EMNÄ°YET HÄ°ZMETLERÄ° SINIFI BANDO VE ... - Polis Akademisi

pa.edu.tr

EMNÄ°YET HÄ°ZMETLERÄ° SINIFI BANDO VE ... - Polis Akademisi

Onay Makamı :Genel Müdür

Onay Tarihi :14.03.2012

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI

BANDO VE ARMONİ MUZİKALARI

BRANŞLI PERSONEL YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönerge; Polis Bando ve Armoni Muzikalarında görev yapacak

personelin seçimi, eğitimi, bando branşı kazandırılıp sertifikalandırılması ve branştan

çıkartılmasını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge; Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Bando ve Armoni

Muzikaları Şube Müdürlüğü ile illerdeki Polis Bandolarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge; 04/06/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı

Kanununun 4 üncü maddesine dayanılarak çıkarılan ve 25/08/2011 tarihli ve 28036 sayılı

Resmi Gazetede yayımlanan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Branşlı Personel Yönetmeliğinin 17

nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergenin uygulanmasında;

a) Bando branşı: Devlet büyüklerini karşılama ve uğurlama, Emniyet Teşkilatı

Mensupları ve emeklileri ile Mülki İdare Amirliği hizmetleri sınıfı mensupları ve

emeklilerinin cenaze törenlerine, Genel Müdürlükçe uygun görülen resmi kurum ve

kuruluşların düzenledikleri törenlere, Türkiye Radyo Televizyonu ve Polis Radyolarının yayın


programlarına, illerdeki kuruluş günleri ile fuar ve anma törenlerine, Resmi bayramlarda

yayınlanacak programlara göre verilecek konserlere katılmak, Emniyet Teşkilatı Personelinin

moral motivasyonunu en yüksek düzeyde tutmak ve polis-halk ilişkilerini geliştirmek üzere

mesleki özel günlerde, teşkilatın sosyal faaliyetlerinde birlik ve beraberlik duygu ve

düşüncelerini müzik sanatı, bilgisi ve becerisi ile anlatmak, yaşatmak ve öğretmek üzere

oluşturulan sanat branşını,

b) Bando Birim Amiri: Bando Şube Müdürü, İdari Büro Amiri, Flüt ve Kamışlı

Enstrümanlar Büro Amiri, Vurmalı ve Bakır Enstrümanlar Büro Amirinden birini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Bando Branş İşlemlerine Ait Usul ve Esaslar

Branş Komisyonu

MADDE 5- (1) Bando Branş Komisyonu; Polis Akademisi Başkanının başkanlığında,

bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı, personelden sorumlu Şube Müdürü, Bando ve Armoni

Muzikaları Şube Müdürü ve İdari Büro Amirinden olmak üzere 5 (beş) kişilik bir

komisyondan oluşur.

(2) Branş Komisyonunun başkan ve üyeleri; kendileri ve eşlerinin, üçüncü dereceye

kadar kan (üçüncü derece dahil) ve ikinci dereceye kadar kayın hısımlarının (ikinci derece

dahil) katıldıkları komisyonlarda oy kullanamazlar. Bu durumda olan üyelerin kullandıkları

oylar geçersizdir.

(3) Komisyon, Başkanın isteği üzerine üye salt çoğunluğuyla her zaman toplanabilir.

Kararlar oy çokluğuyla alınır. Branş Komisyonu Emniyet Hizmetleri Sınıfı Branşlı Personel

Yönetmeliğince ve bu Yönergece verilen görevleri yerine getirir.

Bando branşına ilk defa alınacak personelin seçimi

MADDE 6- (1) Bando branşına ilk defa alınacak olan personel; Bando Birim Amiri,

Bando Şefi veya Şef Yardımcısı ve üç grup öğretmeninden oluşan bir seçme komisyonu

tarafından, Polis Akademisine bağlı Bando ve Armoni Muzikaları Şube Müdürlüğünün ve

illerdeki Polis Bandosunun ihtiyaç duyduğu personel sayısı da göz önünde bulundurularak;

kadrolarda görev yapan polis memurları ile Polis Meslek Yüksek Okullarının 2. sınıfında


halen öğrenim gören ve bu Yönergenin 7 nci maddesinde belirtilen şartlara haiz adaylar

arasında yapılacak olan müzik testinde başarılı olanlar arasından seçilir.

