Akademisyenler Üni-Köy Projesi için ne dedi?

uludag.edu.tr

Akademisyenler Üni-Köy Projesi için ne dedi?

PROJEDE YER ALAN AKADEM‹SYENLER NE DED‹?

‹NEGÖL gezisine ben kat›lamam›flt›m, Büyükorhan gezisi ise de¤iflik bir deneyimdi

benim için, köydeki insanlar›n s›cakl›¤› ve köy okulunun güzelli¤i etkileyiciydi.

Tafl›mal› sistem nedeniyle köyde sadece üçüncü s›n›fa kadar e¤itim

yap›l›yor, bu arada kaymakam, gitti¤imiz köyün zorunlu hizmet bölgesi kapsam›nda

oldu¤unu söyledi, bu kadar yak›n›m›zda böyle bir bölge olmas› flafl›rt›-

c›...Genç bir ö¤retmeni var, kendisi 3 y›ld›r o bölgede ö¤retmenlik yap›yormufl.

Okulda ö¤renciler tek bir s›n›fta e¤itim görüyorlar, her ö¤rencinin bir masas›

ve bir s›ras› var, gerçekten çok bak›ml› ve güzel bir ilkokul. Bir di¤er flafl›rt›c›

nokta köyün nüfusu ve seçimde oy kullanacak seçmen say›s›...Rakamlar› tam

an›msayam›yorum ama neredeyse nüfus kadar seçmen var. Bu da köyde kalanlar›n

belirli bir yafl›n üstündeki kifliler oldu¤unu, gençlerin flehire göç etti¤ini

gösteriyor. Köyden bizi yaylaya götürdüler, Belediye Baflkan› ve Kaymakam

da bizimle birlikte yaylaya geldi, orada da do¤as›n›n güzelli¤i d›fl›nda en ilginç

taraf yörük çad›r›nda yaflayan kar›-koca idi. ‹kisi de öyle güzel insanlar ki,

yaz›n o çad›rda yaflayarak hem yaylaya göz kulak oluyorlarm›fl hem de hayvanlar›n›

otlat›yorlarm›fl. Zor bir yaflam ama hallerinden memnunlard›. Benim

için baflta da belirttim çok de¤iflik ve çok güzel bir deneyim oldu.(Doç. Dr.

Dilek Kut / Mühendislik Mimarl›k Fakültesi)

BURSA her anlaml› dokunufla yeni sesler veren, sürprizler yapan ola¤anüstü

bir enstrüman gibi bir flehir. Kültür dokusu aç›s›ndan sergiledi¤i zenginlik ve

özgünlük Üni-Köy çal›flma gezilerimizde kendini bir kere daha sergiledi. Bir

baflka görevim nedeni ile Üni-Köy Büyükorhan gezisine kat›lamam›flt›m. ‹zlenimlerini

hem de¤erli baflkan›m›zdan hem de arkadafllar›mdan dinlemifltim.

negöl Hac›kara Köyü'nden bafllayan ve Oylat Ma¤aras› do¤a harikas› ile taçlanan

gözlemlerimiz, yaflay›p gördüklerimiz sosyal ve kültürel aç›dan heyecan

verici, rasyonel aç›dan da ülkemiz ve gelece¤imiz aç›s›ndan güven duyucu

ögeler tafl›yor. Hac›kara Köyü’nün zengin folklorunun yan›nda internet üzerinden

uluslaras› aile kuran genifl vizyonu, Gündüzlü Köyü’nün , "Ülkem bu, bu

olmal›" dedirten ilkokulu, onun ayd›nl›k yüzlü, p›r›l p›r›l bak›ml› ö¤rencileri

ile, evrenselli¤i ve bilim sevgisiyle bilgisini okul duvarlar›nda hayata geçiren

e¤itim sevgisi ve anlay›fl›, kad›nlar›na istihdam yaratan giriflimcili¤i, dünya

köy sosyolojisi literatüründe "hat köyü" olarak an›lan bir köy tipinin Hilmiye

Köyü ile hayata geçmiflli¤i, bunun Oylat Ma¤aras›na kadar takriben 4 km

kadar süren iki yan› yerleflik yolu, benim o günki günlü¤ümün unutulmazlar›n›n

bafl›nda geliyorlar. Ve tabii ülkemizin o s›cac›k misafirperverli¤i...

(Prof. Dr. Fügen Berkay / Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan›)

BÜYÜKORHAN gezisinde, köy okullar›ndan vazgeçilip tafl›mal› sisteme geçiflin

ne kadar yanl›fl oldu¤unu bir kere daha hat›rlad›m. Her köyde mutlaka bir

okul ve bir ö¤retmen olmal› diye düflünüyorum. Çünkü ö¤retmen o köyün çocuklar›

yan›nda köydeki herkesin ö¤retmeni ve yol göstericisidir. Köyle ilgili

problemlere ilk çözüm üreten ö¤retmendir. Tekrar her köye bir ö¤retmen uygulamas›na

geçilmesinin uygun olaca¤› düflüncesindeyim. Ayr›ca Büyükorhan

köylerinde ekolojik tar›m›n daha çok desteklenmesi gerekti¤i ve bunun yan›nda

halka iyi bir gelir getirecek olan, nane, kekik, defne, anason gibi baz› do¤al

bitkilerin o çevredeki do¤al ortamlarda yetifltirilebilir. Bu konuda da Üniversitemiz

seminer ve kurslarla yard›mc› olmak için çal›flmalar bafllatabilir. (Prof.

