05.09.2014 Views

IŞIK ve SANATIN TÜRK TASARIMIYLA KESİŞME NOKTASI

Ark Kültür Merkezinde, eserleri ile dünyaca tanınan Türk tasarımcılarının sanatla olan ilişkilerinin irdelendiği "Kesişme Noktası" sergisi ile ilgili Mahmut Nüvit'in kaleme aldığı bir yazı...

Ark Kültür Merkezinde, eserleri ile dünyaca tanınan Türk tasarımcılarının sanatla olan ilişkilerinin irdelendiği "Kesişme Noktası" sergisi ile ilgili Mahmut Nüvit'in kaleme aldığı bir yazı...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

2 4 G Ö R Ü N Ü M<br />

≥ Ifl›k sanat›n›n Türk tasar›m›yla 'Kesiflme Noktas›'<br />

Metin: Mahmut Nüvit<br />

Foto¤raflar: Tu¤çe fieno¤ul, Yeliz Dila<strong>ve</strong>r<br />

Ark Kültür Merkezinde, 5 Kas›m - 15Aral›k tarihleri aras›nda, eserleri ile<br />

dünyaca tan›nan Türk tasar›mc›lar›n›n sanatla olan iliflkilerinin<br />

irdelendi¤i "Kesiflme Noktas›" sergisi gerçekleflti. Serginin ilginç<br />

yanlar›ndan biri ayd›nlatma tasar›mc›s› Nergiz Arifo¤lu'nun sergi<br />

içerisindeki rolü oldu. Arifo¤lu, ürünler ile birleflen ›fl›k enstalasyonu ile<br />

hem objelerin biçimleri <strong>ve</strong> gölgeleri ile yeniden keflfedilmesini sa¤larken<br />

hem de yarat›c› düflünceye bambaflka bir kap› aralamakta.<br />

Sergi enstalasyonunda absürd tiyatronun üst bafll›klar›n› kullanarak kendi<br />

kontekstinden ç›kar›lan ürünlere yabanc›laflt›rma yoluyla yeni <strong>ve</strong> taze bir bak›fl<br />

sa¤lamay› hedefleyen serginin küratörü içmimar Mahmut Nüvit Doksatl›;<br />

serginin ayd›nlatma eleman› tasar›m› <strong>ve</strong> ayd›nlatma tasar›m› ile ilgili düflüncelerini<br />

