Çocuklarda Karaciğerin Tümör ve Tümör benzeri lezyonları

turkpath.org.tr

Çocuklarda Karaciğerin Tümör ve Tümör benzeri lezyonları

Çocuklarda Karaciğerin Tümör

ve Tümör benzeri lezyonları

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi

Prof. Dr. Funda Yılmaz

Pediatrik Karaciğer Patolojisi Kursu

7-11 Kasım 2012


Çocuklarda Karaciğer Tümörleri

• Nadir

• Tüm pediatrik tümörlerin %0.5-%2’si

• Benign tümör ve psödotümörler tüm pediatrik

tümörlerin ~%2

• Malign KC tümörleri tüm pediatrik tümörlerin

~%1

• Tüm karaciğer tümörlerinin 2/3’si malign

• (ABD’de 150 yeni olgu/ yıl)

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi

The Oncologist 2008;13:812–820


F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


Çocukluk çağında karaciğerin tümör ve tümör benzeri

lezyonlarının sıklığı

Mount

Sinai

IMAJ,

2011 (n:

53)

AFIP

Bicetre, Ann

Pathol 2004 (n:

245)

Ege Universitesi

(1982-2011)

(n= 60)

Diğerleri

PAN,Granülom, Hematom, ,lenfanjiyom

İnfarktüs

(KolanjioCa, Rabdoid tm, epiteloid HE,

Endokrin karsinom, kavernöz

hemanjiyom, inflamatuvar psödotm)

9

4 9 (%15)*

*(Teratom, OSET, abse, E. Granulosus)

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


Yaşa göre Pediatrik Karaciğer tümörleri

< 5 yaş

• Hepatoblastom

• Infantil

hemangioendotheliyom

• Mezankimal hamartom

> 5 yaş

• Hepatosellüler Karsinom

• Fokal Nodüler hiperplazi

• İndiferansiye (embryoner)

sarkom

• Hepatosellüler Karsinom

• Fokal Nodüler hiperplazi

• İndiferansiye sarkom

• Hepatosellüler adenom

• Hepatoblastom

• Mezankimal hamartom

Metastazlar: Nöroblastom, Wilms

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


İNFANTİL HEMANJİYOENDOTELİYOM

(IHE)

İnfantil Hepatik Hemanjiyom (IH)

International Society for the Study of Vascular Anomalies

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


İnfantil Hepatik Hemanjiyom (IH)

• Çocuktaki en sık benign karaciğer tümörü

• K > E

• %90 < 6 ay,

• Ortalama yaş: 0.4 (neo–18)

• Görüntüleme : hipervasküler tümör (tanıyı

sıklıkla radyoloji koyar)

• İntrauterin tanı olası.

• Daha büyük hastalarda maligniteyi ekarte

etmek için biyopsi endikasyonu var sadece

radyoloji ile tanı konmamalı

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi

Kassarjian A, et al. AJR Am J Roentgenol 2004

Mo JQ, et al. Hum Pathol 2004

Burrows PE, et al. Pediatr Radiol 2001


İnfantil Hepatik Hemanjiyom (IH)

• Olguların ½’inde deri hemanjiyomları

• Büyük ve hızlı büyüyenler

• Yüksek debili kalp yetmezliği,

• İntrahepatik arteriovenöz şantlar,

• Masif hepatomegali ve

• Kassabach-Merritt Sendromu (lokalize

intravasküler kooagülopati ve trombositopeni)

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


infantil hepatik hemanjiyom/ hemanjiyoendotelyom.

Mo JQ, et al. Hum Pathol 2004;35(2):200–209

Hızlı involüsyon gösteren kutanöz konjenital

hemanjiyomun karaciğer varyantı

Tümörden tip 3 iodotironin deiodinaz salgısı

GLUT 1: erythrocyte-type glucose transporter

protein 1

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi

Christison-Lagay ER, et al. J Pediatr Surg 2007

Kassarjian A, et al. AJR Am J Roentgenol 2004

North PE, et al. Hum Pathol 2000.

Chung et al Radiographics 2010


F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


İnfantil Hepatik Hemanjiyom (IH)

Hopital Le Kremlin Bicetre, Paris

Fabre M. et al. Ann Pathol 2004.

