stesmg ulusal standartlar.cdr - Türk Tabipleri Birliği

ttb.org.tr

stesmg ulusal standartlar.cdr - Türk Tabipleri Birliği

TTB-UDEK VE TTB STE/SMG AKREDİTASYON KREDİLENDİRME KURULU

SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ/SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM

ULUSAL STANDARTLARI


TTB-UDEK ve

TTB STE/SMG Akreditasyon Kredilendirme Kurulu

Sürekli Tıp Eğitimi/Sürekli Mesleki Gelişim

ULUSAL STANDARTLARI

Yayına hazırlayanlar

Dr. İskender Sayek

Dr. Hilal Batı

Dr. Dilek Aslan

Dr. Orhan Odabaşı


TTB-UDEK ve

TTB STE/SMG

Akreditasyon Kredilendirme Kurulu

Sürekli Tıp Eğitimi/Sürekli Mesleki Gelişim

ULUSAL STANDARTLARI

Birinci Baskı, Haziran 2012, Ankara

Türk Tabipleri Birliği Yayınları

Türk Tabipleri Birliği

Merkez Konseyi

GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok.

No:2 Kat:4, 06570 Maltepe / ANKARA

Tel: (0 312) 231 31 79

Faks: (0 312) 231 19 52-53

e-posta: ttb@ttb.org.tr

http://www.ttb.org.tr


SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ/SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM ULUSAL STANDARTLARI

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER .................................................................................... 3

ÖNSÖZ .............................................................................................. 7

SUNUŞ .............................................................................................. 9

1. AMAÇ, HEDEF VE ÇIKTILAR ..................................................... 10

2. ÖĞRENME YÖNTEMLERİ .......................................................... 14

3. PLANLAMA VE BELGELENDİRME ............................................ 19

4. BİREY OLARAK HEKİM .............................................................. 21

5. STE/SMG ETKİNLİK SAĞLAYICILARI ........................................ 24

6. EĞİTİMİN YAPILANMASI VE KAYNAKLAR ................................ 27

7. DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ VE YETERLİKLER ................ 30

8. YÖNETİM .................................................................................... 33

9. SÜREKLİ YENİLENME VE İYİLEŞTİRME .................................... 35

KATKI SUNAN KURUM / DERNEK VE TEMSİLCİLERİ ................... 36

3


SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ/SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM ULUSAL STANDARTLARI

AÇIKLAMALAR

Tanımlar

Temel Standart (TS)- Mutlaka karşılanması gereken standart.

Gelişim Standardı (GS)- Eğitim programının niteliğini geliştirmeye

yönelik, karşılanması durumunda yüksek nitelik göstergesi

olan standart.

Açıklama: İlgili standardın ne anlama geldiğine ilişkin genel

açıklamalar.

NOT: Tüm temel ve gelişim standartları ilgili ana ve alt başlık

numaralarına göre numaralandırılmıştır.

4


SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ/SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM ULUSAL STANDARTLARI

TTB-UDEK Yürütme Kurulu

Dr. İskender Sayek

Dr. Figen Özgür

Dr. Dilek Aslan

Dr. Ersin Yarış

Dr. Mehmet Demirhan

Dr. Umut Akyol

Dr. Tunçalp Demir

Dr. Muzaffer Başak

Dr. Hakan Seçkin

TTB STE/SMG Akreditasyon Kredilendirme Kurulu

Dr. İskender Sayek

Dr. Orhan Odabaşı

Dr. Nural Kiper

Dr. Ayşegül Tokatlı

Dr. Ferda Özyurda

Dr. Muharrem Yazıcı

Dr. Umut Akyol

Dr. Mahir Özmen

Dr. Emel Gönen

5


SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ/SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM ULUSAL STANDARTLARI

ÖNSÖZ

Bir toplumda sağlık düzeyi nitelikli tıp eğitimi ile ilişkilidir. Türkiye tıp

eğitimi ortamında son 20-25 yıl içinde önemli gelişmeler yaşanmıştır.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) de bu gelişmelerin önemli bir bileşeni olmuştur.

Üyelerinin yaşam boyu eğitimlerini sağlaması yönünde çalışmalar

yapmıştır. Avrupa’da birçok ülkeden önce TTB bünyesinde

Sürekli Tıp Eğitimi/Sürekli Mesleki Gelişim (STE/SMG) kredilendirme

çalışmaları 1994 yılında başlamıştır. Kredilendirme bugün derneklerin

yürüttüğü yeterlik belgelendirmesi süreçlerinde yeniden belgelendirme

ile anlam kazanmıştır. Bugüne dek STE/SMG etkinliklerine en çok katkı

sunan uzmanlık derneklerimiz ve meslek örgütümüz bu etkinliklerin

niteliğini arttırmaya yönelik önemli çalışmalar yapmıştır. TTB-Uzmanlık

Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) ve TTB STE/SMG Akreditasyon

Kredilendirme Kurulu Ulusal STE/SMG Standartlarını 2011-

2012 döneminde TTB-UDEK üyesi derneklerin katkısıyla iki çalıştay

yaparak belirlemiştir. Bu çalışmayla Türkiye’de tıp eğitiminde mezuniyet

öncesi, uzmanlık eğitimi ve sürekli tıp eğitimi olmak üzere her üç

dönemin de ulusal standartları tanımlanmıştır.

Standartların oluşturulmasına katkı sunan TTB STE/SMG Akreditasyon

Kredilendirme Kurulu ve TTB-UDEK Başkanı Sayın Prof. Dr. İskender

Sayek şahsında STE/SMG Akreditasyon Kredilendirme Kurulu ile TTB-

UDEK Yürütme Kurulu üyelerine, TTB-UDEK üyesi derneklerin temsilcilerine

TTB Merkez Konseyi adına teşekkür ederim.

Yararlı olması dileğiyle,

Dr. Eriş Bilaloğlu

Türk Tabipleri Birliği

Merkez Konseyi Başkanı

7


SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ/SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM ULUSAL STANDARTLARI

SUNUŞ

Tıp eğitimi yaşam boyu süren bir eğitimdir. Sürekli eğitim ya da bugün

gelinen noktada sürekli mesleki gelişim nitelikli sağlık hizmet sunumu

açısından önemlidir. Sürekli tıp eğitimi/sürekli mesleki gelişimin temel

amacı hekimin bilgi, beceri ve tutum açısından güncel olmasını sağlamak

ve hastasına en iyi sağlık hizmetini sunmaktır. Kuşkusuz bu amaçla

yapılan eğitim etkinliklerinin niteliği ön planda düşünülmelidir. TTB-

UDEK ve TTB STE/SMG Akreditasyon Kredilendirme Kurulu ortak

çalışmasında bu etkinliklerin niteliğini belirleyecek standartları TTB-

UDEK üyesi derneklerin temsilcileri ile bir çalıştayda tanımlamıştır.

Dünya Tıp Eğitim Federasyonu Global Standartları’na uygun olarak

hazırlanan bu standartlar STE/SMG etkinliği yapan kurum ve kuruluşlara

yol gösterecektir. Tıp eğitiminde niteliğin artması da sağlıklı bir

toplum hedefine katkı sunacaktır.

Standartların hazırlanmasına katkı sunan TTB-UDEK üyesi dernek

temsilcilerine, TTB-STE/SMG Akreditasyon Kredilendirme Kurulu üyelerine

ve desteklerini esirgemeyen TTB Merkez Konseyi Başkanı Sayın

Dr. Eriş Bilaloğlu şahsında TTB Merkez Konsey üyelerine teşekkür

ederiz.

Ülkemizde daha nitelikli bir sağlık hizmeti için el ele ...

Dr. İskender Sayek

TTB-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Başkanı

STE/SMG Akreditasyon Kredilendirme Kurulu Başkanı

9


SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ/SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM ULUSAL STANDARTLARI

1. AMAÇ, HEDEF VE ÇIKTILAR

1.1. Amaç, Hedef ve Çıktıların Belirlenmesi

TS.1.1.1. Meslek örgütleri, STE/SMG etkinliği yapacak kurumlar ve

paydaşlarla birlikte belirlenen ulusal gereksinimler doğrultusunda

STE/SMG amaç ve hedeflerini ve bunlar doğrultusundaki çıktılarını

mutlaka tanımlamalıdır.

