Yükselen ve Atananlar

uludag.edu.tr

Yükselen ve Atananlar

Yard. Doç. Dr. Yunus

ALYAZ (Atand›)

UÜ E¤itim Fak. Alman

Dili E¤itimi Anabilim Dal›.

Lisans: UÜ E¤itim

Fakültesi Alm. Dili

E¤itimi-1989. Doktora:

HÜ Sosyal Bilimler

Enstitüsü-2002.

Yard. Doç. Dr. Fatma

KAZANO⁄LU (Atand›)

UÜ E¤itim Fak. Frans›z

Dili E¤itimi Anabilim Dal›.

Lisans: UÜ E¤itim

Fakültesi Frans›z Dili ve

E¤itimi-1992.

Doktora: HÜ Sosyal

Bilimler Enstitüsü-2000.

Yard. Doç. Dr. Vejdi

B‹LG‹N (Atand›)

UÜ ‹lahiyat Fak.Din

Sosyolojisi Anabilim Dal›.

Lisans: 19 May›s Üniversitesi

‹lahiyat Fakültesi-

1994. Doktora: 19 May›s

Üniversitesi Sosyal

Bilimler Enstitüsü-2001.

Yard. Doç. Dr. Hasan

TAfiDELEN (Atand›)

UÜ ‹lahiyat Fakültesi Arap

Dili ve Belagat› Anabilim

Dal›. Lisans: Ankara

Üniversitesi ‹lahiyat

Fakültesi-1989.

Doktora: UÜ Sosyal

Bilimler Enstitüsü-2000.

Yard. Doç. Dr. Muhsin

YILMAZ (Atand›)

UÜ Fen-Edebiyat Fak.

Felsefe Bölümü.

Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi Psikoloji

Bölümü-1985. Doktora:

Ankara Üniversitesi Sosyal

Bilimler Enstitüsü-1997.

Yard. Doç. Cafer

Ç‹FTÇ‹ (Atand›)

UÜ Fen-Edebiyat Fak.

Tarih Bölümü Yeniça¤

Tarihi AD. Lisans: UÜ

Fen-Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü-1995.

Doktora: AÜ Sosyal

Bilimler Enstitüsü-2002.

Yard. Doç. Dr. Nilüfer

AYDEM‹R (Atand›)

UÜ Fen-Edebiyat

Fakültesi Biyoloji Bölümü.

Lisans: UÜ Fen-Edebiyat

Fakültesi Biyoloji

Bölümü-1989. Doktora:

UÜ Fen Bilimleri

Enstitüsü-2001.

Yard. Doç. Dr. Yücel

TEK‹N (Atand›)

UÜ Teknik Bilimler MYO

Tar›m Alet ve Mak. AD.

Lisans:Ankara Üniversitesi

Ziraat Fakültesi-1987.

Doktora: UÜ Ziraat

Fakültesi Tar›m

Makinalar› AD-2001.

Yard. Doç. Dr. Mehtap

SA⁄OCAK (Atand›)

UÜ Teknik Bilimler MYO

Endüstriyel Kal›pç›l›k AD.

Lisans: ‹TÜ Mim. Fak.

Mim. Böl.-1990.

Doktora: ‹TÜ Mimarl›k

Fakültesi Bina Bilgisi

Program›-1999.

Yükselen ve atanan

ö¤retim üyelerini kutluyor,

baflar›lar diliyoruz.

UÜ Dergi Yay›n Kurulu

More magazines by this user
Similar magazines