Stratejik Plan - Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü - Milli Eğitim ...

gaziantep.meb.gov.tr

Stratejik Plan - Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü - Milli Eğitim ...

ÖNSÖZ

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk eğitimin önemini, “Bir milleti hür,

bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatan da, köleliğe, yoksulluğa düşüren de eğitimdir.” sözleriyle

vurgulamaktadır. Onun izinden gidecek nesiller yetiştiren, toplumumuzun en önemli unsurlarından biri olan

milli eğitim, bu sorumluluğun bilinci içinde bir kurum olması, hedeflerini belirlemesi, amaçlarına ulaşabilmek

için faaliyetlerini sürdürmesi, ilimiz ve ülkemiz açısından büyük önem taşımaktadır.

Gazi şehrimizin, birçok alanda göstermiş olduğu gelişmelere paralel olarak eğitim alanında da ilerlemeler

kaydetmesi, ülkemizin eğitim düzeyinin de yükselmesine doğrudan katkı sağlayacaktır. Bu, ülkemizin

çağdaş ülkeler arasında en üst seviyelere çıkmasını olumlu açıdan etkileyecektir.

Kamu Yönetimi Reformuyla, Yüksek Planlama Kurulu kararlarında ve 5018 sayılı Kamu Mali

Yönetimi ve Kontrol

Kanununda, stratejik planlarını hazırlamaları ve kuruluş bütçelerini bu plan doğrultusunda oluşturmaları

öngörülmüştür.

Stratejilerini iyi belirleyen, kaynaklarını ihtiyaçlar doğrultusunda planlayan örnek bir il olma yolunda

çalışmalarını sürdüren Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğünün hazırlamış olduğu 2010 - 2014 yılı

Stratejik Planın yararlı olmasını dilerim.

3

Erdal ATA

Gaziantep Valisi


SUNUŞ

İnsanoğlu hayatının ilk evresinde hedeflerini belirleyip bu hedefleri gerçekleştirmek için

uygun zemini bulmaya çalışır. Daha sonraki evrede ise bu hedefleri geliştirip ilerletmenin mücadelesini

verir. Gerek zemin arayışında gerekse hedeflerine ilerlerken türlü zorluklarla karşılaşacağının bilinciyle

hareket edip hedeflerine uygun metot ve araçları da tayin eder. Sahip olduğu bakış açısı yaşamını

şekillendirmede temel etkendir.

Eğitim uygarlığın başlangıcı, gözlerin aydınlık ve berrak ufuklara açılması, düşüncenin en

güzel ve doğru yolda gelişmesidir. Çocuklarımızı ve gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirmek, hazineler

dolusu servetten daha önemlidir. Bizler eğitimci olarak dünyanın en şerefli varlığını hayata hazırlamak gibi

çok asil bir görevi üstlendiğimizin bilincindeyiz. Bu bilinçle gelecek nesilleri hayata en iyi şekilde

hazırlayıp onların başarılı birer birey olmalarına rehberlik etme çabasındayız.

Başarılı olmak da iyi bir planlama ve bu planın etkin bir şekilde uygulanmasına bağlıdır.

Bu planlama 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu kanunda değişiklik

yapan 5436 sayılı yasa gereği, kamu kurumlarında stratejik planlamanın yapılması gerekliliği esasına

dayanarak yapılmalıdır.

Stratejik planlama, kurumda görev alan her kademedeki bireyin katılımını ve kurum

yöneticisinin tam desteğini içeren sonuç almaya yönelik çalışmaların tümünü teşkil eder.

4


Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, eğitim kurumlarımızda çağımızın gereksinimlerine cevap

verebilen donanım ve fiziksel ortam yeterliliklerinin geliştirilmesine, hizmetiçi eğitim yoluyla okullarımızda

eğitim - öğretim kalitesinin arttırılmasına, çalışanlarımıza kalite bilincinin kazandırılmasına, eğitim -

öğretim sürecinin sürekli geliştirilmesine, iyileştirilmesine ve verimliliğin arttırılmasına, diğer yandan

yaygın eğitim yoluyla her bireyin eğitim imkanlarından yararlanmalarını sağlamaya çalışıyoruz.

Tüm faaliyetlerimizin Atatürk ilke ve İnkılapları, Milli Eğitim Temel Kanununda

belirlenen ilke ve amaçlar, kalkınma planları ve programları, ilgili mevzuat ve benimsediği temel ilkeler

doğrultusunda planlanması temel amacımızdır.

Bünyemizde oluşturduğumuz ekibimizle birlikte hazırlamış olduğumuz stratejik plan;

Müdürlüğümüzün geleceğe yönelik vizyonunu oluşturmasını, yürüttüğü faaliyetlerin amaçlarını, ölçülebilir

hedeflerini önceden belirlenmiş göstergeler doğrultusunda performansının ölçülmesini ve bu yönde

kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacaktır.

İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün stratejik planlamasında emeği geçen tüm personelimize

teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim.

Ekrem SERİN

İl Milli Eğitim Müdürü

5


GİRİŞ

Değişimin hızlı yaşandığı bir dünyada yönetim alanında meydana gelen değişimler , Türk kamu

yönetiminde de kapsamlı bir yeniden yapılanma ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Toplumun taleplerine karşı daha

duyarlı, katılımcılığa önem veren, hedef ve önceliklerini netleştirmiş, hesap veren, şeffaf, etkin bir kamu

yapılanmasının gereği olarak “stratejik yönetim” yaklaşımı benimsenmiştir. Bu kapsamda, 24 Aralık 2003

tarihli ve 25326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun

9’uncu maddesi gereğince kamu idareleri; ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde

geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, kalkınma planı, orta vadeli program ve faaliyet alanı ile ilgili

diğer ulusal, bölgesel ve sektörel plan ve programlara uygun olarak orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke

ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile

kaynak dağılımını içeren stratejik planlarını hazırlamaları gerekmektedir.

Bu çerçevede, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, 2010-2014 yılları uzun vadeli

amaçlarımızı ve hedeflerimizi, temel ilkelerimizi ve politikalarımızı, öncelikler ve performans

göstergelerimizi kapsayan bir stratejik plan geniş bir katılımla hazırlanmıştır. Bakanlığımız Teşkilat kanunda ve

Eğitim sistemindeki meydana gelen köklü değişimler nedeniyle 2013 yılında revize çalışması yapılmıştır.

Bu planın hazırlanması sürecinde emeği geçen tüm katılımcılara teşekkür eder, yapılan çalışmaların özelde

ilimiz genelde ise ülkemiz eğitimine katkı sağlamasını temenni ederim.

6

Mehmet Şakir ULUDAĞ

Şube Müdürü

(Strateji Geliştirme Şubesi)


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ……………….…………………………………………………………………………….….…3

SUNUŞ……………………………………………..…………………………………………….….……4

GİRİŞ………………………...…………………………………………………………………….……. 5

1-STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA SÜRECİ…………..……………………….………….…… 7

1.1-Stratejik Plan Hazırlama Süreci………………………………………………………………….…… 7

1.2-Stratejik Planlama Üst Kurulu……………………………………….…………………… ...…….…. 9

1.3-Stratejik Planlama Ekibi…………….….………………………………………………………….….10

2-DURUM DEĞERLENDİRME.…………………………………………………………….…....11

2.1-Tarihi Gelişim……………....…………………………………………………………..…….….……..11

2.1.1-Okul Öncesi Eğitim...……………..…………………….…………………………………..…….…. 12

2.1.2-İlkokullar………………..…………………………………….………………………….….….……. 13

2.1.3-Özel Eğitim Yapan Okullar………..………………………….………………………………...……. 13

2.1.4-Ortaokullar ve Liseler…….……………………………….…………………………….……………. 13

2.1.5-Mesleki ve Teknik Öğretim Okulları………..….…………………………………..…………….. 14

2.1.6-Özel Okullar………………………………...…………………………………………………………14

2.1.7-Yüksek Okul Durumu………………..……………………………………………………………….. 14

2.2-Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi…..……………………………………………….……… 14

2.3-Faaliyet Alanları İle Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi………………….....……..………….……. 16

2.4-Fiziki Nitelik Geliştirme Çalışmaları…………………………..……………………………….……. 22

3-KURULUŞ İÇ ANALİZ………………………………………………………………..………..……… 24

3.1-İl MEM Bölümleri İş ve Görev Alanı……………………………………………… …… 24

3.2-Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü İstatistiksel Veriler…………………..……..………………..32

4-PAYDAŞ ANALİZİ…………………………………………………………………………….…….… 39

5-GZFT ANALİZİ..…………………………………………………………………………………..… …41

6-GELECEĞE BAKIŞ……………………………………………………………………………….…. ...43

6.1-Misyonumuz………………………….…………………………………………………..…….... 43

6.2-Vizyonumuz………………………………...…………………………………………….……. . 43

6.3-Temel İlkelerimiz………………………………….…………………………………………… 43

6.4-Temel Değerlerimiz……………………………………….......……………………………….. 44

6.5-Stratejik Amaçlar ve Hedefler……………………………………………………….. ……….45

TEMALAR, STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER……..…………………………………... …. 45

TEMA-1 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ……………………………………………………… 45

TEMA-2 İLKÖĞRETİM………………….…………………………………………. ……. 47

TEMA-3 ORTAÖĞRETİM …………..………………………….......... ………………….....50

TEMA-4 ÖZEL ÖĞRETİM………..………………………...……………………………… 56

TEMA-5 ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK…...…………..…………………………….… 58

TEMA-6 HAYAT BOYU ÖĞRENME VE BİLGİ TOPLUMU ..........................................61

TEMA-7 KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ………………….….............74

TEMA-8 DENETİM..… …………… ……………………….……………….. .. .………….78

7-STRATEJİK PLAN İZLEME VE DEĞERLENDİRME………………………...………………… 80

7


1. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ

1.1.Stratejik Plan Hazırlama Süreci

Devlet Planlama Teşkilatı Kamu Kurumları için stratejik planlama kılavuzu, 5018 sayılı yönetmelik,

Milli Eğitim Temel Kanunu, MEB kanun yönetmelik, yönergeler TUİK istatistikleri, ihtiyaç

doğrultusunda incelendi.

Eğitimde fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda nüfusun yoğun olduğu bölgelerde sınıf mevcutlarını

azaltmaya yönelik çalışmalar yapıldı.

Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla bakanlık genelgeleri ve ihtiyaç doğrultusunda,

önlemler alındı.

Mesleki eğitimin nitelik ve nicelik olarak artırılması, öğrenci sayısının Türkiye ortalamasına

yaklaştırılması için çalışmalar yapıldı.

Sorunlar geniş katılımlı olarak, eğitimle ilgili her kesimden kişi ya da birimlerin temsil edilmesiyle

gerçekleştirilen toplantılarla tespit edildi. Ayrıca okullardan örneklemler seçilerek memnuniyet

anketleri düzenlenerek veriler toplandı. 6 ay süresince haftada 1 gün toplanılmak üzere çeşitli

birimler için onaylar alındı.

Toplantılarda amaca yönelik olarak zaman zaman alt komisyonlar oluşturularak odak kanunlar

hakkında grup çalışmaları yapıldı. Odak grup çalışmaları sonuçları tüm gruplarla paylaşılarak

sonuca ulaşıldı. (katılımcı yöntem)

Geniş katılımlı toplantılar yoluyla ilin eğitime yönelik sorunları farklı yaklaşım ve bakış açılarıyla

ortaya koyulmuştur. Bu açıdan sorunların ortaya konulmasında her kesime ait görüşlerin alındığı

düşünülmektedir.

Detaylı iş planı yapılarak sorunlar üst düzeyde ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Gaziantep ilinin yoğun göç alması nedeniyle yapılan stratejik planda bu nokta göz önüne alınmış ve

bu çerçevede önlemler alınmasına çalışılmıştır. Ayrıca SBS ve YGS başarısında Türkiye genelinde

alt sıralarda yer alınması sebebiyle bu alanlarda başarının artırılmasına yönelik faaliyetler

düzenlemesine çalışılmıştır.

Ayrıca 6 ay süresince geniş katılım sağlanarak stratejik plan hazırlama çalışmaları yapılıp her

kesime yönelik fikirlere yer verilmeye çalışılmıştır.

8


1.2. Stratejik Planlama Üst Kurulu

Stratejik Planlama Üst Kurulu; İl Milli Eğim Müdürlükleri bünyesinde İl Milli Eğitim Müdürünün

başkanlığında birim yöneticileri ve her ilçeden bir yöneticinin yer aldığı biçimde Valilik Makamının

04.07.2008 tarih ve 22143 sayılı oluru ile oluşturulmuştur.

Tablo 1. Gaziantep İli Stratejik Plan Üst Kurul Üyele

ADI SOYADI ÜNVANI TELEFON e-mail ADRESİ

EKREM SERİN İl Milli Eğitim Müdürü 342 232 44 27 ekremserin27@gmail.com

FİKRET ATAK İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı 342 232 63 77 fatak@meb.gov.tr

BEKİR İNCİ İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı 342 232 02 03 binci@meb.gov.tr

A.RIZA ERGÜN İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı 342 231 87 76 arergun@meb.gov.tr

MÜRSEL KÖSE İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı 342 232 83 74 murselkose@meb.gov.tr

AHMET KAYA İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı 342 231 66 03 @meb.gov.tr

M.ALİ TİRYAKİOĞLU İl Milli Eğitim Şube Müdürü 342 231 78 33 myagci@meb.gov.tr

HAMDİ ATAYETER İl Milli Eğitim Şube Müdürü 342 231 06 64 @meb.gov.tr

M.ŞAKİR ULUDAĞ İl Milli Eğitim Şube Müdürü 342 231 66 51 haktas@meb.gov.tr

YALÇIN KAZAK İl milli eğitim şube müdürü 342 232 67 14 ykazak@meb.gov.tr

MAHMUT GÖKÇE İl Milli Eğitim Şube Müdürü 342 232 93 66 mmgokce@meb.gov.tr

ŞABAN KÜTÜK İl Milli Eğitim Şube Müdürü 342 231 35 47 mmengilli@meb.gov.tr

HASAN ATAŞ İl Milli Eğitim Şube Müdürü 342 230 31 92 @meb.gov.tr

İDRİS URHAN İl Milli Eğitim Şube Müdürü 342 230 31 92 @meb.gov.tr

AHMET TUNÇ

MUSTAFA UZUN

ZEKİYE CANAN ERDEM

İl Milli Eğitim Şube Müdürü

İl Milli Eğitim Şube Müdürü

İl Milli Eğitim Şube Müdürü

342 230 31 92

342 230 31 92

342 230 31 92

VAİZ DOĞAN İlköğretim Müfettişleri Başkanı 342 232 80 39 teftis27@meb.gov.tr

MEHMET YAĞCI Şehitkâmil İlçe Milli Eğitim Müdürü 342 323 24 40 sehitkamil27@meb.gov.tr

ABDULHALİM ÜNVERDİ Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü 342 231 54 17 sahinbey27@meb.gov.tr

HÜSMAL AKASLAN Oğuzeli İlçe Milli Eğitim Müdürü 342 571 23 14 oguzeli27@meb.gov.tr

ŞÜKRÜ GÜNDEŞ Araban İlçe Milli Eğitim Müdürü 342 611 20 11 araban27@meb.gov.tr

CENGİZ GÜNDEŞ Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürü 342 517 36 92 nizip27@meb.gov.tr

VAHDETTİN ALICI Karkamış İlçe Milli Eğitim Müdürü 342 561 23 39 karkamis27@meb.gov.tr

HALİL İBRAHİM DEMİRTAŞ İslahiye İlçe Milli Eğitim Müdürü 342 862 21 51 araban27@meb.gov.tr

MURAT ERGİN MİDEOĞLU Nurdağı İlçe Milli Eğitim Müdürü 342 671 34 65 nurdagi27@meb.gov.tr

YUSUF ALÇIK Yavuzeli İlçe Milli Eğitim Müdürü 342 641 20 08 yavuzeli27@meb.gov.tr

9


1.3. Stratejik Plan Hazırlama Ekibi

Stratejik Planlama yöneticisinin koordinatörlüğünde “Stratejik Planlama

Ekibi” Valilik

Makamının 18.06.2008 tarih ve 20267 sayılı oluru ile oluşturulmuştur.

Tablo 2. Stratejik Plan Hazırlama Ekibi

ADI SOYADI ÜNVANI TELEFON e-mail ADRESİ

Mehmet YAĞCI İl Milli Eğitim Şb. Müd. 342 231 78 33 myagci@meb.gov.tr

Mehmet YILDIRIM İlköğretim Okul Müd. 505 649 41 40 md27tr@mynet.com

Erkan KAMACI Anaokulu Müdürü. 505 347 92 95 zhanimanaokulu@hotmail.com

Dr. Ahmet KAYA İlköğretim Okul Müd 505 573 14 11 akaya574@hotmail.com

Mustafa S.OĞLU İl M.E.Müdürlüğü 505 475 91 44 msamancioglu@hotmail.com

Dr. Gülfem MUŞLU İl.E. Müdürlüğü Ar-Ge 505 385 44 66 mgulfem@hotmail.com

Murat BAĞLIBEL İl M.E.Müd.Ar-Ge 532 360 95 80 mbaglibel@hotmail.com

H. Hüseyin ÖZBEY MeslekiEğt.Merk.Müd. 505 7581245 hhozbey@meb.gov.tr

S.Gökhan ASLAN İl M.E.Müd.Ar-Ge 506 585 20 50 serdargokhanaslan@hotmail.

Mesut GÜREL İl M.E.Müd.Ar-Ge 505 414 24 13 furkantugra@yahoo.com

Şıhmehmet KİLİTCİ İl M.E.Müd.Ar-Ge 505 488 27 04 kilitcimehmet@gmail.com

Erdem AĞIR İl M.E.Müd.Ar-Ge 505 232 78 27 erdemagir@hotmail.com

İbrahim GÜNEŞ İl M.E.Müd.Ar-Ge 506 701 66 52 ibrgunes@hotmail.com

Leyla KILIÇ İl M.E.Müd.Ar-Ge 505 643 25 21 leyletr@hotmail.com

Tuncay ZORLU İl M.E.Müd.Ar-Ge 506 928 87 01 arge27@meb.gv.tr

Kemal KUBAT İl M.E.Müd.Ar-Ge 505 480 85 13 arge27@meb.gv.tr

Halil BAHAR İl M.E.Müd.Ar-Ge arge27@meb.gv.tr

Mehmet KAYA İl M.E.Müd.Ar-Ge 505 242 05 45 arge27@meb.gv.tr

Tayfun TURAL İl M.E.Müd.Ar-Ge 531 427 19 05 arge27@meb.gv.tr

Hakan AKKÖZ İl M.E.Müd.Ar-Ge 0 505 593 07 72 nakah27@hotmail.com

Tuğba K.ELİBAL İl M.E.Müd.Ar-Ge 0 505 241 00 45 tugbakocak@gmail.com

Sefer SERİN İl M.E.Müd.Ar-Ge 0 505 567 37 69 seferserin@hotmail.com

Haşim POLAT İl M.E.Müd.Ar-Ge 0 505 250 22 64 hasim_polat02@hotmail.com

İsmail KARACA İl M.E.Müd.Ar-Ge 0 505 242 99 57 karacaarge27@hotmail.com

Rıdvan ORMANCI İl M.E.Müd.Ar-Ge 0 530 544 54 96 ridvanormanci@hotmail.com

Revize Komisyonu 31.01.2013 tarih ve 3006 sayılı valilik oluru ile oluşturulmuştur.

ADI SOYADI

ÜNVANI

Mehmet Şakir ULUDAĞ

İl Milli Eğitim Şb. Müd.

Serdar Gökhan ASLAN

İl M.E.Müd.Ar-Ge

Şıhmehmet KİLİTCİ

İl M.E.Müd.Ar-Ge

İbrahim GÜNEŞ

İl M.E.Müd.Ar-Ge

Nida BEKTAŞOĞLU

Vehbi ÖZTÜRK

Metin KILIÇPARLAR

Mehmet Sabri TEKİN

Mehmet YILDIRIM

Halil BAHAR

Mehmet SARIYILDIZ

Mesut GÜREL

Ömer BATI

Mürşit KÖK

Şahinbey İlçe Şube Müdürü

Şehitkamil İlçe Şube Müdürü

Nizip İlçe Şube Müdürü

Emine Konukoğlu İmam Hatip Ortaokulu

Dumlupınar İlköğretim Okul Müdürü

Hilal Doğan Mazıcıoğlu Okul Müdürü

Şehitkamil KTML

Şehitkamil HEM Müdür yard.

Azize Abdulkadir Hamamcıoğlu Mdr Yard.

İl Milli Eğitim Arge Şef

10


2. DURUM DEĞERLENDİRME 2.1. Tarihi Gelişim

2.1.1.- GAZİANTEP İLİ’NİN GENEL ÖZELLİKLERİ

2-1. GAZİANTEP İLİ’NİN BEŞERİ, EKONOMİK YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

Gaziantep İlimiz, Güneydoğu Anadolu Bölgemizin sanayi, gelişmişlik ve nüfus

bakımından en büyük, en gelişmiş ilidir. Nüfusu 1,6 milyonun üzerindedir. Türkiye'nin sayılı

sanayi şehirlerinden birisidir. Şehitkâmil, Şahinbey olmak üzere iki merkez ilçesi vardır.

Gaziantep ilinin yarısına yakını Akdeniz Bölgesi'nde, daha büyük bir bölümü ise Güneydoğu

Anadolu Bölgesi'ndedir. İl, doğuda Şanlıurfa İli'nin Birecik ve Halfeti ilçeleri, kuzeyde

Adıyaman İli'nin Besni, Kahramanmaraş İli'nin Pazarcık, batısında İl’inin Bahçe ve güneyde ise

Hatay İli'nin Hassa ilçesi, Suriye sınırı ve Kilis İli ile çevrilidir.

2-1.A- Coğrafi Özellikler

Gaziantep'te çok sayıda pınar bulunmasına karşın hiç doğal göl bulunmamaktadır. Bu yüzden

şehrin birçok yerine yapay göller ve barajlar inşa edilmiştir. İlin en önemli akarsuyu Fırat

Nehri ve kollarıdır. Gaziantep ilinde çok az doğal orman bulunmaktadır. İldeki toprakların

sadece %14'ü ormanlık alanlarla kaplıdır. Bu ormanlarda özellikle meşe ve kızılçam ağaçları

hâkimdir.

11


Meşe ormanlarının hepsi bozuk olup koruma altındadırlar. Kızılçam ormanlarının çoğunluğu yapay

ormandır. Gaziantep ilinin batı ve kuzey çevreleri ormanlık, bozkır ve meralarla çevrilidir. İlin topraklarının

yüzde 60'ı tarıma elverişlidir. Bu kısım, tarlalar, zeytin, antep fıstığı, meyve ve sebze bahçeleri ile bağlarla

kaplıdır. İldeki başlıca dağlar, ilin batısındaki Nur Dağları ile Sof Dağları'dır. Nur ve Sof Dağları arasındaki

bölge levha hareketleri sonucu oluşmuş bir çöküntüdür. İldeki en yüksek dağ ise 1496 metre yüksekliği ile

Büyük Sof Dağı'dır. İldeki başlıca ovalar ise İslâhiye, Barak ve Tılbaşar ovalarıdır.

Gaziantep ilinde Nurdağı ve İslâhiye 1. derece, merkez ilçeler, Yavuzeli ve Araban 2. derece, Oğuzeli,

Nizip ve Karkamış ise üçüncü derece deprem bölgesidir.

2-1.B- İklimsel Özellikler

Konumu sebebiyle Gaziantep ilinde Akdeniz ve Karasal iklimlerinin bir karışımı görülmektedir. Hava

özellikle Haziran, 1927 yılı nüfus sayımında 214.499 olan il nüfusu geçen 70 yıl içerisinde %534 oranında

artış göstermiştir. Bu artış oranı aynı dönem için Türkiye genelinde % 317 olmuştur. Gaziantep uzun yıllar

dikkate alındığında Türkiye nüfus artış hızının çok üzerinde bir nüfus artışı göstermiştir. Bunun sebebi ise

aşırı derecede göç almasıdır.

2-1.C- İlin Ekonomik Yapısı ve Özellikleri

Antepfıstığı (Pistachio vera), Gaziantep ilinde en çok tarımı yapılan üründür.

Gaziantep ulaşım olanakları ve liman kentlerine yakınlığı sebebiyle ekonomik açıdan çok zengindir.

Gaziantep'teki en önemli geçim kaynakları, tarım, hayvancılık, enerji kaynakları, el sanatları, sanayi ve

ticarettir. Güneydoğu Anadolu Projesi'nin tamamlanması ile ilde tarım ve tarıma bağlı sanayinin önemli

ölçüde gelişmesi planlanmaktadır.

2-1.D- Tarım ve Hayvancılık

Gaziantep'in ekonomisinde tarım çok önemli bir yer tutmaktadır. Gaziantep ilindeki yaklaşık

760.000 hektarlık arazinin yaklaşık 230.000 hektarlık alanı tarım amaçlı kullanılır. İldeki topraklar verimli

olmasına karşılık yağış miktarı özellikle yaz aylarında az olduğu için tarım olması gereken kadar yaygın

değildir. İldeki en önemli tarım ürünleri buğday, arpa, mercimek, nohut, karpuz, kavun, soğan, sarımsak,

pamuk, üzüm, domates, biber, patlıcan, fasulye, turp ve havuçtur. Ayrıca ağaç olarak özellikle antepfıstığı,

zeytin ve nar yetiştirilmektedir. İlde en çok yetişen ürünler artık kentin bir simgesi hâline gelen antepfıstığı

ve üzümdür. Gaziantep'te tarım kadar olmasa da hayvancılığın da önemli bir yeri vardır. İlde mera alanları

çok olmasına karşın, verimsiz olduğu için özellikle küçükbaş hayvan yetiştirilir. İlde yaklaşık 600.000 tavuk

bulunmaktadır ve yılda ortalama 75.000 yumurta elde edilmektedir. Arıcılık ise küçük aile işletmeciliği

şeklinde yapılmaktadır. İlde yaklaşık 10.000 kovan bulunup, yılda ortalama 60.000 kg. bal üretilmektedir.

İlden Arap ülkelerine çok sayıda canlı hayvan ihraç edilir.

2-1.E- Madenler ve Enerji Kaynakları

Gaziantep, madenler bakımından çok zengin değildir. Bu yüzden de ilde madencilik yaygın bir uğraş

değildir. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'ne (MTA) göre Gaziantep'te boksit, demir, dolomit,

fosfat, gümüş, krom, maden kömürü, doğalgaz ve petrol bulunur[5]. Ancak sadece kum, kil ve taş

çıkarılmaktadır.

İlde elektrik üretiminde en çok hidroelektrik enerjiden faydalanılmaktadır. Elektrik üretiminde Karkamış ve

Birecik barajları bulunur. Su ısıtmak amacıyla ise güneş enerjisinden faydalanılmaktadır.

