kemik iliği nakli hemşireliği derneği ıı.kemik iliği nakil hemşireliği kursu

kithemsireleri.com

kemik iliği nakli hemşireliği derneği ıı.kemik iliği nakil hemşireliği kursu

KEMİK İLİĞİ NAKLİ HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ

II.KEMİK İLİĞİ NAKİL HEMŞİRELİĞİ KURSU

JACIE AKREDĠTASYON SÜRECĠNDE HEMġĠRELĠK

DENEYĠMLERĠNĠN AKTARILMASI

HATĠCE ġĠMġEK

ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ

ġAHĠNUR DEDEMAN KEMĠK ĠLĠĞĠ VE KÖK HÜCRE

NAKLĠ HASTANESĠ

26 NĠSAN 2013

KAYSERĠ


Erciyes Üniversitesi

Şahinur Dedeman Kemik İliği ve Kök Hücre

Nakli Hastanesi


JACIE

Uluslararası Hücresel Tedavi Derneği

(AVRUPA) ve Avrupa Kan ve Kemik Ġliği

Transplantasyon Grubu (EBMT) BirleĢik

Akreditasyon Komitesi


JACIE

Jacie akreditasyonu alan ülke sayısı : 21

Jacie akredite merkez sayısı : 153

Jacie akreditasyonu iptal edilen

merkez sayısı : 46


Ġlk JACIE ÇalıĢmaları

• 20 Temmuz 2010 tarihinde JACIE’ye baĢvuru

yapıldı.

• Yurt dıĢından gelen danıĢman ve JACIE müfettiĢliği

yapan uzmanlarla çalıĢmalar yapıldı.

• 251 adet Standart Operasyon Prosedürü (SOP)

• 231 adet form hazırlandı.

• 03 Mayıs 2011 tarihinde JACIE denetimi yapıldı.

• ġubat 2012 tarihinde merkezimiz akredite edildi.


S0P SÜRECİ

• JACIE kriterleri doğrultusunda kontrollü ve

tutarlı bir yaklaĢım sağlamak için Standart

Operasyon Prosedürleri oluĢturuldu.

• Ġlk olarak SOP’larin yazılması,

değerlendirilmesi, onaylanması, uygulanması

ve revizyonu ile ilgili prosedür yazıldı.


SOP ĠÇERĠK ÖZELLĠKLERĠ

• Ġçindekiler

• GiriĢ

• Amaç

• Kısaltmalar

• Ekipman/malzemeler/kaynaklar

• Sorumluluklar

• Prosedür tanımı

• Validasyon

• Referanslar(genel,çapraz,internet)


• Merkez adı

• Merkez logosu

• Jacıe referans kodu

• Sop’un adı

• Sop numarası

SOP FORMATI

• Sop revizyon sayısı ve revizyon tarihi

• Sop’un sayfa sayısı ve sayfa numarası

• Sop/form olduğuna dair bilgilerinin bulunması

zorunludur.


STANDART OPERASYON

PROSEDÜRÜ

SOP’UN BÖLÜM ADI

SOP SAYISI

KLĠNĠK 53

HEMġĠRELĠK HASTA

BĠLGĠLENDĠRME

19

AFEREZ 13

LABORATUAR 28

PROTOKOL 33

KALĠTE 45

TOPLAM 251


HEMġĠRELĠK STANDART

OPERASYON PROSEDÜRLERĠ-I

• Santral Venöz Kateterin yıkanması

• Santral Venöz Kateter pansumanı

• Santral Venöz Kateterin trombotik

oklüzyonunda ürokinaz kullanımı

• Santral Venöz Kateterden kan ve bakteriyel kan

kültürü örneği alma prosedürü


HEMġĠRELĠK STANDART

OPERASYON PROSEDÜRLERĠ-II

• Nötropenik ateĢi olan hastada bakım yönetimi

• Mukozit tedavisi

• Koruyucu izolasyon

• Bulantı ve kusması olan hastada bakım yönetimi


HEMŞİRELİK STANDART OPERASYON

PROSEDÜRLERİ-III

• Ağrısı olan hastalarda bakım yönetimi

• Yüksek doz kemoterapi hazırlık rejimi yönetimi

• Trombositopeni ve kanaması olan hastada bakım

yönetimi

• Nazogastrik tüpün yerleştirilmesi ve bakımı


HEMġĠRELĠK STANDART

OPERASYON PROSEDÜRLERĠ-IV

• Aerosol ribavirin tedavisinin uygulanıĢı

• Pentamidin nebulizatör ilaç uygulama prosedürü

• Kan ve diğer tahlil örnekleri için taĢıma ve kurye

düzenlemeleri

• Hasta kabulü

• Negatif veya pozitif basınçlı odalarda hasta dağıtımı


JACIE ÖNCESĠ-I

• Dosyalandırma sistemi mevcuttu.