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


İnfantil Hepatik Hemanjiyom (IH)

Evolüsyon

• Küçük ve tek olanlar periyodik kontroller ve

görüntüleme yöntemleri ile izlenebilir.

• Spontan regresyon (%25)

• Hemoraji tromboz Fibrozis kalsifikasyon

• Büyük ve/veya multipl olanlar tıbbi tedavi

Doppler ultrason veya MR ile izlenebilir

girişimsel

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


İnfantil Hepatik Hemanjiyom (IH)

Tedavi stratejileri

• Arteriyovenöz şantlara neden olursa yaşamı tehdit

edebilir ve kötü prognoz gösterebilir

• Tıbbi tedavi

• Steroidler

• Alfa interferon

• Kemoterapi (vinkristin, aminokaproik asit)

• Girişimsel

• Hepatik arter embolizasyonu

• Cerrahi rezeksiyon

• KC nakli (acil)

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


Mezankimal Hamartom

• % 80 1 yaş altında

• Ortanca yaş: 2 ay (neo–16)

• Genellikle yenidoğan ve süt çocukluğu döneminde tanı

konulur.

• İki yaş üstünde nadiren görülür.

• Prenatal varolabilir.

• Bazı prenatal olgular çevre organlara bası nedeni ile

letal

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


Mezankimal Hamartom

• Karaciğerin periportal mezenşiminin benign gelişimsel

anomalisidir. Anormal mezoderm gelişimi

• Lokalize duktal plate ???

• 19 q 13.4 translokasyonu hastaların bir kısmında

gösterildiği için en azından bir kısmının gerçek bir

neoplazi olabileceği düşünülüyor.

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


Mezankimal Hamartom

Gevşek ödemli asit mukopolisakkaritlerden zengin

miksomatöz mezanşim içinde malforme duktuslar,

damarlar ve hepatosit grupları

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


Mezankimal Hamartom

Gevşek ödemli asit mukopolisakkaritlerden zengin

miksomatöz mezanşim içinde malforme duktuslar,

damarlar ve hepatosit grupları

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


Mezankimal Hamartom

Normal görünümlü hepatositleri biribirinden ayıran

gevşek, hücreden fakir parankim

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


Mezankimal Hamartom

Stroma içinde dağılmış kıvrıntılı safra duktuslarını

saran konsantrik bağ dokusu

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


Mezankimal Hamartom

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


Mezankimal Hamartom

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi

CD56


Mezankimal Hamartom

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi

CK18


F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


Fokal Nodüler Hiperplazi (FNH)

Chung et al Radiographics 2010

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi

Geç fazda artış, hiper veya izointense, santral skar +/-


Fokal Nodüler Hiperplazi (FNH)

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi

Chung et al Radiographics 2010


F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


FOKAL NODÜLER HİPERPLAZİ

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi

CD34


FOKAL NODÜLER HİPERPLAZİ

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


İĞNE BİYOPSİSİNDE FNH

İĞNE BİYOPSİSİNDE FNH

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi

Makhlouf HR, et. Al Human Pathology (2005) .


İĞNE BİYOPSİSİNDE FNH

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi

Makhlouf HR, et. al Human Pathology (2005)


F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


Fokal Nodüler Hiperplazi (FNH)

• Solid tümörler nedeniyle tedavi gören

çocuklarda insidansı artmakta

• Metastaz araştırılırken tesadüfen

bulunur. %73 insidental

• Genel pediyatrik popülasyona (0,02 %)

oranla yüksek insidans (%0,45).

• Malignite tanısı ile FNH arasındaki

ortalama zaman : 8,5 (4-21 yıl)

• Tanıda ortalama yaş :12,5

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi

Cancer 2003 ; 97 : 3107-13.