2-1.F- Ulaşım

Gaziantep, Anadolu ile Mezopotamya arasında yer aldığı için tarih boyunca hep ticaret yolları

üzerinde yer almıştır. Bunlardan en önemlisi İpek Yolu'dur. Bu sebepten dolayı ilde kara ve hava ulaşımı çok

gelişmiştir. Gaziantep'in denize kıyısı olmadığı için kentte deniz ulaşımı yapılamamaktadır. En yakın liman

kenti İskenderun'dur.


a-Kara ulaşımı

Gaziantep ili, E-24 ve E-6 karayolları üzerinde olduğu için kara ulaşımında çok gelişmiştir. Özellikle

Avrupa'dan Asya ve Afrika'ya geçişi sağlayan otoyol, kentin gelişiminde önemli rol oynar.

Kent ayrıca Suriye'ye sınırı olması nedeniyle Halep ve Şam kentlerine de ulaşımda uğrak yeridir.

Gaziantep kentinden her gün, Adana, Ankara, Birecik, Elazığ, Kahramanmaraş, Karkamış, Malatya, Nizip

Nusaybin ve Osmaniye'ye demiryolu seferleri yapılır. Ayrıca kentin Halep kentine de demiryolu seferleri

bulunmaktadır.

b-Hava ulaşımı

Gaziantep ili, hava ulaşımı bakımından da çok gelişmiştir. İlde Gaziantep Oğuzeli Havaalanı adında

uluslararası havaalanı bulunmaktadır. Her gün İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'ya tarifeli uçak seferleri

yapılmakla beraber, diğer illere de Ankara bağlantılı uçak seferleri yapılmaktadır. Ayrıca Almanya, Hollanda

ve Fransa'ya direkt uçuşlar vardır.

2-1.G- Gaziantep Sanayisi

Gaziantep, sanayi ve ticaret yapısıyla Türkiye ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. Coğrafi

konumu bakımından bölgeler arasında bir köprü gibi duran Gaziantep her şeyden önce bir ticaret merkezidir.

Gaziantep’te Kurulu büyük sanayi işyerleri sayısı Türkiye genelinin yüzde 4'ünü, küçük sanayi işyerleri

sayısı ise, yüzde 6'sını oluşturmaktadır. Bu yapısıyla da küçük ve orta ölçekli başta olmak üzere sanayi

sektörü, geniş istihdam olanakları sunmaktadır. İktisaden faal nüfusun % 28.72'si imalat sanayi kollarında

çalışmaktadır. Gaziantep'in imalat sanayindeki mevcut tesislerin büyük çoğunluğu Organize Sanayi

Bölgeleri, Örnek Sanayi, Küçük Sanayi Bölgesindedir. Nizip Caddesi ile 1. ve 2. Ünaldı- Şehreküstü

bölgelerinde yerleşmişlerdir.

1. İmalat Sanayi ve Sektörel Yapısı: Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bir ekonomik

merkez konumunda olan Gaziantep'te imalat sanayi de gelişmiş durumdadır. İmalat sanayinde küçük

imalathane ve atölyelerin yanı sıra, büyük tesislerin de sayıca çokluğu dikkat çekmektedir. Gaziantep

sanayisi birçok sektörde Türkiye'nin en önemli üretim merkezi konumundadır. Gaziantep'te imalat sanayi,

gıda, tekstil, kimya-plastik, makine-metal, otomotiv yan sanayi, inşaat yan, deri ve işlenmiş deri mamulleri,

orman-ağaç-kağıt ürünleri sanayi adları altında sekiz grupta toplanmıştır. Organize Sanayi Bölgesi: Organize

sanayi bölgesi; birbiri ile işbirliği halinde üretim yapan orta ve küçük ölçekli işletmelere planlı bir alanda

ortak altyapı hizmetlerinden yararlanarak daha kolay ve ucuz üretim yapma olanağı sağlayan bir sistemdir.

Gaziantep'te halen 12 milyon m2'lik alanıyla üç organize sanayi bölgesi bulunmaktadır. 210 hektarlık alan

üzerinde kurulu bulunan 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde 138 firma faaliyet göstermektedir. Firmalar genelde

orta ölçekli olup ağırlıklı olarak tekstil. Makine, metal, kimya, plastik ve gıda sektörlerinde faaliyet

göstermektedir. Bu bölgede 20 bin işçi çalışmaktadır.


2. Organize Sanayi Bölgesi: 450 hektarlık alan üzerinde kurulmuş ve 277 sanayiciye tahsisi

yapılmıştır. Altyapı inşaatı bitmemesine rağmen 150 büyük ölçekli firma faaliyete geçmiştir. Halen bölgede

100 firma inşaat ve montaj aşamasındadır. Bölgede ağırlıklı olarak tekstil, kimya, plastik ve gıda

sektörlerinde üretim yapılmakta. 20.000 işçi çalışmakta, ayda 25 milyon kw/h ve 100 000 ton su

tüketilmektedir. 2. Organize Sanayi Bölgesi. 540 hektarlık alan üzerinde planlanmıştır. Bölgede faaliyet

göstermek için 900'ün üzerinde sanayici arsa talebinde bulunmuş, ancak 297 sanayiciye arsa tahsisi

yapılabilmiştir. Halen bölgede tekstil, gıda, inşaat malzemeleri ve sentetik dokuma alanlarında yüz civarında

firma faaliyete başlamıştır. Bunun yanında Gaziantep sanayicilerinin taleplerini karşılamak için dördüncü bir

organize sanayi bölgesi kurulma çalışmaları sürmektedir.

Örnek Sanayi ve Küçük Sanayi Sitesi: Örnek Sanayi Sitesi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile

Birleşmiş Milletler Sınai ve Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) tarafından müştereken gerçekleştirilen 350.000

m2'lik bir alanda her biri 800 m2 kapalı sahası bulunan 50 örnek sanayi işyerinin yer aldığı bir bölgedir.

Site, işletme hacmi ve üretim metotları bakımından küçük ve orta ölçekli sanayicilere örnek olması ve

teşvik edilmesi amacıyla kurulmuştur. Sitede yer alan başlıca sektörler; tekstil makineleri, çelik döküm

otomotiv yedek parçaları, buhar kazanları, baraj ekipmanları, hububat-bakliyat işleme makineleri, metal ve

ağaç işleme makineleri, boya ve ambalaj sanayi tesisleridir. 1.2. ve 3. küçük sanayi sitesindeki işyeri sayısı

3620 toplam işçi sayısı da 25 000'dir.

Nizip Caddesi ve Çevresi: Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinin yapılmasından önce

şehir içinde sanayi faaliyeti gösterilen ilk bölge Nizip Caddesi'dir. Bölgede 150 firma faaliyet

göstermektedir. Bu bölgede faaliyet gösteren firmalarca genel olarak. Plastik ayakkabı, un, irmik, halı,

akrilik iplik, pamuk ipliği ve metal eşya üretimi yapılmaktadır. Hızlı nüfus artışı ve kentleşme neticesinde

şehir içinde kalan işletmeler üretimlerinin bir bölümünü veya tamamını sanayi bölgelerine taşıma eğilimi

içerisindedir.

Ünaldı-Şehreküstü Bölgesi: Gaziantep sanayisinin ilk yerleşim bölgelerinden biridir. Bölgede 700

firma bulunmaktadır. Firmaların çoğunu mercimek işleme, plastik ve halı fabrikaları oluşturmaktadır.

Firmalar genelde küçük ve orta ölçeklidir.

Gaziantep Ticaret Odası Avrupa Birliği Bilgi Bürosu: Avrupa Komisyonu Türkiye

Temsilciliği'nin 1996 yılında başlattığı "Türkiye Bölgesel Bilgi Ağı" ilk kez Gaziantep'te gerçekleşti. Avrupa

Birliği Bilgi Büroları'nın ilki Gaziantep Ticaret Odası bünyesinde kuruldu. Büronun görevi, Avrupa Birliği

ve özellikle Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri konularında yerel bilgi taleplerini karşılamaktadır. Büroya, ayda

ortalama 15-20 başvuru olmuş. üç yılda toplam 700'e yakın bilgi talebi cevaplandırılmıştır. Büro ayrıca

Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği tarafından Türkçeleştirilen AB ile ilgili toplam 12 bine yakın

yayının dağıtımını gerçekleştirmiş, 16 seminer ve konferans düzenlemiş. Gümrük Birliği ile ilgili

araştırmalar yapmış, iş ve mesleki eğitim projeleri geliştirmiş, film festivali, karikatür sergisi, konserler,

kompozisyon ve resim yarışmaları gibi kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemiştir.


GAP VE GAZİANTEP

Güneydoğu Anadolu Projesi, bölgenin sosyo-ekonomik kalkınması için sanayi, tarım, inşaat.

Ulaştırma, eğitim ve sağlık gibi tüm sektörleri içeren bir "Entegre Bölgesel Kalkınma Projesi"dir. Ayrıca

bugüne kadar uygulanmakta olan merkezden sektörel bazda planlama çalışmalarının en büyük örneğidir.

Gaziantep bu dev sanayisi ve ekonomik yapısı ile GAP kapsamı içerisinde bulunan illerin tümünden daha

ileri durumda olmakla beraber, GAP ile direkt ilişkisi bulunmaktadır. Coğrafi konum olarak. GAP

kapsamında olan bölgenin tamamlayıcısı ve kapısı durumundadır. GAP sulama şebekesi projesinde

Gaziantep topraklarının bir kısmı da sulanacaktır. Dolayısıyla sulanan bölgede sulu tarıma

geçilebileceğinden toprak daha bereketli ürün verecek, pazara ve ihracata yönelik ürün çeşitliliği sağlanacak.

Ürün deseni geliştirilerek ürün yoğunluğunun artırılması sağlanacaktır. Gaziantep'te GAP ile birlikte hayvan

yetiştiriliciliği gelişmiş, sulu bölgelerde tatlı su balıkçılığı yapılmaya başlanmış, yolcu ve yük trafiğinde

önemli artışlar görülmüş, bu yolcu ve yük trafiğinin artışına paralel olarak otoyollar inşa edilmiş, nüfus

açısından şehrin çekim gücü artmış ve dolayısıyla şehrin iç hacmi de büyümüştür. GAP'taki tüm bu

oluşumlar yüksek istihdam imkânı sağlayacaktır ve hali hazırda bölgenin en önemli problemlerinden olan

işsizliğe ve göçe çare olacaktır.

Gaziantep’te Yapılan El Sanatları

Bakırcılık: Gaziantep bakır işletmeciliğinin tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Bakırlar

yekpare olarak imal edilir, yani lehim ya da bir başka yolla birleştirme yapılmaz.


Sedefçilik:

Hammaddesi, midye kabuğu, çeşitli teller ve ceviz ağacı olan Sedef ve Sedefkârlık sanatı Ortadoğu ülkelerinde

doğmuş ve 15. yüzyıldan sonra Osmanlılara geçmiştir. Sedefçilik asırlarca değişik motif ve desenlerle

zenginleştirilerek mimari yapılarda, kullanım eşyalarında ve silah süslemelerinde kullanılmıştır.

Gümüş İşlemeciliği: Yöremizde antik şehir özelliği taşıyan

Karkamış, Dülük, Belkıs kentleri ve höyüklerden çıkartılan gümüşler,

gümüş işçiliğinin ve kullanımının ilimizde ve yöremizde eskiden beri

çok yaygın olduğunu göstermektedir. Günümüzde hızla çoğalan Gümüş

İşleme Atölyeleri bu sanatın Gaziantep'te çok hızlı geliştiğini ve önemli

döviz girdisi sağladığını göstermektedir.

Yemenicilik: Yemeni, üstü kırmızı ya da siyah deriden,

tabanı ise köseleden dikilen topuksuz ve çok sıhhatli olan

ayakkabılara denir. Yemeni diken insana da "Köşker" denir.

Antep El İşlemesi: Antep işi, beyaz kumaş üzerine iplik

sarılarak ve çekilerek, beyaz, sarı, krem rengi ipliklerle çeşitli susma

ve ajurlarla süslenerek işlenir. Antep işi, ilk defa Antep ve

çevresinde ev hanımları tarafından yapıl

dığı için bu adla adlandırılmıştır. İşlemelerin eski Türk

işleme karakterini taşıması bu işlerin yerli halk tarafından yapıldığını

göstermektedir.

Günümüzde işleme tekniği bozulmadan sim, renkli iplikler

ve yardımcı nakış iğneleri kullanılarak çok güzel işlemeler

yapılmaktadır.

Küpçülük: Küpçülüğün yöremizde M.Ö. 6000'li yıllardan beri

yapıldığı arkeolojik kazılardan anlaşılmaktadır. Topraktan yapılan

bu ürünler günümüzde süs eşyası, çiçek saksısı ve turistik hatıra

eşyası olarak değerlendirilmektedir.

16


Kuyumculuk: Altın işlemeciliği ilimizde Cumhuriyet'in ilanından sonra gelişmiştir. Gaziantep'te

yapımı devam eden Altın Merkezi'nin faaliyete geçmesiyle Altın Borsası kurulacaktır. Gaziantep altın

işlemeciliğinin en önemli özelliği mamullerin 22 ayar olarak imal edilmesidir.

Antep Kilimciliği: Antep kilimlerinin hammaddesi

öküz, deve ve at tüyü, koyun yünü ve keçi

kıllarıdır. Antep kilimleri tezgâh, şekil, dokunuş

biçimleri ve nakışları yönünden diğer yörelerin

kilimlerinden çok farklıdır

2. B- GAZİANTEP İLİ’NİN TARİHTEKİ YERİ VE ÖNEMİ

İlkçağa ait belli başlı kaynak ve araştırmalarda Antep adına rastlanmaz. Bununla birlikte Antep

12 km kuzeyinde Antep-Maraş yolu üzerindeki Dülük’ün (Doliche) oldukça eski bir mevki olduğu

bilinmektedir. Antik devirlerde iktisadi ve siyasi bütün faaliyetlerin yoğun bir şekilde sürdüğü kuzey Suriye

ile Mezopotamya'yı İç Anadolu'ya bağlayan yolların geçtiği yerler o devirde Dülük Bölgesi olarak

anılmaktaydı. Yine eski ve orta çağlarda Fırat Nehrini takip ederek Mezopotamya’dan gelen kervanların bu

nehri terk ettikleri Birecik ve Maraş arasında bir kavşak noktası da Dülük adıyla bilinmekteydi. Bu kavşak

aynı zamanda Urfa, Maraş ve Halep yollarının da kesiştiği yeri teşkil ediyordu. Bugün de Dülük adıyla anılan

yere Asurlular Babiğü, Bilabhi, Doluk, Romalılar Dolichenus, Doulichia, Doliche, Bizanslılar ise Tolonbh

17

demekteydi


HİTİTLER DÖNEMİ

MÖ1800-1200 yıllarına kadar hüküm süren Hitit Devletinin sınırları Dülük ve çevresini de içine almaktaydı.

Bölge daha sonra Suriye'nin kuzeyinde kurulan Hitit Şehir Devletlerinin ardından da Asurluların hakimiyetine girdi.

MÖ613-612 yıllarında Medya Kralı Kiyaksar'ın Asurluları mağlup edip Ninevayı (Ninova) almasıyla Dülük Bölgesi İran

da saltanat değişikliğine rağmen uzun müddet yine İranlıların nüfuz sahasında kaldı. MÖ334 de Asya seferine çıkan

Büyük İskender Issus savaşını kazanıp Dülük ve bölgesini sınırlarına kattı. MÖ 190 yıllarında Dülük’te Roma MS395ten

itibaren de Bizanslılar hakim oldular. Bizans hakimiyeti sırasında Dülük ve yöresi Arap Sınır Bölgesinde önemli bir

mevki teşkil etmekteydi. Uzun süre Arap ve Bizanslılar arasında mücadeleler devam etti. Muhtemelen bu mücadeleler

sırasında bir kale inşa edilmiş ve burası Antep adıyla anılan yerin ilk çekirdeği olmuştur. Nitekim Süryani Yeşva Vekayı

namesinde Selefki Takvimiyle 800 yılında meydana gelen bir depremin Urfa, Diyarbekir ve Akka'yı içine alan bölgede

büyük tahribat yaptığını, hatta Fırat Nehrinin bazı kollarının sularının kuruduğunu kaydetmektedir. MS 499 yılına

rastlayan bu depremde Dülük Kalesi ve çevresininde tahrip olduğu kabul edilebilir. Bu sebeple Bizansın önemli

mevkideki kalenin yıkılması yeni bir kalenin yapılmasını gerektirmiş ve I.Justinianos döneminde (527-565) Antep Kalesi

inşa edilmiş olmalıdır. Ancak buranın Antep adıyla ne zaman anıldığı bilinmemektedir.

18


2. C- GAZİANTEP EĞİTİMİNİN TARİHSEL SÜRECİ

Cumhuriyetimizin ilk yıllarında ilimizdeki eğitim oranı % 8'di. Şimdi ise ildeki okuryazarlık

oranı %90'ı aşmıştır. İlimizde çok sayıda okul bulunmaktadır. 1988 yılında ilde 5'i özel, 9 okul öncesi, 7'si özel

442 ilköğretim okulu, 5'i özel 27 genel lise, 25 mesleki ve teknik lise, 3 fen lisesi, 8 halk eğitim okulu, 5

çıraklık eğitim merkezi, 1 eğitim araçları donatım merkezi, 1 rehberlik ve araştırma merkezi ve 1 sağlık eğitim

merkezi bulunmakta iken, 2010 yılı itibari ile Okul Öncesi Eğitim de 26 resmi,4 özel okul olmak üzere 30 okul

mevcudu ve 21271 öğrenci ve yüzde 29,42 okullaşma oranına ulaşılmıştır. İlköğretimde resmi 601, özel 13

okul ve 328601 öğrenci, yüzde 99,87 okullaşma oranına ulaşılmıştır. Orta Öğretimde resmi 30 lise, 27 Anadolu

Lisesi,1 Fen Lisesi olmak üzere toplam 58 okulda 61329 öğrenci mevcuduna ulaşılmıştır. Meslek Liselerinde

38 okul ve 26293 öğrenci mevcudu oluşmuştur. Ayrıca Özel 2 lise, 7 Anadolu Lisesi ve 4 Fen lisesinde 2288

öğrenci öğrenim görmektedir. Tüm lise sayımız 109 olmuş olup öğrenci sayımız 89910 olmuş olup okullaşma

oranımız yüzde 70,17 ye ulaşmıştır. Kentte ayrıca 6 Özel Eğitim okulunda 646 öğrencimiz mevcuttur. İlimizde

7 tane öğretmenler evi bulunmaktadır. Ayrıca Gaziantep'te şu an 3 tane üniversite bulunmaktadır. Bunlar

Gaziantep Üniversitesi, Gazikent Üniversitesi ve yeni açılan Zirve Üniversitesidir. Gaziantep Üniversitesi, Nizip

ve Oğuzeli ilçelerine de yayılarak 11 fakülte, 3 yüksekokul, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, 3 enstitü ve 9

meslek yüksekokuluna sahiptir.

a.Cumhuriyetten Önce Gaziantep’te Türk Milli Eğitimi:

Yüzyıllar boyunca bir üretim, ticaret ve eğitim merkezi olan Gaziantep, Fırat-Dicle arasındaki

"Verimli Hilal" (Mezopotamya) bölgesinde yer alıyordu. Osmanlılar Dönemi'nde "Küçük Buhara" diye anılan

yörede XIX. yy. sonlarında 20 kadar medrese, Amerikan Koleji ve Ermeni okulları vardır. Robert kolej'den

sonra, 1850'lerde, Anadolu’da açılan ilk Amerikan kolejidir, binası daha sonra Gaziantep Amerikan

Hastanesi’ne dönüştürülmüştür. Gaziantep müzesinde korunan Osmanlı Devri Antep tarihini aydınlığa

kavuşturan 50 bin Şeriye Mahkemesi Sicilleri'ne göre:Antep halkı yıllar boyunca Milli Eğitim kuruluşlarına,

medreselere sayısız bağışlarda bulunmuş ve pek çok vakıfların kurulmasına destek olmuştur. Her dönemde

ilmiye sınıfına mensup müderrisler (profesörler) halkın büyük sevgi ve saygısını kazanmışlardır. Gaziantep'te

üniversite seviyesinde eğitim ve öğretim yapan Tabakhane, Dülükbaba ve Çamurcu medreselerinin

kaynaklarda sık sık adı geçmektedir. 1648'de Antep'e gelen Evliya Çelebi burayı medreseleriyle övmüştür.

Antep Türk halkı, bütün varlığı ile 1895 yılında kurulan Maarif'i Mahalliye isimli eğitim derneğine destek

oldu. 1911'de çalışmalarına başlayan Ayn-ül Marif, halkın bağışlarıyla yaşadı. Dar-ül Harir (İpekçilik Okulu),

Ticaret İdadisi gibi mesleki okullar kuruldu. Ayn-ül Marif Derneği'nin açtığı Antep İlk öğretmen Okulu'ndan

yetişen öğretmenler, Kurtuluş Savaşı'nda ve Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde yörenin gençlerinin

yetişmesinde fedakarca çalışmışlardır. Eski bir şehir olan 19 Kilis'te de yıllar boyunca bir çok medreseler faaliyet

göstermişlerdir. Günümüzde olduğu gibi geçmişte de Gaziantep eğitim - öğretime büyük değer vermiş, halkın


kültür seviyesinin yükselmesi için eğitim vakıfları kurmuş ve sayısız bağışlarda bulunmuştur. Her devrede,

eğitim - öğretim hizmetlerinde bulunan öğretmenler halkın sevgi ve saygısını kazanmışlardır.

KENDİRLİ KİLİSESİ ERMENİ KIZ OKULU

AMERİKAN KOLEJİ VE CİVARI

AMERİKAN KOLEJİNDEN BİR GÖRÜNTÜ

b. Kurtuluş Savaşında (1918–1922) Gaziantep’te Milli Eğitim:

1919 yılında Maarif-i Mahalliye Derneği Antep’te mevcut okulların idaresini ve masraflarını üzerine

almış, Kurtuluş Savaşı boyunca Türk orduları, Maarif-i Mahalliye Derneğinin modern çağ anlayışı içinde

olan idaresinin maddi yardımlarıyla varlıklarını sürdürmüşlerdir. O yıllarda şehirde Selimiye ve Orhaniye

20

İlkokulları vardı. Bilahare Reşadiye okuluna (Halk Mektebi) ismi verildi. Özdemir Bey öncülüğünde

Karanazar Hanına şehit çocukları için bir ilkokul açılmıştır.


c. Cumhuriyet Döneminde Gaziantep:

Kurtuluş Savaşı boyunca Türk okulları, Maarif-i Mahalliye Derneği'nin idaresi ve maddi yardımıyla

varlıklarını sürdürdüler. İngiliz işgali boyunca ilde Reşadiye Okulu, Selimiye ve Orhaniye İlkokuları, Maarifi

Mahalliye yönetiminde öğretime devam ettiler. Fransız işgali devresinde Reşadiye Okulu'na, Halk Mektebi

ismi verilmişti. 1911'de Antep Maarif-i Mahalliye Derneği tarafından kurulan Dar-ül Harir (İpekçilik Okulu),

sonraki yıllarda Ticaret İdadisi ismi altında Öğretimi ne devam etti. 1522' de 9 sınıflı Sultani halini aldı.

Gaziantep Sultanisi, Orta Mektep olarak eğitimini sürdürdü. 1922'de Gazi ve Yeni Turan isimli ilkokullar ile

şehit çocuklarını himayesine alan kız ve erkek yetim okulları da öğretimine devam etmekteydi. Cumhuriyet'in

ilk yıllarında Gaziantep'te bir ortaokul vardı. Cumhuriyet, Gazi, Birinci Erkek Mektebi (Sakarya), Bekirbey

isimli ilkokullar öğretim yapmaktaydı 1923 yılında Gaziantep okullarının yönetimi özel derneklerin elinden

alınarak, devlete verilmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında Gaziantep’te 1 ortaokul ile 4ilkokul vardı. 1927

yılında 2, 1933 yılında da 2 ilkokul daha öğrenime başladı Gaziantep’te ilk lise 1933yılında öğrenime

başlamıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında Kilis ilçesinde 1914 yılından beri faaliyet gösteren 2 ilkokul, 1

ortaokul öğrenim yapmakta idi. 1925 yılında ilkokul sayısı 4 olmuştur ve yine aynı yıllarda 12 Gaziantep

ilinde şehir ve köylerde mevcut ilk ve orta okullarda 72 öğretmen, 1500 öğrenci bulunmakta idi. 6 yaşından

büyük il nüfusunun % 8’i okur-yazardı. . 1927'de Şehit Şahin Bey ve Şehit Kamil, 1933 yılında Bostancı ve

Kurtuluş İlkokulları açıldı. Okur-yazar oranı ulus okullarının (Halk Mektepleri)katkısı ile 20 yılda 1943’te

%15 oranına çıkarıldı. Gaziantep’te okullar, eski Antep evlerinde öğretim yapardı. Cumhuriyet devrinde ilk

defa bir okul binası 1942 yılında özel idare tarafından Şehreküstü Semtinde yaptırılmıştır. (Ahmet Çelebi

İlkokulu)Gaziantep halkı her geçen yıl artan bir ölçüde milli eğitim faaliyetlerini desteklemeye

başlamışlardır.1952 yılında Cemil Alevli (Mehlika Alevli İlkokulu) binasını yaptırarak milli eğitime

bağışlamıştır.1955 yılında Gaziantep İlkokul Yaptırma Derneği faaliyete geçti. 1957 yılında Karşıyaka

Şahinbey İlkokul binası,1961 yılında Ahmet Çelebi İlkokul binası ikinci katı, 1962 yılında Yavuzlar İlkokulu

2.katı,1964 yılında Aliye Ömer Battal İlkokul binalarının tamamı

21


Gazianteplilerin desteğiyle çalışan İlkokul Yaptırma Derneğinin gayretleriyle inşa edilmiştir.1947-

1962 yıllarında Gaziantep Kültür Derneği 215 yüksek öğrenim gencine borç para vererek yüksek

öğrenimlerini yapmalarına yardımcı oldu. Gaziantep Belediyesi, İstanbul’da kurulan Yardımlaşma ve Kültür

Derneği ile işbirliği yaparak Gaziantepliler Yüksek Öğrenim Yurdunu yaptırdılar.1961 yılında Gaziantep

İmam Hatip Okulu Yaptırma Derneği tarafından modern bir bina inşa ettirilmiştir.1961 yılında Gaziantep

Koleji Açtırma ve Yaşatma Derneği kuruldu. 1963 yılında orta ve lise kısımları açılmış modern bir kolej

binası yaptırılmıştır. Halen bu bina Gaziantep Anadolu Lisesi olarak eğitim-öğretim yapmaktadır.1965

yılında Gaziantep Yüksek Okullar Yaptırma Derneği kuruldu. Derneğin çabaları sonunda 2Ekim 1971

tarihinde Gaziantep Eğitim Enstitüsü açıldı. 1973 yılında OrtadoğuTeknik Üniversitesine bağlı Gaziantep

Kampusunda Makine Mühendisliği Bölümü açılmıştır.