PLD Türkiye'ye anlatt›.<br />

mavi, ›fl›kla y›kanm›fl Tu¤çe<br />

fieno¤ul'un artistik foto¤raflar› ›fl›¤›n<br />

nelere kadir oldu¤unun da bir<br />

göstergesi <strong>ve</strong> belgesi.<br />

Sergi kurgulan›rken <strong>ve</strong> ›fl›k tasar›m›<br />

mevhumlar› henüz ortada yokken Era<br />

Ayd›nlatmadan Erkan fiahin'in ›srarl›<br />

çabalar› ile aç›l›fl gününden itibaren <strong>ve</strong><br />

aç›l›fl sonras› günlerde fas›lalarla<br />

yap›lan denemeler <strong>ve</strong> karfl›l›kl›<br />

tart›flmalar sonucu s›cak renkler <strong>ve</strong> sar›<br />

turuncu <strong>ve</strong> nüanslar›ndan yararlan›lan<br />

ilk düzenlemeler yap›ld›. K›sacas› istim<br />

arkadan geldi. Çal›flmada bafllang›ç<br />

olarak s›cak renkleri tercih etmemin<br />

çok net bir aç›klamas› yok. Sergi<br />

kurgusuna bafllad›¤›m Ekim<br />

günlerinde Aziz Sar›yer'in ziyaretime<br />

gelerek yapmak istediklerimi<br />

dinledikten sonra 'içinden geldi¤i gibi<br />

davran' diyerek <strong>ve</strong>rdi¤i cesaretin de<br />

W‹RED K‹NG ayd›nlatma eleman›n›n<br />

›fl›¤›na bile bir miktar sar› renkle<br />

müdahale edilerek salondaki<br />

kompozisyonun renkleri birbirine<br />

yaklaflt›rarak bütünlük sa¤land›. Bahçe<br />

penceresinden bak›ld›¤›nda bu<br />

pencereyi bir tablonun çerçe<strong>ve</strong>si<br />

olarak kabul edersek en arkada baflka<br />

bir oda leylak rengiyle bu sar›<br />

kompozisyonun tamamlay›c› kontrast›<br />

olarak görev yapt›. Bu foto¤rafta<br />

Adnan Serbest'in 5 numara'l›<br />

sandalyesinin <strong>ve</strong> Aziz Sar›yer'in thin<br />

koltu¤unun nas›l hacim kazand›¤›n› <strong>ve</strong><br />

gölgeleriyle de estetik çizgilerinin yeni<br />

bir bak›flla yeni bir keflfi bekledi¤ini<br />

görebiliyorduk art›k.<br />

Ayn› odada yerde, Dilek Aksu tasar›m›<br />

kumafllar›n boya kazan›ndan ç›km›fl<br />

haliyle mor renklerinin yine türevi bir<br />

renkle y›kanarak ›fl›ldamaya, vitrin<br />

Tasar›m Türk 'Kesiflme Noktas›'n›<br />

kurgularken çok genifl yelpazede bir<br />

çal›flma yaparak tasar›m kavram›<br />

çerçe<strong>ve</strong>si içinde alg›lanabilecek her<br />

fleyi bu sergiye koyabilmeye <strong>ve</strong><br />

mümkün oldu¤unca kimsenin d›flar›da<br />

kalmamas›na gayret ettim. Ifl›k tasar›m›<br />

benim kendi ifllerimde de çok dikkat<br />

etti¤im ana tasar›m kavramlar›ndan<br />

biridir. Bu sebeple ifllerimin de kontrol<br />

edebildi¤im gece ›fl›¤›nda<br />

görülebilmesini arzu ederim. Bugünkü<br />

olanaklarla geçmifle nazaran daha<br />

farkl› çal›flmalar yapabilmek mümkün.<br />

Bir mekan için ayn› anda 10 seçenekle<br />

dramatik ortamlar yaratabilmek,<br />

günün de¤iflik saatlerinde <strong>ve</strong> de¤iflik<br />

aktiviteler için muhtelif sahneleme<br />

olanaklar› var art›k. 'Kesiflme<br />

Noktas›'ndaki '›fl›k tasar›m›' tamamen<br />

bu kavramlar›n d›fl›nda sergilemenin<br />

bir parças› olarak yarat›ld›. Ifl›k<br />

tasar›mc›lar› Nergiz Arifo¤lu <strong>ve</strong> Yeliz<br />

Dila<strong>ve</strong>r de t›pk› di¤er sanatç›lar gibi<br />

kendi ifllerini yapt›lar. Belki de biraz<br />

daha fazlas›n›. Çünkü farkl› ifllerin bir<br />

arada davrand›¤› espas›n tümünden<br />

<strong>ve</strong> aralar›ndaki iliflkilerden de<br />

