08.04.2014 Views

Polietilen Borular

Polietilen Borular

Polietilen Borular

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

POLiETiLEN BORULAR


<strong>Polietilen</strong> borular<br />

Hakan MAGIC PIPE<br />

01<br />

HAKAN PLASTÝK PE borular,<br />

TS418-2 ve pr EN12201-2<br />

standardýna göre yüksek<br />

yoðunluklu polietilen ve<br />

alçak yoðunluklu polietilen<br />

olmak üzere iki grupta<br />

üretilmektedir.<br />

Toprak altý temiz su<br />

taþýmasýnda kullanýlan PE<br />

borular, esnek yapýsýyla<br />

engebeli arazilerde kolay<br />

döþenir, bakteri üretmez,<br />

koku yapmaz, korozyona<br />

uðramaz.<br />

Hakan PE borular 20<br />

mm’den 90 mm çapa kadar,<br />

açýk mavi renkte olup, özel<br />

sipariþler için farklý renklerde<br />

de üretimi yapýlmaktadýr.<br />

PE borularý birleþtirme metodlarý<br />

hakan plastik product catalogue<br />

2007<br />

Hakan Plastik üretim kataloðu<br />

1. Alýn kaynak metodu<br />

2. Elektro füzyon kaynak metodu<br />

3. Koplim baðlantý metodu<br />

4. Flanþlý baðlantý<br />

“ Alýn kaynak metodu”


<strong>Polietilen</strong> borular<br />

HAKAN PN 6 (AYPE) PE-32<br />

BORULAR TS 418/2<br />

ÜRÜN KODU EBAT S/mm AMBALAJ<br />

M6501200020<br />

M6501200025<br />

M6501200032<br />

M6501200040<br />

M6501200050<br />

M6501200063<br />

T6501200075<br />

T6501200090<br />

20<br />

25<br />

32<br />

40<br />

50<br />

63<br />

75<br />

90<br />

2,2<br />

2,7<br />

3,5<br />

4,3<br />

5,4<br />

6,8<br />

8,1<br />

9,7<br />

150<br />

100<br />

100<br />

100<br />

100<br />

100<br />

100<br />

100<br />

HAKAN PN 10 (AYPE)<br />

PE-32 BORULAR TS 418/2<br />

ÜRÜN KODU EBAT S/mm AMBALAJ<br />

M6501100020<br />

M6501100025<br />

M6501100032<br />

M6501100040<br />

M6501100050<br />

M6501100063<br />

M6501100075<br />

M6501100090<br />

20<br />

25<br />

32<br />

40<br />

50<br />

63<br />

75<br />

90<br />

3,4<br />

4,2<br />

5,4<br />

6,7<br />

8,4<br />

10,5<br />

12,5<br />

15<br />

150<br />

100<br />

100<br />

100<br />

100<br />

100<br />

100<br />

100<br />

Hakan MAGIC PIPE<br />

02<br />

HAKAN (YYPE)<br />

PE100 BORULARI<br />

TS 418/2<br />

DIÞ ÇAP<br />

SDR 26<br />

PN 6<br />

SDR 21<br />

PN 8<br />

SDR 17<br />

PN 10<br />

SDR 13,6<br />

PN 12,5<br />

SDR 9<br />

PN 20<br />

SDR 7,4<br />

PN 25<br />

32<br />

40<br />

50<br />

63<br />

75<br />

90<br />

110<br />

125<br />

140<br />

160<br />

180<br />

200<br />

225<br />

250<br />

280<br />

315<br />

355<br />

400<br />

450<br />

500<br />

560<br />

630<br />

-<br />

-<br />

2,0<br />

2,5<br />

2,9<br />

3,5<br />

4,2<br />

4,8<br />

5,4<br />

6,2<br />

6,9<br />

7,7<br />

8,6<br />

9,6<br />

10,7<br />

12,1<br />

13,6<br />

15,3<br />

17,2<br />

19,1<br />

21,4<br />

24,1<br />

-<br />

2,0<br />

2,4<br />

3,0<br />

3,6<br />

4,3<br />

5,3<br />

6,0<br />

6,7<br />

7,7<br />

8,6<br />

9,6<br />

10,8<br />

11,9<br />

13,4<br />

15,0<br />

16,9<br />

19,1<br />

21,5<br />

23,9<br />

26,7<br />

30,0<br />

2,0<br />

2,4<br />

3,0<br />

3,8<br />

4,5<br />

5,4<br />

6,6<br />

7,4<br />

8,3<br />

9,5<br />

10,7<br />

11,9<br />

13,4<br />

14,8<br />

16,6<br />

18,7<br />

21,1<br />

23,7<br />

26,7<br />

29,7<br />

33,2<br />

37,4<br />

2,4<br />

3,0<br />

3,7<br />

4,7<br />

5,6<br />

6,7<br />

8,1<br />

9,2<br />

10,3<br />

11,8<br />

13,3<br />

14,7<br />

16,6<br />

18,4<br />

20,6<br />

23,2<br />

26,1<br />

29,4<br />

33,1<br />

36,8<br />

41,2<br />

46,3<br />

3,6<br />

4,5<br />

5,6<br />

7,1<br />

8,4<br />

10,1<br />

12,3<br />

14,0<br />

15,7<br />

17,9<br />

20,1<br />

22,4<br />

25,2<br />

27,9<br />

31,3<br />

35,2<br />

39,7<br />

44,7<br />

50,3<br />

55,8<br />

-<br />

-<br />

4,4<br />

5,98<br />

6,9<br />

8,6<br />

10,3<br />

12,3<br />

15,1<br />

17,1<br />

19,2<br />

21,9<br />

24,6<br />

27,4<br />

30,8<br />

34,2<br />

38,3<br />

43,1<br />

48,5<br />

54,7<br />

61,5<br />

-<br />

-<br />

-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!