Dr. Gönül Kaynak / Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü)

27


‹NEGÖL ve Büyükorhana gezilerinin her ikisinde de bulundum. ‹negöl'ün

Gündüzlü Köyü muhtar›n›n belirtti¤ine göre, 10-15 evde 8-10 kadar büyükbafl

bulundu¤unu, 8-10 evde de bak›ld›¤›n› ve her evde yaklafl›k 60-80 koyun var.

muhtar, her evin kendisine yetecek kadar tavuk besledi¤ini, yaklafl›k 100 dönüm

civar›nda meran›n ve 60 dönüm kadar da cay›rl›k alan›n bulundu¤unu bildirdi.

Ancak yeteri kadar sulama yap›lmad›¤› için hayvanc›l›¤›n çok fazla geliflmedi¤i

ö¤renildi. Bu gidilen köylerde bizlere rehberlik yapan ‹smail Hakk›

Bey; yeteri kadar mera ve yeflil alan olmas›na ra¤men, köylülerin hayvan yetifltiricili¤inde

çok fazla istekli olmad›klar›n› ve hayvanc›l›¤›n bu bölgede yeteri

kadar yap›lmad›¤›n› söyledi. Ayr›ca, Danac›lar Köyü’ndeki ö¤rencilerin,

bu zamanda bile befl s›n›f› bir arada okumas› ve imkanlar›n›n çok da iyi olmad›¤›

gözlendi. Oysa ö¤retmen ve ö¤rencileri çok istekliydiler. Bu da bizum

umutlanmam›za yol açt›. ‹negöl gezisinde, Hac›kara köylülerinin içtenli¤i, bizi

en iyi flekilde a¤›rlamalar› çok hofltu. Tüm bunlar› ve Oylat flelalesinin büyülü

güzelli¤ini, çekilebilen foto¤raflar ile mutlaka Dergi’de vermeliyiz.

(Prof. Dr. Ayfle TOPAL / Veteriner Fakültesi)

ÜN‹-KÖY projesi kapsam›nda ‹negöl çevresi gezisine kat›ld›m. ‹negöl'ün güneyinde

yer alan bölgeyi ilk defa Üni-Köy Projesi kapsam›nda gördüm. Zengin

bitki örtüsü, sulak alanlar göz için gerçekten bir haz kayna¤›d›r. ‹çinde Oylat

ma¤aras›n›n yer ald›¤› haflmetli da¤ ve ma¤ara, yörenin do¤al çeflitlili¤ini artt›ran

çok önemli ö¤elerdir. Ma¤aran›n bilimsel niteliklerinin, bölgenin prehistorik

nemine iliflkin bulgular›n, özellikle Bursa kentinin turizmi için önemini

aç›klayan bilgilere Üniversitemiz dergisinde yer verilmesiyle pek çok kiflinin

bu bölgeyi ziyaretini özendirmek gerekir. Bölge insanlar›n›n s›cak misafirperverli¤iyle

birlikte mutfak kültürünün özgünlü¤ü de, bu proje kapsam›nda

yap›lan gezide gözler önüne serilmifltir. (Prof. Dr. Zeren Tan›nd› / Fen

Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü)

BEN bu gezilerde ne denli güzel, zengin ve ne yaz›k ki de¤erlendirilmeyen do-

¤al kaynaklar›m›z oldu¤unu bir kez daha üzüntü ile gördüm. Sadece Hac›kara

ve Gündüzler Köyü’nün flelaleleri yöresel turizm aç›s›ndan çok daha iyi de¤erlendirilebilir.

Örne¤in Çerkez geleneklerine göre düzenlenmifl bir motel ve kültürel

yemeklerin servis edildigi restoranlar Ankara, Eskiflehir yolundan gidenlere

ve Bursal›lara hitap edebilir. (Doç. Dr. Asude Bilgin / E¤itim Fakültesi)

‹NCELEME gezisi gerçekten çok güzeldi. ‹yi organize edilmiflti. Yaln›zca gezdi¤imiz

yerlerde kal›fl süremiz bence k›s›tl›yd›. Hilmiye Köyü’nde konufltu¤um

49 yafl›ndaki Aysel Ter, köyde market iflletti¤ini, bu köye Mesruriyet Köyü’nden

14 yafl›nda gelin geldi¤ini, Gürcü geleneklerini yaflatmaya çal›flt›klar›n›

anlatt›. Köyde genellikle emeklilerin oldu¤unu, okul için de çocuklar›n Gündüzlü

Köyü’ne gittiklerini, tarlada çal›flmak istemeyen gençlerin daha çok ‹negöl ve

Bursa’ya giderek fabrikalarda çal›flt›klar›n› söyledi. Aysel Han›m’›n anlatt›¤›na

göre, Oylat Kapl›cas›n›n köye yak›n olmas›ndan dolay› yaz›n köye gelenlerin

say›s› art›yor, al›flverifl canlan›yor, evler pansiyon olarak veriliyor. (Yrd. Doç.