sorumluydular <strong>ve</strong> neredeyse serginin<br />

tümüne dokunarak büyük bir<br />

sorumluluk yüklendiler.<br />

Sergi aç›l›fl gecesi bina cephesini<br />

pembe ›fl›kla boyayarak ya¤murlu <strong>ve</strong><br />

depresif bir sonbahar gecesini<br />

d›flar›dan alg›lanabilecek bir parti<br />

sevincine çevirdiler. Bahçe kat›ndaki<br />

etkisi olabilir. Bahçe kat›ndaki ilio <strong>ve</strong><br />

pinoccio tasar›m›n ürünleri turuncu bir<br />

renkle y›kand› <strong>ve</strong> bilhassa Luca Proto<br />

nun pleksi koltu¤unun kesitteki<br />

yans›malar›yla çizgileri daha da<br />

vurgulanm›fl oldu. Bahçe kat› ana<br />

salonunda tümüyle beyaz renk<br />

hakimiyetiyle Atilla Kuzu, taklamakan,<br />

Alp Nuho¤lu, raund, Serhan Gürkan<br />

madam bovary ortak kompozisyonu<br />

sar› bir ›fl›kla 'obje olmadan obje'<br />

kavram›n› vurgularcas›na gölgeleriyle<br />

birleflerek baflka biçimlere dönüfltüler.<br />

Gerçe¤in yerinden oynat›lmas› bütün<br />

kompozisyonlarda <strong>ve</strong><br />

iliflkilendirmelerde ana prensiplerden<br />

biriydi. Ayn› yerde bulunan otoban<br />

haline getirilen çam nifllerinde Ela<br />

Cindoruk <strong>ve</strong> Nazan Pak'›n tasar›mlar›<br />

baflka bir atmosfere kavufltu. Tüm bu<br />

alakal› alakas›z nesnelerin bir arada<br />

kullan›lmas›yla sanatl› bir<br />

uyumsuzluktan estetik bir uzakl›k<br />

sa¤lanarak yeni bir bak›fl yaratabildik<br />

mi? Bu tabi ba¤›ms›z elefltirmen <strong>ve</strong><br />

izleyicinin takdiri.<br />

Sergiye yap›lan özel ›fl›k tasar›m›n›n<br />

d›fl›nda ayd›nlatma eleman› tasarlayan<br />

tasar›mc›lar›n›n da sergiye büyük<br />

katk›lar› oldu. Bu leylak rengi ile<br />

y›kanm›fl oda ile salondaki sar› renkli<br />

kompozisyonu salonda ortadan ikiye<br />

bölen k›rm›z› renk egemenli¤i<br />

kendili¤inden zaten Dr Light


2 6 G Ö R Ü N Ü M<br />

taraf›ndan kurgulanm›flt›. Bodruma<br />

inen merdi<strong>ve</strong>n alt›ndan Buse<br />

Bayraktaro¤lu'nun tasarlad›¤› ROLLER<br />

armatürlerden yay›lan k›rm›z› ›fl›k,<br />

Autoban k›rm›z› pumpkin sehpas›n›<br />

yalayarak pinocchio design red<br />

dancing hal›s›na kadar ulafl›yor. Sa¤a<br />

döndü¤ünüzde ise küçücük <strong>ve</strong><br />

karanl›k mekanda bu mekan›n<br />

karanl›¤›n› koyulaflt›ran Can Yalman'›n<br />

geleneksel forma sahip siyah orientile<br />

gölgelerini büyütüyor.<br />

K›rm›z›dan sonra mor rengine geçifl<br />

hem Bizans'a bir vurgu, bir yandan da<br />

k›rm›z› fes kumafl›ndan yap›lm›fl<br />

paltolara mor astar koyan Osmanl›ya.<br />

Ayd›nlatmadaki geceyle gündüz fark›,<br />

sergiye akflama do¤ru gelenler<br />

taraf›ndan daha iyi izlenebildi. T›pk›<br />

izlenimcilerin metoduyla sergi<br />

›fl›klar›n›n yavafl yavafl de¤iflimine gün<br />

›fl›¤›n›n yavafl yavafl çekilmesiyle, ›fl›k<br />

tasar›m›n›n gece karanl›¤›ndaki<br />

egemenli¤ine flahit oldular.<br />

Orta kata ç›karken merdi<strong>ve</strong>nlere<br />

yay›lm›fl bolca kablolar asl›nda bir çeflit<br />

yol gösterici olarak rol oynuyor. Bu<br />

merdi<strong>ve</strong>ni Lunapark firmas›n›n<br />

FAÇADE adl› s›ra d›fl› ürünü<br />

seramiklerinin arkas›ndan yay›lan iyice<br />

mor ›fl›k Erdem Akan'›n siyah Istanbul<br />