Fokal Nodüler Hiperplazi (FNH)

• Evolüsyon : komplikasyon yok

• Malign transformasyon yok

• kanama

• Tdv: rezeksiyon küratif

• Tanı güvenilir biçimde konulmuş ise

(görüntüleme + biyopsi) konservatif

yaklaşım tercih edilir (görüntüleme ile

yakın takip)

• Pubertede büyüyebilir

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


Hepatosellüler adenom ile

birlikte görülen sendromlar

Hastalık

Familiyal adenomatöz

polipozis

Kromozom

lokusu

Gen

5q21.22 APC

Glycogen depo hastalığı 17 Glucose-6-

phosphatase

Herediter tirozinemi 15q23-25 Fumarylacetoacetate

hydrolase

Fanconi anemisi 1q42, 3p, 20q,

13.2-13.3, diğer

FAA, FAC, diğer

(20%)

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


Hepatosellüler Adenom

• Normal hepatositlere

benzer hücreler

kordon veya rozet

gibi dizilim

• Kendi endoteline

sahip kapillerler

• Rejeneratif ve

ekspansif nodüller.

• Portal alan yok, safra

duktusu yok

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


Hepatosellüler Adenom

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


HCA

HSK

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi

Retikulum


KC’deki NODÜLLER-CD34

FNH HCA HCC

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


Hepatosellüler Adenom

• Adenomların riskleri

• Yaşamı tehdit eden hemoraji

• Malign transformasyon (displastik odaklar)

• Tam cerrahi rezeksiyon önerilir

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


Çocukluk çağındaki malign karaciğer

tümörleri

AFIP

Bicetre, Ann

Pathol 2004

(n: 245)

Ege Universitesi

(1982-2011)

(n= 60)

Hepatoblastom 26.2 41 24 (%40)

Hepatosellüler Karsinom

Fibrolamellar HSK

19.3 3

4

8 (%13)

2 (%3.3)

Sarkomlar

İndiferansiye embryoner sarkom

7.2

4

1 (%1.6)

Safra yolları kökenli RMS

1.1

1

1 (%1.6)

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


Hepatoblastom

• Pediatrik karaciğer tümörlerinin %25-45’i

• Çocuklardaki malign tümörlerin%50-62’si

• İntraabdominal tümörlerde Nöroblastom ve

Wilm’s tümöründen sonra 3.sırada gelir.

• Tümörlerin %80’i tektir.

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


Yaşa göre karaciğer tümörleri

< 5 yaş

• Hepatoblastom

• Infantil

hemangioendotheliyom

• Mezankimal hamartom

• Hepatosellüler Karsinom

• Fokal Nodüler hiperplazi

• İndiferansiye sarkom

• Prenatal dönemde

geliştiği için erken

çocuklukta tanı

alır.

• Ortalama tanı

yaşı: 18 ay

%83-92’si 5 yaşından önce

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


Hepatoblastom

• Prematür bebeklerde zamanında doğanlara göre

daha sık görülüyor.

• Doğum ağırlığı


Hepatoblastom ile birlikte görülen sendromlar

Hastalık

Familiyal adenomatöz

polipozis

Beckwith-Wiedemann

Sendromu

Li-Fraumeni Sendromu

Kromozom

lokusu/Gen

5q21.22/ APC

11p15.5 /

p57KIP2, diğer

17p13 / TP53,

diğer

Wnt sinyal yolağı antagonisti

Fetal büyüme faktörü/kodlama yapmayan

RNA

Hücre siklusu arresti indükleyicisi, apoptozis,

senesans ve DNA onarımı

Trisomy 18 18 /?

Simpson-Golabi-Behmel

sendromu

GPC3/ Xq26 Hücre büyümesi ve bölünmesinin

düzenleyicisi

Sotos sendromu NSD1/ 5q35 Histon metiltransferaz

Glikojen Depo Hast Tip 1

17 / G-6- fosfataz

Nörofibromatozis tip 1 NF1 /17q11.2 Ras sinyal yolağının negatif regülatörü

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi

Hemihipertrofi, eş zamanlı Wilm’s tm


Hepatoblastom-AFP

• Serum AFP olguların %75-96’sında

yüksektir ve tümör büyümesi, rekürrens ve

metastazların izleminde kullanılır.