TS.1.1.2. STE/SMG etkinliklerinin amaç, hedef ve çıktılarının belirlenmesi

mutlaka paydaşlarla birlikte yapılmalı ve açıklanmalıdır.

Açıklama:

Meslek örgütleri, Türk Tabipleri Birliği ve uzmanlık, pratisyen hekim

dernekleri, hekimlerin tıbbi bilgi ve becerilerini güncel tutabilmeleri ve

tutum geliştirebilmeleri için gerekli STE/SMG’nin amaç ve hedeflerini

bunların sonucunda beklenen çıktıları sağlanan girdilerle belirlenen

ulusal gereksinimler doğrultusunda tanımlamalıdır.

STE/SMG’nin amaç ve hedefleri ile bunların sonucunda beklenen

çıktılar, meslek örgütleri, Türk Tabipleri Birliği, pratisyen hekim ve

uzmanlık dernekleri, bilimsel dernekler, tıp fakülteleri gibi mesleki

yapılar aracılığıyla, hekimlerin tıbbi bilgi ve becerilerini güncel tutabilmeleri

ve tutum geliştirebilmeleri için sağlanan girdilerle belirlenen

ulusal gereksinimler doğrultusunda tanımlanmalıdır.

Amaç, hedef ve çıktılar tanımlanırken paydaş olarak uzman veya pratisyen

hekimler, meslek örgütleri, bilimsel dernekler, tıp fakülteleri,

ulusal otorite, hastaneler ve STE/SMG sağlayıcıları/sunucularının katılımı

sağlanmalı, görüşleri alınmalıdır. Amaç, hedef ve beklenen çıktılar

açıklanmalı, paylaşılmalı ve duyurulmalıdır.

TS.1.1.3. Tanımlanan amaç ve hedefler, mesleki becerilerini geliştirmek

ve güncel kılmak konusunda hekimleri mutlaka teşvik etmeli ve

desteklemelidir.

Açıklama:

Amaç ve hedefler, hekimi klinik pratiği sürekli geliştirmek ve güncellemek

için yeni bilimsel bilgilerin edinilmesi ve kullanımı yanında mesle-

10


SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ/SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM ULUSAL STANDARTLARI

ki sorumluluklara uygun hasta bakımı için gerekli tutum ve davranışları

geliştirmek üzere sürekli çaba sarf etmeye yönlendirmelidir.

TS.1.1.4. Temel paydaşlar etkili bir STE/SMG için gerekli koşulların

geliştirilmesini mutlaka temel bir zorunluluk saymalıdır.

Açıklama:

Tüm STE/SMG eğitim etkinliklerini yapacak eğitim kurumlarının özellikleri,

sahip olmaları gereken koşullar ile STE/SMG eğitimlerini yürütecek

eğitici standartları belirlenmeli ve geliştirilmelidir. STE/SMG

eğitim ortamı ve eğitim yöntemleri yetişkin eğitim ilkelerine dayanılarak

belirlenmelidir.

TS.1.1.5. SMG hekimlerin bireysel ve mesleki gelişimlerini iyileştirmeye

mutlaka hizmet etmelidir.

Açıklama:

SMG hekimlerin mesleki gelişimini destekleyen ve hastalarla ilgili sonuçların

iyileşmesine katkı sağlayan etkinlikler olarak planlanmalı ve

uygulanmalıdır.

TS.1.1.6. Meslek örgütleri, hekimlerin STE/SMG’nin kendi sorumluluklarında

olduğunun farkında olmaları gerektiğini mutlaka tanımlamalıdır.

Açıklama:

STE/SMG gereksinimleri belirlenmiş kişi ve organizasyonlarla, olayların

içinde, profesyonel farkındalıkla, çok disiplinli, birden fazla düzeyde,

kişinin kendisinin yönettiği öğrenme sürecinde ve yeni şeyler öğrenmeye

odaklı bir öğrenme yaklaşımını kapsar. Meslek örgütleri,

STE/SMG’nin hekimlerin kendilerinin yönetiminde ve kişisel gelişimleri

temelinde olduğunu açıklamalıdır.

TS.1.1.7. STE/SMG etkinlikleri, mutlaka bilimsel gelişme ve ilerlemelerin

sağlık hizmet sektörünün örgütlenme ve uygulamalarının niteliğini

arttırmak üzere kullanılmalıdır.

Açıklama:

STE/SMG etkinlikleri hekimlerin mesleki gelişimini bilimsel ilerlemelere

paralel biçimde güncelleyerek destekleyen ve daha nitelikli sağlık

11


SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ/SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM ULUSAL STANDARTLARI

hizmetleri sunulmasını sağlayan etkinlikler olarak gerçekleştirilmelidir.

Kurumlar, işverenler hekimlerin STE/SMG etkinliklerine katılımını

desteklemeli ve finansman sağlamalıdır.

GS.1.1.1. Hekimler bilgi ve becerilerini güncel tutabilmek için

STE/SMG etkinliklerine katılmalarının kendi sorumlulukları olduğunun

bilincinde olmalıdır.

GS.1.1.2. STE/SMG etkinlikleri, hekimlerin mesleki değerler, sorumluluk

ve yetkinliklerini güçlendirebilmelidir. Bunun sonunda sağlık

hizmet sunumunun niteliğinin arttırılması hedeflenmelidir.

Açıklama:

Hekimler, mesleki sorumluluklarına uygun bilgi, beceri ve tutumlarını

geliştirmek ve güncellemenin kendi sorumlulukları altında olduğunu

bilmelidir. STE/SMG etkinlikleri, hekimlerin mesleki değer ve ilkeler

bağlamında mesleğin gereklerini yetkin bir biçimde yerine getirebilmelerini

sağlayacak donanım kazandırmalı, hekimleri hasta ve toplumun

sağlık hizmetlerinden üst düzeyde yararlanmasını sağlamak için desteklemelidir.

1.2. STE/SMG Çıktıları

TS.1.2.1. Hekimlerin katıldıkları STE/SMG etkinliklerinin hastaların

ve toplumun gereksinimlerini karşılayacak yeterlikte olduğu mutlaka

güvence altına alınmalıdır.

Açıklama:

STE/SMG etkinlikleri hekimlerin mesleksel ve toplumsal beklentileri

karşılamasına yönelik tüm yetkinlikleri kapsamalıdır. Hekimler katıldıkları

STE/SMG etkinlikleri kazandırılması gereken yeterlikleri yerine

getirebilecek düzeye erişmelidir.

TS.1.2.2. STE/SMG etkinlikleri sonunda mutlaka bilgi, beceri ve

tutum ile ilgili yeterlik kazanılmalıdır. Bu kavram uygun ve güncel sağlık

hizmet sunumu, etik ve profesyonel yaklaşım, sağlığın korunması ve

geliştirilmesi, iletişim becerileri alanını kapsamalıdır. Birey/hekimler

kendi kendini geliştirmede STE/SMG’yi araç olarak kullanmalıdır.

12


SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ/SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM ULUSAL STANDARTLARI

Açıklama:

STE/SMG, mesleki uygulamalarda bilgi, beceri, davranış, değer ve

tutumları kapsayan, aynı zamanda yeterliklerin sürdürülmesi, bilgi

okuryazarlığı, etik davranış, dürüstlük, özveri, başkalarına hizmet sunma,

adalet, kurallara uyma ve başkalarına saygı kavramlarını içeren

profesyonelliğin kazanılması için araç olmalıdır. Hekimler bireysel

gelişimlerinde bu araçtan yararlanmalıdır.

GS.1.2.1. Hekimler STE/SMG sonucunda kazandıkları yeterlikleri

çalışma arkadaşları ve ekibi ile paylaşmalıdır.

