Untitled - Islamicbook.ws

islamicbook.ws

Untitled - Islamicbook.ws

ffttnh Yalunda

[iHRII

u.irt W#iqa:r r

,fibdullnhlolnt


ATIAH YOTUNDA C|HAD

(Fazihti ve Dtipmanlors {isffn Gelmenrn Yolldnl

9{to*dfilemferin Rabbi Altah'c mohsustur. $ol0tu

SelAm Rasululloh ssllsllshu aleyhi rne selle#in, Ehlinin,

Sohabesinin ve de kryomete kodsr onlsrr dost edinen

herkesin iizerine olsun.

Bu, yerylztiniin do$usundo ve botrsrndo Alloh'rn

kelimesini yiicsltmek iqin cihod eden he*ese sundugumuz,

cihqdrn fsziletinden ve diigmsnlsro iisttin gelmeyi

scgloyon sebeplerden bahseden bir risqledir. Alloh'ton

her yerdeki miicohidlere yardrm ehnesini, bogcnyr getirecek

etkenlerle ve sebeplerle omel etmeyi onlsra nosip

etmesini, hepimiz igin soz ve omelde ihlosh olmoyr dtinys

ve ohiret muilulu$uno ve kotrndoki biiyuk sevobo

rogbet duymoyr dileriz.

oAllch, rniiminlerden conlonnr va msllsnnr cennet

korgrh$r sohn olmrgfrr. Onlor Allsh yolundo sovogrlor,


abdullah

6ldiir0r ve ildfir$l0rler. Bu, Tewol, incil w Ku/on'da

hsk bir vsoddir. Kim Allah ila olon shdine rohip srlrorsa

onunlo onlogmo yaph$rnn rch;tnrzl miiideleyin'

Bfifilk kazong i$e budurt' fevbe, I I ll

Cihad $zl$lt onlamrfo, ss,z ve fiil oloruk elden

gelen goboyr gSstermektir.

Cihod ger'i unlcmrfo, kofirler, bfigiler, miirtedler

vb. ile sovogrrken miisliimonlonn ortoyu koyduflu qcbo'

nrn adrdrr.

AIJ.AH YOLUNDA dN*Uru HSXTIS

Mijsliimonlordon bu gorevi yerine getirecek bir

grubun vorfi$r sozkonusu oldu$u vokit digerlerinden so'

rumlulukalkor. "Mfi'minler, ioplucs cihsdo qrkmoz'

lofl flevbe,l22J Bu durumdo cihod forz'r kifaye htik'

mtindedir.

Cihod $u Uf durumdo fsrz-r oYn olur:

ll MCIkellef bir miigltimon cephede olur do islom

ordusu ile kiiftir ordusunun soflorr birbirine girip sctvo$

'Ey

boplorso... imon edenlerl Bir bpluluklo koryr korpryo

gefirseniz sebot edin'" (Enfal,45J


allah

cihad

Alloh Rss0lii +ofle buyurmugtur; "Sorcaton koqmok

yedi btiyiik giinohnn birisidi/ f*li,nufe*un Ahyfi.l

2l Diiwqn ordusu bir islom beldesine girerse, belde

halkrnrn tiimline dii$mqnr Erkormok vucip olur. Efier

o belde bundon ociz kuhrso orcryo en yokrn islam beldesinde

yogcryonlor yordrm etmekle miikelleftirler...'Ef

iman edenlerl Yonrboprnrsdaki ksffrlerle sovogn. Onlor,

sizde giddei ve sertlik hulsunlar." (Tev&, 123!

3l Miisliirnsnlonn imomr insqnlorr cihodo dovet

ederse... "Hoftf ve oirr dononmry olsrok qrkrn, Alloh

yolundo mollonnrr ve canlonnrda cihad edin, Bilssni:,

bu sizin ijin en hcyrh*dr," {Te'rfu, 4ll

Cihod ibodefi ttir olsrok fqrzdrr, Yoni mtishimonrn

kslb ile, dil ile, mql ile veyo el ile yoprlon cihod tiirlerinden,

mutloko ortayo koyrnoya giicii yettigi birisi ile cihod

et**,.i forzdrr.