• Hepatoblastom (90%)

• Hepatosellüler Karsinom (50%)

• AFP’yi sadece HB yükseltmez

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


Serum AFP

• Doğumda serum AFP yüksek 25,000–

50,000 ng/mL

• Normal erişkin düzeylerine 6 ayda ulaşır

(25 ng/mL)

• Metastatik veya yaygın HB >1,000,000

ng/mL

• Küçük hücreli indiferan HB’da düşük

olabilir.

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


Serum AFP

• Prematür ve/veya normal bebeklerde 6 aya

kadar sıklıkla yükselir (100,000 ng/ml)

• Bazı benign tümörler (MH)

• Yolk sac tümörleri

• Kronik karaciğer zedelenmesi /

rejenerasyon/ siroz

• Masif karaciğer nekrozu

• Fetal distress/ölüm

• Fetal nöral tüp defektleri

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi

Meyers RL. Surg Oncol 2007

von Schweinitz D. Semin Pediatr Surg 2006


Epiteliyal

Mikst

Hopital Le Kremlin Bicetre, Paris

Fabre M. et al. Ann Pathol 2004.

Hepatoblastom

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


Hepatoblastom

• Büyük tümör

(> 20 cm)

• Değişken

morfoloji

• Vasküler

invazyon

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji

Kongresi


F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi

Litten, Tomlinson The Oncologist 2008


F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi

FIGURE 1. Sectioned surface

of tumors. A, Mesenchymal

predominant HB with irregular

confluent gray-yellow nodules.

B, Fetal

predominant HB with

homogeneous, light brown

appearance approaching that

of surrounding normal liver. C,

Embryonal

predominant HB showing

fleshy tan-gray tumor with

necrosis, hemorrhage and

fibrosis. D, HCC-like

predominant HB with tan or

greenish-gray appearance and

necrosis. The punctate dark

red spots are peliosis-like foci

(arrows). HB indicates

hepatoblastoma

Am J Surg Pathol 2010


Hepatoblastom

Pluripotent kök hücre kökenli

İmmatür (fetal) karaciğere benzer

• EPİTELİYAL

• MEZANKİMAL /MİKST EPİTELİYAL MEZANKİMAL

• Teratoid özellikler gösteren

• Teratoid özellikler göstermeyen

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


Hepatoblastom-Histoloji

• Epiteliyal

• Fötal (%50)

• Embriyonel

• Makrotrabeküler

• Küçük indiferansiye hücreler

• Mikst hepatoblastom

• Herhangi bir tip epitelyal komponent

• Mezankimal doku: iğ hücreleri,indiferansiye hücreler,

rabdomyoblastlar, osteoid (tüm HB’ların %20-35’inde)

• Teratoid hepatoblastom

• İntestinal, nöronal, plasental, vs

• Yolk sac.

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


Hepatoblastom- β-Katenin

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi

MacDonald et al. DevDev Cell. 2009


F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


Hepatoblastom- β-Katenin

HB’ların %90’ında beta katenin sinyal yolağında

değişiklik var

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


Epiteliyal Hepatoblastom

FETAL

• 2-3 hücre kalınlığında

düzensiz kordonlar

• Arada safra kanalikülü

var

• Bir miktar glikojen

• AFP (+)

EMBRYONAL

• Hücreler daha küçük ve

koyu

• Uzamış kordon, şerit

kümeler halinde

• Arada safra kanalikülü

yok

• Sitoplazmada glikojen az

• AFP (-)

Fokal ekstramedüller hematopoez


Hepatoblastom

• EPİTELİYAL

• Fetal (pür fetal)

• İyi diferansiye (2 mitoz/10BBA)

• Embryoner veya mikst embryoner/fetal

• Küçük hücreli indiferansiye

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


Epitelyal Hepatoblastom

Küçük hücreli tip

• HB’ların %5’i

• Daha önceki adı anaplastik

• Non kohezif hücreler arada

dağılmış lenfositler, ödem

• Kötü prognoz

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji

Kongresi


Epitelyal Hepatoblastom

Küçük hücreli tip

«Small blue cell

tumor»: küçük

monomorf oval veya

yuvarlak küçük dar

sitoplazmalı, N/S

oranı yüksek

hücrelerden oluşur.