alfabesi <strong>ve</strong> tavandan sarkan Alev<br />

Sa¤lam siyah yast›¤›n› (karatafl) yal›yor<br />

<strong>ve</strong> ayn› zamanda dimmerle k›s›lm›fl<br />

‹smail Öklügil ürünü ayd›nlatma<br />

eleman› LAMBAMPUL'ün ›fl›¤›<br />

konumu itibariyle Istanbul alfabesinin<br />

ayd›nlat›yor. Façade ayd›nlatmadan<br />

daha ziyade dekoratif s›ra d›fl›<br />

özelliklerine de sahip.<br />

Orta kat befl ayr› ayd›nlatma ürünü<br />

tasar›mc›s›na sahip. Bu kata ›fl›k<br />

tasar›m›yla girilmedi <strong>ve</strong> sadece ürün<br />

tasar›mlar› sergilendi. Giriflte<br />

Pharestudio mamulü ayd›nlatma<br />

FLAKE betopan bir stantta duvara<br />

dayanm›fl bir flekilde sergilendi. Bu<br />

stand›n üzerinde kendili¤inden <strong>ve</strong><br />

çokça üreyen tek eleman tüm girifl<br />

koridorunu ›fl›kla y›kayarak sergi<br />

giriflini çekici k›l›yordu. Ortak<br />

karakterli lambalar›yla otoban›n<br />

SP‹DER tasar›m› bu kompozisyonda<br />

flake'e efllik ediyordu. Salonda Bun<br />

design'›n MAGAZ‹NL‹<br />

AYDINLATMA's› Nursema Öztürk'ün<br />

loni taburesiyle öyle bir kenetlendi ki<br />

sergi sonunda Nursema Öztürk bu<br />

ayd›nlatman›n kendi tasar›m› olan<br />

tabure ile birlikte tasarlanm›fl oldu¤una<br />

inanmaya bafllad› <strong>ve</strong> ayd›nlatma Bun<br />

design yerine Nursema Öztürk'ün<br />

stüdyosuna dönüfl yapt›. Bu iki<br />

üründeki retro turuncu rengin ayn›<br />

salondaki Ahmet Kaleli'nin tiki<br />

koltu¤unda, Aykut Erol'un lit<br />

koltu¤unda <strong>ve</strong> Ece, O¤uz Yal›m›n<br />

4you koltu¤unda tekrarlanmas›<br />

tasar›mda güncel e¤ilimlerin ortak bir<br />

özelli¤i olarak da belirginleflmiflti. Bu<br />

turuncu salonu hafifçe ayd›nlatan,<br />

tavanla yer aras›nda hareket<br />

ediyormuflças›na duran UP AND<br />

DOWN isimli ayd›nlatma, pinocchio<br />

tasar›m› bir ürün. Heykelsi formu ile<br />

modern sonras› sanattan çekilen<br />

objelerin yerini almaya aday bu<br />

prototip ürün salona yayd›¤› ›fl›kla,<br />

yap›mc›s›n› ar›yor. Çok say›da<br />

üretilmemifl olmamas› sebebiyle<br />

sergideki di¤er sanayi ürünlerinden de<br />

ayr›fl›yor.<br />

K›fl bahçesi tümden Çelik Dizayn<br />

taraf›ndan üretilmifl, Asl› K›yak ‹ngin'in<br />

tasarlad›¤› pop-art bir ürün olan DÖN-<br />

DUR ayd›nlatma armatürlerinin<br />

etkisiyle maviye boyanm›fl. Bu ürün<br />

yine kullan›c›ya yarat›c› olanaklar<br />

sa¤layan tasar›m özelli¤iyle Buse<br />

Bayraktaro¤lu'nun ürünleriyle ortak bir<br />

tav›rda. Yunan tap›naklar›ndaki mavi<br />

renge efllik eden k›rm›z›, tavanda<br />

Faruk Malhan tasar›m› k›rm›z› hal›da<br />

(bilaller) özetlenmifl. Bu tuhaf<br />

kombinasyonun di¤er elemanlar›<br />

Yasemin Köse' nin çelik çöp tenekesi,<br />

R›fat Özbek yast›klar› <strong>ve</strong> Defne Koz<br />

iznik seramikleri. Kompozisyonu<br />

tamamlayan HAMAM LAMP yine seri<br />

üretim için yap›mc›s›n› bekleyen bir<br />

prototip pinocciho tasar›m›.<br />

Orta kattan yukar› ç›karken<br />

pharestudio'nun GALATA ürünü,<br />

merdi<strong>ve</strong>n bofllu¤undan sarkan<br />

saçaklar›yla bizi yukar›ya çekerken bir<br />

yandan da yukar›daki bir parçalanm›fl<br />

gerçekli¤in ipuçlar›n› <strong>ve</strong>riyor.<br />