Alloh Ros0lii sollollohu oleyhi ve seflem gdyle buyurmugtur:

"Miirriklerle, dilleriniz, conlonnrz, moltonnrz ve

ellerinizle cihod edin" fAhmed-sohifrj

ATITH YOTUNDA C|I.IiAD'IN MERTEBETER|

ll Nefis ile Cihod: Kiei 6nce dininin gereklerini 6grenecek

sonro bunlcrlo qmel edecektir. Amelsiz ilim


aMullah

fcydu yemrcz. Dahs $onro da basiretli bir Fldlde dovette

bulunocok, bilmeyene ir$retecek ve bu yoldo insonlsrdon

gslecek her ttirlii ezs ve magukkob Allsh iqin

scbredip tahommtil edecehir.

l $ey+sn ile Cihsd: Kipi, geyfonrn sokugturmoyo

golgh$r giphe ve kuruntulorr sovrp imonrno iligtirmeyecek,

geytonrn boyayorok trkdim ettifri phvetferi elinin

tersiyle itecektir.

3l Ksfirler ve llliinafrklcrlo Cihqdl Bunloro korgr

ki;i, lclbi, dili, h6li ve eti ile cihod edecektir. Kofirlerle

cihsd, dohq qok el ile, miinofiklarlq cihod ise daho sok

dil ile yoprlrr.

4l Zulilm, Dfigmanhk, Bid'ct ve Mflnkerot Sohiplerile

Cihod: Kig giicii yetmezse dili, buno do giiq yetiremezse

kolbiyle cihqd etmelidir. Allqh Ros0lti'niin buyurdu$u

gibi: "Srzde n kim bir miinker gcirurse onu eliyle

degigtirsin. Buns giig yetiremezse diliyle, buna da gilg

yetiremezse kdlbiyle bufiz afsin. Bu i* imann en zayf

halidir," (tAuslim]

Alloh kshndo insanforrn en miikemmeli ttim bu

ogomolorr miikemmel bir surette yerine getirendir. insonlonn

Alloh kqtrndq en mtikemmeli ve en degerlisi

Ros0lulloh sslloll


allah

cihad

ffi

belerinin tiimiinii miikemmel bir pkilde yerine getirmig

ve Alloh yolundo hokkryla cihod efmigtir.

ciHAD'rN A[tAct

Afloh oTre w celle Cihod'tn omqonr poyle agrkfo'

mrgfir.

'Fitnelgirk kolmoyrp, din bfitfiniiyle Allshln olun'

cryo kodor onlqrls tcvcfln. tger {kilfrel gon verirler'

re hnlsn brrskrnl. $Sphesiz ki Allqh, onlonn yaptrklo'

nnr qok ryt S6tendir." (Enfal39l.

Bu cyet ry$rndo cihodrn cmocru rekilde ozeilenir.

- Allsh'rn kelimesini y$celtmek [i'hyr Kelimetul'

lchh Yukorrdoki oyefte "Fitne" lotr rirkin biirun celitlerini

kopsomokfodrr. Cihodrn birinci smocr lirki yer yiiztinden

sifmehir. Alloh Ros0lii p/" buyurmugtur:

"Alkh'n Kelrrnesi yrucelsrn diye sava$n ftfmse AIlah

yolunda&r." fBufiarrJ

- Mozlumlsro Ysrdrm [tmek Allohu Teolo pyle

buy,,rmcktodrr.

oE*ek, kodrn ve gocuklordon olugun zsyf kimseler'Robbimirl

Ehli zalim olon bu iilkeden bizi qrkor'


abdullah

de*en rize ne oluyor dq Allsh yolundo iwtr*mryorsu'

nuzo fNiss Z5l

- Dfigmonlsn Pfirkfirtmek ve irlomr Korumok Al'

loh arr* w celle +oyle buyurmahodrr.

