Balkanlardaki Türk Kültürü İçin Uluslararası Sempozyum

uludag.edu.tr

Balkanlardaki Türk Kültürü İçin Uluslararası Sempozyum

18 haber

‘Balkanlar’daki Türk kültürü’

için uluslararas› sempozyum

Uluda¤ Üniversitesi, Bursa Ticaret ve Sanayi

Odas› (BTSO), Balkan Göçmenleri Kültür ve

Dayan›flma Derne¤i (Bal-Göç) ve K›br›s, Balkanlar,

Avrasya Türk Edebiyatlar› Kurumu’nun (KI-

BATEK) ortaklafla düzenledi¤i “Balkanlardaki

Türk Kültürü’nün Dünü, Bugünü, Yar›n›” konulu

uluslararas› sempozyum, 26-28 Ekim 2001

tarihlerinde yap›ld›. Uluda¤ Üniversitesi ile Bursa

Ticaret ve Sanayi Odas› salonlar›nda gerçeklefltirilen

oturumlarda 7’si yabanc› olmak üzere toplam

18 bildiri sunuldu.

Sempozyumun aç›l›fl›nda konuflan Uluda¤

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran,

Balkanlardaki Türk kültürünün 1350 y›l›nda Attila

ile bafllad›¤›n›, 1870’li y›llara kadar Türk nüfusun

artt›¤›n›, daha sonra da Balkan, Osmanl›-Rus

savafllar› ve mübadeleyle azald›¤›n› söyledi.

Kültürel de¤erlerin yaflat›labilmesi için dilin

bilim dili olmas› gerekti¤ine dikkat çeken Prof.

Dr. Mustafa Yurtkuran, “Bunun için öncelikle buradaki

Türk kültürünün varl›¤›n› belgelemek zorunday›z.

Bu sempozyum bu nedenle çok önemlidir”

dedi. Rektör Prof. Dr. Yurtkuran sözlerini

flöyle sürdürdü:

“Bu sempozyum, 1800-2000 y›llar› aras›ndaki

tarihi belge çal›flmam›z›n da bir parças›d›r.

Ne yaz›k ki, biz bugüne kadar yaz›ya çok önem

vermemifliz. Bu yaz›lar› da dünyada geçerli olan

bir dille yayg›nlaflt›r›rsak gelecektekilere yaz›l›

metinler b›rakm›fl olaca¤›z. Üniversitemiz, bu


haber

19

sempozyumda sunulan bildirileri bir kitap halinde

basarak, tarihe yaz›l› bir belge de b›rakm›fl olacakt›r.”

BTSO Baflkanvekili Mutlu Uraz da yapt›¤›

konuflmada, bu toplant›n›n Bursa’da yap›lmas›n›n

özel bir anlam› oldu¤una iflaret ederek flunlar› söyledi:

“Bursa, Balkan ülkelerinde yaflayan soydafllar›m›zla

akrabal›k iliflkilerinin en fazla oldu-

¤u bir nüfus yap›s›na sahiptir. Sempozyumun, çeflitli

kültür ve medeniyetlerin buluflma noktas› ve

tarihi ipek yolu vas›tas›yla Çin’den Avrupa’ya kadar

genifl bir co¤rafi alan›n ticari merkezi olan

Bursa’da yap›l›yor olmas›, bu nedenlerle özel bir

anlam ifade ediyor. ”

Türkiye’nin Balkanlarda her zaman dostluk

ve iflbirli¤ine dayal›, istikrar ve güven temin edici

bir siyaset izledi¤ini söyleyen BTSO Baflkanvekili

Uraz, Türkiye ile Balkan ülkeleri aras›nda mevcut

olan zengin ve köklü kültür miras›n›n, di¤er

iliflkilerimizin de gelifltirilmesi ve güçlendirilmesi

aç›s›ndan f›rsat olmas›n› diledi.

Bal-Göç Genel Baflkan› Turhan Genço¤lu,

Türk milletinin Balkan ülkelerinde de örnek uygulamalar

ve yaflam tarz› ile silinmesi mümkün

olmayan bir kültür hazinesi b›rakt›¤›n›, sempozyumda

bu hazinenin, dününü ve bugününü inceleyip,

yar›n›n› birlikte de¤erlendireceklerini ifade

etti. Genço¤lu, kurulufl çal›flmalar› son aflamaya

gelen D›fl Türkler Konfederasyonu’nun da Balkan

toplumlar›n›n yak›nlaflmas›na büyük katk›da bulunaca¤›n›

söyledi.

