Mudanya Mütarekesi'ne Anlamlı Tören

uludag.edu.tr

Mudanya Mütarekesi'ne Anlamlı Tören

haber

17

Mudanya Mütarekesi’ne anlaml› tören

Mudanya Mütarekesi’nin 84. y›ldönümü,

11 Ekim 2006 günü Mudanya’da düzenlenen törenle

kutland›. Uluda¤ Üniversitesi, Bursa Valili-

¤i, Mudanya Kaymakaml›¤› ve ADD’nin deste-

¤iyle düzenlenen ve halk›n büyük ilgi gösterdi¤i

törenlere, KKTC 1. Cumhurbaflkan› Rauf Denktafl

da kat›ld›.

Mütareke Evi’nin önünde yap›lan törenlerin

ard›ndan U¤ur Mumcu Kültür Merkezi’nde

“84. Y›l›nda Mudanya Mütarekesi” bafll›kl› bir

panel gerçeklefltirildi.

Panelden önce günün önemini vurgulayan

bir konuflma yapan Rektör Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran,

KKTC 1. Cumhurbaflkan› Rauf Denktafl’›

beflinci kez Bursa’da görmekten ve a¤›rlamaktan

duydu¤u mutlulu¤u dile getirdi.

Mudanya’da belki de ilk kez Mütareke’nin

bu kadar coflku ve yo¤un kat›l›mla kutland›¤›n›

belirten Rektör Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran, bunu

da Vali Nihat Canpolat’a borçlu olduklar›n› söyledi.

Mudanya Mütarekesi’nin önemine dikkat

çeken Rektör Prof. Dr. Yurtkuran, “Bu, en az Lozan

kadar önemli bir ateflkes anlaflmas›d›r, Türkiye

Cumhuriyetinin varoluflunun, zaferin kazan›ld›¤›n›n

ilk belgesidir. Bu ‘Ç›lg›n Türkler’in düflman›

denize döktü¤ünün resmî, yaz›l› belgesidir”

dedi.

Mudanya’n›n 27 ay iflgal alt›nda kald›¤›n›,

bu süre içinde baz› köylerin ciddi boyutlarda Ermeni

ve Rum çetelerinin bask›s› ve gasp› alt›nda

yaflad›¤›n› anlatan Rektör Prof. Dr. Yurtkuran sözlerini

flöyle sürdürdü:

“Biz bunlar› tekrarlay›p da kimseyle düfl-


18 haber

manl›k yaratma niyetinde de¤iliz. Çünkü biz, ulu

önderimizin çizdi¤i yolda, ‘yurtta sulh cihanda

sulh’ diyen bir milletin çocuklar›y›z. Ama geçmifli

de iyi bilmek, unutmamak ve gelecek nesillere

anlatmak gerekir. Dostumuz ve müttefikimiz geçinenlerin,

komflular›m›z›n, yak›n geçmiflte hangi

emellerle bu topraklara geldiklerini çok iyi anlatmak

gerekir. Bu topraklar, ulu önderin deyimiyle

dört bin y›ld›r Türkün bulundu¤u topraklard›r. Hiç

kimse, bin y›l önce Ortaasya’dan gelip de bu topraklara

sahip ç›kt›¤›m›z› zannetmesin. Biz dört

bin y›ld›r bu topraklarda var›z ve Milli Kurtulufl

Savafl›m›z, iflgal edilmifl bu topraklar›m›z›n geri

al›n›fl fleklidir.”

