Üni-Köy Projesi'nin bir ayağı, leyleklerin uğrak yeri Eskikaraağaç…

uludag.edu.tr

Üni-Köy Projesi'nin bir ayağı, leyleklerin uğrak yeri Eskikaraağaç…

Islak yorgun tutkulu yürüyorum…

(…)

Bu kadar›n› an›msayabildim sözlerinin. Yan›m›z

yöremiz sazl›klar ve sararm›fl m›s›r tarlalar›yla

dolu oldu¤u için mi düfltü bu flark› dilime coflku

belle¤imden? Kim bilir… Yanl›fl yola girip, k›-

sa bir müddet süren kayg›n›n ard›ndan do¤ru yolu

bulup Bursa asfalt›na ç›k›yoruz yeniden. Rotam›z

bu kez Eskikaraa¤aç Köyü. Yaklafl›k onbefl yirmi

dakikal›k bir yolculuktan sonra var›yoruz köye. Elbette

önce leylek yuvalar› karfl›l›yor bizi. Akabinde

eski okuldan dönüfltürülmüfl Uluabat Bilgi-Belge

ve Ziyaretçi Merkezi’nin duvarlar›ndaki FOVEO

Fotograf Grubu’nun Leylek fienlikleri’nde çekti¤i

leylek foto¤raflar›. Yine o tekerleme düfltü akl›ma

iflte…

Leylek leylek havada

Yumurtas› tavada…

Tafl›mal› e¤itimi komflu köy Yenikara¤aç’taki

okulda sürdüren köyün çocuklar› karfl›l›yor bizi

heyecanla. Ve onlarla birlikte, leyleklere, göle ve

bu köye emek veren, buray› uluslararas› arenada

tan›tan öncüler muhtar Ahmet Koca, U.Ü. Ziraat

Fakültesi Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. ‹smet Ar›c›, son

flenlikte leylek annesi ve dostu olarak ödüllendirilen

efli ziraat mühendisi Franziska Ar›c›, di¤er leylek

dostlar› ve köy sakinleri… Hepimiz heyecanl›-

y›z. Ben çevreye flöyle bir göz gezdiriyorum. ‹nsan

eliyle yap›lm›fl leylek yuvalar› çevrede görünmekte…

Bu y›l Uluslararas› Leylek fienli¤i’nin üçüncüsü

gerçeklefltirilmifl Eskikaraa¤aç’ta. Leylek

Dostu Köyler Projesi kapsam›nda Köy Muhtarl›¤›,

üniversitemizin Kufl Gözlem Toplulu¤u, Nilüfer

Belediyesi, Orman ‹l Müdürlü¤ü, Nilüfer Yerel

Gündem 21, Do¤a-Der ve FOVEO Fotograf Grubu

gibi kurulufllar›n katk›lar›yla uluslar aras› boyut da

kazanm›fl flenlik. fienliklerin ve flenli¤e vesile olan

leyleklerin uluslar aras› öneminin bilincinde olan

öncüler eski okul binas›n› leylekler aç›s›ndan ifllevsel

bir hale getirmeyi ve uluslar aras› etkinlikler de

dahil olmak üzere her tür etkinli¤in yap›labilece¤i

bir Bilgi-Belge ve Ziyaretçi Merkezi’ne dönüfltürmeyi

baflarm›fl. Bu arada bir de Avrupa Birli¤i Projesi

oluflturulmufl destek sa¤lamak ad›na. Eskikara-

¤aç Avrupa Leylek Köyü A¤›’na aday bir köy olmufl

bütün bu etkinliklerle. fiu anda dokuz köyün

üye oldu¤u Avrupa Leylek Köyü A¤›’n›n onuncu

köyü olacakm›fl Eskikaraa¤aç seneye.

Köyün, köylünün sorunlar›n› dinlerken bir

k›sm›m›z, bir grup da kitap, defter, boya, kalem,

silgi vs. gibi k›rtasiye malzemelerinden oluflan hediye

paketlerini da¤›t›yor çocuklara. Ard›ndan masada

devam ediyor sohbet. Az sonra sohbete rektörlük

bas›n bürosunda çal›flan P›nar’›n annesi Gülay

Han›m’›n özenerek yapt›¤› zeytinya¤l› yaprak

sarmalar, köyün zeytinliklerinden toplanm›fl zeytinler,

Bursa’ya özgü cevizli lokum denilen ekmekler

ve elbette klasik içece¤imiz çay ve ayran efllik

ediyor. Karfl›mda Franziska Ar›c› oturuyor. Franziska

Alman as›ll› ama otuz y›ld›r Türkiye’de yaflam›fll›¤›n

verdi¤i s›cakl›kla ve güzel Türkçesiyle

leylekler için yapt›klar›n› anlat›yor. Di¤er tarafta

muhtar Ahmet Koca ve Prof. Dr. ‹smet Ar›c›

köyün, gölün, leyleklerin gidiflat›n›, kazand›klar›n›,

36

More magazines by this user
Similar magazines