STE/SMG sağlık hizmetlerinin niteliği ve hasta güvenliğinin iyileştirilmesinde

önemli bir araç olarak değerlendirilmektedir. Hekimler meslek

örgütleri ve meslektaşlarına danışarak STE/SMG sonucunda kazanacakları

yeterlik ve deneyimleri öğrenme ağları üzerinden paylaşmalı

ve çalışma arkadaşları ile işbirlikli öğrenmeden yararlanmalıdır.

13


SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ/SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM ULUSAL STANDARTLARI

2. ÖĞRENME YÖNTEMLERİ

2.1. STE/SMG’ye Yaklaşım

TS.2.1.1. STE/SMG etkinlikleri mutlaka hekimlerin bireysel gereksinimlerine

göre biçimlendirilmelidir.

Açıklama:

STE/SMG, hekimlerin kendilerinin yönetiminde ve kişisel gelişimin,

örgütsel ve sistem faktörlerinin göz önünde bulundurulduğu bir ortamda

bireysel gereksinimlere göre kurgulanmalı ve süreklilik göstermelidir.

TS.2.1.2. STE/SMG etkinlikleri bütüncül bir çerçevede kuramsal ve

uygulamalı bileşenleri mutlaka içermelidir.

Açıklama:

STE/SMG etkinlikleri, tıbbi uygulamaları geliştirmek için entegre edilmiş

kuramsal ve uygulamalı bileşenlerden oluşmalıdır.

TS.2.1.3. STE/SMG etkinlikleri mutlaka güncellemeyi ön planda

tutacak şekilde bir süreklilik içermelidir.

Açıklama:

STE/SMG etkinlikleri, hastalık tanı ve tedavi yöntemleri ile sağlık hizmeti

sunumundaki hızlı değişiklikleri göz önünde bulundurarak bilimsel

ilerlemeler temelinde sürekli ve düzenli güncellemesini yapıyor

olmalıdır.

TS.2.1.4. STE/SMG etkinlikleri düzenlenirken erişkin öğrenme ilkeleri

ve hedeflerine uygun çoklu öğrenme model ve yöntemleri mutlaka

kullanılmalıdır.

Açıklama:

STE/SMG etkinlikleri düzenlenirken bireysel farklılıkları gözeten ve

erişkin öğrenme ilkeleri ile uyumlu model ve yöntemler seçilmelidir.

Öğrenme yöntemleri; kurslar, dersler, seminerler, konferanslara katılım

ve bireysel okuma, bilgi ve uygulama performansının özdeğerlendirmesi,

araştırma projeleri, çalışma ziyaretleri ve klinik deneyimler

şeklinde gerçekleştirilmelidir.

14


SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ/SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM ULUSAL STANDARTLARI

TS.2.1.5. STE/SMG etkinlikleri didaktik eğitim yöntemleri yanı sıra

mutlaka bilgi ile uygulamaları bütünleyebilmelidir. Mümkün olduğunca

eğitim aktif katılımlı olmalı ve hizmet sunumunu daha nitelikli kılacak

bir çıktı ve sürekli öğrenmeyi sağlamalıdır.

Açıklama:

Uygulama ve kuramın entegrasyonu, didaktik öğrenme oturumları ve

gözetimli hasta hizmeti deneyiminin yanı sıra öz-yönetimli ve aktif

öğrenme gibi yöntemleri kullanılarak yapılmalıdır.

2.2. Bilimsel Yöntemler

TS.2.2.1. STE/SMG etkinliklerinin içeriği mutlaka kanıta dayalı olmalı

ve hekimler bu kanıtları kullanarak uygulamalarını geliştirebilmelidir.

Açıklama:

STE/SMG etkinlikleri bilimsel ve kanıta dayalı içeriğe sahip olmalıdır.

Hekimler, STE/SMG etkinlikleri aracılığı ile klinik bilgi, beceri ve tutuma

dayanan güncellenmiş kanıtlara ulaşabilmeli, bilimsel kanıtlardan

elde edilen verileri kullanarak hekimlik uygulamalarını geliştirmelidir.

TS.2.2.2. STE/SMG etkinlikleri hekimlerin eleştirel düşünme ve değerlendirme

becerilerini mutlaka sağlamalıdır.

Açıklama:

STE/SMG sürecinde hekimler kritik değerlendirme becerilerini geliştirebilmek

için uygun bilimsel yöntem bilgisine ulaşabilmelidir.

2.3. STE/SMG Etkinliklerinin İçeriği

TS.2.3.1. STE/SMG etkinliklerinin içeriği hekimlerin gereksinimini

karşılayacak biçimde mutlaka geniş kapsamlı ve esnek içerikli olmalıdır.

Açıklama:

STE/SMG etkinlikleri, hekimlerin uygulamalarına yönelik ya da isteklerine

göre daha geniş kapsamlı kişisel ilgi ve gelişmeye olanak sağlama-

15


SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ/SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM ULUSAL STANDARTLARI

lıdır. Aniden ortaya çıkabilecek gereksinimleri kısa sürede ve olabildiğince

karşılayabilmek için STE/SMG esnek içerikli olarak planlanmalı

ve uygulanmalıdır.

GS.2.3.1. Hekimler, çeşitli mesleki rollerine uygun olan öğrenme için

kendi gereksinimleri doğrultusunda öz-yönetimli/kendi kendine öğrenme

planlarına dayanan STE/SMG içeriğini seçmelidir.

Açıklama:

STE/SMG etkinliklerinde, temel ve klinik bilimler ile davranış bilimleri

ve etik konular temel kapsamı oluşturmalıdır. Hekimlerin çeşitli rolleri

arasında sağlık alanında uzman, sağlık savunucusu, iletişimci, öğrenci,

katılımcı, yönetici gibi görevleri de vardır. Bu nedenle içerikte ayrıca

olayların sosyoekonomik, demografik ve kültürel nedenlerini, sağlık

sorunlarının dağılımı ve sonuçlarını, toplum sağlığı açısından sağlığın

korunması ve geliştirilmesine yönelik bilgi, beceri ve tutumu geliştirecek

kapsama yer verilmelidir.

2.4. STE/SMG Süreci ve Katılım

TS.2.4.1. Kurumlar diğer paydaşların katılımı ile STE/SMG’yi, mutlaka

hekimler için yaşam boyu öz yönetimli öğrenme süreci olarak

tanımlamalı ve kabul etmelidir.

Açıklama:

STE/SMG etkinliklerinden beklentiler, kurumlar tarafından ulusal düzeyde

ve diğer paydaşlara danışarak yaşam boyu öğrenme süreci olarak,

kişinin kendi yönettiği öğrenmeyi temel alacak şekilde tanımlamalıdır.

TS.2.4.2. STE/SMG, mutlaka hekimlik uygulamalarının bir parçası

ve hekim hakkı olarak kabul edilmelidir.

Açıklama:

STE/SMG uygulama ve bireysel ilgi alanlarındaki kişisel yansımalar ya

da hizmet değerlendirilmesinde belirlenen bilgi, beceri, davranış ve

yönetimdeki eksikleri gidermek üzere tasarlanmalıdır. STE/SMG sağlık

hizmet sektörünün örgütlenme ve uygulamalarına bilimsel gelişme ve

ilerlemeleri eklemek için kullanılmalıdır.

16


SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ/SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM ULUSAL STANDARTLARI

TS.2.4.3. Meslek örgütleri, daha geniş öğrenme olanaklarına ulaşılabilmesi

için diğer paydaşlarla mutlaka kurumsal ve yapılandırılmış

işbirliği oluşturmalıdır.

Açıklama:

Meslek örgütleri, hekimlerin gereksinimlerini karşılamak için diğer

katılımcılar, sağlık çalışanları ve sağlık yetkilileri gibi paydaşlarla birlikte

STE/SMG etkinliklerini düzenlemeli, işbirliği içinde çalışmalıdır.

GS.2.4.1. STE/SMG’nin yaşam boyu öğrenmeyi sağlayacak bir süreç

olarak kabul edilmesi ve hekimlerin katılımı için bütçe, kaynak aktarımı

ve zaman planlaması yapılmalıdır. Bunun için paydaşların katılımı ile

ulusal bir politika belirlenmeli ve sağlık bütçesinden pay ayrılmalıdır.