Kurtulufl Savafl›m›z›n, 9 Eylül günü ‹zmir’in

kurtuluflu ile resmen sonuçland›¤›n›n söylendi¤ini

an›msatan Rektör Prof. Dr. Yurtkuran,

“Ama maalesef üstünden geçen 80 küsur y›la ra¤men

bu savafl hâlâ sonuçlanmam›flt›r” dedi. Rektör

Prof. Dr. Yutkuran, bunun gerekçesini de flöyle

aç›klad›:

“Silah vererek, kan vererek, can vererek ald›¤›m›z

topraklar› flimdi globalleflme, bat›l›laflma,

AB’ye girme ve ona benzer birtak›m ütopyalarla

para karfl›l›¤› geri vermekte oldu¤umuzu bir kez

daha gözümüzün önüne getirmeliyiz. 84 y›l önce

bugünkü ‹skele Kahvesinin a盤›ndaki gemide

oturarak sahile ç›kamayan Yunan delegesi, 84 y›l

sonra paras›yla gelip banka sat›n alabilmektedir

bu ülkede. Madem ki telekomünikasyonumuzu

yabanc›ya, bankam›z› yabanc›ya, diflimizle t›rna-

¤›m›zla, ulusal onurumuzla, al›n terimizle yapt›¤›-

m›z fabrikalar› yabanc›ya satacakt›k, bu kadar flehidi

niye verdik? Parayla almad›¤›m›z topra¤› parayla

satamazs›n›z. Madem ki AB’nin 3. s›n›f üyesi

olmak için K›br›s’› verecektik, Say›n Cumhurbaflkan›m,

bir ömrü savafl meydanlar›nda niye geçirdi?

Niye binlerce insan›m›z› K›br›s da¤lar›nda

flehit verdik? Niye hâlâ 30-40 y›ld›r bunun savafl›-

n› veriyoruz? Teslim olurduk bitirirdik iflimizi! Bu

kadar kolay m› K›br›s’› satmak? Sat›n alanlara da

bir sözüm var: Gün gelir bunlar geriye al›n›r; sa-


haber

19

Mudanya Mütarekesi’nin 84. y›ldönümü kutlamalar›na

Mudanya halk› büyük ilgi gösterdi.

t›n al›rken bunlara çok dikkat edin! Tarihimiz bu

tip geri almalarla doludur. Bu ülkenin bir paflas›-

n›n telefonunun dinlenmedi¤ini, telekomünikasyonunun

bafl›ndaki bir yabanc› söylüyorsa, biz burada

utanç içindeyiz demektir. Biz bu savafl› niye

vermifltik ki? Niye yapm›flt›k ki biz mu mütarekeyi?

Kapitülasyonlar› kald›rmak için biz Lozan’da

niye y›rt›nm›flt›k ki? Kabul ederdik manday›, bitirirdik

iflimizi!”

Konuflmas›n›n sonunda, Kurtulufl Savafl›n›n

henüz bitmedi¤ini vurgulayan Rektör Prof. Dr.

Yurtkuran, bu ülkede son Atatürkçü kal›ncaya kadar

bu savafl›n devam edece¤ini söyledi.

DENKTAfi’TAN TAVS‹YE

KKTC 1. Cumhurbaflkan› Rauf Denktafl da,

paneli izleyen gençlere hitaben yapt›¤› konuflmada,

Türk olman›n sorumluluklar›n› hat›rlatarak

flöyle konufltu:

“Ç›lg›n Türkler’i okumad›ysan›z okuyunuz.

Atatürk’ün nutkunu okumad›ysan›z okuyunuz,

okuduysan›z yine okuyunuz. Bu Cumhuriyetin,

bu devletin, bu ba¤›ms›zl›¤›n nas›l meydana


20 haber

Mütareke’den 84 y›l sonra, KKTC 1. Cumhurbaflkan› Denktafl, o masadayd›. ‹mzalad›¤› ise Mütareke

koflullar› de¤il; önemli ziyaretçiler için aç›lan fleref defteriydi.

geldi¤ini, sadece ö¤renmekle kalmay›n›z, o günleri

yaflay›n›z. O günleri yaflay›n›z ki bir daha

gönderden bayrak inmesin. Bir daha bu güzel vatana

düflman aya¤› basmas›n. Bir daha kimse size

‘Ne mutlu Türk’üm’ dedi¤iniz için Atatürk ilkeleri

bizim normlar›m›za uymaz diyerek onu söyletmemeye

kalkmas›n. Gençler siz, büyük bir emaneti

omuzlam›fl bulunuyorsunuz. Türkiyenin ba-

¤›ms›zl›¤›n›, egemenli¤ini devam ettirmek emanetini...