• CK18, CK19 (+)

• CD56 (fokal)

• CK7, CK8, Bcl2 (-)

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


Epitelyal Hepatoblastom

Küçük hücreli tip

• Düşük oranda bile bulunsa rekürrens riski

yüksek, kemoterapiye dirençli ve hastalıksız

sağkalım daha kısa.

• Tümörün en büyük çapının her bir cm si

başına 1 örnek alınmalı

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


Küçük hücreli HB

• CK (+)

• Vimentin (+)

• Beta katenin nükleer

• dPAS (-)

İndiferansiye

embryoner sarkom

• CK (+)

• Vimentin (+)

• Beta katenin membranöz

• dPAS (+) globüller

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


Epitelyal Hepatoblastom

Makro-trabeküler patern

• 20-30 hücre kalınlığında geniş

trabeküller halinde hepatositer

proliferasyon

• Hücre boyutu > normal

hepatosit

• Anaplazi

• Fetal/embryoner hücrelerden

oluşan trabeküller

• Erişkin hepatosit/HCC benzeri

trabeküller (kötü prognoz)

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji

Kongresi


Hepatoblastom

Hepatoblastomda HCC den farklı olarak aşırı

eksprese olan genler

• IGF2 (insulin like growth factor 2)

• Fibronektin

• DLK-1 (delta like 1 homolog) büyüme durması

ile birlikte olan bir geni inaktive eder.

• MALAT 1 (metastasis associated lung

adenocarcinoma transcript 1)

• MIG 6 (mitogen inducible gene 6)

• Ayrıca HB da PLK-1 onkogeninin aşırı

ekspresyonunun kötü prognoz ile birlikte

olduğu gösterilmiş

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


Mezankimal Hepatoblastom

• Tek başına

mezankimal tip

görülmez

• Epiteliyal

komponentlere

ek olarak

mezankimal

doku varlığı

şeklinde

• %20-35

• Osteoid

• Kollajen

• Kemik

• Kıkırdak

• Çizgili kas

• Skuamöz epitel

• İntestinal epitel

• Renal epitel

• Nöral doku

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


Mezankimal Hepatoblastom

• Tek başına

mezankimal tip

görülmez

• Epiteliyal

komponentlere

ek olarak

mezankimal

doku varlığı

şeklinde

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi

EPİTELİYAL

MEZANKİMAL

Osteoid

Kollajen MİKST

İğ hücreleri

İndiferansiye hücreler

Rabdomyoblastlar

Kıkırdak

MEZANKİMAL

Kollajen,

Kemik, Kıkırdak

Skuamöz epitel

İntestinal epitel

Renal epitel

Nöral doku

Melanin vs

HEPATOBLASTOM

TERATOİD

HEPATOBLASTOM


Mezankimal Hepatoblastom

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


Teratoid Hepatoblastom vs TERATOM

TERATOM

EPİTELİYAL

HEPATOBLASTOM

KOMPONENTİ

fetal+/- embryoner

EKTODERMAL

ENDODERMAL

MEZANKİMAL

MEZANKİMAL

Kollajen,Kemik

Kıkırdak

Skuamöz epitel

İntestinal epitel

Renal epitel

Nöral doku

Melanin vs

TERATOİD

HEPATOBLASTOM

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


Hepatoblastom

Teratoid hepatoblastom

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


Hepatoblastom

Teratoid hepatoblastom

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


HEPATOBLASTOMDA KEMOTERAPİYE

BAĞLI DEĞİŞİKLİKLER

• Nekroz

• Fibrohistiyositik yanıt, granülasyon dokusu fibrozis

gelişimi

• 2/3 sitolojik-yapısal diferansiasyon (nonneoplstikçevre

karaciğer dokusuna benzer

‘‘matürasyon’’) (nükleer beta katenin)

• ¼ hepatosellüler karsinom benzeri değişiklikler

• Hemosiderin yüklü makrofajlar

• Peliozis-benzeri alanlar

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi

Am J Surg Pathol 2010


Hepatoblastom-Yaklaşım

• CCG: Children’s Cancer Group

• POG: Pediatric Oncoogy Group

• COG: Children’s Oncology Group (200, USA)

