22.03.2014 Views

Güz okulu ile ilgili program ve diğer bilgiler için tıklayınız - Klimik

Güz okulu ile ilgili program ve diğer bilgiler için tıklayınız - Klimik

Güz okulu ile ilgili program ve diğer bilgiler için tıklayınız - Klimik

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

KLİMİK

İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

EĞİTİM VE YETERLİK KURULU

GÜZ OKULU 2009

UZMANLIKTA BİLGİ GÜNCELLEME

20 - 24 Ekim 2009

Kocaeli Üniversitesi

Derbent Uygulama Oteli

Derbent/Kocaeli

1


Sayın meslektaşlarımız,

Türk İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Derneği (Klimik) Eğitim ve Yeterlik

Kurulu İHKMEYK bugüne kadar bir yandan eğitilenlere yönelik bir yandan da eğiticilere

yönelik eğitim çalışmalarını, kurulduğu 2002 yılından bu yana sürdürmektedir. Bu süreçte

çekirdek müfredat belirlenmiş ardından asistan karnesi hazırlanarak uygulamaya sokulmuş ve

eğitim programlarının uygulanmasına başlanmıştır. Eğiticiler için de eğitici gelişim kursları

düzenlenmiştir

‘‘Uzmanlıkta Bilgi Güncelleme’’ adını verdiğimiz bu kursla birlikte eğitim programlarında

yeni bir aşamaya geçilmekte ve özellikle üniversite ve eğitim hastanesi dışında çalışan

uzmanlara yönelik olarak düşünülen kursla uzmanların bilgi güncellemesine katkıda

bulunmak amaçlanmaktadır. Kursta sistemlere göre infeksiyon hastalıklarının etiyoloji,

epidemiyoloji, tanı, tedavi, korunma kontrolüyle ilgili olarak temel bilgiler yanında son

gelişmeler ve güncel bilgiler gözden geçirilecektir.

İHKMEYK, eğitim dışında yeterlikle ile ilgili olarak da çalışmalar yürütmektedir. 2005

yılından bu yana her yıl teorik ve uygulama sınavı olmak üzere 2 aşamalı yeterlik(board)

sınavları yapılmaktadır. ‘‘Uzmanlıkta Bilgi Güncelleme’’ kursu düzenlenirken yeterlik

sınavına girecek meslektaşlarımız için de yararlı olacağı ve sınava katılımı olumlu

etkileyeceği düşünülmüştür

Bilgi güncellemesi yanında bir araya gelmemiz, deneyimlerin paylaşılması, bu kursun diğer

kazanımları olacaktır.

Saygılarımızla.

Prof. Dr. Ayşe Willke

İHMEYK Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu Başkanı

Prof. Dr. Fatma Ulutan

İHKMEYK Başkanı

Prof. Dr. Haluk Eraksoy

Klimik Derneği Başkanı

2


DÜZENLEME KURULU

BAŞKAN

Dr. Ayşe Willke

İHKMEYK Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu Başkanı

SEKRETER

Dr. Levent Görenek

İHKMEYK Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu Üyesi

Dr. Çağrı Büke

Dr. Ayten Kadanalı

Dr. Lütfiye Mülazımoğlu

Dr. Nuray Uzun

Dr. Firdevs Aktaş

Dr. Çağrı Büke

Dr. Haluk Eraksoy

Dr. Bülent Ertuğrul

Dr.Levent Görenek

ÜYELER

İHMEYK Yürütme Kurulu Üyesi

İHMEYK Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu Üyesi

İHMEYK Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu Üyesi

İHMEYK Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu Üyesi

EĞİTİCİLER

Dr. Birsen Mutlu

Dr. Oral Öncül

Dr. Neşe Saltoğlu

Dr. Necla Tülek

Dr.Fatma Ulutan

Dr. Onur Ural

Dr. Ayşe Willke

Dr. Ata Nevzat Yalçın

Dr. Ayşe Yüce

KATILIM KOŞULLARI

Katılımcı sayısı: 30 olarak belirlenmiştir.

- İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanları: Üniversite ve eğitim hastanesi

dışında çalışanlar öncelikle kabul edilecektir.

- İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında ihtisas yapan son sene

asistanları.

- Katılımcıların KLİMİK Derneği üyesi olmaları gereklidir

- Katılımcıların Güz Okulunun tüm oturumlarına katılmaları gereklidir

- Katılımcıların Güz Okulu Başvuru Formunu doldurarak başvurması gerekir

- Katılımcıların okul, konaklama ve ulaşım giderleri Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon

Hastalıkları (Klimik) Derneği Derneği tarafından karşılanacaktır.

OKULUN AMACI:

İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık alanında bilgilerin güncellenmesi ve

uzmanlıkta yeterlilik sınavında başarıyı arttırmak.

OKULUN KAPSAMI:

Sistemlere göre infeksiyon hastalıklarının etiyoloji, epidemiyoloji, tanı, tedavi, korunma

kontrolüyle ilgili güncel bilgilerin gözden geçirilmesi.