• Hastanın nakil ile ilgili bilgilendirilmesi sözel

anlatılıyor, yazılı materyaller veriliyordu .

• Hasta bilgilendirme ve onam formları vardı.

• Hasta bakımı(ağız, katater, vücut, el-yüz, ağrı,

bulantı-kusma vb. bakım ve yönetimi)yapılıyordu.


JACIE ÖNCESĠ-II

• Kök hücre infüzyonu sırasında vital bulgu

takipleri yapılıyordu.

• Kök hücre servise gönderilirken kök hücre

taĢıma çantası kullanılmıyordu .

• Kök hücre/kemik iliği servise geldiğinde tek

hemĢire tarafından teslim alınıyordu.


JACIE ÖNCESĠ-III

• Kemoterapötik ajanların hazırlanması için

teslim formları kullanılmıyordu .

• Tedavi protokolleri; öğretim üyesi ve hemĢire

tarafından kontrol ediliyordu.

• Kemoterapi ilacı tek hemĢire tarafından

kontrol edilerek takılıyordu .


JACIE ÖNCESİ-IV

• Kemoterapi ilaçlarının baĢlama ve bitiĢ saatleri

sıvı izleme kaydediliyordu.

• Allerji ve advers olaylar kayıt altına

alınıyordu.


JACIE ÖNCESĠ-V

• Acil arabası kontrolü her teslimde yapılıyor .

• Ġlaç dolabı ısı kontrolü yapılıyor .

• Personel sağlık taramaları yapılıyordu .


JACIE ÖNCESĠ-VI

• Düzeltici ve önleyici faaliyeti raporu formu

doldurularak hastane yönetimine

gönderiliyordu.

• Malzemelerin ve ilaçların son kullanma

zamanı kontrol ediliyor .

• BaĢka servislere devredilen hastalar için

hekimin devir notu teslim ediliyordu.


JACIE ÖNCESĠ-VII

• Kan transfüzyon ve onam formu

kullanılıyordu.

• Ünitemizde planlanmıĢ eğitimler vardı.

• Tıbbi cihazların rutin kalibrasyonu yapılıyor

ve CE belgeleri vardı.

• Formlarda ISO kalite logosu kullanılıyordu.


AMAÇ

Hematopoietik kök hücre transplantasyonu

yapılan hastada tıbbi ve kanıta dayalı hasta

bakım standartları oluĢturarak hastanın bakım

ve yaĢam kalitesini artırmaktır.


FORMLAR

FORM’UN BÖLÜM ADI FORM SAYISI

KLĠNĠK 84

HEMġĠRELĠK 38

AFEREZ 64

LABORATUAR 32

KALĠTE 13

TOPLAM 231


HASTA ÖN DEĞERLENDĠRME

FORMU

Hastanın ilk yatıĢ günü formu doldurularak:

• Tanı

• Tedavi

• Genel durum

• Risk faktörleri

• KiĢisel

• Psiko-sosyal

• ĠletiĢim

Bilgilerinin sorgulanarak tedavi sürecinde alınacak

önlemlerin belirlenmesi sağlanır .


HASTA TANITIM FORMU

• Hasta /donör

• Tanı

• Daha önceki tedaviler

• YatıĢ nedeni

• Nakil tipi

• Kan grubu

• AlıĢkanlıkları

• SVK ile ilgili bilgilerin kayıt altına alınması

hasta hakkında kısa ve öz bilgi sahibi

olmamızı sağlar


HEMġĠRE GÖZLEM

• Kan ve sıvı-elektrolit değerlerinin

• Vital bulguların

• Kilo takibinin

• Katater pansumanı ve kapak değiĢimi

• Tedavi

bilgilerinin bir formda kayıt altına alınmasını

ve hasta bakımı planlanmasını yönlendirir.


