VEKA sisteminin toplu projelere uygun kullan›m›

veka.be

VEKA sisteminin toplu projelere uygun kullan›m›

VEKA s!stem!n!n toplu projelere uygun kullan"m"

• Formunu koruyan ve çok !y! !zolasyon sağlayan çok

odac#kl# s!stem

• Opt!mum gürültü yal#t#m# sayes!nde huzurlu ve rahat b!r

yaşam konforu

• H!çb!r zaman boya !stemeyen, hava şartlar#na ve esk!meye

dayan#kl# malzeme

• Düz h!jyen!k ve bak#m# kolay çerçeve yüzeyler!

• Metal takv!yeler !le opt!mum sağlaml#k


Uygulama alan"

• Ç!ft aç#l#m, tek aç#l#m, vas!stas, sanal orta kay#tl#

pencereler, sab!t s!stem uygulamalar#. Camlama

D'N18361 doğrultusunda

• Tek cam, #s# cam, ses yal#t#ml# cam

• Cam !ç!, yap#şt#r#lab!l!r ve cam bölmel! karolaj

s!stem!

Camlama şekl!

• Cam contas#: Kuru camlama

• Conta prof!ller! APTK, TPE

Cam aral"ğ"

• Cam yuvas# 21 mm

• Kasalarda 6–32 mm’ye kadar cam kal#nl#ğ#

• Düz kanatlarda 6–32 mm’ye kadar cam kal#nl#ğ#

Prof!l s!stem!

• 58 mm temel yap# der!nl!ğ! olan çok odac#kl#

prof!l

• RAL standartlar#na uygun 3 mm et kal#nl#ğ#

• Ş#k ve yuvarlat#lm#ş köşeler

• Düz kanat

• Kasa kanat komb!nasyonlar#nda görünen toplam

yüksekl!k 113 mm

VEKA şartnames!ne uygun destek saclar#

Kullan"m alan"

• Normal, #s# ve ses muhafazal# pencerelerde

Karolaj

• Cam bölmel!: 42, 62, 82 ve 118 mm gen!şl!kte

• Cam bölmes!z: 25’ten 76 mm’ye kadar

%lave prof!ller

• Bağlant# prof!ller! • Gen!şletme prof!ller! • Den!zl!k

bağlant# prof!ller! • Duvar bağlant#lar# • Bağ prof!ller!

• (lave takv!ye prof!ller! • Havaland#rma prof!ller! •

Örtü prof!ller!

D&N 18357 norma göre k!l!tleme aksesuarlar"

• Sektördek! bütün kal!te kontrollü ve s!stem kontrollü

aksesuarlar

• Kap# ve pencere kollar# b!reysel olarak kullan#lab!l!r

Yal"t"m s!stemler!

• Kasada ve kanatta cephe çevre çarpma contas#

• S!steme uygun APTK, TPE yada s!l!kon conta

prof!ller!

• Standart renk: S!yah

Camlama doğrultusunda U w

Pencere değerler!nde #s# geç!rgenl!ğ!

• 1,0 W/m 2 K’ya kadar #s# ve köşe bağlant#l#

• 1,1 W/m 2 K’ya kadar alüm!nyum köşe bağlant#l#

F!z!ksel özell!kler

• D'N 4108 ve kapsaml# #s# yal#t#m#

• VD' 2719 SSK kapsaml# ses muhafazas#

007-01-3-11/03 TÜRK.

More magazines by this user
Similar magazines