22.03.2014 Views

AÄ°DS - Klimik

AÄ°DS - Klimik

AÄ°DS - Klimik

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON

HASTALIKLARI (KLİMİK) DERNEĞİ

2005-2006

2006

BİLİMSEL TOPLANTILARI

28 ARALIK 2005


HIV / AİDS

45

40

40

42

44 45

35

30

25

30,6 33,4 33,6

27,8

20

15

10

5

0

17

13,2

x 10 6

1993 1994 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2004 2005

KLİMİK 2005 - ANEAH- B.DOKUZOĞUZ


ÖLÜM

35 3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

2,3 2,5 2,6 3 3,1 3,1 3,1

1997 1998 1999 2001 2002 2004 2005

x 10 6

KLİMİK 2005 - ANEAH- B.DOKUZOĞUZ


2005

1.2 milyon

300 000

1.8 milyon

720 000 1.6 milyon

510 000

25.8 milyon

870 000

7.4 milyon

74 000

KLİMİK 2005 - ANEAH- B.DOKUZOĞUZ


KLİMİK 2005 - ANEAH- B.DOKUZOĞUZ


TÜRKİYE’DE HIV / AİDS OLGULARI

250

200

150

100

50

34 35 31 33 38 64 74

0 2 5

86 119 143 109 119 156 184 190 197 210

91

1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005

TOPLAM 1922

2004

KLİMİK 2005 - ANEAH- B.DOKUZOĞUZ


Diğer

%16

Bilinmiyor

%1

T.C.

%83

KLİMİK 2005 - ANEAH- B.DOKUZOĞUZ


HIV/ AIDS Olguları - Türkiye

‣ 1996 1997 1998 1999 2000

Uyruğu

Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı %

‣ T.C 534 86.5 637 84.6 725 83.9 823 83.7 943 82.6

‣ Diğer ğ

77 12.5 108 14.3 129 14.9 149 15.2 182 15.9

‣ Bilinmeyen 6 1.0 8 1.1 10 1.2 11 1.1 16 1.4

‣ Toplam 617 100 753 100 864 100 983 100 1141 100

KLİMİK 2005 - ANEAH- B.DOKUZOĞUZ


Tablo 67. HIV/AIDS Vakalarının Uyruklarına Göre Dağılımı, Türkiye 2000-2004

2000

2001 2002 2003 2004

Uyruğu Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı %

T.C. 943 82.6 1.080 81.6 1.229 81.1 1.293 75.5 1.575 81.9

Diğer 182 15.9 220 16.6 255 16.6 388 22.6 301 15.7

Bilinmeyen 16 1.4 25 1.8 31 2.3 31 1.8 46 2.4

Toplam 1.141 100 1.325 100 1.515 100 1.712 100 1.922 100

KLİMİK 2005 - ANEAH- B.DOKUZOĞUZ


Yabancı Uyruklu Olgular

‣ Ukrayna: 77

‣ Romanya: 38

‣ Moldova: 25

‣ Rusya: 15

‣ Uganda: 13

‣ Almanya: 12

‣ Tanzanya: 11

‣ Nijerya: 10

KLİMİK 2005 - ANEAH- B.DOKUZOĞUZ


800

769

700

600

500

400

386 373

300

200

117

159

76

100

21 21

0

0-14 15-39 40+ Bilinmeyen

Erkek

Kadın

KLİMİK 2005 - ANEAH- B.DOKUZOĞUZ


HIV / AIDS OLGULARININ YAŞ GRUPLARINA DAĞILIMI -TÜRKİYE

70

60

65,2 64,6 64,3

62

60

50

40

30

20

10

0

23,2 23 23,8 24,7 25,4

9,2 10 9,8

11,2 12,2

2,1 2,1 1,9 1,9 2,1

2000 2001 2002 2003 2004

0-14 15-39 40+ bilinmeyen

KLİMİK 2005 - ANEAH- B.DOKUZOĞUZ


Türkiye’de HIV / AİDS Olgularının Cinslere Dağılımı

28% 31%

72%

69%

erkek

kadın

erkek kadın

1999 2004

KLİMİK 2005 - ANEAH- B.DOKUZOĞUZ


Şekil 80. HIV / AIDS Vakalarının Olası Bulaşma Yollarına Göre Dağılımı (%),Türkiye,

1985-2004

%8

%31

Homo /biseksüel

Heteroseksüel

IV Madde Bağ. ğ

Kan Trans.