Bando branşına ilk defa alınacak personelin seçiminde aranan nitelikler

MADDE 7- (1) Bando branşına ilk defa alınacak personelin seçiminde aranan

nitelikler aşağıda belirtilmiştir;

a) Müzik kabiliyetine sahip olmak,

b) İyi bir müzik kulağına sahip olmak,

c) İyi bir ritim duygusuna sahip olmak,

ç) Piyano ile verilecek olan ikili ve üçlü armoni seslerini duyup, ağzı ile aynı sesleri

Solfej olarak verebilmek,

d) Dudak yapısı aranılan dudak yapısına uygun olmak ( Si b Bas, Si b Bariton, Mi b

Bas, Trombon ve Bariton’a kalın ve memesiz dudak aranırken, Si b Trompet, Kornet, Büğülü,

Obua ve Korno için ise ince alt ve üst dudak düz memesiz olanları tercih edilir.),

e) Diş yapısı düzgün olup, ön dişlerinde eksik ve protez diş olmayıp, bel fıtığı, fıtık ve

enstrüman icra etmesine engel olacak herhangi bir rahatsızlığı bulunmamak,

f) 30 yaşından büyük olmamak, en az 166 cm boyunda ve fiziği düzgün olmak,

g) Son üç yıl içerisinde; kademe ilerlemesinin durdurulması veya ikiden fazla aylık

kesimi cezası almamış olmak,

ğ) Personelin kendisinin belirleyeceği daha önce çalıştığı veya halen çalışmakta olduğu

en az iki amirinin; liyakat, mesleki ehliyet, başarı ve işe uygunluk yönünden yazılı veya

elektronik ortamda olumlu görüşünü almış olmak,

h) Eğitim Dairesi Başkanlığınca yapılacak/yaptırılacak elektronik ortamdaki sınavda,

en az 60 (altmış) puan almış olmak,

ı) Başka bir branşı bulunmamak ve Emniyet Hizmetleri Sınıfı Branş Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinde

belirtilen diğer şartları taşıyanlar adaylığa kabul edilir.

Bando branş kursu ve sertifikalandırma

MADDE 8- (1) Bando branş kursu ve sertifikalandırma aşağıda belirtildiği gibi olur;

a) Seçilen aday personel, Bando Temel Eğitim Kursu açılıncaya kadar Bando Şube

Müdürlüğünde istihdam edilir, Türkiye genelinde branşsız personel sayısı en az 7 kişi

olduğunda Bando Temel Eğitim Kursu açılır.

b) Seçilen aday personel kurs öncesi iki ay süreyle deneme ve değerlendirmeye tabi

tutulur.


c) Seçilen aday personel, 4 aylık (16 hafta) Bando Temel Eğitim Kursuna tabi tutulur.

ç) Bu kurs Polis Akademisi Başkanlığı Bando ve Armoni Muzikaları Şube

Müdürlüğünce verilir.

d) İdarenin belirleyeceği, Enstrümanında başarılı nota ve müzik bilgisi iyi olan eğitici

ve öğreticiler (icracılar) öğretmenlik yapar.

e) Kursta Sol ve Fa anahtarlarından oluşan nota (bona) dersi, müzik teorisi dersi,

uygulamalı enstrüman dersi, uygulamalı toplu müzik ve toplu yürüyüş dersleri verilir.

f) 4 aylık (16 hafta) Bando Temel Eğitim Kursunun sonunda kursiyerler; müzik

teorisi, nota (bona) ve çaldığı enstrüman ile uygulamalı sınava tabi tutulurlar. Yapılan

sınavların her birinden 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almak

gerekmektedir.

g) Sınavda başarılı olan kursiyerlere Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Bando ve

Armoni Muzıkaları Şube Müdürlüğü tarafından Bando Temel Eğitim Kursu Sertifikası verilir.

ğ) Sınavda başarısız olan veya sağlık sebeplerinden dolayı kursa devam edemeyecek

olan kursiyerler ile idarece kabul edilebilecek bir mazereti nedeniyle kursa devam

edemeyenlere, bu fıkranın (b) bendine göre değerlendirmesi olumsuz olanlara Emniyet

Hizmetleri Sınıfı Branşlı Personel Yönetmeliğinin 7 nci maddesi hükümleri uygulanır.

Branşa aktarma

MADDE 9- (1) Branşa aktarılacak personelde aşağıdaki şartlar aranır;

a) Emniyet Hizmetleri Sınıfına ilk defa atanan personel fiili olarak bir hizmet yılını

doldurmadan önce branşa aktarılmaz.

b) Bando Temel Eğitim Kursunu başarı ile bitirerek sertifikalandırılan personel

arasından branş komisyonunca belirlenerek Personel Dairesi Başkanlığına bildirilenler Genel

Müdürün onayı ile branşa aktarılır.

Bando branşında görev yapan personelin görev ve sorumlulukları

MADDE 10- (1) Bando branşında görev yapan personelin görev ve sorumlulukları

şunlardır;

a) Bando İç Hizmet Talimatına uymak,

b) Bando branşında yer alan personel kalabalık bir müzik topluluğu ile

çalışacağından, müzisyen arkadaşları ile iyi iletişim kurmak,

c) Çok düzgün ve akıcı bir şekilde, Fa ve Sol anahtarlarında nota (bona) okumak,

ç) Enstrümanını en iyi şekilde icra etmek,


d) Müzik ile ilgili olarak günün değişen şartlarına açık olmak,

e) Günlük eğitim ve çalışma programına uygun bir şekilde çalışarak kendini geliştirip,

enstrümanındaki başarısını devam ettirmek,

f) Her an göreve çıkmaya hazır olmak,

g) Enstrümanının günlük ve haftalık olarak bakımını yapmak,

ğ) Görevlere, enstrümanı bakımlı ve kıyafeti temiz olarak katılmak,

h) Mevzuata uygun olarak amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,

ile sorumludur.