• SIOP: Société Internationale D’Oncologie

Pediatrique) Fransız-Belçika-İngiliz-İtalyan

• SIOPEL: SIOP Epithelial Liver Tumors

• German Pediatrik Liver Tumor Study Group

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


Hepatoblastom-Yaklaşım

SIOPEL ve Japon

ekolü

• İlk tedavi preoperatif

(neoadjuvan)

kemoterapi

COG ve Alman ekolü

• İlk tedavi cerrahi

• Overall sonuçlar benzer Her grup kendi

konseptine tutundu

• Kullanılan kemoterapi ajanları da oldukça farklı

• Kullanılan evreleme sistemleri farklı

• SONUÇLAR ARASINDA KARŞILAŞTIRMA YAPMAK

ANLAMLI DEĞİL

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


Hepatoblastom-Evreleme

• PRETEXT (Pretreatment extent of disease)

SIOPEL

• Prognoz ve hastalıksız survival ile yüksek

korelasyon gösteriyor.

• V: hepatik ven ve vena kava tutulumu

• P: Portal ven tutulumu

• E: ekstrahepatik tümör varlığı

• M: uzak metastaz

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


Hepatoblastom-Evreleme

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


SIOPEL

• Yüksek risk

• AFP < 100 ng/mL and/or

• PRETEXT IV and/or

• vascular invasion and/or

• extra-hepatic intra-abdominal disease

(V+/P+/E+)

• and/or metastases

• Standard-risk (all others).

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


Hepatosellüler

karsinom

ve varyantları

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


Hepatosellüler Karsinom ile birlikte

görülen sendromlar

Hastalık

Kromozom Gen

lokusu

Familiyal adenomatöz polipozis 5q21.22 APC

Glikojen Depo Hastalığı Tip 1 17 Glukoz-6- fosfataz

Herediter tirozinemi 17p13 Fumarilaseto-asetat

hidrolaz

Alagille Sendromu 20p12 JAG1

Diğer Familiyal Kolestatik

Sendromlar

18q21-22,

2q24

FIC1, BSEP

Nörofibromatozis 17q11.2 NF-1

Ataxia–telangiectasia 11q22-23 ATM

Biliyer atrezi,Alfa-1-antitrypsin eksikliği,Wilson

Fanconi anemisi 1q42, 3p, 20q, FAA, FAC, diğer

hastalığı

13.2-13.3, (20%)

diğer

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


Hepatosellüler Karsinom

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


Hepatosellüler Karsinom

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


Hepatosellüler Karsinom

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


Portal alan ve retikulum yok

Arterler sayıca fazla

kapsüllü

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi

Küçük veya büyük üniform hücreler


FİBROLAMELLAR HEPATOSELLÜLER

KARSİNOM

• Non- sirotik

karaciğerde gelişir

• Yavaş büyür

• FNH ile ortak

makroskopik özelliği:

santral nedbe

19073 2008

Hastalık Kromozom loküsü Gen

Fanconi anemisi 1q42, 3p, 20q,

13.2-13.3, diğer

FAA, FAC, diğer

(20%)

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji

Kongresi


F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


FİBROLAMELLAR HEPATOSELLÜLER

KARSİNOM

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


FİBROLAMELLAR HEPATOSELLÜLER

KARSİNOM

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


FİBROLAMELLAR HEPATOSELLÜLER

KARSİNOM

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


FİBROLAMELLAR HEPATOSELLÜLER

KARSİNOM

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


FİBROLAMELLAR HEPATOSELLÜLER

KARSİNOM

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


İndiferansiye Embryonal Sarkom

• Daha büyük çocuklarda (6-10 y)