2.C.1. Okul Öncesi Eğitim

Cumhuriyetin ilk yıllarında şehit çocukları için ana ve yetim okulları bir müddet faaliyet göstermiş, kısa

süre sonra kapanmıştır. Devamlı anaokulu 1967 yılında Dayı Ahmet Ağa İlkokulunda öğretime başlamış

şimdiki Zübeyde Hanım Anaokulunun temeli atılmıştır. 1970 yılında Kurtuluş İlkokulunda 1971 yılında

Mehmetçik İlkokulunda anasınıfı açılmıştır. 1973 yılında anaokulunun 5 öğretmeni ile 130 öğrencisi vardı.

Gaziantep Merkez Kız Enstitüsünde ve Kilis, Nizip Kız Enstitüsünde Çocuk Eğitimi ve Gelişimi Bölümlerinin

uygulama yaptıkları anasınıfları da açılmıştır. 1991–1992 öğretim yılında Gaziantep ilinde 2 anaokul, 3

uygulamalı sınıf ve 82 anasınıfı vardır. Bu okullarda 2857 öğrenci öğrenim görmekteydi.

2.C.2. İlkokullar

Gaziantep’e bağlı bulunan 582 köyden 395’inde ve ayrıca 12 mezrasında okul bulunmaktaydı. Geriye

kalan 187 köy okuldan mahrumdu. Ancak okuldan mahrum bulunan köylerin 87’sinin nüfusu 150’den

aşağıdaydı. Okulsuz 100 köyde nüfus 150’den yukarıdaydı. Gaziantep merkez ilçede 32 ve merkez kasabada 1

okul olmak üzere 33 okul vardı. Diğer ilçelerin merkezinde 57 ve kasabalarında da 10 ilkokul vardı. Köylerde

395 ve mezralarda 12 olmak üzere toplam olarak 407 ilkokul vardı. Özetle Gaziantep ili sınırı içerisinde 474

ilkokul mevcuttu. Bu ilkokullarda 22.894 kız ve 44.790 erkek olmak üzere 67.684 öğrenci öğrenim

görmekteydi. Ayrıca bu okullarda 1550 öğretmen çalışmaktaydı. Gaziantep şehir ve köylerinde 1965 yılı genel

nüfus sayımına göre 6 ve daha yukarı yaşlardaki nüfusun okuma yazma durumu itibariyle mukayese

edildiğinde genel olarak ilin okuma-yazma bilen nüfus oranı (%37.2)’dir. Gaziantep’in genel nüfusuna göre

okuma-yazma bilen nüfus oranı ise %29,6’dır. 22

2.C.3. Özel Eğitim Yapan Kurumlar


Gaziantep merkezinde görme engelliler okulu mevcuttur. Bu okulda 9 Görme Özürülü ve 6 Görme

Özürlü olmayan olmak üzere 15 öğretmen görev almıştı. Okulun 86 erkek, 32 kız olmak üzere 118 öğrencisi

özel eğitim görmekteydi.

2.C.4. Ortaokullar ve Liseler

Gaziantep’in kültür alanında süratle gelişmesi orta dereceli okulların da gelişmesinde etki etmiştir.

Mevcut liselerden başka il merkezinde iki ortaokulun da resmen lise haline getirilmesi bunun bir delilidir.

Bunun gibi birçok örnekler verilebilir. Gaziantep’in merkez ve ilçelerinde 5 lise, 10 müstakil ortaokul

bulunmaktaydı. Liselerin 3 tanesi Gaziantep’in merkezinde, diğerleri Kilis ve Nizip ilçelerindeydi.

Ortaokulların 2 tanesi il merkezinde, diğer 8’i de ilçe ve bucaklardaydı.

SAĞLIK LİSESİNİN AÇILIŞI

2.C.5. Mesleki ve Teknik Öğretim Okulları

Gaziantep merkezinde İlk Öğretmen Okulu, Ticaret Lisesi, Kız Enstitüsü, Erkek Sanat Enstitüsü, İmam-Hatip

Okulu, Akşam Kız Sanat Okulu ve ayrıca Kilis İlçesinde Kız Öğretmen Okulu ile Kız Enstitüsü, Erkek Sanat

Enstitüsü; Nizip İlçesinde de Kız Sanat Okulu vardı. 23

2.C.6. Özel Okullar


Gaziantep’te Gaziantepli aydın kişilerin teşebbüsü ile kurulan dernek marifetiyle özel kolej açılmıştı. Söz

konusu kolejin ilk, orta ve lise kısımlarında öğrenim yapılmaktaydı. Bu okullarda 457 öğrenci öğrenim görmüş

ve 12’ si erkek 10’u kadın olmak üzere 22 öğretmen çalışmıştır.

2.C.7. Yüksek Okul Durumu

Gaziantep’in kültür, sanat, şehircilik ve ticaret alanında gelişmesi ve merkezde 200 bine yaklaşan nüfusu

karşısında yüksekokullardan mahrum oluşu üzüntüyle karşılanmaktaydı. Yüksekokulu bulunan illerimizle

Gaziantep’i mukayese etiğimizde sahip bulunduğu bütün özellikleri bakımından Gaziantep yüksekokula

kavuşmaya layık bir ildir. Tıp Fakültesi, Yüksek Teknik Okulu, Ticari İlimler Akademisi ve Eğitim Enstitüsü

gibi yükseköğrenim kurumlarının Gaziantep’te açılması artık bir zaruret halini almıştı. Söz konusu bu

yüksekokulların açılması için gerekli teşebbüse geçilmiş ve bir de dernek kurulmuştu.

2.D. GAZİANTEP İLİMİZİN YETİŞTİRMİŞ OLDUĞU ÜNLÜ KİŞİLER

Gaziantep'te pekçok tarihi şahsiyetler ünlü kişiler yetiştirmiştir. Bunlar arasında devlet adamları, âlimler,

şairler, ozanlar, yazarlar, hattatlar, kahramanlar ve askeri şahsiyetler bulunmaktadır. Bu bölüme tanınmış

kişilerden bir kısmını almış bulunuyoruz.

2.D.1-DEVLET ADAMLARI:

Ayni-Mahmut Bedrettin (1360-1451): Devlet adamı Ayni'yi Antep'te kadılık eden babası yetiştirmiştir.

Kadı yardımcısı olmuş Suriye ve Hicaz'da bulunmuştur. Kahire'de kadılık müderrislik evkaf nazırlığı gibi

görevler yapmış Mısır'ın Bizans İmparatorluğu'nda elçiliğini yapmıştır. 20 kadar eseri vardır. Ünlü eseri

İkdül-Cüman-Fi tarihi Ehli-z Zaman adlı 24ciltlik tarihidir.

İbrahim Bali: 15.yy.'da yaşamış devlet ve bilim adamıdır. Mısır Memlük Devleti'nin Osmanlı Devleti

nezdinde elçiliğini yapmıştır. 1487'de yazdığı 13 bin beyitlik Hikmetname isimli ansiklopedik eseri meşhurdur.

çok

Kocabattal (Battal Hacı Mehmet Ağa): 18.yy.'da yaşamış mahalli yönetici ve emirlerdendir. İlde pek

cami medrese ve hayır yerinin kurucusudur.

Nuri Mehmet Paşa (1763-1883): Antep Sancak Beyliği yapmıştır. Şairdir divanı vardır.

Kadri Mehmet Paşa (1832-1883): Osmanlı şehir içi posta işi Hukuk mektebi onun zamanında

kurulmuştur. PTT bayındırlık Ticaret bakanlıkları yapmış Başbakanlık görevinde bulunmuştur.

MÜNİF PAŞA

24

Münif Paşa (1829-1910): Osmanlı Yargıtay Bakanlığı Tahran Elçiliği Ticaret ve Milli Eğitim

Bakanlığı Profesörlük yapmıştır. 20'den fazla eseri vardır. Mecmua-i Fünun isimli ( Türkiye'de ilk defa

çıkan ilmi ve edebi) derginin kurucusudur.


İshak Paşa (1808-1910): Şam Valiliğinde Hersek ve Kıbrıs Mutasarrıflığında bulunmuştur. Şiirleri de

vardır.

Ali Cenani: Cumhuriyet Dönemi Ticaret Bakanlarındandır. Cemil Sait Barlas:

Ticaret ve Devlet Bakanlığı yapmıştır.

Kamil Ocak (1914-1969): Devlet ve Gençlik ve Spor Bakanlığı görevinde bulunmuştur. Gaziantep

Kapalı Spor Salonu ve Şehir Stadı'nın kurucusudur.

Keyvan Bey: Mahalli Türk beylerindendir.

Handan Bey: Mahalli beylerden olup cami ve medrese kurucusudur.

Sungur Bey: Mahalli beylerdendir. Vakıf cami ve medrese kurucusudur.

Mihail Bey: Mihailiye Medresesi'nin kurucusu ve mahalli Türk beyidir.

Ferit Arsen: Kurtuluş Savaşı'nda Antep savaşlarını yöneten Heyet-i Merkeziye Başkanı'dır.

Milletvekilliği yapmıştır.

Cemil Alevli (1901-1972): Mehlika Alevli İlkokulu ve Adsız İlkokulu binalarını yaptırmıştır

Gaziantep Koleji'nin açılmasında Gaziantep Tekstil Sanayii'nin gelişmesine yardımcı olmuştur.

Milletvekilliği yapmıştır.

CEMİL ALEVLİ TARAFINDAN AÇILAN İLK TEKSTİL FABRİKASI

2.D.2. DİN BİLGİNLERİ VE LÜGAT YAZARLARI: 25

Mütercim Asım (1755-1819): Antep'te doğmuştur. Arapça Farsça öğrenmiş Türkçe Arapça ve Farsça

manzumeler yapmıştır. Mütercim Ahmet Asım 1798'de Tuhfe-i Asım adlı Arapça-Türkçe manzum sözlüğünü


yazmış ve Siyer-i Halebi'yi Türkçeye çevirerek III. Selim'e sunmuştur. 1802'de Hacca gitmiş 1805'te Kamus-u

Türkçeye çevirmeye başlamıştır. Kamus çevirisini 1810'da tamamlamış Mütercim Asım dil çalışmalarına

öncülük etmiştir. Şairliği ve tarih çalışmaları vardır. Gazali'den İhya-i Ulum-u çevirmiştir. Onun en önemli

çevirisi Kamus'tur. Arapçadan Arapçaya çevrilmiş bir sözlüktür. Asım, bu Kamus'u Türkçe'ye çevirmiştir.

Kendi döneminde Kamus dalında bir çığır açmıştır. Bu nedenle bu ünlü çevirisi oldukça önemlidir. Tuhfe-i

Asım (Arapça-Türkçe sözlük), Asım Tarih, Tercüme-i Siyer-i Halebi adlı tercümeleri ve bir divanı vardır.

Ayni (1766-1837): Osmalı şair ve yazarıdır. Ayni Hasan Efendi Darende Maraş ve Elbistan gibi

merkezlerde bulunmuş 1790'da İstanbul'a gidip medrese öğrenimi görmüştür. Ayni'nin Türkçe Arapça

manzum sözlükleri yanında en önemli eseri Saikname'dir. 1788-1836 yılları arasındaki dönemin olaylarını

kaplayan bu eserin de yapılan yapıları ve onarımlara geniş yer vermiştir. Nusretname adlı başka bir eseri de

ordudaki düzensizlikleri dile getirdiğinden önemli sayılmaktadır.

Şeyh (Bilgin) Ahmet: 17.yy.da yaşamıştır. Arapça-Türkçe Nazm-ül Leallügat kitabı vardır.

Fedai: Tuhfe-i Fedai isimli manzum lügatın yazarıdır. 17.yy. şair ve dilcilerindendir.

Ayni Abdurrahman: Zeynettin tuhfesi isimli manzum lügatın yazarıdır. Şerh-i Dürür Şerh-i Semsiye

Şerh-i Nihaye gibi eserleri ile tanınmıştır.

3- DİN BİLGİNLERİ:

Şeyh (Bilgin) Zülfünun: 14.yy.da yaşamıştır. Hanefi fıkıh bilginidir

Fakih Mustafa Sait Efendi (1787-1862): Ünlü fıkıh kitabı Mültakal Abhur'a yazdığı 4 ciltlik şerhi

meşhurdur. Tanınmış hukukçulardandır.

Mehmet Hünip Ayıtabi: 18.yy. din bilgini ve hukukçusudur. Müderrislik ve Anadolu Kazaskerliği

yapmıştır. Es-Serahsinin Devletler Hukuku ile ilgili eserini Türkçeye çevirmiştir.

Tefsiri Mehmet Efendi: 17.yy.da yaşamıştır. Tefsir biliminde ün kazanmıştır. Tefsir-i Tibyani

Türkçeye çevirmiştir.

Şahveli: 15.yy.da yaşamıştır. Halveti Tarikatı Şeyhleri'nden ve cami kurucularındandır.

2 E- DÜNDEN BUGÜNÜMÜZE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLERİMİZ ve GÖREV YILLARI

26

A.İhsan ERDAL 1973-1975 Hayri OĞUZ 1976-1977 Mehmet KURT 1977-1978 İsmail BOZOĞLU 1978-1979


AYHAN ÖNAL 1980 Mustafa UÇKAN 1980-1984 Turgut AKAN 1986 İbrahim SALDUZ1994-1998

Bekir Eyüp ÇELTİK 1988-1999 Mesut AYKAÇ 2000-2006 Süleyman ŞİŞMAN 2000-2009 Abdullah ŞENYÜZ 2009-2010

EKREM SERİN 2010-……

27


MİLLİ EĞİTİM TEŞKİLAT YAPISI

1 İl Milli Eğitim Müdürlüğü

İl Milli Eğitim Müdürü

İl Eğitim Denetmenleri Başkanı

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı

İl Milli Eğitim Şube Müdürü

Hizmet Birimleri;

Eğitim Denetmenleri Başkanliği

Temel Eğitim Şubesi

Ortaöğretim Şubesi

Din Öğretimi Şubesi

Hukuk Şubesi

Destek Şubesi

İnsan Kaynaklari Şubesi

Özel Buro

Hayat Boyu Öğrenme Şubesi

Mesleki Ve Teknik Eğitim Şubesi

Özel Öğretim Kurumlari Şubesi

Bilgi İşlem Ve Eğitim Teknolojileri Şubesi

İL GENELİ PERSONEL DURUMU (2013 YILI)

S. No UNVANLAR NORM MEVCUT İHTİYAÇ

Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (M.E.M.Yönetici)

1 İl Milli Eğitim Müdürü 1 1 0

2 İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı 5 5 0

3 İlçe Milli Eğitim Müdürü 9 8 1

4 Şube Müdürü 41 18 23

Toplam 56 32 24

Avukatlık Hizmetleri

5 Avukat 3 1 2

Toplam 3 1 2

Genel İdare Hizmetler Sınıfı

6 Uzman Özelleştirme 2 2 0

7 Sivil Savunma Uzmanı 1 1 0

8 Araştırmacı (Özelleştirme) 7 7 0

10 Tesis Müdürü 4 4 0

11 Şef 108 70 38

12 Şef (Özelleştirme) 1 1 0

13 Programcı 8 1 7

14 Bilgisayar İşletmeni 25 0 25

15 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 427 191 236

16 Sayman 11 4 7

17 Ayniyat Saymanı 1 0 1

18 Veznedar 2 0 2

19 Memur 857 52 805

20 Daktiloğraf 2 1 1

21 Ambar Memuru 25 1 24

22 Usta Öğretici 80 9 71

23 Şoför 41 16 25

Toplam 1.602 360 1.242

Genel İdare Hizmetler Sınıfı (Koruma ve Güvenlik)

24 Koruma ve Güvenlik Görevlisi

28

1059 0 1059

Toplam 1.059 0 1.059

Teknik Hizmetler Sınıfı

25 Mimar 1 0 1

26 Mühendis (Özelleştirme) 1 1 0


27 Mühendis 7 5 2

28 Tekniker (Özelleştirme) 3 3 0

29 Tekniker 7 3 4

30 Teknisyen (Özelleştirme) 9 8 1

31 Teknisyen 137 36 101

Toplam 165 56 109

Sağlık Hizmetleri Sınıfı

32 Sosyal Çalışmacı 5 0 5

33 Psikolog 4 0 4

34 Hemşire 27 5 22

Yardımcı Hizmetler Sınıfı ve Sürekli - Geçici İşçi

35 Hizmetli 1.514 472 1042

36 Aşçı 61 2 59

37 Bekçi 38 16 22

38 Kaloriferci 534 2 532

39 Teknisyen Yardımcısı 9 8 1

40 Sürekli İşçi (kadrolu) 0 213 0

41 Sözleşmeli Geçici Personel (4-C Kapsamında) 0 40 0

Toplam 2.156 753 1.403

42 Hizmet Alımı ile Çalışan Personel (Geçici) (Bakanlık Bütçesi) - 315 -

43 T.Y.Ç.P. Kapsamında Çalışan Personel (İŞ-KUR) - 1.363 -

44 Okul Aile Birliklerince Çalışan (Hizmetli) - 19 -

45 Okul Aile Birliklerince Çalışan (Güvenlik Görevlisi) - 11 -

Toplam 0 1.708 0

GENEL TOPLAM 5.077 2.915 2.162

İl Geneli Öğretmen Norm Kadro, Mevcut Öğretmen ve İhtiyaç Durumu

Öğretmenler

2013 Yılı 2012 Yılı 2011 Yılı 2010 Yılı

Norm Mevcut İhtiyaç Norm Mevcut İhtiyaç Norm Mevcut İhtiyaç Norm Mevcut İhtiyaç

Branş Öğretmeni 12831 9589 3242 10.803 7.639 3.164 10.755 7.356 3.399 10.315 6.561 3.754

Sınıf Öğretmeni 5754 5595 159 5.976 5.673 303 5.927 5.593 334 5.789 5.533 256

Okul Öncesi 1276 1178 98 1.180 861 319 1.154 824 330 1.028 615 413

Özel Eğitim Öğrt. 358 259 99 231 165 66 238 144 94 219 89 130

Toplam 20.219 16.621 3.598 18.190 14.338 3.852 18.074 13.917 4.157 17.351 12.798 4.553

İl Geneli Yönetici Norm Kadro, Mevcut Öğretmen ve İhtiyaç Durumu

2013 Yılı 2012 Yılı 2011 Yılı 2010 Yılı

Yöneticiler

Norm Mevcut İhtiyaç Norm Mevcut İhtiyaç Norm Mevcut İhtiyaç Norm Mevcut İhtiyaç

Müdür 555 472 83 505 481 24 492 438 54 466 415 51

Müdür Başyardımcısı 183 174 9 175 180 -5 170 143 27 159 149 10

Müdür Yardımcısı 1146 972 174 1.049 1.013 36 1.029 926 103 978 870 108

Toplam 1.884 1.618 266 1.729 1.674 55 1.691 1.507 184 1.603 1.434 169

Yönetici Atamaları

2013 Yılı 2012 Yılı 2011 Yılı 2010 Yılı

Müdür Müdür Müdür Müdür Müdür Müdür Müdür Müdür

Atama türü

Müdür Başyrd. Yrd. Müdür Başyrd. Yrd. Müdür Başyrd. Yrd. Müdür Başyrd. Yrd.

Sınava Dayalı 53 15 185 33 127 26 95

İsteğe Bağlı 15 1 24 36 25 64 38 35 20

Zorunlu Yer Değiş. 26 22 122 133

*Hizmetin Gereği 2 12 4 24 3 3 13 6 9 25

Toplam 2 80 20 233 65 83 326 203 44 140

* Hizmetin Gereği: Soruşturma, istifa ve norm kadro fazlası yöneticilerin yer değiştirmesini kapsamaktadır.

29


Ücretli ve Asker Öğretmen Sayıları

Yıllar

Ücretli

Öğretmen

Sayısı

2010 Yılı 1.745 289

2011 Yılı 1.471 159

2012 Yılı 1.424 121

2013 Yılı 1.189 84

Asker

Öğretmen

Sayısı

Yönetici Atamaları

2013 Yılı 2012 Yılı 2011 Yılı 2010 Yılı

Müdür Müdür Müdür Müdür Müdür Müdür Müdür Müdür

Atama türü Müdür Başyrd. Yrd. Müdür Başyrd. Yrd. Müdür Başyrd. Yrd. Müdür Başyrd. Yrd.

Sınava Dayalı 53 15 185 33 127 26 95

İsteğe Bağlı 15 1 24 36 25 64 38 35 20

Zorunlu Yer Değiş. 26 22 122 133

*Hizmetin Gereği 2 12 4 24 3 3 13 6 9 25

Toplam 2 80 20 233 65 83 326 203 44 140

* Hizmetin Gereği: Soruşturma, istifa ve norm kadro fazlası yöneticilerin yer değiştirmesini kapsamaktadır.

ATAMA BİÇİMİ

Öğretmen Atamaları

2013

Yılı

2012

Yılı

2011

Yılı

2010

Yılı

İlk Atama 1.243 270 958

Açıktan 26 46

Kurumlar Arası 4 123 59

İl İçi İsteğe Bağlı 886 425 237

Özür Grubu (İl dışı giden) 680 509 157

Özür Grubu (İl dışı gelen) 7 727 461 321

Özür Grubu (İl içi) 113 262 131

İller Arası İsteğe Bağlı (Giden) 301 221 335

İller Arası İsteğe Bağlı (Gelen) 399 511 961

Alan Değişikliği 576 85 49

30


ŞUBAT 2013 YILI IL ÖĞRETMEN NORM KADRO DURUMU

Branş

Ders Norm

Toplam

Branş Adı

Mevcut Sözleşmeli

Kodu

Sayısı Toplam

Mevcut

İhtiyaç azla

1119 Bilişim Teknolojileri 6.842 258 279 0 279 0 21

1123 Biyoloji 4.213 198 170 0 170 28 0

1207 Coğrafya 4.996 236 200 0 200 36 0

1230 İ.H.L. Meslek Dersleri 1.660 76 57 0 57 19 0

1245 Din Kült, ve Ahi .Bl. 19.206 936 470 0 70 466 0

1283 Türk Dili ve Edebiyatı 15.347 724 640 0 640 84 0

1371 Felsefe 2.650 124 121 0 12 i 3 0

1386 Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji 18.970 912 756 0 756 156 0

1390 Fizik 3.503 166 151 0 151 15 0

1417 Fransızca 34 2 1 0 1 1 0

1524 İngiiizce 32.43 1.576 1.086 0 1.06 490 0

1627 Kimya/Kimya Teknolojisi 3.703 164 153 0 153 11 0

1700 Matbaa 220 6 6 0 6 0 0

1715 İlköğretim Matematik Öğr. 21.080 1.005 857 0 857 148 0

1822 Müzik 6.151 311 198 0 198 113 0

1860 Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri 86 4 3 0 3 1 0

1894 Rehber Öğretmen 0 1.122 410 0 410 712 0

1925 Görsel Sanatlar/Resim 5.774 290 208 0 208 82 0

1959 Sanat Tarihi 8 1 1 0 1 0 0

1963 Büro Yönetimi 300 9 8 0 8 1 0

2036 Tarih 5.753 269 254 0 254 15 0

2143 Türkçe 25.60 1.215 1.021 0 1.02 194 0

2246 Almanc 1.279 64 20 0 20 44 0

2265 Beden Eğitimi 15.183 755 543 0 543 212 0

2353 Matematik 13.586 642 536 0 536 106 0

2368 Psikoloji 18 2 0 0 0 2 0

2403 Sınıf Öğretmenliği 0 5.754 5.623 0 5.623 131 0

2494 Halıcılık Kursu 0 0 1 0 1 0 1

210 Sosyal Bilgiler 4.060 687 589 0 589 98 0

2544 Kurs Öğretmenliği 0 0 1 0 1 0 1

2632 Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 0 335 225 0 225 110 0

2647 Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 0 15 16 0 16 0 1

2651 İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 0 8 15 0 15 0 7

2838 Rdy o-T elev izyon 73 3 3 0 3 0 0

4439 Okul Öncesi Öğrt 0 1.286 1.171 0 1.171 115 0

4900 Teknoloji ve Tasarım 8.601 454 230 0 230 224 0

4901 Sağlık Bilgisi 57 4 1 0 1 3 0

4935 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 50 0 0 0 2 0

4936 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 2.579 69 60 0 60 9 0

4954 Giyim Üretim Teknolojisi 740 39 49 0 49 0 10

4957 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler 713 22 7 0 7 15 0

4958 Halkla İlişkiler ve Organizasyon 3182 3 4 0 4 0 1

Hizmetleri

4959 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 284 7 2 2 5 0


4967 Konaklma ve Seyahat Hizmetleri 128 4 6 0 6 0 2

4968 Kuyumculuk Teknolojisi 70 3 2 0 2 1 0

4972 Metal Teknolojisi 600 19 23 0 23 0 4

4975 Motorlu Araçlar Teknolojisi 759 22 23 0 23 0 1

4976 Muhasebe ve Finansman 2.917 78 79 0 79 0 1

4978 Pazarlama ve Perakende 32 1 1 0 1 0 0

4979 Plastik Teknolojisi 76 2 4 0 4 0 2

4988 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 410 11 11 0 11 0 0

4992 Yiyecek İçecek Hizmetleri 401 12 12 0 12 0 0

4996 Seramik ve Cam Teknolojisi 27 1 0 0 1 0

7003 Müzik(Türk ve Batı Müziği Koro 24 1 1 0 i 0 0

Eğitimi)

7004 Müzik(MUziksel İşitme,Okuma ve 16 1 1 0 1 0 0

Yazma)

7009 Müzik(Piyano) 63 3 3 0 3 0 0

7032 Müzik(üd) 12 1 1 0 1 0 0

7013 Müzik(Viyola) 20 1 1 0 1 0 0

7014 Müzik(Viyolonsel) 8 1 0 0 0 1 0

7021 Müzik(Bağlama) 20 1 1 0 1 0 0

7023 Müzik(Flüt) 12 1 1 0 1 0 0

7024 Müzik(Gitar) 8 1 1 0 1 0 0

7026 Müzik(Kanun) 12 1 1 0 1 0 0

7027 Müzik(Keman) 42 2 2 0 2 0 0

7028 Adalet 90 3 3 0 3 0 0

7030 Aile ve Tüketici Hizmetleri 46 2 2 0 2 0 0

7035 El San.Tek./El Sanatları 341 24 15 0 15 9 0

7036 El San.Tek./Nakış 157 27 16 0 16 M 0

7037 Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik 1.763 48 46 0 46 2 0

7038 Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik 1.270 33 35 0 35 0 2

7039 Endüstriyel Otomasyon Teknolojilei 420 11 10 0 10 1 0

7044 Gıda Teknolojisi 211 7 6 0 6 1 0

7045 Grafik ve Fotoğraf/Grafik 174 5 4 0 4 1 0

7049 İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 280 7 7 0 7 0 0

7054 Makine Tek./Makme ve Kalıp 749 21 32 0 32 0 11

7055 Makine Tek./Makine Ressamlığı 160 5 5 0 0 0

7063 Ray.Sis.T ek./Ray .Sis.Makine 16 1 1 0 1 0 0

7065 Ray. Sis.Tek./Ray.Sis. İşletme 16 1 0 0 0 1 0

7067 Sağlık/Çevre Sağiığı 10 0 1 0 1 0 1

7068 S ağl ¡k/Radyoloji 18 1 0 0 0 1 0

7069 Sağlık/Tıbbi Laboratuvar 22 1 1 0 1 0 0

7073 Sağlık/Diş Protez 80 2 2 0 2 0 0

7074 Sağlık/Hemşirelik 32 615 16 24 0 24 0 8

7075 Sanat ve Tasarım/İç Mekan

17 1 1 0 1 0 0

Dekorasyon

7076 Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar 23 1 1 0 1 0 0


Özel

Resmi

ÖZEL

RESMİ

7077 Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar 23 1 1 0 1 0 0

7082 Tekstil Tek/Tekstil İplik 357 9 9 0 9 0 0

7083 Tekstil Tek./Tekstil Dokuma-Örme 209 7 7 0 7 0 0

7084 Tekstil Tek./Tekstil Terbiye 185 5 5 0 5 0 0

7088 Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri 231 6 12 0 12 0 6

7089 Sağlık/Sağlık Hizmetleri Sekreterliği. 44 2 4 0 4 0 2

7090 Sağlık/Anesezi ve Reanimasyoıi 180 5 0 0 0 5 0

7092 Arapça 916 42 30 0 30 12 0

7095 Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 548 17 21 0 21 0 4

7096 Laboratuvar Hizmetleri 46 2 2 0 2 0 0

2013 YILI EĞİTİM ÖĞRETİM İSTATİSTİKLERİ İL GENELİ OKUL VE ÖĞRENCİ SAYILARI

2012-2013- ORTA ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurum Adı

Okul Sayısı

Toplam Öğrenci Sayısı

E K T

Derslik

ORTAÖĞRETİM 88 34005 25109 59114 1296

MESLEKİ EĞİTİM 43 1613 15908 32038 859

DİN ÖĞRETİMİ 11 2611 3646 6257 194

TOPLAM 54 4224 19554 38295 1053

TOPLAM(Resmi) 142 38229 44663 97409 2349

ORTAÖĞRETİM 21 1982 1573 3465 204

GENEL TOPLAM 163 40211 46236 100874 2553

OKUL ÖNCESİ 2012-2013

Kurum Adı

Okul Sayısı

Ana Sınıfı Öğrenci Sayısı

Derslik

Bulunan

Okul Sayısı E K T

Bağımsız Anaokulu 175 0 3.498 3.156 6.654 181

İlköğretim okulları Bünyesinde 375 9026 8242 17268

Derslik Sayıları

Bulunduğu Okul

Bünyesinde

gösterilmiştir.