Türkiye-Bulgaristan Parlamentolararas›

Dostluk Grubu Baflkan› ve Balkan Siyasi Kulübü’nün

de kurucu üyesi olan Bursa Milletvekili

Hayati Korkmaz da, D›fl Türkler Konfederasyonu’nun

kurulmas›yla, Balkan ülkeleriyle olan iliflkilerin

büyük bir dinamizm kazanaca¤›n›, siyasi

haklar için de önemli kazan›mlar elde edilebilece-

¤ini kaydetti.

Sempozyumda Devlet Bakan› Prof. Dr. Abdulhaluk

M. Çay ad›na konuflan Bursa Milletvekili

Orhan fien, Türk ulusunun kültürünü göçebe

kültürü üzerine oturtmad›¤›na dikkat çekerek

sempozyum kat›l›mc›lar›na baflar›lar diledi.

Bursa Valisi Ali Fuat Güven ise, sempozyum

kitab›n›n üniversite taraf›ndan yay›nlanmas›

s›ras›nda ellerinden gelen deste¤i vermeye haz›r

olduklar›n› ifade etti.

Sempozyumda, Üniversitemiz ö¤retim görevlilerinden

Prof. Dr. Yusuf O¤uzo¤lu “Balkanladaki

Türk Varl›¤›n›n Tarih ‹çindeki Geliflmesi”,

Emekli Büyükelçi Bilal fiimflir “Balkanlar ve

Türkiye” bafll›kl› birer aç›l›fl bildirisi sundular.

Sempozyumun di¤er oturumlar›nda bildiri

sunanlar ve konu bafll›klar› ise söyle:

Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Cihat

Özönder: Bat› Trakya’daki Yunan Politikas›; Bulgaristan’dan

Prof. Dr. ‹brahim Tatarl›: Bulgaristan’daki

Türk Varl›¤›; Uluda¤ Üniversitesinden

Yrd. Doç. ‹smail Selimo¤lu: 19. Yüzy›lda Balkanlardaki

Türk ‹dare Sistemi; Uluda¤ Üniversitesinden

Yrd. Doç. Dr. Kamuran Rençber: Avrupa

Savunma ve Güvenlik Perspektivinde Türkiye

Bulgaristan ‹liflkileri; Süleyman Demirel Üniversitesinden

Prof. Dr. Hüseyin Memiflo¤lu: Tarihi

Geliflmelerin Bulgaristan Türklerine Etkisi; Uluda¤

Üniversitesinden Prof. Dr. Mustafa Kara: Balkanlardaki

Türk Tasavvuf Kültürü; Bosna Üniversitesinden

Doç. Dr. Kaz›m Hac›meyliç: Bosna’daki

Türk Varl›¤›; Uluda¤ Üniversitesinden Yrd.

Doç. Dr. Sezai Sevim: Rumeli’deki ‹lk Türk ‹skân›;

Dr. Mehmet Armutlu: Anadolu’dan Balkanlara

Türk Göçleri; Ankara Üniversitesinden Prof. Dr.

Hayriye Yenisoy: Bulgaristan’da Dil ve Edebiyat;

Bursa Bal-Göç’ten Mehmet Alev: Bulgar-Türk

Beraberli¤i; Moldova’dan Tudor Zannet: Moldova’daki

Türk Varl›¤›; Makedonya’dan Fahri Kaya:

Makedonya’daki Türk Varl›¤›; Kosova’dan Arif

Bütüç: Kosova’da Türk Varl›¤›; Bat› Trakya’dan

Hülya Emin: Bat› Trakya’da Türk Varl›¤›; Romanya’dan

Altay Kerim: Romanya’da Türk Varl›-

¤›; KIBATEK Baflkan› Feyyaz Sa¤lam: Konya-

Balkanlar, Tarihi-Kültürel ‹liflkileri.

Sempozyum kitap盤›n›n bas›lmas› için

haz›rl›klar son aflamaya geldi.

More magazines by this user
Similar magazines