Guvernörün Yol Haritası … - Rotary 2440.Bölge

rotary2440.org

Guvernörün Yol Haritası … - Rotary 2440.Bölge

Bostanlı Rotary Kulübü ev sahipliğinde 12-15 Nisan

2012 tarihlerinde KuĢadası Sealight Resort Otel'de düzenlenen

2012-13 Dönemi BaĢkanlar Eğitim Semineri ve

Bölge Asamblesi 480 konaklamalı, 177 günübirlik olmak

üzere toplam 657 KiĢilik katılımla baĢarıyla tamamlandı.

NİSAN’12

12 Nisan’da BaĢkanlar Eğitim Semineri ile baĢlayan toplantılarda

Gelecek Dönem BaĢkanları eğitimlerini önümüzdeki

Dönem için gerekli eğitimlerini aldılar. BaĢkanlar

Eğitim Seminerinde Uluslararası Rotary Zürih Ofis’ten

Tonja Cruse’da bir sunum gerçekleĢtirdi. Bölge Görevlileri

ve BaĢkan EĢleri Gelecek Dönem Guvernör EĢi

Figen ErtaĢ BaĢkanlığında ayrı bir oturumda toplandılar.

EĢler Oturumunun konuk konuĢmacısı ise 2430. GDG

Kemalettin Erbilgin oldu.


Asamble’nin açılıĢ oturumunda bu sene kaybettiğimiz

2440. Bölge GeçmiĢ Dönem Guvernörleri Kemal

Sulaoğlu ve Altan Doğu anıldılar. CoĢkulu bayrak töreninden

sonra Gelecek Dönem Guvernörü GüneĢ ErtaĢ

duygularını ifade den ve Gelecek Dönem tema ve hedeflerini

anlatan bir konuĢma yaptı. BarıĢ temalı dans gösterisi

izlendi. AçılıĢ oturumu Bölge Görevllilerinin takdimi

ile sona erdi. Asamble katılımcıları yemekten sonra

Moova ve 4TP ġarapları sponsorluğuda düzenlenen ġarap

ve Peynir tadım gecesine katıldılar.

Asamble’nin 2. Gününde 2430. Bölge GLDG Ömer

Tezcan’ın “Geleneklerimiz, Gidiyorlar” konulu konuĢması

ilgi ile izlendi. Günün diğer Konuk KonuĢmacısı ise CHP

Milletvekili ġafak Pavey idi. Toplumla Hizmette BuluĢuyoruz

konulu panelde geçmiĢten bugüne gerçekleĢtirilen

Rotary projeleri konuĢuldu. Genç KuĢaklar oturumunda

Interact, Rotaract, RYLA, Gençlik DeğiĢim, Toplum Liderleri

Geliyor Programları ilgili Komite BaĢkanları tarafından

tanıtıldı ve faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Dostluk

DeğiĢim, Hobi Grupları ve Ülkelerarası Komitelerin

sunumundan sonra kapanıĢ oturumunda Konferans,

Asamble, Global BarıĢ Forumları, Konvansiyon ve 2012

Kasım ayında Ġzmir’de düzenlenecek Zon 20B Enstitüsü

tanıtımları yapıldı.

BES ve Asamble 14 Nisan Cumartesi akĢamı Sunshine

Band eĢliğinde yapılan gala gecesi ile sona erdi. Konuklar

Pazar sabahı, Asamble Gazetesi, zeytin fidanı ve

ana sponsor Moova’nın hediyeleri ile otelden ayrıldılar.

BES ve Asamblede gerçekleĢtirilen tüm sunum, fotoğraf

ve videolara www.rotary2440.org Asamble sekmesinden

ulaĢılabilir.

Asamble DanıĢmanı GDG Selim Yegen, Organizasyon

Komite BaĢkanı Esra Kundakçı, Bostanlı Rotary Kulübü

Dönem BaĢkanı Lütfi Demir’e, Bostanlı Rotary ailesine,

tüm KonuĢmacılarımıza, Sponsorlarımıza, tüm katılımcılara

ve Sealight Resort Otel’e çok teĢekkür ediyoruz.

