Views
3 years ago

ibni-haldun-un-ideoloji-kurami-karsilastirmali-bir-cozumleme

ibni-haldun-un-ideoloji-kurami-karsilastirmali-bir-cozumleme

Doğu Batı Düşünce Dergisi, yıl: 8, sayı: 31, 2005, 199-214. ĠBNĠ HALDUN‟UN ĠDEOLOJĠ KURAMI: KARġILAġTIRMALI BĠR ÇÖZÜMLEME H. Emre Bağce * GĠRĠġ Ġbni Haldun (1332-1406), Tunus‟ta doğmuĢ bir bilim adamı ve düĢünür. Aristoteles‟i Montesquieu‟ye bağlayan anıtsal bir köprü. Türk akademisyeni ve okuyucusu onu daha ziyade asabiye kuramı ile tanıyor. Sosyoloji disiplininin klâsik kökenlerine değinilirken Doğu‟nun temsilcisi olarak sıkça anıldığını görüyoruz. 1 Siyasal düĢünceler tarihi içinde Ġbni Haldunun görüĢleri ve tezleri henüz tüm yönleriyle incelenip tüketilmiĢ değil; 2 uluslararası iliĢkiler disiplini içinde ise adı neredeyse hiç geçmiyor. Her iki alanda da, özellikle günümüzdeki olayların çözümlenmesinde kendisinden yeterince yararlanıldığını söylemek oldukça güç. Toplumsal * Y. Doç. Dr. H. Emre Bağce, Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü. 1 Tabiî istisnalar sayılmazsa. Biri Sosyoloji Tarihi, diğeri de Sosyoloji baĢlığını taĢımasına karĢın, içinde Ġbni Haldunun bir kez bile anılmadığı iki yapıt için bkz., Kösemihal (1999) ve Giddens (2000). 2 Ancak, Ġbni Haldunun siyaset teorisi üzerine kapsamlı incelemeler yapıldığını da belirtmek gerek. Bir örnek için bkz. (Hassan, 1977).

n zamanda yolculu⁄un büyülü adres‹: mard‹n - Schneider Electric
diyalektik-materyalizm-nedir-ne-degildir
louis-althusser-devletin-ideolojik-aygc4b1tlarc4b1
Dosya EK'ini indirmek için tıklayınız. - Bilim ve Sanat Vakfı
KUŞBAKIŞI TANRI İNANCI PERMAKÜLTÜRÜN ... - Dostluk.org
Dosya EK'ini indirmek için tıklayınız. - Bilim ve Sanat Vakfı
egıtımı muze - UNICEF Türkiye
İş ve Meslek Danışmanlığı Eğitim Kitabına ... - Türkiye İş Kurumu
Deublin Kataloğunu indirmek için buraya tıklayın! - Hasmak.com.tr
RUZGAR mıuismı DAYALI Uıun'tu nslsim: ILlşKlN BiLGi FORMU
18a11066353e60e864b9f53e842ff575d16bd704
57241389ca84834c816667858547795abae9f0c2
SEÇİMDEN ÖNEMLİ KONU YOK MÜDÜR?
(64X90 cm) tam bir periyodik tablo posteri - Eba
Davranış Bilimleri - Öğrenci İşleri
e-Dergi için tıklayınız... - İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü - Milli ...
Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız ...
Untitled - İstanbul Şehir Üniversitesi