Kız Meslek Lisesi Bünyesinde 4 43 48 91

Toplam 33 379 12.567 11.446 24.013 181

Özel Anaokulları 5 194 164 358

İlköğretim okulları Bünyesinde 5 237 236 473

Toplam 5 5 431 400 831 0

Genel Toplam 38 384 12.998 11.846 24.844 181

TEMEL EĞİTİM

Kurum Adı

Okul Sayısı

Toplam Öğrenci Sayısı

E K T

Derslik

Toplam (Resmi) 891 175.353 166.912 342.265 8.525

Toplam (Özel) 24 3.524 3.137 6.661 553

Genel Toplam 915 178.877 170.049 348.926 9.078

KURUMLAR E K T DERSLİK RESMİ ÖZEL

OKUL ÖNCESİ 12.998 11.846 24.844 181 33 5

ORTAÖĞRETİM 54638

3346236 100874 2553 142 21

TEMEL EĞİTİM 178.877 170.049 348.926 9.078 891 24

TOPLAM 246.513 228.131 474.644 11.812 1.066 50

AÇIK ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ 17.527 15.405 32.932

GENEL TOPLAM 264.040 243.536 507.576


Özel

Resmi

Derslik

(3 dönem sonu itibariyle)Açıköğretim Lisesi

Açık Öğretim Lesesi (Genel)

Erkek

Kız

Toplam

GAZİANTEP 19.644 11.969 7.675

Mesleki Teknik Açıköğretim

Erkek

Kız

Toplam

4.220 1.970 2.250

(3 dönem sonu itibariyle) Açıköğretim Ortaokulu

Öğrenci Sayıları

Açıköğretim Ortaokulu Öğrenci Sayıları (Aktif

Öğrenci)

Toplam Erkek Kız

GAZİANTEP 9.068 3.588 5.480

GENEL

TOPLAM 32.932 17.527 15.405

İL GENELİ

İLKÖĞRETİM (2012-2013)

Kurum Adı

Okul

Öğrenci Sayısı

Sayısı

E K T

İlköğretim Okulları 344 91.600 87.720 179.320 4.445

Birleştirilmiş Sınıf İ.Ö.O. 219 2.853 2.700 5.553 501

Orta Okul 292 78.868 74.863 153.731 3.305

Y.İ.B.O 3 700 550 1.250 50

İHL ORTAOKULU 19 880 851 1.731 146

Özel Eğitim Okulları 14 452 228 680 78

Toplam (Resmi) 891 175.353 166.912 342.265 8.525

İlköğretim Okulları 12 1.717 1.579 3.296 270

Orta Okul 12 1.807 1.558 3.365 283

Özel Özel Eğitim Okulları 0 0 0 0 0

Toplam (Özel) 24 3.524 3.137 6.661 553

GENEL TOPLAM 915 178.877 170.049 348.926 9.078

34


2.2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi

18.01.1995/22175 sayılı Resmi Gazete ve 13.02.1995/2424 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan

Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği doğrultusunda iş ve işlemlerine devam

etmektedir.

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti yapısı içinde Milli Eğitim

Bakanlığının taşra teşkilatında yer alan bir kurumdur. Anayasa doğrultusunda oluşturulmuş bir yapıya sahip,

Milli Eğitim Bakanlığının taşra teşkilatındaki görevlerin yürütülmesi, devletin politikalarının valilik

makamına bağlı olarak gerçekleştirilmesi müdürlüğümüzün sorumlulukları arasındadır. Bu anlamda, taşra

teşkilatında devletin ve hükümet ile bakanlıkların temsilcisi konumunda bulunan valilik makamına karşı

müdürlüğümüz birinci derecede sorumludur. Milli Eğitim Bakanlığının devlet adına üstlendiği sorumluluğun

yerine getirilmesi, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve emirler doğrultusunda milli eğitim temel

ilkeleri çerçevesinde kendisine bağlı birimleri izlemek, değerlendirmek ve geliştirme yönüyle sorumlulukları

MEB Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinde tanımlanmıştır.

Müdürlüğümüz, milli eğitim sisteminin taşra teşkilatındaki bir birimidir. Bu doğrultuda eğitim

sisteminin genel yapısının incelenmesi kurumumuzun işlevselliğini anlayabilmek için gerekmektedir.

Milli eğitim sistemimiz; T.C. Anayasası, eğitim ve öğretimi düzenleyen yasalar, hükümet programları,

kalkınma plânları, millî eğitim şûraları, ulusal program esas alınarak düzenlenmektedir.

Bu esaslara göre eğitimin ilkeleri: “Eğitim; millî, cumhuriyetçi olacak, lâiklik esasına dayanacaktır,

eğitim planları bilimsel temellere dayalı olacaktır, eğitimde genellik ve eşitlik olacak, fonksiyonel ve çağdaş

olacaktır.” şeklinde belirlenmiştir. Eğitim sisteminin genel karakteri; demokratik, çağdaş, bilimsel, laik ve

karma bir eğitim özelliği taşımaktadır.

Türk eğitim sisteminin amacı; Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu

artırmak, milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek, hızlandırmak ve

Türk ulusunu çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir ortağı yapmaktır.

Atatürk’ün eğitimle ilgili düşünceleri doğrultusunda şu konulara vurgu yapabiliriz: Eğitimin Önemi:

“Hepimizin en önemli ve en verimli görevi, milli eğitim işleridir. Millî eğitim işlerinde kesinlikle başarılı

olmak gerekir ve olacağız. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu şekilde olur.”

Genel Amacı: “Memleketi bilim, kültür, bayındırlık alanında da yükseltmek, milletimizin her konuda

pek verimli olan yeteneklerini geliştirmek, gelecek nesillere sağlam, değişmez ve olumlu bir karakter vermek

gerekir.”

Özel Amacı: “Efendiler! Eğitim ve öğretime uygulanacak yöntem, bilgiyi insan için fazla bir süs, bir

hükmetme aracı yahut medeni bir zevkten çok, maddi hayatta başarılı olmayı sağlayan pratik ve kullanılabilir

bir araç haline getirmektir.”

Özellikleri: “Eğitim, her türlü hurafeden ve yabancı düşünceden uzak, üstün nitelikte, ulusal değerlere

ve yurtsever bir anlayışa sahip olmalıdır.”

Eğitim Politikası: “Milli eğitim, laik ve tek 35 okul ilkesine dayalı olmalıdır. Eğitimde hedefimiz,

toplumun medeni ve sosyal değerini yükseltecek, ekonomik gücünü artıracak yurttaşlar yetiştirmektir.”


İl Milli Eğitim Müdürlüğü faaliyetlerini, T.C. Anayasanın 10, 24, 42, 62. maddeleri ile 1739 sayılı

Milli Eğitim Temel Yasası hükümleri kapsamında yürütmektedir.

Süreç odaklı bir değerlendirme anlayışı kapsamında, personele iyi veya kötü hizmet üretimi

anında geri bildirilmektedir. Sistematik değerlendirme prosedürü ile personelin yazılı ve sözlü görüşleri

alınmakta, katılım ve demokratik yaklaşım ön plana çıkarılmaktadır.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün kaliteyi artırma adına yaptığı diğer bazı çalışmaları şu şekilde

sıralayabiliriz:

‣ Eğitim mevzuatı çalışmaları,

‣ Avrupa Birliği normlarının belirlenmesi,

‣ Kalite yönetimi ilkelerinin uygulanması,

‣ Katılımcı yönetim uygulamaları,

‣ Paydaşlarla birlikte karar almaya dayanan yönetişim uygulamaları.

Söz konusu çalışmalar sürekli olarak gözden geçirilmekte, bu doğrultuda programlar ve

mevzuat başta olmak üzere bir seri yeni düzenlemelere ve değişikliklere gidilmektedir. Bu değişikler

doğrultusunda müdürlüğümüz uygulama faaliyetlerini sürekli iyileştirerek gerçekleştirmektedir.

2.3. Faaliyet Alanları İle Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi

Okul Öncesi Eğitimi

Örgün Eğitim

Yaygın Eğitim

İlkokul Eğitimi

Ortaokul Eğitimi

Lise Eğitimi

Özel Eğitim

Resmi Yaygın Eğitim

Özel Yaygın Eğitim

Açık Öğretim (Uzaktan Eğitim)

Yeni Kayıt ve Mezuniyet

Okullar Arası Nakiller

Rehberlik ve Yönlendirme

Rehberlik ve Yönlendirme

Öğrencilerle İlgili İşlem ve Etkinlikler

Okuma-Yazma Oranları

Öğrencilerin Akademik Başarıları

Sportif Faaliyetler

36 Sosyal ve Kültürel Faaliyetler

Taşımalı Eğitim


Öğrencilere Ücretsiz Ders Kitabı Dağıtımı

Eğitim-Öğretimi ve Yönetimi Geliştirme

Çalışmaları

Öğrenci Denklik ve Yurt Dışı işlemleri

Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Uygulaması

Öğretmen Eğitimleri

Uygulamadaki Projeler

Program Geliştirme Çalışmaları

Teftiş, İnceleme ve Soruşturma

Kurum Etkililik ve Memnuniyet Düzeyinin İzlenmesi,

Geliştirilmesi

Faaliyet Alanları İle Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğünün görev

alanları oldukça geniş bir dağılıma sahiptir.

Aşağıdaki bölümde bu görev alanları hakkında özet bilgiler verilmiştir.

Örgün Eğitim

Örgün eğitim, resmi ve özel okullardaki;

a) Okul öncesi eğitim,

b) İlköğretim,

c) Ortaöğretim,

ç) Özel eğitim kurumlarıyla ilgili işlevleri kapsamaktadır.

Okul Öncesi Eğitimi: Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Öncesi Eğitimi; ilimizdeki mevcut

36-72 ay yaş nüfusuna yönelik çocukların eğitilmesiyle ilgilidir. Müdürlük bu kapsamda aşağıdaki iş ve

işlemleri gerçekleştirir:

‣ Fiziki kapasitesi müsait olan okulların bünyesinde anasınıfı açılması,

‣ Resmi okul öncesi eğitime devam eden öğrencilerin ücret tespitinin belirlenmesi,

‣ Anaokulları ve anasınıfları tahmini bütçelerinin onaylarının alınıp anasınıflarının ilgili ilçesine,

Bakanlığımız Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğüne gönderilmesi,

‣ Okul öncesi eğitim kurumlarında yaz eğitimi ile ilgili onayların alınıp eğitime devam edilmesi,

‣ Yer değiştirme kılavuzundaki takvime göre il içi ve il dışı okul öncesi yönetici ve öğretmenlerinin

37

atama işlemlerinin yapılması,

‣ Okul öncesi eğitim kurumları öğretmen ihyacını karşılamak üzere kadrosuz usta öğretici

görevlendirilmesi,


‣ Oryantasyon semineri düzenlenmesi,

‣ AÖF okul öncesi öğretmenliği 3. ve 4. sınıfta okuyan kadrosuz usta öğreticilerin uygulama dersi ile

ilgili stajyer dosyalarının gönderilmesi,

‣ İlimiz okul öncesi eğitim kurumlarında görevlendirilen kadrosuz usta öğreticilerin koordinatör okul

müdürlüklerince yılsonu değerlendirme formlarının doldurulup incelenmesi,

‣ Özel okul öncesi ve anasınıfı açılması,

‣ Okul öncesi kurumlarına yönelik derslik yapılması, donatım ve malzemelerin sağlanması.

İlköğretim Eğitimi: İlköğretim eğitimi; zorunlu eğitim çağında bulunan 6-14 yaş gurubundaki çocukların

eğitimiyle ilgili olarak resmi ve özel okullar yoluyla; Türk milli eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri

doğrultusunda eğitim-öğretim görme haklarını kullanabilmelerini sağlamayı amaç edinmiştir.

Bu okullarda eğitim öğretimin etkili olarak gerçekleştirilmesi amacıyla ilgili yönetici, öğretmen atanması,

bina derslik yapımı, donatım ve malzemelerin sağlanması işlemlerinin yürütülmesi görev alanındadır.

Ortaöğretim Eğitimi: Ortaöğretim eğitimi; zorunlu eğitim almış çocukların eğitimiyle ilgili olarak resmi

ve özel okullar yoluyla; Türk milli eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda eğitim-öğretim

görme haklarını kullanabilmelerini sağlamayı amaç edinmiştir. Bu okullarda eğitim öğretimin etkili olarak

gerçekleştirilmesi amacıyla ilgili yönetici, öğretmen atanması, bina-derslik yapımı, donatım ve malzemelerin

sağlanması işlemlerinin yürütülmesi görev alanımdadır.

Özel Eğitim: Özel eğitim görme, işitme, zihinsel engelli, otistik, hastanede uzun süreli yatan öğrenciler

ile üstün yetenekli öğrencilere verilen ilk ve ortaöğretim eğitimini kapsar. Özel eğitim hizmetlerinin

yürütülmesi 06 Haziran 1997 tarihli 573 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 18 Ocak 2000 tarihli 23937

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, Otistik Çocuklar Eğitim Yönergesi,

Üstün Yetenekli Çocukların Eğitim Yönergesi ve ilgili genelgeler çerçevesinde gerçekleştirilir.

Akranlarıyla eğitim görebilecek yeterlilikte olan öğrencilerimiz kaynaştırma eğitimine alınmıştır. Uzun

süreli tedavi gören öğrencilere evde eğitim hizmeti verilmektedir. Emniyet Müdürlüğü ile yapılan işbirliği

protokolü ve 72 nolu genelge çerçevesinde suça karışan çocuklara rehberlik ve danışma hizmeti

verilmektedir.

Yaygın Eğitim

Yaygın eğitim örgün eğitim kuruluşları dışında verilen eğitim uygulamalarını kapsar.

Resmi Yaygın Eğitim: Halen örgün eğitim sisteminde öğrenim gören veya örgün eğitim sistemini

bitirmiş olan bireylere ihtiyaç duydukları alanlarda halk eğitim merkezleri, mesleki eğitim (çıraklık)

merkezleri, olgunlaşma, pratik kız sanat özel eğitim okulları yoluyla ve 3308 sayılı Kanun kapsamında;

kurslar yoluyla; çağa uygun olarak bilgi ve beceri kazandırmak için okuma-yazma kursları, çocuk, genç ve

yetişkin bireylere sosyal kültürel kurslar ile meslek edindirmeye yönelik mesleki teknik kurslar açarak, ilgi

istek ve yetenekleri doğrultusunda istihdama yönelik kısa sürede meslek kazandırmak; onların sosyal

yaşamlarını kolaylaştırıcı nitelikte bilgi ve davranışların kazandırılması için faaliyetler düzenleme işlemlerini

kapsamaktadır. Temel fonksiyonu ise Avrupa Birliğinin belirlemiş olduğu “yaşam boyu öğrenme” sürecinde

tüm vatandaşlarımızı “aktif bireyler” haline getirmektir. Ayrıca ilimiz bünyesinde unutulmaya yüz tutmuş el

sanatlarının canlandırılmasına yönelik sedef kakmacılık ve kutnu kumaş dokumacılığı kursları açılmıştır.

38

Özel Yaygın Eğitim: Halen örgün eğitim sisteminde öğrenim gören veya örgün eğitim sistemini bitirmiş

olan bireylere ihtiyaç duydukları alanlarda özel dershaneler, muhtelif kurslar, motorlu taşıt sürücü kursları,


etüt eğitim merkezleri ve özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinin açılma, kapanma, yönetici, öğretmen ve

personellerinin atanma işlemleri .

Açık Öğretim (Uzaktan Eğitim): İlimizde yapılan açık öğretim ile ilgili iş ve işlemler; öğrenci

başvurularını kabul etmek ve aday kaydı yapmak, okulca gönderilen belge ve dokümanların öğrencilere

ulaşmasını sağlamak, öğrenci belgesi düzenlemek ve öğrencilerle ilgili yazışmaları yapmak, öğrencilerin

bireysel veya ortak sorunlarını cevaplamak, danışmanlık ve rehberlik hizmetlerini yürütmek, mezun olan

öğrencilerin diploma ve çıkma belgelerini düzenlemek, ders kitapları, broşür veya ders notlarını öğrencilere

dağıtmak, sınava girecek öğrencilerin sınav giriş belgelerini dağıtmak, yedek sınav evrakı dağıtmak, kayıt

yenileme başvuru formlarını dağıtmak, toplamak ve kontrolünü yaparak teslim almak veya eksikliklerin

tamamlatılmasını sağlamak, öğrenci kimlik kartlarını düzenlemek ve öğrencilere vermek, yeni kayıt yaptıran

öğrencilerin geri bildirim belgelerini dağıtmak, Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptıran öğrencilerin

yüz yüze eğitim almaları için uygun okullara yerleştirilmelerini sağlamak, Mesleki Açık Öğretim Lisesinde

kayıtlı öğrencilerin askerlik ertelemesi, nakil vb. iş ve işlemlerini yürütmektir.

Öğrencilerle İlgili İşlem ve Etkinlikler

Okullarda öğrencilerle ilgili olarak yapılan başlıca iş ve işlemler aşağıdaki gibidir.

Yeni Kayıt ve Mezuniyet: Müdürlüğümüz tarafından, öğrencilerin yeni kayıt ve mezuniyet durumları

izlenmekte, karşılaşılan sorunlarla ilgili çözümler üretilerek gerekli önlemler alınmaktadır. Okulların

öğrencileri alacakları okul kayıt bölgeleri ilçe müdürlüklerinde okul müdürlerinden oluşan komisyonlar

tarafından belirlenmekte, kayıt dönemlerinde müfettiş ve yöneticilerden il ve 9 ilçe merkezinde oluşturulan

kayıt komisyonları tarafından velilerimizden gelen şikayet ve yakınmalar anında çözüme kavuşturulmaktadır.

Okullar Arası Nakiller: Müdürlüğümüz eğitim öğretim bölümünce; Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu

Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe göre Anadolu liseleri öğrenci nakilleri;

Milli Eğitim Bakanlığı Yabancı Dil Ağırlıklı Liseler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmeliğe göre yabancı dil ağırlıklı liselere öğrenci nakilleri; Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu İmam- Hatip

Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe göre Anadolu imam-hatip liselerine

öğrenci nakilleri; Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmeliğe göre Anadolu öğretmen liselerine öğrenci nakilleri yapılmaktadır.

Rehberlik ve Yönlendirme: Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri

Yönetmeliği ile Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 16’ncı maddesi doğrultusunda; ilimizde rehberlik ve

psikolojik danışma hizmetlerinin il düzeyinde planlanması ve kurumlar arası işbirliğinin sağlanması

çalışmaları yapılmaktadır. Bu amaçla rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri İl Danışma Komisyonu eylül

ve haziran ayları olmak üzere yılda en az iki kez toplantı yapmakta ve alınan toplantı kararlarının

39

uygulanması için Bakanlığımıza ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine göndermektedir. Rehberlik ve

yönlendirme kapsamında yapılan diğer işler aşağıdaki gibi belirlenmiştir:


‣ Genel liseler, ilköğretim okulları, meslek liseleri, özel eğitim okulları ve müfredat ilköğretim

okullarında uygulanmak üzere yıllık çerçeve programlarının Valilik Makamı oluru alınarak ilçe milli

eğitim müdürlüklerine gönderilmesi,

‣ Rehberlik ve araştırma merkezi müdürlüklerinin açılması iş ve işlemleri,

‣ Alınan kararların ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderilmesi, takibi ve değerlendirilmesi.

Devamsız Öğrenciler: 222 Sayılı İlköğretim Temel Kanunu ilgililere zorunlu eğitim kapsamındaki

öğrencilerin okula devamının sağlanması konusunda sorumluluk vermektedir. Bu kapsamda

müdürlüğümüzce okullara kayıtlı olan öğrencilerin devam durumları titizlikle takip edilmekte; Bakanlığımız

koordinesinde zorunlu öğrenim çağına devam etmesi gereken ancak çeşitli sebeplerle devam etmeyen

çocukların devamının sağlanması için “Haydi Kızlar Okula” kampanyası gibi çeşitli özendirici projeler

uygulanmakta ve devam takip işlemleri de yapılarak yasal süreç yerine getirilmektedir.

Okuma-Yazma Oranları: İlimizdeki okuma yazma oranlarının artırılması amacıyla; zorunlu eğitim

çağında olup da okula devam etmeyen öğrencilerin devamının teşvik edilmesi ve devam ettirilmesi ile

zorunlu eğitim dışına çıkmış okur-yazar olmayan yetişkinlerin halk eğitim merkezleri yoluyla okuma yazma

kursları düzenlenmek suretiyle okur-yazar oranı artırılmaya çalışılmaktadır.

Öğrencilerin Akademik Başarıları: Öğrencilerin akademik başarılarının tespiti ve geliştirilmesine

yönelik öncelikle okul ve sınıf içi ölçme değerlendirme çalışmalarının yanında il ve ilçe merkezli seviye

tespit sınavları ile üst öğrenime yerleştirme amaçlı SBS ve ÖSS denemeleri öğrencilerin akademik başarıları

hakkında bir fikir vermektedir. İlköğretimdeki akademik başarıyı artırmak için EGAM 2013 ve

ortaöğretimdeki başarıyı artırmak için de Yükselen Gaziantep Takımı kurulmuştur.

Sportif Faaliyetler: Müdürlüğümüzce, millî ve mahalli Bayramlarda çeşitli spor branşlarında

müsabakaların hazırlanması, Türk halk müziği, Türk sanat müziği yarışmaları, izcilik faaliyetleri, okul spor

tesisleri, gençlik ve izcilik kampları, öğretmen ve öğrencilerin il içi ve il dışı izinlerinin Valilik oluru ile

alınması işlemleri yürütülmektedir.

Sosyal ve Kültürel Faaliyetler: Müdürlüğümüzce, okullara ilişkin yurt dışı ve yurt içi gezilerle ilimizin

bütününü kapsayacak etkinliklerin izin işlemleri müdürlüğümüzce verilmektedir. Bu kapsamda ilimizde

yürütülen sosyal ve kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi ve etkili bir biçimde gerçekleştirilmesi yönünde

görevler yürütmektedir.

Taşımalı Eğitim: İlimizde ilköğretim okulu bulunmayan, çeşitli nedenlerle eğitim öğretime kapalı,

birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilköğretim okullarındaki öğrencilerin, taşıma merkezi ilköğretim

okullarına günübirlik taşınarak kaliteli bir eğitim öğretim görmelerini sağlamak amacı ile belirli merkezlere

öğrenciler ücretsiz olarak taşınmakta ve bu işlemler 15.04.2000 tarih ve 24021 sayılı Resmi Gazetede

yayımlaman yönetmeliğine göre müdürlüğümüzce yürütülmektedir.

Öğrencilere Ücretsiz Ders Kitabı Dağıtımı: İlköğretim Öğrencilerine Ücretsiz Ders Kitabı Temini

Projesi kapsamında Gaziantep ilinde dağıtılacak ders kitapları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, takip etmek

ve denetlemek. Bakanlığımızca öğretmen, öğrenci ve personelin yararlanması amacıyla gönderilen basılı

malzemelerin ilgililerine dağıtmak görevi müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir.

Öğrenci Denklik ve Yurt Dışı işlemleri: Yurtdışında eğitim gören ilköğretim ve ortaöğretim

40

öğrencilerinin denklik işlemleri yapılarak öğrenimlerine devam etmeleri sağlanmaktadır.


Eğitim-Öğretimi ve Yönetimi Geliştirme Çalışmaları

Eğitim öğretimi ve yönetimi geliştirme çalışmaları aşağıdaki başlıklar altında toplanmıştır:

Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Uygulaması: Eğitim bölgeleri ve eğitim kurulları ile ilgili yapılan

iş ve işlemler Kasım 1999 tarih ve 2506 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı

Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi doğrultusunda okulların maddi ve mali kaynaklarının

paylaşılmasının yanında eğitimde niteliğin artırılmasına yönelik ortaklaşa çalışmaların yürütülmesi esasına

dayanmaktadır. Bu doğrultuda bölgelerin oluşturulması ve işlemlerin takibi müdürlüğümüzce

gerçekleştirilmektedir.