Sf. 2

Sevgili Rotary Ailem,

NİSAN’12

Nisan ayımız da, kulüplerimizin hizmet

projeleri ve aktiviteleri ile dolu

dolu geçti. Yapılan her proje, gerçekleĢtirilen

her etkinlik elbette hep

arzulanan kendinden önce hizmet

ana felsefesi ile gerçekleĢtiğinde

keyfine doyum olmuyor. Bireylerimizin

yaĢamlarına dokunuyor, toplumun

geliĢmesi yönünde adımlar atıyor, gençlere çok daha

fazla sahip çıkarak ufuklarını geniĢletiyoruz ve elbette

Rotary'nin tanıtımına elimizden geldiğince katkıda bulunuyoruz.

Elbette Nisan ayındaki en büyük Bölge organizasyonumuz

2012-13 Bölge Asamblemiz idi. KuĢadası'nda gerçekleĢtirilen

mükemmel Asamblede Gelecek Dönem Guvernörümüz

sevgili GüneĢ ErtaĢ'ın liderliğinde Bölge liderlerimiz, BaĢkanlarımız

ve Kulüp yöneticilerimiz Rotary bilgilerini geliĢtirdiler,

yenilediler, Uluslararası ve Bölge hedeflerini gerçekleĢtirmek,

Rotary''nin çıtasını yükseltmek için hazırlıklarını dönem

baĢına kadar tamamlamak üzere büyük bir coĢku ve heyecanla

evlerine döndüler.

Çok iyi biliyor ve inanıyorum ki Asamble konuĢmasında da

söylediğim gibi; Gelecek dönemde özellikle Sevgili BaĢkanlarımıza

baĢarılar diliyorum.

Rotary'de insanlık ve toplum adına üretilecek projeler özellikle

onların liderliğinde hayata geçirilecek sizler, kulüplerinizdeki

Rotaryen dostlarınızı hizmet sürecine katabilmeyi ne

kadar baĢarırsanız, onları kendinden önce hizmet idealinde

hangi oranda dahil edebilirseniz, Rotary iĢte o kadar ileriye

gidecek ve geliĢecektir.

Uluslararası Rotary'nin göstereceği hedefler doğrultusunda

baĢlayacak olan büyük yürüyüĢe hazır olduğunuzu görmek,

Bölgemizde Rotary'nin geleceği adına içimizde yanan umut

ateĢini çok daha güçlendirdiğini özellikle vurgulamak isterim.

Elbette bölge görevlilerimizde deneyimleri ve baĢarılarıyla

Bölgemizde mükemmel liderler olacaklar. Nisan ayında gerçekleĢtirilen

bir diğer organizasyonda Karabağlar ÇalıkuĢu

kulübümüzün gerçekleĢtirdiği Uluslararası RYLA semineriydi

Liderlik Gücü Ġçimizde temalı seminer gerçekleĢtirilen diğer

RYLA seminerlerimiz gibi son derece baĢarılı, mükemmel bir

seminerdi. Üç gün boyunca dünyanın çeĢitli ülkelerinden

seminere katılan gençlerimizle birlikte olduk, onlarla beraber

ufkumuzu geniĢlettik. Seminerin gerçekleĢmesinde payı olan

herkesi bir kez daha gönülden kutluyorum.

Sevgili Rotary Ailem, Nisan ayı Rotary Dergi ayıdır. Uluslararası

Rotary''nin yayınladığı derginin yanı sıra yurdumuzda

da Dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi üç bölge adına

Rotary dergisi Türkçe olarak yayınlanmaktadır.