Yukar›daki odalardan biri cam odas›<br />

olarak an›l›yor. Duvarda bizi karfl›layan


2 8 G Ö R Ü N Ü M<br />

R›fat Özbek yast›klar›n› saymazsak<br />

yere serili, bir arada anonimmifl gibi<br />

duran, Defne Koz'un Gaia&Gino için<br />

tasarlad›¤› liquids serisi cam<br />

mamulleri, Faruk Malhan'›n<br />

Koleksiyon için tasarlad›¤› ‹stanbul <strong>ve</strong><br />

aheste serisi camlar›, Nil Deniz'in<br />

happycell, Erdem Akan'›n<br />

eastmeetswest, Hasan Demir Obuz'un<br />

forest <strong>ve</strong> sade bardak serileri, Oya<br />

Akman white, bembeyaz <strong>ve</strong> mesenger<br />

cam serileri ile bu karmafl›k <strong>ve</strong> çokça<br />

çeflit içeren karma cam tasar›m<br />

ürünleri aras›na yerlefltirilmifl Barbarlar<br />

tasar›m ekibindeki 17 tasar›mc›n›n<br />

polyamit prototipleri; tümü birden<br />

siyah zemin üzerine gösteriflsiz<br />

polyamit beyazl›¤› <strong>ve</strong>ya geçirgen cam<br />

fleffafl›¤› ile, üzerine vuran mavi yeflil<br />

komflu renk ›fl›k kombinasyonuyla,<br />

t›pk› bo¤az›n mavi sular›yla birleflen<br />

yeflil tepelerin oluflturdu¤u uyumu,<br />

cam›n fleffaf <strong>ve</strong> p›r›lt›l› mükemmel<br />

yüzeylerindeki ›fl›lt›lar›ndan süzerek<br />

gerideki duvar yüzeyine yans›tt›.<br />

Nergiz Arifo¤lu, bu kompozisyonu<br />

müstesna bir silüete sahip ‹stanbul'a<br />

at›fta bulunarak renklendirdi. Ondan<br />

önce bu tuhaf yerlefltirmeyi aya¤a<br />

kald›racak bir formül için Hasan Demir<br />

Obuz ile bu odan›n zeminindeki kara<br />

tafllar gibi kara kara düflünüyorduk.<br />

Ark Kültür Merkezi'nin muhtelif<br />

karakterdeki düzenlemelere olanak<br />

tan›yan yap›s› sayesinde, di¤er bir oda<br />

Buse Bayraktaro¤lu'nun kullan›c›ya<br />

ayr›ca yarat›c› imkanlar tan›yan<br />

tasar›m› BACLA serisi ile, Y›lmaz<br />

Zenger'in inci rengi mobilyalar›n›n<br />

enstalasyonuna ayr›ld›. Ayd›nlatma<br />

ürünüyle hemen hemen ayn› renkte<br />

fakat daha parlak olan ak›flkan forma<br />

sahip olan Zenger mobilyalar›<br />

yüzeyindeki mükemmel yans›malar›yla<br />

Bacla serisinden yay›lan baflka bir mavi<br />

yeflil komflu renklerinin hakimiyetiyle<br />

komflu odaya bir referans ayn›<br />

zamanda hemen bu odan›n bakt›¤›<br />

koridordaki baflka yeflil Zenger<br />

mobilya kombinasyonuna referans<br />

oluflturuyordu. Takdir edersiniz ki bu<br />

odan›n ›fl›k enstelasyonu kendindendi.<br />

Ana salon ise Autoban'n kafes<br />

koltu¤unu hakikaten kafese çeviren <strong>ve</strong><br />

özelliklerini büyüterek sunan bir<br />

ayd›nlatma tasar›m›na sahip. Bu<br />

koltuktan yay›lan s›cak ›fl›k<br />

kombinasyonuyla içinde egzotik bir<br />

kufl varm›flças›na kafesi<br />

anlamland›r›yor. Asl›nda bu koltu¤un<br />

içinde kufl de¤il Nagehan K›l›çaslan'›n<br />

camdan ney'leri tüm gizemli<br />

durufllar›yla ›fl›ldayarak keflfedilmeyi<br />

bekliyordu. Odan›n ortas›nda Aziz<br />

Sar›yer tasar›m› krom bar iskemleleri<br />

perch, Tanju Özelgin krom iskemlesi<br />

tavandan sarkan Hisar mamulü, ‹nci<br />

Mutlu <strong>ve</strong> Can Yalman tasar›m› çatal<br />

kafl›klar metalik bir kompozisyon<br />

bütünlü¤ü sa¤larken odaya yay›lan<br />

s›cak ›fl›¤› k›ristalize p›r›lt›larla<br />

yans›t›yorlard›. Kompozisyondaki<br />

