Mudanya Mütarekesi'ne Anlamlı Tören

uludag.edu.tr

Mudanya Mütarekesi'ne Anlamlı Tören

haber

21

olarak önüne konmayacakt›r. K›br›s Türkiye için

nedir? K›br›s vatan›n bir parças› de¤ilse, Anadolu’nun

güvenli¤i için Türkiye’ye laz›m stratejik

bir ada de¤ilse 50-60 y›ld›r Türkiye niye u¤rafl›-

yor? Niye evlatlar›n› flehit etmifltir? fiimdi Avrupa

Birli¤i öyle istedi diye Annan Plan›na evet diyenler

acaba, flanla flerefle o adaya girmifl olan Türk

askerinin, bayra¤› gönderden indirerek flehitlerin

kemiklerini torbalara koyarak Anadolu’ya bafl›

e¤ik dönmesini düflünebilirler mi? Türk milletine

bunu lay›k görürler mi? Türk milleti bunu kabul

eder mi etmez mi deyip mücadeleye devam ediyoruz.

Ne mutlu Türküm diyene!”

PANEL

Atatürkçü Düflünce Derne¤i Genel Baflkan›

E. Orgeneral fiener Eruygur’un yönetti¤i panele,

ADD Genel Baflkan Yard›mc›s› Prof. Dr. Ali Ercan,

ADD Genel Sekreteri Hüseyin Emre Öz›fl›k

ve UÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Baflkan›

Prof. Dr. Yusuf O¤uzo¤lu konuflmac› olarak

kat›ld›.

Konuflmac›lar, Mudanya Mütarekesi’nin

önemini ve Türkiye’nin bugünkü durumunu ele

alan konuflmalar yapt›lar.

More magazines by this user
Similar magazines