Yazılarımızla, proje tanıtımlarımız ve aktivitelerimizin resimli

haberleriyle Rotary dergisinin içeriğinin zenginleĢmesine

katkıda bulunmalı ve sahiplenmeliyiz. Dergilerimiz

Kulüp toplantıları sonrası mutlaka beraberimizde evlerimize,

iĢyerlerimize ve çevremize götürülmeli ve mümkün olduğunca

çok kiĢi tarafından okunması, Rotary'nin neler

yaptığının bilinmesi ve tanıtımı sağlanmalıdır.

Ġnsanlığı içinizdeki güçle kucaklayın ve sevgiyle kalın

Ahmet GÜRMERĠÇ

Rotary 2440.Bölge Federasyon BaĢkanı


Balıkesir Rotary Kulübü bu yılki 23. Nisan ġenliği’ ni

Kepsut ilçesine bağlı BÜKDERE Köyü Ġlköğretim Okulu’

unda gerçekleĢtirdi.

Çevre köylerden taĢımalı eğitim modeli ile gelen öğrenciler

ile birlikte 122 öğrencinin öğrenim gördüğü Kepsut

– Bükdere Köyü ilköğretim Okulu’na Balıkesir Rotary

Kulübü tarafından götürülen Palyaço’lar çocukları müzik

eĢliğinde gerçekleĢtirilen oyunlar ile neĢelendirdiler. Eğlenceli

bir 23.Nisan kutlaması gerçekleĢtirmelerini sağladılar.

Sf. 3

NİSAN’12

Balıkesir Rotary kulübü tarafından dağıtılan Türk Bayrakları,

Kırmızı – Beyaz Balonlar ile palyaçolar eĢliğinde ne-

Ģeli saatler geçiren çocuklar, daha sonra; çuval yarıĢı,

yumurta taĢıma yarıĢması ve ip çekme oyunları ile eğlencelerini

sürdürdüler.

Öte yandan palyaçolar tarafından yüz boyama ile renklenen

çocukların neĢesine tüm köy halkı da eĢlik etti. Eğlence

Balıkesir Rotary kulübü tarafından dağıtılan yiyecek

ve içeceklerin eĢliğinde oyunlarla devam etti.


Çılgın Raketler Hobi Grubunun Van'da eğitime destek

amaçlı düzenlediği etkinlik;

DemirtaĢ Rotary Kulübü, Muradiye Rotary Kulübü ve

Çekirge Rotary Kulübü üyelerinin katılımıyla gerçekleĢti.

Aktiviteye sponsor olan GYMSPORT spor tesisi turnuvada

ilk 3 kiĢiye 2 aylık ücretsiz spor tesisini kullanma hakkı

hediye etti. Çılgın Raketler Hobi Grubu BaĢkanı Cemil

Ünlü ve DemirtaĢ Rotary Kulübü BaĢkanı seneye daha

iyi bir etkinlik yapacaklarını söylediler ve katılanlara te-

Ģekkür ettiler.

Sf. 4

NİSAN’12

Bornova Rotary Kulübü organizasyonunda; bu yıl ikincisi

düzenlenen “Engelsiz Konserler” etkinliği 120 görme engelli

ilköğretim 8.sınıf öğrencilerinin SBS sınavlarına

hazırlanabilmesi için, kabartma hazırlık kitap basımı

amacıyla Ġzmirli genç yeteneklerimizden Emrecan Yavuz-

’un müziği ve elleriyle görme engelli kardeĢlerine IĢık

olmak adına sahne aldığı piyano resitali baĢarıyla düzenlendi.

Yoğun ilginin olduğu konser öncesi; destekçi

firmalara Ģükran plaketleri takdim edildi. Türkiye Görme

Özürlüler Kitaplığı’nın (TÜRGÖK) yürüttüğü “Hayalden

Gerçeğe Ödünç Kabartma Kitap Projesi”ne sağladığı katkılardan

dolayı Bornova RK BaĢkanı Nezir Gürsoy’a,

TÜRGÖK Yönetim Kurulu BaĢkanı Tülay Yazgan teĢekkür

etti.