Ulusal politikalar, ülkenin her yerinde çalışan pratisyen ve uzman hekimlerin

STE/SMG etkinliklerine katılımına olanak sağlayacak düzenlemeleri

kapsamalıdır.

Açıklama:

STE/SMG etkinlikleri, kabul edilebilir gereksinimlerin değerlendirilmesi,

öğrenme hedefleri, eğitim deseni, bir değerlendirme yöntemi ve

açıklamanın dokümantasyonunu içeren yapılandırılmış etkinlikler olarak

kabul edilmelidir. STE/SMG etkinliklerine farklı bölge ve görev

yerlerinde hizmet sunan hekimlerin katılabilmesine fırsat veren ulusal

düzenlemeler yapılmalıdır. Sağlık bütçesinden ödenek oluşturacak ve

sürekliliği sağlayacak sistemler geliştirmelidir.

2.5. STE/SMG Yönetimi

TS.2.5.1. STE/SMG sunucuları/sağlayıcıları STE/SMG etkinliklerini

mutlaka hekimlerin gereksinimlerine göre düzenlemelidir.

TS.2.5.2. Hekimler, kişisel gereksinimlerine göre SMG etkinliklerinin

planlamasından ve uygulamasından mutlaka sorumlu olmalıdır.

TS.2.5.3. Hekimler SMG gereksinimlerini belirlerken mutlaka kendi

meslektaşları ile birlikte değerlendirme yapmalıdır.

17


SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ/SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM ULUSAL STANDARTLARI

Açıklama:

STE/SMG etkinlikleri hekim gereksinimlerini karşılayacak nitelikte

olmalıdır. Gereksinimler, hekimlerin meslektaşlarıyla birlikte yaptıkları

yansıtmaya dayalı sistematik öz değerlendirme ile güçlü ve zayıf yönlerin

ortaya konmasıyla belirlenmelidir. SMG etkinlikleri, gereksinimler

doğrultusunda uygulama ve bireysel ilgi alanlarındaki kişisel yansımalar

ya da hizmet değerlendirilmesinde belirlenen bilgi, beceri, davranış

ve yönetimdeki eksikleri gidermek üzere tasarlanmalıdır. Hekimlerin

bilimsel gelişimleri sağlık hizmetlerinin örgütlenme ve uygulamalarına

katkı için kullanılmalıdır.

GS.2.5.1. Meslek örgütleri üyelerinin gelişimini karşılamak için

STE/SMG etkinliklerini düzenlemeli, kaynak ve sürekliliği sağlayacak

sistemler oluşturmalıdır. Meslek örgütleri dışındaki diğer STE/SMG

düzenleyicileri eşdeğer koşulları sağlamak zorundadır.

Açıklama:

Meslek örgütleri, STE/SMG etkinliklerine farklı hizmet bölge ve alanlarından

hekimlerin katılabilmesi için sağlık bütçesinden ödenek oluşturacak

ve sürekliliği sağlayacak ulusal düzenlemeler yapılmasına çalışmalıdır.

STE/SMG etkinliklerinin düzenlenmesini üstlenen meslek

örgütü dışındaki diğer yapı ve kuruluşlar benzer koşulları yerine getirmelidir.

18


SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ/SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM ULUSAL STANDARTLARI

3. PLANLAMA VE BELGELENDİRME

3.1. STE/SMG Planlaması İçin Gereksinimlerin Belirlenmesi

ve İzlenmesi

TS.3.1.1. Meslek örgütleri STE/SMG planlamasında mutlaka hekimlerin

temel gereksinimlerini belirlemeli ve bunun duyurulmasını sağlamalıdır.

TS.3.1.2. STE/SMG planlamasının temeli mutlaka klinik uygulama

ve toplumun sağlık gereksinimlerini karşılamak, hekim ve diğer paydaşları

bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak olmalıdır.

TS.3.1.3. STE/SMG etkinliklerinin uygulama niteliği, sonuçları ve

etkileri mutlaka izlenmeli, izlemeye ilişkin veri sağlayacak sistemler

geliştirilmelidir.

Açıklama:

STE/SMG etkinlikleri, temel olarak klinik uygulama ve toplum sağlığı

gereksinimlerinin karşılamasını sağlamalıdır. STE/SMG planlamasında

hekimlerin temel gereksinimleri saptanmalı ve bunun bilinmesi sağlanmalıdır.

Hekim ve paydaşları uyarmak üzere uygulamanın niteliği, sonuçların

izlenmesi ve diğer gruplarla karşılaştırma yapılması konularında belgelenmiş

veriler elde edilecek sistemler geliştirilmelidir.

3.2. STE/SMG Etkinliklerinin Belgelendirilmesi

TS.3.2.1. TTB-STE/SMG Akreditasyon Kredilendirme Kurulu tarafından

onaylanan STE/SMG etkinliklerinin belgelendirilmesi mutlaka bu

etkinlikleri düzenleyen kurumlar tarafından planlanmalı ve yürütülmelidir.

STE/SMG etkinliklerinin sistematik ve şeffaf olarak belgelendirilmesini

sağlayacak sistemler mutlaka kurulmalıdır.

TS.3.2.2. STE/SMG etkinliklerinin belgelendirilmesi mutlaka biçimlendirici

bir değerlendirme aracı olarak kullanılmalıdır.

19


SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ/SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM ULUSAL STANDARTLARI

TS.3.2.3.STE/SMG etkinliklerinin belgelendirilmesi yeni etkinliklerin

planlanmasında geçerlilik ve nitelik açısından geribildirim sağlamada

mutlaka kullanılmalıdır.

Açıklama:

STE/SMG etkinliklerini düzenleyen kurumlar, TTB-STE/SMG Akreditasyon

Kredilendirme Kurulu tarafından onaylanan bu etkinliklerin

belgelendirilmesi için gerekli koşulları sağlayarak başvuruyu yapmalıdır.

STE/SMG’nin belgelendirilmesi, biçimlendirici bir eğitim aracı

olmanın yanı sıra STE/SMG’nin planlanmasında geçerlilik ve nitelik

açısından gerekli ölçütleri tanımlamalıdır. Etkinliği düzenleyenler katılımcılarda

etkinliğin, bilimselliği, güncelliği, uygulamada değişiklik yapacak

özellikte katkı sunup sunmadığı ve niteliği ile ilgili geribildirim

almalı ve bunları değerlendirerek daha sonraki eğitim etkinliklerinin

planlanmasında kullanmalıdır.

GS.3.2.1. Tüm STE/SMG belgelendirme sistemlerinin amacı, yalnızca

etkinliklere katılımı değil, öğrenmeyi ve gerekli durumlarda yeterliklerin

geliştirilmesini ön plana çıkarmak olmalıdır. Hekimler akranlarıyla paylaşabilecekleri

kişisel gelişim dosyası (portfolyo) oluşturmalıdır.

GS.3.2.2. STE/SMG etkinlikleri yapacak kurumlar, kendi içlerinde

TTB-STE/SMG Akreditasyon Kredilendirme Kurulu ile birlikte çalışacak

bir yapılanma oluşturmalıdır.

Açıklama:

STE/SMG etkinliklerinin belgelendirilmesi etkinliğin güncelliği, eğitsel

niteliğini değerlendirmek için araç olarak kullanılmalı, geribildirim

sağlayacak biçimde planlanmalı ve ileriye dönük ipuçları vermelidir.

20


SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ/SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM ULUSAL STANDARTLARI

4. BİREY OLARAK HEKİM

4.1. Güdülenme (Motivasyon)

TS.4.1.1. Hekimlerin SMG etkinliklerine katılımını sağlayan yönlendirici

güç mutlaka yüksek nitelikte sağlık hizmeti sunmak olmalıdır.

TS.4.1.2. Hekimler katılacakları SMG etkinliklerini seçerken mutlaka

eğitim etkinliklerinin niteliğini değerlendirmeli ve kendi eğitim gereksinimlerini

karşılamak için uygun ve niteliği yüksek olan eğitim etkinliklerini

seçmelidir.