Öğretmen Eğitimleri: Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan tüm yönetici, öğretmen ve memurlarımız 657

Sayılı Devlet Memurları Kanunu doğrultusunda görevlendirilmekte ve bu kapsamda özlük işlemleri

yürütülmektedir. Eğitimin niteliği işi yapan insanın niteliğine doğrudan bağlı olduğu için öğretmen

eğitimlerine gerekli önem verilmekte, sürekli artan eğitimler yoluyla becerilerin artırılması yönünde

mesafeler alınmaya çalışılmaktadır. İlimizde görevli personelin her türlü hizmet içi eğitimlerini sağlamak

maksadıyla yapılacak eğitim faaliyetlerinin hedefleri, ilkeleri, planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve

yönetimi ile ilgili esasların mevzuata görev uygulanmasının takibi müdürlüğümüzce gerçekleştirilmektedir.

Uygulamadaki Projeler: Müdürlüğümüzce, AB kapsamlı projeler ile Bakanlık koordineli ve mahalli

oluşturulmuş projeler yürütülmekte; bu projelerin gerçekleştirilmesi sırasında üniversiteler, sivil toplum

örgütleri ve diğer kurumlarla işbirliği yapılmakta, okul ve kurumlarımızın gelişimine katkısını sağlamaya

dönük çabalar taktir edilerek, projelerin etkili gerçekleştirilmesi, geliştirilmesi sağlanmaktadır.

Program Geliştirme Çalışmaları: Müdürlüğümüzde program geliştirme çalışmaları, 18/01/1995 tarih ve

22175 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren mevzuat doğrultusunda başlanmış olup,

bakanlığımızın koordinesinde yeni programların hazırlanması, programların incelenmesi ve geliştirilmesi

görevini yürütülmektedir.

Teftiş, İnceleme ve Soruşturma: İlköğretim müfettişleri denetim alanında bulunan kurumlarda görevli

aday öğretmenlere her ay, diğer öğretmen ve yöneticilere eğitim öğretim başında rehberlik yapılmaktadır.

İlköğretim müfettişleri tarafından bir önceki yıl hizmet içi eğitim ihtiyacı tespit edilen yönetici ve

öğretmenlere mesleki yardımda bulunulmaktadır. Ayrıca, müfettiş ve yöneticiler tarafından inceleme

soruşturma çalışmaları yürütülmektedir.

Kurum Etkililik ve Memnuniyet Düzeyinin İzlenmesi, Geliştirilmesi: Müdürlüğümüz, kurumla ilişkili

hizmet verdiğimiz ilçe, okul yönetici öğretmen ve çalışanlarının, sivil toplum örgütlerinin, üniversite, basın

yayın kurumları, yerel yönetim örgütleri çalışanlarının, müdürlüğümüz çalışanlarının beklenti ve

algılamalarının belirlenmesinin yönetim ve eğitim öğretimin niteliğinin geliştirilmesi, strateji ve

hedeflerimizin oluşturulması açısından önemli olduğunu düşündüğünden 2001 yılından bu yana çalışan ve

hizmet alan anketleri uygulamaktadır. Anketlerden çıkan sonuçlar değerlendirilerek planlamalarımıza

yansıtılmaktadır. Ayrıca gerek il müdürlüğü ve gerekse ilçe müdürlüklerinin performanslarının

belirlenmesine yönelik göstergelerin oluşturulması, bu göstergeler doğrultusunda faaliyetlerin izlenmesi ve

yıllık olarak raporlanması, bağlı kurumların bu doğrultuda öz değerlendirmelerini gerçekleştirerek yıllık

hedeflerini belirlemelerini sağlayacak bir yapının oluşum süreci içindedir. Böylece il ve ilçe

41

müdürlüklerimizde performans standartlarının ortaya konması, bölüm ve müdürlük düzeyinde yıllık

performans gelişiminin izlenmesi, kurumlarımızın sürekli öğrenen örgüt haline getirilmesini sağlayıcı

unsurlar olarak görülmektedir.


2.4. Fiziki Nitelik Geliştirme Çalışmaları

Müdürlüğün fiziki nitelik geliştirme çalışmaları aşağıdaki gibidir:

Öğretmene Hizmet ve Öğretmen Evlerinden Yararlanma: Müdürlüğümüze bağlı faaliyet gösteren 21

öğretmen evi (2007-21, 2008-18) ve öğretmen lokalinde; otel, restaurant, düğün, toplantı, seminer salonları,

berber ve kuaför hizmetleri, lokal, dinlenme ve eğlenmeye yönelik olarak öğretmenlerimize ve bakmakla

yükümlü oldukları yakınlarına hizmet verilmektedir. Bu çalışmaların etkili olarak yürütülmesi amacıyla

müdürlüğümüzce izleme, değerlendirme ve geliştirme faaliyetleri yürütülmektedir.

Öğretmenlere ve Okullara Basılı Yayın Dağıtımı: Bakanlığımızca yayımlanan; okul, öğretmenlere ve

personelimize yönelik basılı yayınların dağıtımı, bu yayınların etkili kullanımının sağlanması, okul

kütüphanelerinde öğrenci ve öğretmenlerin etkili faydalanmalarına yönelik çalışmalar müdürlüğümüzce takip

edilmekte, rehberlik denetim ve geliştirme faaliyetleri yürütülmektedir.

Bilgi Teknolojisi Sınıfları: Eğitimin kalitesinin geliştirilmesi amacıyla okullarımızdaki teknik alt yapının

geliştirilmesinin gerekliliği doğmuştur. Çağın teknolojisi olan bilgisayar ve internetin vatandaşlarımız

tarafından etkili kullanımının sağlanması; okullarımızda bu teknolojilerin etkili kullanılmasına ve

öğrencilerin bilgisayarlarla karşı karşıya gelmesine bağlı olduğunun bilinci doğrultusunda bilgi teknoloji

sınıfları oluşturulmaya başlanmıştır.

Okullara Donatım ve Sarf Malzeme Dağıtımları: Eğitim ve öğretim kurumlarının her türlü eğitim

malzemelerine ait ihtiyaçlarının tespiti, planlanması ve dağıtımıyla ilgili iş ve işlemlerini, eğitim araç ve

gereçlerinin üretim, bakım ve onarımı ile kullanımına ilişkin gerekli tedbirleri almak ve buna dair iş ve

işlemlerini, okul müzelerinin kuruluş, donatım ve işleyişiyle ilgili tedbirleri almak ve buna dair iş ve

işlemlerini, Ayniyat Talimatnamesi uyarınca demirbaş eşya ve tüketim malzemeleriyle ilgili iş ve işlemlerini

yürütmek üzere müdürlüğümüzce Eğitim Araçları ve Donatım Bölümü oluşturulmuştur.

Okullar ve Deprem: Müdürlüğümüz, deprem konusunda 1999 Marmara Depreminin akabinde bir bölüm

oluşturarak, deprem hasarlı binaların tespiti, tamir, yıkım ve onarımı, yeniden inşası, riskli bölgelerdeki

depremsellik analizlerinin çıkarılması, binalarımızın 1998 Deprem Yönetmeliği standardına ulaştırılması,

deprem ve afet bilincinin kazandırılmasına yönelik eğitimlerin düzenlenmesi konularıyla ilgili görevleri

yürütmektedir.

Okul Bakım ve Onarımları: Okulların büyük ve küçük boyutlardaki bakım ve onarımları ilköğretim ve

ortaöğretim kurumlarında farklı kaynaklardan karşılanmaktadır. Ortaöğretim okulları ve diğer kurumlar genel

bütçeden, ilköğretim okulları ise özel idareden karşılanmaktadır. Bu doğrultuda iki ayrı faaliyet olarak

çalışmalar yürütülmektedir.

Okul İçin Arsa ve Arazi Temini: Okul arsası olarak ayrılan taşınmazların kamulaştırılması, arsa ve arazi

temin edilmesi, korunması, bağış yoluyla ve diğer yollarla kuruma kazandırılması ile bunların yatırıma hazır

hale getirilmesi iş ve işlemlerinin yürütülmesi müdürlüğümüzce gerçekleştirilmektedir.

Okul ve Derslik Yapımı: Müdürlüğümüzde; 3194 sayılı İmar Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu, 5256 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,

Kamu İhale Genel Tebliği, Yapım İşleri Muayene 42 ve Kabul Yönetmeliği ile Yapım İşleri Uygulama

Yönetmeliği kapsamındaki iş ve işlemler yürütülmektedir. İlk yatırım, orta yatırım ve bağış yatırım bölümleri

ile okul ve derslik yapım işlemleri yürütülmektedir.


Eğitim

öğretim

hizmetler

inde

ortak

görevler

İşbirliği Yapılan Kurum ve Kişilerin Katkıları: İlimizin okul ve derslik ihtiyaçlarının karşılanmasında

devlet yatırımlarının yanı sıra, hayırsever kişi, kurum, kuruluş, vakıf ve dernekler ile sivil toplum örgütlerinin

katkılarına büyük ölçüde ihtiyaç duyulmaktadır. Bu doğrultuda gerek bakanlığımızın gerekse ilimizin yaptığı

çalışmalarla hayırsever vatandaşlarımızın katkısıyla derslik ve bina yapımında ciddi katkılar sağlanmaktadır.

3.KURULUŞ İÇ ANALİZİ

Tablo 3. Organizasyon Şeması

şunlardır:

3.1. İl MEM Bölümleri İş ve Görev Alanı

Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği hükmünce, Milli Eğitim Müdürlüklerinin görevleri

43

MADDE 9 – (1) Temel eğitim, ortaöğretim, mesleki ve teknik eğitim, din öğretimi, özel eğitim ve

rehberlik ile hayat boyu öğrenmeye yönelik ortak hizmetler aşağıda belirtilmiştir.

a) Eğitimi geliştirmeye yönelik görevler:


Temel

eğitim

hizme

tleri

1) Eğitim öğretim programlarının uygulanmasını sağlamak, uygulama rehberleri hazırlamak,

2) Ders kitapları, öğretim materyalleri ve eğitim araç-gereçlerine ilişkin işlemleri yürütmek, etkin

kullanımlarını sağlamak,

3) Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak,

4) Eğitime erişimi teşvik edecek ve artıracak çalışmalar yapmak,

5) Eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde verimliliği sağlamak,

6) Eğitim kurumları ve öğrencilere yönelik araştırma geliştirme ve saha çalışmaları yapmak,

7) Eğitim moral ortamını, okul ve kurum kültürünü ve öğrenme süreçlerini geliştirmek,

8) Eğitime ilişkin projeler geliştirmek, uygulamak ve sonuçlarından yararlanmak,

9) Ulusal ve uluslararası araştırma ve projeleri takip etmek, sonuçlarından yararlanmak,

10) Kamu ve özel sektör eğitim paydaşlarıyla işbirliği içinde gerekli iş ve işlemleri yürütmek,

11) Eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla Bakanlığa tekliflerde bulunmak,

12) Etkili ve öğrenci merkezli eğitimi geliştirmek ve iyi uygulamaları teşvik etmek.

b) Eğitim kurumlarına yönelik görevler:

1) Eğitim ortamlarının fiziki imkânlarını geliştirmek,

2) Resmi eğitim kurumlarının açılması, kapatılması ve dönüştürülmesi işlemlerini yürütmek,

3) Öğrencilere barınma hizmeti sunulan eğitim kurumlarında bu hizmeti yürütmek,

4) Eğitim kurumları arasında işbirliğini sağlamak,

5) Eğitim kurumlarının idari kapasite ve yönetim kalitesinin geliştirilmesini sağlamak,

6) Eğitim kurumlarının hizmet, verimlilik ve donatım standartlarını uygulamak, yerel ihtiyaçlara göre

belirlenen çerçevede standartlar geliştirmek ve uygulamak,

7) Eğitim kurumlarındaki iyi uygulama örneklerini teşvik etmek, yaygınlaşmasını sağlamak,

8) Eğitim kurumları arasındaki kalite ve sayısal farklılıkları giderecek tedbirler almak,

9) Kutlama veya anma gün ve haftalarının programlarını hazırlamak, uygulatmak,

10) Öğrenci velileri ve diğer tarafların eğitime desteklerini sağlayıcı faaliyetler yapmak.

c) Öğrencilere yönelik görevler:

1) Rehberlik ve yöneltme/yönlendirme çalışmalarını planlamak, yürütülmesini sağlamak,

2) Öğrencilerin eğitim kurumlarına aidiyet duygusunu geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,

yaptırmak ve sonuçlarını raporlaştırmak,

3) Öğrencilerin kayıt-kabul, nakil, kontenjan, ödül, disiplin ve başarı değerlendirme iş ve işlemlerinin

yürütülmesini sağlamak,

4) Öğrencilerin yatılılık ve burslulukla ilgili işlemlerini yürütmek,

5) Öğrencilerin ulusal ve uluslararası sosyal, kültürel, sportif ve izcilik etkinliklerine ilişkin iş ve

işlemlerini yürütmek,

6) Öğrencilerin okul başarısını artıracak çalışmalar yapmak, yaptırmak,

7) Öğrencilerin eğitim sistemi dışında bırakılmamasını sağlayacak tedbirleri almak,

8) Yurtdışında eğitim alan öğrencilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

9) Öğrencilerin okul dışı etkinliklerine ilişkin çalışmalar yapmak, yaptırmak,

10) Sporcu öğrencilere yönelik hizmetleri planlamak, yürütülmesini sağlamak.

ç) İzleme ve değerlendirmeye yönelik görevler:

1) Eğitim kurumu yöneticilerinin performanslarını izlemek ve değerlendirmek,

2) Eğitim öğretim programlarının uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek,

3) Öğretim materyallerinin kullanımını izlemek ve değerlendirmek,

4) Öğretmen yeterliliklerini izlemek ve değerlendirmek. 44

MADDE 10 – (1) Temel eğitime ilişkin hizmetler aşağıda belirtilmiştir.

a) Okul öncesi eğitimi yaygınlaştıracak ve geliştirecek çalışmalar yapmak,


Özel öğretim

kurumları

hizmetleri

Hayat boyu öğrenme hizmetleri

Özel eğitim ve rehberlik hizmetleri

Din öğretimi

hizmetleri

Mesleki ve teknik

eğitim hizmetleri

Ortaöğretim

hizmetleri

b) İlköğretim öğrencilerinin maddi yönden desteklenmesini koordine etmek.

MADDE 11 – (1) Ortaöğretime ilişkin hizmetler aşağıda belirtilmiştir.

a) Yükseköğretimle ilgili Bakanlıkça verilen görevleri yerine getirmek,

b) Yükseköğretime giriş sınavları konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

MADDE 12 – (1) Mesleki ve teknik eğitime ilişkin hizmetler aşağıda belirtilmiştir.

a) Mesleki ve teknik eğitim-istihdam ilişkisini yerelde sağlamak ve geliştirmek,

b) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında çıraklık eğitimi ile ilgili iş ve

işlemleri yapmak,

c) Meslekî ve teknik eğitimin yerel ihtiyaçlara uygunluğunu sağlamak.

MADDE 13 – (1) Din öğretimine ilişkin hizmetler aşağıda belirtilmiştir.

a) Din kültürü ve ahlak bilgisi eğitim programlarının uygulanmasını sağlamak,

b) Seçmeli din eğitimi derslerini takip etmek, uygulanmasını gözetmek,

c) Din eğitiminde kullanılan ders kitabı ve materyallerin teminini koordine etmek.

MADDE 14 – (1) Özel eğitim ve rehberliğe ilişkin hizmetler aşağıda belirtilmiştir.

a) Bakanlık tarafından oluşturulan özel eğitim ve rehberlik politikalarını uygulamak,

b) Resmi eğitim kurumlarınca yürütülen özel eğitimin yaygınlaşmasını ve gelişmesini sağlayıcı

çalışmalar yapmak,

c) Özel eğitim programlarının uygulanma süreçlerini izlemek ve değerlendirmek,

ç) Bilim sanat merkezleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

d) Rehberlik ve araştırma merkezlerinin nitelikli hizmet vermesini sağlamak,

e) Rehberlik ve araştırma merkezlerinin ölçme araçlarını sağlamak,

f) Mobil rehberlik hizmetlerinin uygulanmasını sağlamak,

g) Madde bağımlılığı, şiddet ve benzeri konularda toplum temelli destek sağlamak,

ğ) Engelli öğrencilerin eğitim hizmetleri ile ilgili çalışmalar yapmak,

h) Rehberlik ve kaynaştırma uygulamalarının yürütülmesini sağlamak,

ı) Rehberlik servislerinin kurulmasına ve etkin çalışmasına yönelik tedbirler almak,

i) Özel yetenekli bireylerin tespit edilmesini ve özel eğitime erişimlerini sağlamak,

j) Özel yetenekli bireylerin eğitici eğitimlerini planlamak ve uygulamak,

k) Özel yetenekli birey eğitimine ilişkin araştırma, geliştirme ve planlama çalışmaları yapmak.

MADDE 15 – (1) Hayat boyu öğrenmeye ilişkin hizmetler aşağıda belirtilmiştir.

a) Örgün eğitim alamayan bireylerin bilgi ve becerilerini geliştirici tedbirler almak,

b) Hayat boyu öğrenmenin imkân, fırsat, kapsam ve yöntemlerini geliştirmek,

c) Yetişkinlere yönelik yaygın meslekî eğitim verilmesini sağlamak,

ç) Öğrenme fırsat ve imkânlarını destekleyici çalışmalar yapmak,

d) Beceri ve hobi kursları ile kültürel faaliyetlerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

e) Çocuk, genç ve aileler ile ilgili eğitim ve sosyo-kültürel etkinlikler yapmak,

f) Açık öğretim sistemi ile ilgili uygulamaları yürütmek,

g) Edinilen bilgilerin denkliğine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

ğ) Mesleki Yeterlilik Kurumuyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

MADDE 16 – (1) Özel öğretim kurumlarına ilişkin 45 hizmetler aşağıda belirtilmiştir.

a) Özel öğretim kurumlarıyla ilgili Bakanlık politika ve stratejilerini uygulamak,

b) Özel öğretim kurumlarınca yürütülen özel eğitimin gelişmesini sağlayıcı çalışmalar yapmak,

c) Engellilerin özel eğitim giderleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,


Strateji geliştirme

hizmetleri

Bilgi işlem ve eğitim teknolojileri hizmetleri

ç) 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında yer alan kurumların

açılış, kapanış, devir, nakil ve diğer iş ve işlemlerini yürütmek,

d) Özel yurtlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

e) Özel öğretim kurumlarındaki öğrencilerin sınav, ücret, burs, diploma, disiplin ve benzeri iş ve

işlemlerini yürütmek,

f) Azınlık okulları, yabancı okullar ve milletlerarası okullara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

g) Özel okulların arsa tahsisi ile teşvik ve vergi muafiyetiyle ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,

ğ) Kursiyerlerin sınav, ücret, sertifika ve benzeri iş ve işlemlerini yürütmek,

h) Özel öğretim kurumlarını ve özel yurtları denetlemek, sonuçları raporlamak ve değerlendirmek,

ı) Özel öğretim kurumlarında öğretim materyallerinin kullanımıyla ilgili süreçleri izlemek,

değerlendirmek,

i) Özel eğitim ve özel öğretim süreçlerini izlemek ve değerlendirmek,

j) Öğrencilerin daha fazla başarı sağlamalarına ilişkin faaliyetler yürütmek.

MADDE 17 – (1) Bilgi işlem ve eğitim teknolojilerine ilişkin hizmetler aşağıda belirtilmiştir.

a) Ölçme ve değerlendirme iş ve işlemlerini birimlerle işbirliği içerisinde yürütmek,

b) Sınavların uygulanması ile ilgili organizasyonu yapmak ve sınav güvenliğini sağlamak,

c) Sınav komisyonunun sekretarya hizmetlerini yürütmek,

ç) Öğretim programlarını teknik yönden izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek,

d) Eğitim faaliyetlerinin iyileştirilmesine yönelik teknik çözümlere ve yerel ihtiyaçlara dayalı uygulama

projeleri geliştirmek ve yürütmek,

e) Yenilikçi eğitim ve teknoloji destekli eğitim uygulamaları için yenilikçi çözümler hedefleyen proje

ve araştırmalarda birimlere ve resmi ve özel kurumlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

f) İlgili birimler ile işbirliği içinde proje ve araştırma sonuçlarının yeni uygulamalara yön vererek

sürdürülebilir iş süreçlerine dönüşümünü sağlamak,

g) Eğitim araç ve ortam standartlarının uygunluk testlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

ğ) Uzaktan eğitim ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

h) Eğitim bilişim ağını işletmek ve geliştirmek, erişim ve paylaşım yetkilerini yönetmek,

ı) Tedarikçilerin eğitim materyalleri ve e-içerik projelerini incelemek ve değerlendirmek,

i) Eğitim teknolojileriyle ilgili bütçe ve yatırım planlamalarını yapmak,

j) Bilişime ilişkin Bakanlık ve diğer birim projelerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

k) Kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek,

l) Haberleşme, veri ve bilgi güvenliğini sağlamak,

m) Eğitim bilişim ağının kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamak,

n) Bilişim hizmetlerine ve internet sayfalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

o) Elektronik imza ve elektronik belge uygulamalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

ö) Bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacının karşılanmasına destek sağlamak ve işletimini yapmak,

p) İstatistikî verilerin saklanmasına ilişkin teknik iş ve işlemleri yürütmek,

r) Çağrı sistemleri kurulmasına ve işletilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

MADDE 18 – (1) Strateji geliştirmeye ilişkin hizmetler aşağıda belirtilmiştir.

a) İl/ilçe düzeyinde iş takvimini hazırlamak,

b) İl/ilçe stratejik planlarını hazırlamak, geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak,

c) Hükümet programlarına dayalı eylem planı ile ilgili işleri yürütmek,

ç) Kalkınma planları ve yılı programları ile ilgili

46

işlemleri yürütmek,

d) Faaliyetlerin stratejik plan, bütçe ve performans programına uygunluğunu sağlamak,

e) Hizmetlerin etkililiği ile vatandaş ve çalışan memnuniyetine ilişkin çalışmalar yapmak,

f) Bütçe ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,


İnsan kaynakları hizmetleri

Hukuk hizmetleri

g) Ayrıntılı harcama programını hazırlamak,

ğ) Nakit ödemelerin planlamasını yapmak, ödemeleri izlemek,

h) Malî durum ve beklentiler raporunu hazırlamak,

ı) Kamu zararı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

i) Yatırımlarla ilgili ihtiyaç analizlerini yapmak, verileri hazırlamak,

j) Performans programıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

k) Okul aile birlikleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

l) Eğitim kurumu bina veya eklentileri ile derslik ihtiyaçlarını tespit etmek,

m) İstatistikî verileri ilgili birimlerle işbirliği içinde ulusal ve uluslararası standartlara uygun ve eksiksiz

toplamak, güncelleştirmek, analiz etmek ve yayınlamak,

n) Eğitim kurumları, yönetici, öğretmen ve çalışanlar için belirlenen performans ölçütlerinin

uygulanmasını izlemek, yerel ihtiyaçlara göre performans ölçütleri geliştirmek ve uygulamak,

o) İlgili birimlerle koordinasyon sağlayarak vatandaş odaklı yönetimin oluşturulması, idarenin

geliştirilmesi, yönetim kalitesinin artırılması, hizmet standartlarının belirlenmesi, iş ve karar

süreçlerinin oluşturulması ile bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılmasına ilişkin araştırma geliştirme

faaliyetleri yürütmek,

ö) Eğitime ilişkin araştırma, geliştirme, stratejik planlama ve kalite geliştirme faaliyetleri yürütmek,

p) Eğitime ilişkin projeler hazırlamak, uygulamak,

r) İlçe millî eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumlarının proje hazırlama ve yürütme kapasitesini

geliştirici çalışmalar yapmak,

s) Araştırma ve uygulama projelerinde finansal ve malî yönetimi izlemek, raporlamak.

MADDE 19 – (1) Hukuki konulara ilişkin hizmetler aşağıda belirtilmiştir.

a) Malî, hukukî ve fikrî haklar konusundaki uyuşmazlıklara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

b) Adlî ve idarî davalar ile tahkim yargılaması ve icra işlemlerinde Valiliği veya Kaymakamlığı temsil

etmek,

c) Dava ve icra işlemlerini yürütmek, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri almak,

ç) Hizmet satın alma yoluyla yaptırılan dava ve icra takiplerini izlemek ve denetlemek,

d) Soruşturma ve inceleme raporlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

e) Disiplin kuruluna girecek dosyaların iş ve işlemlerini yapmak,

f) Adlî ve idarî makamlardan gelen ön inceleme iş ve işlemlerini yürütmek,

g) İdarî, adlî ve icra davalarıyla ilgili yazışmaları yapmak,

ğ) İdarî ve adlî itirazlar ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

h) Mevzuatı takip etmek, uygulanmasını gözetmek,

ı) Mevzuat ve hukuki konularda birimlere görüş bildirmek.

MADDE 20 – (1) İnsan kaynaklarına ilişkin hizmetler aşağıda belirtilmiştir.

a) İnsan kaynaklarıyla ilgili kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar yapmak,

b) Norm kadro iş ve işlemlerini yürütmek,

c) İl/ilçe özlük dosyalarının muhafazasını sağlamak,

ç) Özlük ve emeklilik iş ve işlemlerini yürütmek,

d) Disiplin ve ödül işlemlerinin uygulamalarını yapmak,

e) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerini yürütmek,

f) Yöneticilik formasyonunun gelişmesini sağlayıcı faaliyetler yürütmek,

g) Personelin eğitimlerine ilişkin iş ve işlemleri yapmak,

ğ) Aday öğretmenlerin uyum ve adaylık eğitimi 47 programlarını uygulamak,

h) Öğretmen yeterliliği ve iş başarımı düzeyini iyileştirici hizmet içi eğitimler yapmak,

ı) Öğretmen yeterliliklerine ilişkin Bakanlığa geri bildirim ve önerilerde bulunmak,

i) Öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerine yönelik ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek,


İnşaat ve emlak hizmetleri

Destek hizmetleri

j) Öğretmenlerin meslekî gelişimiyle ilgili araştırma ve projeler yapmak ve uygulamak,

k) Öğretmenlerin meslekî gelişimine yönelik yerel düzeyde etkinlikler düzenlemek,

l) Yöneticilerin, öğretmenlerin ve diğer personelin atama, yer değiştirme, askerlik, alan değişikliği ve

benzeri iş ve işlemlerini yapmak,

m) Personelin pasaport ve yurt dışı iş ve işlemlerini yürütmek,

n) Sendika ve konfederasyonların il temsilcilikleriyle iletişim sağlamak,

o) 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu kapsamındaki görevleri

yürütmek.

MADDE 21 – (1) Destek hizmetlerine ilişkin görevler aşağıda belirtilmiştir.

a) Yayın faaliyetlerini yürütmek,

b) Ders araç ve gereçleri ile donatım ihtiyaçlarını temin etmek,

c) Ücretsiz Ders Kitabı Temini Projesini yürütmek,

ç) Taşınır ve taşınmazlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

d) Depo iş ve işlemlerini yürütmek,

e) Lojmanlar ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

f) Yemekhane iş ve işlemlerini yürütmek,

g) Öğretmenevleri ve sosyal tesislerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

ğ) Döner sermaye iş ve işlemlerini yürütmek,

h) Temizlik, güvenlik, ısınma, aydınlatma, onarım ve taşıma gibi işlemleri yürütmek,

ı) Satın alma iş ve işlemlerini yürütmek,

i) Tahakkuk işlemlerine esas olan onayları almak ve ilgili diğer işlemleri yürütmek,

j) Genel evrak ve arşiv hizmetlerini yürütmek.

