Musiki Muallim Mektebi açıldı

uludag.edu.tr

Musiki Muallim Mektebi açıldı

haber

11

Eflinin ad› verilen

salonun aç›l›fl›na

TBMM

Baflkanvekili

Güldal Mumcu da

kat›ld›

ayd›nlanma devrimini topluma yaymaya çal›flan, antiemperyalist,

Kemalist biri oldu¤u için vuruldu¤unu

an›msatan Rektör Yurtkuran, “Biz U¤ur Mumcu, Ahmet

Taner K›fllal› ve Bahriye Üçok’lar›n yürüdükleri

bu ayd›nlanmaya inanm›fl bir üniversite olarak bu yolun

önderlerinin isimlerini buralara vererek, onlar› katledenlere,

‘bir U¤ur Mumcu öldürdünüz k›rk iki bin

U¤ur Mumcu’yu burada yetifltiriyoruz’ diyerek hayk›rmak

istiyoruz” dedi.

E¤itim Fakülteleri di¤er fakültelerden farkl›

olarak Türkiye’nin gelece¤inin planland›¤› bu ülkenin

gelece¤inin flekillendirildi¤i, tohumlar›n›n at›ld›¤› fakülteler

oldu¤unu kaydeden Rektör Yurtkuran, “E¤itim

fakülteleri en az 60-90 y›ll›k gelece¤imizi planlayacak

olan kiflilerdir. Burada onlar do¤ru yetiflirse, onlar›n

yetifltirdikleri de do¤ru yetiflecektir. Onun için bu fakültelerde

yetiflecek olanlar U¤ur Mumcu’nun neden

katledildi¤ini bilmelidir. Bu fakültede okuyanlar, cumhuriyetin

bugüne kadar ne mücadelelerle ba¤›ms›zl›¤›-

n› muhafaza etti¤ini bilmek mecburiyetindedir. O nedenle

bu isimleri özellikle e¤itim Fakültemizdeki salonlara

veriyoruz. E¤itim fakültesine verdi¤imiz önemi

ve bu isimlerin temsil etti¤i görüfle olan inanc›m›zdan

dolay› bu isimleri ö¤rencilerimizin yetiflti¤i bu salonlara

veriyoruz” diye konufltu.

Salonun aç›l›fl törenine, U¤ur Mumcu’nun efli

TBMM Baflkanvekili Güldal Mumcu da kat›ld›. ‹lk kez

böyle bir törene kat›ld›¤›n› dile getiren Güldal Mumcu,

ulusal ba¤›ms›zl›¤› savunman›n Mustafa Kemal’i yaflatmak

anlam›na geldi¤ine iflaret ederek U¤ur Mumcu’nun

da hayat› pahas›na bunu yapmaya çal›flt›¤›n›

kaydetti. Mumcu, Kemalizmin, ça¤ atlama safsatas› alt›nda

19. yüzy›l vahfli kapitalizmine geri dönmek isteyenlere,

devletin düzenini din temelleri üzerine oturtmak

isteyenlere, Kemalizmi etkisiz k›lmak için numaral›

cumhuriyetler uyduranlara, halk› etnik temellerde

bölerek ülkeyi yeni Sevr’in efli¤ine getirmek isteyenlere

karfl› tavizsiz ve amans›z bir mücadele vermek anlam›na

da geldi¤ini ifade ederek, “Amerikan ve bat› rüzgâr›n›

arkas›na alarak Kemalizme savafl açan hoca

efendilere aman vermemek de ulusal ba¤›ms›zl›¤› savunmak

demektir” fleklinde konufltu.

Kemalizmin ulusumuzun bilincinden silinmesi

için kampanyalar aç›ld›¤›na iflaret eden Mumcu, flunlar›

söyledi:

“Onun için ba¤›ms›zl›k, özgürlük, halk›n egemenli¤i,

dayan›flma, kardefllik, insanlara ve gelecek nesillere

karfl› sorumluluk gibi de¤erler yerine ac›mas›zl›k,

bask›c›l›k, ç›karc›l›k, maddecilik ve vahfli rekabet

sistematik bir flekilde yükselen de¤erler olarak sunulur.

Köktendincilik, mezhepçilik, ›rkç› ve etnik milliyetçilik

ve faflizm hortlat›l›r. Ulusal ve toplumsal uyan›flla-

More magazines by this user
Similar magazines