Açıklama:

Ulusal ve uluslararası tıbbi ve bilimsel derneklerin belirlediği genel

kabul görmüş ilkelere uygun nitelikli bir hizmet sunabilmek için SMG

etkinliklerine katılım, güdüleyici olmalıdır. Hekimler, bu amaçla tıp

eğitimi sürecinde kazandıkları bilgi, beceri ve tutumların geliştirilmesi

için kişisel gereksinimleri temelinde SMG etkinliklere katılmalıdır.

GS.4.1.1. SMG etkinlikleri, öğrenme ve gelişme için güdülenmeyi

arttırmalı ve değerli bir mesleki etkinlik olarak algılanmalıdır.

Açıklama:

SMG etkinlikleri, hekimleri gereksinimleri doğrultusunda öğrenme ve

gelişmeye güdüleyerek kişisel tatmin düzeylerini artırmalı, ödüller,

yükseltilme ve/veya yeniden değerlendirme için kullanılabilecek değerli

bir mesleki etkinlik olarak kabul edilmelidir.

4.2. Öğrenme Stratejileri

TS.4.2.1. Hekimler, kendi meslek örgütü tarafından desteklenen,

sistematik olarak belirlenmiş öğrenme gereksinimlerini karşılamak için

uygulamaya dayalı öğrenmeyi planlama, uygulama ve belgeleme becerilerini

mutlaka geliştirmelidir.

TS.4.2.2. Hekimlerin öğrenme gereksinimini belirlemek için, mutlaka

öz değerlendirme araçları geliştirilmelidir.

21


SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ/SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM ULUSAL STANDARTLARI

Açıklama:

Uygulamaya dayalı eğitim, öğrenme ve gelişme için kişinin kendi uygulamalarına

ilişkin verilerin sistematik olarak kullanılmasını öngörür.

Hekimler, uygulamalarına yönelik gereksinimlerinin belirlenmesi için

özdeğerlendirmelerini yapabilmeli ve gereksinimlerini karşılayabilecek

uygulamaya dayalı öğrenme etkinliklerini gerçekleştirebilecek becerilere

sahip olmalıdır.

GS.4.2.1. Hekimlerin SMG etkinlikleri, gerektiğinde disiplinler arası

ekiple öğrenmeyi içeren ve sağlık hizmetinin niteliğini artırmaya yönelik

öğrenme stratejilerine dayalı olmalıdır.

Açıklama:

Temel tıp eğitiminde başlayıp mezuniyet sonrası eğitimle gelişen uygulamaya

dayalı öğrenim, SMG ile daha da artar. Mesleki uygulamalarda,

uygulama deneyimlerinin analiz edilmesi ve sistematik yöntemler

kullanarak uygulamaya dayalı gelişim etkinliklerine katılmak, hastalarla

ilgili bilimsel çalışmalardaki kanıtları bulmak, değerlendirmek

ve uygulamak gibi etkinlikler hekimlerin farklı disiplinlerle işbirliği

içinde, yaşayarak öğrenip kendilerini geliştirdikleri eğitim yöntemleridir.

4.3. Çalışma Koşulları

TS.4.3.1. Mesleki uygulamalar sırasında çalışma koşulları ve işveren

yaklaşımı, hekimlerin SMG etkinliklerine katılımları için zaman ve diğer

kaynakları mutlaka sağlamalıdır.

Açıklama:

Çalışma ortamı iklimi, SMG etkinliklerine güdülenmede önemli bir

etkiye sahiptir. Bu durum, mesleki gelişimde SMG etkinlikleri için yalnızca

hekimlerin değil çalışılan kurumun da rolü olduğunu göstermektedir.

SMG etkinlikleri sağlık hizmetlerinin niteliğinin iyileştirilmesi ve

hasta güvenliği için önemli bir araç olarak kabul edilmeli, hekimlik

uygulamalarının iyileşmesi için kullanılmalıdır. Sağlık hizmet yöneticileri,

hizmet sunumu niteliğini artırmak üzere hekimlerin gereksinimleri

doğrultusunda SMG etkinliklerine katılabilmeleri için izin ve gerekli

diğer koşulları sağlamalıdır.

22


SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ/SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM ULUSAL STANDARTLARI

GS.4.3.1. Yeniden belgelendirme sistemleri, hekimlerin gereksinimlerine

uygun geniş bir alanda SMG etkinliklerine katılımlarına olanak

sağlamalıdır.

Açıklama:

Mesleki uygulamalarında nitelik geliştirme çabası ile yeniden belgelendirme

çalışmaları başlamıştır. SMG etkinlikleri, bu çalışmaların yapılmasında

oldukça büyük önem taşımaktadır. SMG etkinliklerine katılım,

hekimlerin işe kabul edilmelerinde koşul oluşturabilecek önem düzeyine

ulaşmaktadır. Bu nedenle ulusal koşullar ve sağlık sistemine uyumlu,

etkin yöntemlerle gerçekleştirilen SMG etkinlikleri hazırlanması ve

hekimlerin katılımının özendirilmesi sağlanmalıdır.

4.4. Hekimlerin STE/SMG Sürecine Etkileri

TS.4.4.1. Hekimlere, SMG etkinlik sağlayıcıları ile öğrenme gereksinimlerini

tartışabilme olanağı mutlaka verilmelidir.

TS.4.4.2. Hekimlerin SMG etkinliklerini planlama ve uygulama süreçlerine

katılabilmeleri için sistemler mutlaka geliştirilmelidir.

Açıklama:

SMG etkinlikleri, meslek örgüt ve kurumları, ulusal ve uluslararası tıbbi

bilimsel kuruluşlar, tıp fakülteleri/üniversiteler ve eğitim hastaneleri gibi

mezuniyet sonrası eğitim veren kuruluşlar, sağlık işverenleri yanı sıra,

sağlık yöneticileri, farmasötik ve medikal cihaz endüstrileri, bilgi teknolojileri

ve tüketici kuruluşları, vb. tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu

etkinliklerin hekimlerin öğrenme gereksinimlerini karşılayabilmesi,

uygun yöntem ve stratejilerle yürütülmesi ve yararlığının artması için

hekimler yerel ya da ulusal program planlayıcı grup ya da komitelerde

yer almalıdır.

23


SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ/SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM ULUSAL STANDARTLARI

5. STE/SMG ETKİNLİK SAĞLAYICILARI

5.1. Tanınma Politikası

TS.5.1.1.Bireysel STE/SMG etkinliklerinin ve/veya etkinlik sağlayıcılarının

tanınması için mutlaka bir sistem oluşturulmalıdır.

TS.5.1.2. Tüm STE/SMG sağlayıcıları, eğitim uzmanları ile iletişim de

dahil olmak üzere etkinliklerinin eğitsel temellerini mutlaka tanımlayabilmelidir.

TS.5.1.3. STE/SMG etkinlik sağlayıcılarının çıkar çatışması varsa

mutlaka açıklanmalıdır.

Açıklama:

STE/SMG etkinlikleri ve sağlayıcılarının ulusal düzeyde kabulünü sağlayan,

etkinliklerin izlemi için sistematik hizmet veren kurumsal bir yapı

olmalıdır. Eğitim sağlayıcıları gerçekleştirdikleri eğitimlere ilişkin özellikleri

ve eğitsel temellerini açıklayabilmelidir. Bilimsel, finansal ve

uygun olmayan tanıtım etkinlikleri vb. çıkar çatışmaları açıkça belirtilmelidir.

5.2. STE/SMG Etkinlik Sağlayıcılarının Sorumlulukları

TS.5.2.1. STE/SMG etkinlik sağlayıcıları, kabul edilen eğitsel nitelik

gereksinimlerini mutlaka karşılayabilmelidir.

Açıklama:

STE/SMG etkinlik sağlayıcıları, eğitim teknolojisi, yöntem ve tekniklerinin

kullanımı konusunda yetkin, eğitim becerileri ve erişkin eğitimi

konusunda deneyimli eğiticiler olmalı, geribildirim sisteminden yararlanarak

sürekli gelişimlerini sağlamalıdır.

