Views
4 years ago

Slayt 1

Slayt 1

İNVAZİV V YÖNTEMLERY

İNVAZİV V YÖNTEMLERY NTEMLERİN N DEĞER ERİ Yöntem Sens. Spe. NPV PPV TBİA 0.76 0.96 0.71 1.0 TTİA 0.91 1.0 0.78 1.0 EUS + İA 0.88 0.91 0.77 0.98 Mediyastinoskopi 0.81 1.0 0.91 1.0 Toloza EM et al. Chest 2003; 123: 157s-66s.

TRANSBRONŞİ ŞİYAL İĞNE ASPİRASYONU ‣ En sık s subkarinal lenf bezleri için i in uygulanır. Sağ ve sol alt paratrakeal grub LB’ne de sıkls klıkla kla uygulanır. ‣ Kullanılan lan iğnelere i bağlı olarak sitolojik ve histolojik inceleme olanağı sağlar. ‣ Komplikasyon oranı % 2-52 5 olup başlıca komplikasyonlar kanama ve pnömotorakst motorakstır. ‣ Güvenli, minimal invaziv, , yüksek y maliyetli olmayan, etkinliği i orta derecede bir yöntem y olarak kabul edilmekte. Kramer H and Groen HJM. Ann Surg 2003;238: 180-8. Detterbeck FC et al. Chest 2003; 123: 167s-75s. 75s.

Slayt 1 - İzmir Üniversitesi
Slayt 1 - personals.okan.edu.tr - Okan Üniversitesi
Slayt 1 - Türk Nefroloji Derneği