'n$ize

scldrrsno size ssldrrdrklsrrnrn misliyle sirde

roldrnn" {&akara,'194J

oii$tvnt*ttsnlA ciHlo'tN ninuni

o| Kafirler, miinofrklor ve miidedlerle cihad

bl islcmi huktimleri uygulayan yoneticilere bqrl


allah

cihad

R

lam 0lkesine giris l'ollannr engellemek hskkrndc Alloh

Rosgfii ple bqrurmu$ur: 'Crwdligtindczlii bir gunltk

nciber bu ayt* nsffle orug ve nsmosdan dafia haydr

dr." (ttuslim)

r G6zciiliik Yopmokr Alloh Ros0lii loyls bqru*

mustur. "lki gdze atel doftun maz; Allah ftorlusundsn

oglcryon goz ve Allsh yolunda qyftusue ftsforol gdzcii'

Itik yapan giiz." {Tirmizi'sahihl

. Allsh Yclunds Cnece'Gfi*dfir Y$rfimelc Alloh

Ros0lii pyl* bu;rurmugtur: "Kulu n Allah yolunda gscs

veyo gi)ndiizyfirumesi dunyo ve fize'ndef


s

abdullah

hurileds evlenir, yahnlanndan yelmrp ftimsep tcfot

der.o (ib, thn-ftrl,'hl

r KryEmet Gfiniinde gehidr Alloh Rqs0lii *iyle buyrrmaktudrr.

"fiefiid fupmel g iinii, kam kon runginde ol

dugu halda kolusu misk kokusu olarak gelir." (Buh6riJ

. gehid, On Kerc Doho Allsh Yolundu 6l*Urglmoyi

Temenni Eder: Alloh Rostilii +ofe buyurur:

*fuhid, Allsh

kannda grirmiig oldugu i*ramdon do@ dhlroryt;'

dAnere* on kere dafin iildiir{ilmeyi diler," (Buhari}

. $shi4 6lU* Acrsr Duymcz: Alah Ros0lu

buynurur: "$ehid, dlrim esnosrndo

rq/ls

srden birinizin bir

Eimdikten duydusu andsn fszlcrnm duymax" thuha*l

. Alloh Yolundo infak Alloh Rus0lti pyle bu)rurur:

"Allah yolundo rnfoftn bulunan kimseye yrdi yrt miEli

eevop yazlr," f tirmrzf.Sofi ihj

. gehidler Diri Oloruk Robleri Kctrndo Rrzrlclondrrrhrlon

"Jtllsh yolundo dldijrtilenhri fifUlsr sonmcryrnrz.

Bilohis diri olurak Robleri ltohnda naklqndrnlr.

lor,' (N-t imran, I70l

. gehidlerin lrtertebeEine Ulogrno Yolu: "Kim v;rmimi

bir Fki/de Allah'ton pfiodefi isterse, yata$nda cilse ble

Nloh onu sehitlerin mertr*r'sine ulaphnr." (Muslim)


allah

cihad

fr

. M0cohidlerin Dl$er Kims+lge Koryr Fozileli:

'Allsh, mallon ve ccnhnylo cilrsd edenlari olurunlar

dsn dere$ olorsk iistiin krlmrgtrf fNiso, 95,l

. Allsh Yolundo 0ldtrglmelt Borq Drlmdoki Her

tey€ Kef$drsttin "$hrdrn. brqion botka tum gunofilon

bo$rgfonrr." fMusliml

r Ccnr ve lvtolrylo Cihsd Eden, insonlonn En tariletliridin

,{lloh Ros0lii'ne insonlonn en iistiinii kimdirt Di'

ye sorulunco

koryrfi$r vermigtir. "Allahyolundo cont r€

matrfu cifiad eden ftimse'" ft'{uflufu*un ahvhl

. Evinden Cihsd iein Srkon lfimse frlgtta Egi Al'

lsh,o Aiilin "Kim winden Allah ve Rarulfi'ne hicrst

iqin grkcr dc yolda 6l0rse on$n ecri Allah'c diiger Alloh

bo$Uluyrcrdrr, merhomel sahibidir'" fNiso, I00,

. islom'rn Ziwesi Cihoddrn "isfomrn bagr ve dired,i

narnezt zirve nokfosr ise ciftaddl r." {finnizi-,,5ofiifi,

. Muhsmmed sollo 1tahu ateyhi w sellem f;mmetinin

Seyohoti Cihuddrn "llmmetimin seyofio ti ancak; NIoh

yolundc cihod etmelcfir. " ffbo A*vr3d-Sofi ift iirl

. Alluh Yolunds Ok Atmok K6le Arod Ettnek Gibidir:

