Musiki Muallim Mektebi açıldı

uludag.edu.tr

Musiki Muallim Mektebi açıldı

12 haber

r›n sahipleri, her gün yeniden ve farkl› biçimlerle, bizleri

uyufltururcas›na önümüze sürülen bu görüfllere karfl›,

kendi düflünce ve de¤erler sistemini gelifltirip y›lmadan

savunamazlarsa, toplum kendi gelece¤ini yaratamaz.

Ça¤lar boyunca insanlar gerçekleri ö¤renmek,

bilgi sahibi olmak için birçok zorluklara gö¤üs gerdiler.

Bilgi ve ayd›nlanma ateflini tanr›lardan çal›p insanlara

veren Prometheus ça¤lar öncesinde korkunç cezaya

çarpt›r›ld›. Ama insanlar bu engellere karfl›n insano¤lunu

bilgilendirme ve ayd›nlatma savafl›ndan bir

gün olsun geri durmad›lar. U¤ur da insanlar›n bilme ve

ayd›nlanma hakk›n› savunan ve bütün ö¤rendiklerini

sizlerle paylaflan gerçek bir bilgi takipçisiydi. ‹nsanlar›n

bildiklerini, tan›k olduklar›n›, birbirlerine aktard›klar›nda,

ancak fleffaf bir toplum yap›s›n›n ve gerçek demokrasinin

yerleflece¤ine; ac›dan ve zulümden ve bask›dan

uzak günlerin gelebilece¤ine inan›yordu.

U¤ur'un 1975 y›l›nda yazd›¤› flu sat›rlar› sizlere aktarmak

istiyorum. ‘Susmay› kendi kabu¤unun içine çekilmeyi

bir yaflam biçimi, bir kiflilik simgesi olarak benimseyen

insanlar vard›r. Özgürlükleri ve silahlar› konuflmamakt›r.

Her adaletsizlik onlar›n eylemsizli¤inden

güç al›r biraz da. Her dönemde ezenden, yönetenden

ve güçlüden yana olmay› hüner sayanlar vard›r.

Bütün bask› yöntemleri, bu gibi insanlar› birer kerpeten,

birer mafla, devrimcilerin boynuna dolanan bir ip

gibi kullan›r. Sonra, bu bask› yönetimini y›kan güce

araçl›k ederler ayn› insanlar, bask›ya boyun e¤meyen,

gelen geçen yönetimlere maflal›k etmeyen, içinde insanl›k

onurunu bir de¤iflmez hazine gibi saklayan insanlard›r,

ça¤lar›na ve toplumlar›na yak›flanlar.

...Ellerini kana bulayanlar, içlerindeki korkular›n

mezar tafllar›yla yaflayanlar, ayn› adaletsizli¤in ve

ayn› suçun ortaklar›d›r hep birlikte. Gözlerin aç›ksa göreceksin.

Kula¤›n sa¤›r de¤ilse duyacaks›n. Ellerin kesik

de¤ilse uzanacaks›n!’ U¤ur Mumcunun an›s›na aç›-

lan bu Konferans Salonunda, gözleri görenlerin, kulaklar›

duyanlar›n gerçekleri tart›flacaklar›, insano¤lunu

bilgilendirme ve ayd›nlatma savafl›ndan geri durmayacaklar›na

inan›yorum.”

Güldal Mumcu ve ö¤retim üyeleri daha sonra

Musiki Muallim mektebi 1924’ü hizmete açt›lar. Güldal

Mumcu, “Burada hep güzel flark›lar›n söylenmesi”

dilekleriyle kurdeleyi Rektör Yurtkuran’la birlikte kesti.

Rektör Yurtkuran, Atatürk’ün ilk kurdu¤u okulun,

Musiki Muallim Mektebi oldu¤unu an›msatarak,

“Bu mektep, 1924’te Türk’ün ayd›nlanma yolculu¤unun

bafllang›ç noktas›d›r. U¤ur Mumcu da bu yolculu-

¤un flehididir. Emperyalistlere, iflbirlikçilere bu savafl›n

devam etti¤ini burada bir kez daha göstermek istiyoruz”

diye konufltu.

ÖDÜLLER VER‹LD‹

Musiki Muallim Mektebi’nin görsel ve ifllevsel

anlamda ça¤dafl bir yap› olarak ortaya ç›kmas›ndaki

katk›lar› nedeniyle Mühendislik-Mimarl›k Fakültesi

Ö¤r. Gör. Dr. Özgür Mehmet Ediz’e, Ö¤r. Gör. Selay

Yurtkuran Tok’a ve Ö¤r. Gör. Y›ld›z Ça¤l›’ya Rektör

Yurtkuran taraf›ndan teflekkür plaketi verildi. Üniversiteye

yapm›fl oldu¤u maddi ve manevi katk›lar nedeni

ile karayollar› 14. Bölge Müdürü Turgay Mesci’ye,

Üniversitenin Klasik Türk Musikisi Koro fiefi Yrd.

Doç. Ayd›n Atalay’a da yapm›fl oldu¤u baflar›l› çal›flmalar

nedeniyle plaket verildi.

Müzik Bölümü ö¤retim elemanlar› da konuklara

klasik müzik dinletisi sundu.

More magazines by this user
Similar magazines