Rektörümüz Prof. Dr. Yurtkuran Yeniden Atandı

uludag.edu.tr

Rektörümüz Prof. Dr. Yurtkuran Yeniden Atandı

2

gündem

Rektörümüz

yeniden atand›

Dört y›ll›k görev süresi 7 A¤ustos 2004 tarihinde

sona eren Rektör Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran,

Cumhurbaflkan› Ahmet Necdet Sezer taraf›ndan

5 Temmuz 2004 tarihinde yeniden atand›.

Dört y›l görev yapacak olan Prof. Dr. Yurtkuran,

6 A¤ustos 2004 tarihinde ö¤retim üyeleri

ve idari personelin kat›l›m›yla Rektörlük A

Salonu’nda bir toplant› yapt›.

Geçen dönemde kendisini destekleyen ö¤retim

üyelerine ve idari personele teflekkür eden

Prof. Dr. Yurtkuran, yeni döneme iliflkin hedeflerini

de anlatt›. E¤itimde bafllatt›klar› akreditasyon

sürecinin meyvelerini bu dönemde almaya bafllayacaklar›n›

belirten Prof. Dr. Yurtkuran, “Uluda¤

Üniversitesi, bu dönemde de Cumhuriyete, Atatürk

ilke ve devrimlerine olan ba¤l›l›¤›n› aynen

devam ettirecektir” dedi.

Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran konuflmas›n›

flöyle sürdürdü:

“7 A¤ustos 2000 tarihinde devrald›¤›m rektörlük

görevi bugün 6 A¤ustos 2004‘te 4 y›l› tamamlayarak

sona eriyor. Yar›n sabahtan itibaren

de 7 A¤ustos 2004 -6 A¤ustos 2008 dönemini açm›fl

olaca¤›z. Bu bir devir teslim töreni de¤il. Bu,

bugüne kadar yapt›klar›m›zla, bundan sonras›nda

yapacaklar›m›z›n tart›fl›laca¤›, duygular›m› ö¤retim

üyeleri ile paylaflaca¤›m bir toplant›. Toplant›-

ya kat›ld›¤›n›z için hepinize çok teflekkür ediyorum.

7 A¤ustos 2000’de göreve bafllad›¤›mda, o

günkü devir teslim töreninde yapt›¤›m konuflmada,

4 y›ll›k dönemimde adil, kat›l›mc›, Atatürk ilke

ve devrimlerine ba¤l›, özlük haklar›n› koruyan,

kiflilerle de¤il; sistemle u¤raflan, hukukun üstünlü-

¤üne inanm›fl bir idare oluflturaca¤›m› vaat etmifltim.

Umut ediyorum geçen 4 y›ll›k dönemde sözlerimin

tamam›n› tuttum. Bu konuda sözlerimi yerine

getirmemde bana yard›mc› olan tüm akademik

ve idari personele sonsuz teflekkürlerimi sunuyorum.

Bildi¤iniz gibi 2000-2004 süresi içerisinde

4 y›ll›k dönemde, Uluda¤ Üniversitesi ulusal ve

uluslararas› alanda takdir edilen büyük de¤ifliklikler

gerçeklefltirmifltir. Bu dönemde, lisans ve önli-


gündem 3

sansta e¤itim reformu, araflt›rma reformu, stratejik

planlama, özde¤erlendirme, geri bildirim kurumlar›n›n

oluflturulmas›, ‹ngilizce e¤itim için haz›rl›k

s›n›f›, araflt›rmalara ayr›lan pay›n 5 kat artt›r›lmas›,

araflt›rmac›ya ve baflar›l› ö¤renciye ödül, yurtd›fl›

ile iliflkileri teflvik sonucunda da yurtd›fl› ile

iliflkilerde inan›lmaz bir patlaman›n gerçeklefltirilmesi

sa¤lanm›flt›r. Bu belki de her biri tek bafl›na

uzun saatler tart›fl›labilecek olan de¤iflimler sonucunda;

Dünya T›p E¤itimi Konseyi’nin T›p Fakültemizin

e¤itimi ile ilgili yazd›¤› ola¤anüstü rapor,

Avrupa Üniversiteler Birli¤i’nin (EUA) kurumsal

de¤erlendirme sürecinden Üniversitemizin üstün

baflar› ile geçmesi, Veteriner Fakültemizin akreditasyon

sürecinin 2. aflamas›na geçmesi, Avrupa

Üniversiteler Birli¤i taraf›ndan Bologna Reformlar›n›

hayata geçirmek üzere Avrupa üniversitelerine

Uluda¤ Üniversitesini örnek göstermesi gibi

birçok baflar›lara imza at›lm›flt›r.