Branştan çıkarma ve ayrılma

MADDE 11- (1) Bando branşından çıkarmayı gerektiren durumlar şunlardır;

a) Bu Yönergenin 10 uncu maddesinde belirtilen hususlara uymamak ve enstrümanında

yetersiz olmak,

b) Amirleri, Bando Şefi, Şef Yardımcıları, grup ve kısım öğretmenleri ile diğer

müzisyen arkadaşları ile iyi geçinmeyerek sürekli problemler çıkarmak ve disiplinsiz

davranışlarda bulunmak,

c) Personelin çalıştığı hizmette verimli olamayacağı veya hizmeti olumsuz etkilediği

bilgi ve belgelerle anlaşılanlar,

ç) Birinci yazılı ikazı aldığı tarihten itibaren bir yıllık süre içerisinde ikinci kez yazılı

ikaz edilenler,

d) Personelin başarısının her yıl periyodik olarak ölçülmesi neticesinde başarısı düşük

olduğu tespit edilenler.

e) Toplu müzik çalışmalarına ve görevlere mazeretsiz olarak katılmamak,

f) Enstrümanını kullanılmaz hale getirmek,

g) Görev yapmasını ve ayakta durmasını engelleyecek bel fıtığı, ayaklarda rahatsızlık ve

bunun gibi fiziki rahatsızlığı bulunmak,

ğ) Nefesli enstrümanlar için nefes darlığı ve ciğerlerde rahatsızlığı bulunmak,

h) Müzik; göz ve kulağa dayalı olarak icra edildiğinden, görme ve işitme rahatsızlığı

bulunanlar,

(2) Kesintisiz olarak üç yıl boyunca branşı dışında görevlendirilenler, (Hizmet içi

eğitim, yurt içi ve yurt dışı eğitim, tedavi ve misyon koruma görevi nedenleriyle geçirilen

süreler bu kapsamda değerlendirilmez.)


(3) Birinci fıkrada belirtilen şartlara uymayan personel hakkında birim amirince branş

komisyonuna gerekçeli teklifte bulunulur. Hakkında branştan çıkarma talebinde bulunulan

personelin durumu komisyonca değerlendirilir.

(4) Branş Komisyonu kararıyla branştan çıkarılmaları uygun görülenler, Genel

Müdürün onayı ile branştan çıkarılır. Branştan çıkarılan personelin branştan çıkarılma

onayının bir sureti onay tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içerisinde Personel Dairesi

Başkanlığına gönderilir.

(5) İdarece kabul edilecek bir mazereti olup, kendi isteği ile bando branşından ayrılmayı

bir dilekçe ile isteyenler hakkında, bu maddenin 4 üncü fıkrası hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

İllerde kurulacak Polis Bandolarının personel ve kurs taleplerinin karşılanması

MADDE 12- (1) İllerdeki Polis Bandoları ile Polis Akademisi Başkanlığına bağlı

Bando ve Armoni Muzikaları Şube Müdürlüğüne personel ihtiyacı halinde; bandoda

görevlendirilecek personele bando branşı kazandırılması için Bando Temel Eğitim Kursu

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Bando ve Armoni Muzikaları Şube Müdürlüğünce verilir.

(2) İllerde Polis Bandosu kurulması veya mevcut bandoların personel ihtiyacı halinde,

kendi birimleri tarafından talep edilen personel ihtiyacı kadar bu Yönergenin 7 nci maddesine

uygun olarak seçilen aday personel, atamaları yapıldıktan sonra, atandıkları kadroda (bando)

veya Polis Akademisi Başkanlığının uygun göreceği yerde Bando ve Armoni Muzikaları Şube

Müdürlüğünce Bando Temel Eğitim Kursu verilir. Bando Temel Eğitim Kursunu başarı ile

bitirerek bando branşına aktarılan personel, polis bandosu bulunan kadroların ihtiyaç ve

talepleri halinde Personel Dairesi Başkanlığınca atamaları yapılır.

Yürürlükten kaldırılan yönerge

MADDE 13- (1) 16/01/2003 tarihli ve Emniyet Genel Müdürünün onayı ile yürürlüğe

giren “ Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Bando ve Armoni Muzikaları Branşlı Personel

Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.


GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönergenin onaylandığı tarihte, İstanbul İl Emniyet

Müdürlüğü bünyesinde daha önce kurulmuş olan polis bandosunda görevli branşı olmayan

personelin en az 4 yıldır bandoda görev yapıyor olması şartıyla bir defaya mahsus olmak

üzere Bando Branş Komisyonu Kararı ile yapılacak olan sınav sonucunda başarılı olanlar

Emniyet Genel Müdürünün onayı ile branşa aktırılır.

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Yönerge onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Yönerge hükümlerini Emniyet Genel Müdürü yürütür.

More magazines by this user
Similar magazines