"Allch yolundo ak aton lrirnse ftah ozod edenin

sevsbtnt alr." (Tirmizi-Sahihti{


ffi

aMullah

. Gczoyo Gideni Fonafun da Guzidin "(nzory

gideni donoton guzidir, dr&ndd brakng aihsine fu-

*an fumse de gazidir." filr{iiftefe&un Neyht

cinnu TERKrEN sAKNnmiilAK

of "Cr'hod etmden, c/rodo niyet efmeden iilen kimse

munofiftfift gubelerinden biri iizerine alaf {Miidimrl

bl "Fsiz alwerir, iikiizlerin kuyruklartna yapryarak

zirosfle u$ragmoyr frobullenir r,e cihodr fe*oderseniz

Allah srrr ciyh bir zillew diistirtir k dinrnige dandik-

Ee ku rfu larnozsnz.' (AJlme,ij- S=*i hti r]

$AVA$ Dt$tNDA gEHiD OTANI,AR

ol "seirrs'ier bq lu;imdtr: Vebsdon dlen, &onn a$rwndon

dlen, sudo bofiulan, enkazcl*ndo ftolon re A/-

lah yolunda whid olsn." (Miittefekun N"yhl

bl Yeba, her mii'minin gehadetidir.' ffvliittefekun

AIuyhl

cl &fum

Drixid-Sofi/rl

esnasrndo


cihad

o0EmnrunA 0nur-r GEU$EHIN YouARl

ffi

I l iman w Solih Amel: Allah mii'minlere, diifmon'

lolns korgr iistiin geleceklerini voad etmigfir. Bu dinleri'

ni iisttin krhp, dti$onlorrnr eninde sonundo helok etmesife

gerqeklerccehir.

"$0phesiz biz, dilnyo hryotrndo elqilerimize ve

imsn edenlere yordrm edecegiz." fffiii'min, 5l)

"Mfi'minlere yordrm etmek bizim gitirevimizdir'o

(Rum,44

2! Alloh'rn Dinine Yqrdrm Etmek: Sozle, inonElc,

omelle ve dovetle bu omsco odaklonmok,

filuh, gfiphesiz kendine yordrm edenlere yurdrm

eder. Alloh, ktrwet sshibidir. Arir'dir. Onlsr iiyle kimrelerdir

ki yerytzfinde onloru ihidor verirsek ncmoH

dosdofiru lalor, rekfirr verir, iyiligi emredip ksf$lfikten

sokrndrrrrlor' i$erin sonu Alloh'Edrr.o (Hrc, 40'41|.

'$Uphesir galip olonlor bizim oskerlerimizdif

(tuffst, 173)

3l Allsh'o Tevekkill Edip Sebeplere Yoprgmckr

'[$er mfi,min iseniz Allsh'o hvekk0l edin" (lvloi&, | | J

a) Ondupr Dilzenlerken 5orumlu Kimselerle istipre

Etmek Allqh Ros6lii okrlc olgun, gortb oqrsrndon


s

abdullah

isobetli bir kimse oldugu holde fuhqh ile i$i$or€de bu-

Iunmugfur.

5| DEgmanlo Kuryrhtmro $ebnt Ermekl Nloh Ra.

s0lti hiEbir savagta diigmondon yiiztinii gevirip geri

sdrm ofmomrlfir. Ashobr ds onu Smek olmrgtrr.

6l Cersref ve Kchrsrnsnlrkl Ziro cihud, tiliimii ne

qobukloltrrrr ne de erteler. Onderimiz mllcllofiu oley{ri re

sel/em, btiyiik biiytifo sovo$ords insonlorfn en cesurfcnndsndr.