GS.5.2.1. STE/SMG etkinlik sağlayıcıları etkinliklerin planlama ve

uygulamalarında uygun teknoloji ve eğitim yöntemlerinin kullanıldığını

gösterebilmelidir.

24


SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ/SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM ULUSAL STANDARTLARI

Açıklama:

STE/SMG etkinlik sağlayıcıları, eğitim konusu ve içeriği ile uyumlu

eğitim yöntem ve teknikleri ile teknolojisini kullanmaya hakim olmalıdır.

5.3. STE/SMG Etkinlik Sağlayıcılarına Geribildirim

TS.5.3.1. STE/SMG etkinlik sağlayıcılarına hekimlerin öğrenim gereksinimleri

ve performansları hakkında mutlaka sürekli ve yapıcı geribildirim

verilmelidir.

Açıklama:

STE/SMG etkinlik sağlayıcıları, sunulan eğitim etkinliklerinin hekimlerin

öğrenme gereksinimleri ve gerçekleştirdikleri uygulamaları geliştirmesi

ve hedefe ulaşması için sürekli ve düzenli olarak yapıcı geribildirimlerle

desteklenmelidir.

GS.5.3.1. SMG uygulamaları için kabul edilebilir normlar oluşturulmalı

ve tüm etkinlik sağlayıcıları bu normlara sadık kalmalıdır. Etkinlik

sağlayıcılar ile etkinlikten sorumlu kurumlara sistematik geribildirimler

sağlayacak sistem geliştirilmelidir.

Açıklama:

Geribildirim, yeterliklerin geliştirilmesini güçlendirecek gerekli girişimlerin

yapılması için etkinlik katılımcıları ile eğiticiler ve yönlendiriciler

arasındaki planlı iletişimi kapsar. Sistematik geribildirim sistemleri,

eğitsel etkinliklerin planlama, uygulama ve çıktıları ile ilgili verileri sağlamaktadır.

Gerçekleştirilen SMG etkinliklerinin gereksinimler doğrultusunda

oluşturulan hedeflere ulaşması ve daha da geliştirilmesi için

sürekli ve düzenli veri sağlayan geribildirim sistemleri oluşturulmalıdır.

5.4. Tıp Fakültelerinin Rolü

TS.5.4.1. Tıp fakülteleri, SMG etkinliklerin niteliğini arttırmada mutlaka

liderlik yapmalıdır.

25


SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ/SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM ULUSAL STANDARTLARI

TS.5.4.2. Tıp fakülteleri temel eğitim programı içinde öğrencilerini

yaşam boyu eğitime hazırlayarak mutlaka SMG etkinliklerine katılımları

için güdülemeli ve gerekli beceriyi kazandırmalıdır.

Açıklama:

Birincil hizmet alanı mesleksel eğitim olan tıp fakültesi öğretim üyeleri,

SMG etkinlik niteliğini arttırmada lider özelliği taşımaktadır. Bu

konumları gereğince diğer SMG etkinlik sağlayıcılarının yetkin kurulları

ile birlikte çalışmaları, eğitsel etkinlikleri güçlendirmektedir. Tıp

fakültesi öğretim üyeleri, temel tıp ve mezuniyet sonrası eğitim aşamalarında

öğrencileri SMG konusunda güdülemeli ve bu beceriyi

yaşam tarzı haline getirmelerini sağlamalıdır.

GS.5.4.1. Tıp fakülteleri gerektiğinde gereksinimleri karşılamak üzere

STE/SMG etkinlikleri düzenlemelidir.

GS.5.4.2. Tıp fakülteleri diğer paydaşlarla işbirliği içinde SMG etkinlikleri

ile ilgili araştırma yapmalıdır.

Açıklama:

Tıp fakülteleri, gereksinimler doğrultusunda sürdürülen SMG etkinliklerini

desteklemeli ve/veya düzenlemelidir. Niteliği artırmak amacıyla

gereksinim duyulan, planlanan ya da uygulanan SMG konusunda

diğer paydaşlarla birlikte araştırmalar yapmalı, sonuçları hayata geçirmelidir.

26


SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ/SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM ULUSAL STANDARTLARI

6. EĞİTİMİN YAPILANMASI VE KAYNAKLAR

6.1. Eğitimin Genel Yapısı

TS.6.1.1. STE/SMG etkinlikleri mutlaka amaca uygun yöntemler

kullanılarak etkili öğrenimin sağlanabileceği uygun koşullar ve ortamlarda

gerçekleştirilmelidir.

Açıklama:

Etkili öğrenim, STE/SMG etkinliklerine katılanların eğitim amaç ve

hedefleri, eğitim çıktılarının tanımlanması ve bu doğrultuda uygulamaya

dönüşecek eğitim ve öğrenimi kapsar. STE/SMG’lerin nitelik ve

yararını artırmak için eğitim amaç ve hedeflerinin karşılanacağı koşullar

ve eğitim ortamı hazırlanmalı, uygun yöntem ve stratejiler belirlenmelidir.

6.2. Fiziksel Olanaklar ve Ekipmanlar

TS.6.2.1. STE/SMG etkinliklerinde bilgi, beceri ve tutum geliştirilmesi

için mutlaka bilişim teknolojileri, beceri eğitim ekipmanı, uygun fiziksel

altyapı olanakları ve zaman planlaması sağlanmalıdır.

Açıklama:

STE/SMG etkinliklerinin konu ve içeriğine uygun fiziksel olanak ve

ekipmanlar, bilişim teknolojileri, bire-bir eğitim olanakları, grup eğitimleri,

eğitim araçlarını kapsar. Beceri eğitimlerinde kazandırılacak beceri

için eğitim ortamında amaca uygun ekipman bulunmalıdır. Bu tür

eğitimler için eğitim verilecek ortamların altyapı olanakları ve fiziksel

durumları yeterli hale getirilmeli, çalışma takviminin STE/SMG için

gerekli koşullar ve içeriğin sağlanmasındaki uygunluğu değerlendirilmelidir.

6.3. İletişim ve Etkileşim

TS.6.3.1. STE/SMG etkinlikleri meslektaşlar ve diğer sağlık çalışanları

ile bilgi ve deneyim paylaşımı amacıyla iletişim ve işbirliğini mutlaka

içermelidir.

27


SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ/SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM ULUSAL STANDARTLARI

Açıklama:

STE/SMG etkinliklerinde meslektaşlar ve diğer sağlık çalışanları ile

işbirliği içinde,onlarla birlikte ya da onlardan öğrenmeyi içermektedir.

Erişkin eğitiminde özel önem taşıyan deneyim paylaşımı ve etkileşim,

etkinliğin niteliği yanında sunulan hizmetin niteliği üzerinde doğrudan

olumlu etki yaratmaktadır.

6.4. Bilgi Teknolojisi

TS.6.4.1. Bilgi ve iletişim teknolojisinin uygun kullanımı STE/SMG

sürecinde mutlaka sağlanmalı ve etkin kullanılmalıdır.

Açıklama:

Hekimlerin öz-yönetimli öğrenme, meslektaşlar ile iletişim, bilgiye

ulaşım ve hasta ve uygulama yönetimi konusunda bilgi edinmesi, iletişim

teknolojilerine ulaşabilmesi ve yetkin bir şekilde kullanabilmesi için

STE/SMG sürecinde iletişim teknolojilerinin doğru ve uygun kullanımı

konusunda bilgi ve deneyim sahibi olması sağlanmalıdır.

6.5. Yapılandırılmış STE/SMG Etkinlikleri

TS.6.5.1. Meslek örgütleri, diğer paydaşlarla birlikte kurslar, bilimsel

toplantılar ve diğer yapılandırılmış etkinlikleri içeren ulusal ve uluslararası

STE/SMG etkinliklerini tanıyan ve destekleyen sistemleri mutlaka

kurmalıdır. Hekimlerin bu STE/SMG etkinliklerine mutlaka katılması

sağlanmalıdır.

