Views
4 years ago

Keles Meslek Yüksekokulu

Keles Meslek Yüksekokulu

Keles Meslek

okullar›m›z 57 Keles Meslek Yüksekokulu ‹DAR‹ YAPI MÜDÜR Prof. Dr. Kamil SEYREK ‹NTAfi Yüksekokul Sekreteri Ramazan ÜZÜ Yönetim Kurulu ve Yüksekokul Kurulu Prof. Dr. Kamil SEYREK ‹NTAfi Ö¤. Gör. Ercan BAYCAN Ö¤r. Gör. Elif KARAKURT Ö¤r. Gör. A. Ebru BORUM Üniversitemiz Senatosu, 2l.03.2002 tarihli oturumunda, Keles’e bir yüksekokul kurulmas›na karar vermifltir. 05.07.2002 tarihli Yüksekö¤retim Kurulu Genel Kurulunda görüflülerek 2547 say›l› yasan›n 2880 say›l› yasa ile de¤iflik 7/d-2 maddesi uyar›nca ilçemizde Keles Meslek Yüksekokulu kurulmufltur. 2005-2006 döneminde Hayvan Yetifltiricili¤i ve Sa¤l›- ¤› ile ‹flletme Programlar› olmak üzere, iki programda e¤itim hizmetine bafllanm›flt›r. Eski ad› Yakup Çelebi ‹lkö¤retim Okulu olan ve mülkiyeti Milli E¤itim Bakanl›¤›na ait bina, Üniversitemize tahsis edilmifltir. E¤itim ö¤retim binas› olarak kullanmakta oldu- ¤umuz Yüksekokulumuzun her kat› 260 m 2 ’lik kullan›m alan›- na sahip olup, üç katta 780 m 2 ’lik fiziki alan› bulunmaktad›r. Yine avlu içerisinde bulunan tarihi binan›n bak›m onar›m çal›flmalar› halen Keles Belediyesince yap›lmaktad›r. Yüksekokulumuzda Hayvan Yetifltiricili¤i ve Sa¤l›- ¤› bölümünün uygulama alan› olarak kullan›lmak üzere, içerisinde eski ah›r ve samanl›klar›n bulundu¤u 325 dönümlük arazi yüksekokulumuza tahsis edilmifltir. Yukar›da belirtilen fiziki alanlar›n yan› s›ra, daha önce Tekel tütün depolar› olarak kullan›lan ve içerisinde idari bina ile iki adet deponun bulundu¤u alan›n yüksekokulumuza tahsisi için gerekli baflvurularda bulunulmufltur. Araflt›rma Uygulama E¤itim Merkezi olarak bilinen 30 dönümlük alan›n fiziki çal›flmalar› devam etmektedir. Fiziki yap›n›n oluflturulmas›ndan sonra araflt›rma ve uygulama çal›flmalar›na bafllanacakt›r

H l M l ki S l l k Si t K it i Hazırlayan: Mesleki Sorumluluk Sigortası ...
meslek yasası ve yönetmelikler - asmmmo
Çalistay Bildiri Özetleri Kitapçigi - Meslek Yüksekokulu - Çankırı ...
HSYK 2011 yılı faaliyet raporu - Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
2009 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu - Yapı Kredi
türkiye barolar birliği yönetim kurulu çalışma raporu
Yüreğimizde ilk günün heyecanı var! - Tav Yatırımcı İlişkileri
Kurumsal Yapılanma ve Yönetişim - İnternet Kurulu
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 2011 - Petrol Ofisi
İSMEK, İstanbul'un ve Büyükşehir Belediyemizin Gurur Kaynağıdır
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 2010 - Petrol Ofisi
SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Raporu
2006 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu için tıklayınız.
gpe genel pratisyenlik mesleki eğitimi temel modüller eğitim programı
Meslek Yaşamına Başlangıç İçin - Stadt Halle (Saale)
İş ve Meslek Danışmanlığı Eğitim Kitabına ... - Türkiye İş Kurumu
Kurumsal YÖNETİmİN GÜVENCEsİ “İÇ DENETİm” - TİDE
Petrol ofisi A.Ş. KuruMsAl yÖNetiM ilKeleri uyuM rAPoru
2008 Yılı Faaliyet Raporu - Arçelik
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2006 - Yapı Kredi
yönetim ve kurumsal yönetim uygulamaları - Garanti Bankası
2009 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ... - Yatırımcı İlişkileri
Orhaneli Meslek Yüksekokulu
sınav otomasyon programı - Meslek Yüksekokulu
U.Ü.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Önlisans Eğitim-Öğretim ...
MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVSIZ GELEN ...
sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu - Uludağ Üniversitesi
meslek yüksekokulu öğrencilerinin program tercihlerinde bireysel ...
uludağ üniversitesi teknik bilimler meslek yüksekokulu 2011-2012 ...