Celal Bayar İ.Ö.O Kütüphane Açılışı ;

Okuma-Yazma Kursu açılan

Celal Bayar Ġlköğretim Okulu’nun

Kütüphanesi olmadığından,

12 kiĢilik masası, toplam 25 m2’lik alanı olan kütüphane

raf ve dolapları Ġle birlikte 25 tabure ve 8 bilgisayar

Bursa Rotary Kulübü tarafından yaptırıldı. Kütüphane

açılıĢı bölge görevlileri ve kulüp üyelerinin katıldığı bir

tören Ġle gerçekleĢti.

Bursa RK Koye Kursları ; Okuma-Yazma kursları Bursa

Osmangazi Celal Bayar Ġlköğretim Okulu’nda Anne Çocuk

Eğitim Vakfı (AÇEV) ĠĢbirliği ile gerçekleĢti. Bu proje

ile 28 bayana Okuma-Yazma öğretildi. Belge Töreni Bölge

Görevlileri, Kulüp üyeleri ve eĢlerinin katılımı ile takdim

edildi.

İş Güvenliği Semineri; ĠĢ Güvenliği Uzmanı Sn. Sermet

Çelikçapa Üyelerin ĠĢyerlerinde çalıĢanlarına yönelik iĢ

güvenliği ve iĢ hastalıkları konusunda yapılması gerekenler

hakkında bir seminer verdi.

Sf. 5

NİSAN’12

Atatürk Köşesi Açılışı ; Bursa Yıldırım ilçesindeki

3.Ġhsan Dikmen Ġlköğretim Okulu’nun Atatürk KöĢesi bulunmadığından

dolayı kulübümüzden rica edilen bu köĢe

için Kulüp üyesi Rtn. Feray Çelikçapa’nın da katkılarıyla

Atatürk KöĢesi yaptırılarak okula hediye edildi. Okul öğrencileri

ve velileri, okulların kurumsallaĢması açısından

büyük önem taĢıyan okul giriĢindeki Atatürk KöĢesi’nin

yapılmasına öncülük eden kulübümüze, Okul Müdürü

Hasan AltuntaĢ teĢekkürlerini iletiler.

Bursa RK Elma Fidanları ; Daha önce KUġLAR

KÖY’ünde baĢlatılan projenin devamı olan benzer proje

bu yıl Kulüp Üyesi Rtn. Ali Muhittin Dinçsoy’un verdiği

1000 Elma Fidanı Kestel Ziraat Odası’na verildi. Kestel

Ziraat Odası elma tarımı yapan Üyelerine dağıttı. Dağıtım

ardından fidanların dikimlerinde baĢkanımız Ulviye

Özer’de bulundu.


Çekirge Rotary, Rotaract ve Ġnteract Kulüpleri 1 Nisan

Pazar günü Uluabat Gölü kıyısında Avrupa Leylekler

Köyü ünvanına da sahip Eskikaraağaç Köyündeydiler.

Köy kadınlarının kurduğu EKADER’in (Köy Koruma ve

Kalkındırma Derneği) lokalinde köy kahvaltısı yapıldı.

Kahvaltı sırasında Uludağ Üniversitesi Ziraat Fak. Öğretim

Üyesi Prof.Dr.Ġsmet Arıcı ve eĢi Franziska köy ve

leyleklerle ilgili çalıĢmalarını anlattılar.Daha sonra “KuĢ

Gözleme Kulesi” çevresine köyde hiç olmayan ıhlamur

fidanlarının dikimi yapıldı. Ağaç dikme iĢi bitince köy ve

leylekler için özel yapılmıĢ platformlarda yuva yapmıĢ

leyleklerin yaĢayıĢları incelendi. Daha sonra Uluabat

Gölü çevresinde Nilüfer Kent Konseyi’nin sağladığı eldiven

ve çöp poĢetleriyle çevre temizliği yapılarak köylülere

örnek olmaya çalıĢıldı.