Açıklama:

Meslek örgütleri, performans değerlendirme, lisans yenileme ya da

lisansın sürdürülmesi amaçları dışında da ulusal ve uluslararası düzeyde

STE/SMG etkinliklerini tanıyan, destekleyen ve organize eden sistemler

oluşturmalı, bu etkinliklere katılımları konusunda hekimleri

güdülemelidir.

28


SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ/SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM ULUSAL STANDARTLARI

6.6. Eğitim Uzmanlığı

TS.6.6.1. Meslek örgütleri, STE/SMG etkinliklerinin planlamasında,

uygulamasında ve değerlendirmesinde yetkin eğitim uzmanlarının

katılımı için mutlaka yaklaşım ve stratejiler üretmelidir

Açıklama:

Tıp eğitiminin sorunları, süreci ve uygulamaları ile ilgilenen, tıp eğitimi

konusunda deneyimi olan hekimler, eğitim psikoloğu ya da sosyoloğu

gibi eğitim uzmanlarının STE/SMG etkinliklerinin planlama, uygulama

ve değerlendirmesine katılımını sağlayan yaklaşım ve stratejiler oluşturulmalıdır.

6.7. Diğer Koşullar Ve Dışarıdaki Deneyimler

TS.6.7.1. Meslek örgütleri, hekimlerin ülke içinde ya da dışındaki

diğer kurumları ziyaret ederek deneyim kazanması için mutlaka serbest

dolaşımı sağlayacak politikalar üretmelidir.

Açıklama:

Meslek örgütleri, diğer paydaşlar ile işbirliği yaparak, ulusal ve uluslararası

çalışma ziyaretlerini desteklemelidir. Ulusal ve uluslararası kurumlar

ile STE/SMG etkinliklerinin karşılıklı tanınması ve koşulları

konusunda iletişim kurulmalı, serbest dolaşımı sağlayacak politika geliştirilmelidir.

29


SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ/SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM ULUSAL STANDARTLARI

7. DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ VE

YETERLİKLER

7.1. Değerlendirme Mekanizması

TS.7.1.1. Meslek örgütleri, SMG etkinliklerinin ve yapılan eğitimin

uygun şekilde değerlendirilmesi için mutlaka mekanizmalar oluşturmalıdır.

Açıklama:

SMG eğitim ve etkinliklerinin değerlendirilmesinde, meslek örgütü

tarafından geliştirilen geçerli ve güvenilir yöntemlerle temel verilerin

elde edildiği değerlendirme mekanizmaları kullanılmalıdır. Olası aksaklıklar

ve çözümü için kaynaklar, öğrenme süreci, ürünü ve yararları bu

mekanizmalarla izlenmelidir.

GS.7.1.1. SMG değerlendirilmesi, tıp eğitimi uzmanlarını içermeli,

öğrenme sürecine ve SMG’nin özel ögelerine, yapısına ve öğrenme

ürünlerine yönelmelidir.

Açıklama:

SMG’lerin değerlendirilmesinde tıp eğitiminde deneyimli uzmanların

varlığı nitelik açısından kanıt oluşturur. Değerlendirme, öğrenme sürecindeki

kaynaklar, hekimlerin bireysel yararları ve öğrenme ortamının

incelenmesini içermelidir. Bunun yanı sıra programın tanımı ve beklenen

ürünleri gibi SMG’nin özel ögelerini içermelidir.

7.2. SMG Etkinliklerinde Geribildirim

TS.7.2.1. SMG etkinliklerinde katılımcılarından geribildirim mutlaka

sistematik olarak alınmalı, analiz edilmeli, üzerinde çalışılmalı ve sonuçlar

paydaşların bilgisine açık olmalıdır.

Açıklama:

SMG etkinliklerinde programın işleyişi, katılımcı-eğitici tepkisi, katılımcı

performansı, eğitim konularının hekimlik uygulamalarına yansıtılması

gibi alanlara yer veren sistematik bir program değerlendirme sistemi

kurgulanmalıdır. Program değerlendirme kapsamında elde edilen veri-

30


SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ/SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM ULUSAL STANDARTLARI

lerin analiz ve değerlendirilmesi ile elde edilen sonuçlar paydaşlara

sunulmalıdır.

GS.7.2.1. SMG katılımcıları, SMG değerlendirmesine ve sonuçların

planlamada kullanılmasına aktif olarak katılmalıdır.

Açıklama:

Katılımcılar, SMG etkinliklerinin değerlendirmesinin planlaması ve

sonuçlarının program geliştirme için kullanımında aktif olarak yer almalı,

program değerlendirme kapsamında ele alınan ögelere ilişkin

değerlendirmeler programın geliştirilmesi için veri olarak kullanılmalıdır.

7.3. Hekim Performansına Dayalı Etkinlikler

TS.7.3.1. SMG sağlayıcıları planlamada hedef hekim grubundan

mutlaka görüş almalıdır.

Açıklama:

SMG etkinliklerine katılımın sağladığı yarar, hasta hizmeti ve mesleki

uygulama üzerine etkileri bakımından da analiz edilmelidir. Bu değerlendirme

için gereksinimlerine dayanarak eğitim etkinliklerine katılan

hekim grubunun düşünceleri esas oluşturmalıdır.

GS.7.3.1. SMG etkinliklerinden sağlanan yarar hekim gereksinimleri

ile ilişkili olarak analiz edilmeli ve meslek örgütleri ile SMG etkinlik

sağlayıcılarına geribildirim sağlamak için kullanılmalıdır.

SMG’ye katılımdan sağlanan yarar, sağlık hizmeti ve mesleki uygulama

üzerine etkileri bakımından da analiz edilmelidir.

Açıklama:

SMG etkinliklerinin etkisi, sunulan sağlık hizmeti ve mesleki uygulamalara

yönelik yararlanım ile hekim gereksinimleri doğrultusunda oluşan

beklentinin analizi ile belirlenebilir. Programın geliştirilmesi açısından

bu analiz sonuçları meslek örgütü ve SMG sağlayıcılara geribildirim

oluşturmalıdır.

31


SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ/SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM ULUSAL STANDARTLARI

7.4. SMG Etkinliklerinde İzleme ve Tanınma

TS.7.4.1. SMG etkinliklerinin formal yapısı mutlaka meslek örgütleri

tarafından yetkili otoritelere danışılarak ve uzlaşılmış kriterlere dayalı

olarak hazırlanmalı ve uygulanmalıdır.

Açıklama:

SMG etkinliklerinin hazırlanması ve uygulanması için meslek örgütleri

ve uzman görüşleri alınmalı; katılımcı sayısı, klinik veri, donanım, kütüphane,

bilgi teknolojisi, eğitim kadrosu ve programın değerlendirilmesi

gibi uzlaşılmış ölçütler kullanmalıdır.

GS.7.4.1. SMG etkinliklerine katılım belgesi, hekimin mesleki alanda

tanınmasında kullanılan sistemden bağımsız olarak yeterlik değerlendirmesinde

önemli bir role sahip olmalıdır.

Açıklama:

SMG etkinliklerine katılım belgeleri, hekimlerin ilgili SMG konusundaki

yeterliği için kanıt niteliğindedir. Hekimin mesleki alanda tanınması

ise ulusal yasa ve kurallara uygun lisans sürekliliğini gerektirmektedir.

32


SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ/SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM ULUSAL STANDARTLARI

8. YÖNETİM

8.1. Çerçeveler

TS.8.1.1. STE/SMG, etkinliklerin tanınması ve değerlendirilmesini

içerir şekilde mutlaka yetkili meslek örgütlerinin politikaları ile uyumlu

bir biçimde yürütülmelidir.

Açıklama:

Etkinliklerin tanınması ve değerlendirilmesi için STE/SMG’ler, meslek

örgütü politikaları ile uyumlu bir şekilde planlanıp gerçekleştirilmelidir.

Bu amaçla Avrupa Tıp Uzmanları Birliği - ATUB (UEMS) tarafından

geliştirilen Sürekli Tıp Eğitimi için Avrupa Akreditasyon Kurulu (European

Accreditation Council for Continuing Medical Education -

EACCME) örneğinde olduğu gibi bir tanınma sistemi oluşturulmalıdır.