Yöntem:

A) Belli başlı sistemlere ait modüller oluşturulması

Her modülde:

- Isınma (sadece sabah oturumlarında)

- Bir veya iki olgu sunumu

- Katılımcıların sunulan olgular üzerinden, eğitim materyallerinden yararlanarak

o sistem infeksiyonuyla ilgili bilgilerini güncellemesinin ve

interaktif bir şekilde sunulmasının sağlanması

3


- Modüldeki sistem infeksiyonu ile ilgili teorik dersin anlatılması

- Her (modülden?)teorik dersten önce ve sonra aynı soruları içeren ( 10 tane

çoktan seçmeli,

kısa cevaplı, doğru/yanlış, eşleştirmeli vb.) testin uygulanması

B) Final sınavı: Tek doğru yanıtlı, çoktan seçmeli 100 soru ile 2 saatlik sınav, uzmanlıkta

yeterlilik teorik sınavının deneme sınavı niteliğinde gerçekleştirilecektir.

PROGRAM

1. Gün: 21 Ekim 2009 Çarşamba

9.00-13.00 – Ulaşım, kayıt ve öğle yemeği

13.00-13.10 – Açılış ve tanışma

13.10-13.30 - İHKMEYK çalışmalarının özetlenmesi

Fatma Ulutan

13.30 –15.15 Alt Solunum Yolu İnfeksiyonları

Ayşe Yüce

1- Ders öncesi test

2- Olgu: Pnömoni

3- Teorik ders

4- Ders sonrası test

15.15 -15.30 Kahve ve çay arası

15.30 -17.30 Hepatitler

Neşe Saltoğlu

1- Ders öncesi test

2- Olgu: Kronikleşen akut hepatit

3- Teorik ders

4- Ders sonrası test

Akşam Yemeği

Söyleşi: Prof.Dr.Onur Ural

2. Gün: 22 Ekim 2009 Perşembe

8.30-10.30 Santral Sinir Sistemi infeksiyonları

Necla Tülek

1- Isınma

2- Ders öncesi test

3- Olgu: Menenjit şüpheli olgu

4- Teorik ders

5- Ders sonrası test

10.30-10.45 Kahve ve çay arası

10.45- 12.45 Antibakteriyellerde yenilikler

Ayşe Willke

Antifungallerde yenilikler

Oral Öncül

Antivirallerde yenilikler

Çağrı Büke

12.45-13.30 Öğle Yemeği

13.30-15.15 İnfeksiyöz ishaller

Fatma Ulutan

1- Ders öncesi test

2- Olgu: İshalli hasta

4


3- Teorik ders

4- Ders sonrası test

15.30-17.30 İdrar yolu infeksiyonları

Birsen Mutlu

1-Ders öncesi test

2- Olgu: İdrar yolu infeksiyonlu hasta

3- Teorik ders

4- Ders sonrası test

Akşam Yemeği: Sapanca Gölü kenarında

3.Gün: 22 Ekim 2009 Cuma

8.30-10.30 Deri ve Yumuşak Doku İnfeksiyonları

Bülent Ertuğrul

1- Isınma

2- Ders öncesi test

3- Olgu: Sellülit (diyabetik ayak, tinea pedisli)

4- Teorik ders

5- Ders sonrası test

10.30-10.45 Çay ve kahve arası

10.45-12.45 Kemik ve Eklem İnfeksiyonları

Haluk Eraksoy

1- Ders öncesi test

2- Olgu: Yapay eklem infeksiyonu (osteomiyelitli)

3- Teorik ders

4- Ders sonrası test

12.45-13.30 Öğle yemeği

13.30-15.30 Hematopoetik ve Lenforetiküler Sistem İnfeksiyonları Modülü I

Firdevs Aktaş

1- Ders öncesi test

2- Olgu: Sepsis (Toplum kökenli)

3- Teorik ders

4- Ders sonrası test

15.30-15.45 Çay ve kahve arası

15.45-17.30 Hematopoetik ve Lenforetiküler Sistem İnfeksiyonları Modülü II

Onur Ural

1- Ders öncesi test

2- Olgu: LAP + ateş

3- Teorik ders

4- Ders sonrası test

Akşam Yemeği

4.Gün: 23 Ekim 2009 Cumartesi

08.30- 10.30 Hastane İnfeksiyonları

Ata Nevzat Yalçın

1- Isınma

2- Ders öncesi test

3- Olgu: Katater ilişkili bakteriyemi

4- Teorik ders

5- Ders sonrası test

5


10.30-10.45 Çay ve kahve arası

10.45-12.45 Gebelik ve İnfeksiyon

Levent Görenek

1- Ders öncesi test

2- Olgu: Toksoplazmoz şüpheli gebe

3- Teorik ders ( gebelikte infeksiyon tedavisi)

4- Ders sonrası test

12.45-13.45 Öğle Yemeği

14.00-16.00 Final sınavı (Tüm katılımcılar katılacaktır)

16.15 Katılım Belgelerinin Verilmesi ve Kapanış

İLETİŞİM ADRESLERİ

Prof. Dr Ayşe Willke

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Umuttepe Yerleşkesi, 41380

Umuttepe/Kocaeli

Telefonlar:

İş: +90 262 3037562

GSM: +90 532 6377997

Email: aysewillke2002@gmail.com

Prof. Dr Levent Görenek

GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi

İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi

Üsküdar/ İstanbul

Telefonlar:

İş: 0216 5422755

GSM: +90 532 7419584

Email: leventgorenek@yahoo.com

BAŞVURU ADRESİ

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ

İnönü Mah. Cumhuriyet Cad.Suna Apt. No.125 D.5(TRT İstanbul Radyosu Karşısı)

34373 Şişli – İstanbul

Tel ve Faks:0 212 219 54 82

E-posta: klimik@klimik.org.tr

ORGANİZASYON ?

TRİGA…..

Pfizer’in “Koşulsuz Eğitim Desteğiyle”

6

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!