Hastanın:

HEMġĠRE GÖZLEM-II

• Enteral ve parenteral sıvı takibi

• Oksijen

• Ġshal

• Bulantı-kusma

• Kanama

• AÇT

Bu takiplerin tek kağıtta yapılması hasta

bakım planı oluĢturma kolaylığı sağlar.


HASTA BAKIM PLANI-I

• Sistemlerin günlük değerlendirilmesi

• Komplikasyonların erken tespit edilmesini

• Kanıta dayalı bakımın planlanma ve

uygulanmasını

• Bakım-uygulama sonuçlarının

değerlendirilmesini sağlar .


HASTA BAKIM PLANI-II

• Ağrı

• Bulantı-kusma

Skalası ile değerlendirme yapılarak hastanın

nakil ve tedavi sürecini kaliteli ve rahat

geçirmesi sağlanır .


AĞIZ DEĞERLENDĠRME FORMU

• Ağız içi muayenesi sonucunda puanlama

yapılır.

• Puanlama değerine göre tedavi ve bakım süreci

belirlenir .


SANTRAL KATETER DENETĠM

SVK’NIN:

FORMU-I

• Ne zaman

• Nerede

• Kim tarafından

• Hangi bölgeye

• Ne amaçla

takıldığı hakkında bilgi verir.


SANTRAL KATETER DENETĠM

FORMU-II

• SVK’nın günlük değerlendirmesinin

yapılması,

• Enfeksiyon,

• Kanama,

• Tıkanıklık,

• Kırılma

gibi komplikasyonların erken teĢhis ve

tedavisini sağlar.


NAKĠL HAZIRLIK FORMU

Bu form nakil sürecinde hastanın:

• Beslenme,

• Kemoterapi ve yan etkileri,

• Nakil komplikasyonları,

• Uyması gereken hususlar,

• Ġhtyaç duyacağı ve karĢılaĢabileceği sorunlar

• Hijyen

• Ziyaretçi , refakatçi

gibi konularda eğitim verildiğini kayıt altına

alır .


ACĠL ARABASI KONTROL FORMU

• Acil arabasında bulunması ve çalıĢır durumda

olması gereken malzemelerin eksiksiz ve

kullanıma hazır olduğunu kayıt altına alır.


KAN ÜRÜNLERĠ TRANSFÜZYON

HASTANIN :

FORMU

• Kan grubu ve cross-match

• Transfüzyon öncesi , sonrası vital bulgu

• Transfüzyon baĢlama ve bitiĢ saati

• Transfüzyon komplikasyonu

• Kan ürününü kontrol ve infüze eden hemĢirehekim

isimlerini kayıt altına alınmasını ve

yapılabilecek hataların en aza indirgemesini

sağlar .


TABURCU HASTA EĞĠTĠM FORMU

TABURCU SÜRECİNDE DOLDURULAN BU

FORM İLE HASTANIN TABURCULUK SONRASI

• Nasıl bir ortamda ,

• Kiminle yaĢayacağı,

• Sosyal-hizmet desteği,

• Evde bakım ihtiyacının olup olmadığı,

• Hasta ve hasta yakınına taburculuk eğitiminin

verildiğini kayıt altına alır.


KEMOTERAPÖTĠK ĠLAÇLARIN TESLĠM

FORMU

• Kemoterapi ilaçlarının hemĢire-biyolog-eczacı

tarafından kontrol edilerek ilaç hazırlama

prosedürlerine uygun hazırlanması ve üniteye

teslim edilmesi ,

• Ġlaç stabilitesi hakkında bilgi sahibi olma,

• Yapılabilecek hataların en aza indirgenmesini

ve kayıt avantajı sunar.


DĠJĠTAL TERMOMETRE KONTROL

FORMU

İLAÇ DOLAPLARININ:

• 2-8 derece aralığında çalıĢıp çalıĢmadığının

takibi,

• Isı aralığında meydana gelen değiĢikliğin kısa

sürede ilgili bakım ünitesine

bilgilendirilmesini,

• OluĢabilecek ilaç kayıplarının önlenmesini

sağlar .


HASTA TRANSFER FORMU

BAġKA SERVĠSE DEVĠR EDĠLEN HASTANIN:

• Aldığı tedavi

• Devir esnasında hastanın parenteral sıvı izlemi

• Diyeti

• HemĢirelik bakımı

• Teslim edilen ilaç ve eĢyaları hakkında devir alan

hemĢireyi bilgilendirir.