Dr. Hülya Tafl / Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat› Bölümü)

28


BÜYÜKORHAN gezisi, 7 Haziran 2007 günü gerçekleflti. Bafllang›çta ya¤murlu

bir günde böyle bir geziye ç›kman›n dezavantaj olaca¤›n› düflünürken,

asl›nda bunun hiç de öyle olmad›¤›n› anlad›m. Gözlerimiz gerek otobüste giderken

gerek çevreyi gezerken yemyeflil bir ziyafet çekti diyebilirim. Kentte

yaflarken unuttu¤umuz do¤ay› yeniden olanca güzelli¤iyle duyumsad›k.Benim

için, Danac›lar Köyü ile ilgili olarak en dikkat çekici izlenim, köyün tek derslikli

ilkö¤retim okulunda okuyan p›r›l p›r›l parlayan gözleri ile bizleri karfl›layan

on iki ö¤rencisi ve köyün tek derslikli okulunda onlara e¤itim vermeye çal›flan

üç y›ll›k deneyime sahip Esra ö¤retmenin idealist tutumu oldu. Büyükorhan,

ekonomik geliflmifllik fark›n›n Türkiye’nin sadece Do¤usu ve Bat›s› aras›nda

de¤il, ayn› zamanda Bursa gibi ülkemizin en geliflmifl illerinden birinin

s›n›rlar› içinde dahi oldu¤unu yüzümüze vurur gibiydi. Bu bize ekonomik geliflmifllik

farklar›n›n azalt›lmas› yönünde ülke yöneticilerinin daha çok çaba

sarfetmesi gerekti¤ini göstermektedir. Üniversitemizin de bu çabalara katk›s›-

n›n önemli oldu¤unu ve bu ba¤lamda da Üni-Köy Projesi’nin somut bir ad›m

oldu¤unu düflünüyorum.

‹NEGÖL, Bursa’n›n hem sanayi sektöründe hem de tar›m sektöründe geliflmifl

güzel bir ilçesi. Sa¤l›k turizmi aç›s›ndan da Oylat dikkat çekiyor. ‹negöl gezimizde,

ziyaret etti¤imiz birden çok köy oldu. Bunlar, Hac›kara, Gündüzlü ve

Hilmiye köyleri. Hac›kara bir Çerkez köyü, Kafkasya’dan göçen 125 hane taraf›ndan

kurulmufl. Köy sakinleri yüz y›l› aflk›n bir süredir Çerkez geleneklerini

olabildi¤ince sürdürdüklerini, söylüyorlar. Geleneksel yemek kültürleri devam

ediyor. Gerek Hac›kara gerek gezdi¤imiz di¤er köylerde el de¤memifl do-

¤al ortam çok güzel.

Oylat Ma¤aras› s›cak iklimde do¤al klima ifllevinin görüyor. Bir baflka dikkat

çekici gözlem, soyut bir kavram olan küreselleflmenin ülkemiz insan› üzerindeki

somut etkisini gösteren adeta bir örnek olay niteli¤inde. Gündüzlü Köyü camii

alt›nda faaliyete yeni geçmifl bir atölyeyi gezdik, köyün yaklafl›k on befl

genç k›z› bu atölyede baflka yerde üretilmifl tekstil ürünlerini ambalajl›yorlar.

Ambalaj›n üzerinde ünlü bir yabanc› hiper market flirketinin ismi var. Bir yerli

küçük firma arac›l›¤›yla ifl yap›l›yor. ‹stihdam aç›s›ndan bak›ld›¤›nda bu özellikle

köy insan› için olumlu bir geliflme. Ancak bu durum, insana ister istemez,

yabanc› flirketler aç›s›ndan ülkemizin “ucuz iflgücü cenneti” oldu¤unu düflündürtüyor.

‹flsizlik 2007 Türkiye’sinde çok ciddi bir sorun. Üni-Köy Projesi’nin

bu sorunu azaltmaya katk› sa¤layacak faaliyetlere destek verebilmesini umud

ediyorum. (Prof. Dr. Mircan Tokatl›o¤lu / ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi

Maliye Bölümü)

‹NEGÖL gezisinde beni en çok etkileyen internette tan›flan çiftin evlili¤iydi.

Bu çal›flanlardan bir k›sm› lise mezunuydu. Bunun d›fl›nda Çerkezlerin haz›rlad›¤›

yemekler ilginçti. Tabii bir de sepet ören Halil Ertafl’›n sanat›n› devam

ettirecek kimsenin olmamas› üzücüydü. Köylere ziyaretlerimizde fley çok güzeldi.

Teflekkürler... (Yrd. Doç. Dr. Naciye Türkel / Fen Edebiyat Fakültesi

Kimya Bölümü)

29

More magazines by this user
Similar magazines