%3 %51 Diğer Nedenler ve

%7

Nedeni Bilinmeyenler

KLİMİK 2005 - ANEAH- B.DOKUZOĞUZ


Bulaşma ş Yolu ( n:1922)

‣ 992 • Heteroseksüel cinsel ilişki : (549 erkek, 443 kadın)

‣ 151 • Homo/biseksüel cinsel ilişki: (tümü erkek)

‣ 5 • Homo/biseksüel cinsel ilişki ve uyuşturucu madde: (tümü erkek)

‣ 141 • Transfüzyon yapılması: (25 erkek, 16 kadın)

‣ 9 • Hemofili hastalığı: (tümü erkek)

‣ 106 • Madde bağımlılığı: (98 erkek, 8 kadın)

‣ 33 • Enfekte anne bebeği: (18 erkek, 15 kız)

‣ 8 • Nozokomial bulaşma: (6 erkek, 2 kadın)

‣ 577 • Bilinmeyenler: (462 erkek, 115 kadın)

KLİMİK 2005 - ANEAH- B.DOKUZOĞUZ


HIV/AIDS Olgularının İllere Dağılımı

Yaşayan n % Bildirim

• İstanbul: 582 30 (161 vaka, 421 taşıyıcı) 962

• İzmir : 172 9

• Ankara: 103 5

(38 vaka, 65 taşıyıcı)

• Antalya: 47 2

(48 vaka, 124 taşıyıcı) 236

297

(38 vaka, 65 taşıyıcı)

(11 vaka, 36 taşıyıcı) 39

• Adana: 40 2

(5 vaka, 35 taşıyıcı) 36

• Bursa: 34 2 (7 vaka, 27 taşıyıcı) 29

• Mersin: 30 2

• Hatay: 26 1

(6 vaka, 20 taşıyıcı)

• Kocaeli: 23 1

(11 vaka, 19 taşıyıcı) 23

(6 vaka, 20 taşıyıcı) 9

(10 vaka, 13 taşıyıcı) 15

K 23 19

KLİMİK 2005 - ANEAH- B.DOKUZOĞUZ


İller

HIV/AIDS Olgularının İllere Dağılımı

Yaşayan

Bildirim

Hatay 26 9

Nevşehir 30 9

Niğde 20 1

Tokat 19 1

Yl Yalova 15 1

Kayseri 25

KLİMİK 2005 - ANEAH- B.DOKUZOĞUZ


Bildirim Yapılmayan İller

‣ Adıyaman

‣ Bitlis

‣ Batman

‣ Erzincan

‣ Ardahan

‣ Iğdır

‣ Hakkari

‣ Kars

‣ Siirt

KLİMİK 2005 - ANEAH- B.DOKUZOĞUZ


‣ HIV / AIDS Tanısı ve Karşılaşılan Sorunlar

Uz. Dr. Aysel Çelikbaş

‣ Yeni Saptanan Olguya Yaklaşım

Doç. Dr. Nurcan Baykam

‣ Antiretroviral t i Tedavi Başlama Kriterleri i

ve

Uygulanması

Uz. Dr. Şebnem b Eren

‣ Antiretroviral Tedavi Alan Hastanın Takibi ve

Tedavi Değiştirme

Doç. Dr. Önder Ergönül


AIDS’e Sırtınızı Dönmeyin

KLİMİK 2005 - ANEAH- B.DOKUZOĞUZ

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!