeksiyon

• idrar ve dışd

ışkılarıyla etkeni yayarlar

• Yavru kaplumbağalarda

alarda ölümcül

• Kenelerde (Hyalomma(

aegyptium)

etken üretilmiş


Aşı

ve İmmünserum

Çalışmaları

• Beyaz farelerde

• Berlin 38 ve Stockholm 4 ile aşıa

şılama:

olumlu

• Aşı

iki hademeye SC verilmiş:

seropozitiflik gelişmi

miş

• Pasif immünizasyon

için in hazırlanan

serumlar

• Farelerde koruyucu değil


Ayırıcı Tanı

• Tüberküloz

lenfadenit

• Lenfoma

• Süpüratif

lenfadenit

Tularemi her zaman akılda

tutulmalıdır


TEŞEKK

EKKÜR

Çalışmaya sağlad

ladıkları katkılardan dolayı

• Edirne Sağlık k MüdürlM

rlüğü Çalışanlarınana

• Dr. Deniz KARAOĞLU (KBB)

• Vet. Hek. . Ziya ÇUKUR (Deney Hayv. Mer.)

• Bio. . Melek TİKVET

KVEŞLİ (Mikrobiyoloji)

Teşekk

ekkür r ederiz

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!