Bunun a¤›rl›¤›n› hissediniz ve çal›fl›n›z.

Bu vatana en güzel hizmeti verebilmek için çal›fl›-

n›z. Yüceliniz ki devlet de yücelsin. Sizi Avrupa’ya

almak istemeyenler, Türk geldi diye önünü

iliklesin; niye geldi diye sormas›n. Gelmesin diye

kap›lar› nas›l kapayaca¤›n› hesaplamas›n. Hiç

haklar› yokken önümüze K›br›s meselesini koymas›nlar.

Ermeni meselesi diye safsata ç›karmas›nlar.

Türkiye’yi bölmek için Sevr’i yeniden ihya

etmek için u¤raflmas›nlar. Bafl›n›z› dik tutunuz.

Sizin tarihiniz kadar güzel bir tarih ve medeniyet

yoktur. Türkün geçmiflinden utanacak hiçbir fleyi

yoktur. Atatürk dünyada bar›fl ülkede bar›fl dedikten

sonra bir söz daha söylemifltir. Evet, bar›fl istiyorum

ama anlatmak istedi¤imiz ba¤›ms›zl›¤›-

m›zd›r. Yani ba¤›ms›z de¤ilseniz hangi bar›fl› yapacaks›n›z?

Bu nedenledir ki K›br›s’ta ba¤›ms›z

bir Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti bar›fl için esas

temeldir. Biz bunun için Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyetinin

yap›lacak herhangi bir antlaflmada var

olmas›n› istiyoruz. Ve Allah raz› olsun Cumhurbaflkan›m›z

Say›n Sezer bunu birçok kez vurgulam›flt›r.

K›br›s’ta iki eflit egemen halk vard›r. Bunlar›n

devletleri vard›r ve K›br›s üzerinde Türk-Yunan

dengesi vard›r. Bunlar› kaale almayan bir anlaflma

yap›lamaz demektir. Milli dava budur, bunu

benimseyiniz ve benimsetiniz. Bu formül, k›rm›z›

milli çizgilerimiz olarak Avrupa Birli¤i’ne duyuruldu¤u

taktirde üzerimizdeki bask›lar azalacakt›r.

Duyuruldu¤u taktirde K›br›s, Türkiye’nin Avrupa

Birli¤i’ne girifl konusunda bir bahane veya engel


haber

21

olarak önüne konmayacakt›r. K›br›s Türkiye için

nedir? K›br›s vatan›n bir parças› de¤ilse, Anadolu’nun

güvenli¤i için Türkiye’ye laz›m stratejik

bir ada de¤ilse 50-60 y›ld›r Türkiye niye u¤rafl›-

yor? Niye evlatlar›n› flehit etmifltir? fiimdi Avrupa

Birli¤i öyle istedi diye Annan Plan›na evet diyenler

acaba, flanla flerefle o adaya girmifl olan Türk

askerinin, bayra¤› gönderden indirerek flehitlerin

kemiklerini torbalara koyarak Anadolu’ya bafl›

e¤ik dönmesini düflünebilirler mi? Türk milletine

bunu lay›k görürler mi? Türk milleti bunu kabul

eder mi etmez mi deyip mücadeleye devam ediyoruz.

Ne mutlu Türküm diyene!”

PANEL

Atatürkçü Düflünce Derne¤i Genel Baflkan›

E. Orgeneral fiener Eruygur’un yönetti¤i panele,

ADD Genel Baflkan Yard›mc›s› Prof. Dr. Ali Ercan,

ADD Genel Sekreteri Hüseyin Emre Öz›fl›k

ve UÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Baflkan›

Prof. Dr. Yusuf O¤uzo¤lu konuflmac› olarak

kat›ld›.

Konuflmac›lar, Mudanya Mütarekesi’nin

önemini ve Türkiye’nin bugünkü durumunu ele

alan konuflmalar yapt›lar.

More magazines by this user
Similar magazines