Sf. 6

NİSAN’12

Gündoğdu Rotary Kulübü, Ege Orman Vakfı ile iĢbirliği

yaparak, ÇeĢme - Ildırı ağaçlandırma sahasında üçüncü,

bin fidanlık korularını oluĢturdu. Gündoğdu Rotary

Kulübü BaĢkanı Meral Çapa, Kulüp üyeleri ve aileleri korularını

ziyaret ederek fidan diktiler. Ege Orman Vakfı

Genel Müdürü Metin Gençol, Kulüp üyelerine, Ġzmir Orman

Bölge Müdürlüğü iĢbirliği ÇeĢme-Ildırı ağaçlandırma

alanında yapılan çalıĢmaları anlattı. Metin Gençol, doğaya

yaptıkları anlamlı katkıdan dolayı teĢekkür ederek

Gündoğdu Rotary Kulübü BaĢkanı Meral Çapa’ya günün

anısına plaket takdim etti.


Salihli RK Gazi ilköğretim okulunda GerçekleĢtirilen Çocuk

Bayramı ġenliklerine Katıldı. Öğrencilere 500 adet

Atatürk ve Türk Bayrağı dağıtan kulüp üyeleri aynı zamanda

okulun projeksiyon cihazı ve perdesi ile ana sınıfının

oyuncak ihtiyaçlarını da giderdiler. Salihli Rotary

Kulübü BaĢkanı A.Yavuz Özdem baĢarılı öğrencilere

ödül verdi.

Sf. 7

NİSAN’12

Osmangazi Rotary ve Tophane Rotary Kulüpleri

Rotaract Kulüplerini de yanlarına alarak Nilüfer Ataevler

Pazaryerinde gerçekleĢtirdikleri projeyle , Nilüfer halkına

Ġçinde Rotary’i tanıtıcı ve plastik poĢetlerin neden kullanılmamasını

anlatan broĢürlerin olduğu , dedelerimizin

de kullandığı fileleri ücretsiz olarak dağıttılar. Belediye

yetkililerinin de büyük bir ilgiyle karĢıladığı proje halk tarafından

da büyük bir beğeniyle karĢılandı.Aynı gün pazarcı

esnafına da üzerinde Çevremiz ve Geleceğimiz sloganı

olan kese kağıtları dağıtıldı. Kulüp baĢkanları ReĢit

Köseleci ve Faruk DinçĢahin Halkla ĠliĢkiler Projesi olarak

ta değerlendirilebilecek bu etkinliğin Bursa’nın diğer

pazaryerlerinde de devam ettirilerek kamuoyu oluĢturma

konusunda da büyük yarar sağlayacağını belirttiler.


Guvernörün Yol Haritası

Mayıs Bölge Konferansı ve UR Konvansiyonu

Ayı

06-09 Mayıs UR Konvansiyon

17-19 Mayıs 2440. Bölge Konferansı

23-26 Mayıs 2420. Bölge Konferansı

31-02 Haziran 2430. Bölge Konferansı

Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Anneler Derneği

katkıları ile KuĢadası RK, toplum birliği olan Değirmendere

Mahallesi’nde bulunan Pakize-Kamil

Çağlayan Ġlköğretim Okulunda dar gelirli ailelerin

çocuklarından oluĢan toplam 400 öğrenciye diĢ

taraması gerçekleĢtirdi. Öğrencilere Rotary tanıtım

broĢürleri ile diĢ macunu ve diĢ fırçaları hediye

olarak dağıtıldı.

Gündoğdu RK Üyesi Mehmet Ali

Usmen’in eşi,

Tophane RK üyesi Yalçın Aras’ın Babası

Bodrum RK Başkanı Erhan Ünaldı’nın ablası,

Mudanya RK üyesi Bilal Kasap'ın Kayınbiraderi,

Dokuz Eylül RK Üyesi Muammer Tamer'in

Babası

Vefat etmiştir, Tanrı’dan Rahmet ailelerine sabır

ve başsağlığı diliyoruz.