Kanaatimce hepsinden önemlisi, Uluda¤

Üniversitesi’nin, mensubu olmaktan gurur duyulacak

bir üniversite olma yolunda h›zla ilerlemesidir.

Evet de¤erli konuklar, bu dönemde yüzme

havuzunu bitiremedik, oditoryumu da yapamad›k

fakat; bu dönemde bunlardan artt›rd›¤›m›z parayla

Üniversiteye 1500’ü aflk›n bilgisayar ald›k. Kütüphanemizi,

Türk üniversiteleri içerisinde 26. s›-

radan, Türkiye’nin en iyi online kütüphanesi haline

getirdik. Yüzme havuzu ve oditoryumu bitiremedik

ama; onlar›n yerine Yabanc› Diller Yüksekokulu’nu,

enstitü binas›n›, Yabanc› Diller derslik

binas›n›, E¤itim Fakültesi’nin 2. binas›n›, Mühendislik

ve Mimarl›k Fakültesi ‹nflaat Mühendisli¤i

binas›n›, Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Bölümleri

binas›n› bitirdik. E¤itim Fakültesi’nin 3. binas›n›,

Veteriner Fakültesi binas›, Veteriner Fakültesi

Hayvan Hastanesi binas›n›n temellerini att›k.

Onu epey de ilerlettik. fiimdi Mühendislik-Mimarl›k

Fakültesi’nin Makine Mühendisli¤i binas›-

n›n temelini ataca¤›z.

Biz önceli¤imizi ilk günkü konuflmada da

bildirdi¤im gibi e¤itimin kalitesi, e¤itim ve araflt›rma

için fiziki alanlar›n tamamlamas› olarak belirlemifltik.

Kurumlar›m›z›n tamam›n› da bilgi

üretme ve e¤itim için gerekli alanlara kayd›rd›k.

Tabiat› ile al›nan bu sonuçlar benim için büyük bir

k›vanç ve mutluluk kayna¤›d›r. Ama itiraf etmeliyim

ki 2003’te y›l›n rektörü seçilmem, 2004 y›l›nda

da Bursa Barosu’nun beni “Hukuka Katk›”

ödülüne lay›k görmesi, yaflam›mdaki en büyük

ödüllerdir.

De¤erli konuklar,

Sonuç olarak 2004-2008 dönemi için Uluda¤

Üniversitesi rektörünü belirleyecek seçime

geldik. 22 üniversite içerisinde yüzde 85 oyla en

yüksek oy alan rektör olmam da benim için büyük

bir onur kayna¤›d›r. Bu konuda bana destek veren,

vermeyen tüm ö¤retim üyelerimize teflekkür ediyorum.

Bu sonuç kanaatimce, Uluda¤ Üniversitesi’nin

Cumhuriyetimize, Atatürk ilke ve devrimlerine

olan ba¤l›l›¤›n›n; ça¤dafl ve önder üniversite

olma istencinin sand›¤a yans›mas›d›r.

YEN‹ DÖNEM HEDEFLER‹

Uluda¤ Üniversitesi ö¤retim üyesi ne kadar

zor olursa olsun e¤itimde ve araflt›rmada en iyi

üniversite olma azmini yüzde 85 oyla göstermifltir.

fiimdi önümüzde yeni bir 4 y›l var. ‹nan›yorum

ki birinci 4 y›ldan daha fazla çal›flaca¤›z. Daha

çok sonuç alaca¤›m›z ve daha çok baflar› elde edece¤imiz

bir 4 y›l olacak bu. Bu dönemde öncelikle

araflt›rma ve e¤itim reformu olarak gerçeklefltirdi¤imiz

reformlar›, art›k olmas› gereken flekle,

araflt›rma ve e¤itimin bir arada planland›¤› tek bir

reform paketine çevirece¤iz. Araflt›rmas›z kaliteli

e¤itim olamayaca¤› gerçe¤inden hareketle yükseklisans,

doktora ve t›pta uzmanl›k e¤itimlerinden

bafllayarak reformlar›n ikinci basamaklar›na

geçece¤iz.

Bölümler için yükseklisans, doktora ve t›pta

uzmanl›k kontenjan kriterleri, ayr›ca yükseklisans

ve doktora s›nav›na ve t›pta uzmanl›k s›nav›-

na girebilmek için gerekli kriterleri oluflturaca¤›z.

