Akademililerden ilginç teknikler

uludag.edu.tr

Akademililerden ilginç teknikler

26 kültür / sanat

SULUBOYAYLA BELGELEME

Tekstil çal›flmalar›ndan illüstrasyona, illüstrasyondan

da suluboya resme geçifl yapan sanatç›

Canan Bilge, genellikle do¤ay› çal›flmay› sevenlerden.

Do¤ada çal›flacak güzelliklerin giderek yok olmas›ndan

olsa gerek, “belgeleme”yi amaç edinmifl

sanatç›. Sergide çok say›da kumru resmi olmas›n›n

nedenini sordu¤umuzda, “Çok üzülüyorum bu kufllar›n

azalmas›na, o yüzden...” diye yan›t veriyor, resimlerini

yaparak kumrular› ço¤altmak istercesine.

TÖRE C‹NAYET‹NDEN TAfi RESM‹NE

Çiler Belen ise, a¤›rl›kl› olarak ya¤l›boya resim

yap›yor art›k. Bu sergideki eserleri ise oldukça

ilgi çekiyor. Birçok kiflinin denizlerden toplay›p

cam kavanozlarda saklad›¤› güzel tafllar›, O, toplamakla

yetinmemifl, tuvale aktarm›fl. Geçti¤imiz y›llarda,

sadece tafl resimlerinden oluflan sergi bile açm›fl.

Rektörlük Sanat Galerisi’ne sergilenen eserler,

önceki sergidekilerin sadece birkaç›...

Tafllar›n resmini yapmaya bafllamas›n›n da

ilginç bir hikayesi var. 2001 y›l›nda bir gazete haberinden

çok etkilendi¤ini söylüyor ve flöyle devam

ediyor:

“Haberde, küçük bir k›z çocu¤unun töre cinayetine

kurban edilmesi yaz›yordu. Bu k›z 9 yafl›nda

tecavüze u¤ram›fl. Ailesi, onu biriyle evlendirmek

isteyince, k›z, geçmiflte kendisine tecavüz

edildi¤ini anlat›yor annesine. Annesi de, durumu

ailesine söylüyor. Sonunda a¤abey, k›z› tek kurflunla

öldürüyor. Beni burada as›l etkileyen, annenin

olay›n içinde olmas›. Bir anne, nas›l bu kadar tafl

yürekli olabilirdi! Bu taflyüreklilik, beni tafllar›n

resmini yapmaya itti. ‹lk yapt›¤›m zamanlar içimde

bu olaya karfl› h›nç vard›, bu da çizgime sertlik olarak

yans›yordu. Tafllarla daha çok hafl›r neflir oldukça,

çizgim yumuflad›, öfkemi tafllar k›rd›. Çünkü,

her fleyin oldu¤u gibi tafllar›n da çok çeflitli yönleri

vard› ve kat› olmamak gerekiyordu. Sonuçta tafllara

haks›zl›k etti¤imi anlad›m.”

Öfkeyle bafllanan tafl resimleri, art›k içine

duyguyu da katan, üç boyutlu sanat eserlerine dönüflmüfl

durumda..

BURSA’NIN ÖZEL YER‹

Sanatç› Tülin Demiray ise, Bursa’da sergi

açt›¤› için büyük heyecan duydu¤unu ifade ediyor

öncellikle. Bu heyecan da, 1971 y›l›nda ilk görev

yapt›¤› yerin Erkek Lisesi, ilk sergisini açt›¤› yerin

de Devlet Güzel Sanatlar Galerisi olmas›ndan kaynaklan›yormufl.

Resim ö¤retmenli¤inden çoktan emekli olmufl

ama resim yapmay› sürdürüyor. Akademide

hocas› olan Bedri Rahmi Eyübo¤lu sayesinde sevdi¤i

resim, tutku haline dönüflmüfl.

Ç‹NKO GRAVÜR ÜZER‹NE RENK

Elle renklendirdi¤i çinko gravürlerini sergileyen

sanatç› Ayflen Erte, pek s›k kullan›lmayan bu

yöntemin çok zaman ald›¤›n› söylüyor. Gravürün

tek bafl›na bir teknik oldu¤unu, ancak pek kimse taraf›ndan

yeterince bilinmedi¤ini anlatan sanatç›,

“Sergiye gelenlere öncelikle gravürün ne oldu¤unu,

nas›l yap›ld›¤›n› anlatmak zorunda kalmak beni

üzüyor” diyor.

More magazines by this user
Similar magazines