• Abdominal ağrı/kitle

• Olguların 1/3’inde pediküllü

• İğ şeklinde veya yıldızsı hücreler periferde safra

duktuslarını sarar

• Miksoid stroma

• İntrasitoplazmik PAS +, diastaza dirençli globüller

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


İndiferansiye Embryonal Sarkom

Aslında solid olup nekroz ve hemorajiye bağlı

olarak yalancı kistik alanlar içerebilir

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


İndiferansiye Embryonal Sarkom

Chung et al,Radiographics 2011

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


İndiferansiye Embryonal Sarkom

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


İndiferansiye Embryonal Sarkom

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


İndiferansiye Embryonal Sarkom

Vim

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi

CK


Embryoner Rabdomiyosarkom

Chung et al,Radiographics 2011

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


• 12 yaşında kız çocuğu

• Karında ele gelen kitle

OLGU TARTIŞMASI

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


Dezmoplastik stroma içinde iğsi hücreler ve

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi

bazen büyük epiteloid hücrelerden oluşan

tümör hücre kümeleri


F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


WT-1

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


NSE


Beta

catenin


CK 7

Tumör kümeleri içinde

safra duktusları ve

hepatositler sıkışıp

kalabilir.


STROMAL-EPİTELİYAL TÜMÖR

• Calcifying nested stromal-epithelial tumour

(CNSET),

• “nested stromal-epithelial tumour”

• “desmoplastic nested spindle cell tumour”

• “ossifying stromal-epithelial tumour”

• “ossifying malignant mixed epithelial and

stromal tumour”

• 25 vaka

Wang Y, Int J Surg Pathol 2011; 19: 268e72.

Hommann M, J Gastrointest Canc 2011; 42: 292e5.

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


STROMAL-EPİTELİYAL TÜMÖR

• Histogenezi bilinmiyor

• Çocuk ve genç erişkinlerde

• Bayanlarda fazla

• Çoğu insidental, bazen abdominal kitle/ ağrı

• 5olgu ektopik ACTH salgısına bağlı Cushing

sendromu

• KCFT, serum AFP, CEA: yüksek değil

• Radyoloji: içinde kalsifikasyon odakları

bulunan keskin sınırlı kitle

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


TÜM EÜTF PATOLOJİ ASİSTANLARI VE

LABORATUAR PERSONELİNE

TEŞEKKÜRLERİMLE………………

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


Hepatoblastom-Yaklaşım

• Preoperatif biyopsi Tanı

• Kemoterapi (sisplatin, karboplatin,

doksorubisin) kemoterapiye yanıt

• Kemoterapi sonrası cerrahi (yüksek risk)

• İkinci kemoterapi

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


Hepatoblastom-Evreleme

• Post-operatif evreleme sistemleri

• TNM (International Union Against Cancer)

• COG tarafından basitleştirilen

• Evre 1: tam rezeke edilmiş tümör

• Evre 2: mikroskopik rezidüel tümör

• Evre 3: rezeke edilemeyen tümör (veya makroskopik

rezidüel tümör); lenf nodülümetastazı

• Evre 4: metastatik hastalık

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


Hepatoblastom-Evreleme

• Post-operatif evreleme sistemleri

• TNM (International Union Against Cancer)

• COG tarafından basitleştirilen

• Evre 1: tam rezeke edilmiş tümör

• Evre 2: mikroskopik rezidüel tümör

• Evre 3: rezeke edilemeyen tümör (veya makroskopik

rezidüel tümör); lenf nodülümetastazı

• Evre 4: metastatik hastalık

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


Clinical Parameters

No Metastases Metastases Univariate

(n=17) (n=5) P

Age, months 18±10 34±17


Pediatric liver trials North America

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi


Hepatoblastom- Prognoz

• 541 pts

• Less event free survival correlated significantly with

• AFP < 100 ng/ml , (AFB ≥ 1.2 × 10(6)ng/mL)

• metastatic disease

• PRETEXT IV

• multifocality

• age > 5 years

• borderline with small cell undifferentiated (SCU) histology

• but not with PRETEXT III, age 30-60 months, platelet count or

V+/P+/E+.

• three distinct prognostic groups:

• PRETEXT I/II/III, and no other factors, have 3 year EFS of 90%

• PRETEXT IV and/or multifocal tumour and/or age> 5 years

and/or AFP > 1.2 × 10(6) have 3 year EFS of 71%

• SCU and/or AFP < 100 ng/mL and/or metastatic have a 3year

F. Yılmaz 22. Ulusal Patoloji Kongresi

EFS of 49%.

Maibach R, et al. Eur J Cancer2012 Jul;48(10):1543-9.

More magazines by this user
Similar magazines