Sohsbi'nin dedigi gibi: 'q aramuda dijsmano

en yahn olon/r ve sowf giintj rnsonlann en pidde#ileri

n den d i " fAfi med-Sofi tfi rrrJ

fl Duo w {okqo Zikin Gclibiye}te rol oynuyon en

kuwetli e*enlerden biri de Alloh'ton yardrm dilemek,

diiponr hezimete u$rotmok igin O'no el oqp Clnun

odrnr anmoktrr. "Eobbinizden yudrm dilsrifliniz de

size korgrl* venniSfi." fFnfol, fl

Alloh Ros0fti wllallahu aleyhi Hs ssllem Robbine duo

ederelq O'ndon yordrm dilerdi. Alloh do Bedir giin0nde

oldufru gibi onu ordulcnyfo destekler, golip getirirdi.

8l Alloh'o ve RssSlS solldllahu aleyhi re sellem'e itssf

Etmek: Bu, zofori getiren en kuwetli etkenlerdendir.

Alfoh yolundo cihad eden her mricohidin goz oqrp kcpfiyrncoyo

lcador dshi Alloh'o isyun etmernesi gerefrir.


allah

cihad

Allshu TeAl6 ple

'Allah'a

br4rurur: ve Rorul8'ne itod

edin* ffnfol, 9l Ve p/a

'Kim,

bu)ryrur: Allsh'o w

Rsrulfi'n* itoat eder, Allah'tqn korlssr ve trglcvfr rshihi

olursa ige onhr kozanqnlutdr'' {NEr, 52J

9l Birlik Olmok-Aynhfrc Diigmemelc Ozellikle Al'

loh'o doyonrp birtikre horaket effielc, oyrrhfro diine'

mek qok finemlidir. "Aronrrdq qeLi$p ayrrhfio d09ms'

yin, yokso rssfa u$rurrrnrz, gikfinfiz gidef (Enfal, 46|.

l0l Sobrr ve filntonet Sabtr, her i$e oldu$u gibi

Alloh ve Ros0lii'niin dligmonlonylo sdYogrrken de gerekli

bir olgudur. Sobrr {ig krsrmdrr:

al Alloh'o itoaffe scbrr.

bl Alloh'rn takdir ettifii eleme robrr'

cf Hcromlordon uzqk durmado sobtr.

"Ey imon edenlorl... Sobr€din, mefronel gdsterin'

korsrb bir pkilde dimdik durun w Alloh'tsn korltun.

umulur ki bopnyo erersiniz." {Al'i imran, ffil

t t ) ihlosh Olmok: ihlqs kavromtndon kopuk bir cihod

onloyr$r diitiiniilemez. Allsh yolundo hslis bir niyet

togrmahdrr.

"Nah'n &efimesf yucelsin diye savaran var yo igle

o Allsfi yulundadr r,* (t{rlinfekun Nayhl

t 2l Alloh Kotrndski Nimedere Ro$bet hymalc

fr


ahdullah

Alloh'rn liitfunu orormk ve nimetlerini orzulcmok. Allah

Ros0lii ssltrollohu a$i re sellern cihcdo qo$rnrken *"/e

buyurmugtur, "Gen irliiii giikhr ve yerkodor olcn cennefe

ftosun'{Aaiidrml

I 3l Komutuyr imcn fhli Kimselere Vermeh 'Alloh

kofinds en laymetliniz en tuhfih olsnrnrrdtf {Hucurut,

l3l Alloh, tokvo sohiplerini sever. Alloh'rn kuluno sevgi

drymosr, kulun diiruonlorrno frorgr galip gelmesinde

dnemli bir etkendir.

141 Helaka, Hezimetu ve A-sp inmesine Kcrpr

Kurians f*enlere $rfirnmok:

ql levbe ve rsfi$for: Tevbenin prdcn gunlordrr.

- Holis bir niyetle giinohr terfretmelc

- Giinohr bir doho islememe hususundo ksrorl olmok

- iyledi6i gtinohton piemonLk duymok

b) Al/oh'ton &o*msk; Alloh'o hulte bulunmok, tiim

fsrz ibodetleriyerine getirip nsftlelerle tulcviyetmelq iyil-

$i emredip kaniliikten sokrnmok, ttim inonq, sor ve ftiller

de Alloh Ros0lu sallslkhu dleyhi re sellem'i 6rnek olmqk ve

Alloh'o duc edip yckormok suretiyle kulun Alloh'rn gozubrlo

kendi orostnc siper edinmesi gerekir.

More magazines by this user
Similar magazines