Bu kriterler yükseklisans ve t›pta uzmanl›k e¤itiminin

kalitesini do¤rudan etkilerken, araflt›rmadan

bekledi¤imiz sonuçlar› da etkileyecektir. Yabanc›

dilde tezsiz lisans programlar› mutlaka tart›-

fl›lacak ve aç›labilecek olan bölümlerde en k›sa

sürede bafllat›lacakt›r. Bu dönemde ana hedefimiz,

her konumda ö¤retim üyeleri ve e¤itim program-


4

gündem

lar› için tek ve geçerli kriterin bilgi ve teknoloji

üretme olmas›n› sa¤lamakt›r. Bu dönemde Uluda¤

Üniversitesi’nde bilgi ve teknoloji üretimi tek güç

oda¤› olacakt›r. Lisans ve önlisans programlar›nda

2. basamak reformlar›n gerçeklefltirilmesine aynen

bafllanacakt›r.

ODTÜ ile bafllat›lan ortak ö¤retim üyesi

yetifltirme programlar›na yeni ortakl›klar›n eklenmesi

sa¤lanacak, özellikle lisans e¤itiminde

NewYork State Üniversitesi ile ortakl›¤›m›z bu

dönem içerisinde bafllat›lacakt›r.

Hukuk ve Güzel Sanatlar fakültelerimizin

aç›lmas› gerçeklefltirilecektir. E¤itim ve araflt›rmadaki

fiziki koflullar›n iyilefltirilmesi özelikle

enstitülerin fiziki mekanlar›na kavuflturulmas›

sa¤lanacakt›r. ‹kinci dönem art›k, bafllatt›¤›m›z

akreditasyon çal›flmalar›n›n sonuçlar›n› alaca¤›-

m›z dönem olacakt›r. Bunlar›n gerçeklefltirilmesindeki

en büyük deste¤im siz de¤erli ö¤retim

üyeleri ile akademik ve idari personel oldu¤unun

bilincindeyim. Bu s›ralad›¤›m konu bafll›klar›nda,

Seçime yüzde 96

oran›nda kat›l›m

bundan önce de verdi¤iniz gibi bana destek verece¤inize

inan›yorum. Bugüne kadar akademik ve

idari personelin bana verdi¤i deste¤e teflekkür ediyorum.

fiu anda yakamda iki tane rozet var, bir tanesi

Türk Bayra¤› ve Atatürk bafl›ndan oluflan bir

rozettir. De¤iflik versiyonlar›n› her akademik yükseltme

töreninde yeni kat›lan arkadafllar›m›z›n yakas›na

tak›yoruz. Atatürk ile Türk Bayra¤›n›n temel

anlam›, Atatürk ilke ve devrimlerine olan

ba¤l›l›k gibi, Cumhuriyetimizin temel ilkelerinden

olan bölünmez bütünlü¤e olan inanc›m›z› d›-

fla göstermektir. Bu rozetin yan›nda Uluda¤ Üniversitesini

temsil eden rozet var. Bununla da flu

mesaj› vermek istiyorum:

Önümüzde 4 y›lda bölünmez bütünlü¤ümüz

için verdi¤imiz savafl aynen devam edecektir.

Atatürk ilke ve devrimleri Uluda¤ Üniversitesi’nin

vazgeçilmez yol göstericisi olmaya önümüzdeki

4 y›lda da devam edecektir. Size verebilece¤im

en büyük söz budur.”

Uluda¤ Üniversitesi ö¤retim üyeleri, 4 Haziran

2004 günü yap›lan seçimle, 2004-2008 döneminde

göreve talip olan rektör adaylar›n› belirlemiflti.

730 profesör, doçent ve yard›mc› doçentten

703’ünün oy kulland›¤› seçimde, Rektör

Prof. Dr. Yurtkuran, 693 geçerli oyun

576’s›n› alm›flt›. Kat›l›m›n yüzde 96 olarak gerçekleflti¤i

seçimde, Sand›k Kurulu, flu isimleri

YÖK’e bildirmiflti:

1-Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran (Rektör)-576 oy

2-Prof. Dr. Sedat Ülkü (Müh-Mim. Dekan›)-3 oy

3-Prof. Dr. A. Kadir Çüçen (Fen-Ed. Fak)-2 oy

4-Prof. Dr. Esvet Aç›kgöz (Zir. Fak)-1 oy

5-Prof. Dr. fievket Ziya Coflkun (Vet. Fak.)-1 oy

6-Prof. Dr. Yusuf Alper (‹‹BF)-1 oy

More magazines by this user
Similar magazines