MADDE 22 – (1) Bakanlıkça veya il özel idarelerince verilen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde

inşaat ve emlak işlerine yönelik hizmetler aşağıda belirtilmiştir.

a) Yapım programları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

b) Eğitim kurumu bina veya eklentileri ile derslik ihtiyaçlarını önceliklere göre karşılamak,

c) Onaylanan yapım programlarının ve ek programların uygulanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

ç) Halk katkısı ile yapılacak eğitim yapılarına ilişkin iş ve işlemlere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

d) Yatırım programı yapı yatırımlarının ihale öncesi hazırlıklarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

e) İhale edilen yatırımları izlemek, planlanan süre içerisinde hizmete sunulmalarını sağlamak,

f) Onarımlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

g) Yapılan ihalelere ait projelerin ödeneğe esas dosyalarının hazırlanmasına ilişkin iş ve işlemleri

yürütmek,

ğ) Projelere göre idarî ve teknik ihale şartnamelerinin hazırlanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

h) Hak edişlere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

ı) Eğitim kurumlarının Toplu Konut İdaresi Başkanlığı veya inşaat işleri ile ilgili diğer kamu kurum ve

kuruluşlarına yaptırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

i) Yapıların mimarî ve mühendislik projelerinin yapılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

j) Özel projeleri incelemek ve görüş bildirmek,

k) Hazine mülkiyetinde olanlar dâhil, her türlü okul ve bina kiralamalarına ilişkin iş ve işlemleri

yürütmek,

l) Bakanlık binalarının eğitim kurumu olarak kiralanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

m) Kamu kuruluşlarına tahsisli taşınmazların tahsisi veya devri işlemlerine ilişkin iş ve işlemleri

yürütmek,

48

n) Eğitim kurumlarının kamu-özel ortaklığı modeliyle yapımına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

o) Bakanlıkça yapımına karar verilen eğitim öğretim tesislerinin belirli süre ve bedel üzerinden kiralama

karşılığı yaptırılmasıyla ilgili işlemlere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,


ö) Eğitim kurumlarındaki eğitim öğretim hizmet alanları dışındaki hizmet ve alanların işletme devri

karşılığında eğitim öğretim tesislerinin sözleşme ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine

yenilettirilmesi veya yeniden yaptırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

p) Eğitim kurumlarının depreme karşı tahkiklerini yapmak ve yaptırmak, güçlendirilecek eğitim

kurumlarını tespit etmek ve Bakanlığa bildirmek,

r) Taşınabilir okulların yaptırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

s) Eğitim kurumlarına ilişkin kamulaştırma iş ve işlemlerinin yürütülmesine ilişkin iş ve işlemleri

yürütmek,

ş) Bakanlığa gerektiğinde kamulaştırma teklifi sunmak.

GAZİANTEP İL GENELİ PERSONEL DURUMU (NORM)

SIRA

NO

UNVANLAR

NORM

MEVCUT

PERSONEL

İHTİYAÇ

1 İl Milli Eğitim Müdürü 1 1 0

2 İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı 5 5 0

3 İlçe Milli Eğitim Müdürü 9 6 3

4 Şube Müdürü 25 18 7

5 Uzman (Özelleştirme) 2 2 0

6 Sivil Savunma Uzmanı 1 1 0

7 Araştırmacı (Özelleştirme) 5 5 0

8 Tesis Müdürü 4 3 1

GENEL İDARİ HİZMETLER TOPLAMI 52 41 11

9 Şef 49 108 45 63

10 Şef (Özelleştirme) 1 1 0


11 Programcı 8 0 8

12 Bilgisayar İşletmeni 25 0 25

13 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 418 142 276

14 Sayman 11 4 7

15 Ayniyat Saymanı 1 0 1

16 Veznedar 2 0 2

17 Memur 84 61 23

18 Daktilograf 4 1 3

19 Ambar Memuru 13 2 11

20 Usta Öğretici 79 9 70

21 Şoför 29 24 5

GENEL İDARİ HİZMETLER TOPLAMI 783 289 494

22 Mimar 1 1 0

23 Mühendis (Özelleştirme) 1 1 0

24 Mühendis 4 4 0

25 Tekniker (Özelleştirme) 3 3 0

26 Tekniker 7 2 5

27 Teknisyen (Özelleştirme) 5 6 -1

28 Teknisyen 57 39 18

TEKNİK HİZMETLER TOPLAMI 78 56 22

29 Sosyal Çalışmacı 5 0 5

30 Psikolog 4 0 4

31 Hemşire 13 5 8

SAĞLIK HİZMETLER TOPLAMI 22 5 17

32 Aşçı 38 3 35

33 Bekçi 38 19 19

34 Hizmetli 862 442 420

35 Kaloriferci 50 37 2 35

36 Teknisyen Yardımcısı 4 4 0


AÇIKLAMA

PERSONEL

GİDERLERİ

SGK DEVLET

PRİMİ

MAL VE

HİZMET

ALIM

GİDERLERİ

CARİ

TRANSFERLE

R

SERMAYE

GİDERLERİ

SERMAYE

TRANSFERLE


GENEL KAMU

HİZMETLERİ

4.687.844.00. TL

277.218.00. TL

7.195.640.00. TL

23.589.220.00. TL

0.00. TL

0.00. TL

35.749.922.00 TL

AÇIKLAMA

PERSONEL

GİDERLERİ

SGK DEVLET

PRİMİ

MAL VE

HİZMET

ALIM

GİDERLERİ

CARİ

TRANSFERLE

R

SERMAYE

GİDERLERİ

SERMAYE

TRANSFERLE


YARDIMCI HİZMETLER TOPLAMI 979 470 509

KADROLU PERSONEL TOPLAMI 1.914 861 1.053

38 Sözleşmeli Geçici Personel 34 34 0

GENEL TOPLAM 1.948 895 1.053

2009 ve 2010 YILI GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

BÜTÇESİNİN FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA DAĞILIMI

1 2 3 4 5 6

TOPLA

M

Tablo 5. Gaziantep İl Müdürlüğünün 2009 Yılı Bütçesi

‣ 2009 YILI BÜTÇESİNİN BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ ORANI % 20

‣ ÖZEL İDARENİN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN AYIRDIĞI BÜTÇE: 18.500.000.00 TL

BİR ÖNCEKİ YIL HAYIRSEVER VATANDAŞLARDAN SAĞLANAN BÜTÇE: 100.000.00. TL

1 2 3 4 5 6

TOPLA

M

51


GENEL KAMU

HİZMETLERİ

3.686.279,24 TL

1.259.246,23 TL

48.824.768 TL

49.623.317 TL

27.356.744 TL

120.086.496 TL

750443877 Tl

Tablo 6. Gaziantep İl Müdürlüğünün 2010 Yılı Bütçesi

4.PAYDAŞ ANALİZİGAZİANTEP MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PAYDAŞ LİSTESi

ÖNEMLİ PAYDAŞLAR Lider Çalışanlar Müşteri Temel

Ortak

Öğretmen


Öğrenci

52


Stratejik

Ortak

Tedarikçi

Veli 0

Personel

Yöneticilerimiz

Resmi Okullarımız / Kurumlarımız

Özel - Okullarımız / Kurumlarımız

Bakanlık Merkez Teşkilatı

Gaziantep Valiliği

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Cumhuriyet Başsavcılığı

Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı

İl Kuvvet Komutanlıkları 0

İl Emniyet Müdürlüğü

İl Özel İdaresi

Kaymakamlıklar

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

İlçe Belediye Başkanlıkları

Belde Belediye Başkanlıkları

Üniversite 0 0

YURT-KUR Gaziantep Bölge Müdürlüğü 0

Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk

Esirgeme Kurumu İl Müdürlüğü

Ulusal Ajans

0 0

Medya 0

Eğitim Sendikaları 0

Türkiye İstatistik Kurumu Bölge

Müdürlüğü

Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü


0

İl sağlık Müdürlüğü 0


Tarım İl Müdürlüğü 0 0

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü


Çevre ve Orman İl Müdürlüğü 0 0

Türk Telekom Gaziantep Bölge

0

Müdürlüğü

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü 0 0

Sivil Toplum Kuruluşları (Vakıf - Dernek) 0 0

53


5. GZFT ANALİZİ

Müdürlüğümüzün performansını etkileyecek iç ve dış stratejik konuları belirlemek ve bunlarıyönetebilmek

amacıyla gerçekleştirilen durum analizi çalışması kapsamında SPE tarafından GZFT analizi yapılmıştır:

GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ

Eğitime %100 destek projesindeki (Bir Okul Bin Gelecek ve

Geleceğimize Bir Tuğla da Sen Koy ) başarı,

Teknik alt yapımız,

Ekonomi ve sanayi yönünden güçlü ve

“Haydi Kızlar Okula Kampanyası”ndaki başarı,

LYS ve YGS ’de başarıyı artırmak için” Akademik başarıyı

artırma” ve SBS’de başarıyı artırmak için “Akademik Başarıyı

Artırma Kurulunun”nın kurulması,

Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması ve kalitesinin

arttırılmasına yönelik çalışmaların yapılıyor olması

Müdürlüğümüzle ilimizde bulunan 3 üniversite ilişkilerinin

güçlendirilmesine yönelik protokollerin yapılmış olması

Toplam Kalite Uygulamalarının okullarda bir heyecan

oluşturması,

Müdürlüğümüzün genç ve dinamik bir kadroya sahip olması

İş Kur’la yapılan protokol neticesinde okullarımızın hizmetli

ihtiyacının karşılanması,

İlçelerde ödül yönergelerinin hazırlanarak, ödüllendirmede

adaletin sağlanması,

Mesleki Eğitimin ilimizde yaygınlaştırılması çalışmalarındaki

başarı,

Özel Öğretim Kurumlarının ilimizde yaygınlaşması,

Okullarımızın fiziki şartlarının iyileştirilmesinde elde edilen

başarı,

Hastane okullarının bulunması,

Evde eğitim hizmetlerinin yürütülüyor olması,

ZAYIF YÖNLERİMİZ

Bina, araç gereç ve arsa eksikleri,

Öğretmen ve yardımcı personel eksiklikleri,

Okul-MEM arasındaki koordinasyon eksikliği,

Sınıfların kalabalık olması,

Sportif faaliyet / spor yapacak alan eksikliği,

Ailelerin öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerine

yeterli önem vermemesi,

Değişime karşı eğitim çalışanlarının direnmesi,

İdareci ve öğretmenlerin vekaleten görev yürütmesi,

Taşımalı eğitimde yaşanan sorunlar,

Kitlesel Başarıda LYS,YGS ve SBS başarısının

düşüklüğü,

Okuma alışkanlığının az olması,

Okul öncesinde gerekli bina ve donanımın

sağlanamaması,

Okullarımızın/Kurumlarımızın yerel , ulusal ve

uluslararası projelerden yeterince yararlanmaması,

İlimizdeki hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin nitelik ve

nicelik olarak yetersiz olması,

Eğitim Çalışanlarının motivasyon eksikliği,

Eğitimin ilde sosyal bir değişim aracı olarak


algılanmaması,

Sosyal Yardım Hizmetlerinin okullar aracılığı ile

yapılıyor olması,

FIRSATLARIMIZ

Genç nüfus,

Yerel yönetim, sivil toplum örgütleri, kamu kurum,

kuruluşlarının ve il özel idaresinin eğitime desteği,

Sosyal ve Kültürel mirasın zenginliği

(Zeugma,Yesemek ve kalelerin varlığı),

AB projelerine katılma olanağı,

Yeni müfredat programının süreç odaklı olması,

Bakanlığın okul öncesi eğitimine önem vermesi ve

yaygınlaştırmak istemesi,

Yerel festival ve fuarların olması,

MEB yeniden yapılanma projelerinin başlatılması ve

üst düzey yöneticilerinin olumlu tutumları,

Mesleki Eğitim Kurumlarında Modüller Eğitim

Programlarının uygulanıyor olması,

Marka bir şehirde olmamız,

İlde 3 adet üniversitenin bulunması,

Sanayi kenti olmamız,

Hayırseverlerin okul yaptırmak için istekli olması,

İlde eğitim fakültelerinin olması

İlimizde profesyonel spor kulüplerinin bulunması,

Amatör sporcu sayısının ülke ortalamasının üzerinde

olması,

Devlet Tiyatrosunun bulunması,

Uluslararası bir havalimanının olması

TEHDİTLERİMİZ

Öğretmen dağılımının düzensizliği

Velilerin eğitim düzeyinin düşük olması,

Sınır komşumuz Suriye’de devam iç karışıklıkların

ilimize yansımaları,

İlimizin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden

göç alması,

Gelir amacıyla çalışan eğitim çağındaki çocuklar,

Sokakta yaşayan çocuklar,

Eğitim yöneticilerinin asli görevleri dışındaki işlerle

uğraşmak zorunda kalması (eğitim-öğretim

dışındaki işler),

Sanayi kenti olmamız

Parçalanmış Aile sayısının yüksek olması,

6. GELECEĞE BAKIŞ

İç ve dış paydaşlar ile yapılan çalışma ve görüşme

54

kapsamında ortaya konulan görüş ve öneriler ile SPE

tarafından yapılan beyin fırtınaları mevcut durumun tespitinde temel girdiyi teşkil etmiştir. Karşılıklı


etkileşime açık ve azami düzeyde katılımcılığın sağlandığı çalışmalar çerçevesinde, Müdürlüğümüzün

misyonu (varoluş nedeni), vizyonu (geleceğe bakışı), ilke ve değerleri (iş yapış tarzları) tespit edilmiştir.

6.1. Misyonumuz

Milli Eğitim genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda, çağa ayak uydurabilen, problem çözme becerisine

sahip, evrensel değerleri benimsemiş bireyler yetiştirme, kendisine bağlı kurum ve kuruluşların kalitesini

yükseltmeye yönelik çalışmalarda sürekliliği sağlamak ve oluşturduğu modellerle bireyin ve toplumun yaşam

kalitesinin yükseltilmesi amacıyla mevcudiyet gösterdiği tüm alanlarda kaliteli eğitim öğretim hizmetleri

sunan, verimliliği esas alarak bilgi teknolojisi kullanımına önem veren bireyler yetiştirmektir.

Marka şehrin felsefesine uygun olarak ürettiğimiz hizmetin kalitesini, çalışanlarımızın mutluluğunu,

hedef kitlemizin karar süreçlerine katılımını esas alan, kültürel mirastan güç alıp geleceğin bilgi toplumuna

ulaşmak için enerjisini en iyiye odaklayan, üniversiteyi eğitimin bir halkası haline getiren, sanayinin

çarklarını eğitim için döndüren, mutlu ve sağlıklı bireyler için varız

6.2. Vizyonumuz

6.3. Temel İlkelerimiz

MARKA ŞEHİR MARKA MİLLİ EĞİTİM

Atatürk ilke ve inkılapları ve Atatürk milliyetçiliği,

Her yaşta herkese eğitim hakkı,

Eğitimde sevgi, saygı, kalite ve başarı,

Doğruluk, cesaret ve yaratıcılık,

Çalışkanlık ve adalet,

Bireysel gelişime destek,

Her zaman, her yerde birlik, beraberlik ve kardeşlik.

6.4. Temel Değerlerimiz

Kültür ve inançlara saygılıyız,

İnsan haklarına saygı,

Toplumun ve ülkemizin geleceğine karşı sorumluluk,

Şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışı,

Ekip olma bilinci ve ortak akıl oluşturma,

Değişim ve sürekli gelişim,

İşbirliği, dayanışma ve fırsat eşitliği,

Bilgiyi üretme, kullanma ve beceri kazandırma,

Proje tabanlı bilimsel ve araştırıcı bir eğitim,

Doğaya ve çevreye duyarlılık,

Bireylerin önceliği bizim önceliğimizdir.

6.5. Stratejik Amaçlar ve Hedefler

Stratejik amaç ve hedeflerin tespiti çalışması ile genel olarak müdürlüğümüzün ulaşmak istediği

noktanın belirlenmesi öngörülmüş; söz konusu amaçların, müdürlüğümüzün faaliyetlerini daha ileri bir

noktaya götürecek nitelikte olmasına ve ayrıca gerçekçi ve ulaşılabilir bir özellik taşımasına dikkat edilmiştir.

Bu çerçevede, stratejik amaçlar; misyon, vizyon, 55 ilke ve değerlerle uyumlu, misyonun yerine

getirilmesine katkıda bulunacak ve mevcut durumdan gelecekteki arzu edilen duruma dönüşümü

sağlayabilecek nitelikte, ulaşılmak istenen noktayı açık bir şekilde ifade eden ve stratejik planlama sürecinin


sonraki aşamalarına rehberlik edecek şekilde stratejik konulara uygun olarak tespit edilmiştir.

56


TEMALAR, STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER

TEMA-1 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ

TEMA-1

STRATEJİK AMAÇ 1. Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak ve okul öncesi eğitimin niteliğini

artırmak.

Referanslar 1: DPT 9.Kalkınma Planı syf.: 66-86-197, 17. MEB Okul Öncesi Eğt. K. Yön. Mad.7,

DPT 9. K. Planı md..577, 60. Hükümet Prog. Md. 6, Vizyon 2023 – Syf 10, MEB İlköğretim Eğt. K. Y.

Mad. 7

STRATEJİLER 1: Bilgi çağının gerektirdiği takım çalışmasına yatkın, sosyal, zihinsel ve ruhsal

yönden gelişmiş bireylerin yetişmesi ancak fırsat pencerelerinin tamamen açık olduğu 0-5 yaş grubunda

eğitim sürecine kişilerin dahil olmasıyla mümkündür. Bu gerçeğin farkında olan Milli Eğitim Bakanlığı

gerek bağımsız anaokulları, diğer kurumlarda açtığı anasınıfları, 657 sayılı Kanunun 191. maddesine göre

açtığı kurumlar ve mobil anasınıfları ile gerekse özel sektörün bu alanda hizmet vermesini sağlamak için

çıkardığı teşvikler ve meydana getirdiği yasal düzenlemelerle okul öncesi eğitim faaliyetlerini

yürütmektedir.

Bakanlığımız fırsat ve imkan eşitliğini sağlama politikasıyla özellikle 5 yaş grubunun okul öncesi

eğitimi almasını okul öncesi eğitim kurumları açmayı, kurumlarda anasınıfları oluşturmayı, yasal

düzenlemeler oluşturmayı, bu sayede özel sektörün bu alana yatırım yapmasını sağlama stratejisiyle hareket

etmektedir. İlimiz genelindeki tüm yönetici, öğretmen ve velilerimize okul öncesi eğitimin önemini ve

gerekliliğini anlatan seminerler düzenlenecektir.

60


STRATEJİK HEDEF 1.1. Okul öncesi eğitimin okullaşma oranını 2014 yılı sonuna kadar %19 (2012 yılı

itibari ile %30 olan okullulaşma oranı 12 yıllık zorunlu eğitimden dolayı %19’a düşmüştür)’dan

%35’e çıkarmak.

PERFORMANS HEDEF 1.1. Okul öncesi eğitimin okullaşma oranını 2010 yılı sonuna kadar

%26’dan %30’a çıkarmak.

SAM 1

PERFORMANS

GÖSTERGELERİ

PERFORMANS HEDEFLERİ

Önceki Yıllar İlk Yıl Sonraki Yıl Hedefleri

SH 1 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

SP

Dönemi

Hedefi

PG 1 İl genelinde anaokulu ve anasınıfı 40 400 450 520 600 650 700 700

6

Sayısı

PG 2 Anaokuluna giden öğrenci sayısı 3615 4654 5000 6000 7000 8000 9000 9000

PG 3 Veli memnuniyet oranı - - 92% 94% 96% 98

PG

PG

PG

4 Öğretmenlerin ve usta öğreticilerin

iş doyum oranları

5 Medyadaki okul öncesinin

önemininden bahseden program ve

haber sayısı

6 Okul öncesi ile ilgili geliştirilen

AB Proje sayısı

%

- - 92% 94% 96% 98

%

100% 100%

100% 100%

- - 25 35 45 55 70 70

1 1 3 5 7 8 10 10

PG 7 Şenliklere katılan okul sayısı 3 5 8 11 14 15 15


TEMA-2 İLKOKUL

TEMA-2

STRATEJİK AMAÇ 2. İlkokul eğitimini yaygınlaştırmak ve ilkokul eğitiminin niteliğini

artırmak

Referanslar 2: 2008 Programı, s. 213, Tedbir: 8.1, 2008 Programı s. XXIV Madde: 30 - n, 60. Hükümet

Programı s. 60-61, 17. Şura Kararları sayfa 5 madde: 10, 9. Kalkınma Planı Madde: 570, 594, MEB Çalışma

Programı (2007-2013) s.16 Madde: 8.2, 8.4, 9. Kalkınma Planı Madde: 594, 17. Şura Kararları s. 5

Madde:3, Orta Vadeli Program s. 38 VI, 2008 Programı s. 212 Tedbir 6.1, Bilgi Toplumu Stratejisi s. 22 –

3.1.1, s. 24 – 3.1.3 Vizyon 2023 s. 66 – 5.2.1.

Stratejiler 2 : İlimizde tüm öğrencilerimizi ve vatandaşlarımızı eğitimde fırsat ve imkân eşitliğinin

sağlandığı, Avrupa Birliği ve OECD standartlarında eğitim ortamlarına kavuşturmaktır. Kurumların bina ve

araç gereç bakımından eksiklikleri tespit edilerek yardımseverlerin de katkılarıyla bu eksikler giderilecektir.

Devamsızlık yapan öğrencileri okul aile birliği, mahalle muhtarları ve emniyet müdürlüğü ile işbirliği

yaparak okula kazandırılacaktır.

STRATEJİK HEDEF 2.1. İlimizde 2014 yılına kadar ilkokul çağındaki tüm öğrencileri okula

kazandırmak.

PERFORMANS HEDEF 2.1. 2013 yılına kadar ilimizde ilkokul çağındaki öğrencilerin % 100’nü okula

kazandırmak.

M

SA

2

PERFORMANS

GÖSTERGELERİ

Önceki Yıllar

İlk

Yıl

PERFORMANS HEDEFLERİ

Sonraki Yıl Hedefleri

SH 1 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PG 1

Okula devam etmeyen öğrenci

sayısı

- 4198 3500 3000 2500 2250

PG 2 Okullaştırılan öğrenci sayısı - 41130 41160 42000 43000 44000 45000 45000

PG 3 Yardım alan öğrenci sayısı - 66474 67000 67300 67500 68000 68200 68200

0

200

SP

Dönemi

Hedefi

2000


STRATEJİK HEDEF 2.2. Halen ilkokulda 42,3 olan derslik başına düşen öğrenci sayısının 2014 yılı sonuna

kadar aşamalı olarak 30’a indirilmesi.

PERFORMANS HEDEF 2.2. Halen ilkokulda 42,3 olan derslik başına düşen öğrenci sayısının

2013 yılı sonuna kadar aşamalı olarak 40’a indirilmesi.

SAM 2

SH 2

PERFORMANS

GÖSTERGELERİ

Önceki

Yıllar

PERFORMANS HEDEFLERİ

İlk

Yıl

Sonraki Yıl Hedefleri

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

SP

Dönemi

Hedefi

PG 2 Yıl içinde yapılan derslik sayısı - - 400 450 500 550 600 600

PERFORMANS HEDEFLERİ

SAM 2 Önceki Yıllar İlk Yıl Sonraki Yıl Hedefleri

SH 1

PERFORMANS

GÖSTERGELERİ

PG 1 Okula devam etmeyen öğrenci

sayısı

PG 2 Okullaştırılan öğrenci sayısı - 41130 41160 42000 43000 4400

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

- 4198 3500 3000 2500 2250 200

0

PG 3 Yardım alan öğrenci sayısı - 66474 67000 67300 67500 6800

0

0

SP

Dönemi

Hedefi

2000

45000 45000

68200 68200

TEMA-3 ORTAOKUL

63

STRATEJİK AMAÇ 2. Ortaokul eğitimini yaygınlaştırmak ve ortaokul eğitiminin niteliğini

artırmak

Referanslar 2: 2008 Programı, s. 213, Tedbir: 8.1, 2008 Programı s. XXIV Madde: 30 - n, 60. Hükümet

Programı s. 60-61, 17. Şura Kararları sayfa 5 madde: 10, 9. Kalkınma Planı Madde: 570, 594, MEB Çalışma


Programı (2007-2013) s.16 Madde: 8.2, 8.4, 9. Kalkınma Planı Madde: 594, 17. Şura Kararları s. 5

Madde:3, Orta Vadeli Program s. 38 VI, 2008 Programı s. 212 Tedbir 6.1, Bilgi Toplumu Stratejisi s. 22 –

3.1.1, s. 24 – 3.1.3 Vizyon 2023 s. 66 – 5.2.1.

Stratejiler 2 : İlimizde tüm öğrencilerimizi ve vatandaşlarımızı eğitimde fırsat ve imkân eşitliğinin

sağlandığı, Avrupa Birliği ve OECD standartlarında eğitim ortamlarına kavuşturmaktır. Kurumların bina ve

araç gereç bakımından eksiklikleri tespit edilerek yardımseverlerin de katkılarıyla bu eksikler giderilecektir.

Devamsızlık yapan öğrencileri okul aile birliği, mahalle muhtarları ve emniyet müdürlüğü ile işbirliği

yaparak okula kazandırılacaktır.

STRATEJİK HEDEF 2.1. İlimizde 2014 yılına kadar ortaokul çağındaki tüm öğrencileri okula

kazandırmak.

PERFORMANS HEDEF 2.1. 2013 yılına kadar ilimizde ortaokul çağındaki öğrencilerin % 100’nü okula

kazandırmak.

PERFORMANS HEDEFLERİ

M

SA

2

PERFORMANS

GÖSTERGELERİ

Önceki Yıllar

İlk

Yıl

Sonraki Yıl Hedefleri

SP

Dönemi

Hedefi

SH 1 2008 2009 2010 2011 2012 2013

4

201

PG 1

Okula devam etmeyen öğrenci

sayısı

- 4198 3500 3000 2500 2250

0

200

2000

PG 2 Okullaştırılan öğrenci sayısı - 41130 41160 42000 43000 44000 45000 45000

PG 3 Yardım alan öğrenci sayısı - 66474 67000 67300 67500 68000 68200 68200

STRATEJİK HEDEF 2.2. Halen ortaokulda 42,3 olan derslik başına düşen öğrenci sayısının 2014 yılı sonuna

kadar aşamalı olarak 30’a indirilmesi.

PERFORMANS HEDEF 2.2. Halen ortaokulda 42,3 olan derslik başına düşen öğrenci sayısının

2013 yılı sonuna kadar aşamalı olarak 40’a indirilmesi.