HEMġĠRE DEĞERLENDĠRME

FORMU

BU FORM YILDA BĠR KEZ KĠT ÜNĠTELERĠNDE ÇALIġMAKTA

OLAN HEMġĠRELERĠN:

• UYGULAMA BECERĠLERĠ

• HASTA BAKIM YÖNETĠMĠ

• EĞĠTĠM

• ĠLETĠġĠM

• ÜNĠTE KOORDĠNASYONU

GĠBĠ KONULARDA PERFORMANS DEĞERLENDĠRME

YAPILMASINI VE DESTEKLENMESĠ GEREKEN YÖNLERĠN

BELĠRLENMESĠNĠ SAĞLAR.


UYUMSUZLUK VE DÜZELTĠCĠ

FAALĠYET FORMU

• Sop yada protokol değiĢimi

• Allerji

• Advers olay

• Cihaz

• Ġlaç

• Tedavi değiĢim ve uygulama

hatalarının bu formla kayıt altına alınması ,

yapılan hata ve değiĢikliklerin analizini sağlar.


ÜRÜN GÖNDERME FORMU

ĠNFÜZE EDĠLEN KÖK HÜCRENĠN ,

• Ürün numarası

• Kan grubu

• CD34 sayısı

• Enfeksiyon test sonuçları

• Ürün volümü

• Ġnfüzyonu yapan hemĢire isimlerinin kayıt

altına alınmasını ve gerçekleĢebilecek hataların

engellenmesini sağlar .


JACIE SONRASI -I

• Tam teĢekküllü bir dosya sistemi oluĢturuldu.

• Hasta-hasta yakınına nakil ile ilgili

bilgilendirme yazılı ve sözel olarak detaylı

yapılmaya baĢlandı.

• Hastaya yapılan her iĢlem ve uygulanan tedavi

ile ilgili hasta bilgilendirme ve onam formları

tam teĢekküllü hazırlandı.


JACIE SONRASI -II

• Hasta bakımı , hazırlanan formlarla günlük

değerlendirilerek bakımın daha kaliteli

planlanması ve kayıt altına alınması

sağlanıldı.

• Kök hücre infüzyonu sırasında vital bulgu

takiplerinin alınması ile ilgili standart

oluĢturuldu.


JACIE SONRASI-III

• Otolog kök hücreler eritme torbalarında

eritilerek, kök hücre taĢıma çantasıyla (ısı

kontrolü yapılarak) gelmeye baĢladı.

• Kök hücre/kemik iliği servise geldiğinde iki

hemĢire ,bir doktor tarafından kontrol edilerek

ilgili forma kayıt yaparak teslim alınmaya

baĢlandı.


JACIE SONRASI-IV

• Kök hücre infüzyonu sırasında hastanın

monitörizasyonuyla ve oksijen satürasyon

takibinın periyodu kayıt altına alındı .

• Kemoterapötik ajanların hazırlanması ve

teslim alma formu kullanılmaya baĢlanıldı.

• Tedavi protokolleri ; öğretim üyesi, araĢtırma

görevlisi ,eczacı ve hemĢire tarafından kontrol

edilerek imzalanarak kayıt altına alınmıĢtır.


JACIE SONRASI-V

• Kemoterapi ilacı iki hemĢire tarafında kontrol

edilerek , infüzyon baĢlama ve bitiĢ saatleri

kaydedilerek hataların en aza indirgenmesi

sağlanılmaktadır.

• Kayıt formlarında uygulamayı yapan hemĢire

tarafından iĢaretlenen alana paraf atılmaya

baĢlanıldı .


JACIE SONRASI -VI

• Uyumsuzluk ve düzeltici faaliyet formu ile

uygunsuzluklar ve hatalar kayıt altına

alınmaya baĢlanıldı .

• Hastane enfeksiyon komitesi rutin olarak

çalıĢan ve iĢe yeni baĢlayan tüm personele

taramalar yapmaya devam etmekte ve

personel sağlık takip formu taraflarınca

kullanılmaktadır .


SONUÇ

• Jacie akreditasyon programı ile,

-Klinik

-Aferez

-Laboratuar

-Kalite

-HemĢirelik

Hasta ve çalıĢanın sağlığı , güvenliği , eğitimi

uluslararası standartlar boyutuna taĢınılmıĢ , bu

sayede hedef alınan kalite düzeyine

ulaĢılmıĢtır .

More magazines by this user
Similar magazines