8.2. Profesyonel Liderlik

TS.8.2.1. Meslek örgütleri, STE/SMG etkinliklerinde liderlik ve örgütlenme

ile ilgili konularda mutlaka sorumluluk almalıdırlar. Hangi

meslek örgütünün STE/SMG etkinliklerinde liderlik ve etkinliklerin

düzenlenmesi sorumluluğunu alacağı konusunda mutlaka açık bir

karar olmalıdır.

Açıklama:

STE/SMG etkinliklerinin misyonu, planlanması, değerlendirilmesi ve

çıktıları ile uyumlu düzenlemelerin yapılmasıyla ilişkili olarak mesleki

liderlik ve örgütlenmeyi üstlenecek meslek örgütleri belirlenmeli ve

alınan karar açıklanmalıdır.

8.3. Finans ve Kaynak Yönetimi

TS.8.3.1. STE/SMG finansmanı mutlaka sağlık sistemi harcamalarının

bir parçası olmalıdır. Hekimlerin çalışma koşulları mutlaka

STE/SMG etkinliklerini seçme ve bu etkinliklere katılma olanağını sağlamalıdır.

33


SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ/SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM ULUSAL STANDARTLARI

Açıklama:

Sağlık sistemi harcamaları içinde STE/SMG için pay ayrılmalıdır. Hekimlerin

gereksinimleri temelinde seçtikleri STE/SMG etkinliklerine

katılmaları için çalışma yerlerinde gerekli zaman ve koşulların sağlanmasına

yönelik düzenlemeler yapılmalıdır.

8.4. Yönetim

TS.8.4.1. STE/SMG etkinlikleri mutlaka uygun şekilde yönetilmeli ve

gereken kaynak sağlanmalıdır. Yönetim yapısı mutlaka basit ve net

olmalıdır.

Açıklama:

STE/SMG sistemlerinin yönetim yapıları, niteliğin sağlanması ve gelişimine

olanak vermelidir. Yönetim yapısı mutlaka basit ve açık olmalıdır.

34


SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ/SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM ULUSAL STANDARTLARI

9. SÜREKLİ YENİLENME VE İYİLEŞTİRME

TS.9.1. Meslek örgütleri, STE/SMG etkinliklerinin yapısının, işlevlerinin

ve niteliğinin düzenli olarak değerlendirilmesi, güncellenmesi ve

eksikliklerin giderilmesi için gereken yöntemleri mutlaka başlatmalıdır.

Açıklama:

STE/SMG etkinliklerinin yapı ve işlevleri açısından değerlendirilmesi

ve yenilenmesi süreci araştırma temeline dayanmalıdır. Bunu yaparken

STE/SMG etkinliklerinin misyon ve çıktılarının toplumun bilimsel,

sosyo-ekonomik ve kültürel gelişimine uyumu, tıp alanındaki bilimsel

gelişmeler ve değişen gereksinimlere göre uyarlanma, öğrenme ve

eğitim yöntemlerini uygunluk ve gerekliliklerine göre gözden geçirme,

öz değerlendirme ve uygulamaya dayalı öğrenme yöntemleri ile hekimleri

yaşam boyu eğitim konusunda destekleme, hekim ve hastalarının

acil gereksinimlerini karşılayarak yüksek nitelikli sağlık hizmeti

sunumunu sağlayan kurumsal ve yönetimsel yapılanmayı sağlama,

STE/SMG içerik ve yöntemini sürekli geliştirme göz önüne alınmalıdır.

35


SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ/SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM ULUSAL STANDARTLARI

KATKI SUNAN KURUM / DERNEK VE

TEMSİLCİLERİ

(Kurum adı alfabetik)

1. Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği

Dr. Kaya Yorgancı

2. FTR Uzman Hekimleri Derneği

Dr. Nuri Çetin

3. Gelişimsel Pediatri Derneği

Dr. Bahar Bingöler Pekcici

4. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği

Dr. Dilek Aslan

5. Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği

Dr. Fikret Ersan Talu

6. Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği

Dr. Yurdanur Akgün

7. Patoloji Dernekleri Federasyonu

Dr. Kemal Bakır

8. Tıbbi Onkoloji Derneği

Dr. Ahmet Demirkazık

Dr. Dilek Dinçol

9. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği

Dr. Asuman Uysalel

10. Türk Biyokimya Derneği

Dr. Doğan Yücel

Dr. Mehmet Şenes

36


SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ/SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM ULUSAL STANDARTLARI

11. Türk Cerrahi Derneği

Dr. İ. Ethem Geçim

Dr. Fatih Mutlu

12. Türk Dermatoloji Derneği

Dr. Emek Kocatürk

13. Türk Farmakoloji Derneği

Dr. Ersin Yarış

Dr. Tolga Aydos

14. Türk Geriatri Derneği

Dr. Dilek Aslan

15. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği

Dr. Ertan Aydın

Dr. Koray Dural

16. Türk Hematoloji Derneği

Dr. Ş. Zeynep Akı

Dr. Sema Karakuş

17. Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği

Dr. Sevim Aydın

Dr. Belgin Can

18. Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği

Dr. Ahmet Demirkazık

19. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği

Dr. Haşmet Bardakçı, Dr. Erkan İriz

20. Türk KBB ve BBC Derneği

Dr. Turgut Karlıdağ

Dr. İrfan Kaygusuz

37


SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ/SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM ULUSAL STANDARTLARI

21. Türk Klinik Biyokimya Derneği

Dr. Pınar Tuncel

22. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği

Dr. Ayşe Willke Topcu

23. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti

Dr. Yakut Akyön Yılmaz

Dr. Burçin Şener

Dr. Yurdanur Akgün

24. Türk Nöroloji Derneği

Dr. Ayşe Bora Tokçaer

Dr. Şerefnur Öztürk

25. Türk Nöroşirurji Derneği

Dr. Ersin Erdoğan

26. Türk Oftalmoloji Derneği

Dr. Ahmet Şengün

Dr. Hilmi Or

27. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği

Dr. Akın Üzümcügil

Dr. Halil Yalçın Yüksel

28. Türk Pediatri Derneği

Dr. Adem Karbuz

29. Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Derneği

Dr. Nilgün Kurucu

30. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği

Dr. Figen Özgür

Dr. Hüseyin Borman

38


SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ/SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM ULUSAL STANDARTLARI

31. Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği

Dr. Yıldız Güney

32. Türk Radyoloji Derneği

Dr. Oğuz Dicle

33. Türk Tabipleri Birliği (TTB)

a. TTB-STE/SMG Akreditasyon Kredilendirme Kurulu

Dr. İskender Sayek

Dr. Orhan Odabaşı

b. TTB-UDEK

Dr. İskender Sayek

Dr. Dilek Aslan

Dr. Figen Özgür

Dr. Ersin Yarış

34. Türk Toraks Derneği

Dr. Feyza Erkan

Dr. Ali Kocabaş

35. Türkiye Acil Tıp Derneği

Dr. Murat Özsaraç

Dr. İsa Kılıçaslan

36. Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği

Dr. Melih Şahin

Dr. Pemra Ünalan

37. Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık

Derneği

Dr. G. Dilek Arman

38. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği

Dr. Müjde Aktürk

39


SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ/SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM ULUSAL STANDARTLARI

39. Türkiye Fizyolojik Bilimler Derneği

Dr. Ahmet Ergün

40. Türkiye FTR Uzman Hekimleri Derneği

Dr. Nuri Çetin

Dr. Nebahat Sezer

41. Türkiye Nükleer Tıp Derneği

Dr. Neşe Karabacak

42. Türkiye Psikiyatri Derneği

Dr. Simavi Vahip

Dr. Raşit Tükel

Dr. Ayşe Devrim Başterzi

Dr. Burhanettin Kaya

43. Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği

Dr. Nuri Çetin

44. Türkiye Spor Hekimleri Derneği

Dr. Ali Murat Zergeroğlu

45. Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK)

Dr. Yakup Sancar Barış

Dr. Boran Yavuz

Dr. Hilal Batı

Dr. Güldal İzbırak

40

More magazines by this user
Similar magazines