SAM 2

SH 2

PERFORMANS

GÖSTERGELERİ

Önceki

Yıllar

PERFORMANS HEDEFLERİ

İlk

Yıl

Sonraki Yıl Hedefleri

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

SP

Dönemi

Hedefi

PG 2 Yıl içinde yapılan derslik sayısı - - 400 450 500 550 600 600


PERFORMANS HEDEFLERİ

M

SA

2

PERFORMANS

GÖSTERGELERİ

Önceki Yıllar

İlk

Yıl

Sonraki Yıl Hedefleri

SP

Dönemi

Hedefi

SH 1 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PG 1

Okula devam etmeyen öğrenci

sayısı

- 4198 3500 3000 2500 2250 2000 2000

PG 2 Okullaştırılan öğrenci sayısı - 41130 41160 42000 43000 44000 45000 45000

PG 3 Yardım alan öğrenci sayısı - 66474 67000 67300 67500 68000 68200 68200

STRATEJİK HEDEF 2.3. Anadolu ve fen liselerine yerleştirilen öğrenci sayısının 2014 yılına

kadar %40 arttırılması.

PERFORMANS HEDEF 2.3. Anadolu ve fen liselerine yerleştirilen öğrenci sayısının 2013 yılı

sonuna kadar %10 arttırılması.

PERFORMANS HEDEFLERİ

SAM 1 Önceki Yıllar İlk Yıl Sonraki Yıl Hedefleri

SH 1

PG 1

PG 2

PERFORMANS

GÖSTERGELERİ

Yıl içinde Anadolu ve fen liselerine

yerleşen öğrenci artış oranı

Türkçe, matematik; fen ve teknoloji

ile sosyal bilgiler öğretmenlerinin

sınavlara hazırlık konusunda aldıkları

eğitim sayısı

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

SP

Dönemi

Hedefi

2% 2% 2% 2% 2% 10%

3 5 7 9 10 10


TEMA-3 ORTAÖĞRETİM

TEMA-3

STRATEJİK AMAÇ 3. Öğrencilerin akademik başarıya yönelik performanslarının artırılmasını

sağlamak.

Referanslar 3. MEB Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği, MEB Anadolu Liseleri

Yönetmeliği, MEB Fen Liseleri Yönetmeliği, Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, 17. Şura

Kararları s. 3 madde: 47, 9. Kalkınma Planı s.96 madde: 598.

Stratejiler 3. Öğrenci akademik başarılarının ülke, il ve ilçe düzeyinde takip ve karşılaştırmasının

yapılarak, hedeflerin konulması; bu doğrultuda öğrencilerin etkili öğrenme ve öğretme yöntemlerini kullanarak

akademik başarıya yönelik performanslarının artırılmasını sağlamaktır. Üniversitelerden akademisyenler

tarafından öğrencilerin sınav motivasyonunu artırıcı seminerler verilecektir.

STRATEJİK HEDEF 3.1. Üniversiteye yerleştirilen öğrenci sayısının 2014 yılına kadar % 40

artırılması.

PERFORMANS HEDEF 3.1. Üniversiteye yerleştirilen öğrenci sayısının 2013 yılı sonuna kadar

% 8 artırılması.

PERFORMANS HEDEFLERİ

SAM 1 Önceki Yıllar İlk Yıl Sonraki Yıl Hedefleri

SH 1

PG 1

PG 2

PERFORMANS

GÖSTERGELERİ

Yıl içinde üniversiteye yerleşen

öğrenci artış oranı

TDE, fen, matematik ve sosyal

bilimler öğretmenlerinin sınavlara

hazırlama konusunda aldıkları eğitim

sayısı

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

SP

Dönemi

Hedefi

8% 8% 8% 8% 8% 40%

3 5 7 9 10 10


STRATEJİK HEDEF 3.2. 2014 yılı sonuna kadar YGS’de barajı geçen öğrenci sayısını % 30

artırmak

PERFORMANS HEDEF 3.2. 2013 yılı sonuna kadar YGS’de barajı geçen öğrenci sayısını % 8

artırmak

PERFORMANS HEDEFLERİ

SAM 1 Önceki Yıllar İlk Yıl Sonraki Yıl Hedefleri

SH 1

PERFORMANS

GÖSTERGELERİ

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PG 1 YGS hazırlık kursu sayısı 25 30 35 40 45 45

PG 2 YGS’de barajı geçen öğrenci artış

oranı

PG 3 YGS-LYS danışma merkezi sayısı 5 10 15 20 25 25

SP

Dönemi

Hedefi

6% 6% 6% 6% 6% 30%

PG 4 Verilen konferans sayısı 5 7 9 11 15 15

STRATEJİK AMAÇ 4. Eğitim kurumlarımızın fiziki alt yapı ve kapasitesini genişletmek

Referanslar 4: 2008 Programı s. 213, Tedbir: 8.1, 2008 Programı s. XXIV madde: 30 - n, 60.

Hükümet Programı s. 60-61, 17. Şura Kararları sayfa 5 madde: 10, 9. Kalkınma Planı Madde: 570, 594,

MEB Çalışma Programı (2007-2013) s.16 Madde: 8.2, 8.4, 9. Kalkınma Planı Madde: 594, 17. Şura

Kararları s.5 Madde: 3, Orta Vadeli Program s. 38 VI, 2008 Programı s. 212 Tedbir 6.1, Bilgi Toplumu

Stratejisi s. 22 – 3.1.1, s. 24 – 3.1.3 Vizyon 2023 s.66 – 5.2.1.

Stratejiler 4 : İlimizde tüm öğrencilerimizi ve vatandaşlarımızı eğitimde fırsat ve imkân eşitliğinin

sağlandığı Avrupa Birliği ve OECD standartlarında eğitim ortamlarına kavuşturmaktır. Kurumların

donanım, bina ve fiziki bakımından eksiklikleri tespit edilerek hayırseverlerin de katkılarıyla bu eksikler

giderilecektir.

STRATEJİK HEDEF 4.1. Ortaöğretimde % 62,5 olan okullaşma oranını plan dönemi sonunda %

75’e çıkarmak.

PERFORMANS HEDEF 4.1. Ortaöğretimde 12 yıllık kesintisiz eğitimden dolayı % 93,52’ye çıkan

ortaöğretim okullaşma oranını plan dönemi sonunda %100’e çıkarmak.

PERFORMANS HEDEFLERİ

SAM 1 Önceki Yıllar İlk Yıl Sonraki Yıl Hedefleri

SH 1 PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PG

PG

1

2

Burs alan ortaöğretim öğrenci artış

oranı

Barınma ve beslenme ihtiyacı

karşılanan öğrencilerin artış oranı

SP

Dönemi

Hedefi

5% 5% 5% 5% 5% 30%

5% 5% 5% 5% 5% 30%


STRATEJİK HEDEF 4.2 Ortaöğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısını 2014 yılına kadar

46’dan 30’a indirmek

PERFORMANS HEDEF 4.2 Ortaöğretimde halen 42 olan derslik başına düşen öğrenci sayısını 2013

yılı sonuna kadar 38’e indirmek

STRATEJİK AMAÇ 5. Ortaöğretim içinde meslek okullarına devam eden öğrencilerin payını

artırmak.

Referanslar 5: DPT 9 Kalkınma planı 2007-2013 573, 574 ve 577 Maddeleri, 60. Hükümet

Programı Eylem Planı (2008- 2012) 8 maddesi, 588, Bilgi Toplumu Stratejisi s. 23, 17. Şura Karaları s.3

Madde 44, 47, 54, 2008 Programı s.208, s.211 Tedbir 3.1, s. 212 Tedbir 7.2, Vizyon 2023 s. 44, 66, 70,

s.108 eylem 7, MEB Çalışma Programı s. 9 Madde: 2.11, s.11 Madde: 3.4.

Stratejiler 5: DPT 9. Kalkınma Planı (2007-2013) ilgili

573. maddesindeki hedefler; mesleki ve

teknik eğitimde modüler ve esnek bir sisteme geçilecek, yükseköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki mesleki

eğitim, program bütünlüğünü esas alan tek bir yapıya dönüştürülecek, mesleki eğitimde, nitelikli işgücünün

yetiştirilmesinde önemli yeri olan uygulamalı eğitime ağırlık verilecektir. Madde 574. mesleki eğitim

sistemi, öğrencilere ekip halinde çalışabilme, karar verebilme ve sorun çözebilme, sorumluluk alabilme gibi

işgücü piyasasının gerektirdiği temel becerilere sahip öğrenci yetiştirecektir. Madde 577. meslek

standartlarına dayalı yeterliliklerin geliştirilmesi, belgelendirilmesi, belge ve eğitim veren kuruluşların

akreditasyonu gibi temel işlevleri içeren Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemine ilişkin çalışmalar

tamamlanacak ve bu sisteme duyarlı bir mesleki eğitim yapısı geliştirilecektir. 60. Hükümet Programı

Eylem Planındaki (2008- 2012) hedefler; mesleki eğitimle yüksek öğretim arasındaki geçişler

kolaylaştırılacaktır.

- Mesleki eğitim veren kurumların fiziki alt yapı ve öğretmen ihtiyacı giderilecektir,

- Mesleki eğitim sisteminin işlevselliğini geliştirmede iş dünyasıyla işbirliği artırılacaktır,

- Mesleki eğitim programlarının ve içeriklerinin belirlenmesinde işletmelerin aktif katılımı

sağlanacaktır. Merkezi ve yerel düzeyde, işletmelerin mesleki eğitim sistemi içerisine

alınması ile eğitim istihdam arasındaki ilişki güçlenecek, işverenler istedikleri nitelikteki işgücünü

kolayca temin edebileceklerdir,

- İşgücü piyasası ihtiyaç analizleri yapılmasına başlanacaktır,

- Mesleki eğitim gören öğrencilerin iş dünyası ile iç içe ve mezun olduklarında kolayca iş

bulabilecekleri sistem etkin ve yaygın bir hale getirilecektir.

Bu üst politik belgelere paralel olarak ilimizde ortaöğretim içinde meslek okullarına devam eden

öğrencilerin payı % 50'ye çıkarılacaktır


STRATEJİK HEDEF 5.1. 2014 yılı sonuna kadar ortaöğretimde mesleki ve teknik lise öğrenci

oranını %27’den % 60’a ulaştırmak.

PERFORMANS HEDEF 5.1. 2013 yılı sonuna kadar ortaöğretimde mesleki ve teknik lise öğrenci

oranını %41’den %50’ye ulaştırmak.

PERFORMANS HEDEFLERİ

SAM 1 Önceki Yıllar İlk Yıl Sonraki Yıl Hedefleri

SH 1 PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PG

1 Ortaöğretim içinde meslek okullarına

devam eden öğrencilerin oranı

SP

Dönemi

Hedefi

25% 27% 35 45 50 55 60 60

STRATEJİK HEDEF 5.2 Yerel ve ulusal düzeyde bilgi, yetenek, teknik, çevre, enerji, ergonomi,

etik konularında öğrenciler arası proje yarışmaları düzenlemek.

PERFORMANS HEDEF 5.2. İl ve bölgemizde ortaöğretim öğrencileri arası 2010 yılında bir bilgi

ve teknik yarışmaları, 2011 yılında bir çevre, enerji, ergonomi konulu proje yarışması, 2012 yılında resim,

şiir, kompozisyon yarışması, 2013 yılında demokrasi kültürü ve etik değerler konulu proje yarışması

düzenlemek. 2014 yılında sosyal içermeli proje yarışması düzenlemek.

PERFORMANS HEDEFLERİ

SAM 1 Önceki Yıllar İlk Yıl Sonraki Yıl Hedefleri

SH 1 PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PG Yapılan proje yarışma türü 10 4 5 6 7 8 8

PG Yapılan proje yarışma sayısı 7 10 12 14 16 18 18

PG Katılan kişi sayısı 350 450 500 550 600 650 650

SP

Dönemi

Hedefi

TEMA-4 ÖZELÖĞRETİM

TEMA-4

STRATEJİK AMAÇ 6: Özel öğretim kurumlarının esnek yapısı içerisinde toplumun değişen

ve çeşitlenen eğitim taleplerinin karşılanması, özel öğretim kurumlarının eğitime katkı gücünün

artırılması ve finans gücünün yatırımlara dönüşmesini sağlamak.

Stratejiler 6. Özel öğretim kurumları, maliyeti, gelir ve gideri gerçek veya tüzel kişilerce karşılanan, denetim ve

gözetimi ise Millî Eğitim Bakanlığınca yapılan kurumlardır. Her kademe ve türdeki özel okullar, özel dershaneler, özel

mesleki ve teknik kurslar, özel motorlu taşıt sürücüleri kursları ile özel öğrenci etüt eğitim merkezleri, özel öğretim kurumları

kapsamına girmektedir.

Özel özel eğitim alanında faaliyet veren kurumlara eğitime destek kampanyası kapsamında teşvik edici

bilgilendirme çalışmaları ve verdikleri eğitimin kalitesini artırıcı yönde yönlendirme çalışmalarını amaçlamaktadır.

STRATEJİK HEDEF 6.1. İldeki özel öğretim kurumlarının niteliklerini artırıcı yönde rehberlik


etmek.

PERFORMANS HEDEF 6.1 Özel öğretim kurumlarından faydalanan kesimin memnuniyetinin

artırılması.

PERFORMANS HEDEFLERİ

SAM 1 Önceki Yıllar İlk Yıl Sonraki Yıl Hedefleri

SH 1 PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PG 1 Yapılan rehberlik sayısı 10 15 25 35 50 50

STRATEJİK AMAÇ 7. Özel öğretimin eğitim sistemi içindeki payını artırmak ve özel

sektörü eğitim yatırımlarına teşvik etmek.

STRATEJİK HEDEF 7.1 % 32 olan özel öğretim kurum oranını plan dönemi sonunda

%37 çıkartmak.

PERFORMANS HEDEF 7.1 % 34 olan özel öğretim kurum oranını 2013 yılı sonunda %1

artırmak.

SP

Dönemi

Hedefi

PERFORMANS HEDEFLERİ

SAM 1 Önceki Yıllar İlk Yıl Sonraki Yıl Hedefleri

SH 1 PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

SP

Dönemi

Hedefi

PG 1 Özel okulların tüm okullara oranı 10 15 25 35 50 50

PG 2 Açılan özel kurum sayısı 5 5 8 11 13 15 15

STRATEJİK HEDEF 7.2. Özel özel eğitimden faydalanacak gruplarda faydalanıcı oranını

hizmet alma kapasitelerini (mali zorunluluk nedeniyle başvuramayanların) artırıcı yönde teşvik

etmek.

PERFORMANS HEDEF 7.2. Özel özel eğitimden faydalanacak gruplarda faydalanıcı oranını

artırmak.

PERFORMANS HEDEFLERİ

SAM 1 Önceki Yıllar İlk Yıl Sonraki Yıl Hedefleri

SH 1 PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PG 1

PG 2

Özel özel eğitimden faydalanıcı

sayısındaki artış(%)

Özel özel eğitim kapsamında yapılan

bilgilendirme toplantı sayısı

SP

Dönemi

Hedefi

5% 6% 7% 8% 10% 10%

4 5 6 7 8 8

TEMA-5

TEMA-5 ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK

STRATEJİK AMAÇ 8. Özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinin kalitesini artırmak


ve bu hizmetleri yaygınlaştırmak.

Referanslar 8: 9. Kalkınma Planı s. 49, 118 s. 95 Madde: 588, Bilgi Toplumu Stratejisi s. 23,

17.

Şura Karaları s. 3 Madde 44, 47, 54, 2008 Programı s. 208, s. 211 Tedbir 3.1, s. 212 Tedbir 7.2,

Vizyon

2023 s. 44, 66, 70, s.108 eylem 7, MEB Çalışma Programı s. 9 Madde: 2.11, s.11 Madde: 3.4.

Strateji 8: Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinden ve özel eğitim hizmetlerinden tüm

ilgili nüfusunu yararlanmasını sağlamak amacıyla her ilçede rehberlik merkezleri oluşturularak,

personel, malzeme ve nitelik yönünden kaliteli hizmet verebilecek yapıya kavuşturulması, etkili

rehberlik ve yönlendirme hizmetlerini gerçekleştirmektir.

STRATEJİK HEDEF 8.1. 2014 yılına kadar tüm ilçelerimizde rehberlik araştırma

merkezlerinin oluşturmak , il merkezindeki RAM’ın daha işlevsel olabilmesi için yeni bir

bina tahsis etmek ve faaliyetlerini tüm kurumlara ve kamuoyuna tanıtmak.

PERFORMANS HEDEF 8.1. 2013 yılına kadar birimimize bağlı rehberlik araştırma

merkezinin faaliyetlerini tüm kurumlara ve kamuoyuna tanıtmak.

PERFORMANS HEDEFLERİ

SAM 1 Önceki Yıllar İlk Yıl Sonraki Yıl Hedefleri

SH 1 PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PG 1 Dağıtılan broşür sayısı 3000 1724 230

0

2500 370

0

SP

Dönemi

Hedefi

4000 4500 45

00

PG 2 RAM’ı ziyaret eden öğrenci sayısı 12875 14684 16000 17000 18000 19000 20000 2000

0

STRATEJİK HEDEF 8.2. Sistematik olarak sürekli özel eğitim, rehberlik ve psikolojik

danışma hizmetleri çalışmalarını okulların ve öğrencilerin tamamına ulaştırmak.

PERFORMANS HEDEF 8.2. Düzenli olarak özel eğitim, rehberlik ve psikolojik

danışma hizmetleri çalışmalarını okulların ve öğrencilerin tamamına ulaştırmak.

PERFORMANS HEDEFLERİ

SAM 1 Önceki Yıllar İlk Yıl Sonraki Yıl Hedefleri

SH 1 PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PG 1

Yıl içinde özel eğitim, rehberlik ve

psikolojik danışma hizmetleri

çalışmalarından faydalanan öğrenci

sayısı

SP

Dönemi

Hedefi

16975 17915 19000 22000 25000 28000 31000 31000


STRATEJİK AMAÇ 9. Engellilerin eğitim-öğretim sürecine katılımını

arttırmak. Referanslar 9: DPT 9. Kalkınma Planı md. 626.

Stratejiler 9: Özel eğitime gereksinim duyan tüm engelli bireyleri eğitimöğretimden

yararlandırmak, topluma entegrasyonlarını sağlamaktır. Bir iş ve mesleğe yönlendirmek için okul,

derslik ve özel eğitim öğretmenlerin ihtiyacını karşılaması ile sosyal devlet gereği özel eğitime verilen

devlet desteğini daha etkin ve ileri düzeye çıkarmaktır

STRATEJİK HEDEF 9.1. Özel eğitim alması gereken çocukların tümünün eğitim almasını

sağlamak.

PERFORMANS HEDEFLERİ

SAM 1 Önceki Yıllar İlk Yıl Sonraki Yıl Hedefleri

SH 1 PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

SP

Dönemi

Hedefi

PG 1 Özel eğitim alması gereken çocuk sayısı 28000 2900 30000 31000 32000 3300 34000 34000

0

0

PG 2 Özel eğitim kurum ve okulların sayısını artırma

çalışmalarının planlanması

- 2 1 1 1 2 2 2

STRATEJİK HEDEF 9.2. Mevcut özel eğitim öğretmenlerinin niteliğini arttırmak.

PERFORMANS HEDEFLERİ

SAM 1 Önceki Yıllar İlk Yıl Sonraki Yıl Hedefleri

SH 1 PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

SP

Dönemi

Hedefi

PG 1 Hizmet alan birey sayısı 1069 1143 1240 1345 1400 1450 1500 1500

PG 2 Hizmet veren öğretmen sayısı 120 129 135 140 145 153 165 165

PG

3 Faaliyete geçen özel eğitim okul

sayısı

TEMA-6

TEMA-6 HAYAT BOYU ÖĞRENME VE BİLGİ TOPLUMU

- 2 1 1 1 2 2 2


STRATEJİK AMAÇ 10. Sosyal, kültürel, bilimsel, sportif ve sağlık etkinliklerinin niteliğini ve

niceliğini artırarak daha fazla öğrenci katılımı sağlamak.

Referanslar 10: MEB Çalışma Programı 2007-2013 s. 11 madde: 3.4, 17. Şura Kararları s. 4

madde: 57, s. 7 madde: 45, s. 9 madde: 77, 80, MEB Çalışma Programı (2007-2013) s.11 Madde: 3.4, 17.

Şura Kararları s. 9 madde: 76, Çalışma Programı (2007-2013) s. 10 madde: 2.15, Türkiye İzcilik

Federasyonu İzcilik Yönetmeliği.

Stratejiler 3: Tüm eğitim kurumları spor yarışmalarını, sosyal kültürel etkinlik ve yarışmaları ile

izcilik etkinliklerini, il çapında düzenleyerek gelişmesi ve yaygınlaşmasını sağlamak, ulusal ve uluslararası

topluma hizmet ve kültürel değişim programları gerçekleştirmektir. Belirli gün ve haftalarda kurumlararası

işbirliği ile öğrencilerin de aktif katılımlarıyla sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenecektir.

STRATEJİK HEDEF 10.1. 2014 yılı sonuna kadar öğrencilerin % 80’inin kültürel, sosyal ve

tarihi mekanlardan en az birini ziyaret etmesini sağlamak.

PERFORMANS HEDEF 10.1. 2013 yılı sonuna kadar öğrencilerin % 60’ının kültürel, sosyal

ve tarihi mekanlardan en az birini ziyaret etmesini sağlamak.

PERFORMANS HEDEFLERİ

SAM 1 Önceki Yıllar İlk Yıl Sonraki Yıl Hedefleri

SH 1 PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PG 1 Ziyaret edilen yer sayısı - - 5 10 15 20 25 25

SP

Dönemi

Hedefi

PG 2 Ziyaretlere katılan öğrenci sayısı - - 1000 1500 2000 2500 3000 3000

STRATEJİK HEDEF 10.2. Lisanslı sporcu öğrenci oranını 2014 yılı sonuna kadar %12’den

%20’ye çıkarmak.

PERFORMANS HEDEF 10.2. Lisanslı sporcu öğrenci oranını 2013 yılı sonuna kadar %14’den

%16’e çıkarmak.

PERFORMANS HEDEFLERİ

SAM 1 Önceki Yıllar İlk Yıl Sonraki Yıl Hedefleri

SH 1 PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PG 1 Lisanslı Sporcu öğrenci sayısının % - 12% 14% 16% 17% 18% 20% 20

oranı

PG 2 İzci ünite sayısı - 20 25 30 35 40 45 45

SP

Dönemi

Hedefi

PG 3 Halk oyunlarına katılan öğrenci sayısı - - 250 350 450 550 650 650


STRATEJİK AMAÇ 11. Yaygın eğitim faaliyetlerinin arttırılmasına yönelik çalışmalar

yapmak. Referanslar 11. 17. Şura Kararları sayfa 5 madde: 10, 9. Kalkınma Planı Madde:

570, 594, MEB

Çalışma Programı (2007-2013 s.16 madde: 8.2, 8.4, 17. Şura Kararları s. 5 madde: 3, Eğitim

Komisyon

Raporu s.12,52, MEB Çalışma Programı (2007-2013) s.16 madde: 8.4, DPT 9. Kalkınma Planı madde:

593.

Stratejiler 11. İlimize ikamet eden vatandaşlarımızdan zorunlu eğitim almayanların

takibinin yapılarak, onların eğitime teşvikine yönelik etkinliklerin gerçekleştirilmesi ve kurslardan

yararlandırmaktır. Trafik eğitiminde Avrupa Birliği standardını yakalamak ve gelişmeleri takip ederek

sürekli iyileştirmektir. Ortaöğretim ve yüksek öğretime hazırlık dershanelerinin özel okullara ve yüksek

öğretim kurumlarına dönüştürülmesine yönelik teşvikler sağlamaktır. Bilgi toplumuna geçiş

sürecinde ihtiyaç duyulan yabancı dilin / dillerin kişisel hobi veya meslek kursların resmi, özel örgün /

yaygın eğitim kurumlarında öğretimini sağlamaktır. Yaşam boyu eğitim bilincinin oluşturulmasına

yönelik sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmalar yapılacaktır.

STRATEJİK HEDEF 11.1. Okur-yazar yetişkin oranını plan dönemi sonunda % 92’den %

95’e çıkarmak.

PERFORMANS HEDEF 11.1. Okur yazar yetişkin oranını 2013 yılı sonuna kadar %

95’e çıkarmak.


PERFORMANS HEDEFLERİ

SAM 1 Önceki Yıllar İlk Yıl Sonraki Yıl Hedefleri

SH 1

PG 1

PG 2

PG 3

PERFORMANS

GÖSTERGELERİ

Yıl içinde birinci kademe okuma

yazma kursuna katılıp belge alan

kursiyer sayısı

Yıl içinde ikinci kademe okuma

yazma kursuna katılıp belge alan

kursiyer sayısı

Yıl içinde mesleki ve teknik eğitim

çerçevesinde açılan kurslara katılıp da

belge alan kursiyer sayısı Sosyo -

kültürel alanda açılan kurslara

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

SP

Dönemi

Hedefi

- 3649 3800 4000 4200 4500 4800 4800

- 2217 2300 2400 2500 2700 3000 3000

- 14710 15000 15800 16250 16500 17000 17000

PG 4 katılıp da belge alan kursiyer sayısı - 4054 4500 4750 5000 5500 6000 6000

STRATEJİK HEDEF 11.2. Yaygın eğitim kurs ve kursiyer sayısını 2014 yılına kadar % 50

artırmak.

PERFORMANS HEDEF 11.2. Yaygın eğitim kurs ve kursiyer sayısını her yıl % 10 artırmak.

PERFORMANS HEDEFLERİ

SAM 1 Önceki Yıllar İlk Yıl Sonraki Yıl Hedefleri

SH 1 PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PG 1

PG 2

PG 3

PG 4

Yıl içinde açılan mesleki eğitim

yönelik kurs sayısı

Yıl içinde açılan okuma yazma kurs

sayısı

Yıl İçinde yapılan yetişkin eğitimi

faaliyet oranı

Okuma yazma kurslarından

yararlanan kişi sayısı

SP

Dönemi

Hedefi

- 1040 1200 1500 1800 2000 2500 2500

- 641 675 700 750 780 800 800

- 1871 1900 2000 2250 2500 2750 3000

- 20145 20500 21000 21500 22000 22500 22500

STRATEJİK AMAÇ 12. Eğitim kurumlarını tüm öğrenci ve iş görenlerimiz için birer kültür

merkezi haline getirmek.

STRATEJİLER 12. Okullarımızdaki kütüphaneleri ve bilişim laboratuarları öğrenci ve halkın

kullanımına açılacaktır. İl genelindeki tüm okulların kültürel faaliyetlere katılımı sağlanacaktır.


STRATEJİK HEDEF 12.1. Kültürel faaliyet sayısını %30 artırmak.

PERFORMANS HEDEF 12.1. 2013 yılı sonuna kadar kültürel faaliyet sayısını %9 artırmak.