beyaz mobilyalar (Adnan Serbest 7 <strong>ve</strong><br />

Autoban kafes koltuk) ise renkleri<br />

yans›tmak için el<strong>ve</strong>riflli bir<br />

konumdalar. Burada da cam odada<br />

oldu¤u gibi beyaz <strong>ve</strong> nötür<br />

elemanlar›n üzerine renkli ›fl›k<br />

tutulurken, salonun di¤er köflesindeki<br />

renkli elemanlara beyaz ›fl›k tutuldu.<br />

Serhan Gürkan'›n beautiful unit,<br />

turuncu, sar›, fuflya pleksilerine tutulan<br />

beyaz gölge oyunu, gerçek (objenin<br />

kendisi) ile yan›lsama renkli gölgesini<br />

iç içe geçiren bir yorumdu. Bu


3 0 G Ö R Ü N Ü M<br />

kompozisyonun di¤er ö¤eleri k›rm›z›<br />

gull koltuk (Aziz Sar›yer) <strong>ve</strong> yeflil key<br />

kotuk (Bülend Özden) Monenin<br />

Saman Y›¤›nlar› tablosu ilk defa<br />

Rusya'da sergilendi¤inde onu sadece<br />

bir renk <strong>ve</strong> ›fl›k kompozisyonu olarak<br />

alg›layarak soyut resme geçen<br />

Kandinskiy'e adand›. Gerçe¤e sadece<br />

›fl›k tutulmad›, prizma tutularak<br />

görülenin ötesinde baflka parçalar› da<br />

görülür hale geldi.<br />

Duygusal iletiflimi ortadan kald›rarak<br />

gerçe¤i izleyicinin daha önceden<br />

tan›mad›¤› biçimler içinde sunmaya<br />

çal›flt›¤›m›z 'Kesiflme Noktas›' zaman<br />

içinde bafltan öngörülmeyen öncü bir<br />

çal›flmaya <strong>ve</strong> ilgiye sahne oldu. Obje<br />

tasar›m›n›n bafll› bafl›na bir uzmanl›k <strong>ve</strong><br />

deneyim konusu oldu¤u tart›flmas›z,<br />

ancak bu sergi ile ayd›nlatma<br />

tasar›m›nda ›fl›¤›n; t›pk› bir sihirli bir<br />

çubuk gibi dokundu¤u her yere bir<br />

yorum katma gücüne sahip, özel bir<br />

uzmanl›k alan› <strong>ve</strong> meslek oldu¤u<br />

örnekler ile görüldü. Ümid ederim<br />

sonuçlar› di¤er tasar›mc› arkadafllar<br />

için de yol aç›c› bir örnek olmufltur.<br />

Çünkü ayd›nlatma tasar›m› yeni<br />

olanaklar›yla çok bakir bir konu. Ifl›kla<br />

kesiflme noktalar›m›z› art›rmay›<br />

dilerim.<br />

Mahmut Nüvit,<br />

Cihangir,<br />

22 Aral›k 2009<br />

Ayd›nlatma Ürünü Tasar›mc›lar›:<br />

Asl› K›yak ‹ngin (döndur), Bertan Berk<br />

(facate), Buse Bayraktaro¤lu (roller, bacla),<br />

‹smail Öklügil (lambampul), Julide Arslan,<br />

Luca Proto, Meltem Eti Proto, Murat<br />

Tamgüç (galata), Sefer Ça¤lar/Seyhan<br />

Özdemir (wired king, spider)<br />

Ayd›nlatma Ürünleriyle Kat›lan Kurumlar:<br />

AUTOBAN, BUN DES‹GN, DR.L‹GHT,<br />

ÇEL‹K DES‹GN, LUNAPARK, PHARE<br />

STUD‹O, P‹NOCCOCH‹O,<br />

STUDIOPUNTO<br />

Ayd›nlatma koordinasyonu:<br />

ERA AYDINLATMA, Erkan fiahin<br />

Ayd›nlatma tasar›m›:<br />

Nergiz Arifo¤lu, Yeliz Dila<strong>ve</strong>r;<br />

Nergiz Arifo¤lu Light Style<br />

Teflekkürlerimizle:<br />

Era Ayd›nlatma, Lumina, Elekon, Er<br />

Elektronik <strong>ve</strong> Acrolight<br />

Tasar›m Türk Ortaklar›:<br />

Berna Bay›nd›r (Sergi Koordinatörü),<br />

Gülfem Köseo¤lu (Ark Kültür Merkezi<br />

Mimar›), ‹lkutay Ertuz (web master),<br />

Mahmut Nüvit (Küratör), Nazl› Eda Noyan<br />

(Grafik), Sanem Bay (Halkla ‹liflkiler)<br />

(Rezzan Has Müzesi özel izniyle), Sayat<br />

Tulumci (Proje asistan›), Semiha Görgülü<br />

(Hukuk Dan›flman›) Yamaner&Yamaner

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!