Sf. 8

NİSAN AYI DEVAM RAPORU

KULÜP ADI

30 Haziran 2011

Üye Sayısı

30 Nisan 2012

Üye Sayısı

Dönem

Artış-Azalma

NİSAN’12

Nisan Devam

Ortalaması

Toplantı

Sayısı

BURSA 44 45 1 44% 4

DEMĠRTAġ 23 27 4 77% 4

GEMLĠK 21 21 0 60% 4

GÖKDERE 19 19 0 61% 4

MURADĠYE * 23 14 -9 60% 4

BADEMLĠ 34 39 5 76% 4

ÇEKĠRGE 19 21 2 70% 4

MUDANYA 15 14 -1 95% 4

NĠLÜFER 27 25 -2 85% 4

ULUDAĞ 42 41 -1 66% 4

YEġĠL 25 24 -1 65% 4

ĠNEGÖL 19 20 1 75% 5

KARAGÖZ 16 17 1 83% 4

OSMANGAZĠ 41 42 1 75% 4

TOPHANE 27 24 -3 90% 4

YIDIRIM BAYEZĠD 47 42 -5 85% 3

AYVALIK 10 10 0 100% 4

BALIKESĠR 31 35 4 69% 4

BANDIRMA 29 30 1 68% 4

ÇANAKKALE 35 19 -16 68% 4

EDREMĠT 18 19 1 63% 4

BOSTANLI 32 31 -1 100% 4

MAVĠġEHĠR * 48 48 0 88% 4

MENEMEN 11 11 0 73% 4

ÇĠĞLĠ 30 30 0 90% 4

KARġIYAKA 38 39 1 80% 4

BORNOVA 39 40 1 70% 4

ĠZMĠR 62 58 -4 68% 4

MANĠSA 17 24 7 60% 4

SALĠHLĠ 30 27 -3 75% 4

TURGUTLU 21 20 -1 69% 4

BALÇOVA 22 25 3 68% 4

ÇEġME 20 22 2 71% 4

EFES 16 21 5 70% 4

GÜNDOĞDU 31 33 2 68% 3

KONAK 33 35 2 65% 4

URLA 22 24 2 79% 3

ALSANCAK 48 50 2 71% 4

BUCA 27 26 -1 38% 4

DOKUZEYLÜL 46 44 -2 54% 4

KORDON 34 35 1 62% 4

GÜZELYALI 36 39 3 73% 4

AGORA 27 25 -2 60% 3

EGE 20 16 -4 70% 4

GAZĠEMĠR 19 18 -1 65% 4

GÖZTEPE 50 50 0 58% 3

100.YIL G.BAHÇE 27 24 -3 60% 4

K.ÇALIKUġU 21 22 1 72% 4

KÜLTÜRPARK 27 29 2 70% 4

BODRUM 29 29 0 80% 4

DĠDĠM 15 13 -2 60% 4

KARĠA 25 26 1 71% 3

KUġADASI 23 24 1 70% 4

SÖKE 16 18 2 83% 4

AYDIN 19 19 0 70% 4

DELĠKLĠÇINAR 16 17 1 60% 4

DENĠZLĠ 22 24 2 86% 5

GÜZELHĠSAR 20 18 -2 60% 4

PAMUKKALE 14 17 3 79% 4

FETHĠYE 11 12 1 40% 4

MARMARĠS 22 23 1 75% 4

ÖLÜDENĠZ 19 18 -1 89% 3

1670 1672 2 71%

* PİLOT KULÜP

UR 2440. BÖLGE ROTARY İLETİŞİM ADRESİ

Hürriyet Bulvarı No: 4/1 D. 208 Kavala Plaza Çankaya - İZMİR Tel : 0 (232) 441 05 16

(232) 441 05 17 Fax: 0 (232) 441 14 24 GSM:0 (533) 689 20 20

e-mail: bolgeofis@rotary2440.org web: rotary2440.org

More magazines by this user
Similar magazines