PERFORMANS HEDEFLERİ

SAM 1 Önceki Yıllar İlk Yıl Sonraki Yıl Hedefleri

SH 1 PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PG 1

Sosyal paydaşlarla gerçekleştirilen

proje sayısı

- 25 35 50 65 80 100 100

PG 2 Türlerine göre kültürel faaliyet sayısı - 4 6 7 8 9 10 10

SP

Dönemi

Hedefi

STRATEJİK HEDEF 12.2. Okul gazetesi, dergisi, bülteni çıkaran okul sayısını 2014 yılının sonuna

kadar % 75’e ulaştırmak

PERFORMANS HEDEF 12.2. Okul gazetesi, dergisi, bülteni çıkaran okul sayısını 2013 yılına

kadar % 60’e ulaştırmak

PERFORMANS HEDEFLERİ

SAM 1 Önceki Yıllar İlk Yıl Sonraki Yıl Hedefleri

SH 1 PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PG 1

Okullarda çıkarılan türlerine göre

yayın sayısı

SP

Dönemi

Hedefi

- 5 10 15 20 25 30 30

STRATEJİK AMAÇ 13. İhtiyaca göre belirlenecek hizmetiçi eğitimler aracılığıyla kurum

çalışanlarının niteliğini artırmak

STRATEJİ 13. Hizmetiçi faaliyetleri çekici hale getirilerek katılımların artması sağlanacaktır.

STRATEJİK HEDEF 13.1. Hizmetiçi eğitim verecek insan kaynakları (öğretim görevlisi) havuzu

oluşturmak.

PERFORMANS HEDEFLERİ

SAM 1 Önceki Yıllar İlk Yıl Sonraki Yıl Hedefleri

SH 1 PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PG

1 İnsan kaynakları havuzundaki eğitici

sayısı

SP

Dönemi

Hedefi

- - 20 25 35 45 60 60

PG 2 Yapılan HİE anket sayısı - - 500 750 1000 1500 1750 1750


STRATEJİK HEDEF 13.2. Hizmetiçi eğitim faaliyetlerini personelin gereksinimlerine uygun

şekilde yürütmek

PERFORMANS HEDEFLERİ

SAM 1 Önceki Yıllar İlk Yıl Sonraki Yıl Hedefleri

SH 1 PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PG 1

PG 2

PG 3

İhtiyaç tespitine yönelik yapılan

çalışmalar

Gerçekleştirilen mahalli hizmetiçi

eğitim sayısı

Mahalli ve merkezi eğitimlere katılan

kursiyer sayısı

SP

Dönemi

Hedefi

- - 5 7 10 12 15 15

205 227 250 300 330 360 400 400

8282 7126 7500 7700 8000 8500 9000 9000

STRATEJİK AMAÇ 14. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün faaliyetlerinin stratejik planlar

çerçevesinde yürütülmesini sağlamak.

STRATEJİ 14. Stratejik Planlama Üst Kurulu gelişmeleri takip edecektir.

STRATEJİK HEDEF 14.1. İl Mili Eğitim Müdürlüğüne ait stratejik planının hazırlanması ve

yürütülmesi çalışmalarını koordine etmek.

PERFORMANS HEDEFLERİ

SAM 1 Önceki Yıllar İlk Yıl Sonraki Yıl Hedefleri

SH 1 PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PG 1

PG 2

Stratejik planda yer alan çalışmaların

yıllara göre gerçekleşme düzeyi %

oranı

Planlama Üst Kuruluna sunulan rapor

sayısı

SP

Dönemi

Hedefi

- - 80 85 90 95 98 98

- - 2 2 2 2 2 2

STRATEJİK AMAÇ 15. Kurumumuzun yapmış olduğu faaliyetlerin basın yayın ve internet

yoluyla kamuoyuna duyurulması, paydaş memnuniyetinin arttırılması sağlanacaktır.

STRATEJİ 15. Paydaşlar kurum hakkında bilgilendirilecektir.

STRATEJİK HEDEF 15.1. Paydaşların kurumdan memnuniyet oranını 2010 yılı sonuna kadar tespit etmek.

68


PERFORMANS HEDEFLERİ

SAM 1 Önceki Yıllar İlk Yıl Sonraki Yıl Hedefleri

SH 1 PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PG 1 Uygulanan anket sayısı - - 10 12 14 16 20 20

SP

Dönemi

Hedefi

STRATEJİK HEDEF 15.2. Paydaşların kurumdan memnuniyet oranını tespit ederek, 2014 yılı

sonuna kadar bu oranı mevcut durumun %50’si oranında artırmak.

PERFORMANS HEDEF 15.2. Paydaşların kurumdan memnuniyet oranını tespit ederek, her yıl bu

oranı mevcut durumun % 10’u oranında artırmak.

PERFORMANS HEDEFLERİ

SAM 1 Önceki Yıllar İlk Yıl Sonraki Yıl Hedefleri

SH 1 PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PG 1 Ankete cevap veren kişi kurum sayısı - - 250 400 550 600 750 750

PG 2 Medyada çıkan pozitif haber sayısı - - 25 35 45 55 70 70

PG 3 Paydaşların memnuniyet % oranı - - 80 85 90 92 94 94

SP

Dönemi

Hedefi

STRATEJİK AMAÇ 16. Yönetici ve öğretmenlerin teknolojik kaynaklara erişimi ve azami

düzeyde yararlanması sağlanacaktır.

STRATEJİ 16. Bilişim teknolojileri ve internet kullanımı yaygınlaştırılacaktır.

STRATEJİK HEDEF 16.1. Tüm yönetici, öğretmen ve diğer personelin teknolojiyi tam olarak

kullanmasını sağlamak.

PERFORMANS HEDEFLERİ

SAM 1 Önceki Yıllar İlk Yıl Sonraki Yıl Hedefleri

SH 1 PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PG

1 Bilgisayar eğitiminden geçen

öğretmen yönetici sayısı

SP

Dönemi

Hedefi

403 254 300 350 400 450 500 500

PG 2 Web sayfası bulunan okul sayısı 250 275 300 375 400 450 500 500

PG 3 Bildirilen rapor sayısı - - 1200 1750 2300 2550 3000 3000

STRATEJİK AMAÇ 17. Eğitim kurumlarımızda doğal afetlere yönelik toplumsal bilinç

oluşturmak.

STRATEJİ 17: Sivil Savunma İl Müdürlüğü ile koordineli çalışılacaktır.

STRATEJİK HEDEF 17.1. İl çapında konuyla ilgili eğitim almamış hiçbir eğitim çalışanının ve

öğrencinin kalmamasını sağlamak.

69


PERFORMANS HEDEFLERİ

SAM 1 Önceki Yıllar İlk Yıl Sonraki Yıl Hedefleri

SH 1 PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PG 1 Sivil savunma eğitimi alan kişi sayısı - 450 750 1250 1500 1750 2000 2000

PG 2

PG 3

Sivil savunma tatbikatı yapan okul

sayısı

Sivil savunma planlarını yapan okul

sayısı

- 150 400 420 440 460 500 500

- 250 400 420 440 460 500 500

SP

Dönemi

Hedefi

STRATEJİK AMAÇ 18. Bilimsel araştırmaları desteklemek, yeni projeler geliştirmek.

STRATEJİK HEDEF 18.1. Eğitim-öğretim ve yönetimi geliştirme amaçlı projelerin sivil toplum örgütleri

ve üniversite işbirliği ile hazırlanması, kalitenin sürekli artırılması, problemlerin yerinde çözümüne yönelik

katılımı ve gelişimi destekleyen bir altyapı oluşturmak.

PERFORMANS HEDEFLERİ

SAM 1 Önceki Yıllar İlk Yıl Sonraki Yıl Hedefleri

SH 1 PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PG 1 Hazırlanan proje sayısı 10 20 25 30 35 40 40

PG 2 Uygulamaya geçen proje sayısı 5 15 20 25 30 35 40

PG 3 Düzenlenen toplantı, seminer sayısı 15 20 25 30 35 40 40

PG 4

PG 5

Toplantı ve seminerlerden yararlanan yönetici,

öğretmen sayısı

Bakanlığımızın, “Kaliteli Okul/ Kurum ve Kaliteli

Ekip” ödül sürecine başvuran okul sayısı.

SP

Dönemi

Hedefi

650 1000 1250 1500 1750 2000 2000

40 85 90 95 100 105 105

PG 6 Düzenlenen anket grup sayısı 5 10 11 12 13 14 14

PG 7

Bakanlığımızın, “Kaliteli Okul/ Kurum ve Kaliteli

Ekip” ödül sürecinde dereceye giren okul sayısı

3 5 7 9 11 15 15

70


STRATEJİK AMAÇ 19. Okul / kurumlarda daha çok ve nitelikli proje üretilmesine yönelik

rehberlik yapmak.

Referanslar 19: 60. Hükümet Programı Eylem Planı (2008- 2012) madde 9; 2008 Yılı Programı

madde 12; Vizyon 2023 madde 17-i, 20-i, 24-i

Stratejiler 19: Kısa ve uzun vadede AB düzleminde ulusal hedefler doğrultusunda yürütülen çalışmalarda

iletişim ayağı ve danışma merkezi olarak kalite teminatı sağlayan uygun reformlarla her seviyeden katılım ve

ilerlemeye uygun bir yapı tabanı oluşturmaktır. Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen kısa ve uzun vadeli

eğitim, öğretim ve yönetimi geliştirme amaçlı ortalama yirmi projenin ilimiz pilot okul ve kurumlarında etkili

olarak uygulanmasına yönelik organizasyonu sağlayarak ve sürekli geliştirerek; kaliteyi geliştirici, katılım ve

ilerlemeyi artırıcı uygun bir yapı temeli oluşturmaktır. Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve bağlı kurumlarda eğitim,

öğretim ve yönetimi geliştirme amaçlı projelerin sivil toplum örgütleri ve üniversitelerin katkılarıyla

hazırlanmasına yönelik organizasyonu sağlayarak ve sürekli geliştirerek; belirlenen pilot okul ve kurumlarda

etkili olarak uygulanmasının gerçekleştirilmesi, kalitenin sürekli artırılması, problemlerin mahallinde

çözümüne yönelik, katılım ve ilerlemeyi destekleyen bir yapı temeli oluşturmaktır.

STRATEJİK HEDEF 19.1. AB projeleri Socrates Programı kapsamında proje sayısını 20’ye,

yararlanıcı öğretmen, yönetici sayısını 250’ye; Leonardo Da Vinci Programlarında proje sayısını

50’ye çıkarmak

PERFORMANS HEDEFLERİ

SAM 1 Önceki Yıllar İlk Yıl Sonraki Yıl Hedefleri

SH 1 PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PG 1 Hazırlanan proje sayısı 10 20 25 30 35 40 40

PG 2 Uygulamaya geçen proje sayısı 5 15 20 25 30 35 40

PG 3 Düzenlenen toplantı, seminer sayısı 15 20 25 30 35 40 40

PG 4

PG 5

Toplantı ve seminerlerden yararlanan

yönetici, öğretmen sayısı

Bakanlığımızın, “Kaliteli Okul/ Kurum

ve Kaliteli Ekip” ödül sürecine başvuran

okul sayısı.

SP

Dönemi

Hedefi

650 1000 1250 1500 1750 2000 2000

40 85 90 95 100 105 105

PG 6 Düzenlenen anket grup sayısı 5 10 11 12 13 14 14

PG 7

PG

Bakanlığımızın, “Kaliteli Okul/ Kurum

ve Kaliteli Ekip” ödül sürecinde dereceye

giren okul sayısı

8 Okullarımızda AB tabanlı üretilen

proje sayısı

3 5 7 9 11 15 15

68 49 20 25 30 35 40 40

PG 9 Okullara tanıtılan proje sayısı 20 25 40 50 60 70 80 80

STRATEJİK HEDEF 19.2. Yerel ve ulusal bazdaki projeleri daha işlevsel hale getirmek

71


PERFORMANS HEDEFLERİ

SAM 1 Önceki Yıllar İlk Yıl Sonraki Yıl Hedefleri

SH 1 PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PG 1 AB projesi yapan okul sayısı 70 120 140 160 180 200 220 220

PG 2

AB projeleri kapsamında çalışma

ziyareti yapan yönetici ve öğretmen

sayısı

SP

Dönemi

Hedefi

273 248 100 250 500 750 1000 1000

PG 3 Basında yer alan ödül, proje sayısı - - 15 20 25 30 35 35

PG 4

Bilim olimpiyatlarına ve bilimsel

yarışmalara katılan öğrenci sayısı

- - 500 750 1000 1250 1500 1500

PG 5 Bilimsel yarışmalara başvuru sayısı - - 45 50 55 60 65 65

PG

Yarışmalara katılan proje türü ve

6

sayısı

- - 35 40 45 50 55 60

PG 7 Ödül alan proje türü ve sayısı - - 10 15 20 25 30 30

STRATEJİKAMAÇ 20. İnsan kaynakları yönetimi anlayışına uygun personel yönetimi

politikası benimsemek.

Referanslar 20. 9. Kalkınma Planı md. 570, DPT 9.Kalkınma Planı syf :66- 86-197, DPT 9. K. Planı

md.577, 60.Hükümet Prog. Md. 6, Vizyon 2023 – Syf 10, 17 Şura Kararları s. 9 madde 73, 9. Kalkınma

Planı Madde 239, 586, 60. Hükümet Programı s. 41, Eğitim Komisyon Raporu s. 26, 64 Tedbir

3.1.2, 2008 Yılı Programı s. 210- 2.1, Orta Vadeli Program (2008-2010) s. 37-38, 17. Şura Kararları s. 5

madde: 12, 9. Kalkınma Planı madde: 591, Bilgi Toplum Stratejisi s. 25, Eğitim Komisyon Raporu s. 10,

64, 65 17. Şura Kararları madde: 21, 54, 74.

Stratejiler 20: Öğrencilerin veya kursiyerlerin bilgi toplumunun gerektirdiği bilgi, beceri, davranışlar ve

birlikte iş görme becerisine sahip olmalarını sağlayacak profesyonel bir kadro oluşturmak.

Müdürlüğümüz ve bağlı okul ve kurumlardaki yönetici, öğretmen ve diğer personelin mesleki nitelik ve

yeterliliklerinin artırılmasını sağlamak. Eğitim alanındaki yeniliklerin, gelişmelerin gerektirdiği bilgi, beceri ve

davranışları kazandıracak, mesleki yeterlilik anlayışlarını geliştirerek kariyerlerini planlama ve

yükselmede temel teşkil edecek eğitim programlarını talepler doğrultusunda belirleyerek; kurs, seminer, panel

vb. diğer etkinliklerin düzenlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik organizasyonun oluşturularak,

eğitimlere katılımın teşvik edilmesi ve insan kaynaklarının geliştirilmesini sağlamak.

STRATEJİK HEDEF 20.1. İl genelindeki MEM personelin insan kaynağı planının rapor haline

getirilmesi.

PERFORMANS HEDEFLERİ

SAM 1 Önceki Yıllar İlk Yıl Sonraki Yıl Hedefleri

SH 1 PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PG 1

PG

Yıl içinde iş tanımı ve görev analizi

ile ilgili üst yönetime sunulan öneri

sayısı

Yararlanılan insan kaynakları uzman

sayısı

SP

Dönemi

Hedefi

- - 10 12 14 16 18 18

- - 15 20 25 30 35 35


TEMA-7

TEMA-7 KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

STRATEJİK AMAÇ 21. İlimizde bulunan tüm okullarımızdaki eğitim öğretim ortamlarının

çağın gereklerine uygun araç gereçlerle donatılması sağlamak, eğitim kalitesinin yükselmesine katkıda

bulunacak yeni kurum binaları yapmak ve mevcut bina, tesis, araç ve gereçlerin bakım ve onarımını

periyodik olarak gerçekleştirmek.

Referanslar 21: 2008 Programı, s. 213, Tedbir: 8.1, 2008 Programı s. XXIV madde: 30 - n, 60. Hükümet

Programı s. 60-61, 17. Şura Kararları sayfa 5 madde:10, 9. Kalkınma Planı Madde: 570, 594, MEB Çalışma

Programı (2007-2013) s.16 madde: 8.2, 8.4, 9. Kalkınma Planı madde: 594, 17. Şura Kararları s. 5

madde: 3, Orta Vadeli Program s. 38 VI, 2008 Programı s. 212 Tedbir 6.1, Bilgi Toplumu Stratejisi s. 22 –

3.1.1, s. 24 – 3.1.3 Vizyon 2023 s. 66 – 5.2.1.

Stratejiler 8: İlimizde tüm öğrencilerimizi ve vatandaşlarımızı eğitimde fırsat ve imkân eşitliğinin

sağlandığı Avrupa Birliği ve OECD standartlarında eğitim ortamlarına kavuşturmaktır. İl Özel İdaresi,

odalar, dernekler ve hayırseverlerin katkısıyla fiziki ihtiyaçlar giderilecektir.

STRATEJİK HEDEF 21.1. Bakım ve onarıma ihtiyaç duyan okulların tamamının onarılması.

PERFORMANS HEDEF 21.1. Bakım ve onarım ihtiyaç duyan okulların 2013 yılı sonuna kadar

%20’sinin onarılması.

PERFORMANS HEDEFLERİ

SAM 1 Önceki Yıllar İlk Yıl Sonraki Yıl Hedefleri

SH 1 PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PG 1

PG 2

PG 3

Yıl içinde büyük onarım gören kurum

sayısı

Yıl içinde küçük onarım gören kurum

sayısındaki artış oranı(%)

Yıl içinde büyük onarım ihtiyacı olan

kurum sayısı

SP

Dönemi

Hedefi

36 50 55 60 65 70 75 75

- - 5% 10% 15% 20% 25% 25%

36 50 60 65 70 75 80 80

STRATEJİK HEDEF 21.2. Farklı yetenek ve özellikteki öğrencilere yönelik farklı türden en az bir okul

yapmak.

PERFORMANS HEDEFLERİ

SAM 1 Önceki Yıllar İlk Yıl Sonraki Yıl Hedefleri

SH 1 PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PG

1 Yıl içinde açılan farklı türden okul

sayısı

SP

Dönemi

Hedefi

- - 1 1 1 1 1 5

STRATEJİK HEDEF 21.3. 2014 yılı sonuna kadar yeni bir öğretmenevi yapmak.

PERFORMANS HEDEFLERİ

SAM 1 Önceki Yıllar İlk Yıl Sonraki Yıl Hedefleri

SH 1 PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

SP

Dönemi

Hedefi


PG 1 Yıl içinde öğretmen evinde

faydalanan öğretmenlerin

memnuniyet oranı

PG 2 Yapılan öğretmen evi sayısı - - - - 1 - - 1

- - 80 85 90 92 95 95

STRATEJİK HEDEF 21.4. İlimize 1000 kişilik konferans salonlu hizmetiçi eğitim enstitüsü

kurmak.

PERFORMANS HEDEFLERİ

SAM 1 Önceki Yıllar İlk Yıl Sonraki Yıl Hedefleri

SH 1 PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PG 1 Yapılan fizibilite sayısı - - 3 3 3 3 3 3

SP

Dönemi

Hedefi

PG 2 Temin edilen arsa metrekaresi - - 5000 5000 5000 5000 5000 5000

STRATEJİK HEDEF 21.5. İlimize tarım meslek lisesinin açılması.

STRATEJİK HEDEF 21.6. İlimize 4 adet farklı türden meslek lisesi yapılması.

PERFORMANS HEDEFLERİ

SAM 1 Önceki Yıllar İlk Yıl Sonraki Yıl Hedefleri

SH 1 PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PG 1 Yapılan fizibilite sayısı - - 25 25 25 25 25 25

PG 2 Temin edilen arsa metrekaresi - - 10000 15000 20000 25000 30000 30000

SP

Dönemi

Hedefi

PG 3 Yapıl okul sayısı - - 1 2 2 3 4 4

STRATEJİK HEDEF 21.7. İlçelerimizden; Araban, Nurdağı ve Karkamış’a 3 adet ortaöğretim kız

pansiyonu açmak.

PERFORMANS HEDEFLERİ

SAM 1 Önceki Yıllar İlk Yıl Sonraki Yıl Hedefleri

SH 1 PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PG 1 Yapılan fizibilite sayısı - - 5 7 9 11 13 13

SP

Dönemi

Hedefi

PG 2 Temin edilen arsa metrekaresi - - 5000 7500 10000 12500 15000 15000


STRATEJİK HEDEF 21.8. İlimize müstakil İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası yapılması.

TEMA-8 DENETİM

TEMA-8

STRATEJİK AMAÇ 22. Yönetici, öğretmen ve diğer personeli işbaşında yetiştirerek mesleki

yeterlilik düzeylerini yükseltip öğretimin niteliğini artırmak.

Referanslar 22: Orta Vadeli Program s. 3, s.38 i, 2008 Programı s. 208, 9. Kalkınma Planı Madde:

597, 602, Çalışma Programı (2007-2013) s. 6, Madde: 1.5, Eğitim Komisyon Raporu s. 54-56.

Strateji 22. İl merkezi ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde, çalışan ve hizmet alanların algılama ve

beklentileri ile diğer performans göstergelerini belirlemek, izlemek, standartlar oluşturulmasını, sürekli kendini

geliştiren ve eş değer kurumlarla rekabet edebilen yapının kurulmasına ilişkin performans yönetim sürecini

uygulayarak yönetimin geliştirilmesini sağlamaktır.

STRATEJİK HEDEF 22.1. Görev alanları ile ilgili kurumlarda, rehberlik ve danışmanlık odaklı

denetim yapmak.

PERFORMANS HEDEFLERİ

SAM 1 Önceki Yıllar İlk Yıl Sonraki Yıl Hedefleri

SH 1

PG 1

PG 2

PG 3

PG 4

PG 5

PG 6

PERFORMANS

GÖSTERGELERİ

Yapılandırmacı yaklaşımla ilgili

yapılan mesleki toplantılardan

yaralanan öğretmen ve yönetici sayısı

Ortak problemlerle ilgili hizmetiçi

eğitim şubesine önerilen kur sayısı

Ücretli olarak görevlendirilecek

öğretmenler için seminer programı

hazırlanması

Öğretim yılı başında görevlendirilen

ücretli öğretmenlere verilen hizmetiçi

eğitim semineri sayısı

Alternatif ölçme ve değerlendirme

yöntem ve teknikleri ile

değişikliklere ilişkin mesleki

seminerlerden yararlanan yönetici ve

öğretmen sayısı

e-rehberlik uygulamasının hayata

geçirilmesi, bu hizmetten yararlanan

yönetici ve öğretmen sayısı

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

SP

Dönemi

Hedefi

- - 500 750 1000 1250 1500 1500

- - 5 6 7 8 9 9

- - 1 - - - - 1

- - 1 2 2 2 2 2

- - 500 600 700 800 900 900

- - 2000 4000 6000 8000 10000 10000

PG 7

Öğretim yılı içinde yüz yüze rehberlik

ya da teftişi yapılmayan öğretmen ve

yönetici sayısı

- - 300 250 200 150 100 100

STRATEJİK HEDEF 22.2. Görev alanlarıyla ilgili kurumlarda, etkin rehberlik ve danışmanlık

hizmetleri ile, mesleki yetersizlik ve disiplinsizliklerle ilgili inceleme ve soruşturmaları azaltmak.


PERFORMANS HEDEFLERİ

SAM 1 Önceki Yıllar İlk Yıl Sonraki Yıl Hedefleri

SH 1

PERFORMANS

GÖSTERGELERİ

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

SP

Dönemi

Hedefi

PG 1

PG 2

PG 3

PG 4

İlköğretim müfettişlerince yüz yüze

yapılan rehberlik ve danışmanlık

hizmetlerinden yararlanan aday ve

meslekte yeni ( en çok 3 yıl) olan

öğretmen sayısı

İlköğretim müfettişlerince yüz yüze

yapılan rehberlik ve danışmanlık

hizmetlerinden yararlanan sözleşmeli

öğretmen sayısı

Özel öğretim kurumlarında çalışan

yönetici ve öğretmenlere verilen kurs

ve seminer sayısı

İl genelindeki yetersizlik ve

disiplinsizlik sebebiyle yapılan

inceleme ve soruşturma

sayısı(azalacak)

- - 1000 1000 1000 1000 1000 1000

- - 500 550 600 650 700 700

- - 1 2 3 4 5 5

- - 3% 3% 3% 3% 3% 3%

STRATEJİK PLAN İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planında ortaya konulan ve 2010-2014 dönemine

yönelik hedeflere ilişkin gerçekleşmeler sistematik olarak takip edilecek ve raporlanacaktır.

Değerlendirmede ise, uygulama sonuçlarının stratejik amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve bunların

tutarlılık ve uygunluğunun analizi yapılacaktır. Stratejik planlama sürecinde, izleme ve değerlendirme

faaliyetleri sonucunda elde edilen bilgiler kullanılarak, geri bildirim işlemi gerçekleştirilecektir. Faaliyet

gerçekleşmeleri, zamanlama ve hedeflere uygunluk bakımından incelendikten sonra:

Müdürlüğümüz kapasitesinde veya faaliyetlerin gerçekleştirildiği ortamda temel değişiklikler yoksa,

Stratejiler ve faaliyetler planlandığı şekilde gerçekleşiyorsa,

Stratejik amaçlar ve hedeflere ulaşma yolunda ilerleme beklentileri uygunsa,

plan teyit edilmiş olacak ve uygulama devam edecektir. Ancak, bu hususlarda değişiklik olduğu,

beklenmeyen veya arzu edilmeyen sonuçlar ortaya çıktığı takdirde, plan gözden geçirilecek ve yeniden

değerlendirilerek güncellenmiş şekliyle uygulanmaya devam edilecektir. İzleme ve değerlendirme

faaliyetlerinin etkili olarak gerçekleştirilebilmesi, uygulama aşamasına geçmeden önce “Stratejik Plan”da

ortaya konulan hedeflerin somut ve ölçülebilir göstergelerle ilişkilendirilmesi sağlanır. İzleme ve

değerlendirme süreci kurumsal öğrenmeyi ve sürekli iyileştirmeyi sağlayacak, ayrıca, hesap verebilirlilik ve

şeffaflık ilkelerine katkıda bulunacaktır.


Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan üst Kurul Üyeleri

ADI SOYADI

Ü NVA N I

Cune}t ('L LCU

itkogretim Mi.ifetti leri Ra kam

Fikrct ATAK

Bekir i Cl

A.RtLa CRGON

MOrsel KOSI::.

Mithat EViN

Ahmet KA YA

Mehmet OZ

it Milli Egitim Mudi.ir Yardtmct t

it Milli Egitim Mtidi.ir Yardunct st

-----4--4- -- --

it Milli Cgitim Miidi.ir YardtnlCt st

--+-2- --------

it MilliEgitim MUdi.ir Yardtmct st

---+---

it Milli Egitim Miidi.ir Yardtmct s t

it Milli Cgitim Mi.idi.ir Yardtmctst

it Milli Egitim ube MUdi.irU

Mahmut GOK

More magazines by this user
Similar magazines