layout t rkisch f r pdf - Verantwortung.muc.kobis.de

verantwortung.muc.kobis.de

layout t rkisch f r pdf - Verantwortung.muc.kobis.de

‹çindekiler

Çocukların cinsel fliddete maruz kalması ne demek? 3

Anne, baba ve veliler çocuklarını nasıl koruyabilirler? 6

Anne, baba ve veliler cinsel fliddete maruz

kalmıfl çocuklara nasıl yardım edebilirler? 9

Çocu¤unuz, olası bir tehlikeyi zamanında fark

etmeyi ve bunu açıkca ifade etmeyi nasıl ö¤renir? 12

Okullar ve çocuk bakım kurumları çocu¤unuzu nasıl korurlar? 14

Siz anne, baba/velilerden, okul/çocuk bakım

kurumları iflbirli¤inde neler bekleniyor ? 16

Size kim yardım edebilir? 18

Ayrıntılı bilgiyi nereden alabilirsiniz? 22

Kız ve erkek çocukların cinsel fliddetten korunması

hakkında kitap, film ve piyesler 23

Son söz 28

Impressum 30

„Trau dich!“ - (Çekinme!) Çocu¤unuza yönelik bir kampanya 32

„Cinsel fliddet“ kavramının açıklaması:

Bu broflürde kullanılan „cinsel fliddet“ kavramı günlük konuflmada kullanılan bütün

deyimleri kapsar : Cinsel saldırı, cinsel amaçlı fliddet, elle sarkıntılık, sözle

sarkıntılık, pornografik amaçla foto¤raf çekme, cinsel taciz,. ırza geçme...

Bu deyim ve tariflerin bir tek ortak yönü vardır: Burada söz konusu olan eflit haklara

sahip yetiflkin insanların kendi arzularıyla yafladıkları bir cinsellik de¤ildir. Burada

gücün kötüye kullanılması, fliddet uygulanması, çocu¤un ba¤ımlılı¤ının kötüye kullanılması

söz konusudur.

Sex, güç uygulama aracı olarak kullanılmaktadır.

3

More magazines by this user
Similar magazines